Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/72
Nächste Seite
Nederland
NL
Hoog rendement gaswandketels
Avanta 24c - 28c - 35c
Installatie- en
servicehandleiding
119665-AI
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wo bekomme ich eine Gebrauchsanweisung in Deutsch für CR Remeka Avanta 28 C Eingereicht am 29-4-2019 14:35

  Antworten Frage melden
 • Wo bekomme ich eine Gebrauchsanweisung in Deutsch für CR remeha Avanta 28 c Eingereicht am 6-1-2019 12:37

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Nederland

  NL
  Hoog rendement gaswandketels

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Installatie- en
  servicehandleiding

  119665-AI • Page 2

  EG conformiteitsverklaring
  Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring
  beschreven standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen
  overeenkomstig de Europese richtlijnen.
  De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen. • Page 3

  Inhoud
  1

  Inleiding .......................................................................................................6
  1.1

  Toegepaste symbolen ..........................................6

  1.2

  Afkortingen ............................................................6

  1.3

  Algemeen ...............................................................6
  1.3.1
  1.3.2

  1.4

  Goedkeuringen .....................................................7
  1.4.1
  1.4.2
  1.4.3
  1.4.4

  2

  3

  Certificeringen .........................................................7
  Toestelcategorieën ..................................................7
  Aanvullende richtlijnen ............................................8
  Fabriekstest .............................................................8

  Veiligheidsinstructies en aanbevelingen .................................................9
  2.1

  Veiligheidsvoorschriften ......................................9

  2.2

  Aanbevelingen ......................................................9

  Technische beschrijving .........................................................................11
  3.1

  Algemene beschrijving ......................................11

  3.2

  Voornaamste componenten ..............................11

  3.3

  Werkingsprincipe ................................................12
  3.3.1
  3.3.2

  3.4

  4

  Aansprakelijkheid fabrikant .....................................6
  Aansprakelijkheid van de installateur ......................7

  Blokdiagram ..........................................................12
  Circulatiepomp ......................................................12

  Technische gegevens ........................................13

  Installatie ...................................................................................................16
  4.1

  Installatievoorschriften ......................................16

  4.2

  Leveringsomvang ...............................................16

  4.3

  Montage mogelijkheden .....................................17
  4.3.1
  4.3.2
  4.3.3

  4.4

  Ophangen van de ketel ......................................20

  4.5

  Hydraulische aansluitmogelijkheden ...............21
  4.5.1
  4.5.2
  4.5.3

  121211 - 119665-AI

  Plaatsen van de ketel ............................................17
  Ventilatie ...............................................................18
  Belangrijkste afmetingen .......................................19

  Aansluiten vloerverwarming ..................................21
  Aansluiten zonneboiler ..........................................21
  Geiser-toepassing .................................................22
  1 • Page 4

  Inhoud

  4.5.4

  4.6

  Solo-toepassing ....................................................22

  Wateraansluitingen .............................................22
  4.6.1
  4.6.2
  4.6.3
  4.6.4
  4.6.5
  4.6.6

  Doorspoelen van de installatie ..............................22
  Waterdoorstroming ................................................23
  Aansluiting van het verwarmingscircuit .................23
  Aansluiting van het tapwatercircuit ........................24
  Aansluiting van het expansievat ............................24
  Aansluiting van de condensatieafvoerleiding ..........................................................25

  4.7

  Gasaansluiting ....................................................25

  4.8

  Aansluitingen van de lucht-/
  rookgasleidingen ................................................26
  4.8.1
  4.8.2
  4.8.3
  4.8.4
  4.8.5
  4.8.6
  4.8.7

  4.9

  Classificatie ...........................................................26
  Uitmondingen ........................................................27
  Lengte van de lucht-/rookgasleidingen .................27
  Specifieke lucht-/rookgastoepassingen .................29
  Aanvullende richtlijnen ..........................................30
  Aansluiting rookgasafvoer .....................................31
  Aansluiting luchttoevoer ........................................31

  Elektrische aansluitingen ..................................32
  4.9.1
  4.9.2
  4.9.3
  4.9.4
  4.9.5
  4.9.6
  4.9.7
  4.9.8

  Besturingsautomaat ..............................................32
  Aanbevelingen ......................................................33
  Toegang tot de aansluitconnectoren .....................33
  Beschrijving van de aansluitconnector ..................33
  Aansluiten kamerthermostaat ...............................34
  Aansluiten vorstbeveiliging ....................................35
  Blokkerende ingang ..............................................35
  Aansluiten PC/Laptop ...........................................36

  4.10 Elektrisch schema ..............................................37
  4.11 Vullen van de installatie .....................................38
  4.11.1
  4.11.2
  4.11.3

  5

  Waterbehandeling .................................................38
  Vullen van de sifon ................................................38
  Vullen van de installatie ........................................39

  Inbedrijfstelling .........................................................................................40
  5.1

  Bedieningspaneel ...............................................40

  5.2

  Controlepunten vóór inbedrijfstelling ..............40
  5.2.1
  5.2.2
  5.2.3
  5.2.4

  5.3

  Inbedrijfstelling van de ketel .............................42

  5.4

  Gasinstellingen ...................................................43
  5.4.1
  5.4.2

  121211 - 119665-AI

  Ketel bedrijfsklaar maken ......................................40
  Gascircuit ..............................................................41
  Hydraulisch circuit .................................................41
  Elektrische aansluitingen ......................................41

  Aanpassing aan een ander type gas .....................43
  Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Vollast) .................................................................44

  2 • Page 5

  5.4.3

  5.5

  Controles en afstellingen na
  inbedrijfstelling ...................................................46
  5.5.1

  Weergave van de gemeten waarden .................46

  5.7

  Instellingen wijzigen ...........................................47

  5.7.3
  5.7.4
  5.7.5

  7

  Afsluitende werkzaamheden .................................46

  5.6

  5.7.1
  5.7.2

  6

  Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Laaglast) ..............................................................45

  Beschrijving van de parameters ............................47
  Wijzigen van parameters op
  gebruikersniveau ...................................................48
  Wijzigen van parameters op
  installateursniveau ................................................48
  Instelling van de maximale belasting voor CVbedrijf ....................................................................49
  Terug naar de fabrieksinstellingen ........................50

  Uitschakeling van de ketel ......................................................................51
  6.1

  Uitschakeling van de installatie ........................51

  6.2

  Vorstbeveiliging ..................................................51

  6.3

  Uitschakeling van de centrale
  verwarming ..........................................................52

  6.4

  Uitschakeling van de verwarming en het sanitair
  warm water ..........................................................52

  Controle en onderhoud ............................................................................53
  7.1

  Algemene instructies .........................................53

  7.2

  Inspectiewerkzaamheden ..................................53
  7.2.1
  7.2.2
  7.2.3
  7.2.4
  7.2.5
  7.2.6
  7.2.7
  7.2.8

  7.3

  Onderhoudswerkzaamheden .............................56
  7.3.1
  7.3.2
  7.3.3
  7.3.4
  7.3.5
  7.3.6

  121211 - 119665-AI

  Controleer de waterdruk ........................................53
  Controleer de rookgasafvoer en de
  luchttoevoer ...........................................................54
  Controleer de sifon ................................................54
  Controleer de ionisatie-/ontstekingselektrode .......54
  Controleer de verbranding ....................................54
  Controleer de brander ...........................................55
  Controleer de warmtewisselaar .............................55
  Controleer de venturi .............................................55

  Onderhouden van de ontstekingselektrode ..........56
  Demonteer de voorplaat van de
  warmtewisselaar ...................................................56
  Onderhouden van de brander ...............................57
  Onderhouden van de warmtewisselaar .................57
  Reiniging van de platenwarmtewisselaar ..............58
  Montage van de verwarmingsketel .......................59

  3 • Page 6

  Inhoud

  8

  9

  10

  Bij storing ..................................................................................................61
  8.1

  Foutmeldingen ....................................................61

  8.2

  Regelstop of blokkering .....................................64

  8.3

  Storingsgeheugen ..............................................65

  8.4

  Uitlezen storingsgeheugen ................................65

  8.5

  Wissen storingsgeheugen .................................65

  Reserveonderdelen ..................................................................................66
  9.1

  Algemeen .............................................................66

  9.2

  Reserveonderdelen ............................................67

  Checklisten ...............................................................................................68
  10.1 Checklist voor inbedrijfstelling .........................68

  121211 - 119665-AI

  4 • Page 7

  121211 - 119665-AI

  5 • Page 8

  Avanta 24c - 28c - 35c

  1. Inleiding

  1

  Inleiding

  1.1

  Toegepaste symbolen
  In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt
  om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit
  om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te
  voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat
  te waarborgen.
  GEVAAR
  Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig
  persoonlijk letsel.
  WAARSCHUWING
  Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht
  persoonlijk letsel.
  OPGELET
  Kans op materiële schade.
  Let op, belangrijke informatie.
  ¼ Verwijzing naar andere handleidingen of pagina's in deze
  handleiding.

  1.2

  Afkortingen
  4 CLV: Combinatie luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer
  4 CV: Centrale verwarming
  4 LTV: Lage temperatuur verwarming
  4 SWW: Sanitair warm water
  4 WTW: Warmteterugwinunit

  1.3

  Algemeen

  1.3.1.

  Aansprakelijkheid fabrikant

  Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van
  toepassing zijnde richtlijnen, zij worden daarom geleverd met de
  [ markering en alle benodigde documenten.
  6

  121211 - 119665-AI • Page 9

  1. Inleiding

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten,
  zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren.
  Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde
  specificaties te wijzigen.
  In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:
  4 Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het
  apparaat.
  4 Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat.
  4 Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het
  apparaat.

  1.3.2.

  Aansprakelijkheid van de installateur

  De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste
  inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende
  instructies in acht nemen:
  4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde
  handleidingen en neem deze in acht.
  4 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
  4 Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
  4 Leg de installatie uit aan de gebruiker.
  4 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor
  de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
  4 Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

  1.4

  Goedkeuringen

  1.4.1.

  Certificeringen

  CE-identificatienummer PIN 0063BP3513
  5
  Klasse NOx
  Type aansluiting

  1.4.2.

  Rookgasafvoer/Luchttoevoer: B23 , B23P , B33 ,
  C13 , C33, C43, C53, C63, C83, C93

  Toestelcategorieën

  Categorie gas Type gas

  Aansluitdruk (mbar)

  II2L3P , I2H

  G20 (H-gas)

  20

  G25 (L-gas)

  25

  G31 (Propaan) 30/50

  De fabrieksinstelling van de ketel is voor werking op de aardgasgroep
  G25 (L-gas).

  121211 - 119665-AI

  7 • Page 10

  1. Inleiding

  Avanta 24c - 28c - 35c

  1.4.3.

  Aanvullende richtlijnen

  Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de
  aanvullende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd.
  Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze
  handleiding, geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en
  richtlijnen op het moment van installeren van toepassing zijn.

  1.4.4.

  Fabriekstest

  Iedere ketel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld
  en getest op:
  4 Elektrische veiligheid
  4 Afstelling (CO2)
  4 Functie sanitair warm water (Alleen bij combiketel)
  4 Waterdichtheid
  4 Gasdichtheid
  4 Parameterinstelling

  8

  121211 - 119665-AI • Page 11

  2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

  Avanta 24c - 28c - 35c

  2

  Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

  2.1

  Veiligheidsvoorschriften
  GEVAAR
  Indien u gas ruikt:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen
  elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting,
  motor, lift, etc.).
  Sluit de gasaanvoer af.
  Open de ramen.
  Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.
  Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het
  gasbedrijf.

  GEVAAR
  Indien u rookgassen ruikt:
  1.
  2.
  3.

  2.2

  Schakel het apparaat uit.
  Open de ramen.
  Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.

  Aanbevelingen
  WAARSCHUWING
  4

  4
  4

  De installatie en het onderhoud van de ketel moeten
  door een erkend installateur worden uitgevoerd
  volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.
  Bij werkzaamheden aan de ketel, de ketel altijd
  spanningsvrij maken en de hoofdgaskraan sluiten.
  Controleer de hele installatie na onderhouds- en
  servicewerkzaamheden op lekkages.

  OPGELET
  De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd
  worden.
  Bewaar dit document in de nabijheid van de installatie.
  Manteldelen
  Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en
  servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en
  servicewerkzaamheden alle manteldelen terug.
  121211 - 119665-AI

  9 • Page 12

  2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Instructiestickers
  Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of
  afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de
  ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en
  waarschuwingsstickers onmiddellijk.
  Wijzigingen
  Wijzigingen in de ketel mogen alleen uitgevoerd worden na
  schriftelijke toestemming van Remeha.

  10

  121211 - 119665-AI • Page 13

  Avanta 24c - 28c - 35c

  3. Technische beschrijving

  3

  Technische beschrijving

  3.1

  Algemene beschrijving
  De Avanta is een HR gaswandketel bestemd voor centrale
  verwarming en productie van sanitair warm water.

  3.2

  Voornaamste componenten
  2

  1

  3
  16
  4
  5

  15

  1

  Luchttoevoer

  2

  Rookgasafvoer

  3

  Bemanteling/luchtkast

  4

  Voorplaat warmtewisselaar

  5

  Ontstekings/ionisatie elektrode

  6

  Ventilator

  7

  Ontstekingstrafo

  8

  Condensafvoer / Sifon

  9

  Bedieningspaneel

  10

  Circulatiepomp

  14

  11

  Automatische pomp-ontluchter

  13

  12

  Driewegklep

  12

  13

  Gascombinatieblok (hydroblok)

  8

  11

  14

  Venturi

  9

  10

  15

  Besturingsautomaat

  16

  Luchtinlaatpijp

  17

  Ontluchtingspot (modelafhankelijk)

  18

  Waterdrukschakelaar

  6
  17
  18
  7

  T001391-C

  121211 - 119665-AI

  11 • Page 14

  3. Technische beschrijving

  3.3

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Werkingsprincipe

  3.3.1.

  1

  9
  2

  Blokdiagram

  1

  Warmtewisselaar (CV)

  2

  Hydroblok

  3

  Platenwisselaar (SWW)

  4

  Aanvoer verwarming

  5

  Uitgang sanitair warm water (SWW)

  6

  Ingang sanitair koud water

  7

  Retour verwarming

  8

  Driewegklep

  9

  Circulatiepomp (CV)

  8
  3
  4

  5

  6

  7
  T001399-A

  3.3.2.

