Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
22
Lue ohjeet ja säilytä niitä varmassa paikassa. Jos annat laitteen toiselle henkilölle, anna ohjeet
laitteen mukana. Poista kaikki pakkausmateriaalit, mutta säilytä ne siihen asti, että tiedät
laitteen toimivan.
A TÄRKEITÄ VAROTOIMIA
Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:
1 Tätä laitetta saa käyttää vain vastuullinen aikuinen tai käytön on tapahduttava tällaisen
henkilön valvonnassa. Käytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
2 Älä laita vedenkeitintä, alustaa, johtoa tai pistoketta mihinkään nesteeseen; älä käytä
vedenkeitintä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
3 Älä koske kuumiin pintoihin.
4 Älä avaa kantta, kun vesi on kuumenemassa.
5 Pidä vedenkeitin, alusta ja johto poissa työtason reunalta ja lasten ulottuvilta.
6 Aseta alusta vakaalla tasaiselle alustalle.
7 Irrota alusta sähköverkosta, kun laite ei ole käytössä.
8 Älä käytä vedenkeitintä muuhun tarkoitukseen kuin veden lämmittämiseen.
9 Käytä vedenkeitintä vain sen mukana toimitetun alustan kanssa (ja alustaa vastaavasti vain
tämän keittimen kanssa).
10 Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen avulla.
11 Älä käytä laiteta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
12 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai
vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
vain kotikäyttöön
C TÄYTMINEN
1 Ota vedenkeitin pois alustalta.
2 Avaa kansi painamalla kannen lukkoa.
3 Täytä ainakin kahdella kupilla vettä, mutta älä ylitä max -tasoa.
4 Jos täytät liikaa, kattilasta voi roiskua kiehuvaa vet.
5 Sulje kansi ja lukitse se painamalla alas.
C KYTKE LAITE PÄÄLLE
6 Kytke alusta seinäpistorasiaan.
7 Laita vedenkeitin alustalle.
8 Siirrä kytkin asentoon 1. Valo syttyy ja kattila alkaa lämmitä.
C SAMMUTUS
9 Kun vesi kiehuu, vedenkeitin sammuu ja valo sammuu.
10 Jos haluat sammuttaa keittimen käsin, käännä valitsin asentoon 0.
11 Jos nostat keittimen pois alustalta, se sammuu.
C YLEIS
12 Jotta vältät roiskumisvaaran, kaada hitaasti älä kallista kattilaa liikaa.
13 Älä kallista vedenkeitintä taaksepäin, vesi voi päästä käyttöalueelle. Jos näin tapahtuu, anna
keittimen kuivua ennen käyttöä – laita se lämpimään paikkaan 12 tunniksi.
14 Kun nostat vedenkeitintä, voit havaita alustalla kosteutta. Ei syytä huoleen – se on höyryä,
jota käytetään automaattisessa ja joka tiivistyy ja purkautuu keittimen alla olevista aukoista.
15 Voit huomata, että keittimen pohjan väri muuttuu. Tästäkään ei pidä huolestua – se johtuu
elementin kiinnittymisestä keittimen pohjaan.
F KÄYTTÖ LIIAN VÄHÄLLÄ VEDELLÄ
16 Tällainen käyttö lyhentää elementin käyttöikää. Kuumentaminen kuivana aiheuttaa
keittimen sammumisen.
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info