Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
REMKO – sterk als een beer.
REMKO PGM 30 / 30 E
REMKO PGM 60 / 60 E
Propaangas-verwarmingsautomaten
Uitgave NL – R02
Bediening
Techniek
Onderdelen
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  REMKO PGM 30 / 30 E
  REMKO PGM 60 / 60 E
  Propaangas-verwarmingsautomaten

  Bediening
  Techniek
  Onderdelen

  Uitgave NL – R02

  REMKO – sterk als een beer. • Page 2 • Page 3

  Gebruiksaanwijzing
  Voor ingebruikname / gebruik van het apparaat moet deze handleiding zorgvuldig
  worden doorgelezen!
  Bij niet-doelmatig gebruik, opstelling, onderhoud enz. of eigenmachtige
  veranderingen aan de vanuit de fabriek geleverde uitvoering
  van het apparaat vervalt elk recht op garantie.
  Wijzigingen voorbehouden!

  Mobiele propaangas-verwarmingsautomaten
  REMKO PGM 30 / 30 E
  REMKO PGM 60 / 60 E

  Inhoud

  pagina

  Inhoud

  pagina

  Veiligheidsinstructies

  4

  Schakelschema

  13

  Beschrijving van het apparaat

  4

  Klantendienst en garantie

  13

  Inzet van vloeibaar gas

  5

  Montagetekening PGM 30 / 30 E

  14

  Gasaansluiting

  9

  Onderdelenlijst

  PGM 30 / 30 E

  15

  Ingebruikname

  11

  Montagetekening PGM 60 / 60 E

  16

  Buitenbedrijfstelling

  11

  Onderdelenlijst

  17

  Veiligheidsinrichtingen

  12

  Opheffen van Storingen

  18

  Verzorging en onderhoud

  12

  Onderhoudsrapport

  19

  Technische gegevens

  13

  PGM 60 / 60 E

  Deze gebruiksaanwijzing moet altijd in de onmiddellijke
  nabijheid van het apparaat bewaard worden!

  3 • Page 4

  Veiligheidsinstructies
  Bij de inzet van het apparaat moeten in principe altijd
  de plaatselijke bouw- en brandveiligheidsvoorschriften
  en de voorschriften van de beroepsvereniging in acht
  genomen worden. Neem bovendien de volgende veiligheidsinstructies in acht.
  Het apparaat mag alleen bediend worden door personen die geïnstrueerd zijn in de bediening.
  Het apparaat moet zo worden opgesteld en werken,
  dat personen niet in gevaar kunnen worden gebracht door afvoergassen en stralingswarmte en er
  geen brand kan ontstaan.
  Het apparaat mag alleen worden opgesteld en werken
  in ruimtes, als het apparaat een voor de verbranding
  toereikende hoeveelheid lucht wordt toegevoerd.
  Bij bedrijf op bouwwerven mogen alleen slangen
  voor vloeibaar gas volgens DIN 4815 deel 1, drukklasse 30 gebruikt worden.
  Mobiele flessen met vloeibaar gas moeten absoluut
  stabiel en rechtop worden neergezet.
  Flessen met vloeibaar gas mogen tijdens het bedrijf
  van het apparaat nooit liggend gebruikt worden.
  Explosiegevaar: gasontsnapping in de vloeibare fase.
  Veiligheidsinrichtingen mogen niet overbrugd noch
  geblokkeerd worden.
  Het apparaat mag alleen gebruikt worden in goed
  geventileerde ruimtes.
  Het voortdurende verblijf van personen in de opstellingsruimte is niet toegestaan.
  Er moeten verbodsborden worden aangebracht aan
  de ingangen.
  Het apparaat moet stabiel en op een niet-brandbare
  ondergrond worden opgesteld en werken.
  Het moet gegarandeerd zijn dat er geen brandbare
  voorwerpen resp. materialen kunnen worden aangezogen.
  Het apparaat mag niet in een omgeving werken waar
  brand- of explosiegevaar bestaat.
  Er moet een veiligheidszone van 1,5 m rondom het
  apparaat worden vrijgehouden. In principe moet bovendien een minimumafstand van 3 m tot de uitblaasopening van het apparaat worden aangehouden.
  De uitblaasopening van het apparaat mag niet vernauwd resp. van slang- of buisleidingen voorzien
  worden.
  Nooit vreemde voorwerpen in het apparaat steken.
  Het luchtaanzuigrooster moet altijd vrij van vuil en
  losse voorwerpen zijn.
  Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan een
  directe waterstraal.
  Alle kabels van het apparaat moeten tegen beschadigingen door b.v. dieren beschermd worden.
  Voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moet
  in principe de gastoevoer afgesloten en de netstekker
  uit de netcontactdoos getrokken worden.

  4

  Beschrijving van het apparaat
  Het apparaat is een transporteerbare, op vloeibaar gas
  gestookte warmeluchtgenerator (WLG) zonder warmtewisselaar met een ventilator om de warme lucht te transporteren.
  Het apparaat werkt zonder afvoergasaansluiting en mag
  uitsluitend in de industrie gebruikt worden. Het apparaat
  wordt rechtstreeks gestookt en is geconcipieerd voor een
  universele en probleemloze inzet.
  De apparaten zijn uitgerust met een ingebouwde PowerRegulation voor de traploze regeling van de verwarmingscapaciteit, een robuuste vlammenbrander, een elektrische
  magneetklep, een piëzo-ontsteker, een ontstekingsbeveiliging met thermo-elektrische vlambewaking, geluids- en
  onderhoudsarme axiale ventilator en een aansluitkabel
  met stekker.
  Het apparaat is EG bouwmodel gecontroleerd en DVGW
  geregistreerd en toegelaten voor alle landen van de EU.
  Inzetgebieden van de apparaten
  Drogen van nieuwbouw, puntverwarmen van werkplaatsen in de open lucht of in open, brandveilige fabrieksruimtes en hallen
  Continu of tijdelijk verwarmen van ruimtes met voldoende aanvoer van frisse lucht
  Ontdooien van machines, voertuigen en nietbrandbare opgeslagen goederen, tempereren van delen die kunnen bevriezen
  Voor een optimale werking van het apparaat mogen
  de apparaten niet werken bij een omgevingstemperatuur boven 25 °C.

  Werkwijze
  Nadat de bedrijfsschakelaar in stand „I” is gezet, wordt de
  luchttoevoerventilator in bedrijf gesteld en de elektrische
  magneetklep geopend. De gastoevoer naar de brander
  blijft echter nog gesloten.
  Pas door de drukpen van de thermo-elektrische gasklep
  (ontstekingsbeveiliging) in te drukken wordt de gastoevoer
  naar de brander vrijgegeven. Het vloeibaar gas wordt
  door een gasbek onder druk naar de brander getransporteerd. Hier wordt het gas verrijkt met een op de betreffende brandercapaciteit afgestemde hoeveelheid zuurstof.
  Het zo ontstane gas-luchtmengsel wordt aan de branderkop door een elektrische ontstekingsvonk ontstoken. De
  ontstekingsvonk wordt gegenereerd door manuele activering van de piëzo-ontsteker. Door verwarming van de
  thermovoeler wordt de thermo-elektrische bewaking van
  de vlam in bedrijf gesteld. De drukpen van de ontstekingsbeveiliging moet nu worden losgelaten.
  Bij eventuele onregelmatigheden of doven van de vlam
  wordt de gastoevoer onderbroken. Een veiligheidstemperatuurbegrenzer (VTB) onderbreekt bij oververhitting de
  gastoevoer en vergrendelt alle apparaatfuncties.
  De regeling van de min/max verwarmingscapaciteit kan
  tijdens het bedrijf van het apparaat traploos worden uitgevoerd aan de ingebouwde „Power-Regulation”. • Page 5

