Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
29
používanie nevhodnej vody
16 Skráti to životnosť ohrievacieho telesa. Pri suchej kanvici samočinný vypínač kanvicu vypne.
17 Aby ste zabránili cyklickému zapínaniu a vypínaniu kanvice, dajte ju dole z podstavca a pred
opätovným umiestnením na podstavec ju nechajte vychladnúť.
starostlivosť a údržba
18 Skontrolujte, či je kanvica vypnutá – spínač prepnite na 0.
19 Odpojte podstavec od zásuvky v stene a nechajte kanvicu pred čistením úplne vychladnúť.
20 Kanvicu zvnútra i zvonku otrite vlhkou látkou.
21 Všetky konektory a zástrčky udržujte v suchom stave.
pravidelne odstraňujte vodný kameň
22 Pravidelne odstraňujte vodný kameň (najmenej raz mesačne). Na odstraňovanie vodného
kameňa používajte prostriedok vhodný na plastové výrobky (väčšina výrobkov má časti z
plastov). Postupujte podľa inštrukcií na obale prostriedku.
, Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú
opravené za poplatok.
čistenie filtra
23 Kanvicu vypnite a nechajte vychladnúť.
24 Otvorte viečko.
25 Vrchnú časť filtra potlte smerom dolu a dozadu, do kanvice, aby ste uvoľnili háčiky na
hornom okraji filtra z obdĺžnikových otvorov na každej strane otvoru na vylievanie vody.
26 Dvihnite filter von z kanvice, aby ste uvoľnili spodný háčik z okrúhleho otvoru v spodnej časti
otvoru na vylievanie vody.
27 Filter oplachujte pod tečúcim kohútikom a súčasne ho čistite mäkkou kefkou.
28 Vložte filter do kanvice, a spodný háčik uchyťte v okrúhlom otvore v spodnej časti
vylievacieho otvoru.
29 Jemne potlačte hornú časť filtra smerom nadol a k sebe, aby ste dostali háčiky v hornej časti
filtra do obdĺžnikových otvorov na oboch stranách vylievacieho otvoru.
30 Zatvorte viečko.
symbol odpadkového koša
Aby ste sa vyhli environmentálnym a zdravotným problémom, ktoré sú spôsobené
rizikovými látkami v elektrických a elektronických výrobkoch, spotrebiče označené
týmto symbolom nesmú byť odstraňované spolu s netriedeným komunálnym
odpadom, ale majú byť renovované, znovu použité alebo recyklované.
inštrukcie
kresby
1 čiky
2 plochý kolík
3 čik
4 otvory (vo vnútri otvoru na
vylievanie vody)
5 viečko
6 tlačidlo na uvoľnenie viečka
7 držiak
8 svetelná kontrolka
9 spínač
1 zapnutý
0 vypnutý
10 konektory
11 uzemnený kontakt
12 podstavec
29

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 14962-56 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 14962-56 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info