Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/132
Nächste Seite
*%
USER’S MANUAL 1
)5
MANUEL D’UTILISATION 6
'(
BEDIENUNGSANLEITUNG 11
(6
MANUAL DE UTILIZACIÓN 16
,7
MANUALE D’USO 21
1/
GEBRUIKSHANDLEIDING 26
37
MANUAL DE UTILIZAÇÃO 31
'.
BRUGERVEJLEDNING 36
6(
INSTRUKTIONSBOK 41
),
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 46
12
BRUKSANVISNING 50
58
   55
3/
INSTRUKCJA OBSUGI 60
&=
NÁVOD K OBSLUZE 65
+8
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 70
52
MANUAL DE UTILIZARE 75
/9
LIETOTJA ROKASGRMATA 80
/7
NAUDOJIMO VADOVAS 85
((
KASUTAJAJUHEND 90
+5
KORISNIKI RIRUNIK 95
6,
UORABNIKI RIRONIK 100
6.
NÁVOD NA OUITIE 104
*5
  109
TR
KULLANiM KILAVUZU 114
GB ORIGINAL INSTRUCTIONS | FR TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES | DE ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG | ES TRADUCCIÓN DE LAS
INSTRUCCIONES ORIGINALES | IT TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI | NL VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES | PT TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES
ORIGINAIS | DK OVERSÆTTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER | SE ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA | FI ALKUPERÄISTEN
OHJEIDEN SUOMENNOS | NO OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE | RU ɉȿɊȿȼɈȾ ɈɊɂȽɂɇȺɅɖɇɕɏ ɂɇɋɌɊɍɄɐɂɃ | PL TàUMACZENIE INSTRUKCJI
ORYGINALNEJ | CZ PěEKLAD ORIGINÈLNËCH POKYNģ | HU AZ EREDETI ÒTMUTA FORDËTÈSA | RO TRADUCEREA INSTRUCğIUNILOR ORIGINALE | LV TULKOTS
NO ORIƦINƖLƖS INSTRUKCIJAS | LT ORIGINALIǏ INSTRUKCIJǏ VERTIMAS | EE ORIGINAALJUHENDI TÕLGE | HR PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA | SI PREVOD
ORIGINALNIH NAVODIL | SK PREKLAD POKYNOV V ORIGINÈLI | GR ȂǼȉǹĭȇǹȈǾ ȉȍȃ ȆȇȍȉȅȉȊȆȍȃ ȅǻǾīǿȍȃ | TR ORIJINAL TALIMATLARIN TERCÜMESI
COMACT DRILL DRIVER
ERCEUSEVISSEUSE COMACTE
COMACTBOHRSCHRAUBER
TALADROATORNILLADOR COMACTO
MARTELLO ERORATORE COMATTO
COMACTE KLOBOORMACHINE
BERBEUIM COMACTO
KOMAKT BOREMASKINESKRUETRKKER
KOMAKT BORRMASKIN
KOMAKTI ORAKONE
KOMAKT DRILL
  
IERTARKOKRTARKA KOMAKTOA
KOMAKTN VRTAKA
KOMAKT ÚRÓCSAVARBEHAJTÓ
BORMAIN COMACT
KOMAKTAIS URBISSKRVGRIEZIS
KOMAKTINIS GR
TASSUKTUVAS
KOMAKTNE TRELLKRUVIKEERAJA
KOMAKTNA BUILICAODVIJA
KOMAKTNI VRTALNIK
KOMAKTNÁ VTAKA SO SKRUTKOVAOM
 
KOMAKT MATKA TORNAVDA
LSDT1202
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  LSDT1202
  *%
  )5
  '(
  (6
  ,7
  1/
  37
  '.
  6(
  ),
  12
  58
  3/
  &=
  +8
  52
  /9
  /7
  ((
  +5
  6,
  6.
  *5
  TR
  GB

  COM3ACT DRILL DRIVER
  3ERCEUSEVISSEUSE COM3ACTE
  COM3ACTBOHRSCHRAUBER
  TALADROATORNILLADOR COM3ACTO
  MARTELLO 3ER)ORATORE COM3ATTO
  COM3ACTE KLO3BOORMACHINE
  BERBE4UIM COM3ACTO
  KOM3AKT BOREMASKINESKRUETRKKER
  KOM3AKT BORRMASKIN
  KOM3AKTI 3ORAKONE
  KOM3AKT DRILL
  ɄɈɆɉȺɄɌɇȺə ȻȿɋɉɊɈȼɈȾɇȺə ȾɊȿɅɖɒɍɊɍɉɈȼȿɊɌ
  :IERTARKO:KRĉTARKA KOM3AKTO:A
  KOM3AKTNË VRTAýKA
  KOM3AKT )ÚRÓCSAVARBEHAJTÓ
  BORMAùINĂ COM3ACTĂ
  KOM3AKTAIS URBISSKRNjVGRIEZIS
  KOM3AKTINIS GRĄäTASSUKTUVAS
  KOM3AKTNE TRELLKRUVIKEERAJA
  KOM3AKTNA BUâILICAODVIJAý
  KOM3AKTNI VRTALNIK
  KOM3AKTNÁ VęTAýKA SO SKRUTKOVAýOM
  ȀȅȂȆǹȀȉ ǻȇǼȆǹȃȅȀǹȉȈǹǺǿǻȅ
  KOM3AKT MATKA3 TORNAVøDA

  USER’S MANUAL
  MANUEL D’UTILISATION
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  MANUAL DE UTILIZACIÓN
  MANUALE D’USO
  GEBRUIKSHANDLEIDING
  MANUAL DE UTILIZAÇÃO
  BRUGERVEJLEDNING
  INSTRUKTIONSBOK
  KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA
  BRUKSANVISNING
  ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈ ɉɈ ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
  INSTRUKCJA OBSàUGI
  NÁVOD K OBSLUZE
  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
  MANUAL DE UTILIZARE
  LIETOTƖJA ROKASGRƖMATA
  NAUDOJIMO VADOVAS
  KASUTAJAJUHEND
  KORISNIýKI 3RIRUýNIK
  U3ORABNIâKI 3RIROýNIK
  NÁVOD NA 3OUäITIE
  ȅǻǾīǿǼȈ ȋȇǾȈǾȈ
  KULLANiM KILAVUZU

  1
  6
  11
  16
  21
  26
  31
  36
  41
  46
  50
  55
  60
  65
  70
  75
  80
  85
  90
  95
  100
  104
  109
  114

  | FR TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES | DE ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG | ES TRADUCCIÓN DE LAS
  | IT TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI | NL VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES | PT TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES
  | SE ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA | FI ALKUPERÄISTEN
  OHJEIDEN SUOMENNOS | NO OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE | RU ɉȿɊȿȼɈȾ ɈɊɂȽɂɇȺɅɖɇɕɏ ɂɇɋɌɊɍɄɐɂɃ | PL TàUMACZENIE INSTRUKCJI
  ORYGINALNEJ | CZ PěEKLAD ORIGINÈLNËCH POKYNģ | HU AZ EREDETI ÒTMUTATÓ FORDËTÈSA | RO TRADUCEREA INSTRUCğIUNILOR ORIGINALE | LV TULKOTS
  NO ORIƦINƖLƖS INSTRUKCIJAS | LT ORIGINALIǏ INSTRUKCIJǏ VERTIMAS | EE ORIGINAALJUHENDI TÕLGE | HR PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA | SI PREVOD
  ORIGINALNIH NAVODIL | SK PREKLAD POKYNOV V ORIGINÈLI | GR ȂǼȉǹĭȇǹȈǾ ȉȍȃ ȆȇȍȉȅȉȊȆȍȃ ȅǻǾīǿȍȃ | TR ORIJINAL TALIMATLARIN TERCÜMESI
  ORIGINAL INSTRUCTIONS

  INSTRUCCIONES ORIGINALES
  ORIGINAIS

  | DK

  OVERSÆTTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER • Page 2

  5
  16

  1

  4
  2
  6

  3

  6

  Fig. 1

  Fig. 2

  7

  8

  1

  4

  10

  11
  2

  9

  12

  Fig. 3

  Fig. 4
  13

  10
  1

  13

  3
  11
  12

  Fig. 5

  Fig. 6 • Page 3

  14

  Fig. 7

  5

  15

  Fig. 8

  18

  16
  17

  17

  Fig. 9

  Fig. 10 • Page 4

  Important!

  It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.

  Attention!

  Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service
  de l’appareil.

  Achtung!

  Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.

  ¡Atención!

  Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.

  Attenzione!

  Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute
  nel manuale.

  Let op!

  Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel
  in gebruik neemt.

  Atenção!

  É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.

  OBS!

  Denne brugervejledning skal gennemlæses inden maskinen tage i brug.

  Observera!

  Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.

  Huomio!

  On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa.

  Advarsel!

  Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk.

  ȼɧɢɦɚɧɢɟ!

  ɉɟɪɟɞ ɫɛɨɪɤɨɣ ɢ ɡɚɩɭɫɤɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.

  Uwaga!

  Przed przystąpieniem do uĪytkowania tego urządzenia, naleĪy koniecznie zapoznaü siĊ z zaleceniami
  zawartymi w niniejszym podrĊczniku.

  DĤležité upozornČní!

  Nepoužívejte tento pĜístroj dĜíve, než si pĜeþtete pokyny uvedené v tomto návodu.

  Figyelem!

  Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt elĘírásokat az üzembe helyezés elĘtt
  elolvassa!

  AtenĠie!

  Este esenĠial să citiĠi instrucĠiunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.

  UzmanƯbu!

  SvarƯgi, lai jnjs pirms mašƯnas darbinƗšanas izlasƯtu instrukcijas šajƗ rokasgrƗmatƗ.

  Dơmesio!

  Prieš pradơdami eksploatuoti šƳ prietaisą, svarbu, kad perskaitytumơte šiose instrukcijose pateiktus
  nurodymus.

  Tähtis!

  Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda.

  Upozorenje!

  Neophodno je da proþitate ove upute prije uporabe ovog ureÿaja.

  Pomembno!

  Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega priroþnika.

  Dôležité!

  Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si preþítali pokyny v tomto návode.

  ȆȡȠıȠȤȒ!

  ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ ȞĮ įȚĮȕȐıİIJİ IJȚȢ ıȣıIJȐıİȚȢ IJȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĮȣIJȫȞ ʌȡȚȞ țĮȚ IJȘ șȑıȘ ıİ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ.

  Dikkat!

  CihazÕn çalÕútÕrÕlmasÕndan önce bu kÕlavuzda bulunan talimatlarÕ okumanÕz zorunludur.

  Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
  Sujeto a modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
  Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
  Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer / Ɇɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɧɟɫɟɧɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ /
  Z zastrzeĪeniem modyfikacji technicznych / ZmČny technických údajĤ vyhrazeny / A mĦszaki módosítás jogát fenntartjuk /
  Sub rezerva modificaĠiilor tehnice / Paturam tiesƯbas mainƯt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisĊ daryti techninius pakeitimus /
  Tehnilised muudatused võimalikud /Podložno tehniþkim promjenama /Tehniþne spremembe dopušþene/
  Technické zmeny vyhradené / Ȋʌȩ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJİȤȞȚțȫȞ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ / Teknik de÷iúiklik hakkÕ saklÕdÕr • Page 5

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  English
  DESCRIPTION
  Model

  1. Keyless chuck
  2. Switch trigger
  3. Bit storage
  4. Rotation selector (forward/reverse)
  5. Torque adjustment ring
  6. Depress latches
  7. Battery pack
  8. Reverse
  9. Forward
  10. Unlock (release)
  11. Chuck jaws
  12. Lock (tighten)
  13. Drill bit
  14. To decrease torque
  15. To increase torque
  16. Two-speed gear switch
  17. High speed
  18. Low speed

  LSDT1202

  Compatible
  charger
  (not included)

  BPL1220
  BPN1213

  C120D

  BPN1213

  C120N

  OPERATION

  WARNING
  Do not allow familiarity with products to make you
  careless. Remember that a careless fraction of a
  VHFRQG LV VXI¿FLHQW WR LQÀLFW VHULRXV LQMXU\

  WARNING
  Always wear eye protection marked to comply with
  ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects
  being thrown into your eyes, resulting in possible
  serious injury.

  SPECIAL SAFETY RULES
  Ŷ

  Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
  hearing loss.

  Ŷ

  Hold tool by insulated gripping surfaces when
  performing an operation where the cutting tool
  may contact hidden wiring or its cord. Cutting
  accessory contacting a “live” wire may make exposed
  metal parts of the power tool “live” and could give the
  operator an electric shock.

  WARNING
  Do not use any attachments or accessories not
  recommended by the manufacturer of this product. The
  use of attachments or accessories not recommended
  can result in serious personal injury.
  APPLICATIONS
  You may use this product for the purposes listed below:
  Ɣ Drilling in all types of wood products (lumber,
  plywood, paneling, composition board, and hard
  board)
  Ɣ Drilling in ceramics, plastics, fiberglass, and
  laminates
  Ɣ Drilling in metals
  For complete charging instructions, refer to the Operator’s
  Manual for the battery packs and chargers listed in the
  VSHFL¿FDWLRQV VHFWLRQ

  SPECIFICATIONS
  Voltage

  Battery pack
  (not included)

  12 V

  Chuck

  0.8-10 mm

  Switch

  Variable speed

  No-load speed (drill mode)
  Low speed

  0 - 400 min-1

  High speed

  0 - 1380 min-1

  Maximum torque

  25 Nm

  Weight (not including battery pack)

  1.01 kg

  BATTERY PROTECTION FEATURES
  Ryobi lithium-ion batteries are designed with features
  that protect the lithium-ion cells and maximize battery life.
  Under some operating conditions, these built-in features
  may cause the battery and the tool it is powering to act
  differently from nickel-cadmium batteries.
  During some applications, the battery electronics may
  signal the battery to shut down, and cause the tool to stop
  running. To reset the battery and tool, release the trigger
  and resume normal operation.
  1 • Page 6

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  English
  NOTE: To prevent further shutdown of the battery, avoid
  forcing the tool.
  If releasing the trigger does not reset the battery and tool,
  the battery pack is depleted. If depleted, the battery pack
  will begin charging when placed on the lithium-ion charger.

  normal part of the switch function.
  ROTATION SELECTOR
  See Figure 3.
  The bit rotation is reversible and is controlled by a selector
  located above the switch trigger. With the drill held in
  normal operating position, the direction of rotation selector
  should be positioned to the left of the switch trigger for
  forward drilling. The drilling direction is reversed when the
  selector is to the right of the switch trigger.
  Setting the rotation selector in the off (center lock) position
  helps reduce the possibility of accidental starting when not
  in use.

  TO INSTALL BATTERY PACK
  See Figure 2.
  Ŷ

  Place the rotation selector in the center position.

  Ŷ

  Insert the battery pack into the product as shown.

  Ŷ

  Make sure the latches on each side of the battery pack
  snap in place and that battery pack is secured in the
  product before beginning operation.

  CAUTION

  TO REMOVE BATTERY PACK

  To prevent gear damage, always allow the chuck to
  come to a complete stop before changing the direction
  of rotation.

  WARNING
  Always remove battery pack from your tool when you
  are assembling parts, making adjustments, cleaning, or
  when not in use. Removing battery pack will prevent
  accidental starting that could cause serious personal
  injury.
  Ŷ

  Lock the switch trigger by placing the direction of
  rotation selector in the center position.

  Ŷ

  Depress the latches on each side of the battery pack.

  Ŷ

  Remove the battery pack from the tool.

  To stop the drill, release the switch trigger and allow the
  chuck to come to a complete stop.
  NOTE: The drill will not run unless the rotation selector is
  pushed fully to the left or right.
  Avoid running the drill at low speeds for extended periods
  of time. Running at low speeds under constant usage may
  cause the drill to become overheated. If this occurs, cool
  the drill by running it without a load and at full speed.
  KEYLESS CHUCK

  WARNING

  See Figure 4.
  The drill has a keyless chuck to tighten or release drill bits
  in the chuck jaws. The arrows on the chuck indicate which
  direction to rotate the chuck body in order to lock (tighten)
  or unlock (release) the drill bit.

  Battery tools are always in operating condition.
  Therefore, the switch should always be locked when
  not in use or carrying at your side.

  SWITCH TRIGGER

  WARNING

  See Figure 3.
  To turn the drill on, depress the switch trigger. To turn it off,
  release the switch trigger.
  NOTE: When selector is in center position, switch trigger
  is locked.

  Do not hold the chuck with one hand and use the power of
  the drill to tighten the chuck jaws on the drill bit. The chuck
  body could slip in your hand, or your hand could slip and
  come in contact with the rotating drill bit. This could cause
  an accident resulting in serious personal injury.

  VARIABLE SPEED
  BIT STORAGE

  See Figure 3.
  The switch trigger delivers higher speed with increased
  trigger pressure and lower speed with decreased trigger
  pressure.
  NOTE: You might hear a whistling or ringing noise from
  the switch during use. Do not be concerned; this is a

  See Figure 5.
  When not in use, bits provided with the drill can be placed
  in the storage area located on the base of the drill.

  2 • Page 7

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  English
  INSTALLING BITS

  heads, threads, workpiece, and so on. In general, torque
  intensity should correspond to the screw diameter. If the
  torque is too high or the screws too small, the screws may
  be damaged or broken.
  The torque is adjusted by rotating the torque adjustment
  ring. The torque is greater when the torque adjustment
  ring is set on a higher setting. The torque is less when the
  torque adjustment ring is set on a lower setting.
  The proper setting depends on the type of material and the
  size of screw you are using.

  See Figure 6 - 7.
  Ŷ

  Lock the switch trigger by placing the direction of
  rotation selector in the center position.

  Ŷ

  Open or close the chuck jaws to a point where the
  opening is slightly larger than the bit size you intend to
  use. Also, raise the front of the drill slightly to keep the
  bit from falling out of the chuck jaws.

  Ŷ

  Insert the drill bit.

  WARNING

  ADJUSTING TORQUE

  Make sure to insert the drill bit straight into the chuck jaws.
  Do not insert the drill bit into the chuck jaws at an angle
  then tighten. This could cause the drill bit to be thrown
  from the drill, resulting in possible serious personal injury
  or damage to the chuck.

  Ŷ

  Identify the 24 torque indicator settings located on the
  front of the drill.

  Ŷ

  Rotate adjusting ring to the desired setting.
  1-4

  Ŷ Tighten the chuck jaws on the drill bit.
  NOTE: Rotate the chuck body in the direction of the arrow
  marked LOCK to close the chuck jaws. Do not use a
  wrench to tighten or loosen the chuck jaws.
  REMOVING BITS
  See Figure 6.
  Ŷ

  5-8

  For driving screws into soft material

  9 - 12

  For driving screws into soft and hard
  materials

  13 - 16

  For driving screws in hard wood

  17 - 20

  For driving large screws

  21 -

  For drilling

  Lock the switch trigger by placing the direction of
  rotation selector in the center position.

  Ŷ Open the chuck jaws.
  NOTE: Rotate the chuck body in the direction of the arrow
  marked UNLOCK to open the chuck jaws. Do not use a
  wrench to tighten or loosen the chuck jaws.
  Ŷ

  For driving small screws

  DRILLING
  Ŷ

  Check the direction of rotation selector for the correct
  setting (forward or reverse).

  Ŷ

  Secure the material to be drilled in a vise or with
  clamps to keep it from turning as the drill bit rotates.

  Ŷ

  Hold the drill firmly and place the bit at the point to
  be drilled.

  Remove the drill bit.

  TWO-SPEED GEAR SWITCH (HIGH-LOW)
  See Figure 9.
  A slide switch is located on top of the drill to select either
  low (1) or high (2) speed. When using drill in the low (1)
  speed range, speed will decrease and unit will have more
  power and torque. When using drill in the high (2) speed
  range, speed will increase and unit will have less power
  and torque. Use low (1) speed for high power and torque
  applications and high (2) speed for fast drilling or driving
  applications.

  Ŷ

  Depress the switch trigger to start the drill.

  Ŷ

  Move the drill bit into the workpiece, applying only
  enough pressure to keep the bit cutting. Do not force
  the drill or apply side pressure to elongate a hole. Let
  the tool do the work.

  WARNING
  Be prepared for binding at bit breakthrough. When these
  situations occur, drill has a tendency to grab and kick
  opposite to the direction of rotation and could cause loss
  of control when breaking through material. If not prepared,
  this loss of control can result in possible serious injury.

  ADJUSTABLE TORQUE CLUTCH
  See Figure 8.
  When using the drill-driver for various driving applications,
  it becomes necessary to increase or decrease the torque
  in order to help prevent the possibility of damaging screw

  Ŷ

  3

  When drilling hard, smooth surfaces, use a center • Page 8

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  English
  punch to mark the desired hole location. This will
  prevent the drill bit from slipping off-center as the hole
  is started.
  Ŷ

  types of commercial solvents and may be damaged by
  their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease,
  etc.

  When drilling metals, use a light oil on the drill bit to
  keep it from overheating. The oil will prolong the life of
  the bit and increase the drilling action.

  WARNING
  'R QRW DW DQ\ WLPH OHW EUDNH ÀXLGV JDVROLQH SHWUROHXP
  based products, penetrating oils, etc., come in contact
  with plastic parts. They contain chemicals that can
  damage, weaken or destroy plastic.

  Ŷ

  If the bit jams in the workpiece or if the drill stalls,
  stop the tool immediately. Remove the bit from the
  workpiece and determine the reason for jamming.
  NOTE: This drill has an electric brake. When the switch
  trigger is released, the chuck stops turning. When the
  brake is functioning properly, sparks will be visible through
  the vent slots on the housing. This is normal and is the
  action of the brake.

  Do not abuse power tools. Abusive practices can damage
  tool as well as workpiece.

  WARNING
  WOOD DRILLING
  For maximum performance, use high speed steel bits for
  wood drilling.
  Ŷ

  Begin drilling at a very low speed to prevent the bit
  from slipping off the starting point. Increase the speed
  as the drill bit bites into the material.

  Ŷ

  When drilling through holes, place a block of wood
  behind the workpiece to prevent ragged or splintered
  edges on the back side of the hole.

  Do not attempt to modify this tool or create accessories
  not recommended for use with this tool. Any such
  DOWHUDWLRQ RU PRGL¿FDWLRQ LV PLVXVH DQG FRXOG UHVXOW
  in a hazardous condition leading to possible serious
  personal injury.

  ENVIRONMENTAL PROTECTION
  Recycle raw materials instead of disposing
  of as waste. The machine, accessories
  and packaging should be sorted for
  environmental-friendly recycling.

  METAL DRILLING
  For maximum performance, use high speed steel bits for
  metal or steel drilling.
  Ŷ

  Begin drilling at a very low speed to prevent the bit
  from slipping off the starting point.

  Ŷ

  Maintain a speed and pressure which allows cutting
  without overheating the bit. Applying too much
  pressure will:
  Ɣ overheat the drill
  Ɣ wear the bearings
  Ɣ bend or burn bits
  Ɣ produce off-center or irregular-shaped holes
  When drilling large holes in metal, start with a small
  bit, then finish with a larger bit. Also, lubricate the bit
  with oil to improve drilling action and increase bit life.

  Ŷ

  SYMBOL
  Safety Alert
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Volts
  Hertz
  Direct current
  Alternating Current
  Watts
  No-load speed
  Revolutions or reciprocations per minute

  MAINTENANCE
  Recycle unwanted

  WARNING
  CE Conformity

  When servicing, use only identical replacement parts.
  Use of any other parts may create a hazard or cause
  product damage.

  Double insulation

  Avoid using solvents when cleaning plastic parts.
  Most plastics are susceptible to damage from various
  4 • Page 9

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  English
  Wear ear protection
  Wear eye protection

  Please read the instructions carefully before
  starting the machine.
  Waste electrical products should not be
  disposed of with household waste. Please
  recycle where facilities exist. Check with your
  Local Authority or retailer for recycling advice.

  5

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 10

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Français
  DESCRIPTION
  1. Mandrin auto-serrant
  2. Interrupteur
  3. Logement pour forets
  4. Sélecteur de sens de rotation (avant/arrière)
  5. Bague de réglage du couple
  6. Languettes de déverrouillage
  7. Pack batterie
  8. Avant
  9. Arrière
  10. Déverrouillage (Desserrage)
  11. Mors du mandrin
  12. Verrouillage (Serrage)
  13. Foret
  14. Pour diminuer le couple
  15. Pour augmenter le couple
  16. Sélecteur de vitesse mécanique
  17. Vitesse rapide
  18. Vitesse lente

  LSDT1202

  BPL1220
  BPN1213

  C120D

  BPN1213

  C120N

  UTILISATION

  AVERTISSEMENT
  Ne laissez pas l’habitude de l’utilisation des produits
  amoindrir votre vigilance. Rappelez-vous qu’une
  fraction de seconde d’inattention suf¿t à provoquer de
  graves blessures.

  AVERTISSEMENT
  Portez toujours une protection oculaire portant
  l’inscription de conformité ANSI Z87.1. Le non respect
  de cet avertissement pourrait entraîner de sérieuses
  blessures dues à la projection d’objets vers vos yeux.

  RÈGLES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ
  Ŷ
  Ŷ

  Portez des protections auditives. L'exposition au
  bruit peut provoquer des pertes d'audition.

  AVERTISSEMENT
  N’utilisez pas d’accessoires non recommandés par le
  fabricant de ce produit. L’utilisation d’accessoires non
  recommandés peut entraîner de graves blessures.

  Ne tenez l'outil que par les parties isolées et
  antidérapantes lorsque vous travaillez sur une
  surface pouvant cacher des fils électriques. Un
  accessoire de coupe qui entre en contact avec un
  câble "sous tension" est susceptible de véhiculer le
  courant électrique vers les parties métalliques de l'outil
  et de provoquer un choc électrique à l'opérateur.

  APPLICATIONS
  Vous pouvez utiliser ce produit pour les applications
  suivantes:
  Ɣ Perçage dans toutes sortes d'éléments en bois
  (planches, contre-plaqué, lambris, panneaux de
  particules, et panneaux durs)
  Ɣ Perçage dans la céramique, les plastiques, la fibre
  de verre, et le stratifié
  Ɣ Perçage dans le métal
  Pour des instructions complètes concernant la charge,
  reportez-vous au Mode d'Emploi des packs batterie et des
  chargeurs listés dans les Règles Générales de Sécurité.

  CARACTÉRISTIQUES
  Tension

  12 V

  Mandrin

  0.8-10 mm

  Interrupteur

  Vitesse variable

  Vitesse à vide (mode perçage)
  Vitesse lente

  0 - 400 min-1

  Vitesse rapide

  0 - 1380 min-1

  Couple maxi.

  25 Nm

  Poids (sans pack batterie)

  1.01 kg

  Modèle

  Pack batterie
  (non compris)

  DISPOSITIFS DE PROTECTION DE LA BATTERIE
  Les batteries lithium-ion Ryobi incorporent des dispositifs
  de protection des éléments lithium-ion qui maximisent
  la durée de vie des batteries. Sous certaines conditions
  d'utilisation, ces dispositifs incorporés peuvent entraîner
  un comportement différent de la batterie et de l'outil qu'elle
  alimente par rapport aux batteries cadmium-nickel.
  Lors de certaines opérations, l'électronique de la batterie
  peut la déconnecter, entraînant l'arrêt de l'outil. Pour
  remettre à zéro la batterie ainsi que l'outil, relâchez
  l'interrupteur et reprenez le travail.
  NOTE: Pour éviter que la batterie ne se remette en

  Chargeur compatible
  (non compris)

  6 • Page 11

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Français
  protection, évitez de faire forcer l'outil.
  Si après avoir relâché l'interrupteur la batterie et l'outil
  ne se sont pas remis à zéro, alors le pack batterie est
  déchargé. S'il est déchargé, le pack batterie se mettra en
  charge une fois placé sur le chargeur lithium-ion.

  plus faible puissance lorsque la pression est plus légère.
  NOTE: L'interrupteur est susceptible d'émettre un
  sifÀement pendant utilisation. Ne vous alarmez pas; cela
  fait partie du fonctionnement normal de l'interrupteur.
  SÉLECTEUR DE SENS DE ROTATION

  MISE EN PLACE DU PACK BATTERIE

  Voir ¿gure 3.
  Le sens de rotation de l'embout est réversible et se
  contrôle à l'aide d'un sélecteur situé sous la gâchetteinterrupteur. Lorsque la perceuse est tenue en position
  normale d'utilisation, le sélecteur de sens de rotation doit
  être positionné vers la gauche de la gâchette-interrupteur
  pour un perçage vers l'avant. Le sens de rotation est
  inversé lorsque le sélecteur est positionné à droite de la
  gâchette-interrupteur.
  Le fait de positionner le sélecteur en position off
  (verrouillage central) lorsque l'outil n'est pas utilisé aide à
  réduire les risques de mise en marche accidentelle.

  Voir ¿gure 2.
  Ŷ

  Mettez le sélecteur de sens de rotation en position
  centrale.

  Ŷ

  Insérez le pack batterie dans le produit tel qu'illustré.

  Ŷ

  Assurez-vous que les languettes de chaque côté du
  pack batterie se verrouillent bien en place et que le
  pack batterie est bien bloqué dans l'outil avant de
  commencer le travail.

  RETRAIT DU PACK BATTERIE

  AVERTISSEMENT

  ATTENTION

  Retirez toujours le pack batterie de votre perceuse
  lorsque vous-y montez des accessoires, lorsque vous
  effectuez des réglages, lorsque vous le nettoyez
  ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Le retrait du pack
  batterie évitera les mises en marche accidentelles qui
  pourraient entraîner de graves blessures.
  Ŷ

  Verrouillez la gâchette-interrupteur en mettant le
  sélecteur de sens de rotation en position centrale.

  Ŷ

  Appuyez sur les languettes pour retirer le pack batterie

  Ŷ

  Retirez le pack batterie de l'outil.

  Pour éviter d'endommager les engrenages, laissez
  toujours le mandrin s'arrêter totalement avant de
  changer le sens de rotation.
  Pour arrêter la perceuse, relâchez la gâchette-interrupteur
  et laissez le mandrin s'arrêter totalement.
  NOTE: La perceuse ne fonctionnera que si le sélecteur
  de rotation est positionné complètement sur la gauche ou
  complètement sur la droite.
  Evitez de faire fonctionner la perceuse à basse vitesse
  pendant de longues périodes de temps. Un fonctionnement
  prolongé à basse vitesse peut entraîner une surchauffe de
  la perceuse. Si cela arrivait, refroidissez la perceuse en la
  faisant fonctionner à vide et à pleine vitesse.

  AVERTISSEMENT
  Les appareils alimentés par batterie sont toujours prêts
  à fonctionner. Il convient donc que l'interrupteur soit
  toujours verrouillé lorsque vous n'utilisez pas l'outil ou
  lorsque vous le transportez près de vous.

  MANDRIN AUTO-SERRANT
  Voir ¿gure 4.
  La perceuse est équipée d'un mandrin auto-serrant qui
  permet de serrer et de desserrer les forets dans ses mors.
  Les Àèches situées sur le mandrin indiquent dans quel
  sens en tourner le corps pour VERROUILLER (serrer) ou
  DÉVERROUILLER (desserrer) le foret.

  INTERRUPTEUR
  Voir ¿gure 3.
  Pour mettre la perceuse en marche, appuyez sur la
  gâchette-interrupteur. Pour l'arrêter, relâchez la gâchetteinterrupteur.
  NOTE: Lorsque le sélecteur de sens de rotation est en
  position centrale, la gâchette-interrupteur est verrouillée.
  VITESSE VARIABLE
  Voir ¿gure 3.
  La gâchette-interrupteur délivre une plus grande puissante
  lorsque l'on exerce une plus forte pression sur elle, et une
  7 • Page 12

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Français
  SÉLECTEUR DE VITESSE MÉCANIQUE (HAUTEBASSE)

  AVERTISSEMENT

  Voir ¿gure 9.
  Un commutateur à glissière se trouve sur le dessus de
  la perceuse et permet de sélectionner la vitesse lente
  (1) ou la rapide (2). Lorsque vous utilisez la perceuse en
  position (1), la vitesse est réduite et le couple ainsi que
  la puissance sont augmentés. Lorsque vous utilisez la
  perceuse en position (2), la vitesse est augmentée et le
  couple ainsi que la puissance sont diminués. Utilisez la
  vitesse lente (1) pour les applications demandant une
  forte puissance et un couple élevé, et la vitesse rapide
  (2) pour des opérations de perçage et de vissage rapides.

  Ne serrez pas les mors du mandrin sur un foret en
  tenant le mandrin d'une main tout en faisant tourner
  le moteur. Le mandrin pourrait déraper, ou votre main
  pourrait glisser et entrer en contact avec le foret. Ceci
  provoquerait un accident qui entraînerait de graves
  blessures.
  LOGEMENT POUR FORETS
  Voir ¿gure 5.
  Lorsque vous ne les utilisez pas, vous pouvez ranger
  les forets et embouts fournis avec la perceuse dans le
  logement prévu à cet effet à la base de la perceuse.

