Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
021102 Puslar 11.5 KG Speedbike
Gebruikersaanwijzing
User manual
Mode d’ emploi
Garantie
Montage
Computerinstructies
Algemene tnesstips
Warranty
Assembly
Exercise monitor
General tnesstips
Garantie
Montage
Console électronique
Conseils généraux tness
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikersaanwijzing
  User manual
  Mode d’ emploi

  021102 Puslar 11.5 KG Speedbike

  Garantie
  Montage
  Computerinstructies
  Algemene fitnesstips

  Warranty
  Assembly
  Exercise monitor
  General fitnesstips

  Garantie
  Montage
  Console électronique
  Conseils généraux fitness • Page 2

  Inhoudsopgave
  Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Algemene veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . 4
  Overzichtstekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Onderdelenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Montagehandleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Algemene fitnesstips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Table of contents
  Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  General safety instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  General reference drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Parts list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Assembly Instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  General fitness tips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  17
  18
  20
  21
  22
  27
  28

  TABLE DES MATIÈRES
  Pour bénéficier de la garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Consignes de sécurité générales . . . . . . . . . . . . . . .
  Vue explosée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Liste des pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Instructions de montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Guide de l’Ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Conseils généraux de condition physique . . . . . . . .

  31
  32
  34
  35
  36
  41
  42

  -2- • Page 3

  77

  TradeCare BV garandeert de goede werking van het geleverde product met inachtneming van de op dit
  garantiebewijs vermelde bepalingen.
  Naam:

  Aankoopdatum:

  Adres:

  Model/type:

  Postcode / Woonplaats:
  Gekocht bij:
  Telefoonnummer:

  Framenummer*:
  *indien aanwezig

  Dit deel samen met de aankoopbon zorgvuldig bewaren. Dit garantie bewijs is alleen geldig als u zich heeft aangemeld via de site www.fietsservicenederland.nl en dit deel
  volledig ingevuld kan overleggen met de originele aankoopbon in geval van benodigde reparatie.
  Artikel 1 Garantiebepalingen
  1.1. TRADECARE International B.V. (TCI) garandeert dat alle
  Producten waarop dit garantiebewijs betrekking heeft vrij zijn
  van constructie- en/of materiaalfouten conform hetgeen in deze
  bepalingen is opgenomen.
  1.2 Garantie wordt door TCI gegeven aan de eerste eigenaar
  van de Producten. Voor elke volgende eigenaar vervalt de aan
  de eerste eigenaar verstrekte garantie. Iedere eigenaar, met
  uitzondering van de eerste eigenaar, zal zijn schade moeten
  verhalen op de verkoper van de fiets / fitness apparaat. Garantie
  is niet overdraagbaar.
  1.3 De duur van de garantie, alsmede het vervallen van de
  garantie, wordt bepaald in de volgende artikelen.
  Artikel 2 Duur van de garantie
  2.1 TCI geeft voor de volgende onderdelen van de fiets de
  volgende garantieduur:
  a. Frame 5 jaar ( niet van toepassing op fitness apparatuur )
  b. Overige onderdelen: 2 jaar.
  2.2 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt
  geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie en/
  of materiaalfouten. Hieronder vallen onder andere (binnen-)
  banden, kettingen, kettingbladen, freewheel, remblokken,
  achtertandwiel, kabels, verlichting, handvatten, etc.
  Artikel 3 Garantie-uitsluitingen
  3.1 De garantie vervalt uitdrukkelijk in de volgende gevallen:
  a. Indien de schade is ontstaan door slijtage, onjuiste mon-tage
  en montage van niet-originele onderdelen, alsmede niet verricht
  noodzakelijk onderhoud en foutieve afstel-lingen van onderdelen
  van de fiets / fitness apparatuur;
  b. Indien de schade is ontstaan door ongelukken, misbruik,
  vernieling, incorrect dan wel onvoldoende onderhoud
  en het incorrect opvolgen van de aanwijzingen uit de
  gebruikershandleiding, alsmede door het niet tijdig of niet
  vakkundig vervangen van onderdelen van de fiets of fitness
  apparaat;
  c. Indien de schade is ontstaan door ander dan normaal

  gebruik waaronder in ieder geval verstaan wordt: gebruik in
  competitieverband, stunten, springen, het vervoeren van zware
  lading, commerciële doeleinden, fietsenverhuur of activiteiten
  welke in de beoordeling van TRADECARE International B.V.
  gelijk staan aan voornoemde situaties en gevallen;
  d. In geval de fiets / het fitness apparaat niet conform de
  gebruikersaanwijzingen van bijbehorend handleiding is
  onderhouden;
  e. Indien schade is ontstaan door klimatologische invloeden,
  zoals verwering van lak en roestvorming.
  3.2 Kosten voor het vervoer en (de-)montage van de fiets
  naar en van TCI vallen buiten de garantie en komen voor
  rekening van de eigenaar van de fiets. Hetzelfde geldt voor
  eventuele verzendkosten en arbeidskosten voortvloeiende uit
  de garantieclaim.
  Artikel 4 Garantieonderdelen
  4.1 Gedurende de garantieperiode zullen de onder deze
  garantievoorwaarden vallende onderdelen waarvan door
  Fiets Service Nederland is vastgesteld dat er sprake is van
  een materiaal en/of constructiefout, worden gerepareerd
  of indien nodig vervangen, dan wel worden vergoed. Fiets
  Service Nederland bepaalt zelf of de onderdelen zullen worden
  gerepareerd, dan wel vervangen, dan wel vergoed.
  4.2 Indien een bepaald onderdeel van de fiets / fitness apparaat
  voor garantie in aanmerking komt, dan zal het onderdeel worden
  vervangen door een origineel onderdeel of, indien niet leverbaar,
  door een minimaal gelijkwaardig alternatief. Een nieuw
  onderdeel kan verschillen van originele onderdelen.

  bepalen of de eigenaar al dan niet in aanmerking komt voor een
  claim onder deze garantievoorwaarden.
  5.3 De toegezonden onderdelen dienen schoon te zijn, waarbij
  de onderdelen van de fiets / het fitness apparaat die niet onder
  de garantievoorwaarden vallen en waarvan geen sprake is
  van een constructie- en/of materiaalfout dienen te worden
  gedemonteerd. De eigenaar van de fiets / het fitness apparaat
  dient bij het aanvragen van garantie de originele aankoopbon
  te overleggen bij een officieel door Fiets Service Nederland
  geautoriseerde dealer.
  5.4 De onderdelen waarbij sprake is van een constructie- en/
  of materiaalfout worden na honorering van de garantie niet
  geretourneerd aan de eigenaar.
  Artikel 6 Aansprakelijkheid
  6.1 Een door Fiets Service Nederland gehonoreerde
  garantieclaim betekent niet dat Fiets Service Nederland
  aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel geleden schade. De
  aansprakelijkheid van Fiets Service Nederland strekt zich nooit
  verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden.
  Iedere aansprakelijkheid van Fiets Service Nederland voor
  gevolgschade wordt uitgesloten.
  Artikel 7 Toepasselijk recht
  7.1 Op deze garantievoorwaarden is Nederlands recht
  van toepassing. Voor het geval enige bepaling in de
  garantievoorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan laat
  dat onverlet dat de overige garantievoorwaarden van toepassing
  zijn.

  Artikel 5 Indienen van de claim
  5.1 Claims onder deze garantievoorwaarden dienen via de
  Fiets Service Nederland te worden ingediend. Fiets Service
  Nederland bepaalt in samenspraak met TCI of u al dan niet in
  aanmerking komt voor garantie. De beoordeling van de dealer
  houdt niet in dat uw claim onder deze garantievoorwaarden
  wordt toegekend.
  5.2 Fiets Service Nederland houdt zich het recht voor om zelf te

  Uw servicemelding kan via:
  777

  777

  .,
  777

  Internet
  Servicetelefoon
  E-mail*:

  http://www.fietsservicenederland.nl/service.html
  +31 (0)570 - 606 939
  info@fietsservicenederland.nl

  Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
  Fax*:

  +31 (0)570 - 677 014

  Postadres:

  TradeCare International
  Solingenstraat 49
  7421 ZR Deventer, Nederland

  777

  * O.v.v. naam, adresgegevens, telefoon/mobiel overdag, model/type (6 cijferig artikelnummer op blauwe/rode sticker), gekocht bij, probleemomschrijving, evt. met vermelding van desbetreffend
  onderdeel.