  Circulatiepomp

  De verwarmingsketel is voorzien van een circulatiepomp. De
  circulatiepomp van de Avanta 28c en 35c is werkzaam op 2 niveaus:
  4 Lage stand: Deze stand is voor CV-bedrijf (p21 = 0).
  4 Hoge stand: Deze stand is voor SWW-bedrijf (p21 = 1).
  De pompinstelling kan gewijzigd worden met parameter
  p21.

  n Restopvoerhoogte Avanta 24 c
  700

  A

  Fabrieksinstelling CV

  B

  max. CV

  H

  Restopvoerhoogte CV

  Q

  Waterdebiet

  600

  H [mbar]

  500

  B
  400

  A
  300

  200

  100

  0
  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Q [l/h]
  T001460-B

  12

  121211 - 119665-AI • Page 15

  Avanta 24c - 28c - 35c

  3. Technische beschrijving

  n Restopvoerhoogte Avanta 28 c
  700

  1

  Pompstand hoog

  2

  Pompstand laag

  H

  Restopvoerhoogte CV

  Q

  Waterdebiet

  600

  H [mbar]

  500

  1
  400

  2
  300

  200

  100

  0
  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Q [l/h]
  T001416-B

  n Restopvoerhoogte Avanta 35 c
  700

  1

  Pompstand hoog

  2

  Pompstand laag

  H

  Restopvoerhoogte CV

  Q

  Waterdebiet

  600

  H [mbar]

  500

  1
  400

  2
  300

  200

  100

  0
  300

  500

  700

  900

  1100

  1300

  1500

  Q [l/h]
  T001417-B

  n Met kamerthermostaat
  De pomp schakelt 1 minuut na het openen van het contact van de
  kamerthermostaat uit.
  Na de productie van sanitair warm water, als de kamerthermostaat
  open staat, schakelt de pomp na 15 seconden uit, terwijl de
  driewegklep verwarming/sanitair warm water in de stand SWW blijft
  staan.

  3.4

  Technische gegevens

  Keteltype

  Avanta

  24c

  28c

  35c

  Algemeen
  CE identificatienummer

  PIN

  Belastingsregeling

  Instelbaar

  0063BP3513

  Nominaal vermogen (Pn)
  CV-bedrijf (80/60 ºC)

  minimum-maximum

  kW

  6,0 - 20,0

  5,5 - 24,0

  5,9 - 29,0

  Fabrieksinstelling

  kW

  17,4

  17,4

  23,3

  Nominaal vermogen (Pn)
  CV-bedrijf (50/30 ºC)

  minimum-maximum

  kW

  6,5 - 21,6

  6,2- 26,7

  6,6 - 31,2

  Fabrieksinstelling

  kW

  19,4

  19,4

  25,9

  Nominale belasting (Qn)
  CV-bedrijf (Hi)

  minimum-maximum

  kW

  6,1 - 21,0

  5,7 - 24,8

  6,3 - 30,0

  Fabrieksinstelling

  kW

  18,0

  18,0

  24,0

  Modulerend, Aan/Uit

  (1) Tijdsduur die vanaf begin tappen benodigd is om ten behoeve van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van 40K te verkrijgen
  aan de tapwateruitlaat van het toestel, gebaseerd op het CW tapdebiet.
  (2) De specifieke leidinglengte Ø 10/12 mm is de maximale, ongeïsoleerde lengte, waarbij het toestel in de slechtst denkbare zomersituatie
  binnen 30 s warmwater met een blijvende temperatuurverhoging van 35 ºC levert aan het keukentappunt.

  121211 - 119665-AI

  13 • Page 16

  3. Technische beschrijving

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Keteltype

  Avanta

  Nominale belasting (Qn)
  CV-bedrijf (Hs)

  minimum-maximum

  kW

  Fabrieksinstelling

  kW

  19,8

  19,8

  26,6

  Nominale belasting (Qnw)
  SWW-bedrijf (Hi)

  minimum-maximum

  kW

  6,1 - 24,0

  5,7 - 28,0

  6,3 - 35

  Nominale belasting (Qnw)
  SWW-bedrijf (Hs)

  minimum-maximum

  kW

  6,7 - 26,4

  6,3 - 31,0

  7,0 - 38,9

  Nominale belasting (Qn)
  Propaan (Hi)

  minimum

  kW

  10,0

  10,0

  10,0

  Nominale belasting (Qn)
  Propaan (Hs)

  minimum

  kW

  11,0

  11,0

  11,0

  Vollast rendement CV (Hi) (80/60 ºC)

  -

  %

  96,3

  96,3

  96,4

  Vollast rendement CV (Hi) (50/30 ºC)
  Gas- en rookgasgegevens

  -

  %

  104,4

  107,8

  104,1

  Gascategorieën

  24c

  28c

  6,7 - 23,1

  -

  35c

  6,3 - 27,5

  6,3 - 33,3

  II2L3P , I2H

  Gasvoordruk G25 (L-gas)

  minimum-maximum

  mbar

  Gasvoordruk G31 (Propaan)

  minimum-maximum

  mbar

  Gasverbruik G25 (L-gas)

  minimum-maximum

  m3/h

  0,7 - 2,8

  0,7 - 3,2

  0,7 - 4,1

  Gasverbruik G31 (Propaan)

  minimum-maximum

  m3/h

  0,4 - 0,9

  0,4 - 1,1

  0,4 - 1,4

  < 52

  < 30

  < 30

  NOx-Jaaremissie (n=1)
  Rookgashoeveelheid

  mg/kWh
  maximum

  20 - 30
  30 - 50

  kg/h

  40

  40

  57

  Maximale tegendruk
  Gegevens centrale-verwarmingscircuit

  Pa

  55

  100

  100

  Waterinhoud

  l

  1,8

  1,8

  2,1

  Waterbedrijfsdruk

  minimum

  bar

  0,8

  Waterbedrijfsdruk (PMS)

  maximum

  bar

  3,0

  Watertemperatuur

  maximum

  °C

  110

  Bedrijfstemperatuur
  maximum
  Gegevens sanitairwarmwatercircuit

  °C

  90

  Gaskeur CW

  -

  3

  4

  5

  Specifiek debiet warm water D
  (60 ºC)

  l/min

  6,0

  7,5

  9,0

  Specifiek debiet warm water D
  (40 ºC)

  l/min

  10,0

  12,5

  15,0

  Tapwaterzijdig drukverschil (zonder
  tapbegrenzer)

  mbar

  Tapdrempel
  Effectieve

  minimum

  1,2
  8,9

  8,9

  0,41

  m

  16,2

  20,26

  28,29

  zonder iSense

  %

  89,2

  89,7

  90,5

  met iSense

  %

  -

  90,6

  91,5

  Specifieke leidinglengte(2)

  Waterinhoud
  Werkdruk (Pmw)
  Elektrische gegevens

  l/min
  s

  toestelwachttijd(1)

  Jaargebruiksrendement op sanitair
  tapwater

  100

  maximum

  Voedingsspanning

  l

  0,3

  bar

  8,0

  VAC

  230

  Opgenomen vermogen - Vollast

  maximum

  W

  110

  130

  160

  Opgenomen vermogen - Laaglast

  maximum

  W

  100

  100

  125

  Opgenomen vermogen - Stand-by

  maximum

  W

  <3

  IP

  X4D

  Elektrische beschermingsindex

  (1) Tijdsduur die vanaf begin tappen benodigd is om ten behoeve van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van 40K te verkrijgen
  aan de tapwateruitlaat van het toestel, gebaseerd op het CW tapdebiet.
  (2) De specifieke leidinglengte Ø 10/12 mm is de maximale, ongeïsoleerde lengte, waarbij het toestel in de slechtst denkbare zomersituatie
  binnen 30 s warmwater met een blijvende temperatuurverhoging van 35 ºC levert aan het keukentappunt.

  14

  121211 - 119665-AI • Page 17

  Avanta 24c - 28c - 35c
  Keteltype

  3. Technische beschrijving
  Avanta

  24c

  28c

  35c

  Overige gegevens
  Gewicht (leeg)

  kg

  Gemiddeld geluidsniveau op een
  afstand van 1 m van de ketel

  dB(A)

  25,0

  25,4

  27,7

  < 44

  (1) Tijdsduur die vanaf begin tappen benodigd is om ten behoeve van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van 40K te verkrijgen
  aan de tapwateruitlaat van het toestel, gebaseerd op het CW tapdebiet.
  (2) De specifieke leidinglengte Ø 10/12 mm is de maximale, ongeïsoleerde lengte, waarbij het toestel in de slechtst denkbare zomersituatie
  binnen 30 s warmwater met een blijvende temperatuurverhoging van 35 ºC levert aan het keukentappunt.

  121211 - 119665-AI

  15 • Page 18

  4. Installatie

  4

  Installatie

  4.1

  Installatievoorschriften

  Avanta 24c - 28c - 35c

  WAARSCHUWING
  De installatie van het apparaat moet door een erkend
  installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en
  nationale geldende regelgeving.

  4.2

  Leveringsomvang
  De levering omvat:
  4 De ketel, voorzien van netstekker met randaarde
  4 Alleen voor type 28c en 35c:
  - Bevestigingsmiddelen voor wandmontage
  - Manometerset
  - Aansluitset bestaande uit wartels en knelringen
  4 Installatie- en servicehandleiding
  4 Gebruikershandleiding
  4 Garantiekaart
  Deze Installatie- en servicehandleiding behandelt alleen de
  standaard leveringsomvang. Zie voor installatie of montage van
  eventueel met de ketel meegeleverde accessoires, bijvoorbeeld
  montagebeugel of montageframe, de met de accessoires
  meegeleverde montage-instructie.
  De ketel is ook samen met een modulerende regelaar
  leverbaar als Combi Comfort Systeem (Alleen voor type
  28c en 35c). In de verpakkingsdoos bevindt zich dan ook
  de Remeha iSense regelaar.

  16

  121211 - 119665-AI • Page 19

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4.3

  4. Installatie

  Montage mogelijkheden

  4.3.1.

  Plaatsen van de ketel

  OPGELET
  4
  4
  5 mm
  min.

  5 mm
  min.

  De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd
  worden.
  Plaats de ketel niet boven een warmtebron of een
  kookapparaat.

  Om demontage en montage van de ketelmantel mogelijk te maken,
  is aan beide zijden van de ketel een ruimte van 5 mm voldoende.
  4
  4

  Bij de ketel moet een wandcontactdoos met
  randaarde aanwezig zijn
  Voor de condensafvoer moet er een aansluiting op het
  riool in de buurt van de ketel zijn

  OPGELET
  T000087-B

  4

  4

  De wand of het montageframe moet het gewicht van
  de ketel kunnen dragen en moet voldoende stabiel
  zijn.
  Licht ontvlambare materialen of vloeistoffen mogen
  niet in de buurt van het toestel worden opgeslagen of
  gebruikt.

  Zorg voor voldoende ruimte rond de ketel voor een goede
  bereikbaarheid en vereenvoudiging van het onderhoud. Zie
  nevenstaand schema.

  40
  0

  mi
  n
  25 .
  0

  60
  0

  mi
  n
  25 .
  0

  0

  29
  00
  10

  n.
  mi

  T001445-B

  121211 - 119665-AI

  17 • Page 20

  4. Installatie

  Avanta 24c - 28c - 35c

  n Beveiligingsindex
  Z
  1
  0

  2

  3

  OZ

  B

  Badkuip of douchebak

  Z

  Zones

  OZ

  Buitenzone indeling

  225

  Door de beveiligingsindex IP X4D is installatie in de badkamer
  mogelijk in de zones 2, 3 en in de buitenzone-indeling.
  B

  4 Sluit in dit geval de 230V voeding als vaste aansluiting aan.
  60

  4 Sluit in dit geval ook een luchttoevoerleiding aan.

  240

  OPGELET

  T000756-A

  Bij vaste aansluiting van het netsnoer dient altijd voor de
  ketel een dubbelpolige hoofdschakelaar te worden
  aangebracht met een contactopening van ten minste 3
  mm (EN 60335-1).

  4.3.2.

  350

  min
  .

  Ventilatie

  (1)

  Afstand tussen de voorkant van de ketel en de
  binnenwand van de kast

  (2)

  Afstand aan beide zijden van de ketel

  Wordt de ketel in een gesloten kast geïnstalleerd, dan moeten de
  aangegeven minimum maten in acht worden genomen. Zorg tevens
  voor openingen om de volgende risico's te voorkomen:
  4 Gasophoping
  4 Verwarming van de kast
  Minimale doorsnede van de openingen: S1 + S2 = 150 cm2

  100
  min. (1)

  50

  (2)

  T001461-A

  18

  121211 - 119665-AI • Page 21

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  4.3.3.

  Belangrijkste afmetingen

  400
  120

  290

  132

  160

  328

  17 ± 1

  14 ± 1

  23 ± 1

  625

  600

  36

  85

  39

  74,5
  139,5
  206,5
  273,5
  338,5

  93

  T001393-C

  i
  h

  j
  {

  Aansluiting luchttoevoer: ∅80 mm
  Condensafvoer: ∅25 mm
  Aansluiting CV aanvoer: Knel ∅22 mm

  y
  Gas /
  Gaz

  Uitgang sanitair warm water: Knel ∅15 mm

  x

  Ingang sanitair koud water: Knel ∅15 mm

  z

  121211 - 119665-AI

  Aansluiting rookgasafvoer: ∅80 mm

  Gasaansluiting: Knel ∅15 mm

  Aansluiting CV retour: Knel ∅22 mm

  19 • Page 22

  4. Installatie

  4.4

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Ophangen van de ketel
  Aan de achterzijde van de ketel bevinden zich twee ophangogen,
  zodat de ketel direct aan de wand kan worden bevestigd.
  Ga hiervoor als volgt te werk;
  1. Bepaal de positie van de twee bevestigingsgaten. Zorg ervoor dat
  de gaten waterpas liggen.
  2. Boor 2 gaten van Ø 8 mm.
  3. Plaats de pluggen (Ø 8 mm).
  4. Schroef de bouten (Ø 6 mm) in de pluggen.
  5. Draai de ophangogen van de ketel naar boven.
  6. Hang de ketel op aan de bouten.
  7. Draai de bouten vast.
  4

  De ketel moet waterpas hangen!

  4

  Om de ketel en aansluitingen tijdens het ophangen te
  beschermen tegen vervuiling door bouwstof, dienen
  RGA- en LTV-aansluitpunten te worden afgedekt.

  T001371-B

  20

  121211 - 119665-AI • Page 23

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4.5

  4. Installatie

  Hydraulische aansluitmogelijkheden

  4.5.1.

  1

  Ketel

  2

  Veiligheidsventiel

  3

  Expansievat

  4

  Terugslagklep

  5

  Open verdeler

  6

  Aansluitgroep

  7

  Vloerverwarming

  4

  8

  Radiatorverwarming

  5

  De ketel kan direct op een vloerverwarmingsinstallatie worden
  aangesloten. Indien nodig de instellingen van de ketel aanpassen bij
  aansluiting op de LTV-installatie.

  1

  2

  3

  8

  6

  7
  T001403-D

  Bij toepassing van kunststof leidingen (bijvoorbeeld bij
  vloerverwarming) moet de toegepaste kunststof buis
  zuurstofdiffusiedicht zijn volgens DIN 4726/4729. In installaties waar
  de toegepaste kunststof buis niet voldoet aan deze normen, wordt
  geadviseerd het ketelcircuit hydraulisch te scheiden van de CVinstallatie door een (platen-) wisselaar.

  4.5.2.