  LIMITEUR DE COUPLE RÉGLABLE
  Voir ¿gure 8.
  Lorsque vous utilisez la perceuse-visseuse pour diverses
  applications, il devient nécessaire d'augmenter ou de
  diminuer le couple a¿n d'éviter de risquer d'abîmer les
  têtes de vis, les ¿letages, les pièces à usiner, etc. En
  général, le couple devrait correspondre au diamètre de la
  vis. Si le couple est trop élevé ou la vis trop petite, la vis
  risque d'être endommagée ou de se casser.
  Le couple se règle en tournant la bague de réglage du
  couple. Le couple est plus élevé lorsque la bague de
  réglage est positionnée sur une plus grande valeur. Le
  couple est moins élevé lorsque la bague de réglage est
  positionnée sur une valeur moins grande.
  Le bon réglage dépend du type de matériau et de la taille
  de vis que vous utilisez.

  MISE EN PLACE DES FORETS
  Voir ¿gure 6 - 7.
  Ŷ

  Verrouillez la gâchette-interrupteur en mettant le
  sélecteur de sens de rotation en position centrale.

  Ŷ

  Serrez ou desserrez les mors du mandrin afin que leur
  ouverture soit légèrement plus grande que la taille
  du foret que vous comptez utiliser. Faites également
  légèrement pointer l'avant de la perceuse vers le haut
  pour éviter que le foret ne s'échappe du mandrin.

  Ŷ

  Insérez le foret.

  AVERTISSEMENT
  Assurez-vous que le foret pénètre bien droit dans les
  mors du mandrin. N'introduisez pas le foret de travers
  dans le mandrin en le serrant ensuite. Le foret pourrait
  s'en trouver éjecté de la perceuse et provoquer de
  grave blessures ou des dommages au mandrin.

  RÉGLAGE DU COUPLE

  Ŷ Serrez les mors du mandrin sur le foret.
  NOTE: Faites tourner le corps du mandrin dans le sens
  des Àèches marquées LOCK (verrouiller) pour resserrer
  les mors du mandrin. N'utilisez pas de clé pour serrer ou
  desserrer le mandrin.
  RETRAIT DES FORETS

  Ŷ

  Repérez les 24 repères de réglage du couple situés à
  l'avant de la perceuse.

  Ŷ

  Faites tourner la bague de réglage jusqu'à la valeur
  désirée.
  1-4

  Pour visser de petites vis

  5-8

  Pour visser dans des matériaux
  tendres

  9 - 12

  Pour visser dans des matériaux
  tendres ou durs

  13 - 16

  Pour visser dans du bois dur

  17 - 20

  Pour visser de grosses vis

  21 -

  Pour percer

  Voir ¿gure 6.
  Ŷ

  Verrouillez la gâchette-interrupteur en mettant le
  sélecteur de sens de rotation en position centrale.

  Ŷ Ouvrez les mors du mandrin.
  NOTE: Faites tourner le corps du mandrin dans le sens
  des Àèches marquées UNLOCK (déverrouiller) pour
  desserrer les mors du mandrin. N'utilisez pas de clé pour
  serrer ou desserrer le mandrin.
  Ŷ

  Retirez le foret.
  8 • Page 13

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Français
  PERÇAGE

  Ŷ

  Lorsque vous percez un trou débouchant, placez un
  bloc de bois sous la pièce à percer pour éviter les
  éclats et les échardes en sortie de trou.

  Ŷ

  Vérifiez que le sélecteur de sens de rotation est dans
  la bonne position (avant ou arrière).

  Ŷ

  Bloquez la pièce à percer dans un étau ou à l'aide de
  serre-joints pour l'empêcher de tourner sous l'action
  du foret.

  PERÇAGE DANS LE MÉTAL
  Pour des performances maximales, utilisez des forets en
  acier rapide pour percer dans le métal ou dans l'acier.

  Ŷ

  Tenez fermement la perceuse et posez le foret à
  l'endroit du trou à percer.

  Ŷ

  Débutez le perçage à très basse vitesse pour éviter
  que le foret ne dérape de son point de départ.

  Ŷ

  Appuyez sur la gâchette-interrupteur pour commencer
  de percer.

  Ŷ

  Ŷ

  Faites pénétrer le foret dans la pièce à percer, en
  n'appliquant que la pression nécessaire pour que le
  foret continue de couper. Ne forcez pas sur le foret,
  et n'appliquez pas de pression latérale pour élargir un
  trou. Laissez l'outil effectuer le travail.

  Maintenez une vitesse et une pression vous
  permettant de percer sans que le foret ne surchauffe.
  L'application d'une trop forte pression provoquera:
  Ɣ Une surchauffe du foret
  Ɣ Une usure des roulements
  Ɣ La torsion et le brûlage des forets
  Ɣ Le perçage de trous décentrés ou de forme
  irrégulière
  Pour percer un trou de grand diamètre dans le métal,
  commencez avec un petit foret, puis terminez Avec un
  plus grand foret. Lubrifiez également le foret avec de
  l'huile pour améliorer la performance du perçage et
  augmenter la durée de vie du foret.

  AVERTISSEMENT

  Ŷ

  Soyez préparé à la réaction du foret à l'approche du
  débouchage. Lorsque cela se produit, la perceuse a
  tendance à accrocher et à réagir en direction opposée
  de la rotation, risquant de provoquer une perte de
  contrôle au moment du débouchage. Si vous ne vous y
  attendez pas, cette perte de contrôle peut être la cause
  de graves blessures.

  ENTRETIEN

  AVERTISSEMENT
  Ŷ

  Pour percer des surfaces dures et lisses, marquez la
  position du trou à percer à l'aide d'un pointeau. Ceci
  empêchera que le foret ne dérape hors de l'axe en
  début de perçage.

  Ŷ

  Pour percer les métaux, mettez un peu d'huile fine sur
  le foret pour éviter qu'il surchauffe. L'huile prolongera
  la durée de vie du foret et augmentera l'efficacité du
  perçage.

  N'effectuez les réparations qu'en utilisant des pièces
  détachées identiques. L’utilisation de toute autre pièce
  détachée représente un danger et peut endommager
  l’appareil.
  Evitez
  d’utiliser
  des
  solvants
  pour
  nettoyer
  les
  parties
  en
  plastique.
  La plupart des plastiques sont susceptibles d’être
  endommagés par les solvants disponibles dans le
  commerce. Utilisez des chiffons propres pour retirer la
  saleté, les poussières, l’huile, la graisse, etc.

  Ŷ

  Au cas où le foret se coincerait dans la pièce à percer
  ou au cas où la perceuse se bloquerait, arrêtez
  immédiatement l'outil. Retirez le foret de la pièce à
  percer et déterminez la cause du blocage.
  NOTE: Cette perceuse est équipée d'un frein électrique.
  Lorsque la gâchette-interrupteur est relâchée, le
  mandrin s'arrête de tourner. Lorsque le frein fonctionne
  correctement, des étincelles sont visibles à travers les
  fentes de ventilation du corps de la perceuse. Ceci est
  normal et correspond à l'action du frein.

  AVERTISSEMENT
  Ne laissez jamais du liquide de frein, de l’essence, des
  produits pétroliers, des huiles pénétrantes, etc. entrer
  en contact avec les parties en plastique. Ces produits
  chimiques contiennent des substances qui peuvent
  endommager, fragiliser ou détruire le plastique.

  PERÇAGE DANS LE BOIS
  Pour des performances maximales, utilisez des forets en
  acier rapide pour percer dans le bois.
  Ŷ

  Ne maltraitez pas l’outil. Les pratiques abusives peuvent
  endommager l’outil ainsi que la pièce à travailler.

  Débutez le perçage à très basse vitesse pour éviter
  que le foret ne dérape de son point de départ.
  Augmentez la vitesse à mesure que le foret pénètre
  dans le matériau.
  9 • Page 14

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  Français
  AVERTISSEMENT
  Ne tentez pas de modi¿er cet outil ou de fabriquer des
  accessoires non recommandés pour l’utilisation avec
  cet outil. Toute altération ou modi¿cation de la sorte
  constitue un mésusage et peut entraîner des situations
  risquées pouvant entraîner de graves blessures.

  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
  Recyclez les matières premières au lieu
  de les jeter aux ordures ménagères.
  Pour protéger l’environnement, l’outil, les
  accessoires et les emballages doivent être
  triés.

  SYMBOLE

  Alerte de Sécurité
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Volts
  Hertz
  Courant continu
  Courant alternatif
  Watts
  Vitesse à vide
  Nombre de tours ou de mouvements par
  minute
  Recyclez les machines électriques hors
  d’usage
  Conformité CE
  Double isolation

  Portez une protection auditive
  Portez une protection oculaire

  Veuillez lire attentivement le mode d’emploi
  avant de démarrer la machine.
  Les produits électriques hors d’usage ne
  doivent pas être jetés avec les ordures
  ménagères. Recyclez-les par l’intermédiaire
  des structures disponibles. Contactez les
  autorité locales pour vous renseigner sur les
  conditions de recyclage.
  10

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 15

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Deutsch
  BESCHREIBUNG
  1. Schnellspannfutter
  2. Ein-/Aus-Schalter
  3. Bit-Halterung
  4. Wahlschalter für Drehrichtung (vorwärts/rückwärts)
  5. Ring zur Drehmomenteinstellung
  6. Laschen eindrücken
  7. Akku
  8. Rückwärts
  9. Vorwärts
  10. Öffnen (Lösen)
  11. Spannbacken
  12. Schließen (Festziehen)
  13. Bohrer
  14. Drehmoment verringern
  15. Drehmoment erhöhen
  16. Gangwahlschalter
  17. hohe Geschwindigkeit
  18. niedrige Geschwindigkeit

  LSDT1202

  Ŷ

  WARNUNG
  Tragen Sie immer Augenschutz in Übereinstimmung
  mit ANSI Z87.1. Nichtbeachtung kann dazu führen,
  dass Gegenstände in Ihre Augen geschleudert werden,
  und möglicherweise zu schweren Verletzungen führen.

  WARNUNG
  Verwenden Sie kein Anbauteil oder Zubehör das nicht
  vom Hersteller dieses Produkts empfohlen ist. Die
  Verwendung von nicht autorisierten Anbauteilen oder
  Zubehör kann zu schweren Verletzungen führen.
  ANWENDUNGSBEREICHE
  Sie können dieses Produkt für die unten aufgeführten
  Zwecke verwenden:
  Ɣ Bohren in alle Holzproduktarten (Schnittholz,
  Sperrholz,
  Täfelung,
  Verbundplatten
  und
  Hartfaserplatten)
  Ɣ Bohren in Keramik, Plastik, Fiberglas und Laminate
  Ɣ Bohren in Metall
  Für vollständige Ladeanweisungen lesen Sie bitte die
  Bedienungsanleitung für die Akkus und Ladegeräte, die in
  den allgemeinen Sicherheitsregeln aufgeführt wird.

  TECHNISCHE DATEN
  12 V
  0.8-10 mm

  Ein-/Aus-Schalter

  Variable Geschwindigkeit

  VORRICHTUNGEN ZUM SCHUTZ DES AKKUS
  Ryobi Lithium-Ionen-Akkus wurden mit Vorrichtungen
  versehen, die die Lithium-Ionen Zellen schützen und die
  Lebensdauer des Akkus maximieren. Unter bestimmten
  Betriebsbedingungen veranlassen diese integrierten
  Vorrichtungen den Akku und das Werkzeug, das durch
  den Akku betrieben wird, dazu sich anders zu Verhalten
  als Nickel-Cadmium-Akkus.
  Bei einigen Anwendungen kann die Akkuelektronik den
  Akku anweisen sich abzuschalten, was dazu führt, dass
  das Werkzeug aufhört zu laufen. Lösen Sie den Auslöser
  um Akku und Werkzeug wieder neu zu starten und den
  Normalbetrieb fortzusetzen.

  Leerlaufdrehzahl (bohren)
  niedrige Geschwindigkeit

  0 - 400 min-1

  hohe Geschwindigkeit

  0 - 1380 min-1

  Max. Drehmoment

  25 Nm

  Gewicht (ohne Akkupack)

  1.01 kg

  Modell

  Akku (nicht im
  Lieferumfang
  enthalten)

  C120N

  WARNUNG

  Halten Sie Ihr Gerät nur an den isolierten und
  abrutschsicheren Stellen, wenn Sie auf einer
  Fläche arbeiten, unter der sich elektrische
  Leitungen befinden können. Ein Schneidaufsatz,
  der mit einem unter Strom stehenden Draht in Kontakt
  gerät kann bewirken, dass freiliegende Metallteile des
  Werkzeugs ebenfalls unter Strom stehen, was dem
  Benutzer einen Stromschlag versetzen könnte.

  Bohrfutter

  BPN1213

  Werden Sie durch Vertrautheit mit dem Gerät nicht
  unvorsichtig. Vergessen Sie nicht, dass ein Moment der
  Unachtsamkeit zu schweren Verletzungen führen kann.

  Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann zu
  Gehörverlust führen.

  Elektrische Spannung

  C120D

  BETRIEB

  BESONDERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
  Ŷ

  BPL1220
  BPN1213

  Kompatibles ladegerät
  (nicht im Lieferumfang
  enthalten)

  11 • Page 16

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Deutsch
  BITTE BEACHTEN: Um ein weiteres Abschalten des
  Akkus zu verhindern, vermeiden Sie es, das Werkzeug
  mit Gewalt einzusetzen.
  Sollte ein Lösen des Auslösers Akku und Werkzeug nicht
  neu starten ist das Akkupack erschöpft. Wenn erschöpft,
  wird das Akkupack mit dem AuÀaden beginnen sobald es
  auf das Lithium-Ionen-Ladegerät gesetzt wird.

  Über den Auslöser kann die Geschwindigkeit durch
  stärkeres Drücken auf den Auslöser erhöht und durch
  leichteres Drücken reduziert werden.
  BITTE BEACHTEN: Es kann sein, dass Sie während des
  Betriebs einen vom Auslöser ausgehenden Pfeif- oder
  Klingelton hören. Machen Sie sich darum keine Sorgen –
  es handelt sich hierbei um einen normalen Bestandteil der
  Auslöserfunktion.

  AKKUPACK EINSETZEN
  Siehe Abbildung 2.

  WAHLSCHALTER FÜR DREHRICHTUNG

  Ŷ

  Setzen Sie den Wahlschalter für die Drehrichtung auf
  die mittlere Stellung.

  Ŷ

  Setzen Sie den Akku wie gezeigt in das Gerät.

  Ŷ

  Lassen Sie die Laschen auf beiden Seiten des Akkus
  einrasten und vergewissern Sie sich, dass der Akku
  vor Beginn des Betriebs sicher im Gerät sitzt.

  Siehe Abbildung 3.
  Die Drehrichtung des Bohrers ist umkehrbar und wird
  über einen Wahlschalter, der sich über dem Auslöser
  be¿ndet, gesteuert. Mit der Bohrmaschine in normaler
  Betriebsposition, sollte der Wahlschalter für die
  Drehrichtung zum vorwärts bohren auf die linke Seite
  des Auslösers eingestellt sein. Die Bohrrichtung wird
  umgekehrt, wenn der Wahlschalter sich rechts vom
  Auslöser be¿ndet.
  Das schalten des wahlschalters auf die aus/off (mittlere
  sperr-) position hilft die wahrscheinlichkeit eines
  unbeabsichtigen starten bei nichtgebrauch zu verringern.

  AKKUPACK ENTFERNEN

  WARNUNG
  Entfernen Sie vor der Montage von Teilen, dem
  Vornehmen von Einstellungen, dem Einsetzen
  oder Abnehmen von Bits, dem Reinigen oder bei
  Nichtgebrauch immer erst den Akku aus dem
  Werkzeug. Das Entfernen des Akkus verhindert
  ein unbeabsichtigtes Einschalten, das schwere
  Verletzungen verursachen könnte.
  Ŷ

  Sperren Sie den Auslöser, indem Sie den Wahlschalter
  für die Drehrichtung auf die Mittelstellung setzen.

  Ŷ

  Zum Lösen des Akkus die Laschen eindrücken

  Ŷ

  Den Akku aus dem Werkzeug entfernen.

  ACHTUNG
  Lassen Sie, um einen Getriebeschaden zu vermeiden,
  das Bohrfutter immer erst ganz zum Halten kommen
  bevor Sie die Drehrichtung ändern.
  Lassen Sie zum Anhalten der Bohrmaschine den Auslöser
  los und das Bohrfutter ganz zum Halten kommen.
  BITTE BEACHTEN: Die Bohrmaschine läuft nicht, wenn
  der Auswahlschalter für die Drehrichtung nicht ganz nach
  links oder rechts gestellt wird.
  Vermeiden Sie es, die Bohrmaschine über einen
  längeren Zeitraum hinweg mit niedriger Geschwindigkeit
  laufen zu lassen. Konstanter Gebrauch bei niedrigen
  Geschwindigkeiten kann dazu führen, dass die
  Bohrmaschine überhitzt. Sollte dies geschehen, lassen
  Sie die Bohrmaschine ohne Belastung mit voller
  Geschwindigkeit laufen.

  WARNUNG
  Batteriebetriebene Werkzeuge be¿nden sich immer
  in Betriebsbereitschaft. Der Schalter sollte daher bei
  Nichtgebrauch oder dem Tragen an der Seite immer
  gesichert sein.

  EIN-/AUS-SCHALTER

  SCHNELLSPANNFUTTER

  Siehe Abbildung 3.
  Drücken sie denn auslöser um die bohrmaschine
  einzuschalten. Lassen sie den auslöser los, um sie
  auszuschalten.
  BITTE BEACHTEN: Wenn sich der Wahlschalter in der
  Mittelstellung be¿ndet wird der Auslöser blockiert.

  Siehe Abbildung 4.
  Die Bohrmaschine verfügt über ein Schnellspannfutter
  zum Lösen bzw. Festspannen der Bohrer in den
  Spannbacken. Die Pfeile auf dem Bohrfutter zeigen an
  in welche Richtung das Bohrfutter gedreht werden muss
  um den Bohrer festzuspannen (LOCK) oder zu lösen
  (UNLOCK).

  VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
  Siehe Abbildung 3.
  12 • Page 17

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Deutsch
  BITTE BEACHTEN: Um die Spannbacken zu öffnen,
  drehen Sie das Bohrfutter in die durch den mit UNLOCK
  beschrifteten Pfeil angezeigte Richtung. Versuchen Sie
  nicht, die Spannbacken mit einem Schraubenschlüssel zu
  lösen oder festzuziehen!

  WARNUNG
  Halten Sie das Bohrfutter nicht mit der Hand fest, um
  die Spannbacken um den Bohrer mit Hilfe der Kraft
  der Bohrmaschine festzuziehen. Das Bohrfutter könnte
  in Ihrer Hand verrutschen, oder Ihre Hand könnte
  verrutschen, und in Kontakt mit dem sich drehenden
  Bohrer kommen. Dies kann zu schweren Verletzungen
  führen.

  Ŷ

  GANGWAHLSCHALTER (HOCH-NIEDRIG)
  Siehe Abbildung 9.
  Ein Schiebeschalter zum Einstellen der niedrig (1) bzw.
  hoher (2) Geschwindigkeit be¿ndet sich an der Oberseite
  der Bohrmaschine. Bei Verwendung der Bohrmaschine im
  niedrigen niedriger (1) Geschwindigkeitsbereich wird die
  Geschwindigkeit verringert und das Gerät hat mehr Kraft
  und einen höheren Drehmoment. Bei Verwendung der
  Bohrmaschine im höheren (2) Geschwindigkeitsbereich
  wird die Geschwindigkeit erhöht und das Gerät hat weniger
  Kraft und ein niedrigeres Drehmoment. Verwenden Sie
  die niedrige (1) Geschwindigkeit für Anwendungen, die
  viel Kraft und ein hohes Drehmoment erfordern, und die
  höhere (2) Geschwindigkeit für Anwendungen, die ein
  schnelles Bohren bzw. Schrauben erfordern.

  BIT-HALTERUNG
  Siehe Abbildung 5.
  Bei Nichtgebrauch können die mit der Bohrmaschine
  mitgelieferten Bits in dem hierfür vorgesehenen Bereich
  an der Unterseite der Bohrmaschine aufbewahrt werden.
  BOHRER EINSETZEN
  Siehe Abbildung 6 - 7.
  Ŷ

  Sperren Sie den Auslöser, indem Sie den Wahlschalter
  für die Drehrichtung auf die Mittelstellung setzen.

  Ŷ

  Öffnen bzw. schließen Sie die Spannbacken so weit,
  dass die Öffnung etwas größer ist, als die Größe
  des Bohrers, den Sie verwenden möchten. Halten
  Sie dabei die Vorderseite der Bohrmaschine ein
  wenig nach Oben, so dass der Bohrer nicht aus den
  Spannbacken fallen kann.

  Ŷ

  EINSTELLBARE DREHMOMENTKUPPLUNG
  Siehe Abbildung 8.
  Bei Verwendung der Bohrmaschine für verschiedene
  Anwendungen ist es notwendig, das Drehmoment zu
  erhöhen bzw. zu verringern, um die Wahrscheinlichkeit
  einer Beschädigung von Schraubenköpfen, Gewinden,
  Werkstücken usw. zu verringern. Allgemein gilt,
  dass die Drehmomentintensivität der Stärke des
  Schraubendurchmessers entsprechen sollte. Liegt das
  Drehmoment zu hoch, oder sind die Schrauben zu klein,
  können die Schrauben beschädigt werden oder brechen.
  Das Drehmoment wird durch Drehen des Rings zur
  Drehmomentseinstellung eingestellt. Das Drehmoment
  liegt höher, wenn der Ring zur Drehmomentseinstellung
  auf einen höheren Wert eingestellt wird. Das Drehmoment
  liegt niedriger, wenn der Ring zur Drehmomentseinstellung
  auf einen niedrigeren Wert eingestellt wird.
  Die passende Einstellung hängt von der Art des Materials
  und der Größe der Schrauben, die sie verwenden, ab.

  Setzen Sie den Bohrer ein.

  WARNUNG
  Achten Sie darauf, den Bohrer gerade in die
  Spannbacken
  einzusetzen.
  Ziehen
  Sie
  die
  Spannbacken nicht fest, falls der Bohrer schräg
  eingesetzt wurde. Dies könnte dazu führen, dass der
  Bohrer aus der Bohrmaschine geschleudert wird, was
  zu schweren Verletzungen oder Beschädigung des
  Bohrfutters führen kann.
  Ŷ

  Ziehen Sie die Spannbacken um den Bohrer herum
  fest.
  BITTE BEACHTEN: Um die Spannbacken festzuziehen,
  drehen Sie das Bohrfutter in die durch den mit LOCK
  beschrifteten Pfeil angezeigte Richtung. Versuchen Sie
  nicht, die Spannbacken mit einem Schraubenschlüssel zu
  lösen oder festzuziehen!

  DREHMOMENT EINSTELLEN

  BOHRER ENTFERNEN
  Siehe Abbildung 6.
  Ŷ

  Sperren Sie den Auslöser, indem Sie den Wahlschalter
  für die Drehrichtung auf die Mittelstellung setzen.

  Ŷ

  Öffnen Sie die Spannbacken.

  Nehmen Sie den Bohrer heraus.

  Ŷ

  Sie finden die 24 Drehmomentseinstellungen auf der
  Vorderseite der Bohrmaschine.

  Ŷ

  Drehen Sie den Einstellring auf den gewünschten
  Wert.
  1-4

  13

  Für kleine Schrauben • Page 18

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Deutsch
  5-8

  Für das Schrauben in weiches
  Material

  9 - 12

  Für das Schrauben in weiche und
  harte Materialien

  13 - 16

  Für das Schrauben in Hartholz

  17 - 20

  Für große Schrauben

  21 -

  Zum Bohren

  dem Werkstück und ermitteln Sie den Grund für das
  Verklemmen.
  BITTE BEACHTEN: Dieser Bohrer verfügt über eine
  elektrische Bremse. Wird der Auslöser losgelassen, hört
  das Bohrfutter auf sich zu drehen. Wenn die Bremse
  ordnungsgemäß funktioniert, sieht man durch die
  Ventilationsschlitze im Gehäuse Funken. Dies entspricht
  der normalen Funktion der Bremse.
  BOHREN IN HOLZ
  Verwenden Sie für eine optimale Leistung beim Bohren in
  Holz Hochgeschwindigkeits-Stahl-Holzbohrer.

  BOHREN
  Ŷ

  Prüfen Sie, ob der Wahlschalter für die gewünschte
  Drehrichtung korrekt eingestellt ist (vorwärts bzw.
  rückwärts).

  Ŷ

  Sichern Sie das Material, in das gebohrt werden soll,
  in einem Schraubstock oder mit Klemmen, so dass es
  sich beim Bohren nicht mitdreht.

  Ŷ

  Halten Sie die Bohrmaschine fest in der Hand und
  setzen Sie den Bohrer an den Punkt an dem Sie
  Bohren möchten.

  Ŷ

  Drücken Sie den Auslöser um die Bohrmaschine zu
  starten.

  Ŷ

  Üben Sie dabei nur so viel Kraft aus, wie benötigt
  wird, damit der Bohrer sich weiter durch das Material
  schneidet. Zwingen Sie den Bohrer nicht mit Gewalt in
  das Material und üben Sie keinen seitlichen Druck aus
  um ein Loch zu vergrößern. Lassen Sie das Werkzeug
  die Arbeit machen!

  Ŷ

  Bohren Sie zunächst mit einer sehr niedrigen
  Geschwindigkeit, um zu vermeiden, dass der Bohrer
  von der Bohrstelle verrutscht. Erhöhen Sie die
  Geschwindigkeit während der Bohrer sich in das
  Material frisst.

  Ŷ

  Setzen Sie beim Durchbohren von Werkstücken ein
  Holzstück hinter das Werkstück, um ausgefranste oder
  gesplitterte Ränder auf der Rückseite des Bohrlochs
  zu vermeiden.

  BOHREN IN METALL
  Verwenden Sie für eine optimale Leistung beim Bohren
  in Metall oder Stahl Hochgeschwindigkeits-Stahlbohrer für
  Stahl bzw. Metall.
  Ŷ

  Bohren Sie zunächst mit einer sehr niedrigen
  Geschwindigkeit, um zu vermeiden, dass der Bohrer
  von der Bohrstelle verrutscht.

  Ŷ

  Bohren Sie mit einer Geschwindigkeit und einem
  Druck, die es dem Bohrer ermöglichen, sich ohne
  Überhitzung durch das Material zu fressen. Wird zu
  viel Druck ausgeübt:
  Ɣ Überhitzt der Bohrer
  Ɣ Verschleißen die Lagerelemente
  Ɣ Verbiegen oder verschmoren Bohrer
  Ɣ Entstehen außermittige oder unregelmäßig
  geformte Löcher
  Beginnen Sie beim Bohren von großen Löchern in
  Metall mit einem kleinen Bohrer und beenden Sie Die
  Arbeit mit einem größeren Bohrer. Ölen Sie außerdem
  den Bohrer um die Bohrwirkung und die Lebensdauer
  des Bohrers zu erhöhen.

  WARNUNG
  Bereiten Sie sich auf ein Blockieren vor, wenn der
  Bohrer das Material durchstößt. In dieser Situation
  neigt ein Bohrer dazu sich anzufressen und entgegen
  der Drehrichtung auszuschlagen.Das kann bei
  Durchstoßen des Materials zu einem Kontrollverlust
  führen. Ist man darauf nicht vorbereitet, kann solch ein
  Kontrollverlust zu Verletzungen führen.
  Ŷ

  Verwenden Sie beim Bohren in harte,ebene
  Oberflächen einen Ankörner, um die gewünschte
  Lochposition zu markieren. Hierdurch wird vermieden,
  dass der Bohrer bei Bohrbeginn verrutscht.

  Ŷ

  Tragen Sie beim Bohren in Metalle ein leichtes Öl auf
  den Bohrer auf,um ein Überhitzen zu vermeiden. Das
  Öl verlängert die Lebensdauer des Bohrers und erhöht
  die Bohrwirkung.

  Ŷ

  Ŷ

  WARTUNG UND PFLEGE

  WARNUNG
  Verwenden Sie für die Wartung nur Originalersatzteile.
  Die Verwendung anderer Teile kann gefährlich sein
  oder eine Beschädigung des Produkts verursachen.

  Falls der Bohrer sich im Werkstück verklemmen
  oder die Bohrmaschine blockieren sollte,stoppen Sie
  sofort das Werkzeug. Entfernen Sie den Bohrer aus
  14 • Page 19

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Deutsch
  Vermeiden
  Sie
  beim
  Reinigen
  der
  Plastikteile
  den
  Einsatz
  von
  Lösungsmitteln.
  Die meisten Kunststoffe können durch im Handel
  erhältliche Lösungsmittel beschädigt werden.Bewegen
  Sie den Bohrer in das Werkstück. Benutzen Sie saubere
  Lappen um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

  Entsorgen Sie unerwünschtes Material
  CE-Konformität
  Doppelisolierung

  WARNUNG
  Lassen Sie niemals BremsÀüssigkeiten, Benzin,
  Produkte auf Erdölbasis, Penetrieröle usw. mit den
  Plastikteilen in Kontakt geraten. Diese chemischen
  Produkte enthalten Substanzen, die den Kunststoff
  beschädigen, schwächen oder zerstören können.

  Gehörschutz tragen
  Augenschutz tragen

  Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig,
  bevor Sie das Gerät einschalten.

  Überlasten Sie Elektrowerkzeuge nicht. Eine falsche
  Verwendungsweise kann sowohl das Werkzeug, als auch
  das Werkstück beschädigen.

  Elektrische Geräte sollten nicht mit dem
  übrigen
  Müll
  entsorgt
  werden.
  Bitte
  entsorgen Sie diese an den entsprechenden
  Entsorgungsstellen. Wenden Sie sich an
  die örtliche Behörde oder Ihren Händler, um
  Auskunft über die Entsorgung zu erhalten.

  WARNUNG
  Versuchen Sie nicht, dieses Werkzeug zu verändern
  oder mit Zubehör zu verwenden, das nicht zur
  Verwendung mit diesem Werkzeug empfohlen ist.
  Solche Veränderungen oder Modi¿kationen stellen
  eine missbräuchliche Verwendung dar und können
  gefährliche
  Arbeitsbedingungen
  schaffen,
  die
  möglicherweise zu schweren Verletzungen führen.

  UMWELTSCHUTZ
  Recyceln Sie die Rohstoffe anstatt sie in die
  Haushaltsabfälle zu geben. Zum Schutz der
  Umwelt müssen das Gerät, die Zubehörteile
  und die Verpackungen getrennt entsorgt
  werden.

  SYMBOL

  Sicherheitswarnung
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Volt
  Hertz
  Gleichstrom
  Wechselstrom
  Watt
  Leerlaufdrehzahl
  Anzahl Umdrehungen oder Bewegungen pro
  Minute

  15 • Page 20

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Español
  DESCRIPCIÓN
  Modelo

  1. Mandril sin llave
  2. Interruptor
  3. Espacio para guardar brocas
  4. Selector de rotación (hacia adelante/atrás)
  5. Anillo de apriete
  6. Pulsar el cierre
  7. Batería
  8. Sentido opuesto
  9. Sentido normal
  10. Desbloquear (aÀojar)
  11. Mordazas del portabrocas
  12. Bloquear (ajustar)
  13. Broca
  14. Disminuir el apriete
  15. Incrementar el apriete
  16. Selector de velocidad
  17. Alta velocidad
  18. Baja velocidad

  LSDT1202

  Utilice elementos de protección auditiva. La
  exposición al ruido puede causar pérdidas de audición.

  Ŷ

  Sujete la herramienta de sus partes plásticas
  (aisladas) y antideslizantes cuando trabaje en una
  superficie debajo de la cual puedan pasar cables
  de electricidad. El accesorio de corte que esté en
  contacto con un cable “vivo” puede transmitir corriente
  a las piezas metálicas de la herramienta que estén
  expuestas y el operador podría sufrir una descarga
  eléctrica.

  12 V

  Mandril de sujeción

  0.8-10 mm

  Interruptor

  Velocidad
  variable

  0 - 400 min-1

  Alta velocidad

  0 - 1380 min-1

  Fuerza de torsión máx.

  25 Nm

  Peso (sin batería)

  1.01 kg

  C120D

  BPN1213

  C120N

  ADVERTENCIA

  ADVERTENCIA
  Utilice siempre protección ocular que cumpla con la
  ANSI Z87.1. Si no cumple esta advertencia, los objetos
  que salgan despedidos pueden causarle graves
  lesiones en los ojos.

