Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
16
Læs brugsanvisningen, og gem den til eventuel senere brug. Hvis du sælger eller forærer
apparatet til en anden, skal brugsanvisningen følge med. Tag apparatet ud af emballagen.
vigtige sikkerhedsinstruktioner
Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:
1 Apparatet må kun anvendes af eller i under opsyn af en ansvarlig voksen. Apparatet skal
placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.
2 Nedsænk ikke elkedlen, soklen, ledningen eller stikket i væske, og undlad at
anvende elkedlen på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
3 Undlad at berøre de varme dele.
4 Hold elkedlen, soklen og ledningen på afstand af bordets kant og uden for børns rækkevidde.
5 Anbring soklen på et stabilt, plant underlag.
6 Rul ekstra ledning op i bunden af soklen.
7 Tag stikket til soklen ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du flytter eller
rengør det.
8 Anvend ikke elkedlen til andre formål end opvarmning af vand.
9 Anvend kun elkedlen sammen med den medfølgende sokkel (og omvendt).
10 Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller en ernbetjening.
11 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
12 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.
kun til privat brug
opfyldning
1 Fjern elkedlen fra soklen.
2 Tryk på lågets udløserknap og løft låget op og så tilbage.
3 Fyld vand i elkedlen – mindst 2 kopper, men ikke mere end til maksimummærket (max).
4 Hvis du fylder for meget vand i elkedlen, kan der sprøjte kogende vand ud.
5 Luk for låget og tryk ned for at låse det.
tænd maskinen
6 Sæt stikket til soklen i stikkontakten.
7 Anbring elkedlen på soklen.
8 Skub afbryderknappen over på 1. Indikatoren tænder, og elkedlen begynder at varme vandet
op.
sluk maskinen
9 Når vandet koger, slukkes elkedlen og lampen slukkes.
10 Du kan slukke for elkedlen manuelt ved at skubbe afbryderknappen over på 0.
11 Det er også muligt at slukke for elkedlen ved at erne den fra soklen.
generelle tips
12 ld langsomt, og hold ikke elkedlen alt for skråt – dermed undgår du sprøjt.
13 ld ikke elkedlen bagover, da der ellers kan trænge vand ind i de elektroniske dele. Hvis det
alligevel sker, skal du lade elkedlen tørre, før du bruger den igen – lad den stå på et varmt
sted i 12 timer.
14 Når du løfter elkedlen, kan der være fugt på soklen. Det er helt normalt – det er den damp,
som bruges til at slukke elkedlen automatisk. Dampen fortættes til vand, der løber ud
gennem hullerne under elkedlen.
15 Der kan forekomme misfarvning i bunden af elkedlen. Det er også helt normalt og skyldes
det klæbemiddel, som er brugt til at fastgøre varmelegemet til elkedlens bund.
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 14962-56 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 14962-56 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info