  Inzet van vloeibaar gas
  Uittreksel uit het voorschrift ter preventie van
  ongevallen (UVV) VBG 21 van 1 oktober 1993 voor het
  gebruik van vloeibaar gas.
  § 1 Geldigheidsgebied
  (1) Dit voorschrift ter preventie van ongevallen geldt
  voor:
  1. het gebruik van vloeibaar gas voor verbrandingsdoeleinden,
  2. installaties op vloeibaar gas voor verbrandingsdoeleinden, voorzover ze uit drukgasflessen
  gevoed worden en
  3. verbruiksinstallaties op vloeibaar gas voor
  verbrandingsdoeleinden, voorzover ze uit
  drukvaten gevoed worden.
  (2) Dit voorschrift ter preventie van ongevallen geldt
  niet, voorzover het onderwerp ervan geregeld is in
  nationale wetgeving.
  § 4 Eisen aan personen
  De ondernemer moet ervoor zorgen dat installaties
  volgens § 1 punt 1 nr. 2 en 3 alleen door verzekerde
  personen bediend of onderhouden worden, die in het
  bedienen of onderhouden van deze installaties
  geïnstrueerd zijn en van wie verwacht kan worden dat
  ze hun taak op een betrouwbare manier vervullen.
  § 6 Opstelling van installaties op vloeibaar gas
  (1) De ondernemer moet ervoor zorgen dat installaties
  volgens § 1 punt 1 nr. 2 en 3 zo gemonteerd en
  opgesteld worden, dat ze veilig werken en
  onderhouden kunnen worden.
  (2) De ondernemer moet ervoor zorgen dat installaties
  volgens § 1 punt 1 nr. 2 en 3 zo opgesteld worden,
  dat ze tegen mechanische beschadiging beschermd
  zijn.
  (3) Drukgasflessen moeten zo opgesteld worden, dat
  ze tegen ontoelaatbare verwarming beschermd zijn.
  (4) De ondernemer moet ervoor zorgen dat rond om
  leeg te maken aangesloten drukgasflessen
  voldoende vrije ruimte wordt aangehouden, waarin
  zich geen kelderopeningen en -toegangen, kuilen
  en gelijkaardige holle ruimtes, rioolputten zonder
  vloeistofafsluiting, lucht- en lichtkanalen en brandbaar materiaal bevinden.
  (5) De ondernemer moet ervoor zorgen dat installaties
  op vloeibaar gas zo worden opgesteld, dat ze niet
  publiekelijk toegankelijk zijn, of de veiligheidsinrichtingen, regelinrichtingen en instelelementen
  aan de voedingsinstallatie moeten tegen onbevoegde toegang van derden beveiligd zijn.
  (6) De ondernemer moet ervoor zorgen dat installaties
  volgens § 1 punt 1 nr. 2 en 3 niet in ruimtes onder
  de begane grond opgesteld worden.

  (7) In trappenhuizen, kleine binnenplaatsen en
  doorritten of in de onmiddellijke nabijheid daarvan
  mogen drukgasflessen alleen worden opgesteld,
  als deze daar voor de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk noodzakelijk zijn en er door de
  ondernemer speciale veiligheidsmaatregelen
  getroffen zijn.
  (9) Bij verbruiksinstallaties met aangesloten drukgasflessen met een inhoud vanaf 1 liter, waaruit gas uit de
  gasfase ontnomen wordt, moeten de drukgasflessen rechtop staand en stabiel worden neergezet.
  (10) De ondernemer moet ervoor zorgen dat
  verbruiksinstallaties alleen aan
  – drukvaten of
  – ten hoogste 8 drukgasflessen voor de
  gelijktijdige gasontname
  aangesloten worden; deze vaten resp. flessen
  moeten in de open lucht of in een speciale
  opstellingsruimte zijn opgesteld.
  (11) Afwijkend van punt 10 mogen in werkruimtes tot
  500 m³ en voor elke verdere 500 m³ ruimte
  – één drukgasfles met een toegelaten vulgewicht
  tot 33 kg of
  – twee drukgasflessen met een toegelaten
  vulgewicht tot elk 14 kg
  opgesteld worden.
  (12) Afwijkend van de punten 10 en 11 mogen in
  werkruimtes tot 500 m³ en voor elke verdere 500 m³
  ruimte maximaal 8 drukgasflessen opgesteld
  worden:
  – om bedrijfstechnische redenen, indien de
  installatie op vloeibaar gas tijdens de
  gasontname onder permanent toezicht staat.
  (15) De ondernemer moet ervoor zorgen dat in ruimtes
  en omgevingen waarin rekening moet worden
  gehouden met explosieve atmosferen, verbruiksinrichtingen alleen met inachtneming van de
  beschermingsmaatregelen tegen explosies in
  bedrijf genomen worden.
  (16) De ondernemer moet ervoor zorgen dat
  verbruiksinstallaties waarbij een ontsnapping
  van onverbrand gas en de vorming van een
  gevaarlijke explosieve atmosfeer niet zeker
  verhinderd is, zo opgesteld worden, dat
  – mogelijke gasontsnappingsplaatsen en
  – ventilatieopeningen van opstellingsruimtes
  omgeven zijn door een voldoende grote zone
  zonder ontstekingsgevaar. De zone zonder
  ontstekingsgevaar mag door constructieve of
  gelijkwaardige maatregelen begrensd zijn, indien
  de ventilatie niet ontoelaatbaar gehinderd wordt.

  5 • Page 6

  § 7 Aansluiting van verbruiksinstallaties aan
  voedingsinstallaties

  (1) De ondernemer moet ervoor zorgen dat
  verbruiksinstallaties alleen worden aangesloten
  aan voedingsinstallaties, die in zoverre bestand
  zijn tegen de te verwachten belastingen, dat
  verzekerde personen niet in gevaar worden
  gebracht.
  (2) De ondernemer moet ervoor zorgen dat verbruiksinstallaties alleen aan voedingsinstallaties worden
  aangesloten, indien er rekening houdend met de
  aansluitwaarden van alle verbruiksinrichtingen en
  de bedrijfsduur geen de bedrijfsafloop storende
  onderkoeling van de voedingsinstallatie optreedt.
  (3) Bevriezingen die zijn ontstaan als gevolg van een
  te hoge gasontname, mogen alleen geëlimineerd
  worden door langzaam ontdooien. Open vuur,
  gloeiende voorwerpen en stralers mogen voor het
  ontdooien niet gebruikt worden. Bevriezingen
  mogen niet eraf worden geslagen.
  (4) De ondernemer moet ervoor zorgen dat bij de aansluiting van de verbruiksinstallatie aan voedingsinstallaties gegarandeerd is dat vloeibaar gas niet
  per ongeluk in vloeibare fase bij de branders kan
  komen.
  (5) De ondernemer moet ervoor zorgen dat verbruiksinrichtingen niet direct aan de aansluitstomp van
  de klep van drukgasflessen worden aangesloten.
  § 9 Aansluiting van verbruiksinrichtingen met
  slangleidingen

  (1) Als er conform § 8 punt 4 slangleidingen worden
  gebruikt, dan moet de ondernemer ervoor zorgen
  dat deze geschikt zijn.
  (2) De ondernemer moet ervoor zorgen dat
  slangleidingen zo gelegd worden, dat ze tegen
  chemische, thermische en mechanische
  beschadigingen beschermd zijn.