  3

  1
  2

  4
  8

  5

  Aansluiten zonneboiler

  1

  Ketel

  2

  Voorraadvat

  3

  Zonnecollector

  4

  Pomp

  5

  Doorstroombegrenzer

  6

  Inlaatcombinatie

  7

  Mengventiel

  8

  Stromingsschakelaar

  De combiketel is geschikt als naverwarmer bij zonneboilers. Voor het
  aansluiten is een aansluitset (accessoire) beschikbaar.

  7
  6
  T001462-B

  121211 - 119665-AI

  Aansluiten vloerverwarming

  Zie de technische documentatie bij de zonneboiler voor
  details van deze hydraulische aansluiting.

  21 • Page 24

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  4.5.3.

  1

  3

  2

  4

  Geiser-toepassing

  1

  Veiligheidsventiel

  2

  Vul- / aftapkraan

  3

  Manometer

  4

  Expansievat

  De combiketel is ook geschikt voor alleen warmwaterbedrijf. De ketel
  kan dan als geiser functioneren. Hiertoe dient de CV-functie
  uitgeschakeld te worden met behulp van parameter p3. De aanvoer
  en retour aansluitingen van het toestel dienen doorverbonden te
  worden.

  T000157-C

  4.5.4.

  Solo-toepassing

  De combiketel is ook geschikt voor alleen CV-bedrijf. Hiertoe dient de
  warmwaterfunctie uitgeschakeld te worden met behulp van
  parameter p3. De sanitairleidingen hoeven niet aangesloten of
  afgedopt te worden. De meegeleverde stofdopjes volstaan.

  4.6

  Wateraansluitingen

  4.6.1.

  Doorspoelen van de installatie

  n Plaatsing van de ketel op een nieuwe installatie
  (installatie van minder dan 6 maanden)
  4 Reinig de installatie met een universeel reinigingsmiddel om het
  afval uit de installatie te verwijderen (koper, vlasdraad,
  soldeersel).
  4 Spoel de installatie goed door totdat het water helder is en geen
  vuildeeltjes meer bevat.

  n Plaatsing van de ketel op een bestaande installatie
  4 Verwijder slijk uit de installatie met een reinigingsmiddel.
  4 Spoel de installatie door.
  4 Reinig de installatie met een universeel reinigingsmiddel om het
  afval uit de installatie te verwijderen (koper, vlasdraad,
  soldeersel).
  4 Spoel de installatie goed door totdat het water helder is en geen
  vuildeeltjes meer bevat.

  22

  121211 - 119665-AI • Page 25

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  4.6.2.

  Waterdoorstroming

  De modulerende regeling van de ketel begrenst het maximale
  temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van het water en de
  maximale stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur. Hierdoor is de
  ketel nagenoeg ongevoelig voor te kleine waterdoorstroming.
  Houd in alle gevallen een minimale waterdoorstroming van 0,1 m3/h
  aan.
  ¼ Bij toepassing van thermostaatkranen, zie hoofdstuk:
  "Aansluiting van het expansievat", pagina 24

  4.6.3.

  Aansluiting van het verwarmingscircuit

  1. Verwijder de stofdop op de aansluiting retour cv z onder aan de
  ketel.
  2. Monteer de ingaande leiding voor cv-water op de aansluiting
  retour cv.

  T001373-C

  3. Monteer voor het vullen en het aftappen van de ketel een vul- en
  aftapkraan in de installatie.

  T001493-A

  4. Verwijder de stofdop op de aansluiting aanvoer cv { onder aan
  de ketel.
  5. Monteer de uitgaande leiding voor cv-water op de aansluiting
  aanvoer cv.
  6. Monteer het veiligheidsventiel (minimaal ½") in de aanvoer CVleiding. Plaats het veiligheidsventiel bij voorkeur binnen 0,5 m,
  maar niet verder dan 4,0 m van de ketel.
  4

  4

  Voor het uitvoeren van servicewerkzaamheden is het
  raadzaam om zowel in de aanvoer cv-leiding als de
  retour cv-leiding een serviceafsluiter te monteren.
  Het is raadzaam om in de retour CV-leiding een
  manometer te monteren met behulp van een T-stuk.

  T001382-C

  121211 - 119665-AI

  23 • Page 26

  4. Installatie

  Avanta 24c - 28c - 35c

  OPGELET
  4
  4
  4

  4

  De cv-leidingen moeten volgens de geldende
  voorschriften worden aangesloten.
  Gebruik W1⅛" - 14F voor de CV-zijdige knelmoeren.
  Bij gebruik van flexibele cv-leidingen moet een cvzijdig filter geplaatst worden, zowel in de
  aanvoerleiding als in de retourleiding. De filters
  moeten periodiek gereinigd worden.
  Plaats, bij montage van serviceafsluiters, de vul- en
  aftapkraan, het expansievat en de manometer
  tussen de afsluiter en de ketel.

  ¼ Bij toepassing van thermostaatkranen, zie hoofdstuk:
  "Aansluiting van het expansievat", pagina 24

  4.6.4.

  Aansluiting van het tapwatercircuit

  1. Verwijder de stofdop op de aansluiting sanitair koud water x
  onder aan de ketel.
  2. Verwijder de stofdop op de aansluiting sanitair warm water y
  onder aan de ketel.
  3. Monteer de ingaande leiding voor koud water op de aansluiting
  sanitair koud water. Monteer in deze leiding direct onder de ketel
  een KIWA gekeurde inlaatcombinatie.
  4. Monteer de uitgaande leiding voor sanitair warm water op de
  aansluiting sanitair warm.
  5. Plaats een afvoer naar het riool voor het expansiewater onder de
  inlaatcombinatie.
  OPGELET
  4
  4

  T001372-C

  4

  4.6.5.

  De sanitaire waterleidingen moeten volgens de
  geldende voorschriften worden aangesloten.
  Gebruik G½" (volgens ISO 228) voor de sanitaire
  knelmoeren.
  Volg bij gebruik van kunststof leidingen de (aansluit)
  aanwijzingen van de fabrikant op.

  Aansluiting van het expansievat

  Monteer het expansievat op de retour cv-leiding z.
  Bij een combiketel in een installatie waarbij de aanvoer
  geheel van de retour kan worden afgesloten (bijvoorbeeld
  bij toepassing van thermostaatkranen), dient of een bypass leiding gemonteerd te worden of het expansievat in
  de aanvoer CV-leiding geplaatst te worden.

  24

  121211 - 119665-AI • Page 27

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  4.6.6.

  Aansluiting van de condensatieafvoerleiding

  1. Monteer een kunststof afvoerpijp Ø 32 mm of groter, uitkomend
  op het riool. Plaats de afvoerpijp ca. j cm onder de aansluiting
  condensafvoer *2.
  2. Monteer een stankafsluiter of sifon in de afvoerpijp.
  OPGELET
  Maak geen vaste verbinding in verband met
  servicewerkzaamheden aan de sifon.
  4

  De condensafvoer mag niet worden afgedicht.

  4

  Afschot afvoerpijp minimaal 30 mm per meter,
  maximale horizontale lengte 5 meter.
  Het lozen van condenswater op een dakgoot is niet
  toegestaan.
  De condensafvoerleiding moet volgens de geldende
  voorschriften worden aangesloten.

  4
  T001383-B

  4.7

  4

  Gasaansluiting
  1.
  2.
  3.
  4.

  Verwijder de stofdop op de gasaansluiting onder aan de ketel.
  Monteer de gasaanvoerleiding.
  Monteer in deze leiding direct onder de ketel een gasafsluitkraan.
  Monteer de gasleiding op de gasafsluitkraan.
  WAARSCHUWING
  4
  4

  T001384-B

  4

  Sluit de hoofdgaskraan alvorens met de
  werkzaamheden aan de gasleidingen te beginnen.
  Controleer voor montage of de gasmeter voldoende
  capaciteit heeft. Houd daarbij rekening met het
  verbruik van alle huishoudelijke apparaten.
  Waarschuw het plaatselijke energiebedrijf als de
  gasmeter te weinig capaciteit heeft.

  OPGELET
  4
  4
  4
  4

  121211 - 119665-AI

  Zorg dat er geen vuil in de gasleiding zit. Blaas voor
  montage de leiding door of klop deze goed uit.
  Installeer in de gasleiding bij voorkeur een gasfilter
  om vervuiling van het gasblok te voorkomen.
  De gasleiding moet volgens de geldende
  voorschriften worden aangesloten.
  Gebruik G½" (volgens ISO 228) voor de gaszijdige
  knelmoeren.

  25 • Page 28

  4. Installatie

  4.8

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Aansluitingen van de lucht-/rookgasleidingen
  ¼ De ketel is geschikt voor de volgende types
  rookgasaansluitingen. Zie hoofdstuk: "Certificeringen",
  pagina 7

  4.8.1.

  Classificatie

  In de tabel is deze indeling volgens [ nader gespecificeerd.
  Type

  Uitvoering

  B23

  Open

  Beschrijving
  4

  Zonder trekonderbreker.

  B23P(1)

  4

  Rookgasafvoer bovendaks.

  B33

  4
  4

  Lucht uit de opstellingsruimte.
  Zonder trekonderbreker.

  4

  Gemeenschappelijke rookgasafvoer bovendaks.

  4
  4

  Rookgasafvoer luchtomspoeld, lucht uit de opstellingsruimte (speciale constructie).
  Uitmonding in de gevel.

  4

  Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding
  (Bijvoorbeeld een gecombineerde geveldoorvoer).
  Rookgasafvoer bovendaks.

  C13

  C33

  Open

  Gesloten

  Gesloten

  4

  4
  4

  Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding
  (Bijvoorbeeld een concentrische dakdoorvoer).
  Gemeenschappelijk luchttoevoer- en rookgasafvoerkanaal (CLV):
  Concentrisch.
  Excentrisch; Luchttoevoer uit de schacht.
  Overdruk cascades vallen hier ook onder.
  Gesloten toestel.

  4

  Separaat luchttoevoerkanaal.

  4

  Separaat rookgasafvoerkanaal.

  4
  C43(2)

  Gesloten/Cascade 4

  C53

  Gesloten

  C63

  Gesloten

  4
  4

  Uitmondend in verschillende drukvlakken.
  Dit type toestel wordt door de fabrikant zonder toe- en afvoersysteem geleverd.

  C83(3)

  Gesloten

  4

  C93(4)

  Gesloten

  4

  Toestel kan worden aangesloten op een zogenaamd half CLV systeem (gemeenschappelijke
  rookgasafvoer).
  Luchttoevoer- en rookgasafvoerkanaal in schacht of omkokerd:
  Concentrisch.
  Excentrisch; Luchttoevoer uit de schacht.
  Rookgasafvoer bovendaks.
  Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding.

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

  26

  Ook drukklasse P1
  EN483: 0,5 mbar Zuiging door onderdruk
  Er kan 4 mbar onderdruk optreden
  Zie tabel voor minimale afmeting schacht of koker

  121211 - 119665-AI • Page 29

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  Type Uitvoering
  C93

  Minimale afmeting schacht of koker
  Diameter

  Star

  Flexibel

  Concentrisch

  ∅ Kanaal
  ∅ Kanaal
  ⃞ Kanaal
  ⃞ Kanaal
  (Zonder luchttoevoer) (Met luchttoevoer) (Zonder luchttoevoer) (Met luchttoevoer)

  60 mm

  110 mm

  120 mm

  110 x 110 mm

  110 x 110 mm

  80 mm

  130 mm

  140 mm

  130 x 130 mm

  130 x 130 mm

  100 mm

  160 mm

  170 mm

  160 x 160 mm

  160 x 160 mm

  60 mm

  110 mm

  120 mm

  110 x 110 mm

  110 x 110 mm

  80 mm

  130 mm

  145 mm

  130 x 130 mm

  130 x 130 mm

  100 mm

  160 mm

  170 mm

  160 x 160 mm

  160 x 160 mm

  60/100 mm

  120 mm

  120 mm

  120 x 120 mm

  120 x 120 mm

  80/125 mm

  145 mm

  145 mm

  145 x 145 mm

  145 x 145 mm

  100/150 mm

  170 mm

  170 mm

  170 x 170 mm

  170 x 170 mm

  4.8.2.

  Uitmondingen

  Over het algemeen kan gebruik worden gemaakt van standaard daken geveldoorvoersets. Pas bij een geveldoorvoer direct boven de
  ketel, de Remeha geveldoorvoerset toe. Deze is als accessoire
  leverbaar.
  Voor type C1, C3 en C5 rookgasafvoer moet de M&G Skyline /
  Mugro 3000 of Coxstand E HR worden gebruikt. Voor type C6
  rookgasafvoer moet het afvoermateriaal voldoen aan Gastec QA en/
  of voorzien zijn van een CE-markering.
  De uitmonding van de rookgasafvoer moet voldoen aan EN 1856-1.
  De rookgasafvoerconstructie moet berekend zijn volgens EN 13384
  (deel 1 & 2).
  Bij een open rookgasafvoer bovendaks, moet de
  uitmonding altijd voorzien zijn van een RVS
  boldraadrooster.

  4.8.3.

  Lengte van de lucht-/rookgasleidingen

  De ketel heeft standaard een tweepijps-aansluiting. Tijdens installatie
  kan worden gekozen voor een open of gesloten uitvoering.
  4

  4

  121211 - 119665-AI

  Voor het bepalen van de uiteindelijke maximale
  lengte, moet de leidinglengte ingekort worden
  volgens de reductietabel.
  De ketel is ook geschikt voor langere
  schoorsteenlengten en andere diameters dan in de
  tabel aangegeven. Neem contact met ons op voor
  meer informatie.

  27 • Page 30

  4. Installatie

  Avanta 24c - 28c - 35c

  n Open uitvoering
  Bij een open uitvoering blijft de luchttoevoeropening open; alleen de
  rookgasafvoeropening wordt aangesloten. De ketel krijgt dan de
  benodigde verbrandingslucht direct uit de opstellingsruimte. Zie tabel
  voor de maximale leidinglengte van de rookgasafvoerleidingen voor
  de open uitvoering. Bij gebruik van luchttoevoer- en
  rookgasafvoerleidingen met andere diameters dan 80 mm, moeten
  verloopstukken worden toegepast.

  L

  OPGELET
  4

  De luchttoevoeropening moet geopend blijven.

  4

  De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de
  noodzakelijke luchttoevoeropeningen. Deze mogen
  niet worden verkleind of afgesloten.

