509678

Werbung

38
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
38
Olvassa el az utasításokat és tartsa azokat biztos helyen. Ha továbbadja valakinek a készüléket,
adja oda az utasításokat is. Vegye le az összes csomagolást, de tartsa meg addig, míg meg nem
bizonyosodott arról, hogy a készülék működik.
A FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:
1 Ezt a készüléket csak egy felelős felnőtt használhatja vagy annak felügyelete mellett
használható. A készüléket gyermekek által el nem érhető helyen használja és tárolja.
2 Ne tegye a kannát, a tartót, a kábelt semmilyen folyadékba, ne használja a kannát a
fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban.
3 Ne érjen a forró felületekhez.
4 Ne nyissa ki a fedelet, amíg a víz melegszik.
5 Tartsa a kannát, a tartót és a kábelt a konyhaszekrény szélétől távol és gyermekek által el nem
érhető helyen.
6 Helyezze a tartót egy stabil, sík felületre.
7 Húzza ki a tartót, amikor nem használja, mozgatás és tisztítás előtt.
8 A kannát vízmelegítésen kívül más célra ne használja.
9 A kannát csak a hozzá adott tartóval használja (ahogy a tartót is csak a kannával).
10 A készüléket nem szabad külső időzítővel és távirányító rendszerrel működtetni.
11 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
12 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy
egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.
csak háztartási használatra
C MEGTÖLTÉS
1 Vegye le a kannát a tartóról.
2 A fedél felnyitásához nyomja meg a fedélzárat.
3 Legalább két csésze vízzel töltse meg legfeljebb a max jelig.
4 Ha túltölti, a kannából forró víz fröcsöghet.
5 Csukja le a fedelet és nyomja le, hogy lezárja.
C BEKAPCSOLÁS
6 Dugja be a tartó dugóját a falon levő aljzatba.
7 Tegye a kannát a tartóra - ügyeljen rá, hogy ne borítsa ki.
8 Állítsa a kapcsolót 1-re. A lámpa kigyullad, és a kanna felmelegszik.
C KIKAPCSOLÁS
9 Amikor a víz forr, a kanna kikapcsol és a lámpa kialszik.
10 A kézi kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót a 0-ra.
11 Amikor a kannát leveszi a tartóról, a kanna automatikusan kikapcsol.
C ÁLTALÁNOS
12 Lassan öntse ki, hogy ne fröcskölje szét és ne borítsa ki a kannát.
13 Ne döntse a kannát hátra, a víz a szabályozó területre juthat. Ha ez előfordul, hagyja
megsradni a kannát, mielőtt használná – hagyja meleg helyen 12 órára.
14 Amikor felemeli a kannát, lehet, hogy a tartót nedvesnek találja. Ne aggódjon – ez az
automatikus kikapcsoláshoz használt gőz, ami lecsapódik és a kanna alatt levő szellőző
nyílásokon át távozik.
15 A kanna fenekén elszíneződést láthat. Ne aggódjon – ez az elemnek a kanna fenekéhez
történő rögzítése miatt van.
38

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info