Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
1
GEBRUIKERSHANDLEIDING
INHOUD blz.
1. De wegende handpalletwagen
1.1. Ingebruikname 2
1.2. Gebruik 2
1.3. Onderhoud 3
2. Toetspaneel indicator 4
3. Functies indicator
3.1. Multirange 6
3.2. Voor de weging: nulpuntcontrole 6
3.3. Brutoweging 6
3.4. Nettoweging: automatisch tarreren 6
3.5. Nettoweging: handmatige tarra-ingave 7
3.6. Totaliseren 8
3.7. Printen (optie) 9
3.8. Vervanging van de thermische papierrol 9
Rev. 21.11.07
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Brauche eine Gebrausanleitung für eine mobile Waage der Marke RAVAS 3000
  Eingereicht am 29-8-2017 01:16

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKERSHANDLEIDING
  INHOUD

  1.

  blz.

  De wegende handpalletwagen
  1.1. Ingebruikname
  1.2. Gebruik
  1.3. Onderhoud

  2
  2
  3

  2.

  Toetspaneel indicator

  4

  3.

  Functies indicator
  3.1.
  3.2.
  3.3.
  3.4.
  3.5.
  3.6.
  3.7.
  3.8.

  Multirange
  Voor de weging: nulpuntcontrole
  Brutoweging
  Nettoweging: automatisch tarreren
  Nettoweging: handmatige tarra-ingave
  Totaliseren
  Printen (optie)
  Vervanging van de thermische papierrol

  6
  6
  6
  6
  7
  8
  9
  9

  Rev. 21.11.07

  1 • Page 2

  1 DE WEGENDE HANDPALLETWAGEN
  1.1. INGEBRUIKNAME
  De aan-/uittoets () van de indicator activeert het weegsysteem.
  Na 3 tot 5 minuten hebben electronica en krachtopnemers de werktemperatuur
  bereikt. Voordien zijn afwijkingen tot ca. 0,3% mogelijk.
  Het wordt aangeraden een gewicht pas te heffen nadat de nulcorrectie uitgevoerd is.

  1.2. GEBRUIK
  De spanningsvoorziening vindt plaats door middel van een wisselbare batterijmodule.
  Met een geladen module kan tot 35 uur zonder onderbreking gewogen worden
  (systeem zonder printer).
  Als het spanningsniveau van de batterij lager wordt, zal het display "LO-BA"
  aangeven. Wanneer de batterij helemaal leeg is, schakelt het weegsysteem uit.
  Het laden van een lege batterij moet minimaal 6 uur duren. Dit voorkomt verlies van
  batterij capaciteit.
  Als een systeem in een meer-ploegen dienst ingezet wordt, of als u een systeem met
  een ingebouwde printer heeft, raden wij u aan een extra batterijmodule aan te
  schaffen.
  Met behulp van het meegeleverde oplaadapparaat kan de batterijmodule geladen
  worden. Tijdens het laden brandt het LED op het oplaadapparaat. Als dit LED uit is,
  is de batterij geladen. De batterij kan niet overladen worden, omdat het
  oplaadapparaat automatisch uitschakelt.
  Het gewicht moet vrij geheven worden: zonder de behuizing van de indicator of
  andere pallets te raken:

  Foutief opnemen van de last

  Correct opnemen van de last

  De nauwkeurigheid van het weegsysteem loopt vanaf 2° scheefstand met circa 0,1%
  per graad terug. Dit effect treedt ook op bij gaten of kuilen in de bodem. Een gladde
  vloer is optimaal.

  2 • Page 3

  Het optimaal nauwkeurige weegresultaat wordt verkregen als het lastzwaartepunt
  tussen de vorken ligt. Bij excentrische belading buigen en torderen de vorken. Dit
  kan tot een lagere nauwkeurigheid leiden.Bij geijkte systemen zal de scheefstands
  detector de indicator uitschakelen bij een excentrische belading of scheefstand die
  de nauwkeurigheid beïnvloeden.

  Niet-optimale plaatsing van de last

  Optimale plaatsing van de last

  Temperatuurbereik: tussen -10 en +40° C bedraagt de maximale afwijking 0,1% van
  het gewogen gewicht. Daarbuiten kunnen zich afwijkingen tot 0,3% voordoen.
  Snelle temperatuurveranderingen moeten vermeden worden omdat zich in de
  electronica condenswater vormt. Tijdens acclimatisering moet het weegsysteem
  uitgeschakeld zijn.