  GARANTIEBEWIJS KLANT

  Om op garantie aanspraak te kunnen maken, verzoeken wij u binnen twee weken na aankoop, te registreren via onze site www.fietsservicenederland.nl.
  Indien u niet in de gelegenheid bent om zich on-line te registreren, kunt u ook een kopie van dit formulier, samen met een kopie van de aankoopbon sturen naar het
  onderstaande adres. • Page 4

  Algemene veiligheidsvoorschriften
  Bij het ontwerp en de productie van dit fitnessapparaat is veel aandacht besteed aan veiligheid. U dient echter
  altijd bepaalde veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Zorg ervoor dat u de gehele handleiding uitvoerig heeft
  doorgelezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Houd daarbij rekening met onderstaande punten:
  1 Dit apparaat is geen speelgoed en dient alleen gebruikt te worden voor doeleinden zoals beschreven in deze
  gebruiksaanwijzing. Lees de onderstaande voorschriften zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt.
  2 Houd uw kinderen en huisdieren uit de buurt van de apparatuur. Het enthousiasme van kinderen kan leiden tot
  onjuist gebruik van het apparaat. Indien kinderen toestemming krijgen dit apparaat te gebruiken, dan dient men
  de kinderen te controleren en instructies te geven over het juiste gebruik van het apparaat. Onder geen geval is
  het apparaat te gebruiken als speelgoed.
  3 Raadpleeg altijd eerst uw arts voordat u dit apparaat of andere fitnessapparaten in gebruik neemt.
  4 Draag altijd veilige en makkelijke kleding als u gebruik maakt van fitnessapparatuur. Draag bij voorkeur
  sportschoenen of aerobicschoenen.
  5 Indien u zich niet goed voelt of andere klachten krijgt, dient u onmiddellijk met de oefening te stoppen. U dient
  tevens te stoppen als u pijn of druk op uw gewrichten voelt.
  6 Zorg dat nooit meer dan één gebruiker met het apparaat bezig is. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond,
  de benodigde ruimte is ongeveer 3 x 3 meter.
  7 Zorg dat het apparaat juist is geïnstalleerd voordat het in gebruik wordt genomen. Wees er zeker van dat alle
  schroeven, bouten en moeren op de juiste wijze zijn geplaatst en vastgedraaid. Gebruik alleen onderdelen die
  door de importeur worden aanbevolen en zijn meegeleverd.
  8 Gebruik het apparaat niet indien het beschadigd of kapot is.
  9 Let in het bijzonder op de reactie van uw lichaam na gebruik. Duizeligheid geeft aan dat u te intensief met het
  apparaat bezig bent geweest. Als u zich duizelig voelt, ga dan op de grond liggen en kom niet eerder overeind
  totdat u zich weer beter voelt.
  10 Gebruik het apparaat altijd op een gladde en schone ondergrond. Gebruik het nooit buiten of in het water.
  11 Houd goed in de gaten dat uw armen en benen niet te dicht bij bewegende onderdelen komen. Stop geen
  materialen in bestaande openingen van het apparaat.
  12 Gebruik dit apparaat alleen voor doeleinden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik geen
  onderdelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
  13 Zorg dat zich geen scherpe objecten in de buurt van dit fitnessapparaat bevinden.
  14 Wij adviseren gehandicapte of mindervalide personen dit apparaat alleen te gebruiken in bijzijn van gekwalificeerde
  begeleiders.
  15 Het apparaat dient eerst stil te staan, alvorens u het apparaat verlaat.
  16 Gebruik het apparaat op de juiste wijze. Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot lichamelijk letsel.
  17 Dit apparaat is geproduceerd overeenkomstig EN-norm 957-5 Klasse HA. Maximaal belastbaar gewicht: 100kg.
  18 Dit apparaat is niet geschikt voor revalidatie doeleinden.
  19 Een incorrecte en te intensieve workout kan blessures veroorzaken.

  -4- • Page 5

  Waarschuwing
  Raadpleeg uw arts voordat u met oefeningen begint. Een frequent en inspannend trainingsprogramma moet eerst
  door uw huisarts worden goedgekeurd. Dit is met name belangrijk voor mensen die 35 jaar of ouder zijn of mensen
  die lichamelijke problemen hebben. Lees de gehele handleiding zorgvuldig door voordat u met de training begint. Wij
  staan in geen geval in voor persoonlijk letsel of lichamelijke klachten die zijn ontstaan door gebruik van dit apparaat
  en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Bewaar deze instructies zorgvuldig. Letsel kan ontstaan door
  incorrect of buitensporig gebruik.
  Let op: het maximale toelaatbare gewicht op dit apparaat is 100 kg.
  Montage
  Deze gebruikershandleiding is samengesteld om het monteren van dit apparaat éénvoudiger
  te maken en tevens het juiste gebruik uit te leggen. Zorg ervoor dat u de handleiding uitvoerig
  leest. Om u zelf bekend te maken met de onderdelen en het apparaat, raden wij u aan alvorens
  tot montage en gebruik over te gaan, eerst de overzichtstekening nauwkeurig te bestuderen.
  Leg alle montagematerialen overzichtelijk op de grond en verwijder alle verpakkingsmaterialen. Bekijk de
  onderdelenlijst om te verifiëren welke onderdelen aanwezig zijn. Voor de montage verwijzen wij u naar de volgende
  pagina’s.
  Hartelijk dank
  Wij danken u voor de aanschaf van dit apparaat. Dit apparaat zal u helpen uw conditie op peil te brengen en uw
  spieren op de juiste wijze te ontwikkelen. En van dit alles kunt u in uw eigen omgeving genieten.
  Onderhoud en gebruik
  Raadpleeg uw arts voordat u met oefeningen begint. Een frequent en inspannend trainingsprogramma moet eerst
  door uw huisarts worden goedgekeurd.
  • Het apparaat dient regelmatig nagekeken te worden om lichamelijk letsel te voorkomen. Dit betekent ook dat men
  regelmatig dient te kijken of bouten en moeren goed zijn aangedraaid, of er beginnende scheuren geconstateerd
  worden en of er geen scherpe randen e.d. zijn wat tot lichamelijk letsel kan leiden.
  • Defecte onderdelen dienen direct vervangen te worden. Indien dit niet direct mogelijk is, dient de apparatuur
  buiten gebruik gesteld te worden tot reparatie heeft plaatsgevonden.
  • Let op! U dient geen sigaretten, vuur e.d. te gebruiken in de buurt van het apparaat, daar sommige kunststof
  onderdelen brandbaar zijn.
  • Gebruik het apparaat niet voor een hete kachel en/of open haard.
  • Indien men allergisch is voor kunststof, dient men eerst een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken.
  • Indien u het apparaat wat weer uit elkaar wenst te halen volgt u de montage aanwijzingen in omgekeerde richting.

  VERPAKKING
  Milieu vriendelijke recyclebare materialen
  • Buitenverpakking is van karton
  • Onderdelen van foam zijn CPC-vrij polystyrene(PS)
  • Folies en zakjes zijn gemaakt van polyethylene (PE)
  • Weerstandsbanden zijn gemaakt van polypropylene (PP)
  AFVAL
  Gooi uw afval op de juiste milieuvriendelijke manier weg.
  Voor meer inforamtie hierover kunt u contact opnemen
  met de gemeentelijke reinigingsdienst.

  -5- • Page 6

  Onderdelen tekening

  -6- • Page 7

  Onderdelen lijst
  NO.

  DESCRIPTION

  QTY

  NO.

  DESCRIPTION

  QTY

  1

  Hoofd frame

  1

  19

  Platte ring

  1

  2

  Voor stabilizering

  1

  20

  Zadelpen ovaal eindkap

  1

  3

  Achter stabilizering

  1

  21

  Zadel schuif

  1

  4

  Zadelpen

  1

  22

  Zadelpen moer aanlsluiting

  1

  5

  Stuurpen

  1

  23

  Zadel

  1

  6

  Stuur

  1

  24

  Afdek kapje stuur

  2

  7

  Rubberen voetje voor

  2

  25

  Handvatten

  2

  8

  Sledebout

  4

  26

  Computer

  1

  9

  Nylon moer

  2

  27

  Zeskantbout

  1

  10

  Transportwielen

  2

  28

  Computer beugel

  1

  11

  Zeskantbout

  2

  29

  Kruiskopschroef

  1

  12

  Dopmoer

  4

  30

  Platte ring

  4

  13

  Arc washer

  4

  31

  inbusbout

  4

  14

  Stelvoeten

  2

  32

  Hole stekker

  1

  15

  Crank

  2

  33

  Snelheids sensorkabel

  1

  16 L/R

  Pedaal (L / R)

  2

  34

  Uitbreiding sensorkabel

  1

  17

  Stel knop

  2

  35

  Stuur vierkante eindkap

  1

  18

  Knop moer

  1

  36

  Ovaal eindkap

  1

  Montage onderdelen

  -7- • Page 8

  Montage stap 1

  -8- • Page 9

  Montage stap 2

  Note:
  De rechter en de linker pedalen (16R/L) zijn gemarkeerd met ‘’R’’ & ‘’L’’ Om ze goed te monteren. Monteer de
  linker pedaal tegen de klok in en de rechter pedaal met de klok mee.