  (9) Slangleidingen moeten zo worden aangesloten,
  dat de slangverbindingen niet ontoelaatbaar
  mechanisch belast worden. Voorzover hiervoor
  speciale inrichtingen vereist zijn, moet de
  ondernemer deze ter beschikking stellen.
  (10) Beschadigde slangen mogen niet gebruikt worden.
  De ondernemer moet ervoor zorgen dat beschadigde slangen vakkundig vervangen worden.
  (12) Als bij het gebruik van mobiele verbruiksinrichtingen slangbeschadigingen niet kunnen worden
  uitgesloten, dan moet de ondernemer ervoor
  zorgen dat voor het bereik tussen drukregelapparaat en verbruiksinrichting minstens „slangen voor
  bijzondere mechanische belasting” gebruikt worden.
  (13) Verbindingen van slangleidingen moeten zo gelegd
  worden, dat ze niet onopzettelijk los kunnen komen.
  § 10 Maatregelen tegen gasontsnapping bij
  slangbeschadigingen

  De ondernemer moet ervoor zorgen dat er bij het bedrijf
  van verbruiksinstallaties waarin slangen worden
  gebruikt die blootstaan aan bijzondere chemische,
  thermische en mechanische belastingen, veiligheidsmaatregelen worden getroffen, die verhinderen dat er
  bij slangbeschadigingen gas kan ontsnappen in
  gevaarlijke hoeveelheden.
  § 11 Exploiteren van verbruiksinstallaties
  (2) De ondernemer moet ervoor zorgen dat
  verbruiksinstallaties alleen werken indien
  ophopingen van onverbrand gas vermeden
  worden.
  (3) De ondernemer moet ervoor zorgen dat
  verbruiksinstallaties alleen werken met een
  gelijkmatig op de verbruiksinrichtingen
  afgestemde werkdruk.

  (3) Slangaansluitingen en slangverbindingen moeten
  zo worden uitgevoerd, dat een dichte aansluiting
  gegarandeerd is en ze niet onopzettelijk los
  kunnen komen.

  (4) De ondernemer moet ervoor zorgen dat er bij
  verbruiksinstallaties waarbij de verbruiksinrichtingen niet bestand zijn tegen de druk voor het
  drukregelapparaat, inrichtingen tegen een ontoelaatbaar hoge drukstijging gebruikt worden.

  (4) Verbruiksinrichtingen mogen alleen worden aangesloten aan slangleidingen die niet langer zijn dan
  0,4 m.

  (11) Verbruiksinrichtingen mogen alleen werken uit de
  gasfase.

  (5) Afwijkend van punt 4 mogen verbruiksinrichtingen
  worden aangesloten aan slangleidingen die langer
  zijn dan 0,4 m, indien er sprake is van speciale
  bedrijfstechnische redenen en indien er speciale
  veiligheidsmaatregelen getroffen en de slangleidingen zo kort mogelijk zijn.
  (6) Slangleidingen moeten voordat ze voor de eerste
  keer worden aangesloten, zonder gevaar worden
  uitgeblazen.
  (8) Bij mobiele verbruiksinstallaties moeten de slangen
  tegen te verwachten ontoelaatbare belastingen
  beschermd worden.

  6

  (12) De ondernemer moet ervoor zorgen dat bij
  verderleiding in de gasfase gegarandeerd is
  dat er in de leidingen geen terugcondensatie
  kan plaatsvinden.
  (13) De ondernemer moet ervoor zorgen dat
  verbruiksinrichtingen zo werken, dat de
  verbrandingslucht onberispelijk en de
  vlammenstabiliteit gegarandeerd is.
  (19) Verbruiksinstallaties mogen pas van voedingsinstallaties geïsoleerd worden, indien zeker
  gegarandeerd is dat er geen gas meer kan
  uittreden. • Page 7

  § 12 Oppervlaktetemperaturen

  De ondernemer moet ervoor zorgen dat hete oppervlakken die niet onmiddellijk vereist zijn voor het werk en die
  in werk- en loopzones liggen, zo tegen toevallig aanraken beschermd worden, dat verwondingen zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor delen van verbruiksinrichtingen,
  waarbij het gevaar door verbranding herkenbaar is.
  § 13 Dichtheden / Ondichtheden

  (1) De ondernemer moet ervoor zorgen dat verbruiksinrichtingen alleen werken als zijn onder gasdruk
  staande installatiedelen bij de op grond van de
  voorziene bedrijfswijze te verwachten chemische,
  thermische en mechanische belastingen dicht blijven.
  (2) Verbruiksinstallaties moeten dicht worden aangesloten aan toevoerleidingen.
  (3) De ondernemer moet ervoor zorgen dat voor het
  opsporen van ondichtheden alleen gasopsporingsapparaten en middelen gebruikt worden, waardoor
  het eventueel uitstromende gas niet ontstoken
  wordt.
  (4) Bij ondichtheden moet de bijhorende afsluitinrichting gesloten worden. Ontstekingsbronnen moeten
  geëlimineerd worden, tot het uitgestroomde, nietverbrande gas verwijderd is.
  (5) Ondichte drukgasflessen moeten onmiddellijk,
  voorzover dit zonder gevaar mogelijk is, uit de bedreigde zone verwijderd en dienovereenkomstig
  gekenmerkt worden.
  (6) De ondernemer moet ervoor zorgen dat drukregelapparaten met versleten of beschadigde dichtingen
  niet worden aangesloten. Versleten of beschadigde dichtingen moeten vervangen worden.
  (7) De ondernemer moet ervoor zorgen dat drukvaten
  met versleten of beschadigde dichtingen terug worden gebracht naar de gasleverancier.
  (8) Drukregelapparaten mogen alleen worden aangesloten aan drukgasflessen als de aansluitingen op
  elkaar zijn afgestemd.
  § 14 Beluchtingsinrichtingen/Gasafvoerleidingen

  (1) De ondernemer moet ervoor zorgen dat installaties
  volgens § 1 punt 1 nr. 2 en 3 alleen in ruimtes worden opgesteld die zo be- en ontlucht zijn, dat er in
  de ruimtelucht geen gevaarlijke explosieve atmosfeer, geen voor de gezondheid schadelijk afvoergas-luchtmengsel en geen zuurstofgebrek optreden kan.
  (2) In de open lucht opgerichte installaties moeten zo
  worden opgesteld, dat de vereiste natuurlijke ventilatie niet verhinderd wordt.
  (3) Voorzover technische beluchtingsinrichtingen noodzakelijkerwijs geïnstalleerd zijn, moeten deze voor
  ingebruikname van de verbruiksinrichtingen in bedrijf gesteld worden. Voorzover natuurlijke beluchtingsinrichtingen noodzakelijkerwijs voorhanden
  zijn, moeten deze werkzaam worden gemaakt.