  1.3. ONDERHOUD
  Voor het chassis van het mobiele weegsysteem gelden dezelfde onderhoudsvoorschriften als voor een gewone palletwagen. De ervaring leert dat het
  ingebouwde weegsysteem nog functioneert als door overbelading het chassis al
  beschadigd is.
  Voorop staat:
  - Omdat de stuurwielen vooraan gemonteerd zijn, heeft trekken van de palletwagen
  de voorkeur boven duwen ervan.
  - Als de hefinrichting niet gebruikt wordt, moet deze in de neutrale, middelste,
  positie staan. Dit verlengt de levensduur van de afdichtingen.
  - Het weegsysteem voldoet aan de afschermingsnorm IP65. Dit wil zeggen dat stof
  of vocht in de vorm van regen of een waterstraal uit alle richtingen de werking van
  de electronica niet zullen beïnvloeden. Hogedrukstralen echter, zeker in
  combinatie met verwarmd water of reinigingsmiddelen, zullen leiden tot
  binnendringen van vocht. Dit zal de werking van het systeem negatief
  beïnvloeden.
  - Aan het hele weegsysteem mogen uitsluitend door vakspecialisten
  laswerkzaamheden uitgevoerd worden. Dit ter voorkoming van schade aan
  electronica en krachtopnemers.
  - De lagers van de wielen (niet bij polyurethaan) en de scharnierpunten van de
  duwstangen aan de lastwielen moeten regelmatig gereinigd en gesmeerd worden.

  3 • Page 4

  2. TOETSPANEEL INDICATOR

  Vooraanzicht indicator

  HET DISPLAY
  Door middel van 3 indicatiebalkjes wordt in het display van de indicator aangeduid:
  ◄ het weegsysteem (inclusief last) is stabiel
  ▬ het aangegeven gewicht is negatief
  NET ◄ het display toont het nettogewicht

  DE DISPLAY INDICATIES
  Het minteken in het display licht op. In het display kunnen de volgende meldingen
  verschijnen:
  HELP 1

  Het weegsysteem is overbelast.

  HELP 2

  Een negatief gewicht wordt getarreerd.

  HELP 3

  Er is een negatief signaal van een krachtopnemer op de AD
  converter / het systeem staat scheef.

  HELP 4

  Er is (handmatig) een te hoge tarrawaarde ingevoerd. Druk
  nogmaals op de PT toets om deze helpaanduiding op te heffen
  en voer een lagere tarrawaarde in.

  HELP 7

  Er is een te hoog signaal van een krachtopnemer op de AD
  converter.

  LO-BA

  Het voltageniveau van de batterij (indicator) is te laag. De batterij
  moet geladen worden.

  4 • Page 5

  HET TOETSPANEEL
  Elke toets heeft een bedrijfs- en een invoerfunctie.
  Bedrijfsfunctie

  Invoerfunctie

  nulstelling en
  automatische tarra

  bevestigen en
  segment naar links

  tarra ingave

  verlagen waarde van knipperend
  segment

  optellen

  verhogen waarde van
  knipperend segment

  aan / uit

  clear

  BELANGRIJK
  Het indrukken van een toets wordt pas geaccepteerd als het weegsysteem stabiel is
  (en de indicatie “last stabiel” brandt). Dat betekent ook dat de functies alleen door de
  indicator zullen worden uitgevoerd als de last stabiel is.

  WAARSCHUWING
  Als de gewogen massa het ingestelde maximum overschrijdt, verschijnt in het display
  de melding: “HELP1”. Ter voorkoming van schade aan de indicator of de
  krachtopnemers, dient het weegsysteem zo snel mogelijk ontlast te worden.

  SCHEEFSTAND
  Bij de ijkwaardige uitvoering van het weegsysteem geeft het display bij een
  scheefstand groter dan 2° enkel streepjes weer. In dit geval moet het weegsysteem
  horizontaal gesteld worden. Daarna zal het gewicht weer worden aangegeven.