  Schoorsteenlengte voor open uitvoering
  Maximale lengte

  T001394-B

  Situatie

  Diameter

  Vrije uitmonding in gebied I

  Avanta
  24c

  Avanta
  28c

  Avanta
  35c

  60 mm

  10 m

  10 m

  8m

  70 mm

  18 m

  23 m

  14 m

  80 mm

  40 m

  40 m

  35 m

  90 mm

  40 m

  40 m

  40 m

  60 mm
  Niet vrije uitmonding in
  70 mm
  gebied III Land (ΔP statisch
  80 mm
  = + 25 Pa)
  90 mm
  Niet vrije uitmonding in
  gebied III Kust (ΔP statisch
  = + 40 Pa)

  5m

  7m

  6m

  10 m

  17 m

  10 m

  23 m

  35 m

  25 m

  36 m

  40 m

  40 m

  60 mm

  2m

  6m

  4m

  70 mm

  5m

  13 m

  8m

  80 mm

  11 m

  28 m

  20 m

  90 mm

  17 m

  40 m

  31 m

  n Gesloten uitvoering
  Bij een gesloten uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als de
  luchttoevoeropening (parallel) aangesloten. Zie tabel voor de
  maximale leidinglengte van de rookgasafvoerleidingen voor de open
  uitvoering. Bij gebruik van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen
  met andere diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden
  toegepast.
  Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering

  L

  Maximale lengte
  Situatie

  Vrije uitmonding in
  gebied I of Niet vrije
  uitmonding in gebied III

  Diameter

  Avanta
  24c

  Avanta
  28c

  Avanta
  35c

  60-60 mm

  -

  -

  -

  70-70 mm

  8m

  6m

  6m

  80-80 mm

  18 m

  18 m

  13 m

  90-90 mm

  20 m

  20 m

  20 m

  T001395-B

  28

  121211 - 119665-AI • Page 31

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  n Aansluiting in verschillende drukzones
  Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in
  verschillende drukgebieden, en halve CLV systemen. Met
  uitzondering van het kustgebied. Het maximaal toegestane
  hoogteverschil tussen verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer
  bedraagt 36 m.

  L
  Schoorsteenlengte in verschillende drukgebieden
  Situatie

  Diameter
  70 mm

  Vrije uitmonding in
  gebied I

  Maximale lengte
  Avanta 24c Avanta 28c Avanta 35c
  -

  6m

  -

  80 mm

  5m

  22 m

  10 m

  90 mm

  19 m

  36 m

  25 m

  100 mm

  35 m

  36 m

  36 m

  T001396-B

  n Reductietabel

  Leiding reducties per toegepast element
  Diameter [mm] Bochtstuk 45°

  Bochtstuk 90°

  Leidingreductie [m] Leidingreductie [m]
  70

  0,9

  3,1

  80

  1,1

  3,5

  90

  1,2

  4

  100

  1,3

  4,5

  4.8.4.

  Specifieke lucht-/rookgastoepassingen
  Neem contact met ons op voor meer informatie.

  n Hogedruksysteem
  Voor de ketel zijn, speciaal voor renovatiesituaties waar het
  bestaande rookgasafvoerkanaal niet geschikt is voor condenserende
  rookgassen, rookgasafvoerslangen van kleinere diameters in de
  handel verkrijgbaar. Bij deze toepassing van de ketel dient onder
  andere een aantal ketelinstellingen gewijzigd te worden. De
  restopvoerhoogte is dan te vergroten. In de hogedruk instructieset
  (accessoire) staat dit uitgebreid beschreven.
  Het hogedruksysteem is alleen toegestaan in combinatie
  met de Remeha hogedruk instructieset.

  121211 - 119665-AI

  29 • Page 32

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  n WTW-koppeling
  De ketel is voorbereid voor koppeling met een WTW-unit van het merk
  Itho HRU. Bij deze toepassing van de ketel dient onder andere een
  aantal ketelinstellingen gewijzigd te worden. In de speciale
  aansluitset (accessoire) staat dit uitgebreid beschreven.
  De WTW-koppeling is alleen toegestaan in combinatie met
  de WTW aansluitset.

  n CLV-overdruk
  De ketel kan, onder bepaalde voorwaarden, toegepast worden in een
  CLV-overdruksysteem. Bij deze toepassing van de ketel dient onder
  andere een aantal ketelinstellingen gewijzigd te worden.

  4.8.5.

  Aanvullende richtlijnen

  4 Voor de installatie van het rookgasafvoer en
  luchttoevoermateriaal wordt verwezen naar de voorschriften van
  de fabrikant van het betreffende rmateriaal. Het niet volgens de
  voorschriften installeren van de rookgasafvoer- en
  luchttoevoermaterialen (niet lekdicht, niet gebeugeld etc.), kan tot
  gevaarlijke situaties leiden en/of lichamelijk letsel tot gevolg
  hebben. Controleer na montage tenminste alle rookgas- en
  luchtvoerende delen op dichtheid.
  4 Directe aansluiting van de rookgasafvoer op bouwkundige
  kanalen is niet toegestaan in verband met condensatie.
  4 Als voeringkanalen worden toegepast, moeten deze bestaan uit
  een luchtdichte, dikwandige starre aluminium of roestvaststalen
  constructie. Ook buigbare kunststof en roestvaststalen
  voeringpijpen zijn toegestaan. Aluminium is toegestaan, mits er
  geen contact is met het bouwkundige gedeelte van het
  rookgasafvoerkanaal.
  4 Schachten altijd grondig reinigen bij toepassing van
  voeringspijpen en/of luchttoevoeraansluiting.
  4 Inspectie van het voeringkanaal moet mogelijk zijn.
  4 Wanneer er in de rookgasafvoerleiding condens uit een kunststof
  of roestvaststalen leidingdeel terug kan stromen naar een
  aluminium deel, dan dient dit condens via een opvanginrichting
  afgevoerd te worden, voordat het het aluminium bereikt
  (overeenkomstig NPR 3378).
  4 Bij aluminium rookgasafvoerleidingen van grotere lengte dient de
  eerste tijd rekening gehouden te worden met relatief grote
  hoeveelheden corrosieproducten die samen met het condens uit
  de afvoerleidingen terugstromen. Regelmatig toestelsifon reinigen
  of extra condensopvang boven het toestel plaatsen.
  4 Zorg voor voldoende afschot van de rookgasafvoerleiding richting
  de ketel (minimaal 50 mm per meter) en aan voldoende
  condensopvang en afvoer (minimaal 1 m voor de uitmonding van
  de ketel). De toegepaste bochten moeten groter zijn dan 90° om
  afschot en een goede afdichting op de lippenringen te
  waarborgen.

  30

  121211 - 119665-AI • Page 33

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  Neem contact met ons op voor meer informatie.

  4.8.6.

  S

  S

  Aansluiting rookgasafvoer
  Insteekdiepte 3 cm

  Montage
  1. Monteer de rookgasafvoerleiding.
  2. Monteer de rookgasafvoerleidingen naadloos op elkaar.
  4
  4
  4
  T001385-B

  De leidingen moeten rookgasdicht en
  corrosiebestendig zijn.
  Sluit de leidingen spanningsvrij aan.
  De horizontale delen dienen uitgevoerd te worden
  met een helling van 50 mm per meter: Aflopend
  richting ketel.

  Materiaal
  Dikwandig aluminium Gekeurd volgens EN-1856-1
  Enkelwandig, star(1)

  Flexibel(1)

  Roestvaststaal

  Gekeurd volgens EN-1856-1

  Kunststof T120

  Met Gastec QA of KOMO
  keur/CE-markering

  Roestvaststaal

  Gekeurd volgens EN-1856-1

  Kunststof T120

  Met Gastec QA of KOMO
  keur/CE-markering

  (1) Moet qua dichtheid voldoen aan drukklasse 1

  4.8.7.

  S

  S

  Aansluiting luchttoevoer
  Insteekdiepte 3 cm

  Montage
  1. Monteer de luchttoevoerleiding.
  2. Monteer de luchttoevoerleidingen naadloos op elkaar.

  80mm

  4
  4
  4

  De leidingen moeten rookgasdicht en
  corrosiebestendig zijn.
  Sluit de leidingen spanningsvrij aan.
  De horizontale delen dienen uitgevoerd te worden
  met een helling: Aflopend richting de toevoeropening.

  T001386-B

  Materiaal
  Enkelwandig, star
  Flexibel

  121211 - 119665-AI

  Aluminium/Roestvaststaal/Kunststof

  31 • Page 34

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  4.9

  Elektrische aansluitingen

  4.9.1.

  Besturingsautomaat

  De ketel is niet fasegevoelig. De ketel is geheel voorbedraad. Alle
  externe aansluitingen kunnen op de aansluitconnector
  (laagspanning) worden uitgevoerd. In de tabel zijn de belangrijkste
  eigenschappen van de besturingsautomaat opgesomd.
  Voedingsspanning

  230 VAC/50Hz

  Zekeringwaarde F1 (230 VAC) 2 AT
  DC--ventilator

  24 VDC

  WAARSCHUWING
  Gebruik een scheidingstransformator voor andere
  aansluitwaarden dan hierboven vermeld.
  OPGELET
  De volgende componenten van de ketel staan onder een
  spanning van 230V:
  4 Elektrische aansluiting circulatiepomp.
  4

  Elektrische aansluiting gascombinatieblok.

  4
  4

  Elektrische aansluiting driewegklep (Indien
  aanwezig).
  Meeste delen op de besturingsautomaat.

  4

  Ontstekingstrafo.

  4

  Voedingskabelaansluiting.

  De ketel is voorzien van stekker met randaarde (snoerlengte 1,5 m)
  en geschikt voor een 230VAC/50Hz voeding met fase/nul/aarde
  systeem. Het netsnoer is aangesloten op de connector X1. Een
  reservezekering zit in de behuizing van de besturingsautomaat.
  OPGELET
  4
  4
  4

  Wanneer de voedingskabel vervangen moet worden,
  dient deze bij Remeha besteld te worden.
  De stekker van de ketel moet altijd bereikbaar zijn.
  Voor aansluiting op een 2-fase net moet jumper
  X12 op de besturingsautomaat (onder de
  beschermkap) verwijderd worden.

  De aansluitmogelijkheden op de standaardbesturingsprint worden in
  de volgende paragrafen toegelicht.

  32

  121211 - 119665-AI • Page 35

  4. Installatie

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4.9.2.

  Aanbevelingen

  WAARSCHUWING
  4

  4

  4

  De elektrische aansluitingen moeten altijd
  spanningsloos worden uitgevoerd en alleen door
  erkende installateurs.
  De ketel is volledig voorbedraad. De interne
  aansluitingen van het bedieningspaneel niet
  wijzigen.
  Voer een aarding uit alvorens de elektriciteit aan te
  sluiten.

  Voer de elektrische aansluitingen van de ketel uit volgens:
  4 De voorschriften van de geldende normen.
  4 De aanwijzingen van de met de ketel meegeleverde elektrische
  schema's.
  4 De aanbevelingen in de handleiding.
  OPGELET
  Scheid de sensorkabels van de 230V kabels.

  4.9.3.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Toegang tot de aansluitconnectoren

  De 2 schroeven losdraaien aan de onderzijde van het voorpaneel.
  Verwijder het voorpaneel.
  Steek de kabels door de tule in de onderplaat van de ketel.
  Voor het aansluiten van de kabels, zie de volgende hoofdstukken.

  X6

  T001420-B

  4.9.4.

  Beschrijving van de aansluitconnector

  Alle externe aansluitingen kunnen op de aansluitconnector X6
  uitgevoerd worden.
  121211 - 119665-AI

  33 • Page 36

  4. Installatie

  Avanta 24c - 28c - 35c

  X6
  4

  3

  X6
  2

  1

  4

  3

  2

  X6
  1

  4

  3

  2

  1

  Tk a/u

  Aan/uit thermostaat

  Tk mod. Modulerende regelaar (OpenTherm)

  Tk a/u

  Tk mod.

  Tk

  Tk

  Kamerthermostaat

  Tv

  Vorstthermostaat

  Tv
  T001398-A

  4.9.5.

  Aansluiten kamerthermostaat

  n Aansluiten modulerende regelaar
  1 2345

  De ketel is standaard voorzien van een OpenTherm aansluiting.

  4 3 2 1

  Hierdoor kunnen zonder verdere aanpassingen modulerende
  OpenTherm ruimteregelaars worden aangesloten. Tevens is de ketel
  geschikt voor OpenTherm Smart Power.

  3 2 1
  2 1

  4 Monteer de regelaar in een referentieruimte (over het algemeen
  de woonkamer).
  4 Sluit de twee-aderige kabel aan op de klemmen 3-4 van de
  aansluitconnector.

  4 3 2 1

  Als de tapwatertemperatuur op de OpenTherm regelaar
  ingesteld kan worden, dan levert de ketel deze
  temperatuur, met als maximum de ingestelde waarde in de
  ketel.

  T001404-A

  n Aansluiten aan/uit thermostaat

  3 2 1

  4 Monteer de regelaar in een referentieruimte (over het algemeen
  de woonkamer).
  4 Sluit de 2 draads 24V kamerthermostaat aan op de klemmen
  3-4 van de aansluitconnector.
  4 Sluit de power stealing thermostaat aan op de klemmen 3-4 van
  de aansluitconnector.

  2 1

  4 3 2 1

  De ketel is geschikt voor het aansluiten van een 2 draads aan/uit
  kamerthermostaat.

  4 3 2 1

  Als een kamerthermostaat met een anticipatie-element
  wordt gebruikt moet dit worden omgezet met behulp van
  parameter nF.

  T001405-A

  34

  121211 - 119665-AI • Page 37

  4. Installatie

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4.9.6.

  Aansluiten vorstbeveiliging

  In het geval van een normale installatie, adviseren wij de
  ketelthermostaat af te stellen op een temperatuur van 10°C.
  Zet de ketel in de ECO-stand met behulp van parameter
  p4, de warmhoudstand is hierdoor uitgeschakeld.
  De ketel heeft een ingebouwde ketelbeveiliging die in werking treedt
  als het CV-water in de ketel te ver in temperatuur daalt. Deze werkt
  als volgt:
  4 Indien de watertemperatuur lager dan 7°C is, wordt de
  circulatiepomp ingeschakeld.
  4 Indien de watertemperatuur lager dan 3°C is, wordt de ketel
  ingeschakeld.
  4 Als de watertemperatuur hoger dan 10°C is, schakelt de ketel uit
  en draait de circulatiepomp nog 15 minuten.
  WAARSCHUWING
  De ketelbeveiliging is slechts een beveiliging voor de ketel
  en niet voor de installatie.

  n Vorstbeveiliging in combinatie met aan/uit thermostaat

  X6
  4

  3

  Tk

  2

  1

  Tv

  Indien er een aan/uit thermostaat wordt toegepast, wordt het
  aangeraden om de vorstgevaarlijke ruimte te beveiligen tegen vorst
  in combinatie met een vorstthermostaat. De radiatorkraan in de
  vorstgevoelige ruimte moet wel opengedraaid zijn.
  4 Plaats in vorstgevaarlijke ruimten (bijvoorbeeld garage) bij
  voorkeur een vorstthermostaat (Tv).
  4 Sluit de vorstthermostaat parallel aan een aan/uit
  kamerthermostaat (Tk) aan op de klemmen 3-4 van de
  aansluitconnector.
  4

  T001411-A

  4.9.7.

  Bij toepassing van een OpenTherm thermostaat kan
  er geen vorstthermostaat parallel op de klemmen
  3-4 aangesloten worden. Realiseer dan de
  vorstbeveiliging van de CV-installatie in combinatie
  met een buitensensor.

