Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/89
Nächste Seite
PL
SLO
HR
TR
WARUNKI GWARANCJI
Na niniejszy produkt Ryobi udzielona jest dwuletnia gwarancja na ukryte
wady fabryczne oraz na zdefektowane części. Okres gwarancji dwudziestu
czterech (24) miesięcy, zaczyna się od wiążącej daty widniejącej na
oryginale faktury wystawionej przez sprzedawcę dla ostatecznego nabywcy.
Gwarancja ta nie obejmuje zniszczenia wynikającego z normalnego zużycia,
czy też uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją, lub
niewłaściwą konserwacją, czy nieodpowiednim użytkowaniem niezgodnym
z przeznaczeniem. Wyłączone są z niej również akcesoria tj. akumulatory,
żarówki, ostrza, końcówki, worki, itd.
W wypadku stwierdzenia złego funkcjonowania podczas okresu
gwarancyjnego, prosimy o skierowanie NIE ZDEMONTOWANEGO
produktu, wraz z dowodem zakupu do waszego dostawcy lub do
najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Ryobi.
Niniejsza gwarancja nie podważa przysługujących Państwu uprawnień
dotyczących wadliwych produktów.
GARANCIJSKA IZJAVA
Vsi izdelki znamke Ryobi imajo garancijo za napake v izdelavi in neustrezne
sestavne dele za obdobje 24-ih mesecev od datuma, ki je naveden na
originalnem računu, ki ga je prodajalec izdal končnemu uporabniku.
Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka, njegova
nepooblaščena ali neustrezna uporaba ali vzdrževanje, ali preobremenitev,
je izvzeto iz te garancije. Enako velja tudi za dodatno opremo kot so
baterijski vložki, žarnice, rezila, pribor, vrečke, ipd.
Če pride v garancijskem roku do napake v delovanju izdelka, vas prosimo,
da ga NERAZSTAVLJENEGA, skupaj z dokazilom o nakupu, odnesete
vašemu prodajalcu ali v najbližji Ryobi servisni center.
Ta garancija nikakor ne vpliva na vaše pravice, ki vam jih v zvezi z
neustreznimi izdelki daje zakon.
UVJETI GARANCIJE
Ovaj Ryobi proizvod je pod garancijom za sve nedostatke unutar dvadeset
i četiri (24) mjeseca od datuma koji se nalazi na originalnom računu koji
je prodavač izdao krajnjem korisniku.
Oštećenja uzrokovana normalnom uporabom, neprikladnim ili nedozvoljenim
korištenjem ili održavanjem ili pak prevelikim opterećenjem nisu uključena
u ovu garanciju, kao ni dodaci poput baterija, žarulja, noževa, vrhova,
torbi itd.
U slučaju da tijekom garancijskog razdoblja alat radi neispravno, proizvod
koji NISTE RASTAVLJALI zajedno s dokazom o kupnji pošaljite vašem
dobavljaču ili najbližem Ovlaštenom Ryobi servisu. Vaša prava koja se
odnose na neispravne proizvode ovom se garancijom ne dovode u pitanje.
GARANTİ - ŞARTLAR
Bu Ryobi ürünü, üretim hatalarna karş, satc tarafndan son kullancya
verilmiş olan orijinal fatura tarihinden itibaren yirmidört (24) ay için garantilidir.
Normal kullanm sonucunda ypranmalar, anormal yada izin verilmeyen kullanm
yada bakm, yada aşr yüklenme ve ayrca bataryalar, ampuller, bçaklar,
yüksükler, torbalar gibi aksesuarlar sözkonusu garantinin dşndadr.
Garanti dönemi süresinde meydana gelen bir arza durumunda, ürünü
SÖKMEDEN satnalma belgesi ile yetkili satcnza yada size en yakn Ryobi
Yetkili Servis Merkezi'ne gönderiniz. Defolu mallara ilişkin yasal haklarnz
sözkonusu garantide bahis konusu edilmemiştir.
BID-1801M_20 lgs 19/07/05 11:38 Page 84
87

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ryobi BID-1801M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ryobi BID-1801M in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info