Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
Roll’nGo
info@rollngo.nl
www.rollngo.nl
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Roll’nGo
  info@rollngo.nl
  www.rollngo.nl • Page 2

  Gebruikershandleiding model “de luxe”
  Wij willen u bedanken voor het kopen van het model “de luxe”.
  Het is belangrijk dat u eerst de handleiding leest voor gebruik.
  1. Goedkeuring van de rollator
  Deze rollator is EEC –goedgekeurd.

  2. Onderdelen van uw rollator

  1. Handvat

  9. Rugleuning

  2. Kabel stelschroef

  10. Rem kabel

  3. Parkeer remmen

  11. Schroef

  4. Frame

  12. Knop om poten in te klappen

  5. Achterwiel

  13. Vouwbare zitting

  6. Rugleuning

  14. Handvat om de zitting op te vouwen

  7. Voorwiel

  15. Krukkenhouder

  8. Boodschappentas • Page 3

  3. Gebruik van de rollator
  Het maximum gebruikersgewicht voor deze rollator is 100 kg. De rollator kan zowel binnen als buiten
  gebruikt worden. U kunt gaan zitten op de rollator en hij is voorzien van een boodschappentas. Zorg
  ervoor dat u de boodschappentas niet te zwaar laad, dit kan ervoor zorgen dat de rollator voorover valt.
  Gebruik de rollator op solide en egaal wegdek.
  Het gebruik van de rollator voor andere doelen zoals bijvoorbeeld als sta-op hulpmiddel of voor het vervoeren van zware lasten
  wordt sterk afgeraden en is zeer gevaarlijk.

  Personen met verminderde loopafstand, met balans storingen of met andere storingen die een normale
  staande en lopende houden niet toestaan, kunnen met behulp van deze rollator de persoonlijke
  loopafstand aanzienlijk verhogen of tenminste de mobiliteit verbeteren.

  4. Installatie

  Duw het achterwiel frame in het frame van de rollator totdat de pin zich in de juiste positie heeft
  vastgeklikt. Zodra het achterwiel frame in de juiste positie is dient u de schroef goed vast te draaien.

  Schuif de handvatsteunen in de juiste postite zodat ze op de juiste hoogte zijn, doe hetzelfde met de
  framepoten. U dient de fixatieknoppen goed vast te draaien. • Page 4

  5. Uitvouwen van de rollator

  Locked

  Unlocked

  Plaats de rollator op alle 4 de wielen en druk de zitting omlaag totdat u een klik hoort, die bevestigd dat
  de rollator is uitgeklapt.

  6. Remmen

  Om de snelheid uit de rollator te halen dient u beide remmen tegelijkertijd omhoog richting de
  duwhandvatten te bewegen (zie foto 1). Zorg ervoor dat u altijd rustig en geleidelijk remt.
  Om de rollator op de parkeerrem te zetten dient u de remmen naar beneden te duwen totdat u hoort dat
  deze vastklikken (zie foto 2). Om de rollator van de parkeerrem af te halen dient u de remmen weer
  omhoog richting de duwhandvatten te bewegen.
  Waarschuwing; het effect van de remmen kan worden beïnvloed door de staat van de banden en
  de remkabel, check daarom regelmatig uw remmen. • Page 5

  7. Remkabel stellen

  Voor de gewenste remkracht kunt u de rem aanpassen ofwel handmatig met de schroef bij de huizing van
  de rem (1) of met het geschikte gereedschap (niet bijgevoegd) bij de remkabel (2) of direct bij de rem(3).

  8. Opvouwen/transport/opbergen van uw rollator

  Om de rollator op te vouwen dient u het handvat op de zitting omhoog te trekken.
  9. Veiligheid en de rollator
  - Gebruik de rollator alleen als loophulpmiddel.
  - Gebruik de rollator alleen op solide en gelijkmatige ondergronden.
  - Zorg bij het gebruiken van de rollator op hellende oppervlakte altijd dat u de remmen gebruikt.
  Op hellende oppervlakten kan de rollator sneller naar beneden rijden dan de loopsnelheid op dat moment.
  U kunt dan vallen.
  - Hel de rollator nooit over naar de zijkant. De rollator kan dan omvallen. De maximale kantelhoek is 5 graden.
  - Oefen nooit te zware druk op de handvatten aan de achterkant uit. De rollator kan naar achteren kantelen.
  - Let bij het samenklappen van de rollator altijd op kledingstukken of lichaamsdelen die bekneld kunnen raken.
  - Gebruik de boodschappentas alleen voor boodschappen en zorg ervoor dat de boodschappentas niet
  zwaarder is dan max.5 kg.
  - Het wordt sterk afgeraden tassen of andere voorwerpen aan de duwhandvatten aan de achterkant van de
  rollator te hangen. De rollator kan dan kantelen. • Page 6

  10. Reiniging
  Gebruik voor reiniging een gebruikelijk schoonmaakmiddel. Gebruik geen aggresieve schoonmaakmiddelen,
  maar maak de rollator regelmatig schoon.
  11. Technische informatie
  LxBxH 680x635x775/975mm
  Totaal gewicht (inclusief boodschappentas) 8.6 kg
  Maximum gebruikers gewicht 100 kg
  Maximum laadgewicht boodschappen tas 5 kg
  Gebruikte materialen aluminium (6061T6,dikte 2,0mm) frame, nylon zitting en plastic componenten.
  12. Garantiebepalingen
  Op de door ons verkochte producten geldt standaard 12 maanden fabrieksgarantie, tenzij hieronder anders
  aangegeven. De garantie geld niet voor normaal slijtende onderdelen en is niet overdraagbaar op een nieuwe
  eigenaar. De garantie vervalt wanneer:
  Er sprake is van een defect door onzorgvuldig gebruik
  Er sprake is van onjuist gebruik
  Er sprake is van te hoge belasting (overgewicht gebruiker)
  Er sprake is van vandalisme of diefstal

  Roll’nGo

  info@rollngo.nl
  www.rollngo.nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für RollnGo De Luxe rollator wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von RollnGo De Luxe rollator in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info