  -9- • Page 10

  Montage stap 3

  - 10 - • Page 11

  Montage stap 4

  - 11 - • Page 12

  Montage stap 5

  - 12 - • Page 13

  Computer
  Functies
  SNELHEID: Toont de trapsnelheid in km/hd in km/h (0 - 99 km/h).
  AFSTAND: Toont de afstand in km
  SCAN:
  Deze functie wisselt tussen de twee functies.
  Note: De computer start zodra u begint met trappen. Als u stopt
  gaat de computer ook weer automatisch uit.

  - 13 - • Page 14

  Algemene fitnesstips
  Raadpleeg uw huisarts
  Voordat u dit fitnessapparaat gaat gebruiken, is het zeer verstandig u eerst uitvoerig te laten onderzoeken door uw
  eigen huisarts of specialist. Voor regelmatig oefenen met dit apparaat dient u eerst goedkeuring van uw huisarts te
  hebben gekregen. Indien u tijdens het gebruik van dit apparaat klachten krijgt, dient u direct uw huisarts te raadplegen.
  Verstandig gebruik c.q. verantwoord gebruik van dit apparaat is van essentieel belang. Zorg dat tijdens het gebruik
  van het apparaat geen kinderen in de buurt zijn. Tevens dient het apparaat te worden opgeborgen op een plek waar
  geen kinderen bij kunnen komen.
  Draag gemakkelijke kleding
  Draag altijd gemakkelijke kleding als u gebruik maakt van dit apparaat, waaronder gymschoenen. Draag geen losse
  kleding die tijdens gebruik kan scheuren.
  Controleer uw apparaat
  Wees ervan overtuigd dat voor gebruik alle schroeven en bouten van het apparaat goed zijn vastgedraaid. Regelmatig
  onderhoud is zeer belangrijk voor de conditie van het apparaat.
  Bepaal uw eigen tempo
  De mate van oefenen op dit apparaat is afhankelijk van uw eigen conditie. Als u gedurende enkele jaren niet heeft
  getraind of u heeft last van overgewicht is het verstandig om langzaam te beginnen met slechts een paar minuten
  per week.
  In eerste instantie zult u deze oefeningen maar enkele minuten volhouden maar dit zal binnen 6 tot 8 weken
  verbeteren. Raak niet ontmoedigd als dit enkele weken langer duurt. Het is belangrijk uw eigen tempo te bepalen.
  Uiteindelijk zult u de oefening langer dan 30 minuten kunnen volhouden. Hoe beter uw conditie wordt, hoe moeilijker
  het zal worden om dit niveau vast te houden. Let echter wel op het volgende:
  • Raadpleeg uw huisarts voordat u start met uw trainingsprogramma. Laat u door hem rustig adviseren over het
  programma met betrekking tot de oefeningen maar ook over uw eetpatroon.
  • Start de training rustig en stel uw eisen niet te hoog. Neem naast deze oefeningen extra beweging, bijv. lopen,
  zwemmen, dansen en fietsen. Controleer regelmatig uw hartslag. Indien u geen hartslagmeter heeft, kunt u aan
  uw huisarts vragen op welke manier u dit het beste kunt doen. Bepaal uw gewenste hartslagniveau. Houd hierbij
  rekening met uw leeftijd en conditie.
  • Zorg dat u tijdens de oefeningen op dit apparaat voldoende drinkt. U moet zorgen dat uw vochtgehalte op niveau
  blijft en uitdroging wordt voorkomen. Hetgeen dat u drinkt, dient op kamertemperatuur te zijn. Drink niet te veel
  koude vloeistof.
  Controleer uw hartslag
  Om uw hartslag te kunnen controleren, moet u eerst weten hoe u deze kunt meten. De gemakkelijkste manier is
  om uw vingers op de slagader in uw nek, tussen de spieren en de luchtwegen, te leggen. Tel het aantal kloppingen
  gedurende 10 seconden en vermenigvuldig dit aantal met 6. Dit geeft de hartslag per minuut aan.
  Oefeningen binnen uw eigen gestelde doel
  Hoe hoog of laag dient uw hartslag te zijn gedurende de oefeningen? Uw arts kan u informeren over de richtlijnen
  die voor u gelden.

  Leeftijd
  20 Jaar
  25 Jaar
  30 Jaar
  35 Jaar
  40 Jaar
  45 Jaar
  50 Jaar
  55 Jaar
  60 Jaar
  65 Jaar
  70 Jaar

  Hartslagniveau 5075%
  (slagen per minuut)
  100-150
  98-146
  95-142
  93-138
  90-135
  88-131
  85-127
  83-123
  80-120
  78-116
  75-113

  Maximale
  hartslag 100%
  200
  195
  190
  185
  180
  175
  170
  165
  160
  155
  150

  - 14 - • Page 15

  Warming-up – Cooling down
  Een succesvolle oefening begint met een warming-up en wordt afgesloten met een cooling down. Doe alle oefeningen
  twee tot drie keer per week en neem tussen de oefendagen een rustdag. Binnen enkele maanden kunt u het aantal
  oefeningen uitbreiden naar 5 tot 6 keer per week. De warming-up is van essentieel belang voordat u met een oefening
  begint. Je lichaam wordt voorbereid om inspanningen te verrichten. Om spierproblemen te voorkomen, dient u na
  de oefening tevens een cooling down te doen. Wij raden u aan de volgende warming-up en cooling down te doen.
  Hoofdoefeningen
  Draai uw hoofd naar rechts en voel de spanning in uw nek. Draai uw kin richting het plafond en doe hierbij uw mond
  open. Draai uw hoofd naar rechts en laat uiteindelijk uw hoofd zakken tot op uw borst. Dit
  kunt u meerdere malen herhalen.

  Schouderoefeningen
  Til uw linkerschouder op en vervolgens uw rechterschouder waarbij u tegelijkertijd uw
  linkerschouder weer laat zakken.

  Strekoefeningen met uw armen
  Strek uw linkerarm uit, richting het plafond en vervolgens uw rechterarm, terwijl u uw
  linkerarm weer laat zakken. Voel de spanning in uw rechter- en linkerzij. Herhaal dit
  meerdere malen.

  Dijbeenoefeningen
  Plaats 1 hand tegen de muur en reik achter u naar uw voet en til uw rechtervoet omhoog.
  Breng uw hiel zo dicht mogelijk bij uw billen.

  Binnenkant van dijbeen en benen strekken
  Ga op de grond zitten en zet uw voeten tegen elkaar zodat uw knieën naar buiten wijzen.
  Trek uw voeten zo dicht mogelijk naar uw liezen. Druk uw knieën voorzichtig naar buiten
  tegen de grond. Herhaal dit indien mogelijk 15 keer.

  - 15 - • Page 16

  Tenen aanraken
  Buig langzaam voorover en probeer met uw handen uw voeten aan te raken. Reik zover
  mogelijk en herhaal dit 15 keer.

  Hamstrings oefeningen
  Ga op de grond zitten en strek uw rechterbeen. Buig uw linkerbeen en zet uw voet tegen
  uw rechterbovenbeen. Reik met uw rechterarm naar uw rechtervoet. Doe dit 15 keer en
  herhaal dezelfde oefening met uw linkerbeen.

  Kuit/achilles oefeningen
  Zet beide handen tegen de muur en leun met het gehele lichaam op uw handen. Plaats
  uw benen om beurten naar achteren. Het achterste been kunt u hierbij uitrekken. Doe dit
  voor elk been 15 keer.

  Aerobic oefeningen & gewicht
  Aerobic oefeningen
  Aerobic oefeningen zorgen voor een goede zuurstofvoorziening aan uw spieren via uw hart en longen: de belangrijkste
  spieren van uw lichaam. Het is een essentieel onderdeel van alle oefeningen en dient ook werkelijk in acht te worden
  genomen bij elke sportieve activiteit.
  Gewichttraining
  Aerobicoefeningen kunnen u helpen om het overtollige vetgehalte in uw lichaam te verminderen. Gewichttraining
  daarentegen helpt bij de opbouw en versteviging van uw spieren.
  Maar denk erom: raadpleeg altijd uw huisarts voordat u met trainen begint.

