Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
9
12 Houd de waterkoker niet schuin naar achteren. Water kan op deze manier op de
regelknoppen terechtkomen. Als dit gebeurt, dient u de waterkoker eerst te laten drogen,
voordat u hem gebruikt – zet hem 12 uur op een warme plaats.
13 Het is mogelijk dat er condens op de voet van de waterkoker ontstaat. Maakt u zich geen
zorgen, dit wordt veroorzaakt door de stoom die de waterkoker automatisch uitschakelt. De
stoom condenseert en komt vrij via de luchtopeningen onder de waterkoker.
14 Het kan zijn dat u op de bodem van de waterkoker enige verkleuring aantreft. Ook hier hoeft
u zich geen zorgen om te maken, dit komt door de verbinding van het verwarmingselement
met de bodem van de waterkoker.
F KOKEN MET TE WEINIG WATER
15 Hierdoor zal het verwarmingselement minder lang meegaan. De droogkookbeveiliging
schakelt de waterkoker uit.
16 Om te voorkomen dat de waterkoker aan- en uitgaat, haalt u de waterkoker van de voet en
laat u deze afkoelen, voordat u deze erop terugzet.
C ZORG EN ONDERHOUD
17 Haal de stekker van de voet uit het stopcontact en laat de waterkoker volledig afkoelen,
voordat u hem reinigt.
18 Veeg de waterkoker van binnen en buiten af met een vochtige doek
19 Houd de contacten droog.
C REGELMATIG ONTKALKEN
20 Ontkalk de waterkoker regelmatig (tenminste één keer per maand). Gebruik een
ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor kunststof producten (de meeste producten bevatten
kunststof onderdelen). Volg de instructies op de verpakking van de ontkalker.
, Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn
opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.
C REINIGEN VAN HET FILTER
21 Zet de waterkoker uit en laat hem afkoelen.
22 Gebruik de knop van het deksel om het deksel te verwijderen.
23 Gebruik het lipje op het filter om het uit de geleiders te halen en haal het vervolgens uit de
waterkoker.
24 Gebruik een zachte borstel en spoel het filter onder de kraan uit.
C TERUGPLAATSEN VAN HET FILTER
25 Plaats het filter tussen de geleiders en duw deze voorzichtig naar beneden.
26 Plaats het deksel terug.
H MILIEUBEDisplayING
Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden
weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden
teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.
instructies
afbeeldingen
1 lipje
2 filter
3 geleiders
4 handvat
5 dekselknop
6 deksel
0 uit
7 schakelaar
1 aan
8 lampje
9 contacten
10 voet
11 aardcontact
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18512-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18512-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info