489757
20
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Innsetting og utskifting av batterier
Til easytip trenger du 2 alkali- og mikrocellebatterier 1,5 V (IEC
LR 03, AAA).
Følg markeringene i batterirommet når du setter inn batteriene.
Din easytip er innstilt for fjernbetjening av TV så snart batteriene
er lagt i.
Batteriene må skiftes ut når lysdioden (ill. a) ikke lenger lyser når
tastene trykkes inn eller når det apparatet man ønsker å betjene
ikke lenger reagerer på vanlig avstand.
Det er installert en mellomlagringsplass i easytip som forhindrer
at den mister minnet når batteriene skiftes ut.
Vennligst kast batteriene iht. gjeldende miljøforskrifter.
Beskrivelse av tastene
ill.
a Lysdiode (LED)
b Skifttast: Skifter mellom TV, SAT, AUX
c Numeriske taster: 0-9
d -/—: en eller to sifre, 10, 1-
e Power/standby: Apparatenes av- og på-funksjon
f P+/P-: Omkopling til neste/forrige kanal
g +/- Vol:
Regulering av TV-lydstyrken
h Uten lyd:
TV-lyden slås av eller på
i OK/norm:
Ved TV: stiller TV-apparatet tilbake til basisinnstillingene og
bekrefter TV-menyen
Ved SAT: bekrefter satellittmottakerens meny
j Ved TV: tekst-TVs funksjoner velges ut avhengig av TV-mo-
dell
k Ved TV: videoteksts funksjoner velges ut avhengig av TV-
modell
Ved SAT: radio: radiodrift
• TV/SAT: omkopling mellom TV/SAT
l Meny: Menyen åpnes ved TV og SAT.
m Info: Åpner funksjonen info, indeks, s. 100
n AV: Omkopling til AV-inngang (f.eks. VCR, SAT)
o Shift: Forvalgstasten for innstilling av lys, farge, kontrast, lyd-
styrke, bass, balanse
Å stille inn easytip
Innstilling ved hjelp av kode
1. Slå på det apparatet du ønsker å betjene med easytip.
2. Velg ut det apparatet og merket du ønsker å stille inn easytip
for i kodelisten (se brosjyre nr. 2).
3. Velg det apparatet du vil stille inn med skifttasten (ill. b). Hold
tasten inne (ca. 5 sek.) til lysdioden (ill. a) begynner å blinke 2x.
NB!:
AUX-modus (ill. b) kan programmeres etter ønske (for TV-apparat
eller satellittmottaker nr. 2).
For å utføre dette må skifttasten (ill. b) for TV eller SAT trykkes når
lysdioden (ill. a) har blinket to ganger.
4. Tast inn den første tresifrede koden fra kodelisten din med de
numeriske tastene (ill. c) på easytip.
NB!:
Det første tallet i den tresifrede koden må tastes inn innen fem
sekunder etter at
39
Norsk
Innledning
Den nye generasjonen av universale fjernkontroller
Vi gratulerer så mye med kjøpet av easytip – den universale
infrarøde fjernkontrollen for TV-apparater og satellittmottakere.
Med easytip har du gått til anskaffelse av et produkt av svært høy
kvalitet.
All informasjon om dette produktet blir offentliggjort uten hensyn
til en eventuell patentbeskyttelse. Produktnavn brukes uten ga-
ranti for at de ikke allerede eksisterer.
Tekstene og illustrasjonene i denne anvisningen ble valgt ut med
største nøyaktighet.
Likevel er enkelte feil og mangler ikke å utelukke. Produsenten
hefter verken juridisk sett eller på annen måte for feilinformasjon
eller eventuelle følger av disse.
Produsenten vil gjerne bli gjort oppmerksom på feil og mangler
som måtte finnes og tar også gjerne i mot forslag til forbedringer.
© 1999 by ruwido
Alle rettigheter forbeholdt, også for fotomekanisk gjengivelse og
elektronisk lagring
Printed in Austria.
ruwido-austria
Köstendorfer Straße 8
A-5202 Neumarkt am Wallersee
tel. +43(0)6216/4571
fax +43(0)6216/4571-26
e-mail: service.easytip@ruwido.com
Internet: http://www.ruwido.com
38
Norsk
Bedin ET3 Version 1 07.03.2001 14:27 Uhr Seite 38
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ruwido Easytip 3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ruwido Easytip 3 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info