Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
30
Zapoznaj się z instrukcją i odłóż w znane Ci miejsce. Jeśli komuś przekażesz urządzenie, zącz
także instrukcję. Rozpakuj urządzenie, zachowaj opakowanie w okresie użytkowania urządzenia.
A WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyccymi bezpieczeństwa, między innymi:
1 Urządzenie może być używane tylko przez osoby dorosłe, lub pod nadzorem osoby dorosłej.
ywaj i przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
2 Nie zanurzaj czajnika, ani podstawy zasilającej, przewodu przyłączeniowego w
jakimkolwiek płynie; nie używaj czajnika w łazience, blisko wody, ani poza
pomieszczeniem.
3 Nie dotykaj gorących powierzchni. Chwytaj za uchwyt i gałkę pokrywy.
4 Nie otwieraj pokrywy w trakcie gotowania wody.
5 Nie umieszczaj czajnika, podstawy i przewodu zasilającego przy krawędzi blatu lub stołu, nie
dopuszczaj do niego dzieci.
6 Ustaw podstawę zasilającą na stabilnej, równej powierzchni.
7 Nadmiar przewodu powinien zostać zwinięty pod postawą zasilającą.
8 Urządzenie powinno być odłączone od zasilania, gdy nie jest używane, przed przenoszeniem
i czyszczeniem.
9 Nie używać czajnika w innych zastosowaniach jak gotowanie wody.
10 Czajnik może być używany tylko łącznie z dostarczoną podstawą (i na odwrót).
11 Urządzeniem nie można sterować przy pomocy regulatora czasowego, ani też zdalnie.
12 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zacło wadliwie działać.
13 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez
specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
tylko do użytku domowego
C NAPEŁNIANIE
1 Użyj gałki do zdjęcia pokrywy.
a) aby nie narażać się na działanie gorącej pary, chwytaj tył uchwytu
b) drugą ręką chwyć gałkę pokrywy
c) zdejmij pokrywę z czajnika
2 Napełnij, co najmniej 2 szklankami wody, ale nie powyżej poziomu max.
3 Jeśli wody będzie za dużo, gotująca woda może rozpryskiwać się.
4 Ponownie zóż pokrywę.
C WŁĄCZENIE
5 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.
6 Ustaw czajnik na podstawie – uważaj, aby nie rozlewać wody.
7 Przesuń wyłącznik na 1. Zapala się lampka i czajnik się rozgrzewa.
C WYŁĄCZENIE
8 Kiedy woda się zagotuje, czajnik się wyłączy i światełko zgaśnie.
9 Aby wyłączyć czajnik ręcznie, przesuń wyłącznik w pozycję 0.
10 Podniesienie czajnika z podstawy powoduje jego wączenie.
C OGÓLNE UWAGI
11 Aby uniknąć ryzyka rozpryskiwania gorącej wody, wylewaj wodę powoli i nie przechylaj
czajnika nadmiernie.
12 Nie przechylaj czajnika do tyłu, woda może przedostać się do strefy sterowania. Jeśli coś
takiego się wydarzy, przed kolejnym użyciem trzeba czajnik dobrze wysuszyć - pozostawić w
ciepłym miejscu na 12 godzin.
30

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18512-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18512-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info