  (4) Tijdens het bedrijf van de verbruiksinrichtingen
  moeten beluchtingsopeningen open worden
  gehouden.
  (6) De ondernemer moet ervoor zorgen dat verbruiksinrichtingen die niet aangesloten hoeven te worden
  aan gasafvoerinstallaties en de verbrandingslucht
  naar de ruimte leiden, alleen werken als
  – de ruimtes goed be- en ontlucht zijn en
  – het aandeel voor de gezondheid schadelijke
  stoffen in de ingeademde lucht geen schadelijke
  concentraties bereikt.
  § 15 Buitenbedrijfstelling van verbruiksinrichtingen
  (1) De ondernemer moet ervoor zorgen dat de
  gastoevoer naar de verbruiksinrichtingen onderbroken kan worden om ongecontroleerd uittreden
  van gas bij buitenbedrijfstelling en bedrijfsrust van
  de verbruiksinrichtingen te kunnen verhinderen.
  (2) De ondernemer moet ervoor zorgen dat de
  gastoevoer naar de hele verbruiksinstallatie
  gemakkelijk kan worden onderbroken.
  (3) De gastoevoer naar de verbruiksinrichtingen en
  naar de verbruiksinstallatie moet:
  – aan het einde van het werk of bij langere
  werkonderbrekingen, voorzover een
  verbruiksinstallatie niet doorlopend werkt,
  – voor de beëindiging van het doorlopende
  bedrijf,
  – na verbruik van het vloeibaar gas,
  – voordat het drukregelapparaat eraf wordt
  geschroefd,
  – voor het losmaken van leidingen en
  – bij storingen of gevaar
  onderbroken worden.
  § 17 Brandbeveiliging bij verbruiksinstallaties

  (1) Verbruiksinrichtingen moeten zo werken, dat
  brandgevaar verhinderd is en verbrandingen en
  brandwonden vermeden worden.
  (2) De ondernemer moet ervoor zorgen dat
  verbruiksinrichtingen in ruimtes en omgevingen
  waarin rekening moet worden gehouden met
  gevaarlijke explosieve atmosferen, alleen werken
  met inachtneming van de brand- en explosiebeveiligingsmaatregelen.
  (3) Als het brandgevaar in de omgevingen volgens
  punt 2 om constructieve of bedrijfstechnische
  redenen niet restloos geëlimineerd kan worden,
  dan moet de ondernemer de te treffen veiligheidsmaatregelen voor het afzonderlijke geval
  vastleggen in een gebruiksaanwijzing.

  7 • Page 8

  § 18 Repareren

  (1) De ondernemer moet ervoor zorgen dat verbruiksinstallaties alleen gerepareerd worden door
  personen die hij daar opdracht toe heeft gegeven,
  en dat voor de reparatie alleen geschikte
  vervangingsonderdelen en hulpmiddelen ter
  beschikking gesteld en gebruikt worden.
  (2) De ondernemer moet ervoor zorgen dat delen van
  verbruiksinstallaties die onderhevig zijn aan slijtage
  en veroudering, ten laatste na 8 jaar vervangen
  worden. Dit geldt niet als de goede staat bevestigd
  is door een deskundige.
  § 22 Installaties op vloeibaar gas voor
  bouwwerkzaamheden

  (1) Afwijkend van § 6 punt 6 mogen voor bouwwerkzaamheden drukgasflessen en verbruiksinstallaties
  in ruimtes en omgevingen onder de begane grond
  worden opgesteld als dit om bedrijfstechnische
  redenen noodzakelijk is en natuurlijke of technische
  ventilatie de vorming van een explosieve
  atmosfeer en de vorming van een voor de
  gezondheid schadelijk afvoergas-luchtmengsel en
  zuurstofgebrek verhindert en de installatie op
  vloeibaar gas onder permanent toezicht staat.
  (2) De ondernemer moet ervoor zorgen dat
  drukgasflessen voor de voeding van de
  verbruiksinstallaties onder de begane grond
  – bij langere werkonderbrekingen en
  – lege drukgasflessen
  onmiddellijk verwijderd worden.
  (3) In tunnels, mijngangen, rioleringen en ruimtes met
  een gelijkaardige constructie mogen flessen met
  een toegelaten vulgewicht van meer dan 14 kg
  alleen dan gebruikt worden, als de ondernemer
  hiervoor de volgens de plaatselijke verhoudingen
  vereiste extra veiligheidsmaatregelen vastgelegd
  en voor de installatie op vloeibaar gas een in het
  bedrijf van installaties op vloeibaar gas geïnstrueerde verzekerde persoon aangewezen heeft, die
  1. de veiligheidstechnische toestand van de
  installatie dagelijks moet controleren en
  2. moet toezien op de opstelling van de installaties
  op vloeibaar gas en op de vervanging van de
  drukgasflessen.
  (4) Als in een ruimte of in een nauwere omgeving van
  een bouwwerf het gebruik van meerdere installaties op vloeibaar gas noodzakelijk is, dan moet de
  ondernemer de onderlinge afstand en de vereiste
  extra veiligheidsmaatregelen vastleggen al naargelang de plaatselijke verhoudingen.
  (5) De ondernemer moet ervoor zorgen dat verbruiksinrichtingen in ruimtes alleen werken als
  – de verbruiksinrichtingen een voor de
  verbranding toereikende hoeveelheid lucht
  wordt toegevoerd en
  – de afvoergassen via gasafvoerkanalen naar de
  open lucht worden geleid.

  8

  Een voor de verbranding toereikende hoeveelheid lucht
  wordt toegevoerd als b.v.
  1. het volume van de ruimte in m³ minstens overeenkomt met de 10-voudige nominale warmtebelasting in kW van alle in de ruimte werkende
  apparaten en door ramen en deuren een
  natuurlijke luchtcirculatie gegarandeerd is of
  2. er continu open ventilatieopeningen volgens de
  uitvoeringsinstructies in § 14 punt 1 voorhanden
  zijn.
  (6) Afwijkend van punt 5 mogen verbruiksinrichtingen
  zonder gasafvoerleiding in ruimtes werken als
  – deze goed be- en ontlucht zijn en
  – het aandeel voor de gezondheid schadelijke
  stoffen in de ingeademde lucht geen
  schadelijke concentratie bereikt.
  Een goede natuurlijke be- en ontluchting is
  b.v.gegarandeerd als.
  1. het volume van de ruimte in m³ minstens overeenkomt met de 30-voudige nominale warmtebelasting in kW van alle in de ruimte werkende
  apparaten en door ramen en deuren een
  natuurlijke luchtcirculatie gegarandeerd is of
  2. continu open ventilatieopeningen voor de toeen afvoerlucht in de buurt van plafond en vloer
  voorhanden zijn, waarvan de grootte in m²
  minstens overeenkomt met de 0,003-voudige
  nominale warmtebelasting in kW van alle in de
  ruimte werkende apparaten.
  (5) De ondernemer moet ervoor zorgen dat verbruiksinrichtingen in ruimtes alleen werken als
  – de verbruiksinrichtingen een voor de verbranding
  toereikende hoeveelheid lucht wordt
  toegevoerd en
  – de afvoergassen via gasafvoerkanalen naar de
  open lucht worden geleid.
  (7) Afwijkend van punt 5 mogen in ruimtes met een
  voor de verbranding toereikende luchttoevoer voor
  het drogen van deze ruimtes verwarmingsapparaten
  gebruikt worden. In deze ruimtes is het voortdurende verblijf van personen verboden. Op het
  verbod moet aan de ingangen van de ruimtes door
  het algemene verbodsteken met een extra bord
  met het opschrift „Het voortdurende verblijf van
  personen in deze ruimtes is verboden” gewezen
  worden.
  (12) Bij bouwwerkzaamheden moeten verbruiksinrichtingen zo worden opgesteld, dat er door afvoergassen of stralingswarmte geen brand kan ontstaan.
  (13) In ruimtes boven de begane grond mogen verbruiksinrichtingen voor het drogen en verwarmen in het
  doorlopende bedrijf onder de volgende voorwaarden
  worden ingezet:
  1. De drukgasflessen moeten boven de begane
  grond worden opgesteld.
  2. De vloeibaar gas- en slangleidingen moeten via
  een lekgasbeveiliging worden aangesloten. • Page 9