  Blokkerende ingang

  Op de klemmen 1 en 2 van de aansluitconnector X6 kan bijvoorbeeld
  een externe gasdrukschakelaar, een beveiligingsthermostaat van
  een vloerverwarmingsunit of een vrijgavecontact van een
  warmteterugwinunit worden aangesloten. Deze aansluiting komt in
  plaats van de doorverbinding op klemmen 1 en 2.

  121211 - 119665-AI

  35 • Page 38

  4. Installatie

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4.9.8.

  Aansluiten PC/Laptop

  2 1
  4 3 2 1

  Op de telefoonconnector kan met behulp van de optionele Recom
  interface een PC of Laptop worden aangesloten. Samen met de
  Recom PC/Laptop service software kunt u diverse ketelinstellingen
  inlezen, veranderen en uitlezen. De telefoonconnector X7 zit rechts
  onder de aansluitconnector X6.

  T001412-B

  36

  121211 - 119665-AI • Page 39

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  4.10 Elektrisch schema

  3 2

  X2

  X3

  X4

  X5

  1 2 3 4

  1 2 3

  1 2

  1 2 3 4

  L
  BK
  BL
  BR
  WH
  GY

  BK
  RD
  WH

  2

  1 2 3

  1 5

  X12
  E

  X9
  3

  4

  4 1

  3

  RD
  WH

  BL

  BR
  BL

  WH
  BR
  YW
  GN

  GN/
  YW

  5 1 2 4

  L N

  X11

  T

  X51

  GB

  PWM

  DV

  X10

  7 5

  2

  6 8

  BR

  BK
  BK

  1 10

  N

  bL

  BL
  BR
  BK
  WH

  X6
  1

  P
  230V. 50 Hz

  WH
  OR
  WH GN
  WH

  OT

  X1
  4 5 1

  1 2

  1 2

  5 2 3 4 1

  1 2

  X94

  X93

  X95

  X91

  FAN

  1 2

  3 2 1
  FTS

  RTS

  WPS
  X92A

  X91A

  1 2 3
  GN/
  YW
  X92

  X0

  FS

  X9

  X8

  X7

  X10

  HLX

  X6
  X5
  X4

  X3
  1 10

  X2
  X1

  GN/YW

  T

  X0
  X12

  T001432-E

  BK Zwart GN
  OR Oranje YW Geel
  Groen
  BL Blauw GN/YW Groen/Geel RD Rood
  BR Bruin GY
  WH Wit
  Grijs

  bL
  Blokkerende ingang
  Gascombinatieblok OT Thermostaat / Open Therm
  PWM Circulatiepomp
  FTS Aanvoersensor
  DV
  RTS Retoursensor
  Driewegklep
  E

  Ontstekingspen

  GB

  P

  Voeding

  FAN

  Ventilator

  121211 - 119665-AI

  Debietmeter
  HLS Maximaal schakelaar
  Wps Waterdrukschakelaar
  FS

  37 • Page 40

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  4.11 Vullen van de installatie

  4.11.1.

  Waterbehandeling

  In veel gevallen kunnen de ketel en CV-installatie gevuld worden met
  normaal leidingwater en zal waterbehandeling niet noodzakelijk zijn.
  WAARSCHUWING
  Voeg zonder overleg met Remeha geen chemische
  middelen aan het CV-water toe. Bijvoorbeeld: antivries,
  waterontharders, pH-verhogende of verlagende
  middelen, chemische toevoegmiddelen en/ of
  inhibitoren. Deze kunnen leiden tot storingen aan de ketel
  en beschadiging van de warmtewisselaar.
  4

  4

  4

  4

  4.11.2.

  Spoel de CV-installatie door met minimaal 3 x de
  systeeminhoud van de CV-installatie. De
  sanitairleidingen doorspoelen met minimaal 20 keer
  de inhoud van de leidingen.
  De pH-waarde van het installatiewater dient voor
  onbehandeld water te liggen tussen 7 en 9 en voor
  behandeld water tussen 7 en 8,5.
  De maximale hardheid van het installatiewater dient
  te liggen tussen 0,5 - 11,2 °dH (Afhankelijk van het
  totaal opgesteld vermogen).
  Voor verdergaande informatie verwijzen wij u naar
  onze publicatie Waterkwaliteitsvoorschrift. De
  voorschriften in genoemd document dienen
  aangehouden te worden.

  Vullen van de sifon

  1. Demonteer de sifon.
  2. Vul de sifon met water. Deze moet gevuld zijn tot aan de
  markeringsstrepen.
  OPGELET
  Voorkom dat er rookgassen in het vertrek komen, vul
  daarom de sifon met water voor de inbedrijfstelling van de
  ketel.
  3. Monteer de sifon.

  T001397-A

  38

  121211 - 119665-AI • Page 41

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4. Installatie

  4.11.3.

  Vullen van de installatie

  OPGELET
  4
  4
  1

  2

  4
  3

  4

  T000181-B

  4

  Draai alle radiatorkranen van de CV-installatie open
  voor het vullen.
  Draai of klik het dopje op de ontluchter van de pomp
  (bij enkele modellen ook op de ontluchtingspot) open.
  Bij lekkage van een ontluchter, na het ontluchten het
  dopje dichtdraaien of dichtklikken.
  Voorkom bij het ontluchten dat er water in de ketel
  komt.

  1. Vul de CV-installatie met schoon leidingwater (geadviseerde
  waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).
  2. De waterzijdige aansluitingen op dichtheid controleren.
  De ketel doorloopt na inschakelen van de spanning en bij
  voldoende waterdruk altijd een automatisch
  ontluchtingsprogramma van ca. 3 minuten (Tijdens het
  vullen kan er lucht ontsnappen via de automatische
  ontluchter). Indien nodig: vul de CV-installatie bij
  (geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).

  2 bar

  OPGELET
  T001427-C

  121211 - 119665-AI

  Voorkom bij het ontluchten dat er water in de mantel en
  elektrische delen van de ketel komt

  39 • Page 42

  Avanta 24c - 28c - 35c

  5. Inbedrijfstelling

  5

  Inbedrijfstelling

  5.1

  Bedieningspaneel

  1

  3

  4

  5
  T001406-A

  5.2

  Display

  2

  Resettoets

  3

  Toets [-]

  4

  Toets [+]

  5

  [Enter] of S toets

  Het display heeft twee posities en geeft informatie over de
  bedrijfssituatie van de ketel en eventuele storingen. Er kunnen cijfers,
  punten en/of letters verschijnen.

  R

  2

  1

  Wanneer er 3 minuten lang niet op een toets is gedrukt, licht er bij de
  'ketel in rust' slechts een punt op. In geval van een storing blijft de
  bijbehorende code weergegeven. Is de ketel in bedrijf, dan lichten er
  twee punten op.
  Door op een willekeurige toets te drukken wordt de bij de huidige
  werkingstoestand van de verwarmingsketel behorende code
  weergegeven.

  Controlepunten vóór inbedrijfstelling

  5.2.1.

  Ketel bedrijfsklaar maken

  WAARSCHUWING
  Stel de ketel niet in bedrijf als de aangeboden gassoort
  niet overeenkomt met de toegestane gassoorten.
  Procedure om de ketel bedrijfsklaar te maken:
  4 Controleer of de geleverde gassoort overeenkomt met de
  gegevens op het typeplaatje van de ketel.
  4 Controleer het gascircuit.
  4 Controleer het hydraulisch circuit.
  4 Controleer de waterdruk van de cv-installatie.
  4 Controleer de elektrische aansluitingen van de thermostaat en de
  andere externe aansluitingen.
  4 Controleer overige aansluitingen.
  4 Test de ketel op vollast. Controleer de instelling van de verhouding
  gas/lucht en corrigeer indien nodig.
  4 Test de ketel op laaglast. Controleer de instelling van de
  verhouding gas/lucht en corrigeer indien nodig.
  4 Afsluitende werkzaamheden.
  40

  121211 - 119665-AI • Page 43

  5. Inbedrijfstelling

  Avanta 24c - 28c - 35c

  4 Vul de checklist in: ¼ "Checklist voor inbedrijfstelling", pagina
  68

  5.2.2.

  Gascircuit

  WAARSCHUWING
  Zorg dat de ketel spanningsloos is.
  1.
  2.
  3.
  4.

  C

  Open de hoofdgaskraan.
  De 2 schroeven losdraaien aan de onderzijde van de frontmantel.
  Verwijder de frontmantel.
  Controleer of de ketel is afgesteld op de juiste gassoort.
  WAARSCHUWING
  ¼ Voor de toegestane gassoorten, zie hoofdstuk:
  "Toestelcategorieën", pagina 7

  C

  5. Open de gaskraan van de ketel.
  6. Controleer de gasvoordruk op het meetpunt C van het gasblok.
  De gasdruk moet voldoen aan de vermelde druk op de typeplaat.
  7. Ontlucht de gastoevoerleiding door het meetpunt op het gasblok
  los te schroeven. Schroef het meetpunt weer dicht wanneer de
  leiding voldoende ontlucht is.
  8. Controleer de afdichting van de gasleiding, inclusief het gasblok.

  T001428-A

  5.2.3.

  Hydraulisch circuit

  4 Controleer de sifon, deze moet tot de merkstreep met schoon
  water gevuld zijn.
  4 Controleer de waterdruk. Indien nodig: vul de CV-installatie bij
  (geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).
  4 Controleer de hydraulische afdichting van de koppelingen.

  5.2.4.

  Elektrische aansluitingen

  4 Controleer de elektrische aansluiting, vooral de aarding.
  4 Controleer de elektrische aansluitingen van de thermostaat en de
  andere externe aansluitingen.

  121211 - 119665-AI

  41 • Page 44

  5. Inbedrijfstelling

  5.3

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Inbedrijfstelling van de ketel
  WAARSCHUWING
  De eerste inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door
  een erkend installateur.
  1.
  2.
  3.
  4.

  230 V

  T001376-B

  Open de hoofdgaskraan.
  Steek de stekker van de ketel in een geaard stopcontact.
  Open de gaskraan van de ketel.
  Stel de onderdelen (thermostaten, regeling) zodanig in dat er
  warmte wordt gevraagd.
  5. Het opstartprogramma begint en kan niet onderbroken worden.
  Tijdens de opstartcyclus, geeft het display de volgende informatie:
  fK[xx : Software versie
  pK[xx : Parameter versie
  De versienummers worden afwisselend weergegeven.
  6. De ketel begint een automatische ontluchtingscyclus van ca. 3
  minuten. Dit herhaalt zich iedere keer als de voedingsspanning
  onderbroken is geweest.
  7. Controleer de ketelpomp. Verwijder eventueel de middelste
  schroef voor het ontluchten van de pomp (CV pomp).
  8. Controleer de gasaansluitingen ná het gasblok in de ketel op
  dichtheid.
  De huidige situatie wordt op de display weergegeven:

  Warmtevraag )

  Warmtevraag gestopt

  Warm tapwatervraag +

  Warmtevraag gestopt

  1 : Ventilator aan

  1 : Naventilatie

  1 : Ventilator aan

  1 : Naventilatie

  2 : Ontstekingspoging van de
  brander

  5 : Branderstop

  2 : Ontstekingspoging van de brander 5 : Branderstop

  6 : Pompnadraaitijd
  3 : CV-bedrijf

  0 : Stand-by

  6 : Pompnadraaitijd
  4 : Functie sanitair warm water

  0 : Stand-by

  De ketel is nu operationeel. Het display toont 0.
  Fout tijdens opstartprocedure:
  4 Op het display verschijnt geen informatie:
  - Controleer de netspanning
  - Controleer de hoofdzekeringen
  - Controleer zekeringen op de besturingsautomaat: (F1 = 2 AT,
  230 V)
  - Controleer de aansluiting van het netsnoer op de connector
  X4 van de besturingsautomaat.
  4 Een fout wordt op het display weergegeven met een knipperende
  foutcode.
  - De betekenis van de storingscodes is terug te vinden in de
  storingstabel.
  - Druk op de resetknop om de ketel opnieuw te starten.
  In de eco-stand zal de ketel na CV-bedrijf niet gaan
  branden voor het verwarmen van tapwater.

  42

  121211 - 119665-AI • Page 45

  Avanta 24c - 28c - 35c

  5.4

  5. Inbedrijfstelling

  Gasinstellingen

  5.4.1.

  Aanpassing aan een ander type gas

  WAARSCHUWING
  Alleen een erkend installateur mag de volgende
  handelingen uitvoeren.
  De Avanta ketel wordt geleverd en vooraf ingesteld voor een werking
  op aardgas van de groep G25 (L-gas).
  Voer voor werking met een andere gassoort de volgende handelingen
  uit. In geval van werking op propaan:

  R

  4 Draai de afstelschroef A met de wijzers van de klok mee totdat
  deze gesloten is, vervolgens: 3.5 - 4 slagen tegen de wijzers van
  de klok in.
  4 Stel het toerental van de ventilator af zoals aangegeven in de
  tabel (indien nodig). De instelling kan gewijzigd worden met
  behulp van parameters p17, p18 en p19:

  A

  A

  T001422-A

  ¼ Zie het hoofdstuk: "Beschrijving van de parameters", pagina
  47
  4 Controleer de instelling van de gas-/luchtverhouding. Voor meer
  uitvoerige informatie:
  ¼ Zie het hoofdstuk: "Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Vollast)", pagina 44
  ¼ Zie het hoofdstuk: "Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Laaglast)", pagina 45
  Bij propaanbedrijf kan Remeha niet garanderen dat alle
  comfortaspecten volgens CW-eisen gehaald worden.

  121211 - 119665-AI

  43 • Page 46

  5. Inbedrijfstelling

  Avanta 24c - 28c - 35c

  5.4.2.

  Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Vollast)

  1. Schroef de dop van het rookgas meetpunt los.
  2. Sluit de rookgasanalysator aan.
  WAARSCHUWING

  R

  Dicht de opening rond de meetsensor tijdens de meting
  goed af.
  3. Stel de ketel in op vollast:
  Houd de toets S ingedrukt en druk op de toets [+] totdat h3

  A

  wordt weergegeven
  4. Het O2- of CO2-gehalte van de rookgassen meten.

  5. Indien dit percentage niet overeenkomt met de gewenste waarde,
  corrigeer dan de gas-/luchtverhouding met behulp van de
  afstelschroef A op het gasblok.

  A

  4
  4
  T001422-A

  Indien het gehalte te hoog is, draai de schroef A dan
  met de klok mee voor een lager gasdebiet.
  Indien het gehalte te laag is, draai de schroef A dan
  tegen de klok in voor een hoger gasdebiet.