  5 • Page 6

  3. FUNCTIES INDICATOR
  3.1. MULTIRANGE
  De uitleesstapgrootte van de indicator is afhankelijk van het gewogen gewicht:
  van 0 tot 200 kg wordt het gewicht in 0,2 kg stappen aangegeven;
  van 200 tot 500 kg wordt het gewicht in 0,5 kg stappen aangegeven;
  van 500 tot 2000 kg wordt het gewicht in 1 kg stappen aangegeven.
  Door de gewichtsafhankelijke uitleesstapgrootte worden kleinere gewichten met een
  grotere nauwkeurigheid gewogen. Na een gewicht getarreerd te hebben, kunnen
  kleinere gewichten opgeteld of afgetrokken worden in de uitleesstapgrootte die bij het
  kleinere gewicht behoort. Zowel bij gewicht toevoegen als afnemen verandert de
  uitleesstapgrootte eveneens. Bijvoorbeeld: als gewicht van een oorspronkelijke
  lading van 650 kg wordt afgenomen zal het display bij het bereiken van 500 kg
  overgaan op 0,5 kg stappen.

  3.2. VOOR DE WEGING: NULPUNTCONTROLE
  Voor elke weging moet geverifieerd worden of het systeem onbelast is en vrij staat.
  De indicator beschikt over een automatische nulcorrectie. Dit betekent dat kleine
  afwijkingen van het nulpunt automatisch gecorrigeerd worden. Als de indicator het
  nulpunt niet automatisch bepaalt, moet de nulcorrectie handmatig uitgevoerd worden
  met de toets 0/T.

  3.3. BRUTOWEGING
  Na het heffen van de last geeft het display de brutowaarde van het gewogen gewicht
  weer.

  3.4. NETTOWEGING: AUTOMATISCH TARREREN
  De indicator biedt de mogelijkheid tarragewichten automatisch op nul te stellen. Op
  die manier kan netto bijgeladen of afgeladen gewicht vastgesteld worden. Na het
  uittarreren begint de uitlezing weer in de kleinste stap.

  Last opnemen.
  Op toets 0/T drukken.
   De indicator staat op nul.
   De indicatie “NET” geeft aan dat een tarragewicht actief is.
  De nettolast plaatsen of verwijderen.
   Het display toont de nettowaarde van de (af)gewogen massa.
  6 • Page 7

  Bij afname is dit een negatieve waarde.
  Door in onbelaste stand een nulcorrectie uit te voeren keert het systeem terug in
  de standaard weegmode.
  3.5. NETTOWEGING: HANDMATIGE TARRA-INGAVE
  Een tarragewicht kan op elk gewenst moment, dat wil zeggen in beladen en
  onbeladen toestand, ingegeven worden. Voor een hogere nauwkeurigheid kan een
  tarragewicht met een kleiner schaaldeel ingegeven worden, onafhankelijk van de
  grootte van het gewicht en van de schaaldeel van de indicator.
  Een tarragewicht dat groter is dan de zogenoemde MAX1 van het weegsysteem,
  wordt niet door de indicator geaccepteerd. De MAX1 is de grootte van het gewicht
  van het eerste weegbereik; in de standaard uitvoering 200 kg (zie 3.1.). Als een
  grotere waarde is ingegeven, toont het display: “HELP4”. Door op toets PT te
  drukken, verdwijnt deze HELP aanduiding.
  Op toets PT drukken.
   De laatst gebruikte tarrawaarde wordt weergegeven.
   Het meest rechtse segment knippert.
  Gedurende drie seconden op toets ENTER ( ) drukken als de actuele tarrawaarde
  opnieuw gebruikt wordt.

  Of
  Op toets PT drukken.
  Op toets waarde omhoog of omlaag drukken totdat het knipperende segment
  de gewenste waarde heeft.
  Op toets ENTER ( ) drukken voor aanpassing van het volgende segment.
  Deze handelingen herhalen tot de gewenste tarrawaarde op het display wordt
  weergegeven.
  Om het tarragewicht te activeren maar niet op te slaan: gedurende drie seconden
  op toets ENTER ( ) drukken om de waarde te bevestigen.
   Het tarragewicht is nu geactiveerd.
   De indicatiebalk “NET” brandt.
   Als het systeem beladen is, verschijnt de nettowaarde op het display.
   Als het systeem onbeladen is, geeft de uitlezing de ingegeven tarrawaarde
  negatief weer.
   De ingegeven waarde blijft actief tot het systeem wordt uitgeschakeld, een
  nieuw tarragewicht wordt ingegeven, een nieuwe last wordt uitgetarreerd (zie
  3.4.), of door de tarrawaarde op nul te stellen:
   Het weegsysteem is beladen: druk gedurende twee seconden op toets PT.
  De tarrawaarde wordt op nul gesteld en het systeem keert terug in de
  standaard weegmode.