  Gasaansluiting
  3. De installatie op vloeibaar gas moet door een
  verzekerde persoon die hier door de ondernemer opdracht toe heeft gekregen, dagelijks
  minstens eenmaal gecontroleerd worden, waarbij met name
  – de opstelling van de flessen met vloeibaar gas,
  – de ligging, aansluiting en dichtheid van de
  leidingen en
  – de opstelling van de verbruiksinrichtingen
  gecontroleerd moeten worden.
  (14) In ruimtes onder de begane grond mogen de verbruiksinrichtingen voor het drogen en verwarmen
  in het doorlopende bedrijf onder de volgende voorwaarden ingezet worden:
  – De in punt 13 genoemde voorwaarden moeten worden nageleefd.
  – Er mogen alleen verwarmingsapparaten met
  ventilator gebruikt worden.
  (20) Aangesloten drukgasflessen mogen na het einde
  van het werk in ruimtes alleen achterblijven als voldoende ventilatie gegarandeerd is.
  § 33 Verbruiksinstallaties op vloeibaar gas

  (1) De ondernemer moet ervoor zorgen dat installaties
  volgens § 1 punt 1 nr. 2 en 3 door een deskundige
  als volgt gecontroleerd worden:
  – na reparatiewerkzaamheden die de bedrijfsveiligheid kunnen beïnvloeden,
  – na veranderingen die de bedrijfsveiligheid
  kunnen beïnvloeden en
  – na bedrijfsonderbrekingen van meer dan één
  jaar op
  1. goede staat,
  2. dichtheid,
  3. werking en
  4. opstelling.
  (2) Afwijkend van punt 1 regel 1 volstaat bij mobiele
  installaties op vloeibaar gas die uit niet meer dan
  één drukgasfles met een vulgewicht van niet meer
  dan 33 kg werken, de controle door een persoon
  die daar door de ondernemer opdracht toe heeft
  gekregen, onder de voorwaarde dat de verbruiksinstallatie is geassembleerd uit afzonderlijke gecontroleerde delen.
  (4) Afwijkend van punt 3 regels 1 en 2 moet de ondernemer ervoor zorgen dat installaties volgens § 1
  punt 1 nr. 2 en 3 met mobiele verbruiksinstallaties
  in intervallen van ten hoogste 2 jaar door een deskundige gecontroleerd worden.
  (5) De ondernemer moet ervoor zorgen dat de resultaten van de controles volgens de punten 1 tot 4 in
  een controleattest worden bijgehouden, dat tot de
  volgende controle bewaard moet worden. De controleattesten moeten altijd kunnen worden voorgelegd aan personen die daar recht toe hebben.

  De gasaansluiting/het bedrijf van het apparaat mag alleen gebeuren met inachtneming van het voorschrift ter
  preventie van ongevallen VBG 21 en de betreffende
  plaatselijke bouw- en brandveiligheidsvoorschriften.
  De apparaten zijn geconcipieerd voor een constante
  aansluitdruk van 1,5 bar (vloeibaar gas volgens DIN
  51622 cat I3B/P,I3+ .)
  De aansluitdruk mag niet lager of hoger liggen. Als er
  langere slang- of buisleidingen worden gebruikt, dan
  moet er rekening worden gehouden met het drukverlies.
  Er mogen uitsluitend geteste en voor het betreffende
  gebruiksdoel geschikte componenten, zoals gasslang,
  drukregelaar en slangbreukbeveiliging of lekgasbeveiliging gebruikt worden. Alleen drukregelaars met een
  vast ingestelde uitgangsdruk zijn toegelaten. De apparaten mogen uitsluitend werken uit de gasfase.
  Belangrijke instructies voor de gasaansluiting
  Een constante aansluitdruk van de apparaten van
  1,5 bar (1500 mbar) moet, ook in het continu bedrijf,
  gegarandeerd zijn.
  Bij bedrijf op bouwwerven mogen alleen slangen
  voor vloeibaar gas volgens DIN 4815 deel 1, drukklasse 30 gebruikt worden.
  Voor de eerste ingebruikname moet de gastoevoerleiding grondig gereinigd worden.
  Aansluiting van de gastoevoer
  Voer de aansluiting als volgt uit.
  1. Sluit de drukregelaar aan aan
  de gasfles(sen) resp. aan de
  toevoerinstallatie.
  Linkse schroefdraad!

  2. Open de klep van de fles resp.
  de afsluitklep van de toevoerleiding.
  Bij gelijktijdige toevoer uit
  meerdere gasflessen moeten
  alle kleppen geopend worden.
  3. Druk de ontgrendelknop van de
  slangbreukbeveiliging in na het
  openen van de klep(pen).
  Dit moet ook gebeuren na elke
  flesvervanging.
  4. Controleer na opstelling en
  aansluiting van de apparaten
  alle gasgeleidende verbindingen
  op dichtheid.
  Zeepoplossing,
  lekopsporingsspray.

  9 • Page 10

  Belangrijke montage-instructie

  Opbouw meerflessenset

  Bij de montage resp. demontage van de gasslang moet,
  rekening houdend met de linkse schroefdraad, met een
  gaffelsleutel SW 19, aan de gasaansluitnippel van het
  apparaat tegengehouden worden.

  Om een gelijkmatige gasontname te garanderen
  moeten alle kleppen van de flessen geopend zijn.
  gasslang naar apparaat
  slangbreukbeveiliging

  Dit geldt eveneens voor de drukregelaar, de slangbreukbeveiliging en alle andere gascomponenten.
  Gasslang losdraaien

  Gasslang vastdraaien

  Draai de wartelmoer
  met de klok mee.

  Draai de wartelmoer
  tegen de klok in.

  Voor alle werkzaamheden aan de gastoevoer en bij
  een vervanging van de gasflessen moeten alle
  afsluitkleppen gesloten zijn en er mogen geen
  ontstekingsbronnen in de onmiddellijke omgeving
  aanwezig zijn.

  Belangrijke instructies bij bevroren voedingsinstallaties
  Door onvoldoende gedimensioneerde voedingsinstallaties bestaat het gevaar dat de drukgasfles of het
  drukvat bevriest. Doordat de gasdruk daalt is een
  goede toevoer naar de verbruiksinrichting met gas in
  veel gevallen niet meer gegarandeerd.
  Onvolkomen verbranding, schadelijke afvoergassen of
  het doven van de vlam zijn het gevolg. Daarom moet
  de voedingsinstallatie zo groot worden gekozen, dat
  zulke problemen niet kunnen ontstaan.
  De eliminering van de kristallijne rijpaanslag mag niet
  gebeuren door open vuur, gloeiende voorwerpen of
  stralers. Een toereikende gastoevoer voor de verbruiksinstallatie kan gegarandeerd worden door het
  gebruik van een verdamper.
  De gastoevoer moet overeenkomstig de
  aansluitwaarde van het apparaat (zie typeplaatje), de
  bedrijfsduur en de omgevingstemperatuur van de
  toevoerfles ontworpen worden.
  Om sterk bevriezen van de flessen te vermijden raden
  wij in principe het gebruik van een batterij van min. 3
  flessen aan.
  Al naargelang de capaciteit van het apparaat en de
  bedrijfsduur kan de batterij flessen met behulp van de
  meerflessenset (toebehoren) worden uitgebreid.

  10

  drukregelaar
  HD-slang 0,4m
  T-aansluiting

  Tankgasinstallaties
  Bij de aansluiting van de apparaten aan tankgasinstallaties moet afhankelijk van de buisleidinglengte voor
  een toereikende buisdimensionering gezorgd worden.
  Om een foutloze werking van het apparaat te garanderen valt het aan te bevelen om in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat een vast ingestelde drukregelaar
  met een uitgangsdruk van 1,5 bar en een dienovereenkomstige gasstromingssnelheid (zie typeplaatje van het
  apparaat) en een op de betreffende voordruk afgestemde en toegelaten afsluitinrichting te monteren.
  Ter vermijding van functiestoringen aan de regel- en
  veiligheidsinrichtingen van het apparaat door stoffen
  zoals roest en stof aan de gastoevoerleiding resp. tank
  is de inbouw van gasfilters voor de regel- en veiliheidsinrichtingen van de apparaten noodzakelijk gebleken.
  Belangrijke instructies voor drukgasflessen
  De drukgasflessen moeten zijdelings achter het
  apparaat worden opgesteld.
  De flessen mogen nooit door de warmeluchtstroom
  van het apparaat verwarmd of ontdooid worden.
  Er bestaat explosiegevaar!
  Flessen met vloeibaar gas mogen tijdens het bedrijf
  van het apparaat nooit liggend gebruikt worden.
  Gasontsnapping in de vloeibare fase. • Page 11

  Ingebruikname
  Met de bediening van de apparaten en het toezicht op
  de flessen en het flessenmagazijn moet een persoon
  worden belast, die voldoende werd geïnstrueerd in de
  omgang daarmee.

