Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
ILLUSTRATIONS
Illustration I
Illustration II
Illustration III
GB
QUINTEZZ LED SENSOR FLOODLIGHT
Zie illustratie I
1) Floodlight
2) Bedradingskabel + connector
3) Bevestigingsbeugel
INLEIDING
UW QUINTEZZ LED Floodlight is een uniek indoor of outdoor verlichtingssysteem
voor uw huis of bedrijf.
Standaard werd een 10W LED-licht geïnstalleerd, welke kan ingesteld worden
dankzij de beugel aan de achterkant.
VEILIGHEID
Installeer het apparaat niet als het regent.
Schakel de stroom uit voordat u de installatie aanvangt.
Zorg ervoor dat de bedrading afkomstig is van een stroomcircuit met een
geschikte zekering of een stroomonderbreker.
Zorg ervoor dat er zich geen objecten binnen een bereik van 80 cm van de
Floodlight bevinden.
Verwijder nooit de hoofdunit van de basis. Dit om elke rotatie te voorkomen.
Het toestel kan alleen horizontaal worden geïnstalleerd, niet verticaal zoals in
illustratie II.
BELANGRIJK
Sommige landen vereisen dat de installatie van dit product door een erkend
elektricien gebeurt. Controleer de wetten en voorschriften hierover in uw land.
Als de bedrading in uw huis van aluminium is, dient u met een elektricien de
correcte aansluitingsmethoden te bespreken. In elk geval dient u de stroom
van het verlichtingscircuit aan de zekeringkast of stroomonderbreker uit te
schakelen om elektrische schokken te voorkomen.
KIES EEN MONTAGE-LOCATIE
Voor de beste resultaten bevestigt u de Floodlight best op een stevige
ondergrond en op een hoogte tussen 2,0 ~ 2,3 m.
Voor buitenopstelling: een locatie onder de dakrand geniet de voorkeur.
BEDRADINGSINSTRUCTIES
1) Schakel de stroom uit.
2) Verwijder de bevestigingsbeugel van de Floodlight. Boor de wand en schroef
de beugel op de wand met geschikte pluggen en schroeven (niet meegeleverd).
Controleer of de beugel stevig gemonteerd staat op de muur. Zie illustratie III.
O
pmerking: in dit stadium nooit de Floodlight opnieuw aan de beugel bevestigen.
3) Verwijder ongeveer 6-8 mm isolatiegedeelte van de stroomkabel en originele
draad (indien nodig). Voor aansluiting checkt u dat de aansluitdoos stevig in zijn
oorspronkelijke plaats bevindt.
4)
Verbind de BRUINE draad (fasedraad +) met het klemmenblok met de “L” markering.
Verbind de BLAUWE draad (0 draad) met het klemmenblok met de “N” markering.
Verbind de GEEL/GROENE draad (aardedraad) met het klemmenblok met de
markering. (in het geval deze aanwezig is).
5) Bevestig de Floodlight opnieuw aan de beugel en zet de kabel vast aan de
muur met behulp van geschikte klemmen (niet inbegrepen). Zorg ervoor dat de
kabel de Floodlight niet raakt en dat er voldoende speling is om de Floodlight
te kunnen instellen, dit door de metalen behuizing van de Floodlight vast te
nemen en de positie te bepalen.
Nota:
Moet worden geïnstalleerd door een elektricien of een ervaren persoon
Vermijd installatie op objecten die kunnen bewegen / krimpen / uitzetten...
Indien de Floodlight niet aan gaat: zorg ervoor dat u een juiste bekabeling
hebt uitgevoerd, de stroomlading correct is en het voltage 100-230V bedraagt.
• Raadpleeg uw plaatselijke service-agent met betrekking tot veiligheid,
bescherming, reglementen, ...
SPECIFICATIES
Stroomvereisten 85 ~240 V / 50~60 Hz
Verlichtingsbelasting Max. 10W LED
Normaal verbruik 0,45 Watt
Standby verbruik 0,10 Watt
Netsnoer vereisten H05RN-F, 3G, 1.0 mm²
Waterproof IP65
Temperatuur -20° C to + 40°C
Montagehoogte 2,0 ~2.3 M, 1.8 tot 2 M muurbevestiging
Draaibare hoek Verticaal 180 °
KLANTENONDERSTEUNING
Voor alle vragen in verband met het product kunt u contact opnemen met
support@quintezz.com of kijk op www.quintezz.com voor meer informatie.
GARANTIE
Copyright © Quintezz. Quintezz
®
is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group
NV. Het merk Quintezz
®
staat voor producten van superieure kwaliteit en een
uitstekende klantenservice. Daarom garandeert Quintezz
®
dat dit product vrij is
van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de
oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie
en de omvang van de verantwoordelijkheid van Quintezz
®
onder deze garantie kunt
u downloaden vanaf de website: www.quintezz.com.