  ADVERTENCIA
  No utilice conexiones ni accesorios que no estén
  recomendados por el fabricante de este producto. El
  uso de conexiones o accesorios no recomendados
  puede causar graves daños personales.
  APLICACIONES
  Puede utilizar este producto para los ¿nes que ¿guran a
  continuación:
  Ɣ Perforación en todo tipo de productos de madera
  (leña, madera contrachapada, paneles, cartón y
  cartón duro)
  Ɣ Perforación en cerámica, plásticos, fibra de vidrio
  y laminados
  Ɣ Perforación de metales
  Para unas instrucciones completas de carga completa,
  consulte el Manual del Usuario para las baterías y
  cargadores que ¿guran en las Normas Generales de
  Seguridad.

  Velocidad sin carga (modo de
  taladrado)
  Baja velocidad

  BPL1220
  BPN1213

  Preste especial atención aunque esté familiarizado con
  el producto. Recuerde que un despiste de una sola
  fracción de segundo es su¿ciente para causar daños
  graves.

  ESPECIFICACIONES
  Tensión

  Cargador compatible
  (no incluido)

  FUNCIONAMIENTO

  REGLAS ESPECIALES DE SEGURIDAD
  Ŷ

  Batería (no
  incluido)

  PROTECCIÓN DE LAS BATERÍAS
  Las baterías de ión de litio Ryobi están diseñadas con
  características que protegen la células de iones de litio
  y maximizan la duración de la batería. Dependiendo
  de las condiciones de funcionamiento, los elementos
  incluidos pueden hacer que la batería y la herramienta a
  la que suministra energía, actúen de forma diferente a las
  baterías de níquel-cadmio.
  16 • Page 21

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Español
  En algunas aplicaciones, la batería electrónica puede
  señalar que la batería está agotada y detener el
  funcionamiento de la herramienta. Para reiniciar la batería
  y la herramienta, suelte el gatillo y vuelva a encender
  normalmente.
  NOTA: Para prevenir el cierre adicional de la batería, evite
  forzar la herramienta.
  Si al soltar el gatillo no se reinicia el funcionamiento de
  la batería y herramienta, signi¿cará que la batería está
  agotada. Si es así, la batería comenzará a cargarse
  cuando se coloque en el cargador de ión-litio.

  VELOCIDAD VARIABLE
  Ver ¿gura 3.
  Dependiendo de la presión que utilicemos al pulsar
  el gatillo-interruptor mayor velocidad y obtendremos
  una velocidad más baja si pulsamos el gatillo con poca
  presión.
  NOTA: Podrá oír un pitido o zumbido procedente del
  interruptor durante su uso. No se preocupe, es normal y
  forma parte de la función de interruptor.
  SELECTOR DE ROTACIÓN
  Ver ¿gura 3.
  La rotación de la broca es reversible y está controlada
  por un selector situado encima del gatillo-interruptor.
  Sosteniendo el taladro en posición normal de
  funcionamiento, la dirección del selector de rotación
  debería colocarse a la izquierda del gatillo-interruptor
  para una perforación en sentido normal. La dirección de
  perforación se invierte cuando el selector se encuentra a
  la derecha del gatillo-interruptor.
  Coloque el selector de rotación en la posición off (bloqueo
  central) que ayuda a reducir la posibilidad de un arranque
  accidental cuando no esté en uso.

  INSTALAR LA BATERÍA
  Ver ¿gura 2.
  Ŷ

  Coloque el selector de rotación en la posición central.

  Ŷ

  Inserte la batería en el producto, tal y como se
  muestra.

  Ŷ

  Asegúrese de que los cierres a cada lado de la batería
  encajen en su lugar y que la batería está correctamente
  instalada antes de comenzar la operación.

  EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

  ADVERTENCIA
  PRECAUCIÓN

  Quite siempre la batería del taladro cuando esté
  montando piezas, realizando ajustes, montando o
  retirando piezas pequeñas, limpiando la herramienta,
  o cuando no esté en uso. Retirar la batería evitará
  un arranque accidental que puede provocar lesiones
  personales graves.
  Ŷ

  Bloquee el gatillo-interruptor colocando el selector de
  rotación en la posición central.

  Ŷ

  Presione los cierres para desbloquear la batería

  Ŷ

  Retire la batería de la herramienta.

  Para evitar daños en los engranajes, siempre deje que
  el mandril se detenga completamente antes de cambiar
  la dirección de rotación.
  Para detener la perforación, suelte el gatillo-interruptor y
  deje que el mandril se detenga completamente.
  NOTA: El taladro no funcionará a menos que empuje el
  selector de rotación completamente hacia la izquierda o
  hacia la derecha.
  Evite utilizar el taladro a bajas velocidades durante largos
  periodos de tiempo. Utilizarlo de forma constante a baja
  velocidad puede hacer que el taladro se caliente en
  exceso. Si esto ocurre, debe enfriar el taladro haciéndolo
  funcionar sin carga y a toda velocidad.

  ADVERTENCIA
  Las herramientas de batería siempre se encuentran
  en condiciones de funcionamiento. Por lo tanto, el
  interruptor siempre debería estar bloqueado cuando no
  esté en uso o cuando lo esté transportando.

  MANDRIL SIN LLAVE
  Ver ¿gura 4.
  El taladro dispone de un mandril sin llave para apretar o
  soltar brocas en las mordazas. Las Àechas del mandril
  indican en qué dirección se debe rotar el cuerpo del
  mandril para BLOQUEAR (apretar) o DESBLOQUEAR
  (soltar) la broca.

  INTERRUPTOR
  Ver ¿gura 3.
  Para encender el taladro, pulse el gatillo-interruptor. Para
  apagarlo, suelte el gatillo-interruptor.
  NOTA: Cuando el selector se encuentre en la posición
  central, signi¿cará que el gatillo-interruptor está
  bloqueado.
  17 • Page 22

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Español
  SELECTOR DE VELOCIDAD (ALTA-BAJA)

  ADVERTENCIA

  Ver ¿gura 9.
  En la parte superior del taladro se encuentra un interruptor
  en el que podrá seleccionar una velocidad baja (1) o alta
  (2). Cuando utilice el taladro para perforar a una velocidad
  baja (1), la velocidad disminuirá y la unidad tendrá más
  potencia y par motor. Cuando utilice el taladro para
  perforar a una velocidad alta (2), la velocidad aumentará
  y la unidad tendrá menos potencia y par motor. Utilice una
  velocidad baja (1) de velocidad para aplicaciones de alta
  potencia y par motor alto y una velocidad alta (2) para un
  atornillado y perforación rápidos.

  No sostenga el mandril con una mano y utilice la
  potencia de la broca para apretar las mordazas en la
  broca. El cuerpo del mandril podría deslizarse de su
  mano o ésta podría deslizarse y ponerse en contacto
  con la broca en rotación. Esto podría causar un
  accidente que dé lugar a lesiones personales graves.
  ESPACIO PARA GUARDAR BROCAS
  Ver ¿gura 5.
  Cuando no esté en uso, las piezas pequeñas
  suministradas con el taladro se pueden colocar en la zona
  de almacenamiento situada en la base del taladro.

  ENGANCHE DE PAR AJUSTABLE
  Ver ¿gura 8.
  Al utilizar el taladro para varias aplicaciones, se hace
  necesario aumentar o disminuir el par motor con el ¿n de
  ayudar a prevenir la posibilidad de dañar los cabezales de los
  tornillos, hilos, piezas, etc. En general, el par motor debería
  corresponder con la intensidad del diámetro de la rosca. Si
  el par motor es demasiado alto o los tornillos demasiado
  pequeños, éstos podrían resultar dañados o romperse.
  El par se ajusta girando el anillo de ajuste de par. El par
  es mayor cuando el anillo de ajuste de par se encuentra
  en una posición alta. El par es menor cuando el anillo de
  ajuste de par se encuentra en una posición más baja.
  El ajuste apropiado depende del tipo de material y del
  tamaño del tornillo que está utilizando.

  INSTALACIÓN DE LA BROCAS
  Ver ¿gura 6 - 7.
  Ŷ

  Bloquee el gatillo-interruptor colocando el selector de
  rotación en la posición central.

  Ŷ

  Abrir o cerrar las mordazas hasta un punto en el que la
  apertura sea ligeramente más grande que el tamaño
  de la broca que vaya a utilizar. Levante también la
  parte frontal del taladro ligeramente para evitar que la
  broca se desprenda de la mordaza.

  Ŷ

  Inserte la broca.

  ADVERTENCIA
  Asegúrese de insertar la broca directamente en la
  mordaza. No inserte la broca en las mordazas de sujeción
  en ángulo y apriete. Esto podría hacer que la broca se
  desprendiese del taladro, resultando en posibles lesiones
  personales graves o daños en el mandril.
  Ŷ

  Ajuste las mordazas del portabrocas situadas en
  broca.
  NOTA: Gire el cuerpo del mandril en la dirección de
  Àecha marcada LOCK (BLOQUEAR) para cerrar
  mordaza. No use una llave para apretar o aÀojar
  mordaza.

  AJUSTE DEL PAR MOTOR
  Ŷ

  Identifique la configuración del indicador de par 24
  situado en la parte frontal de la broca.

  Ŷ

  Gire el anillo de ajuste hasta la posición deseada.

  la
  la
  la
  la

  EXTRACCIÓN DE BROCAS

  1-4

  Para tornillos pequeños

  5-8

  Para tornillos en un material suave

  9 - 12

  Para tornillos en materiales duros y
  blandos

  13 - 16

  Para tornillos en madera dura

  17 - 20

  Para tornillos grandes

  21 -

  Para taladrar

  Ver ¿gura 6.
  Ŷ

  Bloquee el gatillo-interruptor colocando el selector de
  rotación en la posición central.

  Ŷ Abra la mordaza.
  NOTA: Gire el cuerpo del mandril en la dirección de la
  Àecha marcada UNLOCK (DESBLOQUEAR) para abrir
  la mordaza. No use una llave para apretar o aÀojar la
  mordaza.
  Ŷ

  TALADRO

  Extraiga la broca.
  18

  Ŷ

  Compruebe la dirección del selector de rotación para
  realizar el ajuste correcto (hacia adelante o hacia atrás).

  Ŷ

  Asegúrese de que el material sea perforado en un
  torno de banco o con pinzas para evitar que gire
  cuando empiece a rotar la broca. • Page 23

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Español
  Ŷ

  Sujete el taladro firmemente y coloque la broca en el
  punto que se va a taladrar.

  Ŷ

  Apriete el gatillo-interruptor para iniciar la perforación.

  Ŷ

  Inserte la broca en la pieza, aplicando sólo la presión
  suficiente para que continúe taladrando la broca. No
  fuerce el taladro o aplique una presión lateral para alargar
  el agujero. Deje que la herramienta haga el trabajo.

  que la broca se desvíe del punto de partida.
  Ŷ

  ADVERTENCIA
  Ŷ

  Esté preparado para la broca quede agarrada a la
  hora de penetrar. Cuando ocurren estas situaciones,
  el taladro tenderá a rebotar de forma opuesta a la
  dirección de la rotación y podría causar la pérdida
  de control a la hora de penetrar en materiales. Si no
  estamos preparados, esta pérdida de control podría dar
  lugar a posibles lesiones graves.
  Ŷ

  Ŷ

  MANTENIMIENTO

  ADVERTENCIA

  Cuando se trata de una perforación en superficies
  lisas y duras, utilice un punzón para marcar el centro
  de la ubicación deseada del agujero. Esto evitará que
  la broca se desvíe del centro cuando se ha iniciado la
  perforación.

  Utilice solo piezas de recambio idénticas cuando esté
  realizando labores de mantenimiento de la máquina. El
  uso de otras piezas puede ocasionar riesgos o daños
  en el producto.

  Cuando se perforen metales, use un aceite ligero en
  la broca para evitar que se sobrecaliente. El aceite
  prolongará la vida de las brocas y aumentará la
  calidad de la perforación.

  Evite el uso de disolventes para limpiar las piezas de plástico.
  La mayor parte de los plásticos pueden resultar dañados
  con los disolventes que se venden en el comercio. Utilice
  paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el
  aceite, la grasa, etc.

  Ŷ

  Si la broca se atasca en la pieza o si el taladro se cala,
  detenga de inmediato la herramienta. Retire la broca
  de la pieza y determine la causa del bloqueo.
  NOTA: Este taladro tiene un freno eléctrico. Cuando suelta
  el gatillo-interruptor, el mandril dejará de girar. Cuando el
  freno funciona correctamente, serán visibles las chispas a
  través de las ranuras de ventilación de la cubierta. Esto es
  normal y es el resultado de la acción del freno.

  ADVERTENCIA
  No permita en ningún momento que las piezas de plástico
  entren en contacto con líquido de frenos, gasolina,
  productos derivados del petróleo, aceites penetrantes,
  etc. Estas sustancias químicas contienen componentes
  que pueden deteriorar, debilitar o destruir el plástico.

  PERFORACIÓN EN MADERA
  Para obtener el máximo rendimiento, utilice brocas de
  acero de alta velocidad para la perforación en madera.
  Ŷ

  Comience a perforar a una velocidad baja para
  evitar que la broca se desvíe del punto de partida.
  Incremente la velocidad a medida que la broca corroa
  el material.

  Ŷ

  Cuando realice labores de perforación a través de
  agujeros, coloque un bloque de madera detrás de la
  pieza para evitar bordes rasgados o astillados en la
  parte de trasera del agujero.

  No abuse de las herramientas eléctricas. Las prácticas
  abusivas pueden dañar la herramienta al igual que la
  pieza de trabajo.

  ADVERTENCIA
  No intente modi¿ car esta herramienta o crear accesorios
  no recomendados para utilizar con esta herramienta.
  Cualquier alteración o modi¿ cación es un uso incorrecto
  del producto, lo que podría ocasionar situaciones
  peligrosas y, por tanto, graves daños personales.

  PERFORACIÓN EN METAL
  Para obtener el máximo rendimiento, utilice brocas de acero
  de alta velocidad para la perforación de acero y metal.
  Ŷ

  Mantenga una velocidad y una presión que permita el
  corte sin sobrecalentar la broca. La aplicación de una
  elevada presión:
  Ɣ Sobrecalentará el taladro
  Ɣ Desgastará los rodamientos
  Ɣ Doblará o quemará los taladros
  Ɣ Producirá agujeros descentrados o de forma
  irregular
  Al perforar agujeros grandes en metal, comience con
  una broca pequeña, y luego termine con una más
  grande. Además, lubrique con aceite la broca para
  mejorar la acción de la perforación e incrementar la
  vida útil de la broca.

  Comience a perforar a una velocidad baja para evitar
  19 • Page 24

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  Español
  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
  Recicle las materias primas en lugar
  de tirarlas a la basura doméstica. Para
  proteger el medio ambiente, debe separar
  la herramienta, los accesorios y los
  embalajes.

  SÍMBOLO

  Alerta de seguridad
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Voltios
  Hertzios
  Corriente directa
  Corriente alterna
  Vatios
  Velocidad sin carga
  Número de revoluciones o movimientos por
  minuto
  Reciclado no deseado
  Conformidad con CE
  Doble aislamiento
  Utilice dispositivos de protección para los
  oídos
  Utilice gafas de seguridad

  Por favor lea las instrucciones detenidamente
  antes de arrancar la máquina.
  Los productos eléctricos de desperdicio no
  deben desecharse con desperdicios caseros.
  Por favor recíclelos donde existan dichas
  instalaciones. Compruebe con su autoridad
  local o minorista para reciclar.

  20

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 25

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Italiano
  DESCRIZIONE
  1. Mandrino senza chiave
  2. Interruttore
  3. Alloggiamento punte
  4. Selezionatore di rotazione (avanti/indietro)
  5. Anello di regolazione torsione
  6. Linguette rilascio
  7. Gruppo batterie
  8. Indietro
  9. Avanti
  10. Sblocco (Rilascio)
  11. Mandrino a ganasce
  12. Blocco (Serraggio)
  13. Punta trapano
  14. Per allentare la torsione
  15. Per aumentare la torsione
  16. Selezionatore di cambio a due velocità
  17. Alta velocià
  18. Bassa velocità

  Modello

  LSDT1202

  Gruppo
  batterie (non
  incluso)

  Caricatore compatibile
  (non incluso)

  BPL1220
  BPN1213

  C120D

  BPN1213

  C120N

  FUNZIONAMENTO

  AVVERTENZE
  Eventuali distrazioni durante l’utilizzo di questo prodotto
  potranno causare una perdita di controllo dell’utensile.
  Ricordare che una minima disattenzione potrà causare
  gravi danni alla persona.

  AVVERTENZE

  Ŷ

  Indossare dispositivi di protezione uditiva.
  L’esposizione al rumore potrà causare perdita di udito.

  Indossare sempre una protezione per gli occhi
  che rispetti la normativa ANSI Z87.1. La mancata
  osservanza di tale norma potrà provocare gravi lesioni
  causate da oggetti di rimbalzo.

  Ŷ

  Quando si lavora su una superficie che può
  nascondere fili elettrici, tenere l'apparecchio
  afferrandolo soltanto per le parti isolate e
  antiscivolo. Se la lama taglia un cavo “vivo” le
  parti esposte dell’elettroutensile potranno fare da
  conduttore e causare scosse elettriche.

  Non utilizzare prolunghe o accessori non raccomandati
  dalla ditta produttrice. L’utilizzo di prolunghe o accessori
  non raccomandati potrà causare gravi lesioni personali.

  NORME SPECIALI DI SICUREZZA

  AVVERTENZE

  SPECIFICHE
  Voltaggio

  12 V

  Mandrino

  0.8-10 mm

  Interruttore

  V e l o c i t à
  variabile

  APPLICAZIONI
  È possibile utilizzare il seguente prodotto per gli scopi
  indicati di seguito:
  Ɣ Operazioni di trapanatura in tutti i tipi di legno
  (legname,
  compensato,
  pannelli,
  pannelli
  compositi e duri)
  Ɣ Operazioni di trapanatura di ceramica, plastica,
  fibre di vetro e laminati
  Ɣ Operazioni di trapanatura nei metalli
  Per istruzioni complete riguardanti il caricamento, Far
  riferimento al Manuale d’Istruzioni per i gruppi batteria e i
  caricatori indicati nelle Norme Generali di Sicurezza.

  Velocità a vuoto (modalità
  perforatore)
  Bassa velocità
  Alta velocià

  0 - 400 min-1
  0 - 1380 min-1

  Torsione massima

  25 Nm

  Peso (senza gruppo batterie)

  1.01 kg

  CARATTERISTICHE PROTEZIONE BATTERIA
  Le batterie agli ioni di litio della Ryobi sono progettate con
  caratteristiche che proteggono le celle agli ioni di litio e
  ottimizzano la durata della batteria. In alcune condizioni
  di funzionamento, queste caratteristiche integrate
  inÀuenzeranno la batteria e l'utensile e li faranno reagire
  in modo diverso dalle batterie al nichel cadmio.
  Durante alcune applicazioni, i segnalatori elettronici
  della batteria potranno indicare alla batteria di spegnersi
  21 • Page 26

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Italiano
  e disattiveranno l'utensile. Per resettare la batteria e
  l'utensile, rilasciare l'interrutore a grilletto e riattivare le
  normali operazioni.
  NOTE: Per evitare che la batteria si spenga evitare di
  forzare l'utensile.
  Se rilasciando l'interruttore a grilletto non si resetta la
  batteria e l'utensile, il gruppo batterie è scarico. Se scarico,
  il gruppo batterie inizierà a caricare una volta inserito nel
  caricatore agli ioni di litio.

  VELOCITÀ VARIABILE

  PER INSTALLARE IL GRUPPO BATTERIE

  SELEZIONATORE DI ROTAZIONE

  Vedere la ¿gura 2.

  Vedere la ¿gura 3.
  La rotazione della punta è reversibile ed è controllata da un
  selezionatore situato al di sopra dell’interruttore a grilletto.
  Con l’utensile nella normale posizione di funzionamento,
  la direzione di rotazione deve essere posizionata a
  sinistra dell’interruttore a grilletto per trapanare in avanti.
  La direzione di trapanazione si rovescia quando il
  selezionatore si trova a destra dell’interruttore a grilletto.
  Impostare il selezionatore di rotazione sulla posizione
  off (blocco centrale) aiuterà a ridurre la possibilità di
  avviamento accidentale quando l’utensile non viene
  utilizzato.

  Ŷ

  Posizionare il selezionatore di rotazione in posizione
  centrale.

  Ŷ

  Inserire il gruppo batteria nel prodotto come indicato.

  Ŷ

  Assicurarsi che le linguette su ciascun lato del gruppo
  batterie siano state inserite correttamente e che il
  gruppo batterie sia inserito nel prodotto prima di
  avviare le operazioni di lavoro.

  Vedere la ¿gura 3.
  L’interruttore a grilletto fornisce una maggiore velocità
  quando si preme sullo stesso e una velocità più bassa
  quando lo si rilascia.
  NOTE: Durante l’utilizzo si potrà sentire un rumore simile
  a un ¿schio o a un ronzio proveniente dall’interruttore. Tale
  rumore non deve destare preoccupazione; esso è una
  normale conseguenza del funzionamento dell’interruttore.

  RIMUOVERE IL GRUPPO BATTERIE

  AVVERTENZE
  Rimuovere sempre il gruppo batterie dal trapano
  quando si montano delle parti, svolgono regolazioni,
  montano o smontano punte, svolgono operazioni
  di pulizia o quando l'utensile non viene utilizzato.
  Rimuovere le batterie aiuterà a prevenire l’avviamento
  accidentale dell’utensile che potrà causare gravi lesioni
  alla persona.
  Ŷ

  Bloccare l’interruttore a grilletto posizionando il
  selezionatore di rotazione nella posizione centrale.

  Ŷ

  Premere le linguette per rilasciare il gruppo batterie

  Ŷ

  Rimuovere il ruppo batterie dall’utensile.

  ATTENZIONE
  Per prevenire danni all’utensile, lasciare sempre che il
  mandrino si fermi completamente prima di cambiare la
  direzione di rotazione.
  Per fermare il trapano, rilasciare l’interruttore a grilletto e
  attendere che il mandrino si fermi completamente.
  NOTE: L’utensile non si metterà in funzione se il
  selezionatore di rotazione non viene posizionat
  completamente a sinistra o a destra.
  Evitare di far funzionare l’utensile a basse velocità per
  lunghi periodi di tempo. Far funzionare costantemente
  l’utensile a bassa velocità potrà farlo surriscaldare Se ciò
  si veri¿cherà, far raffreddare l’utensile facendolo scorrere
  senza carico e a piena velocità.

  AVVERTENZE
  Le batterie dell’utensile permettono all’utensile di
  funzionare in qualsiasi momento. L’interruttore dovrà
  quindi sempre essere bloccato quando l’utensile non
  viene utilizzato o quando viene trasportato.

  MANDRINO SENZA CHIAVE
  Vedere la ¿gura 4.
  L’utensile è dotato di un mandrino senza chiave per
  assicurare o rilasciare le punte del trapano nel mandrino
  a ganasce. Le frecce sul mandrino indicano in quale
  direzione ruotare il corpo del mandrino per BLOCCARE
  (serrare) o SBLOCCARE (rilasciare) la punta del trapano.

  INTERRUTTORE
  Vedere la ¿gura 3.
  Per accendere l’utensile premere l’interruttore a grilletto.
  Per spegnere l’utensile, rilasciare l’interruttore a grilletto.
  NOTE: Quando il selezionatore è in posizione centrale,
  l’interruttore a grilletto è bloccato.

  22 • Page 27

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Italiano
  Ŷ

  AVVERTENZE

  SELEZIONATORE DI CAMBIO A DUE VELOCITÀ (ALTA-BASSA)

  Non reggere il mandrino con una mano e utilizzare
  l’energia dell’utensile per assicurare la punta del
  trapano nel mandrino a ganasce. Il corpo del mandrino
  potrà infatti sfuggire in questo caso dalle mani
  dell’operatore o le mani dell’operatore potranno entrare
  in contatto con la punta ruotante. Ciò potrà causare un
  incidente che potrà risultare in gravi lesioni personali.

  Vedere la ¿gura 9.
  Un interruttore a scorrimento permette di selezionare le
  velocità bassa (1) o alta (2). Quando si utilizza l’utensile
  alla velocità bassa (1), la velocità diminuirà e l’utensile
  avrà una maggiore potenza e torsione. Quando si utilizza
  il trapano alla velocità alta (2), la velocità aumenterà
  e l’utensile avrà meno potenza e torsione. Utilizzare
  la velocità bassa (1) per applicazioni ad alta potenza
  e torsione e la velocità alta (2) per applicazioni quali
  trapanazione veloce o avvitatura.

  ALLOGGIAMENTO PUNTE
  Vedere la ¿gura 5.
  Quando non vengono utilizzate le punte fornite con
  il trapano potranno essere posizionate nella zona di
  riponimento situata alla base del trapano.

  FRIZIONE A TORSIONE REGOLABILE

  INSTALLAZIONE PUNTE

  Vedere la ¿gura 8.
  Quando si utilizza questo utensile per una serie di
  applicazioni diverse, diventa necessario aumentare o
  diminuire la torsione per aiutare a prevenire la possibilità
  di danneggiare la testa delle viti, i ¿li, la parte sulla quale
  si deve lavorare ecc. In generale, l’intensità della torsione
  dovrà corrispondere al diametro della vite. Se la torsione
  è eccessiva o se le viti sono troppo piccole, le viti potranno
  essere danneggiate o potranno rompersi.
  La torsione viene regolata ruotando l’anello di regolazione.
  La torsione è maggiore quando l’anello di regolazione
  viene posizionato su un’impostazione superiore. La
  torsione è minore quando l’anello viene impostato a su
  un’impostazione minore.
  L’impostazione adeguata dipende dal tipo di materiale e
  dalle dimensioni della vite che si sta utilizzando.

  Vedere la ¿gura 6 - 7.
  Ŷ

  Bloccare l’interruttore a grilletto posizionando il
  selezionatore di rotazione nella posizione centrale.

  Ŷ

  Aprire o chiudere le ganasce del mandrino fino
  a quando l’apertura non sarà leggermente più
  grande delle dimensioni della punta che si vuole
  utilizzare. Inoltre, alzare la parte anteriore del trapano
  leggermente per evitare che la punta fuoriesca dalle
  ganasce del mandrino.

  Ŷ

  Inserire la punta nel trapano.

  Rimuovere la punta dall’utensile.

  AVVERTENZE
  Assicurarsi di aver inserito la punta nelle gansce del
  mandrino. Non serrare la punta per la perforazione nelle
  ganasce del mandrino se è storta. Ciò potrà causare
  alla punta di fuoriuscire dal trapano, causando gravi
  lesioni personali all’operatore o danni al mandrino.

  REGOLAZIONE TORSIONE

  Ŷ Serrare le ganasce sulla punta.
  NOTE: Ruotare il corpo del mandrino nella direzione
  indicata dalle frecce contrassegnate dalla dicitura LOCK
  per le ganasce del mandrino. Non utilizzare una chiave
  per assicurare o allentare le ganasce.
  RIMOZIONE PUNTE

  Ŷ

  Identificare l’indicatore di torsione a 24 posizioni sulla
  parte anteriore dell’utensile.

  Ŷ

  Ruotare l’anello di regolazione nella posizione
  desiderata.
  1-4

  Per avvitare viti piccole

  5-8

  Per avvitare viti in materiale morbido

  9 - 12

  Per avvitare viti in materiali duri e
  morbidi

  13 - 16

  Per avvitare viti nel legno duro

  17 - 20

  Per avvitare viti grandi

  21 -

  Per le operazioni di perforatura

  Vedere la ¿gura 6.
  Ŷ

  Bloccare l’interruttore a grilletto posizionando il
  selezionatore di rotazione nella posizione centrale.

  Ŷ Aprire i morsetti del mandrino.
  NOTE: Ruotare il corpo del mandrino nella direzione della
  frecce contrassegnata dalla dicitura UNLOCK per aprire
  le ganasce del mandrino. Non utilizzare una chiave per
  assicurare o allentare le ganasce.
  23 • Page 28

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Italiano
  TRAPANAZIONE

  Ŷ

  Quando si trapana nei fori, posizionare un blocco
  di legno dietro il pezzo sul quale si sta lavorando
  per prevenire che si formino schegge sulla parte
  posteriore del foro.

  Ŷ

  Controllare che il selezionatore di rotazione sia
  posizionato sulla corretta impostazione (avanti o
  indietro).

  Ŷ

  Assicurare il materiale da trapanare in una morsa o
  con dei morsetti in modo da tenerlo fermo ed evitare
  che si sposti mentre la punta del trapano ruota.

  TRAPANAZIONE NEL METALLO
  Per prestazioni ottimali, utilizzare punte in acciaio ad alta
  velocità per trapanare nel metallo o nell’acciaio.

  Ŷ

  Reggere saldamente l’utensile e posizionare la punta
  sul punto da trapanare.

  Ŷ

  Ŷ

  Rilasciare l’interruttore a grilletto per avviare l’utensile.

  Iniziare a trapanare ad una velocità molto bassa per
  evitare che la punta scivoli via dal punto nel quale si è
  cominciato a trapanare.

  Ŷ

  Cominciare a trapanare applicando una sufficiente
  pressione per permettere alla punta di svolgere la sua
  azione. Non forzare la punta nè applicare pressione
  lateralmente per allungare il foro. Lasciare che
  l’utensile svolga il proprio lavoro.

  Ŷ

  Mantenere una velocità e una pressione che
  permettano di procedere al taglio senza surriscaldare
  la punta. Applicare troppa pressione causerà:
  Ɣ il surriscaldamento dell’utensile
  Ɣ l’usura dei cuscinetti
  Ɣ la piegatura o la bruciatura delle punte
  Ɣ la produzione di fori irregolari e non centrati
  Quando si fanno dei fori ampi nel metallo, iniziare con
  una punta piccola e finire con una punta più grande.
  Lubrificare inoltre con olio la punta per migliorare
  l’azione di foratura e ottimizzare la durata delle punte.

  AVVERTENZE
  Prepararsi ad eventuali ingolfamenti della punta nel
  blocco da trapanare. Quando ciò si veri¿ca, l’utensile
  si blocca e quindi rimbalza nella direzione opposta a
  quella di rotazione causando la perdita di controllo da
  parte dell’operatore. Se non si è preparati a questo
  effetto, la perdita di controllo potrà causare gravi lesioni
  personali.

  Ŷ

  MANUTENZIONE

  AVVERTENZE
  Ŷ

  Quando si trapanano superfici dure e lisce, utilizzare
  un punteruolo per segnare il punto da forare. Ciò
  eviterà che la punta sciovoli via dal centro una volta
  iniziate le operazioni di trapanazione.

  Ŷ

  Quando si trapanano metalli, oliare leggermente la
  punta per evitare che si surriscaldi. L’olio prolungherà
  le prestazioni della punta e migliorerà la trapanazione.

  Quando si svolgono operazioni di manutenzione,
  utilizzare solo ricambi identici. Utilizzare qualsiasi altra
  parte potrà costituire un rischio o causare danni al
  prodotto.
  Evitare
  di
  utilizzare
  solventi
  quando
  si
  puliscono
  le
  parti
  in
  plastica.
  La maggior parte dei materiali plastici rischia di essere
  danneggiata dall'uso dei solventi disponibili in commercio.
  Utilizzare un panno pulito per rimuovere tracce di sporco,
  polvere, olio, grasso, ecc.

  Ŷ

  Se la punta rimane incastrata nella superficie
  da trapanare o se l’utensile si blocca, arrestare
  immediatamente l’utensile. Rimuovere la punta dalla
  superficie e determinare la ragione per la quale la
  punta si sia bloccata.
  NOTE: Il trapano ha un freno elettrico. Quando si
  rilascia l’interruttore a grilletto, il mandrino smette di
  girare. Quando il freno funziona correttamente, sono
  visibili scintille attraverso i fori di ventilazione sulla sede
  dell’utensile. Ciò è normale ed è causato dall’azione del
  freno.

  AVVERTENZE
  Evitare che sostanze quali liquidi per i freni, benzina,
  prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. entrino
  in contatto con parti metalliche. Tali prodotti chimici
  contengono infatti sostanze che possono danneggiare,
  indebolire o distruggere le materie plastiche.

  TRAPANAZIONE NEL LEGNO
  Per prestazioni ottimali, utilizzare le punte in acciaio ad
  alta velocità per trapanare nel legno.
  Ŷ

  Non forzare l’utensile. Forzare l’utensile potrà danneggiare
  lo stesso e danneggiare il pezzo sul quale si sta lavorando.

  Iniziare a trapanare ad una velocità molto bassa per
  evitare che la punta scivoli via dal punto nel quale si è
  cominciato a trapanare. Aumentare la velocità mentre
  la punta del trapano entra nel materiale.
  24 • Page 29

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  Italiano
  AVVERTENZE
  Non tentare di modi¿ care questo utensile o di creare
  accessori non raccomandati per l’utilizzo con questo
  prodotto. Qualsiasi modi¿ca o alterazione sarà
  considerata un rischio e potrà causare gravi lesioni alla
  persona.

