509678

Werbung

42
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
42
Citiţi instrucţiunile şi păstraţi-le bine. Dacă daţi aparatul altcuiva, nu uitaţi să daţi şi instrucţiunile.
Îndepărtaţi complet ambalajul, însă păstraţi-l până sunteţi sigur că aparatul funcţionează.
A PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv:
1 Acest aparat trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil. Nu
folosiţi lângă şi nu depozitaţi aparatul la îndemâna copiilor.
2 Feriţi vasul, suportul, cablul ori întrerupătorul de orice lichid; nu folosiţi vasul în baie,
lângă o sursă de apă sau afară.
3 Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi.
4 Nu deschideţi capacul în timp ce apa se încălzeşte.
5 Feriţi vasul, suportul şi cablul de marginile blaturilor de lucru şi nu le lăsaţi la îndemâna
copiilor.
6 Aşezaţi suportul pe o suprafaţă stabilă, nivelată.
7 Când nu utilizaţi aparatul, înainte de a-l muta şi înainte de a-l curăţa, scoateţi suportul din
priză.
8 Nu folosiţi vasul decât pentru încălzirea apei.
9 Folosiţi vasul doar împreună cu suportul său (şi vice versa).
10 Este interzisă operarea acestui aparat prin utilizarea unui temporizator extern ori a unui
sistem telecomandat.
11 Nu operaţi aparatul dacă este stricat sau nu funcţionează corect.
12 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service
sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.
exclusiv pentru uz casnic
C UMPLERE
1 Îndepărtaţi vasul de pe suport.
2 Apăsaţi butonul de deblocare a capacului pentru a deschide capacul.
3 Umpleţi cu cel puţin 2 căni de apă, însă nu depăşiţi semnul max.
4 Dacă umpleţi prea mult, riscaţi ca vasul să verse apa care fierbe.
5 Închideţi capacul şi apăsaţi pentru a-l bloca.
C PORNIRE
6 Conectaţi suportul la priza de pe perete.
7 Aşezaţi vasul pe suport - fiţi atenţi să nu vărsaţi apa.
8 Comutaţi întrerupătorul la 1. Becul se va aprinde, iar vasul se va încălzi.
C OPRIREA
9 Când apa fierbe, vasul se va opri, iar becul se va stinge.
10 Pentru a opri manual, comutaţi întrerupătorul la 0.
11 Vasul se va opri și dacă îl ridicaţi de pe suport.
C GENERAL
12 Pentru a evita riscul de vărsare, turnaţi încet, fără să înclinaţi prea mult vasul.
13 Nu înclinaţi vasul înapoi, riscaţi ca apa să intre în zona de control. Dacă vi se întâmplă asta,
lăsaţi vasul să se usuce înainte de a-l folosi - lăsaţi-l într-un loc cald, timp de 12 ore.
14 Când luaţi vasul, este posibil să descoperiţi că suportul este umed. nu vă faceţi griji - este
aburul folosit pentru oprirea automată, care mai apoi se condensează şi este evacuat prin
orificiile de sub vas.
15 Este posibil să observaţi o decolorare pe fundul vasului. din nou, nu vă faceţi griji – este din
cauza combinării elementului cu fundul vasului.
42

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 18534-70 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info