  6. Controleer de vlam via het kijkglas. De vlam mag niet afblazen.
  Controleer of de analysesensor ter hoogte van het
  rookgasmeetpunt geen gas doorlaat, het uiteinde van de
  sensor bevindt zich in het midden van de
  rookgasafvoerleiding.
  Controle- en instelwaarden O2/ CO2 bij vollast voor G20/G25
  Keteltype

  Instelwaarde

  Controlewaarde

  O 2 (%)

  CO 2 (%)

  O 2 (%)

  CO 2 (%)

  Avanta 24c

  5,2 ± 0,1

  8,8 ± 0,1

  5,2 ± 0,3

  8,8 ± 0,3

  Avanta 28c

  5,2 ± 0,1

  8,8 ± 0,1

  5,2 ± 0,3

  8,8 ± 0,3

  Avanta 35c

  5,2 ± 0,1

  8,8 ± 0,1

  5,2 ± 0,3

  8,8 ± 0,3

  Controle- en instelwaarden O2/ CO2 bij vollast voor G31 (Propaan)
  Keteltype

  44

  Instelwaarde

  Controlewaarde

  O 2 (%)

  CO 2 (%)

  O 2 (%)

  CO 2 (%)

  Avanta 24c

  5,1 ± 0,1

  10,5 ± 0,1

  5,1 ± 0,3

  10,5 ± 0,3

  Avanta 28c

  5,1 ± 0,1

  10,5 ± 0,1

  5,1 ± 0,3

  10,5 ± 0,3

  Avanta 35c

  5,1 ± 0,1

  10,5 ± 0,1

  5,1 ± 0,3

  10,5 ± 0,3

  121211 - 119665-AI • Page 47

  Avanta 24c - 28c - 35c

  5. Inbedrijfstelling

  5.4.3.

  Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Laaglast)

  1. Schroef de dop van het rookgas meetpunt los.
  2. Sluit de rookgasanalysator aan.
  WAARSCHUWING

  R

  Dicht de opening rond de meetsensor tijdens de meting
  goed af.
  3. Stel de ketel in op laaglast. Druk meerdere malen op de toets
  [S] totdat het symbool l3 wordt weergegeven. Laaglast is
  ingesteld.
  4. Het O2- of CO2-gehalte van de rookgassen meten.

  B

  5. Indien dit percentage niet overeenkomt met de gewenste waarde,
  corrigeer dan de gas-/luchtverhouding met behulp van de
  afstelschroef B op het gasblok.

  B

  4
  4
  T001423-A

  Indien het gehalte te hoog is, draai de schroef B dan
  met de klok mee voor een lager gasdebiet.
  Indien het gehalte te laag is, draai de schroef B dan
  tegen de klok in voor een hoger gasdebiet.

  6. Controleer de vlam via het kijkglas. De vlam mag niet afblazen.
  4

  4

  Controleer of de analysesensor ter hoogte van het
  rookgasmeetpunt geen gas doorlaat, het uiteinde van
  de sensor bevindt zich in het midden van de
  rookgasafvoerleiding.
  Herhaal de test op vollast en de test op laaglast tot de
  juiste waarden verkregen zijn.

  Controle- en instelwaarden O2/CO2 bij laaglast voor G20/G25
  Keteltype

  Instelwaarde

  Controlewaarde

  O 2 (%)

  CO 2 (%)

  O 2 (%)

  CO 2 (%)

  Avanta 24c

  5,2 ± 0,1

  8,8 ± 0,1

  5,2 ± 0,3

  8,8 ± 0,3

  Avanta 28c

  5,2 ± 0,1

  8,8 ± 0,1

  5,2 ± 0,3

  8,8 ± 0,3

  Avanta 35c

  5,2 ± 0,1

  8,8 ± 0,1

  5,2 ± 0,3

  8,8 ± 0,3

  Controle- en instelwaarden O2/CO2 bij laaglast voor G31 (Propaan)
  Keteltype

  121211 - 119665-AI

  Instelwaarde

  Controlewaarde

  O 2 (%)

  CO 2 (%)

  O 2 (%)

  CO 2 (%)

  Avanta 24c

  5,1 ± 0,1

  10,5 ± 0,1

  5,1 ± 0,3

  10,5 ± 0,3

  Avanta 28c

  5,1 ± 0,1

  10,5 ± 0,1

  5,1 ± 0,3

  10,5 ± 0,3

  Avanta 35c

  5,1 ± 0,1

  10,5 ± 0,1

  5,1 ± 0,3

  10,5 ± 0,3

  45 • Page 48

  Avanta 24c - 28c - 35c

  5. Inbedrijfstelling

  5.5

  Controles en afstellingen na inbedrijfstelling

  5.5.1.

  T001522-A

  Afsluitende werkzaamheden

  1. Verwijder de meetapparatuur.
  2. Draai de dop op het rookgasmeetpunt.
  3. Plaats de frontmantel terug. Draai de twee schroeven een
  kwartslag vast.
  4. Druk op de toets R om de ketel in de normale bedrijfstoestand
  terug te brengen.
  5. Warm de CV-installatie op tot ongeveer 70°C.
  6. Schakel de ketel uit.
  7. Ontlucht de CV-installatie na circa 10 minuten.
  8. Zet de ketel aan.
  9. Controleer de aansluiting van de rookgasafvoer en luchttoevoer
  op dichtheid.
  10.Controleer de waterdruk. Indien nodig: vul de CV-installatie bij
  (geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).
  11.Vul op het typeplaatje de gebruikte gassoort in.
  12.Vul de checklist in. ¼ "Checklist voor inbedrijfstelling", pagina
  68
  13.Instrueer de gebruiker over de werking van de installatie, ketel en
  regelaar.
  14.Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.
  15.Vul samen met de eindgebruiker de meegeleverde Garantiekaart
  in.
  16.Bevestig de Inbedrijfstelling door middel van een handtekening en
  firmastempel.
  De ketel wordt geleverd met ingestelde waarden voor de
  parameters. Deze fabrieksinstellingen zijn afgestemd op
  de meest voorkomende CV-installaties. Voor afwijkende
  installaties en situaties kunnen de parameters gewijzigd
  worden.

  5.6

  Weergave van de gemeten waarden
  In het gebruikersniveau kunnen de volgende waarden worden
  uitgelezen:
  1. Druk meerdere malen achter elkaar op de toets [+] om de diverse
  instellingen voorbij te laten komen:
  t1 = Aanvoertemperatuur (°C)

  R

  t2 = Retourtemperatuur (°C)
  fl = Ionisatie stroom (μA)

  Mf = Ventilator toerental (omw/min)
  2. Druk 1 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te
  keren naar de bedrijfsweergave.

  R
  T002199-A

  46

  121211 - 119665-AI • Page 49

  Avanta 24c - 28c - 35c

  5.7

  5. Inbedrijfstelling

  Instellingen wijzigen
  De bedieningsautomaat van de ketel is ingesteld op de meest
  voorkomende cv-installaties. Met deze instellingen zal praktisch elke
  cv-installatie goed werken. De gebruiker of de installateur kan de
  parameters naar eigen wens optimaliseren.

  5.7.1.

  Parameter

  Beschrijving van de parameters

  Fabrieksinstelling

  Beschrijving

  Instelbereik

  p1

  Aanvoertemperatuur: TSET

  20 tot 85 ºC

  75 ºC

  p2

  Temperatuur sanitair warm water:
  TSET

  40 tot 60 ºC

  60 ºC

  Ketelregeling/ SWW

  0 = CV uit / SWW uit
  1 = CV aan / SWW aan
  2 = CV aan / SWW uit
  3 = CV uit / SWW aan

  1

  ECO stand

  0 = Dagcyclus
  1 = ECO-stand
  2 = Regelaar afhankelijk

  2

  p5

  Anticipatieweerstand

  0 = Geen anticipatieweerstand voor de
  Aan/Uit-thermostaat
  1 = Anticipatieweerstand voor de Aan/Uitthermostaat

  0

  p6

  Display weergave

  0 = De display blijft aan
  1 = De display gaat automatisch uit na 3
  minuten

  1

  p3

  p4

  p17

  Maximum toerental van de
  ventilator (Verwarming)

  p18

  Maximum toerental van de
  ventilator (SWW)

  p19

  Minimum toerental van de
  ventilator
  (Verwarming+SWW)

  24c

  28c

  35c

  G25 (L-gas)
  (x100 omw/min)

  35
  35
  42
  (max. 39) (max. 46) (max. 52)

  G31 (Propaan)
  (x100 omw/min)

  33
  33
  40
  (max. 33) (max. 43) (max. 50)

  G25 (L-gas)
  (x100 omw/min)

  44

  53

  60

  G31 (Propaan)
  (x100 omw/min)

  43

  50

  58

  G25 (L-gas)
  (x100 omw/min)

  13

  13

  13

  G31 (Propaan)
  (x100 omw/min)

  20

  20

  20

  25

  25

  28

  p20

  Start toerental van de ventilator

  Niet wijzigen
  (x100 omw/min)

  p21

  Instelling van het toerental van de
  pomp

  0 = Lage stand
  1 = Hoge stand

  0

  p22

  Aansluiting met de
  warmteterugwineenheid

  0 = geen WTW
  1 = wel WTW

  0

  df en dV Fabrieksinstelling

  121211 - 119665-AI

  Stel de waarden dF en dU van het
  typeplaatje in bij parameter df en
  dV, bij vervanging van de automaat of
  om de fabrieksinstellingen te herstellen

  df : X
  dV : Y

  47 • Page 50

  Avanta 24c - 28c - 35c

  5. Inbedrijfstelling

  5.7.2.

  Wijzigen van parameters op
  gebruikersniveau

  De parameters p1 t/m p6 kunnen door de gebruiker gewijzigd
  worden aan de hand van de behoefte aan centrale verwarming (CV)
  of sanitair warm water (SWW).
  OPGELET
  Wijziging van de fabrieksinstellingen kan de werking van
  de ketel beïnvloeden.
  1. Druk op de toets S. De code p1 verschijnt.

  R

  2. Druk nogmaals op de toets S. De ingestelde waarde 75
  verschijnt.
  3. Druk op de toets [+] of [-] om de waarde te wijzigen. In dit
  voorbeeld met de toets [-] naar 60°C.

  4. Druk op de toets S om de waarde te bevestigen.
  R
  T001407-B

  5. Stel eventueel andere parameters in door ze te selecteren met
  behulp van de toetsen [+] of [-].
  6. Druk 2 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te
  keren naar de bedrijfsweergave.

  5.7.3.

  Wijzigen van parameters op
  installateursniveau

  De parameters p17 t/m df mogen uitsluitend door een erkend
  installateur gewijzigd worden. Om ongewenste instellingen te
  voorkomen, zijn sommige parameters alleen te wijzigen na invoering
  van de speciale toegangscode 0012.
  OPGELET
  Wijziging van de fabrieksinstellingen kan de werking van
  de ketel beïnvloeden.
  1. Druk op de toets S en gelijkertijd kort op de toets R. De symbolen
  c en 0 worden weergegeven.
  2. Druk op de toets [+]. De code 12 verschijnt.
  3. Druk op de toets S. De code p1 verschijnt.
  4. Druk nogmaals op de toets S. De ingestelde waarde 75
  verschijnt.
  5. Druk op de toets [+] of [-] om de waarde te wijzigen. In dit
  voorbeeld met de toets [-] naar 70°C.

  6. Druk op de toets S om de waarde te bevestigen.
  7. Stel eventueel andere parameters in door ze te selecteren met
  behulp van de toetsen [+] of [-].
  8. Druk 2 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te
  keren naar de bedrijfsweergave.
  T001408-B

  48

  121211 - 119665-AI • Page 51

  Avanta 24c - 28c - 35c

  5. Inbedrijfstelling

  5.7.4.

  Instelling van de maximale belasting voor
  CV-bedrijf

  Met de parameter p17 (maximale toerental van de ventilator) kan
  het maximale vermogen van de centrale verwarming gewijzigd
  worden
  Avanta 24c

  30
  25

  M
  21
  17,5

  F

  15

  Q

  F

  Fabrieksinstelling

  M

  Maximum

  Q

  Vermogen (kW)

  R

  Ventilator toerental (omw/min)

  10
  5
  0
  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  R

  3500
  3500

  4000
  3900

  4500

  5000

  T001463-A

  Avanta 28c

  30

  M
  24,5

  F

  20
  18

  Q

  15

  F

  Fabrieksinstelling

  M

  Maximum

  Q

  Vermogen (kW)

  R

  Ventilator toerental (omw/min)

  10
  5
  0
  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  R

  3500
  3500

  4000

  4500
  4600

  5000

  5500

  T001429-C
  35

  M

  30

  F
  24
  20

  Q
  15
  10
  5
  0
  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  R

  4000
  4500
  4200

  Avanta 35c
  F

  Fabrieksinstelling

  M

  Maximum

  Q

  Vermogen (kW)

  R

  Ventilator toerental (omw/min)

  5000
  5500
  5200
  T001430-B

  121211 - 119665-AI

  49 • Page 52

  5. Inbedrijfstelling

  Avanta 24c - 28c - 35c

  5.7.5.

  Terug naar de fabrieksinstellingen

  1. Druk op de toets S en gelijkertijd kort op de toets R. De symbolen
  C en 00 worden weergegeven.
  2. Druk op de toets [+]. De code 12 verschijnt.
  3. Druk op de toets S. De code p1 verschijnt.
  4. Druk meerdere malen op de toets [+] totdat het symbool
  pKdf wordt weergegeven.
  5. Druk op de toets S. De code dfKx verschijnt.
  6. Voer voor het herstellen van de fabrieksinstellingen de waarde X
  in met behulp van de toets [+] of [-].
  7. Druk op de toets S om de waarde te bevestigen. De code
  dfKy verschijnt.
  8. Voer voor het herstellen van de fabrieksinstellingen de waarde Y
  in met behulp van de toets [+] of [-].
  9. Druk op de toets S om de waarde te bevestigen.
  T001414-B

  OPGELET
  Voor de parameters 17 t/m 20 kunnen andere waarden
  gelden, bijv. door toepassing van propaan.
  Deze waarden worden niet automatisch teruggezet, de
  parameters staan op de fabrieksinstelling!

  50

  121211 - 119665-AI • Page 53

  Avanta 24c - 28c - 35c

  6. Uitschakeling van de ketel

  6

  Uitschakeling van de ketel

  6.1

  Uitschakeling van de installatie
  Indien de CV-installatie lange tijd niet gebruikt wordt, wordt het
  aanbevolen de ketel spanningsloos te maken.
  4 Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
  4 Sluit de gasaanvoer af.
  4 Houd de ruimte vorstvrij.

  6.2

  Vorstbeveiliging
  OPGELET
  Tap de ketel en de CV-installatie af, als u voor langere tijd
  geen gebruik maakt van de woning en er kans is op vorst.
  4 Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C.
  4 Zet de ketel in de ECO-stand met behulp van parameter p4, de
  warmhoudstand is hierdoor uitgeschakeld.
  Als het CV-water in de ketel te ver in temperatuur daalt, treedt de
  ingebouwde ketelbeveiliging in werking. Deze werkt als volgt:
  4 Bij een watertemperatuur lager dan 7°C schakelt de
  circulatiepomp in.
  4 Bij een watertemperatuur lager dan 4°C schakelt de ketel in.
  4 Bij een watertemperatuur hoger dan 10°C schakelt de ketel uit en
  de circulatiepomp draait na (15 minuten).
  Indien de watertemperatuur van de centrale verwarming in de ketel
  te laag is, wordt de ingebouwde beveiligingsvoorziening
  ingeschakeld:
  OPGELET
  Het betreft uitsluitend een beveiliging voor de ketel en niet
  voor de installatie.