  TUTELA DELL’AMBIENTE
  Riciclare le materie prime anziché gettarle
  tra i ri¿uti domestici. Per tutelare l’ambiente,
  l’apparecchio, gli accessori e gli imballaggi
  devono essere smaltiti separatamente.

  SIMBOLO

  Allarme di sicurezza
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Volt
  Hertz
  Corrente diretta
  Corrente alternata
  Watt
  Velocità a vuoto
  Numero di giri o di movimenti al minuto
  Non riciclabile
  Conformità CE
  Doppio isolamento

  Indossare cuf¿e di protezione
  Indossare occhiali di protezione

  Leggere attentamente le istruzioni prima di
  avviare l’utensile.
  I prodotti elettrici non devono essere smaltiti
  con i ri¿uti domestici. Vi sono strutture per
  smaltire tali prodotti. Informarsi presso il
  proprio Comune o rivenditore di sicurezza per
  smatire adeguatamente tali ri¿uti.
  25

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 30

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Nederlands
  BESCHRIJVING
  1. Sleutelloze boorhouder
  2. Aan-/uitschakelaar
  3. Boorstiftopslag
  4. Links/rechtsschakelaar (links/rechts)
  5. Afstelring draaimoment
  6. Knipsluitingen indrukken
  7. Batterijpak
  8. Links
  9. Rechts
  10. Ontgrendelen (Lossen)
  11. Boorhouderklemmen
  12. Vergrendelen (Aanspannen)
  13. Boorstift
  14. Draaimoment verlagen
  15. Draaimoment verhogen
  16. Snelheidsschakelaar
  17. Hoge snelheid
  18. Lage snelheid

  LSDT1202

  Draag gehoorbeschermers. Blootstelling aan geluid
  kan leiden tot gehoorverlies.

  Ŷ

  Houd het apparaat alleen vast aan geïsoleerde
  en slipvrije delen als u in een ondergrond werkt
  waarin zich eventueel elektrische leidingen
  bevinden. Wanneer het snijdaccessoire een snoer op
  spanning raakt, kunnen de blootgestelde onderdelen
  van het gereedschap onder spanning komen waardoor
  de gebruiker geëlektrocuteerd wordt.

  0.8-10 mm

  Aan-/uitschakelaar

  Variabele
  snelheid

  WAARSCHUWING
  Draag altijd oogbescherming volgens ANSI Z87.1. Doet
  u dat niet, dan kunnen voorwerpen in uw ogen worden
  geslingerd en mogelijk ernstig letsel veroorzaken.

  WAARSCHUWING
  Gebruik geen hulpstukken of toebehoren die niet zijn
  aanbevolen door de fabrikant van dit product. Het
  gebruik van niet-aanbevolen hulpstukken of toebehoren
  kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
  TOEPASSINGEN
  U kunt dit toestel voor onderstaande doeleinden
  gebruiken:
  Ɣ Boren in alle houttypes (timmerhout, multiplex,
  lambrisering, samengesteld en hard hout)
  Ɣ Boren in aardewerk, kunststof, glasvezel en
  laminaat
  Ɣ Boren in metaal
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het batterijpak en
  de oplader vermeld in de algemene veiligheidsvoorschriften
  voor volledige instructies inzake opladen.
  EIGENSCHAPPEN VAN DE BATTERIJBESCHERMING
  Ryobi 18V lithium-ion batterijen zijn ontworpen met
  eigenschappen die de lithium-ioncellen beschermen en
  het leven van de batterij maximaliseren. Onder bepaalde
  gebruiksomstandigheden kunnen deze ingebouwde
  eigenschappen ertoe leiden dat de accu en het werktuig
  dat wordt aangedreven, zich anders gedragen in
  vergelijking met nikkel-cadmium accu's.
  Tijdens bepaalde toepassingen is het mogelijk dat de
  accu-elektronica aangeeft dat de accu moet afsluiten,
  waardoor het werktuig stopt met werken. Om de accu en
  het werktuig te resetten, laat u de aan-/uithendel los en
  herneemt u de normale werking.
  OPMERKING: Om te voorkomen dat de accu verder

  Toerental bij nullast (boorstand)
  Lage snelheid

  0 - 400 min-1

  Hoge snelheid

  0 - 1380 min-1

  Max. koppel

  25 Nm

  Gewicht (excl. batterij)

  1.01 kg

  Model

  Batterijpak
  ( n i e t
  inbegrepen)

  C120N

  WAARSCHUWING

  12 V

  Boorhouder

  BPN1213

  Blijf altijd voorzichtig, ook als u het product beter
  hebt leren kennen. Bedenk dat een kort moment van
  onachtzaamheid ernstig letsel kan veroorzaken.

  SPECIFICATIES
  Spanning

  C120D

  BEDIENING

  BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Ŷ

  BPL1220
  BPN1213

  Compatibele oplader
  (niet inbegrepen)

  26 • Page 31

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Nederlands
  afsluit, dient u te vermijden dat u het werktuig forceert.
  Indien het loslaten van de aan-/uithendel de accu en het
  werktuig niet reset, is het accupack leeg. Indien leeg,
  zal het accupack beginnen opladen wanneer het op de
  lithium-ion lader wordt geplaatst.

  snelheid al naargelang u de schakelaar meer loslaat.
  OPMERKING: Het is mogelijk dat de schakelaar een
  Àuitend of rinkelend geluid maakt tijdens het gebruik.
  Maak u niet ongerust:dit is een normaal onderdeel van de
  werking van de schakelaar.

  BATTERIJPAK INSTALLEREN

  LINKS/RECHTSSCHAKELAAR

  Zie afbeelding 2.

  Zie afbeelding 3.
  De draairichting van de boorstift is omkeerbaar en
  wordt door een links/rechtsschakelaar boven de
  snelheidsschakelaar bediend. Wanneer u de boor
  in de normale werkingspositie houdt, dient de links/
  rechtsschakelaar links van de snelheidsschakelaar
  worden ingesteld om links te boren. De boorrichting wordt
  omgekeerd wanneer de links/rechtsschakelaar rechts van
  de snelheidsschakelaar wordt ingesteld.
  Wanneer u de links/rechtsschakelaar in de uit-stand
  (middelste vergrendeling) instelt, verkleint dit de kans op
  ongewild starten wanneer het toestel niet wordt gebruikt.

  Ŷ

  Plaats de links/rechtsschakelaar in de middelste
  positie.

  Ŷ

  Bevestig het batterijpak in het toestel zoals getoond.

  Ŷ

  Zorg ervoor dat de knipsluitingen aan elke kant van
  het batterijpak op hun plaats vast klikken en dat de
  batterij stevig aan het toestel is vastgemaakt vooraleer
  u ermee begint te werken.

  BATTERIJPAK VERWIJDEREN

  WAARSCHUWING
  Verwijder het accupack altijd van uw boormachine
  wanneer u onderdelen monteert, afstellingen maakt,
  boorstiften monteert of verwijdert, reinigt of wanneer
  deze niet in gebruik is. Wanneer u de batterij verwijdert,
  voorkomt dit accidenteel starten, wat ernstig letsel kan
  veroorzaken.
  Ŷ

  Vergrendel de snelheidsschakelaar door de links/
  rechtsschakelaar in de middelste positie te zetten.

  Ŷ

  Knipsluitingen indrukken om batterij te ontgrendelen

  Ŷ

  Verwijder het batterijpak van het toestel.

  LET OP
  Om schade aan het toestel te voorkomen, dient u
  de boorhouder steeds tot volledige stilstand te laten
  komen vooraleer u de draairichting verandert.
  Om de boor te stoppen, laat u de snelheidsschakelaar los
  en laat u de boorhouder volledig tot stilstand komen.
  OPMERKING: De boor zal niet werken tenzij de links/
  rechtsschakelaar volledig naar links of rechts wordt
  geduwd.
  Vermijd dat de boor langere tijd aan lage snelheid draait.
  Wanneer u de boor voortdurend aan lage snelheid laat
  draaien, kan ze oververhitten. Indien dit gebeurt, kunt u
  de boor afkoelen door ze zonder belasting op volle kracht
  te laten draaien.

  WAARSCHUWING
  Toestellen op batterijen zijn altijd klaar voor gebruik.
  Daarom dient de schakelaar steeds te worden
  vergrendeld wanneer u het toestel niet gebruikt of langs
  uw zijde meedraagt.

  SLEUTELLOZE BOORHOUDER
  Zie afbeelding 4.
  De boor heeft een sleutelloze boorhouder om de
  boorstiften in de stiftklemmen aan te spannen of te lossen.
  De pijlen op de boorhouder duiden de richting aan waarin
  de boorhouder dient te worden gedraaid om de boorstift te
  VERGRENDELEN (aanspannen) of te ONTGRENDELEN
  (lossen).

  AAN-/UITSCHAKELAAR
  Zie afbeelding 3.
  Om de boor in te schakelen, drukt u de schakelaar in. Om
  de boor uit te schakelen, laat u de schakelaar los.
  OPMERKING: Wanneer de schakelaar zich in de
  middelste positie bevindt, is de snelheidsschakelaar
  vergrendeld.
  VARIABELE SNELHEID
  Zie afbeelding 3.
  De snelheidsschakelaar verhoogt de snelheid al
  naargelang u de schakelaar meer indrukt en verlaagt de
  27 • Page 32

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Nederlands
  SNELHEIDSSCHAKELAAR (HOOG-LAAG)

  WAARSCHUWING

  Zie afbeelding 9.
  Er bevindt zich een schuifschakelaar aan de bovenkant
  van de boor om laag (1) of hoog (2) snelheid te kiezen.
  Wanneer u de boor in de laag (1) snelheid gebruikt, zal
  de snelheid afnemen en het toestel meer vermogen
  en koppel hebben. Wanneer u de boor in de hoog (2)
  snelheid gebruikt, zal de snelheid toenemen en zal het
  toestel minder vermogen en koppel hebben. Gebruik de
  laag (1) snelheid voor toepassingen met hoog vermogen
  en koppel en hoog (2) snelheid voor snelle boor- of
  klopboortoepassingen.

  Hou de boorhouder niet met één hand vast terwijl u het
  vermogen van de boor gebruikt om de stiftklemmen
  rond de boorstift aan te spannen. De boorhouder kan
  in uw handen uitglijden of uw hand kan uitglijden en in
  contact komen met de draaiende boorstift. Dit kan een
  ongeval veroorzaken dat kan leiden tot ernstige letsels.
  BOORSTIFTOPSLAG
  Zie afbeelding 5.
  Wanneer niet in gebruik kunnen de meegeleverde
  boorstiften in het opbergvak aan de onderkant van de
  boormachine, worden geplaatst.

  AFSTELBAAR DRAAIMOMENT
  Zie afbeelding 8.
  Wanneer u de klopboormachine voor verschillende
  klopboortoepassingen gebruikt, wordt het noodzakelijk om
  het draaimoment te verhogen of verlagen om te helpen
  voorkomen dat de schroefkoppen, -draden, werkstuk,
  enz. beschadigd raakt. Over het algemeen dient het
  draaimoment overeen te komen met de schroefdiameter.
  Indien het draaimoment te hoog is of de schroeven te
  laag, kunnen de schroeven beschadigd raken of breken.
  Het draaimoment wordt afgesteld door aan de afstelring
  voor het draaimoment te draaien. Het draaimoment
  is groter wanneer de afstelring in een hogere stand
  is ingesteld. Het draaimoment is kleiner wanneer de
  afstelring in een lagere stand is ingesteld.
  De juiste instelling hangt af van het type materiaal en de
  afmeting van de schroef die u gebruikt.

  BOORSTIFTEN INSTALLEREN
  Zie afbeelding 6 - 7.
  Ŷ

  Vergrendel de snelheidsschakelaar door de links/
  rechtsschakelaar in de middelste positie te zetten.

  Ŷ

  Open of sluit de stiftklemmen tot op het punt waar de
  opening een klein beetje groter is dan de diameter van
  de stift die u zult gebruiken. Hef de voorkant van de
  boor een weinig op om te voorkomen dat de boorstift
  uit de stiftklemmen valt.

  Ŷ

  Breng de boorstift in.

  WAARSCHUWING
  Zorg ervoor dat de boorstift recht in de stiftklemmen
  wordt geplaatst. Breng de boorstift niet in een hoek in de
  boorhouder en span dan aan. Dit kan ervoor zorgen dat
  de boorstift uit de boor wordt weggeslingerd, wat kan
  leiden tot ernstige letsels of schade aan de boorhouder.

  DRAAIMOMENT AFSTELLEN

  Ŷ Span de stiftklemmen aan langs de boorstift.
  OPMERKING: Draai de boorhouder in de richting van de
  pijl die VERGRENDELEN aanduidt om de stiftklemmen te
  sluiten. Gebruik geen sleutel om de stiftklemmen aan te
  spannen of los te maken.

  Ŷ

  Identificeer de 24 draaimomentinstellingen aan de
  voorkant van de boor.

  Ŷ

  Draai de afstelring naar de gewenste instelling.

  BOORSTIFTEN VERWIJDEREN

  1-4

  Om kleine schroeven in te boren

  5-8

  Om schroeven in zacht materiaal te
  boren

  9 - 12

  Om schroeven in zacht en hard
  materiaal te boren

  13 - 16

  Om schroeven in hardhout te boren

  17 - 20

  Om grote schroeven in te boren

  21 -

  Om te boren

  Zie afbeelding 6.
  Ŷ

  Vergrendel de snelheidsschakelaar door de links/
  rechtsschakelaar in de middelste positie te zetten.

  Ŷ Open de stiftklemmen.
  OPMERKING: Draai de boorhouder in de richting van de
  pijl die ONTGRENDELEN aanduidt om de stiftklemmen te
  sluiten. Gebruik geen sleutel om de stiftklemmen aan te
  spannen of los te maken.

  BOREN

  Ŷ

  Ŷ

  Verwijder de boorstift.

  28

  Controleer de links/rechtsschakelaar op de juiste
  instelling (linksom/rechtsom). • Page 33

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Nederlands
  Ŷ

  Maak het materiaal dat moet worden geboord a.h.v.
  een vijzel of met klemmen vast om te vermijden dat het
  met de boorstift meedraait.

  of geschaafde randen aan de achterkant van het gat
  ontstaan.

  Ŷ

  Houd de boor stevig vast en plaats de boorstift op het
  punt waar moet worden geboord.

  Ŷ

  Druk de snelheidsschakelaar in om te beginnen boren.

  BOREN DOOR METAAL
  Voor maximale prestaties, gebruikt u het best stalen stiften
  voor het boren door metaal of staal met hoge snelheid.

  Ŷ

  Plaats de boorstift in het werkstuk en oefen niet meer
  druk uit dan nodig om ervoor te zorgen dat de boorstift
  blijft zagen. Forceer de boor niet of oefen geen
  zijdelingse druk uit om het boorgat te vergroten. Laat
  het toestel het werk voor u doen.

  Ŷ

  Begin op heel lage snelheid te boren om te voorkomen
  dat de boorstift van het startpunt wegglijdt.

  Ŷ

  Hou een snelheid en druk aan die toelaat dat er kan
  worden geboord zonder dat de boorstift oververhit
  raakt. Wanneer u teveel druk uitoefent:
  Ɣ Zal de boor oververhit raken
  Ɣ Zullen de lagers verslijten
  Ɣ Zullen de boorstiften plooien of verbranden
  Ɣ Zullen er schuine of onregelmatig gevormde gaten
  ontstaan
  Wanneer u een groot gat in metaal boort, start dan met
  een kleine boorstift en eindig met een grote boorstift.
  Smeer de boorstift met olie in om de boorprestatie
  te verbeteren en de levensduur van de boorstift te
  verlengen.

  WAARSCHUWING
  Houd er rekening mee dat de boorstift vastraakt
  wanneer het doorheen het materiaal is geraakt.
  Wanneer dit voorkomt, heeft de boor de neiging om zich
  vast te hechten en in tegengestelde draairichting terug
  te slaan, waardoor u de controle zou kunnen verliezen
  op het moment dat de boor zich doorheen het materiaal
  heeft geboord. Indien u hier geen rekening mee houdt,
  kan dit leiden tot ernstige letsels.
  Ŷ

  Ŷ

  Ŷ

  ONDERHOUD

  Wanneer u doorheen harde, effen oppervlakten
  boort, gebruik dan een centermerk om de gewenste
  boorlocatie aan te duiden. Zo voorkomt u dat de
  boorstift van de centrumpositie wegglijdt wanneer u
  begint te boren.

  WAARSCHUWING
  Gebruik voor het onderhoud enkel identieke
  vervangonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen
  kan een gevaar betekenen of schade aan het product
  veroorzaken.

  Wanneer u doorheen metaal boort, breng dan een
  weinig olie op de boorstift aan om te voorkomen dat
  ze oververhit raakt. De olie zal de levensduur van de
  boorstift verlengen en de boorcapaciteit verhogen.

  Voorkom
  het
  gebruik
  van
  oplosmiddelen
  wanneer
  u
  kunststof
  onderdelen
  reinigt.
  De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door
  de in de handel zijnde oplosmiddelen. Verwijder vuil, stof,
  olie, vet enz. met een schone doek.

  Ŷ

  Indien de boorstift in het werkstuk vastraakt of indien
  de boor hapert, stop dan het toestel onmiddellijk.
  Verwijder de boorstift uit het werkstuk en ga na wat de
  reden is voor het vastraken.
  OPMERKING: Deze boor is voorzien van een elektrische
  rem. Wanneer de snelheidsschakelaar wordt losgelaten,
  zullen vonken door de uitlaatopeningen in de behuizing
  zichtbaar zijn. Wanneer de rem naar behoren functioneert,
  vonken zullen zichtbaar zijn via de ventilatie sleuven op
  de behuizing. Dit is normaal en duidt op de werking van
  de rem.

  WAARSCHUWING
  Voorkom steeds dat remvloeistoffen, benzine,
  petroleumproducten, kruipolie enz. in contact komen
  met kunststof onderdelen. Deze chemicaliënbevatten
  namelijk stoffen die kunststof kunnenbeschadigen,
  verzwakken of aantasten.

  BOREN DOOR HOUT
  Voor maximale prestaties, gebruikt u het best stalen stiften
  voor het boren door hout met hoge snelheid.
  Ŷ

  Begin op heel lage snelheid te boren om te voorkomen
  dat de boorstift van het startpunt wegglijdt. Verhoog
  de snelheid wanneer de boorstift zich in het materiaal
  vastzet.

  Ŷ

  Wanneer u door gaten boort, plaats dan een houtblok
  achter het werkstuk om te voorkomen dat er splinters

  Gebruik elektrisch gereedschap niet op verkeerde
  wijze. Misbruik kan zowel schade toebrengen aan het
  gereedschap als aan het werkstuk.

  29 • Page 34

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Nederlands
  WAARSCHUWING

  Elektrisch afval mag niet samen met ander
  huishoudafval worden weggegooid. Gelieve
  te recycleren indien de mogelijkheid bestaat.
  Neem contact op met uw lokaal bestuur of
  handelaar om advies te krijgen over recyclage.

  Probeer dit product niet te wijzigen of toebehoren
  te creëren die niet geschikt zijn voor gebruik met
  dit product. Elke dergelijke verandering of wijziging
  wordt beschouwd als misbruik en kan leiden tot een
  gevaarlijke situatie die mogelijk ernstige verwondingen
  kan veroorzaken.

  MILIEUBESCHERMING
  Zorg dat grondstoffen gerecycleerd worden.
  Zet daarom een afgedankte elektrische
  machine niet bij het huishoudafval. Om
  het milieu te beschermen moeten de
  machine, de accessoires en de verpakking
  gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum
  worden aangeleverd.

  SYMBOOL

  Veiligheidswaarschuwing
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Volt
  Hertz
  Gelijkstroom
  Wisselstroom
  Watt
  Toerental bij nullast
  Aantal toeren of omwentelingen per minuut
  Recycleer ongewenste producten
  EU-conformiteit
  Dubbele isolatie

  Draag gehoorbescherming
  Draag gezichtsbescherming

  Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen
  voordat u de machine in gebruik neemt.

  30 • Page 35

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Português
  DESCRIÇÃO
  Modelo

  1. Mandril de aperto rápido
  2. Interruptor
  3. Armazenamento de brocas
  4. Selector Rotativo (avançar/inverter)
  5. Anel de ajuste da torção
  6. Linguetas de pressão
  7. Bateria
  8. Inverter
  9. Avançar
  10. Abrir (Libertar)
  11. Buchas
  12. Fecho (Apertar)
  13. Broca de perfuração
  14. Para diminuir torção
  15. Para aumentar torção
  16. Selector de duas velocidades
  17. Alta velocidade
  18. Velocidade baixa

  LSDT1202

  Bateria (não
  incluída)

  Carregador compatível
  (não incluída)

  BPL1220
  BPN1213

  C120D

  BPN1213

  C120N

  ESPECIFICAÇÕES

  AVISO
  Ao familiarizar-se com este produto, não deixe de ter
  todos os cuidados. Lembre-se de que uma fracção de
  segundo de distracção é su¿ciente para inÀigir graves
  ferimentos.

  AVISO
  Use sempre óculos de protecção que exibam a marca
  de conformidade com a ANSI Z87.1. Não cumprir com
  esta prática pode fazer com que os objectos sejam
  projectados para os seus olhos, causando possíveis
  lesões graves.

  REGRAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA
  Ŷ

  Use protecções dos ouvidos. A exposição ao ruído
  pode provocar perda de audição.

  Ŷ

  Segure a ferramenta somente pelas partes
  isoladas e antiderrapantes quando trabalhar numa
  superfície que pode ocultar fios eléctricos. O
  acessório de corte que entre em contacto com um fio
  “ligado” pode tornar as peças de metal da ferramenta
  eléctrica condutivas e tal pode causar um choque
  eléctrico ao operador.

  AVISO
  Não utilize quaisquer equipamentos complementares
  ou acessórios não recomendados pelo fabricante deste
  produto. O uso de equipamentos complementares ou
  acessórios não recomendados pode provocar graves
  ferimentos físicos.

  ESPECIFICAÇÕES
  Voltagem

  12 V

  Mandril

  0.8-10 mm

  Interruptor

  Velocidade
  variável

  APLICAÇÕES
  Deve utilizar este produto para os ¿ns indicados a seguir:
  Ɣ Perfuração em todos os tipos de produtos de
  madeira (madeira de construção, contraplacado,
  revestimento, chapas compostas e chapas rígidas)
  Ɣ Perfuração em cerâmica, plástico, fibra de vidro e
  laminados
  Ɣ Perfuração em metais
  Para instruções completas sobre o carregamento, consulte
  o Manual do Utilizador das baterias e carregadores
  listados nas Normas Gerais de Segurança.

  Velocidade em vazio (modo de
  perfuração)
  Velocidade baixa

  0 - 400 min-1

  Alta velocidade

  0 - 1380 min-1

  Torção máx.

  25 Nm

  Peso (não inclui bateria)

  1.01 kg

  CARACTERÍSTICAS DE PROTECÇÃO DA BATERIA
  As baterias de iões de lítio Ryobi são concebidas com
  características que protegem as células de iões de lítio e
  maximizam o tempo de vida da bateria. Sob determinadas
  condições de funcionamento, estas características podem
  fazer com que a bateria e a ferramenta que alimenta
  actuem de modo diferente das baterias de níquel-cádmio.
  Em determinadas aplicações, os elementos electrónicos
  31 • Page 36

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Português
  da bateria podem dar sinal à bateria para se desligar
  e fazer com que a ferramenta deixe de funcionar. Para
  reiniciar a bateria e a ferramenta liberte o interruptor e
  retome o normal funcionamento.
  NOTA: Para evitar o desligamento da bateria, evite forçar
  a ferramenta.
  Se a libertação do interruptor não reiniciar a bateria e a
  ferramenta, é porque a bateria está descarregada. Se
  descarregada, a bateria começará a carregar quando
  colocada no carregador de iões de lítio.

  VELOCIDADE VARIÁVEL
  Ver ¿gura 3.
  O interruptor de velocidade proporciona uma velocidade
  elevada com o aumento da pressão sobre o interruptor
  e uma velocidade mais lenta com menos pressão sobre
  o interruptor.
  NOTA: Poderá ouvir um apito ou um ruído do interruptor
  durante a utilização. Não se preocupe; isto é parte normal
  da função do interruptor.
  SELECTOR ROTATIVO

  PARA INSTALAR A BATERIA

  Ver ¿gura 3.
  A rotação da broca é reversível e é controlada por um
  selector localizado acima do interruptor. Com a broca na
  posição de funcionamento normal, a direcção de rotação
  do selector deve estar posicionada para a esquerda do
  interruptor para perfurar para a frente. A direcção de
  perfuração é revertida quando o selector está para a
  direita do interruptor.
  A colocação do selector rotativo na posição de desligado
  (off) (fecho central) ajuda a reduzir a possibilidade de um
  arranque acidental quando a ferramenta não está a ser
  utilizada.

  Ver ¿gura 2.
  Ŷ

  Coloque o selector de rotação na posição central.

  Ŷ

  Insira a bateria no aparelho, como indicado.

  Ŷ

  Certifique-se que as linguetas em cada lado do
  compartimento da bateria deslizam correctamente e
  que a bateria se encontra firma no aparelho antes de
  começar a operação.

  PARA RETIRAR A BATERIA

  AVISO
  Remova sempre a bateria do seu berbequim quando
  está a montar peças, efectuar ajustes, instalar ou retirar
  brocas, limpar, ou quando não está a ser utilizado. A
  remoção da bateria evitará o funcionamento acidental
  da ferramenta que poderá provocar ferimentos graves.
  Ŷ

  Feche o interruptor colocando a direcção do selector
  de rotação na posição central.

  Ŷ

  Fechos de pressão para libertar compartimento de
  bateria

  Ŷ

  Retire a bateria da ferramenta.

  ATENÇÃO
  Para evitar danos no equipamento, deixe sempre a
  bucha parar por completo antes de mudar a direcção
  de rotação.
  Para parar a perfuração, liberte o interruptor e deixe a
  bucha parar por completo.
  NOTA: O berbequim não funcionará a não ser que o
  selector de rotação seja totalmente empurrado para a
  esquerda ou para a direita.
  Evite fazer a broca funcionar a velocidades baixas durante
  períodos prolongados de tempo. O funcionamento a
  baixas velocidades numa utilização constante pode fazer
  com que a broca sofra sobreaquecimento. Se isto ocorrer,
  arrefeça o berbequim fazendo-o funcionar sem carga e
  em alta velocidade.

  AVISO
  As ferramentas que funcionam a bateria estão
  sempre em condições operacionais. Por conseguinte,
  o interruptor deve estar sempre travado quando
  não estiver em utilização ou quando transportar a
  ferramenta.

  MANDRIL DE APERTO RÁPIDO
  Ver ¿gura 4.
  O berbequim tem um mandril de aperto rápido para
  apertar ou libertar as brocas da bucha. As setas na bucha
  indicam qual a direcção de rotação o corpo da bucha de
  modo a FECHAR (apertar) ou ABRIR (libertar) a broca.

  INTERRUPTOR
  Ver ¿gura 3.
  Para ligar o berbequim pressione o interruptor. Para o
  desligar liberte o interruptor.
  NOTA: Quando o selector se encontra na posição central,
  o activador está bloqueado.

  32 • Page 37

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Português
  SELECTOR DE DUAS VELOCIDADES (ALTA E BAIXA)

  AVISO

  Ver ¿gura 9.
  Encontra-se no topo da perfuradora um interruptor
  deslizante para seleccionar a velocidade baixa (1) ou
  alta (2). Ao utilizar a ferramenta na velocidade baixa (1),
  a velocidade irá diminuir e a unidade terá mais potência
  e torção. Ao utilizar a ferramenta na velocidade alta (2), a
  velocidade irá aumentar e a unidade terá menos potência
  e torção. Use a velocidade baixa (1) para aplicações
  de maior potência e torção e a velocidade alto (2) para
  aplicações de perfuração ou condução rápida.

  Não segure a bucha com uma mão enquanto usa a
  força do berbequim para apertar as brocas. O corpo
  da bucha pode escorregar-lhe da mão ou a mão
  pode escorregar e ¿car em contacto com a broca em
  rotação. Isto causaria um acidente do qual resultariam
  ferimentos graves.
  ARMAZENAMENTO DE BROCAS
  Ver ¿gura 5.
  Quando não estiverem a serem utilizadas, as brocas
  fornecidas com o berbequim podem ser colocadas na
  área de arrumação localizada na base do berbequim.

  ENGATE DE TORÇÃO AJUSTÁVEL
  Ver ¿gura 8.
  Ao utilizar o berbequim para várias aplicações de
  perfuração, torna-se necessário aumentar ou diminuir
  a torção de modo a ajudar prevenir a possibilidade de
  dani¿car parafusos, ¿os, peças de trabalho, etc. De modo
  geral, a torção deve corresponder com a intensidade do
  diâmetro do parafuso. Caso a torção seja demasiado
  alta ou os parafusos demasiado pequenos, os parafusos
  poderão sofrer danos ou partirem-se.
  A torção é regulada rodando-se o anel de regulação da
  torção. A torção é maior quando o anel de regulação da
  torção está de¿nido numa posição superior. A torção é
  menor quando o anel de regulação da torção está de¿nido
  numa posição inferior.
  A de¿nição certa depende do tipo de material e do tipo de
  parafuso que utiliza.

  INSTALAR BROCAS
  Ver ¿gura 6 - 7.
  Ŷ

  Feche o interruptor colocando a direcção do selector
  de rotação na posição central.

  Ŷ

  Abra ou feche as buchas até um ponto no qual a
  abertura seja ligeiramente mais larga que a broca que
  pretende utilizar. Levante, também, ligeiramente a
  parte da frente do berbequim para evitar que a broca
  caia.

  Ŷ

  Insira a broca.

  AVISO
  Assegure-se que insere a broca direita na bucha. Não
  introduza a broca nas buchas de grampos em ângulo
  e aperte. Isto poderia fazer com que a broca caísse
  do berbequim, resultando em ferimentos graves ou
  dani¿cando a bucha.

  REGULAR A TORÇÃO

  Ŷ Aperte as buchas nas brocas.
  NOTA: Faça rodar o corpo da bucha na direcção da seta
  marcada como LOCK (FECHO) para fechar as buchas.
  Não utilize uma chave de parafusos para apertar ou
  desapertar as buchas.

  Ŷ

  Identifique as 24 configurações de indicação de torção
  na parte da frente do berbequim.

  Ŷ

  Faça rodar o anel de ajuste até à configuração
  desejada.
  1-4

  Para apertar pequenos parafusos

  5-8

  Para apertar parafusos em material
  suave

  9 - 12

  Para apertar parafusos em material
  suave e duro

  Feche o interruptor colocando a direcção do selector
  de rotação na posição central.

  13 - 16

  Para apertar parafusos em madeira
  dura

  Ŷ Abra as buchas.
  NOTA: Faça rodar o corpo da bucha na direcção da seta
  marcada como UNLOCK (ABRIR) para abrir as buchas.
  Não utilize uma chave de parafusos para apertar ou
  desapertar as buchas.

  17 - 20

  Para apertar grandes parafusos

  21 -

  Para perfurar

  RETIRAR BROCAS
  Ver ¿gura 6.
  Ŷ

  Ŷ

  Remova a broca.

  33 • Page 38

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Português
  PERFURAÇÃO

  um bloco de madeira na parte de trás da mesma para
  evitar irregularidades ou falhas na parte de trás do
  furo.

  Ŷ

  Verifique a direcção do selector de rotação para uma
  correcta definição (avançar ou recuar).

  Ŷ

  Segure o material a perfurar com um dispositivo de
  fixação ou com ganchos de modo a evitar que se volte
  à medida que a broca roda.

  FURAR METAL
  Para um melhor desempenho, use brocas de aço de alta
  velocidade para perfurar metal ou aço.

  Ŷ

  Segure firmemente no berbequim e coloque a broca
  no ponto a perfurar.

  Ŷ

  Comece por furar numa velocidade muito lenta para
  evitar que a broca escorregue do ponto de arranque.

  Ŷ

  Pressione o interruptor para pôr o berbequim a
  funcionar.

  Ŷ

  Ŷ

  Mova a broca em direcção à peça de trabalho
  aplicando apenas a pressão suficiente para manter
  a perfuração. Não force o berbequim nem aplique
  pressão lateral para alargar um furo. Deixe a
  ferramenta fazer o trabalho.

  Mantenha uma velocidade e uma pressão que
  permitam cortar sem sobreaquecer a broca. A
  aplicação de demasiada pressão irá:
  Ɣ Sobreaquecer a broca
  Ɣ Desgastar as chumaceiras
  Ɣ Entortar ou queimar as brocas
  Ɣ Produzir furos descentrados ou de formas
  irregulares
  Ao fazer furos grandes em metal, comece com uma
  broca pequena e termine com uma grande. Além
  disso, use lubrificante na broca para melhorar a acção
  de perfuração e aumentar a vida da broca.