  Instelling en regeling van de verwarmingscapaciteit
  1. Stel de gewenste verwarmingscapaciteit traploos in
  aan de „Power-Regulation”.
  2. Houd er rekening mee dat de verwarmingscapaciteit
  ook tijdens het bedrijf traploos kan worden veranderd.

  Neem absoluut de volgende instructies in acht:
  Het bedieningspersoneel moet geïnstrueerd worden
  over eventuele gevaren bij de omgang met vloeibaar
  gas.

  Naar links draaien:
  grotere verwarmingscapaciteit

  De apparaten mogen alleen in goed geventileerde
  ruimtes en niet in woonruimtes of gelijkaardige verblijfsruimtes worden opgesteld.

  Naar rechts draaien:
  kleinere verwarmingscapaciteit

  Voor een optimale werking van het apparaat mogen
  de apparaten niet werken bij een omgevingstemperatuur boven 25 °C.
  Veiligheidsafstanden tot brandbare en brandgevaarlijke materialen moeten aangehouden en de plaatselijke brandveiligheidsvoorschriften moeten in acht
  genomen worden.
  De elektrische aansluiting van de apparaten
  moet gebeuren via een speciaal voedingspunt
  met lekstroombeveiligingsschakelaar.
  1. Zet de bedrijfsschakelaar in stand
  „0” en verbind de netstekker van
  het apparaat met een volgens de
  voorschriften geïnstalleerde
  netcontactdoos.
  2. Zet de bedrijfsschakelaar in stand
  „I” (verwarmingsbedrijf).
  De luchttoevoerventilator start.

  3. Druk de drukpen van de thermoelektrische gasklep in en houd
  deze ingedrukt.
  Ontstekingsbeveiliging.
  4. Activeer bij ingedrukte drukpen na
  ca. 2 tot 3 sec. de piëzo-ontsteker
  tot er een vlam is gevormd.
  De piëzo-ontsteker evt.
  meermaals indrukken.
  5. Houd na de vlamvorming de drukpen nog ca. 10
  seconden ingedrukt, tot de thermo-elektrische
  vlambewaking geactiveerd is.
  6. Laat nu pas de drukpen los.

  Belangrijke instructies voor het bedrijf van het
  apparaat
  Het moet gegarandeerd zijn dat de toevoerlucht vrij
  aangezogen en de verwarmde lucht ongehinderd
  uitgeblazen kan worden.
  De aanzuig- en uitblaasopening van het apparaat
  mogen niet vernauwd resp. van slang- of buisleidingen voorzien worden.

  Ventileren
  In deze bedrijfsmodus loopt uitsluitend de luchttoevoerventilator. Het apparaat kan gebruikt worden voor de
  circulatie van de lucht.
  1. Zet de bedrijfsschakelaar in stand
  „II”.
  2. Houd er rekening mee dat bij deze
  schakelaarstand een verwarmingsbedrijf niet mogelijk is.

  Buitenbedrijfstelling
  1. Sluit de kleppen van alle flessen.
  2. Laat de vlam uitbranden.

  3. Zet de bedrijfsschakelaar in stand „0”.
  4. Trek de netstekker uit de
  netcontactdoos.

  7. Herhaal het ontstekingsproces indien de vlam na het
  loslaten van de drukpen dooft.
  Een wachttijd van ca. 1 minuut aanhouden.
  8. Houd bij nog een ontstekingsproces de drukpen
  eventueel iets langer ingedrukt.

  11 • Page 12

  Veiligheidsinrichtingen

  Demontage en reiniging van de gasbrander

  Het apparaat is uitgerust met een veiligheidstemperatuurbegrenzer (VTB), die bij oververhitting de gastoevoer onderbreekt en de elektronica van het apparaat
  vergrendelt.

  1. Sluit de gastoevoer naar het apparaat en trek de netstekker uit de netcontactdoos.

  Elke functie van het apparaat is uitgeschakeld.

  3. Draai de klemschroef aan de houder van de gasbek
  los.

  Als de veiligheidstemperatuurbegrenzer gereageerd
  heeft, dan moet voor een ontgrendeling de oorzaak van de storing gelokaliseerd en geëlimineerd
  worden.

  Het terugzetten via „RESET” is pas mogelijk na afkoeling
  van de voeler onder ca. 90 °C.
  De ontgrendeling gebeurt nadat de beschermkap eraf is
  geschroefd door de toets „VTB-RESET” in te drukken.
  1. Neem de beschermkap 1 eraf.
  2. Druk de toets 2 in.

  1

  2

  3. Zet de beschermkap weer erop.

  2. Verwijder het uitblaasrooster, de buitenmantel en
  het inspectiedeksel.

  4. Draai de klemschroef aan de elektrodenhouder los.
  5. Trek het thermo-element en de ontstekingselektrode
  uit de elektrodenhouder.
  6. Verwijder de bevestigingsschroeven van de brander
  en trek de brander uit het apparaat.
  7. Reinig de brander met een draadborstel en perslucht.
  8. Monteer de brander weer in het apparaat en
  monteer het thermo-element en de
  ontstekingselektrode in de elektrodenhouder.
  9. Zet de ontstekingselektrode en het thermo-element
  zoals hieronder getoond erin en draai de klemschroef
  aan de elektrodenhouder vast.

  Verzorging en onderhoud

  10. Draai de klemschroef aan de houder van de gasbek
  vast.

  De bedrijfsveilige toestand van de apparaten moet al
  naargelang de inzetvoorwaarden en indien nodig, maar
  minstens om de twee jaar door een deskundige gecontroleerd worden.
  Het resultaat van de controle moet in een controleattest
  worden bijgehouden. Het controleattest moet tot aan de
  volgende controle bewaard en altijd ter inzage voorgelegd worden aan personen die daar recht toe hebben.

  A

  De regelmatige verzorging en onderhoud, ten laatste na
  elke verwarmingsperiode, garanderen een storingsvrij
  bedrijf en lange levensduur van het apparaat.

  C
  B

  Houd het apparaat vrij van stof en andere afzettingen.
  Gebruik voor het reinigen een schone of licht bevochtigde doek, waarmee u het vuil van het oppervlak afveegt.
  Gebruik geen schurende of oplosmiddelhoudende
  reinigingsmiddelen noch reinigingsmiddelen die
  schadelijk zijn voor het milieu.
  Gebruik geen waterstraal.
  Hogedrukreiniger enz.
  Controleer de aanzuigopening voor de verbrandingslucht, de daarachter gemonteerde injector en de
  gasbek regelmatig op vervuiling.
  Reinig regelmatig de gasbrander, de gasbek en de
  stuwschijf.
  Controleer regelmatig de aanzuig- en uitblaasroosters regelmatig en reinig deze indien nodig.
  Een sterk geelachtig vlambeeld duidt op onvoldoende
  toevoer van frisse lucht of op een vervuiling binnenin
  het apparaat.