  121211 - 119665-AI

  51 • Page 54

  6. Uitschakeling van de ketel

  6.3

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Uitschakeling van de centrale verwarming
  1. Druk op de toets S. De code p1 verschijnt.

  R

  2. Druk 2 maal op de toets [+]. De code p3 verschijnt.
  3. Druk op de toets S. De instelling van verwarming en sanitair
  warmwater verschijnt.
  4. Druk op de toets [+] of [-] om de waarde te wijzigen. Stel de
  parameter p3 in op 3 (centraal verwarming uit en warmwater

  aan) .
  5. Druk om te bevestigen op de toets S. De code p3 verschijnt.
  6. Druk 1 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te
  keren naar de bedrijfsweergave.

  R
  T002196-A

  6.4

  Uitschakeling van de verwarming en het sanitair warm water
  1. Druk op de toets S. De code p1 verschijnt.

  R

  2. Druk 2 maal op de toets [+]. De code p3 verschijnt.
  3. Druk op de toets S. De instelling van verwarming en sanitair
  warmwater verschijnt.
  4. Druk op de toets [+] of [-] om de waarde te wijzigen. Stel de
  parameter p3 in op 0 (Uitschakeling van de verwarming en het
  sanitair warm water).
  5. Druk om te bevestigen op de toets S. De code p3 verschijnt.
  6. Druk 1 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te
  keren naar de bedrijfsweergave.

  R
  T002197-A

  52

  121211 - 119665-AI • Page 55

  7. Controle en onderhoud

  Avanta 24c - 28c - 35c

  7

  Controle en onderhoud

  7.1

  Algemene instructies
  OPGELET
  Vervang bij inspectie- of onderhoudwerkzaamheden altijd
  alle pakkingen bij de gedemonteerde onderdelen.
  OPGELET
  4
  4
  4

  Er mogen alleen originele reserveonderdelen
  gebruikt worden.

  Controleer vóór de werkzaamheden of de ketel is
  aangepast voor één van de volgende situaties:
  4 G31 (Propaan)

  230 V

  Gas

  De servicebeurten moeten door een erkend
  installateur uitgevoerd worden.
  Een jaarlijkse inspectie is verplicht.

  1.
  2.
  3.
  4.

  4

  Hogedruksysteem

  4

  WTW-koppeling

  4

  CLV-overdruk

  Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
  Sluit de gaskraan van de ketel.
  De 2 schroeven losdraaien aan de onderzijde van de frontmantel.
  Verwijder de frontmantel.

  T001379-A

  7.2

  Inspectiewerkzaamheden

  7.2.1.

  Controleer de waterdruk

  De waterdruk moet minimaal 0,8 bar bedragen. Indien nodig: vul de
  CV-installatie bij (geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).

  121211 - 119665-AI

  53 • Page 56

  Avanta 24c - 28c - 35c

  7. Controle en onderhoud

  7.2.2.

  Controleer de rookgasafvoer en de
  luchttoevoer

  Controleer de aansluiting van de rookgasafvoer en luchttoevoer op
  dichtheid.

  T001390-B

  7.2.3.

  Controleer de sifon

  Controleer en reinig verplicht één keer per jaar de sifon en de
  condensafvoerleiding.
  Vul de sifon met water tot aan de markeringsstrepen.

  T001464-A

  7.2.4.

  Controleer de ionisatie-/
  ontstekingselektrode

  Controleer de ionisatiestroom in vollast en laaglast. De waarde is na
  1 minuut stabiel. Is de waarde lager dan 3 µA of hoger dan 9 µA,
  vervang dan de ontstekingselektrode.
  Controleer de ontstekingselektrode op:
  4 Aanslag
  4 Slijtage
  ¼ Zie hoofdstuk: "Onderhouden van de ontstekingselektrode",
  pagina 56

  7.2.5.

  Controleer de verbranding

  Meet het O2/CO2-gehalte en de temperatuur van de rookgassen op
  het rookgasmeetpunt. Ga hiervoor als volgt te werk:

  54

  121211 - 119665-AI • Page 57

  Avanta 24c - 28c - 35c

  7. Controle en onderhoud

  4 Stook de watertemperatuur in de ketel op tot ca. 70 °C.
  4 Schroef de dop van het rookgas meetpunt los.

  T001378-B

  4 Meet het O2/CO2-gehalte van de rookgassen met behulp van het
  meetapparaat. Vergelijk dit met de controlewaarde.
  ¼ Zie hoofdstuk: "Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Vollast)", pagina 44.
  ¼ Zie hoofdstuk: "Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Laaglast)", pagina 45.

  7.2.6.

  Controleer de brander

  Indien bij de controle van de verbranding ernstige afwijkingen worden
  gemeten, moet de brander worden gecontroleerd. Demonteer de
  brander inclusief de voorplaat van de warmtewisselaar.
  ¼ Zie hoofdstuk: "Demonteer de voorplaat van de
  warmtewisselaar", pagina 56.
  ¼ Zie hoofdstuk: "Onderhouden van de brander", pagina 57.

  7.2.7.

  Controleer de warmtewisselaar

  Controleer de warmtewisselaar. Ga hiervoor als volgt te werk:
  ¼ Zie hoofdstuk: "Onderhouden van de warmtewisselaar",
  pagina 57

  7.2.8.

  Controleer de venturi

  Indien er een terugslagklep in de ketel is gemonteerd (bij
  overdruksystemen), moet de werking hiervan gecontroleerd worden:
  4 Verwijder de luchtinlaatdemper en controleer de venturi op
  corrosie (witte vlekjes).
  4 Zichtbare corrosie duidt op lekkage van de terugslagklep:
  - Vervang de terugslagklep.

  121211 - 119665-AI

  55 • Page 58

  7. Controle en onderhoud

  7.3

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Onderhoudswerkzaamheden

  7.3.1.

  Onderhouden van de ontstekingselektrode

  1. De kabelschoen van de elektrode en de aardingskabel
  demonteren.
  De ontstekingskabel is aan de ontstekingselektrode
  bevestigd en mag dus niet verwijderd worden.
  2. Draai de 2 schroeven los. Verwijder het geheel.
  3. Veeg alle sporen van neerslag weg met een schuursponsje.
  4. Controleer de ontstekingselektrode op slijtage. Indien nodig,
  vervangen.
  5. Vervang beschadigde onderdelen en monteer het geheel.

  T001380-C

  7.3.2.

  Demonteer de voorplaat van de
  warmtewisselaar

  1. Haal de luchtinlaatpijp van de venturi
  2. De kabelschoen van de elektrode en de aardingskabel
  demonteren.

  4x

  De ontstekingskabel is aan de ontstekingselektrode
  bevestigd en mag dus niet verwijderd worden.

  6

  5

  3.
  4.
  5.
  6.

  8
  2
  3

  4

  1

  OPGELET

  7

  T001425-B

  56

  Draai de 2 schroeven los. Verwijder het geheel.
  Draai de moer voor het aansluiten van het gasblok los.
  Verwijder de moeren van de voorplaat van de warmtewisselaar.
  Haal de voorplaat van de warmtewisselaar met ventilator en
  brander voorzichtig ca. 10 cm recht naar voren.
  7. De stekker van de ventilator losmaken.
  8. Neem de voorplaat volledig weg.

  Wees voorzichtig met de voor- en achterplaat van de
  warmtewisselaar, deze mogen niet in contact met water
  komen.

  121211 - 119665-AI • Page 59

  Avanta 24c - 28c - 35c

  7. Controle en onderhoud

  7.3.3.

  Onderhouden van de brander

  1. Maak de brander schoon met een zachte borstel.
  2. Inspecteer de brander op eventuele beschadigingen of scheurtjes
  aan het oppervlak te detecteren. Vervang in geval van
  beschadigingen de brander.

  R000286-A

  7.3.4.

  Onderhouden van de warmtewisselaar

  WAARSCHUWING
  Gezondheidsrisico door het loskomen van fijnstof van de
  achterplaat.
  4 Reinig de warmtewisselaar alleen met een zachte
  borstel en water.
  4 Vermijd contact met de achterplaat.
  4

  Gebruik geen staalborstel, stofzuiger of perslucht.

  OPGELET
  Vervang bij inspectie- of onderhoudwerkzaamheden altijd
  alle pakkingen bij de gedemonteerde onderdelen.

  121211 - 119665-AI

  57 • Page 60

  7. Controle en onderhoud

  Avanta 24c - 28c - 35c

  1. Controleer het isolerende gedeelte tussen de voorplaat en de
  warmtewisselaar. Controleer op breuk en scheurvorming.
  Controleer of het gedeelte goed past en de juiste positie ten
  opzichte van de warmtewisselaar (concentrisch) heeft, alvorens
  terug te plaatsen. Indien nodig, vervangen.
  OPGELET
  Wees voorzichtig met de voor- en achterplaat van de
  warmtewisselaar, deze mogen niet in contact met water
  komen.
  2. Controleer het isolerende gedeelte op de achterplaat van de
  warmtewisselaar op vochtigheid, beschadiging, vervorming of
  veroudering. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd, moet
  de gehele warmtewisselaar vervangen worden.
  3. Ontkalk de warmtewisselaar om een optimale werking te
  verzekeren.
  4. Reinig de binnenkant van de warmtewisselaar met een zachte
  borstel en verwijder het restafval door het voorzichtig met water
  weg te spoelen.
  R000287-A

  7.3.5.

  Reiniging van de platenwarmtewisselaar

  Afhankelijk van de koudwaterkwaliteit en de bedrijfswijze, zal er zich
  in de platenwarmtewisselaar kalk kunnen afzetten. Periodieke
  ontkalking kan daardoor noodzakelijk zijn. Normaal gesproken
  volstaat een periodieke inspectie en eventuele reiniging. Factoren die
  dit interval kunnen beinvloeden zijn:
  4 Hardheid van het water.
  4 Samenstelling van de kalk.
  4 Aantal bedrijfsuren van de ketel.
  4 Tapgedrag.
  4 Ingestelde tapwatertemperatuur.

  58

  121211 - 119665-AI • Page 61

  Avanta 24c - 28c - 35c

  7. Controle en onderhoud

  Als reiniging van de platenwarmtewisselaar noodzakelijk blijkt, ga
  dan als volgt te werk:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Onderbreek de elektrische voeding en de gastoevoer van de ketel.
  Sluit de aanvoer van het koud water.
  Ketel aftappen.
  Draai de 2 schroeven los.
  Verwijder de warmtewisselaar.
  Reinig de platenwarmtewisselaar met een ontkalkingsmiddel
  (citroenzuur pH 3). Met schoon water afspoelen.
  7. Demonteer de flowsensor.
  8. Reinig of vervang indien nodig de flowcartridge.
  9. Alle onderdelen weer inbouwen.

  T001413-A

  7.3.6.

  Montage van de verwarmingsketel

  OPGELET
  Vervang bij inspectie- of onderhoudwerkzaamheden altijd
  alle pakkingen bij de gedemonteerde onderdelen.
  1. Monteer alle losgenomen delen in omgekeerde volgorde.

  230 V

  OPGELET

  R

  3x

  T001381-B

  4

  Denk aan de stekker van de ventilator.

  4

  Controleer of de pakking tussen de voorplaat en de
  warmtewisselaar goed geïnstalleerd is.

  2. Controleer de waterdruk.
  De minimale waterdruk moet 0,8 bar zijn. Eventueel de installatie
  bijvullen met water. Controleer op eventuele waterlekkages.
  3. Controleer de gas- en wateraansluitingen op dichtheid.
  4. De ketel opnieuw in werking stellen.
  ¼ Zie hoofdstuk: "Inbedrijfstelling van de ketel", pagina 42.
  5. De waarde van de ionisatiestroom controleren.
  ¼ Zie hoofdstuk: "Weergave van de gemeten waarden",
  pagina 46.
  Als de ionisatiestroom lager is dan 3μA, controleer dan de
  ontstekingselektrode, de ontstekingskabel en de aarding.

  121211 - 119665-AI

  59 • Page 62

  7. Controle en onderhoud

  Avanta 24c - 28c - 35c

  6. Controleer de instelling van de verhouding gas/lucht en corrigeer
  indien nodig.
  ¼ Zie hoofdstuk: "Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Vollast)", pagina 44.
  ¼ Zie hoofdstuk: "Instelling van de gas-/luchtverhouding
  (Laaglast)", pagina 45.

  60

  121211 - 119665-AI • Page 63

  Avanta 24c - 28c - 35c

  8

  Bij storing

  8.1

  Foutmeldingen

  8. Bij storing

  Bij een storing geeft het display om en om de letter eK en de
  storingscode weer.
  Druk 3 seconden op de R toets.
  Indien de storingscode nog steeds op het scherm aanwezig is, moet
  de aard van de storing gezocht worden.
  Storingscode Beschrijving

  eK[K0

  eK[K1

  Mogelijke oorzaak

  Controle / oplossing

  Kortsluiting

  De bedrading controleren. Breng de
  beschermdoppen terug op hun plaats. Wanneer een
  defecte sensor gedetecteerd is, kan de weerstand bij
  verschillende temperaturen gecontroleerd worden
  met behulp van een multimeter met een juist
  meetbereik.

  Sensor defect
  Sensor niet of slecht
  aangesloten

  Controleer de goede werking van de sensors.
  Wanneer een defecte sensor gedetecteerd is, kan de
  weerstand bij verschillende temperaturen
  gecontroleerd worden met behulp van een
  multimeter met een juist meetbereik. Weerstand van
  de sensor 12-15k¨ bij 20-25. (1)

  De waterdruk en/of
  waterpeil zijn te laag

  Controleer de waterdruk van de cv-installatie
  (Manometer)

  Geen doorstroming

  De werking van de circulatiepomp van de
  verwarmingsketel controleren. Steek een
  schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
  en draai de as meerdere malen van rechts naar
  links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
  steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
  vervangen worden.

  Te veel lucht

  Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is

  Afwijking van de sensor
  van de aanvoer- of
  retourtemperatuur

  Controleer de goede werking van de
  sensors.Wanneer een defecte sensor gedetecteerd
  is, kan de weerstand bij verschillende temperaturen
  gecontroleerd worden met behulp van een
  multimeter met een juist meetbereik. Weerstand van
  de sensor 12-15 k¨ bij 20-25.

  Storing aanvoer- of
  retoursensor

  Aanvoertemperatuur >
  Maximale werktemperatuur

  (1) Plaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.

  121211 - 119665-AI

  61 • Page 64

  8. Bij storing

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Storingscode Beschrijving

  Mogelijke oorzaak

  Controle / oplossing

  De waterdruk en/of
  waterpeil zijn te laag

  Controleer de waterdruk van de cv-installatie.

  Geen doorstroming

  eK[K2

  eK[K3

  Retourtemperatuur >
  Aanvoertemperatuur

  Bedieningspaneel

  De werking van de circulatiepomp van de
  verwarmingsketel controleren. Steek een
  schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
  en draai de as meerdere malen van rechts naar
  links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
  steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
  vervangen worden.