  AVISO

  Ŷ

  Esteja preparado para prender à passagem da broca.
  Quando estas situações ocorrerem, o berbequim tem
  uma tendência para fazer ricochete na direcção oposta
  à rotação o que pode provocar a perda de controlo ao
  passar através do material. Se não estiver preparado,
  esta perda de controlo pode resultar em ferimentos
  graves.
  Ŷ

  Ao perfurar superfícies duras ou suaves use uma
  punção para marcar o local desejado para o furo. Isto
  impedirá que a broca deslize para fora do centro à
  medida que começa a furar.

  Ŷ

  Ao furar metais, use um lubrificante ligeiro na broca
  para evitar que esta sobreaqueça. O lubrificante
  prolongará a vida da broca e aumentará a acção de
  perfuração.

  MANUTENÇÃO

  AVISO
  Ao realizar a manutenção utilize apenas peças de
  substituição idênticas. O uso de quaisquer outras
  peças pode criar perigo ou causar danos ao aparelho.
  Evite usar solventes ao limpar as peças de plástico.
  A maioria dos plásticos pode ser dani¿cada pelos
  solventes vendidos no comércio. Use panos limpos para
  remover a sujidade, a poeira, o óleo, a gordura, etc.

  Ŷ

  Se a broca ficar presa na peça de trabalho ou
  estrangular pare imediatamente a ferramenta. Retire
  a broca da peça de trabalho e apure a razão do
  estrangulamento.
  NOTA: Este berbequim tem um travão eléctrico. Quando
  o interruptor é libertado, a bucha deixa de rodar. Quando
  o travão funciona de forma adequada, vêem-se faíscas
  através das ranhuras de ventilação do revestimento. Isto
  é normal e é a acção do travão.

  AVISO
  Os elementos de plástico nunca devem entrar
  em contacto com líquido de travões, gasolina,
  produtos à base de petróleo, óleos penetrantes, etc.
  Estassubstâncias contêm produtos químicos que
  podemdani¿car, enfraquecer ou destruir o plástico.
  Não maltrate as ferramentas eléctricas. As utilizações
  abusivas podem dani¿car a sua ferramenta assim como
  a peça a trabalhar.

  FURAR MADEIRA
  Para um melhor desempenho use brocas de aço de alta
  velocidade para perfurar madeira.
  Ŷ

  Comece por furar numa velocidade muito lenta para
  evitar que a broca escorregue do ponto de arranque.
  Aumente a velocidade à medida que a broca avança
  no material.

  Ŷ

  Ao fazer furos de lado a lado de uma peça, coloque
  34 • Page 39

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  Português
  AVISO
  Não tente modi¿car a sua ferramenta nem acrescentar
  acessórios não recomendados. Estas transformações
  ou modi¿cações são consideradas como um mau uso e
  podem provocar situações perigosas com possibilidade
  de ferimentos graves.

  PROTECÇÃO DO AMBIENTE
  Recicle os materiais em vez de pô-los
  directamente no lixo doméstico. Para
  proteger o ambiente, a ferramenta, os
  acessórios e as embalagens devem ser
  seleccionados.

  SÍMBOLO

  Alerta de Segurança
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Volts
  Hertz
  Corrente directa
  Corrente alterna
  Watts
  Velocidade em vazio
  Número de rotações ou movimentos por
  minuto
  Reciclagem indesejável
  Conformidade CE
  Isolamento duplo

  Use protecção para os ouvidos
  Use protecção para os olhos

  Agradecemos que leia atentamente
  instruções antes de iniciar a máquina.

  as

  Os aparelhos eléctricos antigos não devem ser
  eliminados juntamente com o lixo doméstico.
  Recicle onde existem instalações para o
  efeito. Veri¿que com as suas Autoridades
  Locais ou revendedor para obter informações
  sobre reciclagem.
  35

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 40

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  DK

  PT

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Dansk
  BESKRIVELSE
  1. Automatisk spændepatron
  2. Start-stopknap
  3. Opbevaringsrum til bits
  4. Rotationsvælger (forlæns/baglæns)
  5. Ring til indstilling af drejningsmoment
  6. Lås til at trykke ned
  7. Batterienhed
  8. Baglæns
  9. Forlæns
  10. Oplås (frigør)
  11. Spændepatronkæber
  12. Lås (stram)
  13. Bor
  14. Til nedsættelse af drejningsmoment
  15. Til øgning af drejningsmoment
  16. Hastighedsvælger
  17. Høj hastighed
  18. Lav hastighed

  LSDT1202

  Ŷ

  ADVARSEL
  Anvende
  altid
  øjenbeskyttelse
  mærket
  i
  oversenstemmelse med ANSI Z87.1. I modsat fald
  kan partikler slynges ind i øjnene med mulig alvorlig
  personskade til følge.

  ADVARSEL
  Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten
  af dette produkt. Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet,
  kan medføre alvorlig personskade.
  ANVENDELSER
  Dette produkt kan bruges til nedenstående opgaver:
  Ɣ Til boring i al slags træ (bygningstræ, krydsfinér,
  paneler og fiberplader)
  Ɣ Til boring i keramik, plastik, fiberglas og laminater
  Ɣ Til boring i metaller
  For fulde oplysninger vedrørende opladning, bedes du
  venligst se brugervejledningen for batterienheder og
  -opladere under Generelle sikkerhedsregler.

  SPECIFIKATIONER
  12 V
  0.8-10 mm

  Start-stopknap

  V a r i a b e l
  hastighed

  BESKYTTELSE AF BATTERIET
  Ryobi lithium-ion batterier er udstyret med funktioner,
  som beskytter lithium-ion cellerne og maksimerer
  batteriets levetid. Under visse driftsbetingelser kan disse
  indbyggede egenskaber bevirke, at batteriet (og det
  heraf drevne værktøj) opfører sig anderledes end nikkelcadmium-batterier.
  Under visse anvendelser kan batterielektronikken sende
  signal til batteriet om at lukke ned og få værktøjet til at
  holde op med at køre. Man nulstiller (resetter) batteriet
  og værktøjet ved at slippe udløseknappen og genoptage
  normal drift.
  BEMÆRK: Man forhindrer yderligere nedlukning af
  batteriet ved at undlade at tvinge værktøjet.
  Hvis batteriet og værktøjet ikke nulstilles ved, at man
  slipper udløseknappen, betyder det, at batteriet er aÀadet.

  Tomgangshastighed (boretilstand)
  Lav hastighed
  Høj hastighed

  0 - 400 min-1
  0 - 1380 min-1

  Maks. drejningsmoment

  25 Nm

  Vægt (uden batterienhed)

  1.01 kg

  Model

  Batterienhed
  (medfølger
  ikke)

  C120N

  ADVARSEL

  Hold altid værktøjet i de isolerede gribesikre dele
  ved arbejde på flader, som kan skjule elektriske
  ledninger. Hvis der skæres i en strømførende ledning,
  kan det gøre udsatte metaldele af maskinværktøjet
  strømførende og give operatøren elektrisk stød.

  Spændepatron

  BPN1213

  Bliv ikke skødesløs blot fordi du kender produktet.
  Husk, at en brøkdel af et sekunds skødesløshed er nok
  til at medføre alvorlig personskade.

  Brug høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
  høretab.

  Spænding

  C120D

  BETJENING

  SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER
  Ŷ

  BPL1220
  BPN1213

  Kompatibel
  oplader
  (medfølger ikke)

  36 • Page 41

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Dansk
  Et aÀadet batteri påbegynder opladning, så snart det
  anbringes i lithium-ion-opladeren.

  ROTATIONSVÆLGER
  Se ¿gur 3.
  Boret kan rotere i to retninger, hvilket styres af en vælger,
  der er anbragt over kontaktudløseren. Med boret i normal
  arbejdsstilling skal rotationsvælgerens retning ved forlæns
  boring være positioneret til venstre for kontaktudløseren.
  Boreretningen ændres, når vælgeren er til højre for
  kontaktudløseren.
  Ved at sætte rotationsvælgeren i off (slukket) (midterlås)
  position nedsættes muligheden for utilsigtet start, når den
  ikke bruges.

  MONTERING AF BATTERIENHEDEN
  Se ¿gur 2.
  Ŷ

  Anbring rotationsvælgeren i midterposition.

  Ŷ

  Monter batterienheden på produktet som vist.

  Ŷ

  Inden brugen skal du sikre, at låsene på hver side af
  batterienheden har låst på plads og, at batterienheden
  sidder sikkert fast på produktet.

  FJERNELSE AF BATTERIENHEDEN

  ADVARSEL
  ADVARSEL

  For at forhindre skade på gearet, skal spændepatronen
  altid være helt stoppet, inden der skiftes retning.

  Man skal altid fjerne batteriet fra boremaskinen i
  forbindelse med montering af dele, indjustering,
  isætning og udtagning af bits, rengøring af værktøjet,
  eller når produktet ikke er i brug. Ved at fjerne
  batterienheden undgås utilsigtet start, som kan medføre
  alvorlig personskade.
  Ŷ

  Lås kontaktudløseren ved at stille rotationsvælgeren
  i midterposition.

  Ŷ

  Tryk på låsene for at frigøre batterienheden

  Ŷ

  Fjern batterienheden fra redskabet.

  Stop boremaskinen ved at frigøre kontaktudløseren og lad
  spændepatronen stoppe helt.
  BEMÆRK: Boremaskinen fungerer ikke, medmindre
  rotationsvælgeren er skubbet helt til venstre eller højre.
  Kør ikke boremaskinen ved lave hastigheder i længere tid
  ad gangen. Ved at køre boremaskinen ved lav hastighed
  i længere tid, kan den blive opoverophedet. Hvis dette
  sker, skal du afkøle boremaskinen ved at lade den køre
  ubelastet med høj hastighed.
  AUTOMATISK SPÆNDEPATRON

  ADVARSEL

  Se ¿gur 4.
  Boremaskinen er udstyret med en automatisk
  spændepatron til at stramme og frigøre bor i
  spændepatronens kæber. Pilene på spændepatronen
  angiver, i hvilken retning spændepatronen skal drejes for
  at LÅSE (stramme) eller OPLÅSE (frigøre boret).

  Batteriprodukter er altid klar til brug. Derfor skal
  kontakten altid være låst, når værktøjet ikke bruges
  eller, hvis det transporteres.

  START-STOPKNAP
  Se ¿gur 3.
  Tænd for boremaskinen ved at trykke på kontaktudløseren.
  Sluk for boremaskinen ved at frigøre kontaktudløseren.
  BEMÆRK: Når vælgeren er i midterposition, er
  kontaktudløseren låst.

  ADVARSEL
  Hold ikke i spændepatronen med én hånd,
  mens du bruger boremaskinens motor til at
  stramme spændepatronens kæber omkring boret.
  Spændepatronen kan slippe ud af din hånd, eller din
  hånd kan slippe og ramme det roterende bor. Dette kan
  forårsage alvorlig pesonskade.

  VARIABEL HASTIGHED
  Se ¿gur 3.
  Kontaktudløseren giver højere hastighed ved øget tryk
  på udløseren og lavere hastighed med mindre tryk på
  udløseren.
  BEMÆRK: Under brugen høres der muligvis en Àøjtende
  eller ringende lyd fra kontakten. Tag dig ikke af det.Det er
  en normal del af kontaktens funktion.

  OPBEVARINGSRUM TIL BITS
  Se ¿gur 5.
  Når de medfølgende bits ikke er i brug, kan de anbringes i
  opbevaringsrummet i boremaskinens basisdel.
  ANBRINGELSE AF BOR
  Se ¿gur 6 - 7.
  37 • Page 42

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Dansk
  Ŷ

  Lås kontaktudløseren ved at stille rotationsvælgeren
  i midterposition.

  Ŷ

  Åbn eller luk spændepatronens kæber, indtil åbningen
  er en anelse større end boret, som du ønsker at bruge.
  Løft boremaskinens en lille smule foran for at hindre
  boret i at falde ud af spændepatronen.

  Ŷ

  Anbring boret.

  skruediameterens intensitet. Hvis drejningsmomentet er
  for højt eller skruerne for små, kan skruerne beskadiges
  eller brække.
  Drejningsmomentet indstilles ved dreje drejningsmomentringen. Drejningsmomentet er større, når drejningsmomentringen stilles højere. Drejningsmomentet er mindre, når
  drejningsmoment-ringen stilles lavere.
  Den korrekte indstilling afhænger af materialet og af
  størrelsen på skruen, der anvendes.

  ADVARSEL
  Anbring boret lige mellem spændepatronens kæber.
  Borebitten må ikke indsættes skråt i spændepatronen
  og dernæst spændes til. Boret kan blive slynget ud
  af boremaskinen med personskade og skade på
  spændepatronen til følge.

  INDSTILLING AF DREJNINGSMOMENT
  Ŷ

  Gør dig bekendt med de 24 drejningsmomentindikatorindstillinger foran på boremaskinen.

  Ŷ

  Drej indstillings ringen til den ønskede indstilling.

  Stram spændepatronenes kæber sikkert omkring
  bitten.
  BEMÆRK: Roter spændepatronen i retning af pilen
  mærket LOCK (LÅS) for at lukke spændepatronens
  kæber. Stram eller løsn ikke spændepatronens kæber
  med en skruenøgle.

  1-4

  Til skruning af små skruer

  5-8

  Til skruning af skruer ind i blødt
  materiale

  9 - 12

  Til skruning af skruer ind i bløde og
  hårde materialer

  13 - 16

  Til skruning af skruer ind i hårdt træ.

  17 - 20

  Til skruning af store skruer

  21 -

  Til boring

  Ŷ

  UDTAGNING AF BOR
  Se ¿gur 6.
  Ŷ

  Lås kontaktudløseren ved at stille rotationsvælgeren
  i midterposition.

  Ŷ Åbn spændepatronens kæber.
  BEMÆRK: Roter spændepatronen i retning af pilen
  mærket UNLOCK (OPLÅS) for at åbne spændepatronens
  kæber. Stram eller løsn ikke spændepatronens kæber
  med en skruenøgle.
  Ŷ

  BORING
  Ŷ

  Kontroller, at rotationsvælgeren er korrekt indstillet
  (forlæns eller baglæns).

  Ŷ

  Hold materialet, der skal bores i, fast med en skruestik
  eller med spænder/klemmer, så det ikke vender eller
  drejer sig, når der bores i det.

  Ŷ

  Hold godt fast i boremaskinen og anbring selve boret
  på stedet, der skal bores.

  Tag boret ud.

  HASTIGHEDSVÆLGER (HØJ-LAV)
  Se ¿gur 9.
  Brug skydekontakten ovenpå boremaskinen til at vælge
  enten lav (1) eller høj (2) hastighed. Når boremaskinen
  kører i nedsættes hastigheden (1), men maskinen har
  mere kraft og større drejningsmoment. Når boremaskinen
  kører i høj (2), øges hastigheden, men maskinen har
  mindre kraft og mindre drejningsmoment. Brug lav (1) til
  opgaver, der kræver stor kraft og stort drejningsmoment,
  og høj (2) til hurtigborings eller -skrunings opgaver.

  Ŷ

  Tryk på kontaktudløseren for at starte boremaskinen.

  Ŷ

  Anbring boret på arbejdsstykket med lige nok tryk til,
  at boret kan fortsætte med at bore. Tving ikke bordet
  og tryk ikke sidelæns for at gøre et hul større. Lad
  redskabet gøre arbejdet.

  ADVARSEL
  Vær forberedt på, at boret kan binde ved
  gennembrydning. Når en sådan situation opstår, har
  boret en tendens til at gribe fat og slå tilbage modsat
  rotations retningen.Det kan medføre tab af kontrol, når
  der brydes gennem materialet. Hvis du ikke er forberedt
  på dettte, kan tabet af kontrollen medføre alvorlig
  personskade.

  INDSTILLELIG DREJNINGSMOMENT-KOBLING
  Se ¿gur 8.
  Når du bruger boremaskinen som skruetrækker, er det
  nødvendigt at øge eller reducere drejningsmomentet for
  at undgå skade på skruehoveder, gevind, arbejdsstykker
  osv. Generelt skal drejeningsmomentet svare til
  38 • Page 43

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Dansk
  Ŷ

  Ŷ

  Når du borer på hårde, jævne overflader skal
  du afmærke det ønskede huls placering med en
  kørnerprik. Dette vil forhindre boret i at decentrere, når
  boringen af hullet begynder.

  VEDLIGEHOLDELSE

  Når du borer i metaller, skal du komme en dråbe let
  olie på boret for at forhindre, at det overopheder. Olien
  forlænger borets levetid og forbedrer boreprocessen.

  I forbindelse med servicearbejde må der kun bruges
  originale reservedele. Brug af alternative dele kan
  forårsage farlige situationer eller ødelægge produktet.

  ADVARSEL

  Ŷ

  Hvis boret sætter sig fast i arbejdsstykket, skal
  du øjeblikket stoppe redskabet. Fjern boret fra
  arbejdsstykket og find ud af årsagen til, at boret satte
  sig fast.
  BEMÆRK: Boremaskinen har en elektrisk bremse. Når
  kontaktudløseren frigøres, holder spændepatronen op
  med at rotere. Når bremsen fungerer korrekt, ses gnister
  gennem ventilations åbningerne i boremaskinens hus.
  Dette er normalt og en del af bremseprocessen.
  BORING I TRÆ
  For at opnå maksimal ydelse, skal
  højhastigheds stålbord ved boring i træ.

  der

  Undgå brug af opløsningsmidler til rengøring af plastdele.
  De Àeste plasttyper bliver ødelagt, hvis de renses med
  almindelige gængse opløsningsmidler. Fjern snavs, støv,
  olie, smørefedt osv. med en ren klud.

  ADVARSEL
  Plastelementer må aldrig komme i berøring med
  bremsevæske, benzin, olie- eller petroleumbaserede
  produkter, rustløsnende olie o.l. Disse kemiskeprodukter
  indeholder stoffer, som kan beskadige,mørne eller
  ødelægge plastmaterialet.

  bruges

  Ŷ

  Begynd boringen med meget lav hastighed for
  at forhindre boret i at ryge ud af startpunktet. Øg
  hastigheden efterhånden som boret arbejder sig ind
  i materialet.

  Ŷ

  Når der bores gennemgående huller, skal der
  anbringes et træstykke på den anden side af
  arbejdsstykket for at ungå forrevne og splintrede
  kanter på hullets bagside.

  Misbrug ikke maskineværktøj. Hvis værktøjet anvendes
  til uegnede formål, kan det blive beskadiget og
  arbejdsstykket ødelagt.

  ADVARSEL
  Forsøg ikke at ombygge værktøjet eller montere
  tilbehør, som ikke anbefales til denne maskine.
  Sådanne ombygninger eller ændringer betragtes som
  misbrug og kan være årsag til, at der opstår farlige
  situationer med deraf følgende alvorlige ulykker.

  BORING I METAL
  For at opnå maksimal ydelse, skal der bruges
  højhastigheds stålbord beregnet til boring i metal og stål.
  Ŷ

  Begynd boringen med meget lav hastighed for at
  forhindre boret i at ryge ud af startpunktet.

  Ŷ

  Bor med en hastighed og med et tryk, som ikke
  overopheder boret. Hvis der trykkes for meget, vil det:
  Ɣ Overophede boret
  Ɣ Slide på lejerne
  Ɣ Bøje og brænde bor
  Ɣ Give decentredere og uregelmæssigt formede
  huller
  Når der skal bores store huller i metal, skal der
  begyndes med et lille bor og sluttes af med et større.
  Smør boret med olie for at forbedre boreprocessen og
  forlænge borets levetid.

  Ŷ

  MILJØBESKYTTELSE
  Råmaterialerne skal genvindes og ikke
  bortkastes med almindeligt affald. Af
  hensyn til miljøet skal redskab, tilbehør og
  emballage sorteres.

  SYMBOL

  Sikkerheds Varsel
  V
  Hz

  W

  39

  Volt
  Hertz
  Direkte strøm
  Vekselstrøm
  Watt • Page 44

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  Dansk
  no

  min-1

  Tomgangshastighed
  Antal omdrejninger eller bevægelser pr.Minut
  Genbrug uønsket
  CE Overensstemmelse
  Dobbelt-isolering

  Benyt høreværn
  Benyt øjenværn

  Læs venligst vejledningen grundigt igennem
  før maskinen tages i brug.
  Elektriske affaldsprodukter bør ikke afskaffes
  sammen med husholdnings affald. Genbrug
  venligst hvor faciliteterne tillader dette. Tjek
  med din lokale kommune eller forhandler for
  genbrugsråd.

  40

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 45

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  SE

  DK

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Svenska
  BESKRIVNING

  ANVÄNDNING

  1. Nyckellös chuck
  2. Strömbrytare
  3. Förvaring av bits
  4. Rotationsväljare (framåt/bakåt)
  5. Justeringsring för åtdragningsmoment
  6. Tryck in spärrarna
  7. Batteripack
  8. Bakåt
  9. Framåt
  10. Lås upp (Lossa)
  11. Chuckkäftar
  12. Låsa (Dra åt)
  13. Borrbits
  14. För att minska åtdragningsmoment
  15. För att öka åtdragningsmoment
  16. Växelväljare
  17. Hög hastighet
  18. Låg hastighet

  VARNING
  Tillåt dig inte att bli oförsiktig när du har blivit bekant
  med produkterna. Kom ihåg att det räcker med ett
  ögonblicks oförsiktighet för att orsaka allvarlig skada.

  VARNING
  Bär alltid ögonskydd som uppfyller ANSI Z87.1. Att inte
  bära ögonskydd kan resultera i att föremål kastas upp i
  ögonen och orsakar allvarlig skada.

  VARNING
  Använd inga tillbehör till den här produkten som inte
  rekommenderas av tillverkaren. Användning av sådana
  tillbehör kan resultera i allvarlig personskada.
  ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  Du får använda den här produkten i de syften som räknas
  upp nedan:
  Ɣ Borrning i alla typer av träprodukter (virke,
  plywood, panel, kompositplatta och hårdplatta)
  Ɣ Borrning i keramik, plast, fiberglas och laminat
  Ɣ Borrning i metall
  Se
  användarmanualen
  för
  batteripacket
  och
  batteriladdaren för kompletta laddningsinstruktioner.

  SPECIFIKA SÄKERHETSREGLER
  Ŷ

  Använd hörselskydd. Oljud kan orsaka hörselskador.

  Ŷ

  Håll i verktyget endast i de isolerade och slirsäkra
  delarna, när du arbetar på en yta som kan dölja
  elkablar. Vid kontakt med en strömförande kabel kan
  de exponerade delarna på verktyget bli strömförande
  och ge användaren en elektrisk stöt.

  SPECIFIKATIONER
  Spänning

  12 V

  Chuck

  0.8-10 mm

  Strömbrytare

  V a r i a b e l
  hastighet

  BATTERISKYDDSFUNKTIONER
  Ryobis litiumjonbatterier är konstruerade med en funktion
  som skyddar litiumjoncellerna och maximerar batteriets
  livstid. Under vissa användningssituationer kan dessa
  inbyggda funktioner få batteriet, och verktyget, att bete sig
  annorlunda än vid användning av nickelkadmiumbatterier.
  I vissa fall kan batteriets elektronik signalera till batteriet
  att stänga av vilket får verktyget att stanna. Släpp upp
  avtryckaren och återgå till normal användning för att
  nollställa batteriet och verktyget.
  NOTERA: För att undvika att batteriet kopplas ifrån igen
  får du inte överbelasta verktyget.
  Om inte batteriet och verktyget nollställs genom att
  släppa upp avtryckaren så är batteripaketet urladdat.
  Om batteripaket är urladdat kommer det att påbörja
  återuppladdning när det placeras i litiumjonbatteriladdaren.

  Tomgångshastighet (borrningsläge)
  Låg hastighet

  0 - 400 min-1

  Hög hastighet

  0 - 1380 min-1

  Max. vridmoment

  25 Nm

  Vikt (utan batteripack)

  1.01 kg

  Modell

  LSDT1202

  Batteripack
  (inte
  inkluderat)
  BPL1220
  BPN1213
  BPN1213

  Passande laddare
  (inte inkluderat)

  MONTERA BATTERIPACK
  Se bild 2.

  C120D
  C120N
  41

  Ŷ

  Placera rotationsväljaren i mittenläge.

  Ŷ

  Montera batteripacket på produkten enligt bilden. • Page 46

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Svenska
  Ŷ

  Kontrollera att spärrarna på varje sida om batteripacket
  låser fast och att batteripacket sitter ordentligt fast i
  produkten innan du påbörjar användning.

  FÖRSIKTIGHET
  För att förhindra växelskada ska chucken alltid tillåtas
  att stanna helt innan rotationsriktningen ändras.

  TA BORT BATTERIPACK
  Släpp upp strömbrytaren och låt chucken stanna helt för
  att stänga av borrmaskinen.
  NOTERA: Borrmaskinen går inte att använda om inte
  rotationsväljaren är ställd helt åt vänster eller åt höger.
  Undvik att köra borrmaskinen på låga hstigheter under
  längre tidsperioder. Borrning vid låga hastigheter och
  konstant belastning kan få borrmaskinen att överhettas.
  Om överhettning sker, låt borrmaskinen köra utan
  belastning vid full hastighet.

  VARNING
  Ta alltid bort batteripaketet från borrmaskinen när du
  monterar delar, utför justeringar, rengör eller när du
  inte ska använda den. Genom att ta bort batteripacket
  minskar du risken för att oavsiktligt starta maskinen och
  orsaka skador.
  Ŷ

  Lås avtryckaren genom att ställa väljaren för
  rotationsriktning i mittenläget.

  Ŷ

  Tryck in låsen för att ta bort batteripacket

  Ŷ

  Ta bort batteripacket från verktyget.

  NYCKELLÖS CHUCK
  Se bild 4.
  Borrmaskinen har en nyckellös chuck för att dra åt eller
  lossa borrbits i chuckkäftarna. Pilarna på chucken visar åt
  vilket håll chucken ska roteras för att LÅSA (dra åt) eller
  LÅSA UPP (lossa) borrbitsen.

  VARNING
  Batteriprodukter är alltid startklara. Därför ska
  strömbrytaren alltid vara låst när verktyget inte används
  eller när det Àyttas.

  VARNING
  Håll inte i chucken med en hand och kör borrmaskinen
  med den andra för att dra åt chuckkäftarna. Chucken
  kan glida i handen och din hand kan komma i kontakt
  med den roterande borrbitsen. Detta kan orsaka en
  allvarlig olycka som resulterar i allvarliga personskador.

  STRÖMBRYTARE
  Se bild 3.
  Tryck in strömbrytaren för att sätta på borrmaskinen.
  Släpp upp strömbrytaren för att stänga av borrmaskinen.
  NOTERA: När rotationsväljaren är i mittenläge är
  strömbrytaren låst.

  FÖRVARING AV BITS
  Se bild 5.
  Borrspetsar som medföljer verktyget kan förvaras i
  förvaringsutrymmet på borrmaskinens skaft när de inte
  används.

  VARIABEL HASTIGHET
  Se bild 3.
  Strömbrytaren ökar farten på borren ju längre in den trycks
  och sänker hastigheten ju mer den släpps ut.
  NOTERA: Det kan hända att du hör ett visslande eller
  ringande ljud från strömbrytaren under användning. Detta
  är helt normalt och är ingenting att oroas över.

  MONTERA BITS
  Se bild 6 - 7.

  ROTATIONSVÄLJARE
  Se bild 3.
  Bitsrotationen är reversibel och kontrolleras av en
  väljare ovanför strömbrytaren. När borrmaskinen hålls i
  normal användningsposition ska rotationsväljaren vara
  placerad till vänster om strömbrytaren för framåtborrning.
  Borrningsriktningen är omvänd när väljaren ställs till höger
  om strömbrytaren.
  Att ställa rotationsväljaren i av-läge (mittenlås) hjälper till
  att minska risken för oavsiktlig start när borrmaskinen inte
  används.
  42

  Ŷ

  Lås avtryckaren genom att ställa väljaren för
  rotationsriktning i mittenläget.

  Ŷ

  Öppna eller stäng chuckkäftarna så att öppningen
  är något store än bitsstorleken som du planerar att
  använda. Höj också upp framsidan av borrmaskinen
  något så att bitsen inte faller ur chuckkäftarna.

  Ŷ

  Sätt i borrbitsen. • Page 47

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Svenska
  JUSTERA ÅTDRAGNINGSMOMENT

  VARNING
  Kontrollera att du sätter i bitsen rakt in i chuckkäftarna.
  Sätt inte in borrspetsen snett i chucken och dra åt.
  Det kan kasta iväg bitsen från borrmaskinen vilket
  kan resultera i allvarlig personskada eller skada på
  chucken.

  Ŷ

  Titta på de 24 inställningarna för åtdragningsmoment
  som finns längst fram på borrmaskinen.

  Ŷ

  Rotera justeringsringen till önskad inställning.

  Ŷ Dra åt chuckens käftar kring borrspetsen.
  NOTERA: Rotera chucken i den riktning som visas av
  pilen märkt LOCK (DRA ÅT) för att stänga chuckkäftarna.
  Använd inte en skiftnyckel för att dra åt eller lossa käftarna.
  TA BORT BITS
  Se bild 6.
  Ŷ

  Lås avtryckaren genom att ställa väljaren för
  rotationsriktning i mittenläget.

  Ŷ Öppna chuckkäftarna.
  NOTERA: Rotera chucken i den riktning som visas av pilen
  märkt UNLOCK (LOSSA) för att öppna chuckkäftarna.
  Använd inte en skiftnyckel för att dra åt eller lossa käftarna.
  Ŷ

  1-4

  För dragning av små skruvar.

  5-8

  För dragning av skruvar i mjukt
  material

  9 - 12

  För dragning av skruvar i mjuka och
  hårda material

  13 - 16

  För dragning av skruvar i hårt trä

  17 - 20

  För dragning av stora skruvar.

  21 -

  För borrning

  BORRNING

  Ta bort borrbitsen.

  Ŷ

  Kontrollera rotationsväljaren så att den motsvarar den
  riktning du vill åstadkomma (framåt eller bakåt).

  Ŷ

  Sätt fast materialet som ska borras med klämmor eller
  i ett skruvstäd så att det inte roterar när borrbitsen
  roterar.

  Ŷ

  Håll borrmaskinen ordentligt och placera bitsen där du
  vill borra.

  VÄXELVÄLJARE (HÖG-LÅG)
  Se bild 9.
  Ett reglage som kan ställas i antingen låg (1) och hög
  (2) är placerat på ovansidan av borrmaskinen. När
  borrmaskinen är i läge låg (1) kommer hastigheten att
  minskas och enheten blir starkare och får ett högre
  åtdragningsmoment. När skruvmaskinen är i läge hög (2),
  kommer hastigheten att ökas och enheten blir svagare och
  får ett lägre åtdragningsmoment. Användning låg (1)-läget
  för arbeten som kräver ett högt åtdragningsmoment och
  hög (2)-läget för snabb borrning och skruvdragning.

  Ŷ

  Tryck in strömbrytaren för att börja borra.

  Ŷ

  Kör in borrbitsen i arbetsstycket genom att lägga på
  precis så mycket tryck som krävs för att bitsen ska
  borra sig nedåt. Överbelasta inte borrmaskinen och
  tryck inte från sidorna för att vidga hålet. Låt maskinen
  göra arbetet.

  VARNING
  Var beredd på rekyl när borrbitsen bryter igenom
  materialet. När det händer har borrmaskinen en
  tendens att kastas åt motsatt rotationsriktning vilket kan
  innebära att du tappar kontrollen över verktyget när det
  bryter igenom materialet. Om du inte är beredd på detta
  kan kontrollförlusten resultera i allvarlig skada.

  JUSTERBART ÅTDRAGNINGSMOMENT
  Se bild 8.
  När skruvdragaren används i olika skruvdragningsarbeten
  är det nödvändigt att öka eller minska åtdragningsmomentet
  för att förhindra att skador uppstår på skruvskallar,
  gängor, arbetsstycken, etc. En generell riktlinje är att
  vridmomentet ska matcha diametern på skruven. Om
  åtdragningsmomentet är för högt, eller om skruvarna är
  för små, kan skruvarna skadas eller gå av.
  Åtdragningsmomentet justeras genom att rotera
  justeringsringen
  för
  åtdragningsmomentet.
  Åtdragningsmomentet är större när justeringsringen är
  inställd i ett högt läge. Åtdragningsmomentet är mindre
  när justeringsringen är inställd i ett lägre läge.
  Den korrekta inställningen beror på materialtyp och
  storleken på skruven som används.
  43

  Ŷ

  Vid borrning i hårda och plana ytor ska en körnare
  användas för att markera mitten på hålet. Detta
  förhindrar att borrbitsen glider iväg när borrningen
  startar.

  Ŷ

  Vid borrning i metall ska en lättflytande olja användas
  på borrbitsen för att förhindra överhettning. Oljan
  förlänger bitsens livslängd och ökar borreffektiviteten.

