Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/87
Nächste Seite
PDC 18-4 Compact
85
SK
8.3 Príchytka na opasok [1-9]
Príchytka na opasok (vpravo / vľavo)
umožňuje krátkodobé upevnenie náradia na
pracovnom odeve.
8.4 Akustické varovné signály
Akustické varovné signály znejú pri
nasledujúcich prevádzkových stavoch. Stroj
sa vtedy vypne:
9 Údržba a ošetrovanie
Dbajte na dodržanie nasledujúcich
upozornení a pokynov:
Vetracie otvory na elektrickom náradí
udržiavajte voľné a čisté, aby bolo
zaručené dobré chladenie náradia.
–Pripájacie kontakty na elektrickom náradí,
nabíjačke a akumulátore udržiavajte čisté.
Pokyny týkajúce sa akumulátorov
– Skladujte na suchom, chladnom mieste pri
teplote 5 °C až 25 °C.
Akumulátory chráňte pred vlhkosťou
a vodou, ako aj pred teplom.
Vybité akumulátory nenechávajte
vnabíjačke dlhšie ako cca jeden mesiac,
ak je nabíjačka odpojená od elektrickej
siete. Hrozí nebezpečenstvo hlbokého
vybitia!
Ak sa lítium-iónové akumulátory skladujú
dlhší čas bez toho, aby sa používali, mali
by byť nabité na 40 % svojej kapacity
(doba nabíjania cca 15 minút).
9.1 Zákaznícky servis a opravy
Opravy zverte iba výrobcovi
alebo servisnému stredisku.
Adresu najbližšieho strediska
získate na stránke:
www.protool-online.com/service
Používajte len originálne
náhradné diely značky Protool!
Obj. č. sú uvedené na stránke
www.protool-online.com/service
10 Životné prostredie
Prístroj neodhadzujte do
komunálneho odpadu!
Prístroje, príslušenstvo a obaly
recyklujte podľa predpisov na
ochranu životného prostredia.
Dodržiavajte platné národné predpisy.
Len EU:
Podľa Európskej smernice 2002/96/
ES sa musia použité elektrické prístroje
zvlášť zberať a odovzdávať na recykláciu
v súlade s predpismi na ochranu životného
prostredia.
Opotrebované alebo poškodené
akumulátory
odovzdajte prostredníctvom
odborného predajcu, zákazníckeho strediska
spoločnosti Protool alebo verejne určených
zariadení na likvidáciu (dbajte na dodržanie
platných predpisov). Akumulátory musia byť
pri vrátení vybité. Tak sa akumulátory
dostanú do procesu riadenej recyklácie.
Len pre EÚ:
Podľa Európskej smernice 91/
157/EHS sa musia poškodené alebo
opotrebované akumulátory alebo batérie
recyklovať.
Informácie o nariadení
REACh:
www.protool-online.com/reach
11 Transport
Samotný lítium-iónový akumulátor
nedosahuje ani príslušné hraničné hodnoty,
podľa príručky UN ST/SG/ AC.10/11/Rev.3,
časť III, pod-odsek 38.3. Pri preprave
viacerých akumulátorov môžu byť
relevantné aj predpisy pre nebezpeč
náklad.
12 ES-Vyhlásenie o zhode
Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt
je v súlade s nasledujúcimi normami
asmernicami:
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EÚ (od
03.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.
Bol dosiahnutý nastavený krútiaci
moment.
– „Block protect“; príliš vysoký moment
pri rozbehu.
–Stroj je preťažený.
peep
EKAT
1
2
3
5
4
Akumulátorový vŕtací
skrutkovač spríklepom
Sériové č.
PDC 18-4 Compact 498303
Označenie CE z roku:2012
Nabíjačka riové č.
BCL 3 10004913
Označenie CE z roku:2012
85

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Protool PDC 18-4 Compact wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Protool PDC 18-4 Compact in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 18,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info