Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
8
Lees de instructies en bewaar ze op een veilige plaats. Wanneer u het apparaat aan iemand
doorgeeft, geeft u dan ook de instructies mee. Verwijder alle verpakkingsonderdelen, maar
gooi ze pas weg wanneer u zeker weet dat het apparaat goed functioneert.
A BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:
1 Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van een volwassene.
Het apparaat dient steeds buiten het bereik van kinderen gebruikt en opgeborgen worden.
2 Dompel de waterkoker, de voet, het snoer en de stekker niet in vloeistoffen; gebruik
de waterkoker niet in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht.
3 Raak hete oppervlakken niet aan.
4 Open het deksel niet terwijl het water wordt verwarmd.
5 Houd de waterkoker, de voet en het snoer weg van de rand van werkbladen en buiten bereik
van kinderen.
6 Plaats de voet op een stabiele, vlakke ondergrond.
7 Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de voet buiten gebruik is, verplaatst of
gereinigd wordt.
8 Gebruik de waterkoker alleen voor het verwarmen van water.
9 Gebruik de waterkoker alleen met de bijgeleverde voet (en omgekeerd).
10 Dit apparaat mag niet bediend worden met een externe timer of een bedieningsysteem op
afstand.
11 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.
12 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander
deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico’s te vermijden.
uitsluitend voor huishoudelijk gebruik
C VULLEN
1 Haal de waterkoker van de standaard.
2 Druk op de dekselvergrendeling om het deksel te openen.
3 Vul de waterkoker met ten minste 2 kopjes water, maar niet boven “max.
4 Als u de waterkoker te vol doet, kan er kokend water uitspatten.
5 Sluit het deksel en druk het naar beneden om het te vergrendelen.
C AANZETTEN
6 Steek de stekker van de voet in het stopcontact.
7 Zet de waterkoker op de voet.
8 Zet de schakelaar op 1. Het lampje schakelt aan en de ketel begint op te warmen.
C UITSCHAKELEN
9 De waterkoker schakelt uit wanneer het water kookt en het lampje gaat uit.
10 Als u handmatig wilt uitschakelen, draait u de schakelaar op 0.
11 Door de waterkoker van de standaard af te nemen, zal de waterkoker ook uitgeschakeld
worden.
C ALGEMEEN
12 Om het risico op spatten te voorkomen, dient u langzaam te schenken en de waterkoker niet
te schuin te houden.
13 Houd de waterkoker niet schuin naar achteren. Water kan op deze manier op de
regelknoppen terechtkomen. Als dit gebeurt, dient u de waterkoker eerst te laten drogen,
voordat u hem gebruikt – zet hem 12 uur op een warme plaats.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info