Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
9
15 Het kan zijn dat u op de bodem van de waterkoker enige verkleuring aantreft. Ook hier hoeft
u zich geen zorgen om te maken, dit komt door de verbinding van het verwarmingselement
met de bodem van de waterkoker.
koken met te weinig water
16 Hierdoor zal het verwarmingselement minder lang meegaan. De droogkookbeveiliging
schakelt de waterkoker uit.
17 Om te voorkomen dat de waterkoker aan- en uitgaat, haalt u de waterkoker van de standaard
en laat u hem afkoelen voordat u hem erop terugzet.
zorg en onderhoud
18 Controleer of de ketel uitgeschakeld is – verplaats de schakelaar op 0.
19 Haal de stekker van de standaard uit het stopcontact en laat de waterkoker volledig afkoelen
voordat u hem reinigt.
20 Veeg de waterkoker van binnen en buiten af met een vochtige doek
21 Zorg ervoor dat alle contacten droog blijven.
regelmatig ontkalken
22 Ontkalk de waterkoker regelmatig (tenminste één keer per maand). Gebruik een
ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor kunststof producten (de meeste producten bevatten
kunststof onderdelen). Volg de instructies op de verpakking van de ontkalker.
, Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn
opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.
het filter reinigen
23 Zet de waterkoker uit en laat hem afkoelen.
24 Open het deksel.
25 Druk de bovenkant van het filter omlaag en naar achteren in de waterkoker om de haken op
de bovenkant van het filter los te maken uit de rechthoekige openingen aan beide kanten
van de schenktuit.
26 Til het filter uit de waterkoker om de onderste haak los te maken uit de ronde opening aan de
onderkant van de schenktuit.
27 Gebruik een zachte borstel en spoel het filter onder de kraan uit.
28 Breng het filter in de waterkoker en steek de onderste haak in de ronde opening aan de
onderkant van de schenktuit.
29 Druk de bovenkant van het filter zachtjes omlaag en naar u toe om de haken op de
bovenkant van het filter in de rechthoekige openingen aan beide kanten van de schenktuit
te duwen.
30 Sluit het deksel.
symbool van vuilcontainer
Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit
symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar
moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.
instructies
afbeeldingen
1 haken
2 filter
3 haak
4 openingen (in schenktuit)
5 deksel
6 knop voor “deksel openen”
7 handvat
8 lampje
9 knop
1 aan
0 uit
10 contacten
11 aardcontact
12 standaard
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 14962-56 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 14962-56 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info