Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
Laat het neuswiel zakken (5) en zet dit vast. Ontkoppel de RAPIDO van de auto. Eventueel moeiteloos door
eerst het neuswiel uit te draaien (auto gaat mee omhoog) en dan de RAPIDO te ontkoppelen. Op deze manier
hoeft u niet te tillen. Zet de RAPIDO op de handrem en stel de wagen m.b.v. het neuswiel (5) horizontaal.
Houd er rekening mee dat het uitzetbare paneel zich bevindt tegenover de zijde van d telescopische beugel.
Bij hellend terrein zet men het beste de dissel (4) in de richting van de helling. (naar boven of beneden)
Verwijder het dekzijl. Zwenk de steunbalken (8) tot het eind toe uit en vouw de hieraan bevestigde poten uit.
(9)
Plankjes (11) op de grond leggen en poten (10) instellen tot deze de plankjes raken. Daarna beide poten nog
twee volledige slagen uitdraaien. Beide poten moeten even stevig staan.
Controleer of de pal op de linker uitzetsteun horizontaal staat.
De 4 caravanpoten (1+2) worden eerst dan uitgedraaid wanneer de gehele caravan is opgebouwd.
Klem van het deksel losmaken.
Ga met een voet op de hefboom (3) staan, breng uw gewicht op deze voet over en trek het deksel open (12).
Een eventuele tweede persoon kan dit helpen vergemakkelijken door aan de andere zijde het deksel op te
lichten of eveneens met een voet op de telescopische beugel te gaan staan. Een of twee personen op deze
hefboom (3) staand vormen op deze wijze een contra gewicht en daardoor zal het deksel van de caravan
openklappen.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Rapido Confort Matic wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Rapido Confort Matic in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,59 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info