  Ŷ

  Om bitsen fastnar i arbetsstycket, eller om
  borrmaskinen stannar, ska maskinen genast stannas.
  Ta bort bitsen från arbetsstycket och undersök varför • Page 48

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Svenska
  den fastnade.
  NOTERA: Denna borrmaskin har en elektrisk broms.
  När strömbrytaren släpps upp slutar chucken att rotera.
  När bromsfunktionen fungerar är blixtar synliga genom
  ventilationshålen. Detta är normalt och beror på bromsen.

  VARNING
  Se till att plastdelarna aldrig kommer i kontakt med
  bromsvätska, bensin, produkter med petroleumbas,
  penetrerande oljor, osv. Dessaämnen innehåller
  kemiska produkter som kanskada, försvaga eller
  förstöra plasten.

  BORRNING I TRÄ
  Använd höghastighetsbits av stål för borrning i trä för att
  uppnå maximal prestanda.
  Ŷ

  Påbörja borrning vid mycket låg hastighet för att
  förhindra att bitsen glider iväg. Öka hastigheten när
  bitsen borrar ner sig i materialet.

  Ŷ

  Placera ett trästycke på baksidan av arbetsstycken vid
  borrning av genomgående hål för att förhindra flisor på
  baksidan av hålet.

  Misshandla inte verktyget. En felaktig användning kan
  skada både verktyget och arbetsstycket.

  VARNING
  Försök inte ändra verktyget eller montera tillbehör
  vars användning inte rekommenderas med den. Dylik
  ombyggnad eller dylika ändringar anses som felaktig
  användning och kan leda till farliga situationer som kan
  förorsaka allvarliga kroppsskador.

  BORRNING I METALL
  Använd höghastighetsbits av stål för metall- eller
  stålborrning för att uppnå maximal prestanda.
  Ŷ

  Påbörja borrning vid mycket låg hastighet för att
  förhindra att bitsen glider iväg.

  Ŷ

  Bibehåll en hastighet och ett tryck som tillåter borrning
  men samtidigt inte överhettar borrmaskinen. Om du
  trycker för hårt kan följande hända:
  Ɣ Borrmaskinen blir överhettad.
  Ɣ Kullagren slits ut
  Ɣ Bitsen böjs eller överhettas
  Ɣ Hålen hamnar inte där de ska eller blir ojämna
  Börja med en liten bits och avsluta med en större vid
  borrning i metall. Smörj också in bitsen med olja för
  att förbättra borrprestandan och förlänga livstiden för
  bitsen.

  Ŷ

  MILJÖSKYDD
  Råmaterialen bör återanvändas i stället
  för att kastas i hushållsavfallet. För att
  skona miljön ska verktyget, tillbehören och
  emballagen sorteras.

  SYMBOL

  Säkerhetsvarning
  V

  UNDERHÅLL

  Hz

  VARNING
  Använd endast identiska originaldelar när du servar
  maskinen. Användning av andra delar kan orsaka fara
  eller produktskada.

  W
  no

  min-1

  Undvik
  att
  använda
  lösningsmedel
  vid
  rengöring
  av
  plastdelar.
  Flertalet plaster kan skadas vid användning av vissa
  lösningsmedel som säljs i affärerna. Använd en ren och
  torr trasa för att ta bort smuts, damm, olja, fett, etc.

  Volt
  Hertz
  Likström
  Växelström
  Watt
  Tomgångshastighet
  Antal varv eller rörelser per minut
  Återvinn oönskade
  CE-konformitet
  Dubbelisolering

  Bär hörselskydd.

  44 • Page 49

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  Svenska
  Använd skyddsglasögon

  Läs instruktionerna ordentligt innan start av
  maskinen.
  Gamla elektroniska produkter ska inte
  kastas med hushållssoporna. Återvinn där
  sådana faciliteter ¿nns. Kontrollera med
  din lokala myndighet eller säljaren för att få
  återvinningstips.

  45

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 50

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Suomi
  KUVAUS

  OPERATION

  1. Avaimeton istukka
  2. Katkaisin
  3. Teräsäilytys
  4. Suunnanvalitsin (eteenpäin/taaksepäin)
  5. Momentinsäätörengas
  6. Paina salvat sisään
  7. Akku
  8. Taaksepäin
  9. Eteenpäin
  10. Avaa (vapauta)
  11. Istukan leuat
  12. Lukitse (kiristä)
  13. Poranterä
  14. Momentin pienentäminen
  15. Momentin lisääminen
  16. Kaksinopeuksinen vaihteen valinta
  17. Suuri nopeus
  18. Matala nopeus

  VAROITUS
  Älä tule varomattomaksi sen takia, että tunnet
  tuotteen. Pidä mielessä, että sekunnin murto-osan
  varomattomuus voi aiheuttaa vakavan vamman.

  VAROITUS
  Käytä aina silmäsuojaimia, joiden on merkitty
  noudattavan ANSI Z87 -standardia.1. Muutoin esineitä
  saattaa iskeytyä silmiin ja aiheuttaa vakavia vammoja.

  VAROITUS
  Älä käytä muita kuin tämän tuotteen valmistajan
  suosittelemia
  lisälaitteita.
  Muiden
  lisälaitteiden
  käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan vamman.
  KÄYTTÖKOHTEET
  Tuotetta voidaan käyttää seuraaviin käyttökohteisiin:
  Ɣ Kaikkien tyyppisten puutuotteiden poraukseen
  (sahatavara, vaneri, paneelit, lastulevy ja kovalevy)
  Ɣ Keramiikan, muovien, lasikuidun ja laminaattien
  poraukseen
  Ɣ Metallin poraukseen
  Käyttöohjeissa on ohjeet yleisissä turvallisuussäännöissä
  lueteltujen akkujen ja laturien latausohjeet.

  ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
  Ŷ

  Käytä kuulosuojaimia. Liian kova melu voi aiheuttaa
  kuulon menetyksen.

  Ŷ

  Tartu työkaluun vain eristetyistä ja liukumattomista
  osista kun työskentelet pinnoilla, joiden takana on
  mahdollisesti sähköjohtoja. Jos leikkuri koskettaa
  sähköistettyä johtoa, työkalun metalliosat voivat
  sähköistyä ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.

  TEKNISET TIEDOT
  Jännite

  AKUN SUOJAUSOMINAISUUDET
  Ryobin lihium-ioni-akkujen ominaisuudet suojelevat litiumioni-kennoja ja maksimoivat akun käyttöiän. Joissain
  käyttöolosuhteissa nämä integroidut ominaisuudet saavat
  akun ja siihen kytketyn laitteen käyttäytymään eri lailla
  kuin nikkeli-kadmiumakuilla.
  Akun sähkölaitteet voivat joissain tapauksissa sammuttaa
  akun, jolloin työkalu lakkaa toimimasta. Voit nollata
  akun ja työkalun vapauttamalla liipaisimen ja jatkamalla
  normaalikäyttöä.
  HUOM: Vältä työkalun pakottamista, jotta akku ei
  sammuisi.
  Jos liipaisimen vapauttaminen ei nollaa akkua ja työkalua,
  akku on tyhjä. Jos akku on tyhjä, se alkaa ladata heti kun
  se asetetaan litium-ionilaturiin.

  12 V

  Istukka

  0.8-10 mm

  Katkaisin

  Säädettävä
  nopeus

  Tyhjäkäyntinopeus (poraustila)
  Matala nopeus

  0 - 400 min-1

  Suuri nopeus

  0 - 1380 min-1

  Maksimimomentti

  25 Nm

  Paino (ilman akkua)

  1.01 kg

  Malli

  LSDT1202

  Akku
  mukana)
  BPL1220
  BPN1213
  BPN1213

  (ei

  AKUN ASENTAMINEN

  Yhteensopiva laturi (ei
  mukana)

  Katso kuvaa 2.

  C120D
  C120N
  46

  Ŷ

  Käännä suunnanvalitsin keskikohtaan.

  Ŷ

  Asenna akku poraan kuvan mukaisesti.

  Ŷ

  Varmista ennen käyttöä, että akun sivuilla olevat salvat
  loksahtavat paikoilleen ja että akku on kiinni porassa. • Page 51

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Suomi
  AKUN IRROTTAMINEN

  Pora pysäytetään vapauttamalla liipaisin ja antamalla
  istukan pysähtyä täysin.
  HUOM: Pora ei toimi, ennen kuin suunnanvalitsin on
  työnnetty täysin joko vasemmalle tai oikealle.
  Älä käytä poraa hitaalla nopeudella pitkiä aikoja.
  Pitkällinen käyttö hitailla nopeuksilla voi saada poran
  ylikuumenemaan. Jos näin käy, jäähdytä pora käyttämällä
  sitä huippunopeudella ilman kuormaa.

  VAROITUS
  Irrota akku porasta aina kun kokoat osia, teet
  säätöjä, asennat tai irrotat teriä, puhdistat sitä ja
  kun se ei ole käytössä. Akun irrottaminen estää
  laitetta käynnistymättä vahingossa, jolloin vältytään
  mahdollisilta vakavilta vammoilta.

  AVAIMETON ISTUKKA
  Ŷ

  Lukitse liipaisin asettamalla kiertosuunnan valitsin
  keskiasentoon.

  Ŷ

  Vapauta akku painamalla salpoja

  Ŷ

  Irrota akku porasta.

  Katso kuvaa 4.
  Porassa on avaimeton istukka, jolla poranterä kiinnitetään
  istukkaan tai vapautetaan siitä. Istukan nuolet osoittavat,
  mihin suuntaan poranterä LUKITTUU (kiristyy) ja
  AVAUTUU (vapautuu).

  VAROITUS
  Akkukäyttöiset laitteet ovat aina käyttövalmiita. Sen
  takia liipaisimen tulisi aina olla lukittuna, kun tuote ei ole
  käytössä tai kun kuljetat sitä.

  VAROITUS
  Älä pidä istukkaa yhdellä kädellä ja käytä poran
  voimaa leukojen kiristämiseen terän ympärille. Istukka
  saattaa irrota kädestä tai käsi voi lipsahtaa ja osua
  pyörivään poranterään. Tämä voi aiheuttaa vakavaan
  loukkaantumiseen.

  KATKAISIN
  Katso kuvaa 3.
  Käynnistä pora painamalla liipaisinta. Kun haluat
  sammuttaa sen, vapauta liipaisin.
  HUOM: Liipaisin on lukittu, kun valitsin on keskiasennossa.

  TERÄSÄILYTYS
  Katso kuvaa 5.
  Kun poran mukana tulleita teriä ei käytetä, niitä voidaan
  säilyttää poran rungossa olevassa säilytyslokerossa.

  SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS
  Katso kuvaa 3.
  Mitä enemmän painat liipaisinta, sitä nopeammin pora
  pyörii; mitä vähemmän sitä painat, sitä hitaammin pora
  pyörii.
  HUOM: Liipaisimesta saattaa käytön aikana kuulua
  vihellystä tai soivaa ääntä. Tästä ei tarvitse välittää; se on
  normaalia liipaisimelle.

  TERIEN ASENTAMINEN
  Katso kuvaa 6 - 7.

  SUUNNANVALITSIN
  Katso kuvaa 3.
  Poran kiertosuuntaa voidaan vaihtaa liipaisimen
  päällä olevalla kytkimellä. Kun pidät poraa tavallisessa
  käyttöasennossa,
  pora
  pyörii
  poraussuuntaan
  suunnanvalitsimen ollessa liipaisimen vasemmalla
  puolella. Suunta on päinvastainen, kun valitsin on
  liipaisimen oikealla puolella.
  Kun liipaisin asetetaan off-asentoon (lukitus keskellä),
  pora ei voi käynnistyä vahingossa, kun se ei ole käytössä.

  Ŷ

  Lukitse liipaisin asettamalla kiertosuunnan valitsin
  keskiasentoon.

  Ŷ

  Avaa tai sulje istukan leuat niin, että aukko on hieman
  suurempi kuin terä, jota aiot käyttää. Nosta lisäksi
  poran etuosaa hieman, jotta terä ei putoa istukasta.

  Ŷ

  Aseta terä paikoilleen.

  VAROITUS
  Varmista, että terä on suorassa istukassa. Älä aseta
  poranterää istukan leukoihin vinosti ja kiristä. Poranterä
  voisi tällöin sinkoutua porasta ja aiheuttaa vakavan
  loukkaantumisen tai särkeä istukan.
  Ŷ Kiristä istukan leuat poranterän ympärille.
  HUOM: Pyöritä istukkaa LUKITSE-nuolen mukaisesti
  sitä lukittaessa. Älä kiristä tai avaa istukan leukoja
  kiintoavaimella.

  VAROITUS
  Jotta hammaspyörät eivät vaurioituisi, anna istukan
  pysähtyä täysin ennen suunnan vaihtoa.
  47 • Page 52

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Suomi
  TERIEN IRROTTAMINEN
  Katso kuvaa 6.
  Ŷ

  Lukitse liipaisin asettamalla kiertosuunnan valitsin
  keskiasentoon.

  Ŷ Avaa istukan leuat.
  HUOM: Pyöritä istukkaa AVAA-nuolen mukaisesti
  sitä avattaessa. Älä kiristä tai avaa istukan leukoja
  kiintoavaimella.
  Ŷ

  KAKSINOPEUKSINEN VAIHTEEN VALINTA (KORKEAMATALA)
  Katso kuvaa 9.
  Poran päällä olevalla liukukytkimellä nopeudeksi voidaan
  valita joko hitaasti (1) tai nopeasti (2). Kun poraa
  käytetään (1) -nopeusalueella, sen nopeus vähenee ja
  laitteella on enemmän tehoa ja vääntövoimaa. Kun poraa
  käytetään (2) -nopeusalueella, sen nopeus kasvaa ja
  laitteella on vähemmän tehoa ja vääntövoimaa. Käyttö
  pieni (1) -asetus on tarkoitettu suurta tehoa ja vääntöä
  vaativiin tehtäviin ja suuri (2) -asetus nopeaan poraukseen
  tai ruuvaukseen.

  1-4

  Pieniä ruuveja käyttäessä

  5-8

  Pehmeisiin
  ruuvattaessa.

  9 - 12

  Pehmeisiin ja koviin materiaaleihin
  ruuvattaessa.

  13 - 16

  Kovaan puutavaraan ruuvattaessa

  Ŷ

  Tarkista kiertosuunnan valitsimen asento (eteen tai
  taakse).

  Ŷ

  Kiinnitä porattava materiaali ruuvipenkkiin tai
  puristimiin, jotta materiaali ei pyöri poran terän
  mukana.

  Ŷ

  Pitele poraa tukevasti ja aseta poranterä porattavaan
  kohtaan.

  Ŷ

  Käynnistä pora painamalla liipaisinta.

  Ŷ

  Työnnä poranterä työkappaleeseen.Paina sen verran,
  että pora poraa jatkuvasti. Älä pakota poraa tai työnnä
  sitä sivulle, jotta reikä laajentuisi. Anna poran tehdä
  työ.

  Ŷ

  Kun poraat kovaa, sileää pintaa, merkitse reiän kohta
  pistepuikolla. Tämä estää poranterää lipsahtamasta
  kohdasta, johon reikää aletaan poraamaan.

  Ŷ

  Kun poraat metallia, voitele terä ohuella öljyllä, jotta
  se ei ylikuumenisi. Öljy pidentää terän käyttöikää ja
  edesauttaa porausta.

  Ŷ

  Jos terä juuttuu työkappaleeseen tai jos pora pysähtyy,
  sammuta pora heti. Irrota terä työkappaleesta ja
  selvitä takertumisen syy.
  HUOM: Porassa on sähköjarru. Kun liipaisin vapautetaan,
  istukka pysähtyy. Kun jarru toimii asianmukaisesti, poran
  kotelon tuuletusaukoissa näkyy kipinöitä. Tämä on
  normaalia, ja se johtuu jarrusta.

  MOMENTIN SÄÄTÖ

  Kierrä säätörengas haluamaasi asentoon.

  Poraamiseen

  VAROITUS

  Katso kuvaa 8.
  Kun käytät poraa erilaisiin käyttötarkoituksiin, momenttia
  on lisättävä ja vähennettävä, jotta ruuvien kannat, kierteet,
  työkappale jne. ei vioittuisi. Vääntömomentti vastaa
  tavallisesti ruuvin halkaisijaa. Jos momentti on liian suuri
  tai ruuvi liian pieni, ruuvi voi vaurioitua tai mennä rikki.
  Momentti säädetään kiertämällä momentinsäätörengasta.
  Momentti
  kasvaa,
  kun
  momentinsäätörenkaan
  asetusta
  kasvatetaan.
  Momentti
  vähenee,
  kun
  momentinsäätörenkaan asetusta pienennetään.
  Oikea asetus riippuu käyttämästäsi materiaalista ja ruuvin
  koosta.

  Ŷ

  21 -

  Varaudu siihen, että terä takertuu kun se porautuu
  työkappaleen läpi. Kun näin tapahtuu, poralla
  on taipumus takertua ja potkaista kiertosuuntaa
  vastakkaiseen suuntaan.Tämä voi saada poran
  riistäytymään hallinnasta. Jos ei ole varautunut tähän,
  hallinnan menetys voi aiheuttaa vakavan vammaan.

  MOMENTINSÄÄDIN

  Paikanna poran etuosassa oleva 24-asentoinen
  momenttiosoitin.

  Suuria ruuveja käytettäessä

  PORAAMINEN

  Irrota poranterä.

  Ŷ

  17 - 20

  PUUTAVARAN PORAAMINEN
  Puuta porattaessa saadaan paras tulos käyttämällä
  nopeita teräksisiä teriä.

  materiaaleihin

  48

  Ŷ

  Aloita poraus hitaalla nopeudella, jotta terä ei lipsahda
  alkukohdasta. Lisää vauhtia, kun terä alkaa upota
  materiaaliin.

  Ŷ

  Aseta reikiä porattaessa työkappaleen alle puunpala,
  jotta reiän ympärykset eivät tule epätasaisiksi tai
  lohkeile. • Page 53

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Suomi
  METALLIN PORAAMINEN
  Metallia ja terästä porattaessa saadaan paras tulos
  käyttämällä nopeita teräksisiä teriä.
  Ŷ

  Aloita poraus hitaalla nopeudella, jotta terä ei lipsahda
  alkukohdasta.

  Ŷ

  Pidä vauhti ja paine sellaisena, että pora poraa ilman
  että terä ylikuumenee. Jos poraa painetaan liikaa:
  Ɣ Pora ylikuumenee
  Ɣ laakerit kuluvat
  Ɣ Poranterät saattavat taipua tai palaa
  Ɣ Rei’istä voi tulla epäkeskisiä tai epäsäännöllisen
  muotoisia
  Kun poraat suuria reikiä metalliin, aloita pienellä
  terällä ja poraa lopullinen reikä suurella terällä. Voitele
  lisäksi terä öljyllä, jotta se poraa paremmin ja kestää
  kauemmin.

  Ŷ

  YMPÄRISTÖNSUOJELU
  Älä heitä raaka-aineita kotitalousjätteisiin,
  vaan
  vie
  ne
  kierrätykseen.
  Ympäristönsuojelun kannalta työkalu, lisäva
  r usteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava.

  SYMBOLI

  Turvavaroitus
  V
  Hz

  HUOLTO

  W
  no

  min-1

  VAROITUS
  Huollossa tulee käyttää ainoastaan identtisiä varaosia.
  Muunlaisten osien käyttö voi aiheuttaa vaaran tai
  vioittaa laitetta.

  Voltti
  Hertz
  Tasavirta
  Vaihtovirta
  Watti
  Tyhjäkäyntinopeus
  Kierrosten tai liikkeiden määrä minuutissa
  Kierrättäminen ei-toivottua
  CE-vastaavuus

  Älä
  puhdista
  muoviosia
  liuottimilla.
  Suurin osa muoveista ei siedä markkinoilla olevia
  määrättyjä liuotteita, jotka vahingoittavat niitä. Poista lika,
  pöly, öljy, rasva tms. puhtailla rievuilla.

  Kaksoiseristys

  Käytä kuulosuojaimia

  VAROITUS
  Käytä suojalaseja

  Muoviosat eivät saa koskaan joutua kosketukseen
  jarrunesteen,
  bensiinin,
  petrolijohdannaisten,
  ruosteenirrotusöljyn jne. kanssa. Nämä kemiallisetaineet
  voivat vaurioittaa, heikentää tai tuhotamuovin.
  Älä pakota sähkötyökaluja. Kohtuuton
  vaurioittaa työkalua sekä työkappaletta.

  käyttö

  Lue ohjeet huolellisesti
  käynnistämistä.

  voi

  ennen

  laitteen

  Käytöstä poistettavia sähkölaitteita ei pidä
  hävittää talousjätteiden mukana. Ne on
  mahdollisuuksien mukaan pantava kiertoon.
  Kierrätysohjeita antavat kunnan viranomaiset
  ja vähittäiskauppiaat.

  VAROITUS
  Älä yritä tehdä muutoksia työkaluun tai liittää siihen
  lisävarusteita, joita ei ole suositeltu sen kanssa
  käytettäviksi.
  Tämäntyyppiset
  muutokset
  ovat
  kohtuutonta käyttöä ja ne voivat johtaa vaaratilanteisiin
  aiheuttaen vakavia ruumiinvammoja.

  49 • Page 54

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Norsk
  BESKRIVELSE
  1. Nøkkelløs chuck
  2. Strømbryter
  3. Bits-lager
  4. Rotasjonsvelger (forover/bakover)
  5. Dreimoment justeringsring
  6. Trykk inn klikklåser
  7. Batteripakke
  8. Revers
  9. Forover
  10. Låse opp (Utløse)
  11. Chuckkjeft
  12. Låse (Stramme)
  13. Drillbits
  14. For å minke dreiemoment
  15. For å øke dreiemoment
  16. To-hastighets gearvelger
  17. Høy hastighet
  18. Lav hastighet

  Modell

  LSDT1202

  BPL1220
  BPN1213

  C120D

  BPN1213

  C120N

  ADVARSEL
  Det at man kjenner verktøyet godt må ikke føre til at man
  blir uforsiktig. Husk at et sekunds uoppmerksomhet er
  tilstrekkelig for å føre til alvorlig personskade.

  ADVARSEL
  Bruk alltid øyebeskyttelse som tilfredsstiller ANSI
  Z87.1. Dersom dette ikke følges kan splinter bli slengt i
  øynene og føre til alvorlige skader.

  SPESIELLE SIKKERHETSREGLER
  Bruk hørselsvern. Eksponering til støy kan føre til
  hørselsskader.

  Ŷ

  Hold kun i verktøyets isolerte gripedeler når du
  arbeider på et underlag som kan skjule elektriske
  ledninger. Skjæreredskap som får kontakt med
  strømførende elektriske ledninger kan føre til at
  metalldelene på verktøyet blir strømførende og at
  brukeren kan få støt.

  ADVARSEL
  Ikke bruk påsatser eller tilbehør som ikke er anbefalt
  av produsenten til bruk med dette produktet. Bruk av
  påsatser og tilbehør som ikke er anbefalt kan føre til
  alvorlig personskade.
  BRUK
  Du kan bruke dette produktet til følgende formål:
  Ɣ Drilling i alle typer treprodukter (trevirke, finer,
  panel, komposittplanker og hardplanker)
  Ɣ Drilling i keramikk, plastikk, glassfiber og laminater
  Ɣ Drilling i metaller
  For fullstendige anvisninger angående lading, se
  brukermanualen for batteripakken og ladere som oppført i
  de generelle sikkerhetsreglene.

  SPESIFIKASJONER
  Spenning

  12 V

  Chuck

  0.8-10 mm

  Strømbryter

  V a r i a b e l
  hastighet

  Hastighet ubelastet (drill-modus)

  Høy hastighet

  Kompatibel lader (ikke
  inkludert)

  BRUK

  Ŷ

  Lav hastighet

  Batteripakke
  (ikke
  inkludert)

  SPESIFIKASJONER FOR BESKYTTELSE AV BATTERIET
  Ryobi lithium-ion batterier er laget med slike spesi¿kasjoner
  at de beskytter li-ion cellene og maksimerer batteriets
  levetid. Under visse driftsforhold kan de innebygde
  egenskapene føre til at batteriet og verktøyet det driver
  oppføre seg annerledes enn med nickel-cadmium
  batterier.
  Under visse bruksforhold kan batteriets elektronikk sende
  signaler til batteriet om å slå seg av og dermed føre til
  at verktøyet stopper. For å nullstille batteriet og verktøyet
  løs ut Av/På-bryteren og klem den inn i igjen for å fortsett
  arbeidet.

  0 - 400 min-1
  0 - 1380 min-1

  Maks. dreiemoment

  25 Nm

  Vekt (uten batteripakke)

  1.01 kg

  50 • Page 55

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Norsk
  NB: For å unngå ytterligere avstengning av batteriet,
  unngå å presse verktøyet.
  Hvis det å slippe Av/På-bryteren ikke nullstiller batteriet
  og verktøyet, kan batteripakken være utladet. Hvis
  batteripakken er utladet vil den begynne å lade når den
  settes i lithium-ion-laderen.

  ROTASJONSVELGER
  Se ¿g. 3.
  Rotasjonen på bitsen kan snus på og styres av velgeren
  som be¿nner seg over avtrekkerbryteren. Når drillen er i
  normal driftsposisjon, bør retningen på rotasjonsvelgeren
  settes mot venstre i forhold til utløsebryteren for å bore
  forover. Drilleretningen reverseres når velgeren står til
  høyre for avtrekkerbryteren.
  Når rotasjonsvelgeren settes i av (midtlås) posisjon, bidrar
  dette til å minske muligheten for utilsiktet start når ikke
  i bruk.

  FOR Å INSTALLERE BATTERIPAKKEN
  Se ¿g. 2.
  Ŷ

  Sett rotasjonsvelgeren i midtre posisjon.

  Ŷ

  Sett batteripakken inn i produktet som vist.

  Ŷ

  Kontroller at klikklåsene på hver side av batteripakken
  klikker på plass og at batteripakken er sikret i produktet
  før du starter å bruke det.

  ADVARSEL
  For å hindre skade på drevet, bør man alltid la chucken
  stanse fullstendig før man skifter rotasjonsretning.

  FOR Å TA UT BATTERIPAKKEN

  For å stanse drillen, slipp opp avtrekkerbryteren og la
  chucken stanse fullstendig.
  NB: Drillen vil ikke rotere dersom velgeren ikke er dyttet
  helt til venstre eller høyre.
  Unngå å kjøre drillen på lave hastigheter over lengre
  perioder. Slik bruk kan føre til overoppheting. Dersom
  dette skulle forekomme, la drillen kjøle seg ned ved å la
  den rotere med full hastighet uten belastning.

  ADVARSEL
  Fjern alltid batteripakken fra verktøyet når du monterer
  deler, foretar justeringer, rengjør eller når verktøyet ikke
  er i bruk. Å fjerne batteripakken vil hindre utilsiktet start
  av drillen, som kan føre til alvorlig personskade.
  Ŷ

  Lås AV/PÅ-bryteren ved å plassere rotasjonsvelgeren
  i midtposisjon.

  Ŷ

  Trykk inn sperrehakene for å frigjøre batteriet

  NØKKELLØS CHUCK

  Ŷ

  Fjern batteripakken fra verktøyet.

  Se ¿g. 4.
  Drillen har en nøkkelløs chuck til stramming og løsning
  av drillbitser i chuckkjeften. Pilen på chucken viser i
  hvilken retning man skal rotere chuckenheten for å LÅSE
  (stramme) eller UTLØSE (løsne) drillbitsen.

  ADVARSEL
  Batteridrevet verktøy er alltid i driftsklar stand. Derfor
  skal bryteren alltid være låst når ikke i bruk eller når du
  bærer verktøyet rundt.

  ADVARSEL
  Du må ikke holde chucken med en hånd og bruke
  drillens rotasjonskraft til å feste chuckkjeften på
  drillbitsen. Chuckenheten kan glippe ut av hånden
  din eller du kan komme borti den roterende drillen
  med hånden. Dette kan føre til et uhell med alvorlig
  personskade til følge.

  STRØMBRYTER
  Se ¿g. 3.
  For å skru drillen på, trykk inn avtrekkerbryteren. For å
  skru av, slipp opp avtrekkerbryteren.
  NB: Når velgeren er i midtre posisjon, er avtrekkerbryteren
  låst.

  BITS-LAGER
  VARIABEL HASTIGHET

  Se ¿g. 5.
  Når bits ikke er i bruk kan de legges i oppbevaringsrommet
  som ¿nnes i bunnen av drillen.

  Se ¿g. 3.
  Avtrekkerbryteren gir større hastighet når man trykker inn
  bryteren kraftigere og mindre hastighet når man slipper
  opp trykket på bryteren.
  NB: Det kan forekomme plystrende eller ringende lyder fra
  bryteren under bruk. Det er ikke grunn til bekymring, dette
  er normalt og relatert til bryterens funksjon.

  SETTE PÅ BITS
  Se ¿g. 6 - 7-.
  Ŷ

  51

  Lås AV/PÅ-bryteren ved å plassere rotasjonsvelgeren
  i midtposisjon. • Page 56

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Norsk
  Ŷ

  Åpne eller lukk chuckkjeften slik at åpningen er noe
  større enn bitsstørrelsen du ønsker å bruke. Løft også
  fronten på drillen litt opp for at bitsens ikke skal falle ut
  av chuckkjeften.

  Riktig innstilling er avhengig av typen material og
  størrelsen på skruen du bruker.

  Ŷ

  Sett inn drillbitsen.

  Ŷ

  Finn stedet der de 24 innstillingene for dreiemoment
  vises foran på drillen.

  Ŷ

  Roter justeringsringen slik at den står på ønsket
  innstilling.

  JUSTERE DREIEMOMENTET

  ADVARSEL
  Pass på at du setter drillbitsen rett inn i chuckkjeften.
  Ikke sett bitset inn i chucken i en vinkel og stram til.
  Dette kan føre til at drillbitsen blir slengt ut av drillen,
  noe som kan forårsake alvorlige personskader eller
  ødeleggelser på chucken.
  Ŷ Stram til chuckkloen.
  NB: Roter chuckenheten i retning av pilen som viser LOCK
  (LÅS) for å lukke chuckkjeften. Ikke bruk skiftenøkkel for å
  løsne eller stramme chuckkloen.

  1-4

  For å skru inn små skruer

  5-8

  For å skru skuer inn i mykt materiale

  9 - 12

  For å skru skuer inn i mykt og hardt
  materiale

  13 - 16

  For å skru skuer inn i hardtre

  17 - 20

  For å skru inn store skruer

  21 -

  For boring

  FJERNE BITS
  Se ¿g. 6.
  Ŷ

  BORING

  Lås AV/PÅ-bryteren ved å plassere rotasjonsvelgeren
  i midtposisjon.

  Ŷ Åpne chuckkjeften.
  NB: Roter chuckenheten i retning av pilen som viser
  UNLOCK (LÅSE OPP) for å åpne chuckkjeften. Ikke bruk
  skiftenøkkel for å løsne eller stramme chuckkloen.
  Ŷ

  Ta ut drillbitsen.

  Ŷ

  Kontroller at innstillingen av retningsvelgeren er
  korrekt (forover eller bakover).

  Ŷ

  Sikre materialet som det skal bores i med klemmer
  eller på annet vis for å hindre at det vrir seg unna mens
  drillbitsen roterer.

  Ŷ

  Ha et fast grep om drillen og sett bitsen på punktet der
  det skal bores.

  TO-HASTIGHETS GEARVELGER (HØY-LAV)

  Ŷ

  Trykk inn avtrekkerbryteren for å starte drillen.

  Se ¿g. 9.
  En glidebryter er plassert på toppen av drillen slik at det
  kan velges enten lav (1) eller høy (2). Når drillen brukes i
  lav (1), vil hastigheten reduseres og drillen får mer effekt
  og dreiemoment. Når drillen brukes i (2) vil hastigheten
  være høyere og enheten ha mindre effekt og dreiemoment.
  Lav (1) for bruk der det er behov for høy effekt og kraftig
  dreiemoment og høy (2) for rask boring og skruing.

  Ŷ

  Dytt drillbitsen inn i arbeidsmaterialet ved å bruke
  bare så mye press at bitsen kutter seg videre innover.
  Du må ikke forsere drillen eller bruke sidepress for å
  utvide hullet. La verktøyet gjøre jobben.

  ADVARSEL
  Vær obs på at det kan oppstå blokkering når bitsen
  har boret seg gjennom. Når slike situasjoner oppstår,
  har drillen en tendens til å gripe og slenge ut til motsatt
  retning av rotasjonsretningen og dette kan føre til at du
  mister kontrollen når du har boret gjennom materialet.
  Dersom du ikke er obs på dette, kan dette tapet av
  kontroll eventuelt føre til alvorlig personskade.

