Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
28
Prečítajte si návod a bezpečne ho odložte. Ak spotrebič odovzdáte ďalej, odovzdajte ho
spoločne s návodom. Odstráňte všetky obaly, ale uschovajte ich dovtedy, kým nezistíte, že
spotrebič správne funguje.
A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:
1 Tento spotrebič musí byť používaný len pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Tento
spotrebič používajte a skladujte mimo dosah detí.
2 Nevkladajte varnú kanvicu, podstavec, prívodný kábel alebo zástrčku do žiadnej
kvapaliny; nepoužívajte túto kanvicu v kúpelni, blízko vody alebo vonku.
3 Nedotýkajte sa horúcich častí.
4 Buďte opatrní pri nalievaní – nalievajte pomaly a kanvicu nepreklápajte.
5 Dte kanvicu, podstavec a prívodný kábel mimo okrajov pracovných plôch a mimo dosahu
detí.
6 Podstavec umiestnite na pevnú a rovnú plochu.
7 Podstavec odpojte od prívodu elektrickej energie, keď ho nepoužívate, keď ho
premiestňujete a čistíte.
8 Nepoužívajte túto kanvicu na iné účely ako je ohrievanie vody.
9 Používajte túto kanvicu len s dodaným podstavcom (a naopak).
10 Tento spotrebič nesmie byť prevádzkovaný prostredníctvom externého časového spínača
alebo diaľkového ovládania.
11 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.
12 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom
alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
len na použitie v domácnosti
C PLNENIE
1 Kanvicu dajte dole z podstavca.
2 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie viečka a otvorte veko.
3 Naplňte najmenej 2 šálkami vody, ale nie cez rysku max.
4 Ak nalejete viac vody, z kanvice by mohla unikať vriaca voda.
5 Veko zatvorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadlo na miesto.
C ZAPNUTIE
6 Zapnite podstavec do zásuvky.
7 Kanvicu položte na podstavec.
8 Spínač zapnite do polohy 1. Rozsvieti sa svetelná kontrolka a kanvica začne nahriavať vodu.
C VYPNUTIE
9 Keď voda zovrie, kanvica sa vypne a svetelná kontrolka zhasne.
10 Pri ručnom vypnutí prepnite spínač do polohy 0.
11 Pri zdvihnutí kanvice z podstavca sa kanvica tiež vypne.
C VŠEOBECNE
12 Aby ste predišlo riziku vyliatia horúcej vody, zalievajte pomaly a kanvicu príliš nenakláňajte.
13 Nenakláňajte kanvicu do strán, voda by sa mohla dostať do ovládacej časti. Ak sa tak stane,
kanvicu pred použitím vysušte – postavte ju na teplé miesto min. na 12 hodín.
14 Pri zdvihnutí kanvice môžete zazrieť na podstavci vlhkosť. Nemajte obavy – je to para, ktorá
automaticky vypne kanvicu, keď kondenzuje a uniká cez vetracie otvory pod kanvicou.
15 Na spodnej časti kanvice môžete zazrieť vyblednutie. Znovu, nemajte obavy – je to v
dôsledku pripojenia ohrevného telesa na dne kanvice.
28

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info