698405
38
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
38
DUTCH
Batterij waarschuwing
De batterij nooit ontmantelen, verpletteren of doordringen of de
batterij kortsluiten. Laat de batterij niet blootgesteld worden in een
omgeving met hoge temperaturen, als de batterij lekt of buigt, stop
dan met gebruik.
Laad altijd op met de oplader. Gevaar voor explosie als de batterij
vervangen wordt door een onjuist type.
Houd de batterij buiten bereik van kinderen.
Batterijen kunnen ontploffen als ze blootgesteld worden aan blote
brand. Verwijder nooit batterijen in een brand.
Vervang batterijen nooit zelf; laat deze taak over aan de dealer.
Weggooien van gebruikte batterijen die de plaatselijke voorschrif-
ten houden.Voordat u het apparaat weggooit, moet de batterij
worden verwijderd en apart worden weggegooid.
Let op: De batterij mag niet onafhankelijk worden vervangen!
Overeenstemming
De fabrikant verklaart hierbij dat de Rollei Steady Butler Mobile-
volgens de basisvereisten en andere relevante Voorschriften van de
volgende CE-richtlijnen: de CE-markeringwerd toegekend:
EMC-richtlijn 2014/30 / EU
2011/65 / EG RoHs richtlijn
Rode-richtlijn 2014/53 / EU
Richtlijn 2012/19 / EG WEEE
De CE-conformiteitsverklaring komt mogelijk overeen met die op de
garantiekaart gegeven adres.
10. Disclaimer
1. Installeer en gebruik het product zoals aangegeven in de handlei-
ding!
2. Controleer steeds of de gimbal en de smartphone goed zijn
geïnstalleerd voordat u ze aanzet!
3. Houd de batterij uit de buurt van vuur en warmtebronnen!
4. Illegale gebruiksdoeleinden tijdens het gebruik van dit apparaat
zijn strikt verboden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor elk
gedrag bij aankoop en gebruik van de producten.
5. Voor onbekende oorzaken of verkeerd gebruik, verlenen we geen
dienst na verkoop.
Beschikking
Voer de verpakking af: Voor verwijdering, aparte
verpakking in verschillende soorten. Karton en karton
moeten verijderd worden als papier en folie moet worden
gerecycleerd.
Afvall van elektrische en elektronische apparatuur
en / of batterijen door gebruikers in particuliere
huishoudens in de Euopese Unie. Dit symbool op het
product of op de verpakking geeft aan dat dit niet als
hiushoudelijk afval kann worden verijderd. U moet uw afvaluitrus-
ting en / of batterij weggooien door deze over te dragen aan het
toepasselijke terugzettingsschema voor de recycling van elektrische
en elektronische apparatuur en / of batterijn. Voor meer informatie
over het recyclen van deze apparatuur en / of batterij kunt u cotact
opnemen metuw stadskantoor, de winkel waar u de apparatuur of uw
huishoudelijke afvalafval hebt gekocht. De recycling van materialen
zal bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen en ervoor
te zorgen dat het gerecycleerd wordt op een manier die de menslijke
geondheid en het milieu beschermt.
38

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

rollei-steady-butler-mobile

Suche zurücksetzen

  • Ich bekomme mein Rollei nicht mehr eingeschaltet was kann ich tun ?!? Eingereicht am 23-3-2022 06:09

    Antworten Frage melden
  • Es gelingt mir nicht, mein Smartphone (Samsung Galaxy A40) mit dem Gimbal zu verbinden, Die Bluetoothfunktion auf dem smartphone ist eingeschaltet und ist mit dem Gerät STABALIZER_7A8324" gekoppelt.. Der Gimbal ist eingeschaltet, und es blinken sowohl die drei Betriebsleuchten als auch das Bluetooth LED. Im Sichtfeld der Rollei APP erscheinen die Meldungen "Nach Gerät gesucht" und "STABALIZER_7A8324". Mehr passiert nicht. Was muss ich tun, a) um das Blinken der Leuchten abzustellen und b) die Verbindung zu ermöglichen? Eingereicht am 18-12-2020 08:06

    Antworten Frage melden
  • wie stelle ich bei der Rollei Pocket die Menüsprache ein? Eingereicht am 26-10-2020 16:02

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Rollei Steady Butler Mobile wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info