  JUSTERBART DREIEMOMENTDREV
  Se ¿g. 8.
  Når du bruker drillen for forskjellige drillejobber, er det
  nødvendig å øke eller minske dreiemomentet for å hindre
  at skruehoder, gjenger, arbeidsmaterialet osv. blir skadet.
  Generelt sett bør dreiemomentet tilpasses skruetykkelsen.
  Dersom dreiemomentet er for stort eller skruene for små,
  kan skruene bli ødelagt eller knekke.
  Dreiemomentet justeres ved å rotere justeringsringen
  for dreiemoment. Dreiemomentet er større når
  justeringsringen for dreiemomentet stilles til en høyere
  innstilling. Dreiemomentet er mindre når justeringsringen
  for dreiemomentet stilles til en lavere innstilling.
  52

  Ŷ

  Når du borer i harde og glatte overflater, anbefales
  bruk av en dor for å merke av ønsket posisjon. Slik
  hindrer du at drillbitsen sklir ut av senter siden hullet
  er påbegynt.

  Ŷ

  Når du skal bore i metaller, bruk lettolje på drillbitsen
  for å hindre overoppheting. Oljen vil forlenge bitsens
  levetid og øke drillens ytelse. • Page 57

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Norsk
  Ŷ

  Dersom bitsen setter seg fast i materialet eller hvis
  drillen blokkerer, stopp verktøyet omgående. Fjern
  bitsen fra materialet og sjekk hva som er årsaken til
  blokkeringen.
  NB: Denne drillen er utstyrt med en elektrisk brems.
  Når avtrekkerbryteren slippes, slutter chucken å rotere.
  Når bremsen fungerer som den skal, vil man kunne se
  gnist gjennom ventilasjonsåpningene på huset. Dette er
  normalt og kommer av at bremsen starter opp.

  ADVARSEL
  Plastdeler må aldri komme i kontakt med bremsevæske,
  bensin, petroleumsholdige produkter, penetrerende
  oljer, osv. Dissekjemiske prduktene inneholder stoffer
  som kanskade, svekke eller ødelegge plasten.
  Elektrisk verktøy må ikke misbrukes. Hvis de misbrukes,
  kan det skade både verktøyet og arbeidsstykket.

  BORING I TRE
  For maksimal ytelse bør man bruke høyhastighetsbits i
  stål for boring i treverk.
  Ŷ

  Start med å bore ved meget lav hastighet for å hindre
  at bitsen glir ut av startposisjonen. Øk hastigheten når
  bitsen borer seg inn i materialet.

  Ŷ

  Når man skal bore hull gjennom materialet, sett en
  trekloss bak materialet slik at kanten ikke blir ujevn og
  splintrer opp på utgangssiden av hullet.

  ADVARSEL
  Ikke forsøk å forandre dette verktøyet eller å tilføye
  tilbehør som det ikke er anbefalt å bruke sammen med
  dette verktøyet. Sådanne forandringer eller endringer
  er det samme som å misbruke verktøyet og kan
  skape farlige situasjoner som kan forårsake alvorlige
  kroppsskader.

  BORE I METALL
  For maksimal ytelse bør man bruke høyhastighetsbits i
  stål for boring i metall eller stål.
  Ŷ

  Start med å bore ved meget lav hastighet for å hindre
  at bitsen glir ut av startposisjonen.

  Ŷ

  Oppretthold en hastighet og et trykk som tillater boring
  uten at bitsen blir overopphetet. For mye press fører til:
  Ɣ Overoppheting av drillen
  Ɣ Slitasje på lagrene
  Ɣ Bøyde eller brente bits
  Ɣ hull som er utenfor senter eller uregelmessige i
  form
  Når du skal bore store hull i metall, start med en liten
  bits og fullfør med en større en. Du bør også smøre
  bitsen med olje for å øke boreevnen og forlenge
  bitsens levetid.

  Ŷ

  MILJØVERN
  Resirkuler råmaterialer istedenfor å kaste
  dem I søppelen. Verktøyet, tilbehørene og
  emballasjen bør sorteres for miljøvennlig
  resirkulering.

  SYMBOL

  Sikkerhetsalarm
  V
  Hz

  VEDLIKEHOLD

  W
  no

  min-1

  ADVARSEL
  For servicearbeider bruk kun originale reservedeler
  tilsvarende den som skiftes. Bruk av andre deler kan
  skape fare eller føre til skade på produktet.

  Volt
  Hertz
  Likestrøm
  Vekselstrøm
  Watt
  Hastighet ubelastet
  Antall omdreininger eller bevegelser pr.Minutt
  Resirkulering uønsket
  CE samsvar

  Unngå bruk av løsemidler når du rengjør plastdelene.
  De Àeste plastmaterialene kan skades ved bruk av
  løsningsmidlene som fås i handelen. Bruk rene kluter når
  du fjerner smuss, støv, olje, fett osv.

  Dobbel isolering

  Bruk hørselsvern

  53 • Page 58

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  Norsk
  Bruk øyebeskyttrelse

  Vennligst les instruksjonene nøye før du
  starter maskinen.
  Avfall fra elektriske produkter skal ikke
  kastes sammen med husholdningsavfall.
  Vennligst
  resirkulervedeksisterende
  avfallsbehandlingssted. Undersøk hos dine
  lokale myndigheter eller forhandler for råd om
  resirkulering.

  54

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 59

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  RU

  NO

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Ɋɭɫɫɤɢɣ
  ɈɉɂɋȺɇɂȿ
  1. Ȼɟɫɤɥɸɱɟɜɨɣ ɩɚɬɪɨɧ
  2. Ⱦɜɭɯɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
  3. ɏɪɚɧɢɥɢɳɟ ɛɭɪɚ
  4. ɋɟɥɟɤɬɨɪ ɜɪɚɳɟɧɢɹ (ɩɪɚɜɨɟ/ɥɟɜɨɟ)
  5. Ʉɨɥɶɰɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ
  6. ɋɠɚɬɶ ɮɢɤɫɚɬɨɪɵ
  7. Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ
  8. Ʌɟɜɨɟ ɜɪɚɳɟɧɢɟ (ɪɟɜɟɪɫ)
  9. ɉɪɚɜɨɟ ɜɪɚɳɟɧɢɟ
  10. Ɋɚɫɰɟɩɢɬɶ (ɨɫɥɚɛɢɬɶ)
  11. Ʉɭɥɚɱɤɢ ɩɚɬɪɨɧɚ
  12. ɋɰɟɩɢɬɶ (ɡɚɬɹɧɭɬɶ)
  13. ɋɜɟɪɥɨ
  14. ɍɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ
  15. ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ
  16. ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
  17. ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
  18. ɇɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

  Ɇɨɞɟɥɶ

  LSDT1202

  ɉɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɡɚɳɢɬɵ ɫɥɭɯɚ. ɒɭɦ
  ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɨɬɟɪɢ ɫɥɭɯɚ.

  Ŷ

  ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
  ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɩɪɹɬɚɧɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɜɨɞɚ,
  ɞɟɪɠɢɬɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
  ɧɟɫɤɨɥɶɡɹɳɢɟ ɱɚɫɬɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ
  ɫɜɟɪɥɚ ɫ ɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ,
  ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɱɚɫɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ
  ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ
  ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.

  0.8-10 mm

  ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ

  Ɏɭɧɤɰɢɹ
  ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
  ɫɤɨɪɨɫɬɢ

  0 - 400 min-1

  ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

  0 - 1380 min-1

  Ʉɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɦɚɤɫ.

  25 Nm

  ȼɟɫ (ɛɟɡ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɨɣ
  ɛɚɬɚɪɟɢ)

  1.01 kg

  BPN1213

  C120N

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
  ȼɫɟɝɞɚ ɧɚɞɟɜɚɣɬɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɱɤɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
  ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ANSI Z87.1. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ
  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɩɚɞɚɧɢɸ ɜ
  ɝɥɚɡɚ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
  ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɜɦɚɦ.

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
  ɇɟ
  ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
  ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ
  ɢɥɢ
  ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟ ɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ
  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɷɬɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
  ɧɟ
  ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ
  ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ
  ɢɥɢ
  ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɞɫɬɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
  ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɜɦɚɦ.
  ɈȻɅȺɋɌɖ ɉɊɂɆȿɇȿɇɂə
  ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɞɥɹ
  ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ:
  Ɣ ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ
  (ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
  ɮɚɧɟɪɵ,
  ɩɚɧɟɥɶɧɨɣ
  ɨɛɲɢɜɤɢ, ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ, ɬɜɟɪɞɵɯ
  ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ ɩɥɢɬ)
  Ɣ ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɤɢ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ,
  ɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɚ ɢ ɥɚɦɢɧɚɬɚ
  Ɣ ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ
  Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɡɚɪɹɞɤɟ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ
  ɤ
  ɪɚɡɞɟɥɭ
  «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
  ɩɨ
  ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ»,
  ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦɭ
  ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɦ
  ɢ
  ɡɚɪɹɞɧɵɦ
  ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ «Ɉɛɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨ
  ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ».

  ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɨɦ ɯɨɞɭ
  (ɪɟɠɢɦ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ)
  ɇɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

  C120D

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ

  12 V

  Ɂɚɠɢɦɧɨɣ ɩɚɬɪɨɧ

  BPL1220
  BPN1213

  ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ
  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. ɉɨɦɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɨɫɤɨɥɤɢ
  ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɜɦɚɦ.

  ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ
  ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

  ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɟ
  ɡɚɪɹɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
  (ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ
  ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɬɚɜɤɢ)

  ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə

  ɈɋɈȻɕȿ ɉɊȺȼɂɅȺ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ
  Ŷ

  Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ
  (ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ
  ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
  ɩɨɫɬɚɜɤɢ)

  55 • Page 60

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Ɋɭɫɫɤɢɣ
  ɋȼɈɃɋɌȼȺ ɉɈ ɁȺɓɂɌȿ ȺɄɄɍɆɍɅəɌɈɊɇɕɏ ȻȺɌȺɊȿɃ
  Ʌɢɬɢɣ-ɢɨɧɧɵɟ
  ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɟ
  ɛɚɬɚɪɟɢ
  Ryobi
  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɡɚɳɢɬɵ ɥɢɬɢɣ-ɢɨɧɧɵɯ
  ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɛɚɬɚɪɟɢ.
  ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɬɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ
  ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɛɚɬɚɪɟɹ ɢ
  ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɣ ɟɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜɟɫɬɢ
  ɫɟɛɹ ɩɨ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
  ɧɢɤɟɥɶ-ɤɚɞɦɢɟɜɵɦɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ.
  ɉɪɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɚɯ ɪɚɛɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ
  ɛɚɬɚɪɟɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɚɬɶ ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɢ
  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɟɪɟɫɬɚɧɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. ɑɬɨɛɵ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
  ɪɚɛɨɬɭ ɛɚɬɚɪɟɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɨɬɩɭɫɬɢɬɟ ɤɭɪɤɨɜɵɣ
  ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ.
  ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ: ɑɬɨɛɵ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹ ɛɚɬɚɪɟɹ ɜ
  ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɟ ɨɬɤɥɸɱɚɥɚɫɶ, ɫɧɢɡɶɬɟ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ
  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ.
  ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɨɬɩɭɫɤɚɧɢɢ ɤɭɪɤɨɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɚ
  ɛɚɬɚɪɟɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɸɬɫɹ, ɡɧɚɱɢɬ,
  ɛɚɬɚɪɟɹ ɪɚɡɪɹɞɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɪɹɠɟɧɧɚɹ ɛɚɬɚɪɟɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
  ɡɚɪɹɠɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤ ɡɚɪɹɞɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
  ɞɥɹ ɥɢɬɢɣ-ɢɨɧɧɵɯ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ.

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
  ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɜɫɟɝɞɚ
  ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ.
  ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
  ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧ.

  ȾȼɍɏɉɈɁɂɐɂɈɇɇɕɃ ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ
  ɋɦ. ɪɢɫ. 3.
  ɑɬɨɛɵ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɞɪɟɥɶ, ɧɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɩɭɫɤɨɜɨɣ
  ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ. ɑɬɨɛɵ ɟɟ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ, ɨɬɩɭɫɬɢɬɟ
  ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ.
  ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ: Ʉɨɝɞɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ
  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
  ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧ.
  ɎɍɇɄɐɂə ɂɁɆȿɇȿɇɂə ɋɄɈɊɈɋɌɂ
  ɋɦ. ɪɢɫ. 3.
  Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ
  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɭɪɨɤ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ
  ɢ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ - ɩɪɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
  ɧɚ ɤɭɪɨɤ.
  ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ: ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
  ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɫɜɢɫɬɹɳɢɣ ɢɥɢ ɡɜɟɧɹɳɢɣ ɲɭɦ
  ɨɬ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ. ɇɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɬɟɫɶ, ɷɬɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ
  ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ.

  ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ ȺɄɄɍɆɍɅəɌɈɊɇɈɃ ȻȺɌȺɊȿɂ
  ɋɦ. ɪɢɫ. 2.
  Ŷ

  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɫɟɥɟɤɬɨɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ
  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.

  Ŷ

  ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɭɸ ɛɚɬɚɪɟɸ ɜ ɢɡɞɟɥɢɟ, ɤɚɤ
  ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.

  Ŷ

  ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɵ
  ɩɨ ɨɛɟɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɨɬ ɛɚɬɚɪɟɢ ɜɫɬɚɥɢ ɧɚ ɦɟɫɬɨ
  ɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹ ɛɚɬɚɪɟɹ ɤɪɟɩɤɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɜ
  ɢɡɞɟɥɢɢ.

  ɋȿɅȿɄɌɈɊ ȼɊȺɓȿɇɂə
  ɋɦ. ɪɢɫ. 3.
  ȼɪɚɳɟɧɢɟ ɫɜɟɪɥɚ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫ
  ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞ ɩɭɫɤɨɜɵɦ
  ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ. Ʉɨɝɞɚ ɞɪɟɥɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ
  ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɫɟɥɟɤɬɨɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
  ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜɥɟɜɨ ɨɬ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ
  ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɚɜɨɦ ɜɪɚɳɟɧɢɢ.
  ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɜɟɪɫ, ɤɨɝɞɚ
  ɫɟɥɟɤɬɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜɩɪɚɜɨ ɨɬ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ.
  ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɜɵɤɥ»
  (off) (ɫɪɟɞɧɟɟ ɛɥɨɤɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ) ɩɨɦɨɠɟɬ
  ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɩɭɫɤɚ, ɤɨɝɞɚ
  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ.

  ɋɇəɌɂȿ ȺɄɄɍɆɍɅəɌɈɊɇɈɃ ȻȺɌȺɊȿɂ

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
  ȼɫɟɝɞɚ ɫɧɢɦɚɣɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɭɸ ɛɚɬɚɪɟɸ ɫ ɞɪɟɥɢ
  ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɤ,
  ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢ ɫɜɟɪɥɚ, ɨɱɢɫɬɤɟ ɢ
  ɤɨɝɞɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɧɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ. ɋɧɹɬɢɟ
  ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ
  ɡɚɩɭɫɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɪɚɜɦɵ.
  Ŷ

  Ɂɚɛɥɨɤɢɪɭɣɬɟ ɤɭɪɨɤ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ
  ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
  ɜɪɚɳɟɧɢɹ
  ɜ
  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.

  Ŷ

  ɇɚɠɦɢɬɟ ɡɚɳɟɥɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɧɹɬɶ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɭɸ
  ɛɚɬɚɪɟɸ

  Ŷ

  ɋɧɢɦɢɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɭɸ ɛɚɬɚɪɟɸ ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ.

  ȼɇɂɆȺɇɂȿ
  ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
  ɡɭɛɱɚɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɩɟɪɟɞ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
  ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɠɢɞɚɣɬɟɫɶ, ɩɨɤɚ ɩɚɬɪɨɧ
  ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ.
  ɑɬɨɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɪɟɥɶ, ɨɬɩɭɫɬɢɬɟ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ,
  ɢ ɞɨɠɞɢɬɟɫɶ, ɩɨɤɚ ɩɚɬɪɨɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ.
  ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ: Ⱦɪɟɥɶ ɧɟ ɡɚɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɩɨɤɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪ
  56 • Page 61

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Ɋɭɫɫɤɢɣ
  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
  ɜɪɚɳɟɧɢɹ
  ɧɟ
  ɛɭɞɟɬ
  ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
  ɩɟɪɟɞɜɢɧɭɬ ɜɥɟɜɨ ɢɥɢ ɜɩɪɚɜɨ.
  ɇɟ ɪɚɛɨɬɚɣɬɟ ɫ ɞɪɟɥɶɸ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɧɢɡɤɨɣ
  ɫɤɨɪɨɫɬɢ. Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɪɟɥɢ ɧɚ
  ɧɢɡɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɟɟ ɩɟɪɟɝɪɟɜ. ȿɫɥɢ
  ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ, ɞɚɣɬɟ ɞɪɟɥɢ ɨɫɬɵɬɶ, ɜɤɥɸɱɢɜ ɟɟ ɛɟɡ
  ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɧɚ ɩɨɥɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ.

  Ŷ Ɂɚɬɹɧɢɬɟ ɤɭɥɚɱɤɢ ɡɚɠɢɦɧɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚ ɫɨ ɫɜɟɪɥɨɦ.
  ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ:
  ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ
  ɤɨɪɩɭɫ
  ɩɚɬɪɨɧɚ
  ɩɨ
  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɥɤɢ ɫ ɩɨɦɟɬɨɣ LOCK (ɫɰɟɩɢɬɶ), ɱɬɨɛɵ
  ɡɚɤɪɵɬɶ ɤɭɥɚɱɤɢ ɩɚɬɪɨɧɚ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɥɸɱ
  ɞɥɹ ɡɚɬɹɠɤɢ ɢɥɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɤɭɥɚɱɤɨɜ ɡɚɠɢɦɧɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚ.
  ɋɇəɌɂȿ ɋȼȿɊɅȺ
  ɋɦ. ɪɢɫ. 6.

  ȻȿɋɄɅɘɑȿȼɈɃ ɉȺɌɊɈɇ

  Ŷ

  ɋɦ. ɪɢɫ. 4.
  Ⱦɪɟɥɶ ɫɧɚɛɠɟɧɚ ɛɟɫɤɥɸɱɟɜɵɦ ɩɚɬɪɨɧɨɦ ɞɥɹ ɡɚɠɢɦɚ
  ɢɥɢ ɨɬɠɢɦɚ ɝɨɥɨɜɨɤ ɫɜɟɪɥɚ ɜ ɤɭɥɚɱɤɚɯ ɩɚɬɪɨɧɚ.
  ɋɬɪɟɥɤɢ ɧɚ ɩɚɬɪɨɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
  ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɚɬɪɨɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɋɐȿɉɂɌɖ
  (ɡɚɬɹɧɭɬɶ) ɢɥɢ ɊȺɋɐȿɉɂɌɖ (ɨɫɥɚɛɢɬɶ) ɫɜɟɪɥɨ.

  Ŷ Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɤɭɥɚɱɤɢ ɩɚɬɪɨɧɚ.
  ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ: ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ ɤɨɪɩɭɫ ɩɚɬɪɨɧɚ ɩɨ
  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɟɥɤɢ ɫ ɩɨɦɟɬɨɣ UNLOCK (ɪɚɫɰɟɩɢɬɶ),
  ɱɬɨɛɵ ɨɬɤɪɵɬɶ ɤɭɥɚɱɤɢ ɩɚɬɪɨɧɚ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɥɸɱ ɞɥɹ ɡɚɬɹɠɤɢ ɢɥɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ
  ɤɭɥɚɱɤɨɜ ɡɚɠɢɦɧɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚ.

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ

  Ŷ

  ɇɟ ɞɟɪɠɢɬɟ ɩɚɬɪɨɧ ɨɞɧɨɣ ɪɭɤɨɣ ɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɦɨɳɶ
  ɞɪɟɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɬɹɧɭɬɶ ɫɜɟɪɥɨ ɜ ɤɭɥɚɱɤɚɯ ɩɚɬɪɨɧɚ.
  Ʉɨɪɩɭɫ ɩɚɬɪɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɤɨɥɶɡɧɭɬɶ ɢɡ ɜɚɲɟɣ ɪɭɤɢ,
  ɢɥɢ ɜɚɲɚ ɪɭɤɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɤɨɥɶɡɧɭɬɶ ɢɥɢ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ
  ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɫɜɟɪɥɨɦ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
  ɤ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ ɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɬɪɚɜɦɚɦ.

  ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ ɋȼȿɊɅȺ
  ɋɦ. ɪɢɫ. 6 - 7.

  Ŷ

  Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɢɥɢ ɡɚɤɪɨɣɬɟ ɤɭɥɚɱɤɢ ɩɚɬɪɨɧɚ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ
  ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɛɵɥɨ ɧɟɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɪɚɡɦɟɪ ɬɨɝɨ
  ɫɜɟɪɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵ ɫɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ.
  Ɍɚɤɠɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɪɢɩɨɞɧɢɦɢɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɱɚɫɬɶ
  ɞɪɟɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɚɬɶ ɫɜɟɪɥɭ ɜɵɜɚɥɢɬɶɫɹ ɢɡ
  ɤɭɥɚɱɤɨɜ ɩɚɬɪɨɧɚ.

  Ŷ

  ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɫɜɟɪɥɨ.

  ȼɊȺɓȿɇɂə

  ɋɦ. ɪɢɫ. 9.
  ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɧɢɡɤɭɸ (1) ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɭɸ
  (2) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɥɡɭɧɤɨɜɵɦ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ,
  ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɪɟɥɢ. Ʉɨɝɞɚ ɞɪɟɥɶ
  ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɧɢɡɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ (1), ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
  ɦɟɧɶɲɟ, ɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɛɨɥɶɲɟ.
  Ʉɨɝɞɚ ɞɪɟɥɶ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ (2),
  ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟ, ɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɤɪɭɬɹɳɢɣ
  ɦɨɦɟɧɬ – ɦɟɧɶɲɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɢɡɤɚɹ
  (1), ɟɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɦɟɧɬ, ɢ
  ɜɵɫɨɤɚɹ (2) – ɟɫɥɢ ɧɭɠɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ
  ɢɥɢ ɡɚɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ.

  ɏɊȺɇɂɅɂɓȿ ȻɍɊȺ

  Ɂɚɛɥɨɤɢɪɭɣɬɟ ɤɭɪɨɤ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ
  ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
  ɜɪɚɳɟɧɢɹ
  ɜ
  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.

  ɋɧɢɦɢɬɟ ɫɜɟɪɥɨ.

  ɉȿɊȿɄɅɘɑȺɌȿɅɖ
  ɋɄɈɊɈɋɌɂ
  (ȼɕɋɈɄɍɘ-ɇɂɁɄɍɘ)

  ɋɦ. ɪɢɫ. 5.
  Ʉɨɝɞɚ ɫɜɟɪɥɚ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɞɪɟɥɶɸ,
  ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ, ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɨɬɫɟɤɟ,
  ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɪɟɥɢ.

  Ŷ

  Ɂɚɛɥɨɤɢɪɭɣɬɟ ɤɭɪɨɤ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ
  ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
  ɜɪɚɳɟɧɢɹ
  ɜ
  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.

  ɊȿȽɍɅɂɊɍȿɆɈȿ
  ɆɈɆȿɇɌȺ

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
  ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɵ ɜɫɬɚɜɥɹɟɬɟ ɫɜɟɪɥɨ ɪɨɜɧɨ ɜ
  ɤɭɥɚɱɤɢ ɩɚɬɪɨɧɚ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɜɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɟɪɥɨ
  ɜ ɤɭɥɚɱɤɢ ɡɚɠɢɦɧɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɢ ɡɚɬɟɦ
  ɡɚɬɹɝɢɜɚɬɶ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɬɫɤɚɤɢɜɚɧɢɸ
  ɫɜɟɪɥɚ ɢɡ ɞɪɟɥɢ, ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ ɫɥɭɱɚɹɦ
  ɢɥɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɚɬɪɨɧɚ.
  57

  ɎɂɄɋɂɊɈȼȺɇɂȿ

  ɄɊɍɌəɓȿȽɈ

  ɋɦ. ɪɢɫ. 8.
  ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɪɟɥɢ-ɲɭɪɭɩɨɜɟɪɬɚ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɜɨɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɤɪɭɬɹɳɢɣ
  ɦɨɦɟɧɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ
  ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɥɨɜɨɤ ɲɭɪɭɩɨɜ, ɪɟɡɶɛɵ, ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ, ɢ ɬ. ɞ.
  ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɚ
  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɜɢɧɬɚ ɢɥɢ ɲɭɪɭɩɚ. ȿɫɥɢ
  ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɟɥɢɤ ɢɥɢ ɜɢɧɬɵ ɫɥɢɲɤɨɦ
  ɦɚɥɵ, ɬɨ ɜɢɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɫɥɨɦɚɬɶɫɹ.
  Ʉɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɤɨɥɶɰɚ
  ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ. Ʉɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ
  ɜɟɥɢɤ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɥɶɰɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ
  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ. Ʉɪɭɬɹɳɢɣ
  ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɜɟɥɢɤ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɥɶɰɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ
  ɦɨɦɟɧɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ.
  Ɍɨɱɧɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɢɩɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ • Page 62

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Ɋɭɫɫɤɢɣ
  ɪɚɡɦɟɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜɚɦɢ ɲɭɪɭɩɚ.

  Ŷ

  ɉɪɢ ɫɜɟɪɥɟɧɢɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɝɥɚɞɤɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ,
  ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɟɪɧɟɪ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɦɟɫɬɨ
  ɧɭɠɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ
  ɫɜɟɪɥɨ ɨɬ ɫɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɹ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
  ɦɟɫɬɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɭɠɟ ɜɵɜɟɞɟɧɨ.

  Ŷ

  ɉɪɢ ɫɜɟɪɥɟɧɢɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɧɚɧɟɫɢɬɟ
  ɥɟɝɤɨɟ ɦɚɫɥɨ ɧɚ ɫɜɟɪɥɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɪɟɱɶ ɟɝɨ ɨɬ
  ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ. Ɇɚɫɥɨ ɩɪɨɞɥɢɬ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɫɜɟɪɥɚ ɢ
  ɭɫɢɥɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ.

  ɊȿȽɍɅɂɊɈȼɄȺ ɄɊɍɌəɓȿȽɈ ɆɈɆȿɇɌȺ
  Ŷ

  ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɪɟɥɢ ɤɨɥɶɰɨ ɫ 24 ɪɢɫɤɚɦɢ,
  ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ.

  Ŷ

  ɉɨɜɨɪɨɬɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ
  ɧɭɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
  1-4

  Ⱦɥɹ ɜɜɢɧɱɢɜɚɧɢɹ (ɜɵɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ)
  ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɲɭɪɭɩɨɜ

  5-8

  Ⱦɥɹ ɜɜɢɧɱɢɜɚɧɢɹ (ɜɵɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ)
  ɲɭɪɭɩɨɜ ɜ ɦɹɝɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

  9 - 12

  Ⱦɥɹ ɜɜɢɧɱɢɜɚɧɢɹ (ɜɵɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ)
  ɲɭɪɭɩɨɜ ɜ ɦɹɝɤɢɟ ɢ ɬɜɟɪɞɵɟ
  ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

  13 - 16

  Ⱦɥɹ ɜɜɢɧɱɢɜɚɧɢɹ (ɜɵɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ)
  ɲɭɪɭɩɨɜ ɜ ɬɜɟɪɞɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɞɟɪɟɜɚ

  17 - 20

  Ⱦɥɹ ɜɜɢɧɱɢɜɚɧɢɹ (ɜɵɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ)
  ɛɨɥɶɲɢɯ ɲɭɪɭɩɨɜ

  21 -

  Ⱦɥɹ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ

  ȿɫɥɢ ɫɜɟɪɥɨ ɡɚɫɬɪɹɧɟɬ ɜ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ
  ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɢɥɢ ɟɫɥɢ ɞɪɟɥɶ ɡɚɝɥɨɯɧɟɬ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ
  ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ. ȼɵɧɶɬɟ ɫɜɟɪɥɨ ɢɡ
  ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɭ
  ɡɚɟɞɚɧɢɹ.
  ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɞɪɟɥɶ ɫɧɚɛɠɟɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
  ɬɨɪɦɨɡɨɦ. Ʉɨɝɞɚ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɨɬɩɭɳɟɧ,
  ɩɚɬɪɨɧ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɜɪɚɳɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
  ɬɨɪɦɨɡɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɱɟɪɟɡ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɳɟɥɢ ɧɚ
  ɤɨɪɩɭɫɟ ɞɪɟɥɢ ɛɵɜɚɸɬ ɜɢɞɧɵ ɢɫɤɪɵ. ɗɬɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ,
  ɢ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɬɨɪɦɨɡɧɨɝɨ
  ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ.
  Ŷ

  ɋȼȿɊɅȿɇɂȿ

  ɋȼȿɊɅȿɇɂȿ ȾȿɊȿȼȺ
  Ⱦɥɹ
  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
  ɷɮɮɟɤɬɚ
  ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
  ɛɵɫɬɪɨɪɟɠɭɳɢɟ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɜɟɪɥɚ ɞɥɹ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ
  ɞɟɪɟɜɚ.

  Ŷ

  ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
  ɧɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɪɚɳɟɧɢɹ (ɩɪɹɦɨɟ
  ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɧɨɟ).

  Ŷ

  Ŷ

  Ɂɚɤɪɟɩɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵ ɫɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶ
  ɫɜɟɪɥɢɬɶ ɜ ɬɢɫɤɚɯ ɢɥɢ ɡɚɠɢɦɚɯ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɜɵɞɟɪɠɚɥ
  ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɜɪɚɳɟɧɢɢ ɫɜɟɪɥɚ.

  ɇɚɱɧɢɬɟ ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ ɫ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ,
  ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɫɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɟ ɫɜɟɪɥɚ ɫ
  ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ɍɜɟɥɢɱɶɬɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɨɝɞɚ
  ɫɜɟɪɥɨ ɜɨɣɞɟɬ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.

  Ŷ

  ɉɪɢ ɫɜɟɪɥɟɧɢɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɧɚɫɤɜɨɡɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟ
  ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɛɪɭɫ ɩɨɞ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɭɸ ɡɚɝɨɬɨɜɤɭ,
  ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɵɯ ɢ
  ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɧɵɯ ɤɪɚɟɜ ɧɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
  ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ.

  Ŷ

  Ʉɪɟɩɤɨ ɞɟɪɠɢɬɟ ɞɪɟɥɶ ɢ ɩɨɞɜɟɞɢɬɟ ɫɜɟɪɥɨ ɤ ɬɨɱɤɟ
  ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ.

  Ŷ

  ɇɚɠɦɢɬɟ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɱɚɬɶ
  ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ.

  Ŷ

  ȼɜɟɞɢɬɟ ɫɜɟɪɥɨ ɜ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɭɸ ɡɚɝɨɬɨɜɤɭ,
  ɞɟɥɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɭɫɢɥɢɟ, ɱɬɨɛɵ
  ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ. ɇɟ
  ɧɚɞɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɫɢɥɶɧɨ ɞɪɟɥɶɸ ɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ
  ɛɨɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ.
  ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɞɟɥɚɟɬ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ.

  ɋȼȿɊɅȿɇɂȿ ɆȿɌȺɅɅȺ
  Ⱦɥɹ
  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
  ɷɮɮɟɤɬɚ
  ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
  ɛɵɫɬɪɨɪɟɠɭɳɢɟ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɜɟɪɥɚ ɞɥɹ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ
  ɫɬɚɥɢ.

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
  Ȼɭɞɶɬɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɭ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɸ ɫɜɟɪɥɚ ɩɪɢ
  ɩɪɨɪɵɜɟ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɞɪɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ
  ɤ ɫɰɟɩɤɟ ɢ ɨɬɫɤɨɤɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ
  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɢ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
  ɩɨɬɟɪɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɞɟ ɫɜɟɪɥɚ ɱɟɪɟɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
  ȿɫɥɢ ɜɵ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɷɬɨɦɭ, ɩɨɬɟɪɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
  ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɬɪɚɜɦɚɦ.

  58

  Ŷ

  ɇɚɱɧɢɬɟ ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ ɫ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ,
  ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɫɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɟ ɫɜɟɪɥɚ ɫ
  ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.

  Ŷ

  ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɨɞɧɭ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ
  ɭɫɢɥɢɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ
  ɛɟɡ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ ɫɜɟɪɥɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
  ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵ:
  Ɣ ɉɟɪɟɝɪɟɜ ɫɜɟɪɥɚ
  Ɣ ɂɡɧɨɫ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ
  Ɣ ɂɡɝɢɛ ɢɥɢ ɩɪɨɠɨɝ ɫɜɟɪɥɚ
  Ɣ ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ
  ɫɦɟɳɟɧɧɵɯ
  ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ
  ɢɥɢ
  ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ • Page 63

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Ɋɭɫɫɤɢɣ
  Ŷ

  ɉɪɢ ɫɜɟɪɥɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɦɟɬɚɥɥɟ
  ɧɚɱɧɢɬɟ ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ
  ɫɜɟɪɥɚ, ɡɚɬɟɦ ɞɨɜɟɪɲɢɬɟ ɞɟɥɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɜɟɪɥɚ
  ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ. ɑɬɨɛɵ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ
  ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɫɜɟɪɥɚ, ɜɵ
  ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬɟ ɫɦɚɡɚɬɶ ɫɜɟɪɥɨ ɦɚɫɥɨɦ.

