Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
29
F POUŽÍVANIE S NEDOSTATOČNÝM MNOŽSTVOM VODY
16 Skráti sa tým životnosť ohrievacieho telesa. Pri nedostatku vody sa kanvica automaticky
vypne.
17 Aby ste zabránili cyklickému zapínaniu a vypínaniu kanvice, vezmite ju z podstavca a pred
opätovným umiestnením na podstavec ju nechajte vychladnúť.
C STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
18 Odpojte podstavec zo siete/zásuvky a nechajte kanvicu pred čistením úplne vychladnúť.
19 Kanvicu utrite zvnútra i zvonka vlhkou utierkou.
20 Konektory udržiavajte v suchu.
C PRAVIDELNE ODSTRAŇUJTE VODNÝ KAMEŇ
21 Pravidelne odstraňujte vodný kameň (najmenej raz mesačne). Na odstraňovanie vodného
kameňa používajte prostriedok vhodný na plastové výrobky (väčšina výrobkov má časti z
plastov). Postupujte podľa inštrukcií na obale prostriedku.
, Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú
opravené za poplatok.
C ČISTENIE FILTRA
22 Kanvicu vypnite a nechajte vychladnúť.
23 Otvorte veko.
24 Prst vložte do otvoru na vylievanie vody a stlačte háčik vo vrchnej časti filtra smerom nadol a
dozadu, do kanvice.
25 Filter vyberte z kanvice.
26 Filter oplachujte pod tečúcou vodou a súčasne ho čistite mäkkou kefkou.
C VÝMENA FILTRA
27 Spodnú časť filtra vložte do otvoru v spodnej časti otvoru na vylievanie vody.
28 Zatlačte filter smerom do otvoru na vylievanie vody tak, aby háčik zapadol do vrchnej časti
otvoru.
29 Zatvorte veko.
H OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v
elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto
symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova
použiť alebo recyklovať.
inštrukcie
nákresy
1 čik
2 filter
3 veko
4 tlačidlo na uvoľnenie viečka
5 otvor na vylievanie vody
6 držiak
7 svetelná kontrolka
0 vypnutý
8 spínač
1 zapnutý
9 konektory
10 povrchový kontakt
11 podstavec
29

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info