  - 16 - • Page 17

  77

  TradeCare BV guarantees that the product supplied will work as intended, according to the conditions
  given in this warranty.
  Name:

  Purchase date:

  Address:

  Model/type:

  Post code / Town:
  Purchased from:
  Telephone number:

  Frame number:

  Store this section carefully, together with the purchase receipt. This warranty is only valid if you have register on our website, within two weeks of purchase www.
  fietsservicnederland.nl. This section must be completed and provided together with the original purchase receipt in the event of repairs being necessary.

  Supplementary conditions of guarantee.
  Article 1 Guarantee conditions
  1.1. TRADECARE International B.V. guarantees that all
  Products to which this guarantee certificate is related are free
  from faults in the design and/or material, in accordance with the
  provisions of these terms and conditions.
  1.2 TRADECARE International B.V. will issue a guarantee to the
  first owner of the Products. With each subsequent owner, the
  guarantee issued to the first owner will lapse. Each owner, with
  the exception of the first owner, will have to recover any damage
  from the seller of the bicycle. The guarantee is not transferable.
  1.3 The period of validity of the guarantee, as well as the
  expiration of the guarantee, is set out in the following articles.
  Article 2 Validity of the guarantee
  2.1 The guarantees issued by TRADECARE International B.V.
  are valid for the following periods for the following parts of the
  bicycle:
  a. Frame 5 years (not applicable to fitness equipment)
  b. Other parts: 2 years.
  2.2 No guarantee will be issued for parts that are liable to wear,
  unless there are any faults in the design and/or material. This
  will include, inter alia, tubes, tyres, chains, chain rings, free
  wheel, brake pads, sprocket wheel, cables, light fittings, handle
  bars, etc.
  Article 3 Guarantee exclusions
  3.1 The guarantee will explicitly not be valid in the following
  cases:
  a. If the damage is caused by wear, incorrect assembly and
  assembly of non-original parts, as well as any omitted necessary
  maintenance and faulty settings of parts of the bicycle / fitness
  equipment;
  b. If the damage is caused by accidents, misuse, destruction,
  incorrect or insufficient maintenance and the incorrect following
  of instructions from the user manual, as well as the late or
  unprofessional replacement of parts of the bicycle or fitness
  equipment;

  c. If the damage is caused by abnormal use, which will include,
  in any event: use on a competitive level, stunts, jumping,
  transport of heavy loads, commercial purposes, bicycle hire
  or any other activities which, in the opinion of TRADECARE
  International B.V., are equal to the aforementioned situations
  and cases;
  d. If the bicycle / the fitness equipment has not been maintained
  in accordance with the instructions for use of the accompanying
  manual;
  e. If the damage is caused by climatological influences, such as
  weather-staining of the paintwork and rust formation;
  3.2 The costs of transport and (dis-)assembly of the bicycle
  from and to TRADECARE International B.V. are not covered by
  the guarantee and will be at the bicycle owner’s expense. This
  also applies to any shipping and labour costs arising from the
  guarantee claim.
  Article 4 Parts covered by guarantee
  4.1 Whilst the guarantee is valid, the parts covered by these
  guarantee conditions, of which Fiets Service Nederland has
  established that they have a fault in the design and/or material,
  will be repaired or, if necessary, replaced, or will be reimbursed.
  Fiets Service Nederland will decide, at its sole discretion,
  whether the parts will be repaired, replaced or reimbursed.
  4.2 If a certain part of the bicycle / fitness equipment is covered
  by the guarantee, the part will be replaced by an original part or,
  if unavailable, by an alternative part that is at least equivalent.
  New parts may differ from original parts.

  5.2 Fiets Service Nederland reserves the right to decide at its
  sole discretion whether or not the owner will be entitled to claim
  for compensation under these guarantee conditions
  5.3 The parts that are sent must be clean, whilst any parts of
  the bicycle / the fitness equipment that are not covered by the
  guarantee conditions and which do not have any faults in the
  design and/or material must be disassembled. When applying
  for a guarantee, the owner of the bicycle / fitness equipment
  must submit the original proof of purchase to an official dealer,
  authorised by Fiets Service Nederland.
  5.4 The parts that have a fault in the design and/or material
  will not be returned to the owner after the guarantee has been
  honoured.
  Article 6 Liability
  6.1 A guarantee claim accepted by Fiets Service Nederland
  does not imply that Fiets Service Nederland accepts liability for
  any damage suffered. The liability of Fiets Service Nederland will
  never extend beyond that which is set down in these guarantee
  conditions. Any liability on the part of Fiets Service Nederland for
  indirect damage is excluded.
  Article 7 Applicable law
  7.1 These guarantee conditions are subject to Dutch law. If
  any provision of these guarantee conditions is null and void
  or annullable, it shall not affect the validity of the rest of these
  guarantee conditions.

  Article 5 Submission of the claim
  5.1 Claims under these guarantee conditions must be submitted
  through Fiets Service Nederland. Fiets Service Nederland will
  decide, in consultation with TRADECARE International B.V.,
  whether or not you are entitled to claim for compensation under
  the guarantee. The dealer’s assessment does not mean that
  your claim under these guarantee conditions will be allowed.

  Your service request can be made via:
  777

  777

  .,
  777

  Internet
  http://www.fietsservicenederland.nl/service.html
  Servicetelephone +31 (0)570 - 606 939
  E-mail*:
  info@fietsservicenederland.nl

  Available from Monday to Friday From 9.00 to 12.30 hours
  Fax*:

  +31 (0)570 - 677 014

  Postadres:

  TradeCare International
  Solingenstraat 49
  7421 ZR Deventer, The Netherlands

  777

  * Please mention name, address, phone/mobielphone, model/type, bought from, problem description, evt. with reference to relevant part.

  WARRANTY customer

  In order for the warranty to be valid, please register on our website to use the warranty, within two weeks of purchase www.fietsservicnederland.nl. Save the purchase
  receipt yourself ot he bicycle/fitness. • Page 18

  General safety instructions
  In the design and the production of this fitness equipment, much attention has been paid to safety. Nevertheless, you
  need at all times to remain conscious of certain safety measures. Make certain that you have carefully read through
  the whole user manual prior to your use of the equipment. Keep in mind the following points:
  1.
  2.

  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.

  This equipment has not been designed to be used as a toy and must only be used for the purposes described
  in this manual. Read the instructions below carefully before using this equipment.
  Keep children and animals away from the equipment. Children’s enthusiasm may well lead to incorrect use
  of the equipment. If children are allowed to use the equipment, they should only do so under supervision and
  after receiving instructions regarding its proper use. Under no circumstances should the equipment be used as
  a toy.
  Always consult with your physician prior to making use of this equipment or any other fitness equipment.
  Always wear safe and comfortable clothing when you are using fitness equipment. Preferably, wear sports
  shoes or aerobic footwear.
  In the event you should feel faint or suffer other discomforts, stop using the equipment. You also need to stop
  when you experience pain in or pressure on your joints.
  Make certain that no more than one user is occupying the equipment at one time. Place the equipment on a
  level surface; the space required is approximately 2 x 1 metres.
  Make certain that the equipment has been correctly assembled prior to its use. Ensure that all screws, nuts
  and bolts have been fitted correctly and tightened properly. Use only the parts that are recommended by the
  importer and that have been delivered with the equipment.
  Do not use the equipment if it is damaged or has broken down.
  Pay attention to how your body reacts after using the equipment. Dizziness is a sign that you worked out too
  intensely. If you feel dizzy, stretch out on the floor and do not try to get back on your feet until the dizziness has
  disappeared.
  Always use the equipment on a level and clean surface. Never use the equipment outdoors or in water.
  Avoid that your arms and legs come too close to the moving parts. Do not stuff articles inside the existing
  openings in the equipment.
  Use this equipment only for the purposes as described in this user manual. Do not use parts that were not
  recommended by the manufacturer.
  Ascertain that there are no sharp and pointed objects in the immediate vicinity of the equipment.
  We advise physically challenged individuals to use this fitness equipment only under the supervision of qualified
  instructors.
  The equipment must have come to a complete standstill before stepping down.
  Use the equipment as laid down in the manual. Misuse of the equipment can lead to physical injuries.
  This fitness equipment has been produced in accordance with EN-norm 957-5 class HA. Up to taxable weight
  : 100 kilogrammes.
  This fitness equipment is not suitable for rehabilitation goals.
  Excessive and incorrect training may result to injuries and health problems.

