Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
Metalen haarden:
Installatie aanwijzingen, gebruiksaanwijzing en onderhoud
Gefeliciteerd met uw aankoop! U heeft gekozen voor een uitstekend toestel,
gefabriceerd met de grootste zorg en de beste materialen, volgens de strengste
kwaliteitsnormen.
Hieronder vindt u de gedetailleerde instructies die u dient te volgen opdat uw
toestel degelijk zou werken.
Wanneer van deze richtlijnen afgeweken wordt kan de fabrikant geenszins
aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade. Een slecht
gebruik en een slecht onderhoud vernietigen de garantie.
OPGELET:
Opgelet voor kinderen! Instinctief vrezen kinderen vuur, echter u dient alle
maatregelen te nemen om te vermijden dat kinderen te dicht bij de vuurhaard
komen!
Eigenschappen:
De metalen haarden van Rocal zijn gefabriceerd uit austenitisch plaatstaal met
een variërende wanddikte (2.3. 4mm), met refractaire stenen of gietijzeren
rugpanelen en gespoten met hittebestendige verf (tot 600°C) gebakken bij
180°C. Zij bevatten telkens een rooster voor de assen, een aslade en een
regelklep aan de uitlaat en een rookopvangkap. Eveneens inbegrepen zijn
steeds de sierbuis en het afwerkstuk voor aan het plafond met een uitlaat voor
warme lucht.
Het benaderende rendement bedraagt +/- 35% voor de open haarden en 60 tot
65% voor de haarden met deuren. Het vermogen ligt tussen 4 tot 8kW,
afhankelijk van de grootte van de haard. De lengte en de onderdruk in de
schouw, de kwaliteit van het hout etc. zijn factoren die het vermogen
gemakkelijk kunnen beïnvloeden.
Op het installatieplan vindt u op de eerste bladzijde het nominale vermogen en
de maximale hoeveelheid hout die u in de haard mag branden.
Installatie:
Rookkanaal:
Hou steeds de diameter aan van de uitlaat van de haard voor het volledige
kanaal.
De minimale hoogte van het rookkanaal moet minimal 4m boven de totale
hoogte van de haard uitsteken. (Dus 4m + de hoogte van de haard incl
sierbuis)
Wanneer een versleping noodzakelijk is in het kanaal gebruik dan bochten
met een hoek van niet meer dan 45°. Het wordt afgeraden meer dan 1
versleping in het kanaal te plaatsen.
Kanalen die aan de buitenkant van het huis gelegen zijn moeten geïsoleerd
worden (Dubbelwandig geïsoleerd kanaal of geïsoleerde schouwpotten etc.)
Het rookkanaal mag enkel gebruikt worden voor de haard. Eveneens moet
het kanaal lekdicht zijn en mogen er geen barsten of scheuren in aanwezig
zijn.
Het gebruik van een degelijke kap is aangewezen. Deze zou 50cm boven de
nok moeten uitsteken.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Rocal Tessa wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Rocal Tessa in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,84 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info