763509
264
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/265
Nächste Seite
264
• Doktorunuz tarafından uygulamanın riskli görüldüğü her türlü durumda.
• Seanslarınız sırasında uygulamayı kolaylaştırmak için cildinize işaretler koymak isterseniz sadece metal
madde içermeyen bir makyaj kalemi kullanın.
Bu tam liste değildir. INSTANT SOFT COMPACT cihazının kullanımına ilişkin en ufak bir
tereddüdünüz olması durumunda, dermataloğunuza veya doktorunuza başvurun.
9 - SORUN GIDERME KILAVUZU
INSTANT SOFT COMPACT cihazını asla küçük çocukların veya bebeklerin bulunduğu odada
kullanmayın, cihazın yaydığı ışık rahatsız olmalarına neden olabilir.
SORUN OLASI SEBEP ÇÖZÜMÜ
on/off düğmesine basmama
rağmen cihaz çalışmıyor Cihaz bağlı değil Fişin tam olarak yerleşip yerleşmediğini kontrol
edin
on/off düğmesine bastıktan
sonra cihaz çalışıyor ama daha
sonra duruyor ve kırmızı LED
ışık yanıyor ve yanıp sönüyor
(büyük olasılıkla bir veya
birden fazla yeşil LED)
Cihaz sıcaklığı çok yüksek
Cihazı sıcak bir yerde saklamayın; soğumasını
bekleyin ve yeniden deneyin
Sorun devam ederse yetkili bir servis merkezi ile
iletişime geçin.
Havalandırma delikleri tıkanmış
Havalandırma deliklerin parmaklarınızla
kapatmayın.
Deliklerin tıkalı olup olmadığını kontrol edin
Tüy rengi algılanmıyor:
başlık optiği kirli
Kartuşun ucunu yumuşak bir bezle temizleyin
Sorun devam ederse yetkili bir servis merkezi ile
iletişime geçin
Tüy rengi algılanmıyor:
çalıştırma sırasında optik sistem
yoğun ışığa maruz kalmıştır
Cihazı, cam yoğun ışıkla temas etmeden çalıştırın.
Sorun devam ederse yetkili bir servis merkezi ile
iletişime geçin.
Başlık doğru şekilde yerleştirilmemiş Başlığın tam olarak yerleşip yerleşmediğini
kontrol edin
Lamba maksimum atım sayısına
ulaşılmış Tek kullanımlık lambayı değiştirin
1800142537_EP96xxF0_INSTANT SOFT BODY 170 x 180 10/11/2016 09:42 Page264
264

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Rowenta EP9606 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info