  - 18 - • Page 19

  Warning
  Consult with your physician prior to starting your exercises. A frequent and intensive training programme should first
  be approved by your family physician. This is especially important for individuals above 35 years of age or for those
  with physical problems. Carefully read through the entire user manual before you start exercising. We are in no wise
  responsible for personal injury or physical strains and discomforts that are caused by the use of this equipment and
  cannot be held liable in case of their occurrence. Carefully save these instructions. Incorrect or extreme use may
  lead to personal injury.
  Note: the maximum permissible weight on this equipment is 100 kg.
  Assembly
  This user manual has been put together in order to simplify the assembly of the equipment and at the same time to
  explain its correct use. Please make certain to carefully read through this manual. In order to familiarise yourself with
  the parts of the equipment, we recommend that you carefully study the general reference drawing prior to starting the
  assembly and the use of the equipment.
  Place all parts needed for the assembly on the floor in an orderly manner and remove all packing material. Check the
  list of parts to verify what items are present. For the actual assembly we make referral to the following pages.
  Thank you for your purchase
  We thank you for your purchase of this fitness equipment. This equipment will help you in improving your general
  conditioning and in developing your muscles in the correct way. In addition, you can now enjoy all of these benefits
  inside your own home.
  Maintenance and use
  Consult your physician before starting the exercises. A frequent and strenuous workout program must be approved
  by your physician first.

  The equipment requires a regular check-up to prevent physical injury. This means that bolts and nuts should be
  frequently checked for their proper tightening and that the equipment in general should be checked for cracks and
  sharp edges etc.
  Defective components must be replaced immediately. If this is not feasible, the equipment must be put out of
  order until the required repairs have been made.
  NB! Do not smoke or use fire near the equipment, as some of the plastic components are flammable.
  Do not use the equipment in front of a burning stove and/or fire place.
  Persons suffering from a plastics allergy should consult their physician before using the equipment.
  Do not touch any cylinders on the equipment as they become extremely hot during use.
  If you wish to dissemble the device, reverse the procedure given in the assembly instructions.

  PACKAGING
  Environmentally friendly, recyclable materials
  • Outer packaging of the cardboard
  • Form parts of foamed, CPC-free polystyrene(PS)
  • Foils and bag of polyethylene (PE)
  • Tension bands of polypropylene (PP)
  DISPOSAL
  Please undertake environmentally friendly disposal.
  For further guidance contact your local authority refuse department.

  - 19 - • Page 20

  Exploded view

  - 20 - • Page 21

  Part list
  NO.

  DESCRIPTION

  QTY

  NO.

  DESCRIPTION

  QTY

  1

  Main frame

  1

  19

  Flat washer

  1

  2

  Front stabilizer

  1

  20

  Saddle post oval end cap

  1

  3

  Rear stabilizer

  1

  21

  Saddle slider

  1

  4

  Saddle post

  1

  22

  Saddle round end cap

  1

  5

  Handlebar post

  1

  23

  Saddle

  1

  6

  Handlebar

  1

  24

  Handlebar end cap

  2

  7

  Rubber feet

  2

  25

  Foam grips

  2

  8

  Carriage bolt

  4

  26

  Computer

  4

  9

  Nylon nut

  2

  27

  Hex nut

  1

  10

  Transport wheels

  2

  28

  Computer bracket

  1

  11

  Hex bolt

  2

  29

  Phillips screw

  1

  12

  Acorn nut

  4

  30

  Flat washer

  4

  13

  Arc washer

  4

  31

  Allen bolt

  4

  14

  Levelling feet

  2

  32

  Hole plug

  1

  15

  Crank

  2

  33

  Speed sensor cable

  1

  16 L/R

  Pedal (L/R)

  2

  34

  Extension sensor cable

  1

  17

  Knob bolt

  2

  35

  Handlebar square end cap

  1

  18

  Knob nut

  1

  36

  Oval end cap

  1

  Assembly part list

  - 21 - • Page 22

  Assembly step 1

  - 22 - • Page 23

  Assembly step 2

  Note:
  The right and left pedals (16R/L) are marked with “R” & “L”.
  To tighten turn the Left pedal COUNTERCLOCKWISE and the Right pedal CLOCKWISE.

  - 23 - • Page 24

  Assembly step 3

  - 24 - • Page 25

  Assembly step 4

  - 25 - • Page 26

  Assembly step 5

  - 26 - • Page 27

  Computer
  FUNCTIONS:
  SPEED:

  Indicates the pedaling speed in km/h (0 - 99
  km/h).
  DIST. (DISTANCE): Indicates the distance covered during the
  exercise (0 - 999 km).
  SCAN:
  This function alternates between the two
  previous functions, showing each one for 6
  seconds.
  Note: To start up the computer, just start pedaling. It will switch off
  automatically if you stop pedaling for 4 minutes.

  - 27 - • Page 28

  General fitness tips
  Consult your physian
  Before you start using this fitness equipment, it is recommended that you first get a physical examination by your
  family physician or by a specialist. Before starting regular exercises on this equipment, you must first get your doctor’s
  approval. When you feel discomfort during your training on the equipment, you need to immediately consult your
  family physician. Intelligent use, meaning responsible use of this equipment is crucial. Make sure that no children
  are near you when you are using this equipment. Moreover, make sure to store the equipment in a safe place away
  from children.
  Wear comfortable clothing
  Always wear comfortable clothing when you are using the equipment, including gym shoes. Do not wear loose
  clothing that can tear during use.
  Inspect your equipment
  Prior to using your equipment, make sure that all nuts and bolts are properly tightened. Regular maintenance is very
  important to keep the equipment in good condition.
  Set your own pace
  The intensity level of your workout on this equipment depends on your own condition. If you have not been in training
  for some years or if you are overweight, it is recommended that you start slowly with only a few minutes per week.
  At first you will be able to do the exercises for only a few minutes but this will improve within 6 to 8 weeks. Do not let
  yourself get discouraged if this takes a few weeks more. It is important for you to set your own pace. In the end you
  will be able to keep on exercising for more than 30 minutes. The better your condition, the more difficult it will become
  to stay at this level. But be aware of the following:
  • Consult with your physician before you start your training programme. Let him/her advise you about the training
  programme as well as about your diet.
  • Start your training at an easy pace and do not aim too high at first. Aside from this exercise with the equipment,
  also engage in extra activities, for instance, jogging, swimming, dancing, and biking. Regularly check your heart
  rate. If you do not have a counter, ask your family physician how you can best check your heart rate. Determine
  your desired heart rate. Take into consideration your age and condition.
  • Make sure that you drink enough when training on this equipment. You need to keep drinking to prevent
  dehydration. The liquids you take in must be at room temperature. Limit your intake of cold drinks.
  Check your heart rate
  To be able to check your heart rate, you first need to know how to measure it. The easiest way is to press your
  fingertips against the artery in your neck, between the muscles and the air passages. Count the number of pulses for
  10 seconds and multiply by 6. This will give you your heart rate per minute.
  Exercise within your own capabilities
  What level of heart rate do you have to maintain during your exercises? Ask your physician to give you guidelines
  that are relevant for you.

  Age
  20 Jaar
  25 Jaar
  30 Jaar
  35 Jaar
  40 Jaar
  45 Jaar
  50 Jaar
  55 Jaar
  60 Jaar
  65 Jaar
  70 Jaar

  Heartbeat level 5075%
  (beats per minute)
  100-150
  98-146
  95-142
  93-138
  90-135
  88-131
  85-127
  83-123
  80-120
  78-116
  75-113

  Maximum heart
  rate 100%
  200
  195
  190
  185
  180
  175
  170
  165
  160
  155
  150

  - 28 - • Page 29

  Warming-up – Cooling down
  A successful exercise starts with a warm-up and is completed with a cool-down. Run through all of the exercises two
  or three times a week and take a day off in between the exercise days. After a few months you can extend the number
  of exercises to 5 to 6 times a week. The warm-up is of crucial importance before starting your workout. You will be
  preparing your body for the effort you are about to exert. In order to prevent muscle problems, you need to cool down
  after the exercises. We recommend the following warm-up and cool-down exercises.
  Head exercises
  Turn your head to the right and feel the tension in your neck. Turn your chin up to the ceiling while opening your
  mouth. Turn your head to the right and finally let it drop to your chest. Repeat this exercise
  several times.

  Shoulder exercises
  Raise your left shoulder and then your right shoulder while you are dropping your left
  shoulder down again at the same time.