  Te veel lucht

  Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld
  is.

  Sensor niet of slecht
  aangesloten

  Controleer de bekabeling tussen de sensors en het
  bedieningspaneel

  Afwijking van de sensor
  van de aanvoer- of
  retourtemperatuur

  Controleer de goede werking van de sensors.
  Wanneer een defecte sensor gedetecteerd is, kan de
  weerstand bij verschillende temperaturen
  gecontroleerd worden met behulp van een
  multimeter met een juist meetbereik. Weerstand van
  de sensor 12-15 k¨ bij 20-25.

  Bedieningspaneel defect
  Voedingskabel defect
  Voedingskabel slecht
  aangesloten

  Controleer de elektrische aansluitingen.
  Controleer
  4
  Ontstekingstransformator;

  Geen ontstekingsvonk.

  eK[K4

  Na maximaal 5
  startpogingen geen
  vlamvorming

  Wel ontstekingsvonk maar
  geen vlamvorming.

  4

  Ontstekingskabel;

  4

  Tussenafstand van de elektroden ( 3-4 mm)

  4
  4

  Aarding
  Controleer van tevoren of de gaskraan open is,
  of de voedingsdruk voor gas aanwezig is, of de
  gasleiding voldoende ontlucht is, of de luchtrookgassenleiding niet verstopt is of lekt, of de
  sifon gevuld en niet verstopt is
  Test of de verwarmingsketel is aangesloten op
  het elektriciteitsnet zoals beschreven in
  hoofdstuk 4, indien dit het geval is, neem dan
  contact op met uw installateur of gebruik een
  scheidingstransformator
  Reinig of vervang de ontstekingselektroden

  4

  4

  4

  Het CO₂-gehalte op hoog- en laaglast
  controleren
  De stabiliteit van de verbranding van de vlam
  controleren
  Het CO₂-gehalte op hoog- en laaglast
  controleren
  Controleer de elektrische aansluiting, vooral de
  aarding
  Reinig of vervang de ontstekingselektroden

  4
  4

  Tussenafstand van de elektroden ( 3-4 mm);
  Controleer het CO₂-gehalte op het gasblok

  4

  Controleer de ionisatie-/ontstekingselektrode

  4
  4
  4

  Controleer de concentrische pijpen van de
  rookgasafvoer en luchttoevoer
  Controleer de gascirculatie op vollast
  Ontstekingstrafo defect

  4

  Automaat defect

  4
  4
  4
  Wel vlam maar geen of
  onvoldoende ionisatie <A. 4

  eK[K5

  eK[K6

  Fout in ionisatie

  Afstelling CO₂ is niet juist

  Ongewenste vlamvorming

  (1) Plaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.

  62

  121211 - 119665-AI • Page 65

  Avanta 24c - 28c - 35c
  Storingscode Beschrijving

  eK[K7

  Geen water in de ketel of
  pomp draait niet

  8. Bij storing
  Mogelijke oorzaak

  Controle / oplossing

  De waterdruk en/of
  waterpeil zijn te laag

  Controleer de waterdruk van de cv-installatie
  Controleer op eventuele waterlekkages

  Geen doorstroming

  De werking van de circulatiepomp van de
  verwarmingsketel controleren. Steek een
  schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
  en draai de as meerdere malen van rechts naar
  links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
  steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
  vervangen worden.

  Te veel lucht

  Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is

  Verkeerde
  pompbekabeling

  Controleer de elektrische aansluitingen

  De ventilator werkt niet
  eK[K8

  eK[K9

  Ventilator defect

  Geen water in de ketel

  4

  Controleer de goede werking van de ventilator

  4
  4

  Controleer de bekabeling van de ventilator
  Controleer de goede werking van de ventilator

  De ventilator stopt niet of
  het weergegeven toerental 4
  4
  is onjuist

  De waterdruk en/of
  waterpeil zijn te laag
  waterdruk <0.6 bar

  4

  De schoorsteen moet volgens de
  voorgeschreven waarden trekken
  Controleer de waterdruk van de cv-installatie

  4

  Controleer op eventuele waterlekkages

  4

  Controleer het expansievat

  4

  Vul de CV-installatie met schoon leidingwater
  (geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar)
  Ontlucht de CV-installatie

  4
  Waterdrukschakelaar
  defect

  eK[10

  Geen water in de ketel of
  pomp draait niet

  4
  Reset de ketel
  Vervang de waterdrukschakelaar

  De waterdruk en/of
  waterpeil zijn te laag

  Controleer de waterdruk van de cv-installatie
  Controleer op eventuele waterlekkages

  Geen doorstroming

  De werking van de circulatiepomp van de
  verwarmingsketel controleren. Steek een
  schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
  en draai de as meerdere malen van rechts naar
  links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
  steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
  vervangen worden.

  Te veel lucht

  Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is

  Verkeerde
  pompbekabeling

  Controleer de elektrische aansluitingen
  4

  eK[11

  Luchtkasttemperatuur te
  hoog

  eK[12

  Warmteterugwinunit

  Controleer de bekabeling van de ventilator

  Luchtlek in de
  warmtewisselaar

  4

  Controleer de pakking van de flens van het
  inspectieluik
  Controleer de afdichtpakking (Frontplaat)

  Controleer of de deur in het frontpaneel goed
  gemonteerd is
  4
  De ontstekingselectrode controleren
  Controleer de aansluiting van de
  Warmteterugwineenheid in verband met de
  parameter pK[""
  4

  (1) Plaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.

  121211 - 119665-AI

  63 • Page 66

  8. Bij storing

  Avanta 24c - 28c - 35c

  Storingscode Beschrijving
  Smeltbeveiliging van de
  warmtewisselaar is
  aangesproken

  Mogelijke oorzaak

  Controle / oplossing

  Warmtewisselaar defect

  Controleer: Stekker en bekabeling van
  smeltveiligheid op de warmtewisselaar; Vervang
  warmtewisselaar pas na verhelpen mogelijke
  oorzaak

  De waterdruk en/of
  waterpeil zijn te laag

  Controleer de waterdruk van de cv-installatie
  Controleer op eventuele waterlekkages

  Geen doorstroming

  De werking van de circulatiepomp van de
  verwarmingsketel controleren. Steek een
  schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
  en draai de as meerdere malen van rechts naar
  links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
  steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
  vervangen worden.

  Te veel lucht

  Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is

  eK[13

  eK[43

  Grenzen van de parameters

  Parameterinstellingen zijn
  niet juist

  Terug naar de fabrieksinstellingen

  eK[44

  Controle van de parameters

  Parameterinstellingen zijn
  niet juist

  Terug naar de fabrieksinstellingen

  eK[45

  Controle van de parameters Parameterinstellingen zijn
  niet juist

  Vervang de besturingsautomaat

  (1) Plaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.

  Werkingsdiagrammen: Temperatuursensor/Weerstand
  1

  Weerstand (¨)

  2

  Temperatuur 

  3

  Temperatuursensor/Weerstand-Werkingsdiagrammen

  20000

  3
  15000

  10000

  5000

  0
  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  T000145-C

  8.2

  Regelstop of blokkering
  Een (tijdelijke) blokkering is een status van de ketel, als gevolg van
  een ongewone toestand. De display toont dan een blokkeercode
  (code 9). De besturingsautomaat probeert met een aantal pogingen
  de ketel alsnog te starten. De ketel start weer, als de
  blokkeringscondities zijn opgeheven.

  Code Betekenis

  Beschrijving

  05

  Blokkeringsstijd
  De vastgestelde aanvoertemperatuur is te snel bereikt terwijl er nog warmtevraag over is.
  (3 tot 10 minuten)

  08

  Stand-by

  09

  Blokkering

  64

  Gemeten aanvoertemperatuur t1 > Gewenste aanvoertemperatuur (Tset). De ketel start
  automatisch opnieuw wanneer de aanvoertemperatuur lager is dan de gewenste
  aanvoertemperatuur.
  4

  Maximale temperatuur van het reservoir overschreden.

  4

  De restwarmte ∆T tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur is > 45 °C.

  4

  De maximale stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur is overschreden.

  4

  Geen doorstroming. De waterdruk en/of waterpeil zijn te laag.

  4

  Blokkeeringang ketel: Brug over de klemmen 1 en 2 van de connector X6 open.

  121211 - 119665-AI • Page 67

  8. Bij storing

  Avanta 24c - 28c - 35c

  8.3

  Storingsgeheugen
  Het bedieningspaneel heeft een storingsgeheugen waarin de laatste
  16 storingen worden opgeslagen.
  Naast de storingscodes worden de volgende gegevens opgeslagen:
  4 Bedrijfstoestand van de ketel (5t[xx)
  4 Aantal keren dat de storing is voorgekomen (MK[xx)
  4 De aanvoertemperatuur (t1[xx) en de retourtemperatuur
  (t2[xx) op het moment van de storing

  8.4

  Uitlezen storingsgeheugen
  1. Druk op de toets S. Houdt deze ingedrukt en druk gelijk op de
  R toets totdat cK[K0 in het display verschijnt.
  2. Voer de speciale toegangscode 88 in met de [+] of [-] toetsen.
  3. Druk op de toets S.
  Afwisselend verschijnt er en bijvoorbeeld K2 (Laatst

  opgetreden storing).
  4. Met de toetsen [+] of [-] kan de storingslijst doorgebladerd worden.
  5. Druk op de toets S. Hiermee worden de details van de storingen
  weergegeven:
  eK = Storingscode + Laatst opgetreden storing.
  5t = Statuscode + Storingscode.
  MK = Aantal keren dat de storing is voorgekomen.
  t1 = Aanvoertemperatuur.

  t" = Retourtemperatuur.
  Deze gegevens worden cyclisch weergegeven.
  6. Druk op de toets R om de weergavecyclus te onderbreken.
  Afwisselend verschijnt er en bijvoorbeeld K1 (Laatst

  T000227-B

  8.5

  opgetreden storing).
  7. Met de toetsen [+] of [-] kan de storingslijst doorgebladerd
  worden (Bijvoorbeeld K2 ).

  Wissen storingsgeheugen
  Het laatste bericht van de lijst er[cl wordt weergegeven.
  1. Druk op de toets S. Het display toont K0.

  R

  2. Druk op de toets [+]. Stel de parameter K0 in op K1.
  3. Druk op de toets S om het storingsgeheugen te wissen.
  4. Druk 1 maal op de toets R om het storingsgeheugen te verlaten.
  R
  T002198-A

  121211 - 119665-AI

  65 • Page 68

  9. Reserveonderdelen

  Avanta 24c - 28c - 35c

  9

  Reserveonderdelen

  9.1

  Algemeen
  Wanneer na inspectie- of onderhoudswerkzaamheden wordt
  geconstateerd dat er een onderdeel in de ketel moet worden
  vervangen, gebruik dan uitsluitend originele onderdelen of
  aanbevolen onderdelen en materialen.
  Stuur het te vervangen onderdeel op naar de afdeling
  Retourgoederen van Remeha als het betreffende onderdeel onder
  de garantieregeling valt (zie de Algemene Verkoop- en
  leveringsvoorwaarden).
  Stuur altijd een volledig ingevuld retourformulier mee, zie
  bijgaand voorbeeld. Op deze wijze kan Remeha
  garantieverplichtingen sneller en efficiënter afhandelen.

  Klant
  Referentie

  Datum

  Naam
  Adres
  Postcode/plaats
  Telefoon
  Contactpersoon
  Ordernummer
  Artikelnr.

  Omschrijving Serienummer(1) Type Installatiedatum Reden uitwisseling Referentie

  (1) Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje.

  66

  121211 - 119665-AI • Page 69

  Avanta 24c - 28c - 35c

  9.2

  9. Reserveonderdelen

  Reserveonderdelen

  2007
  2008
  2033

  2001

  2034 4006

  1001
  2014
  2002
  2023

  2031

  2015

  4009

  2003

  2006

  2016
  4001

  1002

  4011

  2038
  2005

  4007
  4002 3010

  2029

  2030

  1002

  3010

  2017
  2028
  2032

  3004

  3006

  2004

  3008

  3002

  2012

  3012

  4004
  3007

  3001

  2018

  2013
  2018

  2020
  2020
  2013

  3011
  3009

  5009

  2010

  3003

  4008
  3005

  2009

  5002
  3009

  2021 5005

  5001

  5010
  5013

  4010 4003

  5006
  2044

  3004

  5008

  5004

  3013

  2009

  2019

  2045 2036

  5008
  2027

  5011

  2037

  5012

  4004

  2021

  5003
  5011

  2011

  2025
  5007
  2035
  2022

  5012

  2026

  T001369-B

  121211 - 119665-AI

  67 • Page 70

  10. Checklisten

  Avanta 24c - 28c - 35c

  10 Checklisten
  10.1 Checklist voor inbedrijfstelling

  Nr Werkzaamheden voor inbedrijfstelling
  1

  Installatie met water vullen en controle op waterdruk

  2

  Sifon met water vullen

  3

  CV-installatie ontluchten

  4

  Controle op dichtheid van de waterzijdige aansluitingen

  5

  Controle van aangeboden gassoort. Is de ketel geschikt voor de aangeboden gassoort?

  6

  Controle van de gastoevoerdruk

  7

  Controle capaciteit van de gasmeter

  8

  Controle op gasdichtheid van de aansluitingen en gasleidingen

  9

  Gasaanvoerleiding ontluchten

  Bevestiging / Meetwaarde

  10 Controle van elektrische aansluitingen
  11 Controle van de rookgasafvoer/luchttoevoer aansluitingen
  12 Controle werking en bedrijfsverloop van de ketel
  13 Controle van de lucht-/gasverhouding
  14 Het meetapparaat verwijderen en de meetpunten sluiten
  15 Frontmantel van de ketel goed aanbrengen
  16 Invullen Gassoort op de typeplaat
  17 De ruimtethermostaat of de regeling instellen
  18 Gebruiker instrueren en benodigde documenten overhandigen
  19 Garantiekaart samen met de eindgebruiker invullen
  20 Bevestigen van de inbedrijfstelling
  Datum

  (dd-mm-jj)

  Firmanaam, handtekening monteur

  68

  121211 - 119665-AI • Page 71 • Page 72

  NL

  Remeha B.V.
  Postbus 32
  7300 AA Apeldoorn
  Tel: +31 55 5496969
  Fax: +31 55 5496496
  Internet: http://nl.remeha.com
  E-mail: remeha@remeha.com

  NZ
  T001905-A

  © Auteursrechten
  Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons
  ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven ons
  eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd.
  121211

  119665


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Remeha Avanta 28c CW4 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Remeha Avanta 28c CW4 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Remeha Avanta 28c CW4

Remeha Avanta 28c CW4 Bedienungsanleitung - Holländisch - 1 seiten

Remeha Avanta 28c CW4 Bedienungsanleitung - Holländisch - 2 seiten

Remeha Avanta 28c CW4 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 60 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info