  7 • Page 8

  Of
  Het weegsysteem is onbeladen: druk op toets 0/T. De tarrawaarde wordt
  op nul gesteld en het systeem keert terug in de standaard weegmode.

  Om het tarragewicht te activeren en op te slaan: doorloop alle segmenten met
  ENTER ( ).
   Het tarragewicht is nu geactiveerd en wordt opgeslagen.
   De indicatiebalk “NET” brandt.
   Als het systeem beladen is, verschijnt de nettowaarde op het display.
   Als het systeem onbeladen is, geeft de uitlezing de ingegeven tarrawaarde
  negatief weer.
   De ingegeven waarde blijft actief, ook als het systeem is uitgeschakeld, tot een
  nieuw tarragewicht wordt ingegeven, een nieuwe last wordt uitgetarreerd (zie
  3.4.), of door de tarrawaarde op nul te stellen:
   Het weegsysteem is beladen: druk gedurende twee seconden op toets PT.
  De tarrawaarde wordt op nul gesteld en het systeem keert terug in de
  standaard weegmode.
  Of
   Het weegsysteem is onbeladen: druk op toets 0/T. De tarrawaarde wordt
  op nul gesteld en het systeem keert terug in de standaard weegmode.

  3.6. TOTALISEREN
  De indicator biedt de mogelijkheid wegingen op te tellen en het totaalgewicht weer te
  geven. Als een tarragewicht actief is, wordt automatisch het nettogewicht opgeteld.  Het systeem belasten met het op te tellen gewicht.
  Op toets Σ drukken om het gewogen gewicht aan het totaalgewicht toe te voegen.
   De waarde van het display wordt in het geheugen geplaatst en daarin opgeteld.
   Het display toont afwisselend het volgnummer (aantal wegingen) en het (sub)totaal.
   Indien het systeem voorzien is van een printer, wordt de getoonde waarde
  tegelijkertijd geprint.
   Na enkele seconden keert het systeem automatisch terug in de weegmode.

  Of
  Toets Σ drie seconden lang indrukken om het tot dusver berekende totaalgewicht
  te raadplegen zonder te totaliseren.
   Het display toont afwisselend het volgnummer (aantal wegingen) en het
  (sub)totaal van de waarde in het geheugen.
   Na enkele seconden keert het systeem automatisch terug in de weegmode.
  Tijdens de weergave van het totaal kan het geheugen gewist worden door kort op
  toets Σ te drukken.
   Indien het systeem voorzien is van een printer, wordt een totaalprint gemaakt.
   Het display toont volgnummer 00 en het totaal als 0.0 kg.
   Het systeem keert automatisch terug in de weegmode.

  8 • Page 9

  3.7. PRINTEN (OPTIE)
  Als het weegsysteem uitgevoerd is met een printer, kunnen actuele weeggegevens
  geprint worden.


  Op toets Σ drukken.
   Er wordt een print gemaakt. Het gewicht wordt tegelijkertijd opgeslagen en
  opgeteld in het geheugen (zie 3.6.).

  Op de afdruk wordt een brutogewicht aangegeven door de letters “B/G” en een
  nettogewicht door de letter “N”. Een ingegeven tarrawaarde wordt ook geprint en
  aangeduid met de letters “PT”. Het totaalgewicht wordt aangeven met de letters
  “TOT”.
  Voorbeeld printafdruk:

  01
  02
  03
  04
  04
  04

  B/G
  6.8 kg
  B/G
  158.2 kg
  N
  426.5 kg
  N
  1200.0 kg
  PT
  150.0 kg
  TOT 1791.5 kg.

  3.8. VERVANGING VAN DE THERMISCHE PAPIERROL

  Open de printer klep door de 2 handels
  Verwijder de huidige papierrol. Houd de
  naar beneden te drukken en de klep naar nieuwe papierrol zoals hierboven
  u toe te trekken.
  aangegeven, zodat het in de juiste
  richting afrolt.

  9 • Page 10

  Rol het papier iets af. Doe de klep dicht
  terwijl u het papier bovenaan vasthoudt.

  De printer is klaar voor gebruik.

  10


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ravas RAVAS-2100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ravas RAVAS-2100 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info