Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
20
Les instruksjonene og oppbevar de på et sikkert sted. Hvis du har apparatet på, gå også til
instruksjonene. Fjern all emballasje men behold den helt til du vet hvordan apparatet fungerer.
A VIKTIG SIKKERHETSPUNKT
Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert
1 Dette apparatet må kun bli brukt av en eller under kontroll av en responsabel person. Bruk
og lagre apparatet utenfor barns rekkevidde.
2 Ikke sett kannen, sokkel, kabel eller stikkkontakt i noen form for væske. Ikke bruk
kannen på badet, nær vann eller utendørs.
3 Ikke berør de varme overflatene.
4 Ikke åpne dekselet, mens vannet varmes.
5 Hold kannen, sokkelen og kabelen fra kanten på arbeidsbenken og utenfor barns rekkevidde.
6 Ha sokkelen på et stabilt flatt underlag.
7 Trekk ut stikkkontakten fra sokkelen når denne ikke er i bruk, før flytting og før rengjøring.
8 Ikke bruk kannen til andre formål enn det den er tilegnet for.
9 Bruk kun kannen på sokkelen som følger med og omvendt.
10 Dette apparatet må ikke brukes med en ekstern timer eller ernkontrollsystem.
11 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
12 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servisekontoret eller andre som
er kvalifiserte for å unngå fare.
kun for bruk i hjemmet
C FYLLING
1 Ta vekk kannen fra sokkelen.
2 Trykk på deksellåsen for å åpne lokket.
3 Fyll med minst 2 kopper med vann, men ikke overskrid max.
4 Hvis du fyller for mye, kan kannen sprute kokende vann.
5 Lukk dekselet og trykk det ned for å låse det.
C SLÅ PÅ
6 Plugg inn sokkelen til en stikkontakt.
7 Ha kannen på sokkelen.
8 Ha bryteren på 1. Lyset vil gå på og kannen vil varmes opp.
C SLÅ AV
9 Når vannet koker så vil kannen slås av og lyset vil slås av.
10 For å slå av manuellt, ha bryteren på 0.
11 Ved å ta kannen av sokkelen vil føre til at kannen slås av.
C GENERELT
12 For å unngå risiko for søling, hell forsiktig og ikke hell kannen for mye.
13 Ikke vipp kannen bakover. Vann kan komme til kontrollområdet. Hvis det skjer, la kannen
tørke før bruk – ha det på et varmt sted i 12 timer.
14 Når du løfter kannen, så kan det forekomme mugg på sokkelen. Ikke bli bekymret – dette er
damp som er blitt dannet for automatisk avslåing, som slipper ut og renner under kannen.
15 Du kan se noe misfarging i bunnen av kannen. Igjen, ikke bekymre deg – dette kommer av
fastbindingen av elementene på kannens bunn.
F BRUK AV IKKE TILSTREKKELIG MED VANN
16 Dette vil avkorte levetiden på elementet. Tørrkoking vil slå av kannen.
17 For å avverge at kannens syklus er på og av, ern kannen fra sokkelen og la den kjøles ned før
den settes tilbake på sokkelen.
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info