Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
Handleiding Faxen
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Handleiding Faxen • Page 2

  Inhoud
  1

  2

  3

  Fax versturen

  3

  Faxmodus selecteren
  Geheugenverzending
  Directe verzending
  Verzenden op een specifiek tijdstip (uitgesteld verzenden)
  Bevestiging van verzending weergeven

  3
  3
  4
  4
  5

  Scaninstellingen

  6

  Scantype
  Resolutie
  Scanformaat
  Belichting (contrast)

  6
  6
  7
  7

  Vragen?

  8

  Vragen?

  8

  2 • Page 3

  1

  Fax versturen
  Faxmodus selecteren
  Druk op de [Faxapparaat]-knop
  faxmodus te selecteren.

  A

  om de

  A

  Geheugenverzending
  Het voordeel van geheugenverzending is de
  snelheid van het scannen en als de ontvanger in
  gesprek is, wordt de fax automatisch opnieuw
  gestuurd.
  Selecteer het tabblad [Fax]
  TX] B niet is gemarkeerd.

  A

  A

  en controleer of [Dir.

  C

  Plaats het origineel in de ADF.
  Maak de noodzakelijke scaninstellingen

  E

  B

  D
  C

  .

  Geef een bestemming op met de cijfertoetsen of
  een Bestemming-toets D .
  Wanneer hetzelfde origineel naar verschillende
  bestemmingen (broadcasting) moet worden
  verzonden, drukt dan op [Toev.] E om de
  bestemmingen op te geven.
  Druk op de [Start]-knop.

  3 • Page 4

  1

  Fax versturen
  Directe verzending
  Gebruik deze functie bijvoorbeeld voor een
  vertrouwelijke fax.
  Selecteer het tabblad [Fax]
  TX] B .

  A

  en selecteer [Dir.

  A

  Selecteer de noodzakelijke scaninstellingen

  B

  C

  Plaats het origineel in de ADF.
  C

  .

  D

  Geef een bestemming op met de cijfertoetsen of
  een Bestemming-toets D .
  Druk op de [Start]-knop.

  Verzenden op een specifiek tijdstip (uitgesteld verzenden)
  Plaats het origineel en selecteer de gewenste
  scaninstellingen.
  Druk op [TX modus]

  A

  .

  Druk op [Uitg. verzenden]

  B

  .
  A

  Voer met behulp van de cijfertoetsen de tijd in (24uursnotatie) en druk op [OK] C . Bij getallen onder
  de 10 eerst een 0 invoeren.
  Druk op [OK]

  D

  .

  B

  Geef een bestemming op en druk vervolgens op de
  [Start]-knop.

  D
  C

  4 • Page 5

  1

  Fax versturen
  Bevestiging van verzending weergeven
  Druk op [Modi controleren] A en controleer
  vervolgens de verzendingsinstellingen.

  A

  Er verschijnt daarna een display met de informatie
  B .
  Druk nadat de instellingen in het display zijn
  gecontroleerd op [Afsluiten] C .

  C
  B

  5 • Page 6

  2

  Scaninstellingen
  Scantype
  Wanneer het origineel foto's, illustraties of
  diagrammen bevat met complex verlopende
  patronen of grijstinten, kan het juiste scantype
  worden geselecteerd om de helderheid van de
  afbeelding te optimaliseren.

  C
  A
  B

  Druk op [Scaninstellingen].
  Controleer of [Origineeltype] is geselecteerd
  Selecteer het benodigde scantype
  vervolgens op [OK] C .

  B

  A

  .

  en druk

  Resolutie
  Afbeeldingen en tekst worden in het apparaat
  gescand door ze om te zetten in een reeks punten.
  De dichtheid van de punten bepaalt de kwaliteit van
  de afbeelding en tijdsduur van verzenden.

  A

  Druk op [Scaninstellingen].
  Druk op [Resolutie]

  A

  B

  .

  Selecteer de benodigde resolutie
  vervolgens op [OK].

  B

  en druk

  6 • Page 7

  2

  Scaninstellingen
  Scanformaat
  Druk op [Scaninstellingen] in het hoofdscherm.
  Selecteer [Scanformaat]
  instelmogelijkheden.

  A

  voor de verschillende
  A

  Autodetectie: Detecteert het formaat van de eerste
  pagina en scant alle pagina's die dat formaat
  hebben.
  Normaal: Het geplaatste origineel wordt gescand
  overeenkomstig het opgegeven standaardformaat,
  ongeacht het werkelijke formaat.
  Gebied: Alleen het gebied in het opgegeven
  formaat wordt gescand, ondanks het werkelijke
  formaat van het geplaatste origineel.
  Gem. orig. form.: Door dit te selecteren, scant en
  verzendt het apparaat elk origineel overeenkomstig
  diens formaat.

  Belichting (contrast)
  Wanneer het origineel een achtergrond heeft die
  donkerder is dan normaal (bijvoorbeeld een
  krantenknipsel) of het handschrift is vaag, kan de
  belichting worden aangepast.
  Autom. bel. : De juiste belichtingsinstelling voor het
  origineel wordt automatisch geselecteerd.

  A

  Handm. bel.: Druk op op [Autom. bel.] A om deze
  optie uit te schakelen en [Handm. bel] te
  selecteren. Druk op [◄] of [►] om de belichting
  aan te passen. De indicator beweegt.

  7 • Page 8

  3

  Vragen?
  Vragen?
  Voor verdere vragen of als u problemen ondervindt dan zijn we bereikbaar op onderstaand telefoonnummer.
  Indien mogelijk lossen wij uw probleem direct telefonisch op.
  Telefoon: +31 (0)73 645 13 33
  Fax: +31 (0)73 645 18 04
  Ricoh Nederland
  Postbus 93150
  5203 MB 's-Hertogenbosch
  Nederland

  8


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ricoh 250 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ricoh 250 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,87 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info