Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
THE CITY IS YOURS!
elektrische fi etsen
®
Beknopte handleiding RAP CITY 7
Pro ciat met de aankoop van uw RAP. In deze handleiding proberen wij u snel vertrouwd
te maken met de bediening en het gebruik van de CITY7. Tevens vindt u hier informatie over
service en onderhoud. Lees deze handleiding goed door voordat u op weg gaat. Mocht u
na het lezen ervan nog vragen hebben, neem dan contact op met RAP of uw dealer.
Copyright RAP® 2014
Tussentijdse wijzigingen in specifi caties, teksten en afbeeldingen, evenals zet- en drukfouten, voorbehouden.
www.traprap.nl
De accucapaciteit neemt af bij lagere
temperaturen. Houdt rekening met een
afname van ca. 1% per graad gemeten
vanaf 25 graden Celsius. Vanaf nul graden
Celsius kan de afname nog wat hoger
zijn. Laad/ bewaar bij koud weer de accu
bij kamertemperatuur voor een hogere
begincapaciteit.
Laden van de accu
De accu kan op- en los van de fi ets geladen
worden en mag na elke rit worden bijgeladen.
Het laden gebeurd door de lader aan de zijkant
(onder rubber afdekkapje) op de accu aan te
sluiten. Het volledig laden van de accu (van
leeg naar vol) duurt ca. 5 uur. Instructies bij het
laden:
Sluit altijd eerst de lader op de accu aan en
steek dan pas de stekker in het stopcontact
De accu wordt geladen als het lampje op de
lader rood kleurt. Groen betekent dat het
laden voltooid is
Een nieuwe accu bereikt pas zijn volledige
capaciteit nadat deze 4 maal voor tenminste
25% is leeggereden en vervolgens gedurende
24 uur is opgeladen
Door de accu niet in zijn geheel leeg te rijden
verlengt u de levensduur
Een lege accu dient onmiddellijk (binnen 8
uur) opgeladen te worden om schade aan de
accu te voorkomen
Om een lege accu te laden dient deze
losgehaald te worden/te zijn van de fi ets.
Anders werkt de lader mogelijk niet
De accu dient minimaal 1 maal per 2 maanden
voor 3 uur opgeladen te worden. Ook als de
ets/ accu niet gebruikt wordt!
Laat de accu niet langer dan 48 uur
aaneengesloten aan de lader staan.
Veiligheidstips bij het laden
Lees onderstaande waarschuwingen goed
door. RAP is niet verantwoordelijk voor
ongelukken of storingen veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik van (delen van) de E-bike
(zie ook de uitgebreide versie op de website).
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde lader en
accu
Laad de accu niet in de volle zon en voorkom
blootstelling aan hitte of vuur
Sluit de lader niet aan met natte handen en
laad de accu niet in een vochtige omgeving
Dek de lader niet af tijdens het laden
Gebruik de accu noch de lader voor andere
doeleinden
Voorkom kortsluiting bij het aansluiten van
de accu
Laat de accu noch de lader vallen en voorkom
beschadiging ervan op een andere manier
Maak de accu niet open zonder toestemming
Sluit de lader niet aan op de netspanning
wanneer deze niet gebruikt wordt.
Algemeen
Voor het behoud van de fi ets en om aanspraak
te kunnen maken op de garantie is het
belangrijk dat de fi ets elke 3.500 km een
onderhoudsbeurt krijgt doch uiterlijk 1 maal
per jaar. De 1
e
servicebeurt dient uitgevoerd
te worden na 500 km of uiterlijk 6 maanden na
aankoop (wat eerst komt).
Het elektrisch systeem (m.u.v. de accu) is vrij van
onderhoud en uitgerust met een zelfdiagnose
om eventuele storingen aan te geven. De 2 meest
voorkomende zijn:
ERROR 1: Geen signaal motor. Stekker motorkabel
los, kabelbreuk, los contact of defecte motor
ERROR 2: Geen signaal trapkrachtsensor: Los
contact, kabelbreuk of defecte sensor
Kleine problemen verhelpen
a) Onregelmatige ondersteuning of
ondersteuning zonder te trappen: ketting ligt
te strak of de trapkrachtsensor is niet goed
afgesteld/ gekalibreerd. Oplossing: kalibreren
door fi ets in rust een keer uit en aan te zetten
(zie ook deze handleiding), afstellen van de
ketting in overleg met of door de vakman.
b) Geen ondersteuning, wel functionerend
display: stekker van de motorkabel maakt
mogelijk geen goed contact. Verhelpen door
stekker goed in elkaar te schuiven of los te halen
en weer te bevestigen (pas op de pijltjes op
beide stekkerdelen, deze moeten naar elkaar
wijzen bij het in elkaar schuiven!)
c) Geen ondersteuning, geen functionerend
display: accu leeg of storing. Controleer de
spanning van de accu door op het knopje aan
de zijkant te drukken. Geen groene lampjes
betekent accu leeg, dus eerst laden
d) Accu wil niet laden: waarschijnlijk de lader
niet correct aangesloten. Sluit eerst de lader
aan op de accu en pas daarna de lader op de
netspanning (220-240 Volt).
ONDERHOUD EN REPARATIE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Rap CITY 7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Rap CITY 7 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info