  Stretching exercises for your arms
  Stretch your left arm towards the ceiling. Then do the same with your right arm while you
  drop your left arm down again at the same time. Feel the tension in your right and left
  sides. Repeat this several times.

  Thigh stretching exercises
  Sit on the floor and place your feet together so that your knees are pointing outwards. Pull
  your feet as closely as possible against and into your groin area. Carefully push outwards
  on your knees towards the floor. If you can, repeat 15 times.

  Stretch inner thigh and legs
  Place one hand against the wall and reach back with your other hand to lift up your right
  foot. Bring your heel as closely as possible against your thigh. Repeat this 15 times, then
  do the same with your left foot.

  - 29 - • Page 30

  Touching your toes
  Slowly bend forward and try to reach your feet with your hands. Stretch down as far as
  possible and repeat this 15 times.

  Hamstring exercises
  Sit on the floor and stretch your right leg. Bend your left leg and place your foot against
  your right upper leg. Reach for your right foot with your right arm. Repeat this 15 times
  and do the same exercise with your left leg.

  Calf/achilles exercises
  Place both hands against a wall and lean the weight of your whole body on your hands.
  Move your legs to the rear, alternating one with the other. The leg in the rear position will
  be stretched. Repeat this for each leg 15 times.

  Aerobic exercises & Weights
  Aerobic exercises
  Aerobic exercises promote a good oxygen supply to your muscles via your heart and lungs, the most important
  muscles in your body. It is an essential part of all exercises and needs to be considered when engaging in any sports
  activity.
  Weight training
  Aerobic exercises are useful in assisting you to reduce excessive body fat. In contrast, weight training helps you to
  build up and firm your muscles.
  But one last warning: always consult with your physician before you start your training

  - 30 - • Page 31

  77

  TradeCare BV garantit l’appareil fourni contre tout vice de fonctionnement sous réserve du
  respect des conditions stipulées sur le présent certificat de garantie.
  Nom:

  Date d’ achat:

  Adresse:

  Modèle/type:

  Code postal / Ville:
  Fournisseur:
  Numéro de Téléphone:

  Numéro de cadre:

  Conservez soigneusement cette partie du certificat de garantie avec le bon d’achat. Vous pouvez bénéficier de la garantie uniquement si vous
  avez envoyé la dans les deaux semaines de la date, vous inscrire en ligne à www.fietsservicenederland.nl, présenter cette partie dûment avec
  le bon d’achat original en cas de réparations nécessaires.
  Conditions de garantie complémentaires
  Article 1 Clauses de garantie
  1.1. TRADECARE International B.V. garantit que tous les Produits
  auxquels se rapporte le présent certificat de garantie ne comportent
  aucun défaut de construction et/ou de matériau, conformément aux
  dispositions des présentes clauses de garanties.
  1.2 TRADECARE International B.V. accorde la garantie au premier
  propriétaire des Produits. La garantie accordée au premier
  propriétaire s’annule pour chaque propriétaire lui succédant. Chaque
  propriétaire, à l’exception du premier, devra s’adresser au vendeur
  du vélo s’il désire se faire rembourser les dommages qu’il a subis. La
  garantie n’est pas transmissible.
  1.3 La durée de la garantie ainsi que les conditions de son annulation
  sont stipulées dans les articles suivants.
  Article 2 Durée de la garantie
  2.1 TRADECARE International B.V. accorde la durée de garantie
  ci-après indiquée pour les pièces suivantes du vélo :
  a. Cadre 5 ans (ne s’applique pas aux équipements de fitness)
  b. Autres pièces : 2 ans.
  2.2 Les pièces sujettes à usure ne sont pas couvertes par la garantie,
  sauf en cas de défauts de construction et/ou de matériau. Cela
  concerne notamment les pièces suivantes : pneus, chambres à
  air, chaînes, plateaux de pédalier, roue libre, blocs de frein, pignon
  arrière, câbles, éclairage, poignées, etc.
  Article 3 Exclusions de garantie
  3.1 La garantie s’annule exclusivement dans les cas suivants :
  a. Si le dommage est le résultat de l’usure, d’un montage incorrect
  et d’un montage de pièces autres que les pièces d’origine, ainsi que
  de la non-réalisation de l’entretien requis et de mauvais réglages des
  pièces du vélo/de l’équipement de fitness ;
  b. Si le dommage est le résultat d’accidents, d’un mauvais usage,
  d’une destruction, d’un entretien incorrect ou insuffisant et du nonrespect des indications figurant dans le mode d’emploi, ainsi que du
  remplacement de pièces du vélo ou de l’équipement de fitness non
  effectué par un professionnel ;

  c. Si le dommage est le résultat d’un usage autre que l’usage normal,
  à savoir en tout cas : utilisation dans le cadre d’une compétition,
  cascades, sauts, transport d’une charge lourde, utilisation à des
  fins commerciales, location de vélos ou activités que TRADECARE
  International B.V. juge similaires aux situations et cas précités ;
  d. Si le vélo/l’équipement de fitness n’a pas été entretenu
  conformément aux indications figurant dans le mode d’emploi fourni ;
  e. Si le dommage est le résultat de l’effet des intempéries, tel que
  l’altération de la peinture et la formation de rouille.
  3.2 Les frais afférents au transport et au (dé)montage du vélo à
  destination et en provenance de TRADECARE International B.V. ne
  sont pas couverts par la garantie et sont à la charge du propriétaire
  du vélo. Il en est de même pour les frais d’expédition éventuels et les
  frais de main-d’œuvre découlant de la réclamation de garantie.

  5.2 La société Fiets Service Nederland se réserve le droit de
  déterminer elle-même si le propriétaire peut prétendre à la prise en
  charge d’une réclamation aux termes des présentes conditions de
  garantie.
  5.3 Les pièces envoyées devront être propres, les pièces du vélo/
  de l’équipement de fitness qui ne sont pas couvertes par les
  présentes conditions de garantie et ne font pas l’objet d’un défaut
  de construction et/ou de matériel devront être démontées. Lors de
  la demande de garantie, le propriétaire du vélo/de l’équipement de
  fitness devra présenter le bon d’achat d’origine obtenu auprès d’un
  revendeur officiel autorisé par Fiets Service Nederland.
  5.4 Les pièces faisant l’objet d’un défaut de construction et/ou de
  matériau ne seront pas retournées au propriétaire après la prestation
  de garantie.

  Article 4 Pièces couvertes par la garantie
  4.1 Pendant la période de garantie, les pièces couvertes par les
  présentes conditions de garantie et sur lesquelles Fiets Service
  Nederland a constaté un défaut de matériau et/ou de construction,
  seront réparées ou, le cas échéant, remplacées ou remboursées.
  C’est la société Fiets Service Nederland qui détermine elle-même si
  ces pièces doivent être réparées, remplacées ou remboursées.
  4.2 Si une pièce particulière du vélo/de l’équipement de fitness est
  prise en charge par la garantie, cette pièce sera remplacée par
  une pièce originale ou bien, si celle-ci n’est pas disponible, par une
  alternative de qualité au moins équivalente. Une nouvelle pièce peut
  différer des pièces originales.

  Article 6 Responsabilité
  6.1 Une réclamation de garantie retenue par Fiets Service
  Nederland n’entraîne pas l’acceptation par Fiets Service Nederland
  de la responsabilité des dommages éventuellement subis. La
  responsabilité de Fiets Service Nederland n’excède en aucun cas
  les limites stipulées dans les présentes conditions de garantie.
  Toute responsabilité de Fiets Service Nederland. concernant de
  quelconques dommages consécutifs est exclue.

  Article 5 Introduction de la réclamation
  5.1 Les réclamations couvertes par les présentes conditions de
  garantie devront être introduites par le biais Fiets Service Nederland.
  Fiets Service Nederland détermine en concertation avec Trade Care
  International b.v. pouvez prétendre à une prestation de garantie.
  L’appréciation du Fiets Service Nederland n’implique pas que votre
  réclamation sera accordée aux termes des présentes conditions de
  garantie.

  Article 7 Droit applicable
  7.1 Les présentes conditions de garantie sont régies par le droit
  néerlandais. Dans le cas où une quelconque disposition des
  présentes conditions de garantie serait nulle ou susceptible
  d’annulation, cela n’affectera en rien l’applicabilité des autres
  conditions de garantie.

