Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
41
15 Su ısıtıcısının zemininde biraz renk solması olabilir. Endişelenmeyin; bu, rezistansın su
ısıtıcısının zeminine teması nedeniyle oluşmaktadır.
F CIHAZI, YETERLI MIKTARDA SUYLA KULLANMAMA
16 Bu durum rezistansın ömrünü kısaltır. Bir “susuz kaynama şalteri” su ısıtıcısını devre dışı
bırakacaktır.
17 Su ısıtıcısının açık ve kapalı devreler arasında gidip gelmesini önlemek için, tabanından
kaldırın ve yeniden yerleştirmeden önce soğumasını bekleyin.
C TEMIZLIK VE BAKIM
18 Taban ünitesinin fişini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan önce su ısıtıcısının tamamen
soğumasını bekleyin.
19 Su ısıtıcısının içini ve dışını nemli bir bezle silin.
20 Bağlantı parçalarını kuru tutun.
C DÜZENLI KIREÇ GIDERME IŞLEMI
21 Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın (en az ayda bir). Plastik ürünlerde kullanıma
uygun bir kireç giderici kullanın (çoğu ürün plastik parçalara sahiptir). Üreticinin ürünle
birlikte verdiği talimatları uygulayın.
, Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi
olacaktır.
C FILTREYI TEMIZLEME
22 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
23 Kapağı açın.
24 Bir parmağınızı ağıza yerleştirin ve filtrenin üst kısmındaki kancayı aşağı ve geri, su ısıtıcısına
doğru bastırın.
25 Filtreyi su ısıtıcısından yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
26 Filtreyi akan musluk suyu altında yumuşak bir fırça ile fırçalayarak iyice durulayın.
C FILTREYI YERINE TAKMA
27 Filtrenin tabanını ağızın tabanındaki yuvaya yerleştirin.
28 Kancayı ağızın üst kısmına kilitlemek için filtreyi ağıza doğru bastırın.
29 Kapağı kapatın.
H ÇEVRE KORUMA
Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık
sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine
değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.
talimatlar
çizimler
1 kanca
2 filtre
3 kapak
4 kapak kilidi
5 ağız
6 sap
7 lamba
0 kapalı
8 ğme
1 açık
9 bağlantı parçaları
10 toprak hat
11 taban ünitesi
41

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info