Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
19
17 För att förhindra att vattenkokaren skiftar mellan på- och avstängning bör man ta bort den
från stället och låta den svalna innan den åter placeras på stället.
skötsel och underhåll
18 Se till att apparaten är avstängd – sätt strömbrytaren på 0.
19 Dra ur sladden och låt vattenkokaren blir helt kall innan den rengörs.
20 Torka av vattenkokaren inuti och utanpå med en fuktig trasa.
21 Alla anslutningar och uttag ska vara torra.
avkalka regelbundet
22 Avkalka regelbundet (minst en gång i månaden). Använd ett avkalkningsmedel som passar
för plastprodukter (de flesta produkter har plastdelar). Följ bruksanvisningen för
avkalkningsmedlet.
, Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av
kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.
rengöra filtret
23 Stäng av vattenkokaren och låt den svalna.
24 Öppna locket.
25 För den övre delen av filtret i vattenkokaren nedåt/bakåt och lösgör topphakarna från de
rektangulära hålen på vardera sida om pipen.
26 Lyft filtret från vattenkokaren och ta loss bottenhaken från det runda hålet nere i pipen.
27 Skölj filtret under rinnande vatten och borsta samtidigt med en mjuk borste.
28 Sänk ned filtret i vattenkokaren och fäst bottenhaken i det runda hålet nere i pipen.
29 Tryck den övre delen av filtret försiktigt nedåt/mot dig för att fästa topphakarna i de
rektangulära hålen på vardera sida om pipen.
30 Stäng locket.
"grön" soptunna (symbol)
För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas
tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratagas, återanvändas eller
återvinnas.
bruksanvisning
bilder
1 hakar
2 filter
3 hake
4 l (inne i pipen)
5 lock
6 locköppningsknapp
7 handtag
8 signallampa
9 strömbrytare
1
0 av
10 anslutningar
11 jordad kontakt
12 ställ
19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 14962-56 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 14962-56 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info