  Pour les réparations vous pouvez nous contacter par:
  777

  777

  .,
  777

  Internet
  http://www.fietsservicenederland.nl/service-french.html
  Service téléphone +31 (0)570 - 606 939
  E-mail:
  info@fietsservicenederland.nl

  Le service après-vente est à votre disposition du lundi au vendredi inclus, de 09h00 à 12h30.
  Fax*:

  +31 (0)570 - 677 014

  Postadres:

  TradeCare International
  Solingenstraat 49
  7421 ZR Deventer, Pays Bas

  777

  Certificat de garantie

  Pour bénéficier de la garantie, nous vous prions de bien vouloir dans les deux semaines de la date d’achat, vous inscrire en ligne à www.
  fietsservicenederland.nl. Si vous n’êtes pas en mesure de s’inscrire en ligne, vous pouvez aussi avoir une copie de ce formulaire, accompagné
  d’une copie de l’envoi de réception achat à l’adresse ci-dessous. • Page 32

  Consignes de sécurité générales
  Lors de la conception et la fabrication de cet appareil de remise en forme nous avons prêté beaucoup d’attention à
  la sécurité. Vous devez cependant toujours respecter certaines consignes de sécurité. Lisez attentivement le manuel
  entier avant d’utiliser l’appareil. Observez les points suivants :
  1
  2

  3
  4
  5

  6
  7

  8
  9

  10
  11
  12
  13
  14
  15

  Cet appareil n’est pas un jouet et ne doit être utilisé qu’à des fins telles que décrites dans cette notice. Lisez
  attentivement les consignes ci-dessous avant d’utiliser l’appareil.
  Tenez vos enfants ou animaux domestiques à l’écart de l’appareil. L’enthousiasme des enfants peut entraîner
  une mauvaise utilisation de l ‘appareil. Dans le cas où les enfants reçoivent l’autorisation d’utiliser cet appareil,
  ces derniers doivent être serveillés et des consignes doivent leur être données quant à l’utilisation appropriée
  de l’appareil. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé comme un jouet.
  Consultez toujours votre médecin avant d’utiliser cet appareil ou d’autre matériel de remise en forme.
  Portez toujours des vêtements sûrs et confortables quand vous utilisez le matériel de remise en forme. Portez
  de préférence des chaussures de sport ou des souliers aérobic.
  Arrêtez immédiatement l’exercice si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez d’autres symptômes. Vous
  devez également vous arrêter si vous avez des douleurs articulaires ou si vous sentez une pression sur vos
  articulations.
  Ne jamais laisser l’appareil utiliser par plus d’un utilisateur. Posez l’appareil sur une surface plane, l’espace
  nécessaire est d’environ 2 x 1 mètres.
  Assurez-vous que l’appareil est correctement installé avant de l’utiliser. Vérifiez si tous les vis, boulons et
  écrous sont bien installés et serrés. Utilisez seulement des pièces qui ont été conseillées par l’importateur et
  fournies avec l’appareil.
  Ne pas utiliser l’appareil quand celui-ci est endommagé ou défectueux.
  Faites surtout attention à la réaction de votre corps après l’utilisation. Les étourdissements indiquent que vous
  vous êtes entraîné trop intensément. En cas d’étourdissement, allongez vous par terre et ne vous levez pas
  avant de vous sentir mieux.
  Utilisez toujours l’appareil sur une surface lisse et propre. Ne jamais utiliser l’appareil dehors ou dans l’eau.
  Surveillez si vos bras et vos jambes ne risquent pas de faire contact avec les pièces mobiles. Ne pas introduire
  de matériaux dans les ouvertures de l’appareil.
  Utilisez cet appareil seulement aux fins recommandés dans ce mode d’emploi. Ne pas utiliser des pièces non
  conseillées par le fabricant.
  Assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets pointus dans les alentours de l’appareil de remise en forme.
  Nous conseillons aux personnes handicapées de n’utiliser cet appareil que sous la surveillance
  d’accompagnateurs qualifiés.
  Ne descendez de l’appareil qu’une fois qu’il est ä l’arrêt.

  - 32 - • Page 33

  Mise en garde
  Consultez votre médecin avant de commencer les exercices. Un programme d’entraînement fréquent et intensif doit
  d’abord être approuvé par votre médecin. Ceci est en particulier important pour les personnes âgées de 35 ans ou
  plus ou pour les personnes avec des problèmes physiques. Lisez attentivement le manuel entier avant de commencer
  l’entraînement. Nous ne sommes en aucun cas responsables des blessures individuelles ou des troubles physiques
  dus à l’utilisation de cet appareil et ne pouvons donc être tenus responsables. Conservez ces instructions dans un
  endroit sûr. Des blessures peuvent résulter d’une utilisation incorrecte ou excessive.
  Attention: le poids maximal autorisé sur cet appareil est de 110 kg.
  Montage
  Ce manuel d’utilisation a été rédigé afin de faciliter le montage de cet appareil et d’expliquer son utilisation correcte.
  Lisez attentivement le manuel. Afin de vous familiariser avec les pièces et l’appareil, nous vous conseillons d’étudier
  la vue d’ensemble en détail avant d’assembler ou d’utiliser l’appareil.
  Posez tous les matériaux de montage sur le sol de façon bien ordonnée et enlevez tous les emballages. Vérifiez à
  l’aide de la liste des pièces si toutes les pièces ont été fournies. Nous vous référons aux pages suivantes pour les
  instructions de montage.
  Remerciements
  Nous vous remercions d’avoir choisi cet appareil. Cet appareil vous aidera à vous remettre en forme et à développer
  vos muscles proprement. Et vous pouvez l’utiliser dans votre propre environnement.
  Entretien et utilisation
  Consultez votre médecin avant de commencer les exercices. Un programme d’entraînement fréquent et demandant
  beaucoup d’efforts doit d’abord être approuvé par votre médecin.
  • L’appareil doit être contrôlé régulièrement afin de prévenir des blessures corporelles. Cela signifie également
  qu’une vérification régulière doit avoir lieu afin de s’assurer que les boulons et les écrous sont bien vissés et de
  pouvoir constater des débuts d’usure, des bords coupants et d’autres choses de ce genre susceptibles pouvant
  entraîner des blessures corporelles.
  • Les pièces défectueuses doivent être remplacées sur-le champ. Si cela n’est pas possible, l’appareil doit alors
  être mis hors service jusqu’à ce que la réparation ait eu lieu.
  • Attention ! Certaines pièces en matières plastiques étant inflammables, ne fumez pas et n’utilisez aucune flamme
  ou feu dans le voisinage de l’appareil.
  • N’utilisez l’appareil ni près d’un poêle chaud ni d’une cheminée.
  • Dans le cas d’allergies aux matières plastiques, vous devez consulter un médecin avant d’utiliser l’appareil.
  Dans le cas où l’appareil est équipé de cylindres et étant donné que ces derniers deviennent très chauds
  pendant l’utilisation, ne les touchez pas après un exercice

  EMBALLAGE
  Matériaux recyclables, respectueux de l’environnement
  • Emballage externe en carton
  • Parties en mousse de polystyrène (PS)
  • Emballages plastiques et sac en polyéthylène (PE)
  • Bandes de serrage en polypropylène (PP)
  ELIMINATION
  Eliminez en respectant l’environnement. Pour plus de conseils,
  contacter le service des ordures des autorités locales.

  - 33 - • Page 34

  Parts de dessin

  - 34 - • Page 35

  Liste des pièces
  NO.

  DESCRIPTION

  QTY

  NO.

  DESCRIPTION

  QTY

  1

  Main frame

  1

  19

  Annulaire plat

  1

  2

  Stabilisation

  1

  20

  Capuchon tige de selle oval

  1

  3

  Derrière la stabilisation

  1

  21

  Glissière selle

  1

  4

  Tige de selle

  1

  22

  Selle

  1

  5

  Endiguer

  1.

  23

  Envoyer un Capuchon

  1

  6

  Guidon

  1

  24

  Poignées

  2

  7

  Pieds en caoutchouc

  2

  25

  Ordinateur

  2

  8

  Boulon de carrosserie

  4

  26

  Vis á six pans

  1

  9

  Écrou de nylon

  2

  27

  Annulaire plat

  1

  10

  Roues de transport

  2

  28

  Support ordinateur

  1

  11

  Vis á six pans

  2

  29

  Cruciform vis

  1

  12

  Écrou borgne

  4

  30

  Annulaire plat

  4

  13

  Lave-Arc

  4

  31

  Vis de socket hexagone

  4

  14

  Pieds réglables

  2

  32

  Bouchon creux

  1

  15

  Manivelle

  2

  33

  Câble de capteur de vitesse

  1

  16 L/R

  Pédale (L / R)

  2

  34

  Extension câble du capteur

  1

  17

  Bouton boulon

  2

  35

  Envoyer un Capuchon carré

  1

  18

  Écrou bouton

  1

  36

  Capuchon ovale

  1

  Assembly part list

  - 35 - • Page 36

  Montage 1

  - 36 - • Page 37

  Montage 2

  Note:
  Les pédales droite et gauche (16R / L) sont indiqués par’’ R’’ et’’ L’’ Pour bien les monter. Attachez la Pédale
  Gauche dans le sens antihoraire et rerchter pédale dans le sens horaire.