  12

  thermo-element

  ontstekings
  elektrode

  Apparaat

  A

  B

  C

  PGM 30 / 30E

  ca. 3 mm

  ca. 15 mm

  ca. 20 mm

  PGM 60 / 60E

  ca. 3 mm

  ca. 15 mm

  ca. 35 mm

  11. Monteer alle overige delen van het apparaat weer
  zorgvuldig in omgekeerde volgorde.
  12. Voer een functiecontrole van het hele apparaat uit
  inclusief een dichtheidscontrole van alle gasgeleidende verbindingen met zeepoplossing resp.
  lekopsporingsspray.
  13. Voer na het onderhoud een elektrische veiligheidscontrole uit.
  Instel- en onderhoudswerkzaamheden mogen
  alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd
  vakpersoneel! • Page 13

  Technische gegevens
  Bouwserie

  PGM 30 / 30 E

  PGM 60 / 60 E

  Nominale warmtebelasting
  Verwarmingscapaciteit

  kW
  kW

  26
  10 tot 26 regelbaar

  55
  25 tot 55 regelbaar

  Luchtcapaciteit

  m³/h

  800

  1.450

  Brandstof

  ——–

  Gassoort

  ——–

  vloeibaar gas
  cat. I 3 B/P , I 3+

  Aansluitdruk

  bar

  1,5

  1,5

  Aansluitwaarde

  kg/h

  0,78 tot 2,0

  1,95 tot 4,27

  Elektrische aansluiting 1~

  V

  230

  230

  Frequentie

  Hz

  50

  50

  Opgenomen vermogen

  kW

  0,07

  0,11

  Beveiliging (ter plaatse)

  A

  10

  10

  IP 44

  IP 44

  dB(A)

  56 tot 69

  62 tot 72

  kg

  12

  20

  lengte

  mm

  450

  650

  breedte

  mm

  260

  320

  hoogte

  mm

  410

  510

  Isolatieklasse
  Geluidsdrukniveau LpA 1m

  1)

  Gewicht (zonder toebehoren)
  Afmetingen

  ——–

  1) Geluidsmeting DIN 45635 - 01- KL 3

  Schakelschema
  ~

  Klantendienst en garantie
  Voorwaarde voor eventuele garantieclaims is dat de
  besteller of diens afnemer binnen een redelijke tijd ten
  aanzien van verkoop en ingebruikname het bij het apparaat gevoegde „Garantiecertificaat” volledig ingevuld
  heeft teruggezonden aan REMKO GmbH & Co. KG.
  De foutloze werking van de apparaten werd in de fabriek meermaals gecontroleerd. Zouden er toch storingen optreden, die door de exploitant niet met behulp
  van de storingseliminering kunnen worden opgeheven,
  gelieve dan contact op te nemen met uw handelaar of
  contractant.
  Een ander bedrijf / bediening dan beschreven in
  deze gebruiksaanwijzing is niet toegelaten.
  Gebeurt dit toch, dan vervalt elke aansprakelijkheid
  en het recht op garantie.

  Doelmatig gebruik
  MV = magneetklep
  M = ventilatormotor
  STB = veiligheidstemperatuurbegrenzer (VTB)
  KL = contactstrip
  S = bedrijfsschakelaar

  De apparaten zijn omwille van hun ontwerp en
  uitrusting uitsluitend geconcipieerd voor verwarmings- en
  ventilatiedoeleinden in de industrie.
  Als de opgaven van de fabrikant of de wettelijke vereisten niet in acht worden genomen of na eigenmachtige
  veranderingen aan de apparaten, is de fabrikant niet
  aansprakelijk voor de daaruit resulterende schade.

  13 • Page 14

  Montagetekening PGM 30 / 30 E

  Maat- en constructieveranderingen die de technische vooruitgang dienen, voorbehouden.

  14 • Page 15

  Onderdelenlijst PGM 30 / 30 E
  Nr.

  Omschrijving

  EDV-nr.

  1
  2
  2a
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37

  transportgreep
  buitenmantel PGM 30
  buitenmantel PGM 30 E
  brandkamer
  afsluitscherm, voor
  uitblaasbeschermrooster
  veiligheidstemperatuurbegrenzer met voeler
  apparaatsokkel
  contactstrip, 6 contacten
  thermo-element
  ontstekingskabel
  ontstekingselektrode
  hoekschroefverbinding 1/8" x 6mm
  gasbek
  gastoevoerbuis Z/D
  gastoevoerbuis M/R
  piëzo-ontsteker
  gasregeling
  schroefverbinding M10x1
  gastoevoerbuis R/Z
  hoekkoppeling 1/8" x 6mm
  ontstekingsbeveiliging
  GE-schroefverbinding 1/4" x 6mm
  magneetklep
  gasaansluitnippel 3/8" lks.
  instelknop, cpl.
  bedrijfsschakelaar, cpl.
  trekontlasting
  aansluitkabel met stekker
  afsluitscherm, achter
  ventilatormotor
  meenemerkoppeling B 6 Ø
  ventilatorwaaier
  koppelingsschijf
  gasbrander
  beschermtule
  borgklem

  1101142
  1101405
  1101463
  1101384
  1101479
  1101383
  1101197
  1101385
  1101366
  1101164
  1101283
  1101180
  1101316
  1101159
  1101452
  1101441
  1101364
  1101411
  1101409
  1101451
  1101468
  1101169
  1101396
  1101376
  1101134
  1101192
  1101188
  1101267
  1101320
  1101480
  1108049
  1108455
  1101392
  1101375
  1101417
  1101304
  1101395

  niet afgeb. drukregelaar met slangbreukbeveiliging
  2 str. m. gasslang
  2 str. m. HD-gasslang (bouwwerfbedrijf)
  5 str. m. HD-gasslang (bouwwerfbedrijf)
  10 str. m. HD-gasslang (bouwwerfbedrijf)
  meerflessenset (2-3 flessen)
  T-aansluiting voor meerflessenset
  nylondichting voor T-aansluiting
  HD-slang 0,4 m voor meerflessenset

  1101470
  1101419
  1101174
  1108410
  1108411
  1014050
  1101177
  1101178
  1101179

  Gelieve bij een bestelling van onderdelen naast het EDV-nr. ook altijd het apparaat-nr. te vermelden!
  Zie typeplaatje.

  15 • Page 16

  Montagetekening PGM 60 / 60 E

  Maat- en constructieveranderingen die de technische vooruitgang dienen, voorbehouden.

  16 • Page 17

  Onderdelenlijst PGM 60 / 60 E
  Nr.

  Omschrijving

  EDV-nr.