NL
USER’S MANUAL
DFRNLGB
We, the undersigned
Company: TE-GROUP nv
Address: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM
declare, that the following equipment:
Product Name: Quintezz LED 10W Floodlight
Product Type: LED Floodlight
Conforms with the following requirements:
2006/95/EC
DECLARATION OF CONFORMITY
1
3
2
complies with the essential requirements, which are specified in the directive
2004/108/EC and 2006/95/EC on the approximation of the laws on the Member
States relating to electromagnetic compatibility.
The product has been tested against the followings standards and specifications,
applying versions valid in June, 2014:
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 60598-2-5:1998
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 62031:2008
EN 62493:2010
Joseph Van Oosterum, CEO TE-Group, June 2014
----------------------- Manual/LED 10W Floodlight/08-14/V01---------------------
Copyright©Quintezz
Note:
• Should be installed by an electrician or experienced person
• Avoid installation on objects that can move/shrink/expand …
When light does not turn on: make sure you made a correct “wiring
connection”, check the load and make sure there is 100~230V power.
Consult your local service agent concerning safety, protections,
regulations, …
SPECIFICATIONS
Power requirement 85 ~240 V / 50~60 Hz
Lighting Load Max. 10W LED
Standby Current 0,45 Watt
Operating Current 0,10 Watt
Power Cord Requirement H05RN-F, 3G, 1.0 mm²
Waterproof IP65
Temperature -20° C to + 40°C
Mounting height 2,0 ~2.3 M, 1.8 to 2 M Wall Mount
Adjustable Angle Vertical 180 °
SUPPORT
For all product related questions, please contact: support@quintezz.com or check
our website www.quintezz.com for more information.
GUARANTEE
Copyright © Quintezz. Quintezz
®
is a registered trademark of TE-Group NV. The
Quintezz
®
brand stands for superior quality products and excellent customer ser-
vice. Therefore Quintezz
®
warrants this product to be free from defects in materials
and workmanship for a period of two (2) years from the original purchase date of the
product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of Quintezz
®
under this warranty can be downloaded from the website: www.quintezz.com.
QUINTEZZ LED SENSOR FLOODLIGHT
See Illustration I
1) Floodlight
2) Wiring cable + connector
3) Mounting bracket
INTRODUCTION
Your QUINTEZZ LED Floodlight is a unique indoor or outdoor lighting system for
your home or business. A 10W LED light is installed which can be adjusted thanks
to the bracket located at the backside
SAFETY PRECAUTIONS
Do not install when it is raining
Make sure you switch off the power before installation
Make sure that the power wiring comes from a circuit with a suitable fuse or
circuit breaker
Make sure that there are no objects within a range of 80 cm from the Floodlight
Do not remove the Floodlight head assembly from the base, so as to avoid any
rotation
The unit can only be installed horizontally, not vertically as shown on illustration II.
IMPORTANT
Some countries may require installation of this product by a qualified electrician.
Please check the laws and requirements in your country. If the house wiring
is of aluminum, consult with an electrician about proper wiring methods.
Before proceeding the installation, TURN OFF THE POWER TO THE LIGHTING
CIRCUIT AT THE CIRCUIT BREAKER OR FUSE BOX TO AVOID ELECTRICAL
SHOCKS.
CHOOSE A MOUNTING LOCATION
For the best results, fix the Floodlight on a solid surface at a height between
2.0 ~ 2.3 m.
For outdoor installation: a location under eaves is preferable
WIRING INSTRUCTION
1) Switch off the power source
2) Remove the mounting bracket from the Floodlight. Drill the wall and screw
the bracket onto the wall using suitable wall plugs and screws (not included).
Check that the bracket is securely fitted onto the wall. See illustration III.
Note: at this stage, do NOT re-attach the Floodlight to the bracket.
3) Strip approximately 6-8 mm insulating part of the power cable and original
wire (if needed). Before connection make sure that the wiring box gasket is
firmly seated in its original place.
4) Connect the BROWN wire (live wire +) to the terminal block “L” mark.
Connect the BLUE wire (Neutral wire) to the terminal block “N” mark.
Connect the YELLOW/GREEN wire (earthing wire) to the terminal block
mark. (in case there is an earthing wire).
5) Re-attach the Floodlight to the bracket and secure the cable to the wall using
suitable clips (not included). Ensure that the cable is not touching the body
of the Floodlight and that there is sufficient slack in the cable to allow the
Floodlight to be titled and adjusted as required which should be done by
grasping the metal body of the Floodlight and determining its position.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Quintezz Floodlight 10W wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Quintezz Floodlight 10W in der Sprache / Sprachen: Englisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Quintezz Floodlight 10W

Quintezz Floodlight 10W Bedienungsanleitung - Deutsch - 3 seiten

Quintezz Floodlight 10W Bedienungsanleitung - Holländisch - 3 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info