  - 37 - • Page 38

  Montage 3

  - 38 - • Page 39

  Montage 4

  - 39 - • Page 40

  Montage 5

  - 40 - • Page 41

  Guide de l’Ordinateur
  Fonctions:
  VITESSE: Affiche la vitesse de pédalage en km / hd en km / h (0-99
  km / h).
  DISTANCE): Affiche la distance en km
  SCAN: Cette fonction permet de basculer entre les deux modes.
  Remarque: L’ordinateur démarre dès que vous commencez à
  pédaler. Si vous arrêtez de passe sur l’ordinateur redémarre
  automatiquement.

  - 41 - • Page 42

  Conseils généraux de condition physique
  Consultez votre médecin de famille
  Avant d’utiliser ce matériel de remise en forme, il est prudent de vous faire examiner par votre propre médecin
  généraliste ou spécialiste. Avant de vous entraîner régulièrement avec ce matériel il faut demander la permission de
  votre médecin de famille. Si vous présentez des symptômes pendant l’utilisation de ce matériel, il faut immédiatement
  consulter votre médecin de famille. Une utilisation avisée ou réfléchie de cet appareil est d’une importance essentielle.
  Assurez-vous qu’il n’y a pas d’enfants dans les alentours lors de l’utilisation de l’appareil. L’appareil doit être entreposé
  dans un endroit inaccessible aux enfants.
  Portez des vêtements confortables
  Portez toujours des vêtements confortables quand vous utilisez cet appareil et des chaussures de gymnastique. Ne
  portez pas des vêtements amples qui peuvent se déchirer lors de l’entraînement.
  Contrôlez votre appareil
  Vérifiez si toutes les vis et tous les boulons de l’appareil ont été bien serrés avant l’utilisation. Un entretien régulier
  est très important pour la condition de l’appareil.
  Déterminez votre propre rythme
  Le degré d’entraînement sur cet appareil dépend de votre condition physique. Si vous n’avez pas pratiqué d’exercice
  physique régulier pendant quelques années ou si vous avez quelques kilos de trop, il est plus sage de commencer
  lentement avec quelques minutes par semaine. Dans un premier temps vous ne pourrez soutenir les exercices que
  pendant quelques minutes mais vous améliorerez votre endurance dans 6 à 8 semaines. Ne soyez pas déçu si cela
  prend quelques semaines de plus. Il est important de déterminer son propre rythme. A la fin vous pourrez suivre
  l’exercice pendant plus de 30 minutes. Meilleure est votre condition physique, plus difficile il est de la préserver.
  Mais attention, suivez les conseils suivants : Consultez votre médecin avant de commencer le programme
  d’entraînement. Laisser le vous conseiller quant aux exercices du programme mais également quant à votre régime
  alimentaire. Commencez l’entraînement à un rythme calme et ne soyez pas trop exigeant. En plus de ces exercices,
  pratiquez d’autres sports comme la marche, la natation, la danse et du vélo par exemple. Contrôlez régulièrement
  votre fréquence cardiaque. Si vous n’avez pas de pulsomètre, vous pouvez demander à votre médecin comment
  procéder. Déterminez votre fréquence cardiaque. Prenez votre âge et condition physique en compte. Buvez toujours
  suffisamment de liquides pendant les exercices sur cet appareil. Assurez-vous que votre bilan d’eau reste équilibré
  afin d’éviter la déshydratation. Les boissons doivent être à température ambiante. Ne buvez pas trop de liquide froid.
  Contrôlez votre fréquence cardiaque
  Pour contrôler votre fréquence cardiaque il faut d’abord savoir comment procéder. La façon la plus facile est de mettre
  les doigts sur l’artère dans le cou, entre les muscles et les voies respiratoires. Comptez le nombre de pulsations
  pendant 10 secondes et multipliez le nombre obtenu par 6. Ceci vous donne les pulsations cardiaques par minute.
  Exercices a votre rythme
  Quel doit être votre fréquence cardiaque pendant les exercices ? Votre médecin peut vous renseigner sur votre
  fréquence cardiaque.

  Âge
  20 Ans
  25 Ans
  30 Ans
  35 Ans
  40 Ans
  45 Ans
  50 Ans
  55 Ans
  60 Ans
  65 Ans
  70 Ans

  Fréquence cardiaque
  50-75%
  (pulsations par minute)
  100-150
  98-146
  95-142
  93-138
  90-135
  88-131
  85-127
  83-123
  80-120
  78-116
  75-113

  Fréquence
  cardiaque
  maximale100%
  200
  195
  190
  185
  180
  175
  170
  165
  160
  155
  150

  - 42 - • Page 43

  Echauffement détente
  Un exercice réussi commence avec l’échauffement et se termine avec la détente. Faites tous les exercices deux ou
  trois fois par semaine et prenez un jour de repos entre les jours d’entraînement. En l’espace de quelques mois vous
  pouvez augmenter le nombre de sessions d’entraînement à 5 ou 6 fois par semaine. L’échauffement est très important
  avant de commencer un exercice. Ainsi votre corps se prépare pour effectuer des efforts. Afin d’éviter des problèmes
  musculaires, vous devez également faire des exercices de détente après l’entraînement. Nous vous conseillons de
  faire les exercices d’échauffement et de détente suivants.
  Exercices de la tête
  Tournez la tête à droite et sentez la tension dans le cou. Tournez le menton vers le
  plafond et gardez la bouche ouverte. Tournez la tête à droite et baissez-la sur la poitrine.
  Répétez ces exercices plusieurs fois.

  Exercices d’épaule
  Levez l’épaule gauche puis l’épaule droite en baissant l’épaule gauche en même temps.

  Exercices de stretching avec les bras
  Etendez le bras gauche vers le plafond et ensuite le bras droit en baissant le bras
  gauche en même temps. Sentez la tension dans la hanche droite et gauche. Répétez
  ces exercices plusieurs fois.

  Exercices abdo-fessiers
  Placez une main contre le mur et attrapez le pied et levez le pied droit. Rapprochez le
  talon le plus proche possible des fesses. Faites l’exercice 15 fois et répétez-le avec le
  pied gauche.

  Etirer l’intérieur des cuisses et des jambes
  Asseyez-vous par terre et posez vos pieds l’un contre l’autre avec les genoux orientés
  vers l’extérieur. Rapprochez les pieds le plus proche possible des aines. Poussez vos
  genoux prudemment vers l’extérieur contre le sol. Répétez cet exercice si possible 15
  fois.

  - 43 - • Page 44

  Toucher les orteils
  Penchez-vous vers l’avant lentement et essayez de toucher les pieds avec les mains.
  Penchez-vous le plus loin possible et répétez cet exercice 15 fois.

  Exercices des tendons du jarret
  Asseyez-vous par terre et étendez la jambe droite. Pliez la jambe gauche et posez le pied
  contre la cuisse droite. Touchez le pied droit avec le bras droit. Faites l’exercice 15 fois et
  répétez le même exercice avec la jambe gauche.

  Exercices des mollets/tendons d’achillée
  Posez les deux mains contre le mur et appuyez avec tout votre corps sur les mains.
  Placez les jambes vers l’arrière à tour de rôle. Vous pouvez tendre la jambe arrière.
  Répétez cet exercice 15 fois pour chaque jambe.

  Exercices aérobic et poids
  Exercices aérobic
  Les exercices aérobic facilitent un bon approvisionnement en oxygène des muscles par votre cœur et vos poumons
  : les muscles les plus importants de votre corps. Les exercices aérobic constituent un élément essentiel de tous les
  exercices physiques et ils doivent être effectué avant chaque activité sportive.
  Haltérophilie
  Les exercices aérobic vous aident à perdre la graisse superflue de votre corps. L’haltérophilie par contre vous aide
  à édifier et renforcer les muscles.
  Mais attention : avant de commencer l’entraînement, consultez d’abord votre médecin.

  - 44 -


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Rossler 021102 Puslar 11.5 KG Speedbike wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Rossler 021102 Puslar 11.5 KG Speedbike in der Sprache / Sprachen: Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,04 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info