  1
  2
  2a
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41

  transportgreep
  buitenmantel PGM 60
  buitenmantel PGM 60 E
  isolatie
  brandkamer
  gasbrander
  uitblaasbeschermrooster
  gasbek
  gastoevoerbuis Z/D
  hoekschroefverbinding 1/8“ x 6mm
  ontstekingselektrode
  ontstekingskabel
  thermo-element
  steun, voor
  apparaatsokkel
  inspectiedeksel
  gastoevoerbuis R/Z
  hoekkoppeling 1/8" x 6mm
  ontstekingsbeveiliging
  GE-schroefverbinding 1/8" x 6mm
  gasregeling
  schroefverbinding M10x1
  gastoevoerbuis M/R
  steun, achter
  veiligheidstemperatuurbegrenzer met voeler
  GE-schroefverbinding 1/4" x 6mm
  magneetklep
  piëzo-ontsteker
  gasaansluitnippel 3/8" lks.
  instelknop, cpl.
  trekontlasting
  bedrijfsschakelaar, cpl.
  contactstrip, 6 contacten
  beschermtule
  aansluitkabel met stekker
  aanzuigbeschermrooster
  ventilatormotor
  meenemerkoppeling B 8 ø
  ventilatorwaaier
  borgklem
  koppelingsschijf

  1101142
  1101420
  1101461
  1101421
  1101422
  1101423
  1101424
  1101426
  1101458
  1101316
  1101280
  1101283
  1101164
  1101427
  1101428
  1101469
  1101459
  1101468
  1101169
  1101359
  1101412
  1101409
  1101441
  1101249
  1101197
  1101396
  1101376
  1101364
  1101134
  1101192
  1101267
  1101188
  1101366
  1101304
  1101320
  1101432
  1101254
  1101255
  1101150
  1101395
  1101375

  niet afgeb. drukregelaar met slangbreukbeveiliging
  2 str. m. gasslang
  2 str. m. HD-gasslang (bouwwerfbedrijf)
  5 str. m. HD-gasslang (bouwwerfbedrijf)
  10 str. m. HD-gasslang (bouwwerfbedrijf)
  meerflessenset (2-3 flessen)
  T-aansluiting voor meerflessenset
  nylondichting voor T-aansluiting
  HD-slang 0,4 m voor meerflessenset

  1101470
  1101419
  1101174
  1108410
  1108411
  1014050
  1101177
  1101178
  1101179

  Gelieve bij een bestelling van onderdelen naast het EDV-nr. ook altijd het apparaat-nr. te vermelden!
  Zie typeplaatje.

  17 • Page 18

  Opheffen van Storingen
  Storingen:

  Oorzaak:

  – Het apparaat start niet.

  1–2–3–4–7

  – Het apparaat schakelt tijdens het bedrijf uit.

  2 – 4 – 7 – 12 – 13

  – De ventilator loopt, maar de gastoevoer is geblokkeerd
  resp. er volgt geen ontsteking.

  4 – 5 – 8 – 9 – 12

  – De vlam dooft na het loslaten van de drukpen
  van de ontstekingsbeveiliging.

  8 – 10 – 11

  – De gastoevoer wordt onderbroken resp. de vlam dooft.

  4 – 6 – 7 –10 – 11 – 12 – 13

  – Het apparaat verbruikt te veel brandstof.

  12 – 15

  – Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld.

  3 – 14

  – De verwarmingscapaciteit neemt af bij continu bedrijf.

  13

  Voor alle werkzaamheden moet de gastoevoer gesloten en de netstekker uit de netcontactdoos
  getrokken worden. Instel- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door
  geautoriseerd vakpersoneel!

  Oorzaak:

  Uitkomst:

  1

  Het apparaat heeft geen elektrische aansluiting.

  -

  De netstekker verbinden met de betreffende netcontactdoos.

  2

  De ventilatormotor is overbelast.

  -

  Motor, ventilatorwaaier en meenemerkoppeling controleren en evt.
  vervangen.

  3

  De bedrijfsschakelaar is defect.

  -

  De gastoevoer sluiten, de netstekker uit de netcontactdoos
  verwijderen en de bedrijfsschakelaar vervangen.

  4. Geen gasdruk aan de magneetklep.

  -

  Controleren of er gas wordt toegevoerd naar het apparaat.
  De inhoud van de gasflessen controleren.
  De gasslang controleren op beschadigingen.
  De slangbreukbeveiliging ontgrendelen resp. vervangen.

  5

  Er wordt geen ontstekingsvonk gevormd.

  -

  De ontstekingselektrode instellen conform opgave.
  De ontstekingskabel controleren.
  De porseleinisolatie van de elektrode controleren.

  6

  Het aanzuigrooster van de toevoerluchtventilator is vervuild.

  -

  Het aanzuigbeschermrooster reinigen.

  7

  Uitschakeling door de veiligheidstemperatuurbegrenzer (VTB).

  -

  Aanzuig- en uitblaasbeschermrooster controleren (evt. reinigen).
  Controleren of de toevoer van frisse lucht voldoende is.
  VTB ontgrendelen (VTB - Reset).

  8

  De ontstekingsbeveiliging opent niet of houdt niet open.

  -

  De ontstekingsbeveiliging vervangen.

  9

  De piëzo-ontsteker is defect.

  -

  De piëzo-ontsteker vervangen.

  10. Het thermo-element wordt niet warm genoeg.

  -

  De instelling van het thermo-element controleren en
  indien nodig instellen volgens opgave.

  11 Losse of vervuilde verbinding tussen de
  ontstekingsbeveiliging en het thermo-element.

  -

  De verbinding controleren en indien nodig reinigen.

  12 De drukregelaar is defect of er is een verkeerde drukregelaar
  gemonteerd resp. de slangbreukbeveiliging heeft vergrendeld.

  -

  Een originele drukregelaar monteren.
  De slangbreukbeveiliging ontgrendelen resp. vervangen.

  13 De gasfles is door lage temperaturen en een hoge gasontname
  bevroren.

  -

  De gasfles vervangen en 2-3 flessen met de meerflessenset,
  EDV-nr. 1014050, aansluiten.

  -

  De gastoevoer sluiten.
  De vlam laten uitbranden.
  De bedrijfsschakelaar in stand „0” zetten en de netstekker uit de
  netcontactdoos verwijderen.
  De magneetklep vervangen.

  14 De magneetklep sluit niet.

  15. Ondichte gasleiding.

  18

  -

  De lekkage opsporen met een schuimvormend middel en
  elimineren. • Page 19

  Onderhoudsrapport
  Apparaattype

  :................................

  Apparaatnummer
  1

  2

  3

  : ......................................

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Apparaat gereinigd – buiten
  Apparaat gereinigd – binnen
  Ventilatorwaaier gereinigd
  Brandkamer gereinigd
  Gasbrander gereinigd
  Ontstekingselektrode gejusteerd
  Gasslang gecontroleerd op beschadiging
  Gasgeleidende delen gecontroleerd op dichtheid
  Veiligheidsinrichtingen gecontroleerd
  Bescherminrichtingen gecontroleerd
  Apparaat gecontroleerd op beschadigingen
  Alle bevestigingsschroeven gecontroleerd
  Elektrische veiligheidscontrole
  Proefdraaien
  Opmerkingen: ..............................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................................................
  1. Datum: ................

  2. Datum: ................

  3. Datum: ................

  4. Datum: ................

  5. Datum: ................

  ................................. .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  Handtekening
  6. Datum: ................

  Handtekening

  Handtekening

  Handtekening

  Handtekening

  7. Datum: ................

  8. Datum: ................

  9. Datum: ................

  10. Datum: ..............

  ................................. .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  Handtekening
  11. Datum: ..............

  Handtekening

  Handtekening

  Handtekening

  Handtekening

  12. Datum: ..............

  13. Datum: ..............

  14. Datum: ..............

  15. Datum: ..............

  ................................. .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  Handtekening
  16. Datum: ..............

  Handtekening

  Handtekening

  Handtekening

  Handtekening

  17. Datum: ..............

  18. Datum: ..............

  19. Datum: ..............

  20. Datum: ..............

  ................................. .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  Handtekening

  Handtekening

  Handtekening

  Handtekening

  Handtekening

  Laat het apparaat conform de wettelijke voorschriften alleen onderhouden door geautoriseerd
  vakpersoneel.

  19 • Page 20

  REMKO GmbH & Co. KG
  Klimaat- en Warmtetechniek
  D-32791 Lage • Im Seelenkamp 12
  D-32777 Lage • Postbus 1827
  Telefoon (0 52 32) 606 - 0
  Telefax (0 52 32) 606260
  E-Mail: info@remko.de
  Internet: www.remko.de


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für REMKO PGM 30E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von REMKO PGM 30E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,62 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info