  ɁȺɓɂɌȺ ɈɄɊɍɀȺɘɓȿɃ ɋɊȿȾɕ
  ɇɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɣɬɟ ɫɵɪɶɟ.ɋɞɚɜɚɣɬɟ ɟɝɨ
  ɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ. Ɇɚɲɢɧɚ, ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɢ
  ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɵ.

  ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿ
  ɋɂɆȼɈɅ

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
  ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
  ɬɨɥɶɤɨ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɸɛɵɯ
  ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢɥɢ
  ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɫɬɪɨɹ.

  ȼɧɢɦɚɧɢɟ
  V
  Hz

  ɉɪɢ
  ɱɢɫɬɤɟ
  ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ
  ɞɟɬɚɥɟɣ
  ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
  ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ.
  Ɇɧɨɝɢɟ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
  ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
  ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ, ɩɵɥɢ, ɦɚɫɥɚ, ɫɦɚɡɤɢ ɢ ɬ. ɞ. ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ
  ɱɢɫɬɵɦɢ ɫɚɥɮɟɬɤɚɦɢ.

  W
  no

  min-1

  ȼɨɥɶɬ
  Ƚɟɪɰ
  ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɬɨɤ
  ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɨɤ
  ȼɚɬɬ
  ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɨɦ ɯɨɞɭ
  Ɉɛɨɪɨɬɨɜ ɢɥɢ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɵɯ
  ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɜ ɦɢɧɭɬɭ
  ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚ

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
  ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋȿ

  ɉɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɧɟɥɶɡɹ ɱɢɫɬɢɬɶ ɬɨɪɦɨɡɧɨɣ
  ɠɢɞɤɨɫɬɶɸ, ɛɟɧɡɢɧɨɦ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɟɞɤɢɦɢ
  ɦɚɫɥɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ,
  ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ,
  ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɢɥɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɟɟ.

  Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɢɡɨɥɹɰɢɹ

  ɇɟ ɧɚɪɭɲɚɣɬɟ ɩɪɚɜɢɥ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ.
  Ɏɨɪɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɟɝɨ ɢɥɢ
  ɡɚɝɨɬɨɜɤɭ.

  ɉɪɢɦɟɧɹɣɬɟ
  ɫɥɭɯɚ

  ɫɪɟɞɫɬɜɚ

  ɡɚɳɢɬɵ

  ɨɪɝɚɧɨɜ

  ɉɪɢɦɟɧɹɣɬɟ
  ɡɪɟɧɢɹ

  ɫɪɟɞɫɬɜɚ

  ɡɚɳɢɬɵ

  ɨɪɝɚɧɨɜ

  ɉɟɪɟɞ
  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
  ɩɪɢɛɨɪɚ
  ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ ɫ ɞɚɧɧɨɣ
  ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ.
  Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ
  ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
  ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶɫɹ ɜɦɟɫɬɟ
  ɫ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ. ɍɬɢɥɢɡɢɪɭɣɬɟ,
  ɟɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
  ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
  ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɣɬɟɫɶ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
  ɜɥɚɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ
  ɬɨɪɝɨɜɥɢ.

  ɈɋɌɈɊɈɀɇɈ
  ɇɟ
  ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ
  ɢɡɦɟɧɹɬɶ
  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
  ɢɥɢ
  ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶ
  ɤ
  ɧɟɦɭ
  ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ,
  ɧɟ
  ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ
  ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ.
  ɉɨɞɨɛɧɵɟ
  ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
  ɫɨɛɨɣ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ
  ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɥɟɤɭɳɢɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ
  ɬɹɠɟɥɵɟ ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɪɚɜɦɵ.

  59 • Page 64

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  PL

  RU

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Polski
  OPIS
  1. Uchwyt szybkozaciskowy
  2. Wáącznik
  3. Uchwyt koĔcówek roboczych
  4. Przeáącznik kierunku obrotów (w prawo/w lewo)
  5. PierĞcieĔ regulacji momentu obrotowego
  6. Zatrzaski
  7. Bateria
  8. W lewo
  9. W prawo
  10. OdkrĊcenie uchwytu (zwolnienie)
  11. SzczĊki uchwytu
  12. ZakrĊcenie uchwytu (zacisk)
  13. Wiertáo
  14. Zmniejszenie momentu obrotowego
  15. ZwiĊkszenie momentu obrotowego
  16. Przeáącznik wyboru prĊdkoĞci roboczej
  17. Bieg wysoki
  18. Bieg niski

  Model

  LSDT1202

  Bateria (nie
  doáączona)

  Odpowiednia
  áadowarka (nie
  doáączona)

  BPL1220
  BPN1213

  C120D

  BPN1213

  C120N

  OBSàUGA

  OSTRZEĩENIE
  Nie wolno dopuĞciü do tego, aby fakt zapoznania siĊ
  z tym urządzeniem zmniejszyá ostroĪnoĞü operatora.
  NaleĪy pamiĊtaü o tym, Īe nieostroĪnoĞü trwająca
  uáamek sekundy moĪe byü powodem bardzo
  powaĪnych obraĪeĔ.

  OSTRZEĩENIE
  SPECJALNE ZASADY BEZPIECZEēSTWA
  Ŷ

  NoĞcie sáuchawki ochronne. Nadmierny haáas moĪe
  uszkodziü sáuch.

  Ŷ

  Kiedy pracujecie na powierzchni mogącej
  ukrywaü
  przewody
  elektryczne,
  trzymajcie
  narzĊdzie wyáącznie za izolowane i nieĞlizgające
  siĊ czĊĞci. Kontakt z przewodem pod napiĊciem
  moĪe spowodowaü przepáyw prądu przez metalowe
  elementy urządzenia i poraĪenie operatora.

  Podczas pracy naleĪy zakáadaü okulary lub maskĊ
  ochronną zgodną z normą ANSI Z87.1. W przeciwnym
  wypadku moĪe dojĞü do uszkodzenia wzroku przez
  uderzenie obcym przedmiotem.

  OSTRZEĩENIE
  Nie wolno uĪywaü przystawek ani akcesoriów nie
  zalecanych przez producenta tego urządzenia.
  Stosowanie jakichkolwiek przystawek lub akcesoriów
  niewymienionych w tej instrukcji grozi wypadkiem!

  PARAMETRY TECHNICZNE
  NapiĊcie

  12 V

  Uchwyt wiertarski

  0.8-10 mm

  Wáącznik

  Regulacja
  prĊdkoĞci
  obrotowej

  PrĊdkoĞü bez
  wiercenia)

  obciąĪenia

  ZASTOSOWANIE
  Urządzenie moĪe byü uĪywane do poniĪszych
  zastosowaĔ:
  Ɣ Wiercenie we wszystkich rodzajach produktów
  drewnianych (tarcica, sklejka, panele, páyty
  wiórowe i paĨdzierzowe)
  Ɣ Wiercenie
  w
  materiaáach
  ceramicznych,
  plastikowych, z wáókna szklanego i laminatu
  Ɣ Wiercenie w metalach
  Aby uzyskaü peáne informacje dotyczące áadowania
  baterii, naleĪy zapoznaü siĊ z instrukcją obsáugi baterii
  i áadowarki, o której mowa w Ogólnych zasadach
  bezpieczeĔstwa.

  (tryb

  Bieg niski

  0 - 400 min-1

  Bieg wysoki

  0 - 1380 min-1

  Maksymalny moment obrotowy

  25 Nm

  Waga (bez akumulatora)

  1.01 kg

  ZABEZPIECZENIA BATERII
  Baterie litowo-jonowe marki Ryobi są wyposaĪone w
  mechanizmy zabezpieczające ogniwa litowo-jonowe
  i zapewniające maksymalną ĪywotnoĞü baterii. W
  okreĞlonych warunkach roboczych, te wbudowane
  funkcje mogą powodowaü, Īe urządzenie zasilane takim
  60 • Page 65

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  PL

  RU

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Polski
  akumulatorem zachowywaü siĊ bĊdzie odmiennie niĪ w
  przypadku zasilania akumulatorem Ni-Cd.
  W przypadku niektórych zastosowaĔ, ukáad elektroniczny
  akumulatora moĪe odáączyü zasilanie, powodując
  zatrzymanie pracy urządzenia. Aby zresetowaü bateriĊ
  i ponownie uruchomiü urządzenie w normalnym trybie
  pracy, naleĪy zwolniü przycisk uruchamiający.
  UWAGA: Aby
  zapobiec
  kolejnemu
  wyáączeniu
  akumulatora, naleĪy unikaü forsowania urządzenia.
  JeĞli zwolnienie przycisku uruchamiającego nie resetuje
  akumulatora i urządzenia, oznacza to, Īe akumulator
  jest rozáadowany. Rozáadowany akumulator rozpocznie
  áadowanie po umieszczeniu go w áadowarce Li-Ion.

  Zobacz rysunek 3.
  ZwiĊkszenie nacisku na wáącznik spustowy skutkuje
  zwiĊkszoną prĊdkoĞcią, a zmniejszenie nacisku powoduje
  zmniejszenie prĊdkoĞci.
  UWAGA: Podczas pracy moĪna usáyszeü Ğwist lub
  dzwonienie dochodzące z wáącznika. Nie jest to powód do
  niepokoju, to normalna cecha dziaáania wáącznika.

  MONTAĩ BATERII

  PRZEàĄCZNIK KIERUNKU OBROTÓW

  Zobacz rysunek 2.

  Zobacz rysunek 3.
  Kierunek obrotów wybierany jest za pomocą przeáącznika
  umieszczonego nad wáącznikiem spustowym. Gdy
  wiertarka trzymana jest w normalnej pozycji roboczej,
  przeáącznik kierunku obrotów powinien byü umieszczony
  na lewo od wáącznika spustowego, aby wiertarka
  pracowaáa na obrotach w prawo. Kierunek obrotów
  jest zmieniony na przeciwny, gdy przeáącznik kierunku
  obrotów znajduje siĊ na prawo od wáącznika spustowego.
  Ustawienie przeáącznika obrotów w pozycji wyáączony
  (off) – Ğrodkowa blokada - pozwala zmniejszyü
  prawdopodobieĔstwo
  przypadkowego
  wáączenia
  urządzenia, gdy nie jest ono uĪywane.

  Ŷ

  Ustawiü przeáącznik kierunku obrotów w pozycji
  Ğrodkowej.

  Ŷ

  Zamontowaü bateriĊ w urządzeniu w sposób pokazany
  na rysunku.

  Ŷ

  Przed rozpoczĊciem pracy upewniü siĊ, Īe zatrzaski
  po obu stronach baterii zatrzasnĊáy siĊ na miejscu i Īe
  bateria jest pewnie zamocowana w urządzeniu.

  Aby wyáączyü urządzenie, naleĪy zwolniü wáącznik
  spustowy.
  UWAGA: Gdy przeáącznik kierunku obrotów jest w pozycji
  Ğrodkowej, wáącznik spustowy jest zablokowany.
  REGULACJA PRĉDKOĝCI OBROTOWEJ

  WYJĉCIE BATERII

  OSTRZEĩENIE
  NaleĪy zawsze odáączaü akumulator od wiertarki przed
  przystąpieniem do montaĪu podzespoáów, regulacji,
  montaĪu lub demontaĪu koĔcówek roboczych,
  czyszczenia lub w przypadku przerwy w uĪytkowaniu
  wiertarki. Odáączenie akumulatora zapobiegnie
  przypadkowemu uruchomieniu urządzenia, co groziáoby
  powaĪnym zranieniem.
  Ŷ

  Zablokowaü przycisk uruchamiania, przestawiając
  przeáącznik kierunku obrotów w poáoĪenie Ğrodkowe.

  Ŷ

  Nacisnąü zatrzaski, aby zwolniü akumulator

  Ŷ

  Odáączyü bateriĊ od urządzenia.

  UWAGA
  Przed zmianą kierunku obrotów naleĪy zawsze
  odczekaü do momentu, gdy praca urządzenia ustanie,
  aby uniknąü uszkodzenia przekáadni.
  Aby zatrzymaü pracĊ wiertarki, zwolniü wáącznik spustowy
  i odczekaü do momentu, gdy uchwyt na wiertáo zatrzyma
  siĊ samoczynnie.
  UWAGA: Wiertarki nie moĪna wáączyü, jeĞli przeáącznik
  kierunku obrotów nie jest przesuniĊty do oporu w prawo
  lub w lewo.
  NaleĪy unikaü wiercenia z niską prĊdkoĞcią przez
  dáuĪszy czas. DáuĪsze wiercenie z niską prĊdkoĞcią
  grozi przegrzaniem wiertáa. JeĪeli tak siĊ stanie,
  naleĪy scháodziü wiertarkĊ wáączając ją bez obciąĪenia
  roboczego na peánej prĊdkoĞci.

  OSTRZEĩENIE
  Urządzenia akumulatorowe są zawsze w stanie
  gotowym do pracy. W związku z tym naleĪy zawsze
  blokowaü wáącznik, gdy urządzenie nie jest uĪywane
  lub na czas przenoszenia.

  UCHWYT SZYBKOZACISKOWY
  Zobacz rysunek 4.
  Wiertarka wyposaĪona jest w szybkozaciskowy uchwyt
  umoĪliwiający szybkie zamocowanie lub zwolnienie
  wiertáa. Strzaáki na uchwycie wskazują kierunek obracania

  WàĄCZNIK
  Zobacz rysunek 3.
  Aby wáączyü wiertarkĊ, naleĪy wcisnąü wáącznik spustowy.
  61 • Page 66

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  PL

  RU

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Polski
  uchwytem, aby ZAKRĉCIû (LOCK) (zacisnąü) lub
  ODKRĉCIû (UNLOCK) (zwolniü) wiertáo.Wiertáo moĪe
  obracaü siĊ w obu kierunkach.

  Nie uĪywaü klucza do zaciskania ani luzowania szczĊk
  uchwytu.
  Ŷ

  Wyciągnąü wiertáo.

  PRZEàĄCZNIK WYBORU PRĉDKOĝCI ROBOCZEJ
  (BIEG WYSOKI-BIEG NISKI)

  OSTRZEĩENIE
  Nie wáączaü wiertarki trzymając jedną rĊką uchwyt
  szybkozaciskowy w celu zaciĞniĊcia szczĊk na wiertle.
  Uchwyt moĪe siĊ wyĞliznąü z rĊki lub rĊka moĪe siĊ
  osunąü i wejĞü w kontakt z obracającym siĊ wiertáem.
  MoĪe to spowodowaü wypadek skutkujący powaĪnymi
  obraĪeniami ciaáa.

  Zobacz rysunek 9.
  Do wyboru prĊdkoĞci sáuĪy przeáącznik suwakowy
  znajdujący siĊ w górnej czĊĞci obudowy:niski (1) lub
  wysoki (2). Wybór prĊdkoĞci niskiej (1) spowoduje spadek
  prĊdkoĞci obrotowej koĔcówki roboczej, zwiĊkszy siĊ
  natomiast moment obrotowy i siáa. Wybór prĊdkoĞci
  wysokiej (2) spowoduje zwiĊkszenie prĊdkoĞci obrotowej
  koĔcówki roboczej, zmniejszy siĊ natomiast moment
  obrotowy i siáa. Wysokiej prĊdkoĞci obrotowej (2) naleĪy
  uĪywaü do szybkiego wiercenia otworów lub wkrĊcania/
  wykrĊcania, natomiast niskiej prĊdkoĞci obrotowej (1) do
  zastosowaĔ wymagających wysokiej mocy i momentu
  obrotowego.

  UCHWYT KOēCÓWEK ROBOCZYCH
  Zobacz rysunek 5.
  NieuĪywane koĔcówki moĪna przechowywaü w schowku
  znajdującym siĊ w podstawie wiertarki.
  MOCOWANIE WIERTEà
  Zobacz rysunek 6 - 7.

  SPRZĉGàO REGULACJI MOMENTU OBROTOWEGO

  Ŷ

  Zablokowaü przycisk uruchamiania, przestawiając
  przeáącznik kierunku obrotów w poáoĪenie Ğrodkowe.

  Ŷ

  Otworzyü lub przymknąü otwór w szczĊkach uchwytu
  do momentu, gdy otwór ten jest nieco wiĊkszy od
  rozmiaru wiertáa, które ma zostaü uĪyte. NaleĪy
  równieĪ unieĞü lekko przód wiertarki, aby mocowane
  wiertáo nie wypadáo ze szczĊk uchwytu.

  Ŷ

  WáoĪyü wiertáo.

  Zobacz rysunek 8.
  Korzystanie z wiertarki do róĪnych celów wymaga czĊsto
  zwiĊkszenia lub zmniejszenia momentu obrotowego w
  celu unikniĊcia ewentualnego uszkodzenia ába Ğruby,
  gwintu, obrabianego przedmiotu itp. Jako ogólną zasadĊ
  moĪna przyjąü, Īe wielkoĞü momentu obrotowego
  powinna byü dopasowana do Ğrednicy wkrĊtu. JeĪeli
  moment obrotowy jest zbyt duĪy lub Ğruby są za maáe,
  mogą one ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  Moment obrotowy moĪna regulowaü obracając pierĞcieĔ
  regulacji momentu obrotowego. Moment obrotowy jest
  wiĊkszy, gdy pierĞcieĔ regulacji jest ustawiony na wyĪszej
  wartoĞci. Moment obrotowy jest mniejszy, gdy pierĞcieĔ
  regulacji jest ustawiony na niĪszej wartoĞci.
  Prawidáowe ustawienie zaleĪy od rodzaju materiaáu i
  rozmiaru stosowanej Ğruby.

  OSTRZEĩENIE
  Upewniü siĊ, Īe wiertáo zostaáo wáoĪone do uchwytu
  prosto. Wierteá nie naleĪy umieszczaü w uchwycie
  wiertarskim pod kątem, próbując je potem ustawiaü
  centralnie. MoĪe to spowodowaü, Īe wiertáo wypadnie
  z wiertarki i spowoduje powaĪne obraĪenia ciaáa lub
  uszkodzi mocowanie.

  REGULOWANIE MOMENTU OBROTOWEGO
  Ŷ Zacisnąü szczĊki uchwytu na koĔcówce roboczej.
  UWAGA: OkrĊciü uchwyt w kierunku strzaáki oznaczonej
  LOCK (ZAKRĉCIû), aby zacisnąü szczĊki uchwytu.
  Nie uĪywaü klucza do zaciskania ani luzowania szczĊk
  uchwytu.
  WYCIĄGANIE WIERTàA

  Ŷ

  ZnaleĨü umieszczone w przedniej czĊĞci wiertarki
  wskaĨniki 24 ustawieĔ momentu obrotowego.

  Ŷ

  Obróciü pierĞcieĔ regulacji na wáaĞciwe ustawienie.
  1-4

  Do wkrĊcania maáych Ğrub

  5-8

  Do wkrĊcania
  powierzchnie

  9 - 12

  Do wkrĊcania Ğrub w miĊkkie i
  twarde powierzchnie

  13 - 16

  Do wkrĊcania Ğrub w twarde drewno

  Zobacz rysunek 6.
  Ŷ

  Zablokowaü przycisk uruchamiania, przestawiając
  przeáącznik kierunku obrotów w poáoĪenie Ğrodkowe.

  Ŷ Otworzyü szczĊki uchwytu.
  UWAGA: OkrĊciü uchwyt w kierunku strzaáki oznaczonej
  UNLOCK (ODKRĉCIû), aby otworzyü szczĊki uchwytu.
  62

  Ğrub

  w

  miĊkkie • Page 67

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  PL

  RU

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Polski
  17 - 20

  Do wkrĊcania duĪych Ğrub

  21 -

  Wiercenie

  WIERCENIE W DREWNIE
  Aby uzyskaü maksymalną wydajnoĞü, do wiercenia w
  drewnie naleĪy stosowaü stalowe wiertáa przeznaczone
  do wysokich prĊdkoĞci.
  Ŷ

  Wiercenie rozpocząü z bardzo niską prĊdkoĞcią, aby
  zapobiec zeĞlizgniĊciu siĊ wiertáa z początkowego
  punktu wiercenia. ZwiĊkszyü prĊdkoĞü, gdy wiertáo
  zagáĊbi siĊ w wiercony materiaá.

  Ŷ

  Przy przewiercaniu siĊ na wylot naleĪy z drugiej strony
  obrabianego elementu umieĞciü kawaáek drewna,
  aby zapobiec powstaniu nierównych i poszarpanych
  krawĊdzi z drugiej strony otworu.

  WIERCENIE
  Ŷ

  Za pomocą przeáącznika kierunku obrotów wybraü
  Īądany kierunek (naprzód lub wstecz).

  Ŷ

  Zamocowaü materiaá, w którym mają byü wiercone
  otwory w imadle lub zabezpieczyü klamrami, aby nie
  obracaá siĊ wraz z obracającym siĊ wiertáem.

  Ŷ

  Trzymając pewnie wiertarkĊ umieĞciü wiertáo w
  punkcie, gdzie ma zostaü wywiercony otwór.

  Ŷ

  Wcisnąü wáącznik spustowy, aby rozpocząü wiercenie.

  Ŷ

  ZagáĊbiaü wiertáo w obrabiany materiaá naciskając
  jedynie tak mocno, aby umoĪliwiü wiertáu pogáĊbianie
  otworu. Nie stosowaü nadmiernej siáy czy nacisku
  na boki, aby rozwierciü otwór. Urządzenie wykona
  zadanie bez zbĊdnej ingerencji z zewnątrz.

  WIERCENIE W METALU
  Aby uzyskaü maksymalną wydajnoĞü, do wiercenia w
  metalu naleĪy stosowaü stalowe wiertáa do metalu lub stali
  przeznaczone do wysokich prĊdkoĞci.

  OSTRZEĩENIE
  NaleĪy byü przygotowanym na sytuacjĊ, w której
  wiertarka zatnie siĊ podczas przewiercania otworu
  na wylot. Gdy taka sytuacja ma miejsce, wiertarka
  ma tendencjĊ do szarpania i wyrywania siĊ w
  kierunku przeciwnym do kierunku wiercenia, co
  moĪe spowodowaü utratĊ kontroli nad urządzeniem
  podczas przewiercania materiaáów. JeĪeli nie jest siĊ
  na to przygotowanym, taka utrata kontroli moĪe byü
  przyczyną powaĪnych obraĪeĔ ciaáa.
  Ŷ

  Ŷ

  Ŷ

  Wiercenie rozpocząü z bardzo niską prĊdkoĞcią, aby
  zapobiec zeĞlizgniĊciu siĊ wiertáa z początkowego
  punktu wiercenia.

  Ŷ

  Utrzymaü prĊdkoĞü i nacisk, przy których moĪliwe
  bĊdzie wiercenie bez przegrzewania wiertáa.
  Stosowanie zbyt duĪego nacisku moĪe spowodowaü:
  Ɣ Przegrzanie wiertarki
  Ɣ ZuĪycie áoĪysk
  Ɣ WygiĊcie lub spalenie wierteá
  Ɣ Nawiercenie
  otworów
  krzywych
  lub
  o
  nieregularnych ksztaátach
  Przy wierceniu w metalu duĪych otworów, prace
  naleĪy rozpocząü maáym wiertáem, a zakoĔczyü przy
  pomocy wiĊkszego wiertáa. Ponadto naleĪy stosowaü
  olej do smarowania wierteá, aby usprawniü proces
  wiercenia i przedáuĪyü trwaáoĞü wiertáa.

  Ŷ

  Przy wierceniu w twardych, gáadkich powierzchniach
  naleĪy uĪyü punktaka, aby zaznaczyü miejsce, w
  którym ma zostaü wywiercony otwór. Pozwoli to
  uniknąü zeĞlizgniĊcia siĊ wiertáa, poniewaĪ otwór
  bĊdzie juĪ wstĊpnie obrobiony.

  KONSERWACJA

  OSTRZEĩENIE

  Przy wierceniu w metalach na wiertáo naleĪy aplikowaü
  lekki olej, aby zapobiec przegrzewaniu wiertáa. Olej
  taki przedáuĪy trwaáoĞü wiertáa i usprawni proces
  wiercenia.

  Do napraw uĪywaü wyáącznie oryginalnych czĊĞci
  zamiennych. Stosowanie nieoryginalnych czĊĞci
  zamiennych moĪe stwarzaü zagroĪenie dla zdrowia
  uĪytkownika lub spowodowaü uszkodzenie urządzenia.

  Ŷ

  JeĪeli wiertáo zablokuje siĊ w otworze lub wiertarka
  utknie, naleĪy niezwáocznie wyáączyü urządzenie.
  NaleĪy usunąü wiertáo z wierconego elementu i ustaliü
  przyczynĊ zablokowania siĊ narzĊdzia.
  UWAGA: Wiertarka ta wyposaĪona jest w elektryczny
  hamulec. Kiedy wáącznik spustowy jest zwalniany, uchwyt
  wiertáa przestaje siĊ obracaü. Kiedy hamulec dziaáa
  prawidáowo, przez otwory wentylacyjne w obudowie
  widoczne są iskry. Jest to normalne zjawisko związane z
  dziaáaniem hamulca.

  Nie
  stosowaü
  rozpuszczalników
  do
  czyszczenia
  elementów
  plastikowych.
  WiĊkszoĞü tworzyw sztucznych, mogáyby zostaü
  uszkodzone przez uĪycie rozpuszczalników dostĊpnych
  w sprzedaĪy. Pyá, kurz, Ğrodki smarujące, táuszcz itd.
  powinny byü usuwane za pomocą czystych Ğcierek.

  63 • Page 68

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  PL

  RU

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Polski
  OSTRZEĩENIE

  Stosowaü Ğrodki ochrony sáuchu

  Elementy plastikowe nigdy nie powinny byü w kontakcie
  z páynem hamulcowym, benzyną, czy produktami
  na bazie ropy naftowej, przenikliwymi olejami itd.
  Substancje te zawierająprodukty chemiczne, które
  mogáyby uszkodziü,osáabiü lub zniszczyü plastik.

  Stosowaü Ğrodki ochrony wzroku

  Przed uruchomieniem urządzenia prosimy
  uwaĪnie przeczytaü instrukcjĊ

  Nie naleĪy przeciąĪaü urządzeĔ elektrycznych. BáĊdne
  uĪycie moĪe uszkodziü wasze narzĊdzie oraz obrabiany
  przedmiot.

  ZuĪyte produkty elektryczne nie powinny byü
  utylizowane z odpadami domowymi. Prosimy
  poddawaü recyklingowi w odpowiednich
  miejscach. Informacje o wáaĞciwych metodach
  recyklingu moĪna uzyskaü u wáadz lokalnych
  lub sprzedawcy.

  OSTRZEĩENIE
  Nie próbujcie mody¿kowaü tego narzĊdzia czy
  teĪ tworzyü akcesorii, których zastosowanie z tym
  narzĊdziem nie jest zalecane. Tego typu przeksztaácenia
  czy mody¿kacje kwali¿kuje siĊ do báĊdnego uĪycia i
  mogą one pociągaü za sobą niebezpieczne sytuacje
  groĪące powaĪnymi obraĪeniami ciaáa.

  OCHRONA ĝRODOWISKA
  Surowce naleĪy oddawaü do recyklingu
  zamiast wyrzucaü je na Ğmieci. Z myĞlą o
  ochronie Ğrodowiska, narzĊdzie, akcesoria i
  opakowania powinny byü sortowane.

  SYMBOL

  Alarm bezpieczeĔstwa
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Wolt
  Herc
  Prąd staáy
  Prąd przemienny
  Wat
  PrĊdkoĞü bez obciąĪenia
  IloĞü obrotów czy ruchów na minutĊ
  Po wykorzystaniu poddawaü recyklingowi
  ZgodnoĞü CE
  Podwójna izolacja

  64 • Page 69

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  ýeština
  POPIS
  1. Rychloupínací sklíþidlo
  2. Spínaþ/vypínaþ
  3. ÚložištČ nástavcĤ (bitĤ)
  4. Voliþ smČru otáþení (vpĜed/vzad)
  5. Nastavovací kroužek utahovacího momentu
  6. Západky
  7. Bateriový modul
  8. ZpČt
  9. VpĜed
  10. Unlock (Uvolnit)
  11. ýelisti sklíþidla
  12. Lock (Upnout)
  13. Vrták
  14. Snížení utahovacího momentu
  15. Zvýšení utahovacího momentu
  16. Voliþ rychlostního stupnČ
  17. Vysoká rychlost (2)
  18. Nízká rychlost (1)

  LSDT1202

  Používejte sluchovou ochranu. Vystavování hluku
  mĤže zpĤsobit ztrátu sluchu.

  Ŷ

  PĜi práci v místech, kudy mohou vést elektrické
  kabely je nutné držet horní frézku pouze za
  izolované þásti. Kontakt s „živým“ vodiþem zpĤsobí,
  že kovové þásti elektricky pohánČného nástroje se
  stanou také „živými“ a zpĤsobí elektrický úraz obsluze.

  12 V

  Sklíþidlo

  0.8-10 mm

  Spínaþ

  PromČnná
  rychlost

  0 - 400 min-1

  Vysoká rychlost (2)

  0 - 1380 min-1

  Max. toþivý moment

  25 Nm

  Hmotnost (bez akumulátorového
  modulu)

  1.01 kg

  Model

  Bateriový
  m o d u l
  (nepĜibalen)

  C120N

  VAROVÁNÍ

  VAROVÁNÍ
  Vždy noste bezpeþnostní brýle vyrobené dle normy
  ANSI Z87.1. Zanedbání tak mĤže zpĤsobit vniknutí
  cizího tČlesa do oþí a zpĤsobit vážná poranČní osob.

  VAROVÁNÍ
  Nepoužívejte s tímto zaĜízením pĜíslušenství nebo
  doplĖky, které nejsou doporuþeny výrobcem. Používání
  doplĖkĤ a pĜíslušenství nedoporuþených výrobcem
  mohou zpĤsobit vážná poranČní osob.
  POUŽITÍ
  Tento výrobek lze použít k níže uvedeným þinnostem:
  Ɣ Vrtání do všech typĤ dĜevČných výrobkĤ (kulatina,
  pĜekližka, obložení, kompozitní desky a tvrdé
  desky)
  Ɣ Vrtání do keramiky, plastĤ, sklolaminátu, laminátu,
  Ɣ Vrtání do kovĤ.
  Podrobné pokyny k nabíjení naleznete v návodu k obsluze
  bateriového modulu a nabíjeþek uvedených v þásti
  Obecné bezpeþnostní pĜedpisy.
  FUNKCE PRO OCHRANU BATERIE
  Lithium-iontové baterie Ryobi jsou opatĜeny funkcemi,
  které lithium-iontové þlánky chrání a prodlužují jejich
  životnost. Za nČkterých provozních podmínek tato
  vestavČná funkce mĤže pĤsobit na akumulátor a náĜadí je
  pak pohánČno rozdílnČ od nikl-kadmiových akumulátorĤ.
  BČhem nČkterých prací mĤže elektronika akumulátoru
  signalizovat vypínání a zpĤsobit tak vyĜazení akumulátoru.
  Pro vynulování akumulátoru a náĜadí uvolnČte spoušĢ a
  obnovte normální funkci.
  POZNÁMKA: Pro zabránČní dalšího vyĜazení akumulátoru
  se vyhnČte pĜetČžování náĜadí.
  Pokud uvolnČní spouštČ nevynuluje akumulátor a náĜadí,
  je akumulátorový modul vybit. Je-li akumulátor vybit,
  zaþne se nabíjet, když se vloží na nabíjeþku lithium-

  Otáþky naprázdno (režim vrtání)
  Nízká rychlost (1)

  BPN1213

  Neseznamujte se s tímto výrobkem tak, abyste ztratili
  opatrnost. NezapomeĖte, že nedbalost mĤže ve zlomku
  vteĜiny zpĤsobit vážná poranČní.

  TECHNICKÉ ÚDAJE
  Elektrické napČtí

  C120D

  OBSLUHA

  ZVLÁŠTNÍ BEZPEýNOSTNÍ PěEDPISY
  Ŷ

  BPL1220
  BPN1213

  Kompatibilní nabíjeþka
  (nepĜibalen)

  65 • Page 70

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  CZ

  PL

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  ýeština
  iontových akumulátorĤ.

  VOLIý SMċRU OTÁýENÍ
  Viz obrázek 3.
  SmČr otáþení bitu je pĜepínatelný a lze jej ovládat pomocí
  voliþe umístČného nad spínaþem. Držíte-li vrtaþku v
  normální pracovní poloze, potom u vrtání dopĜedu bude
  voliþ smČru otáþení umístČn vlevo od spínaþe. SmČr vrtání
  je opaþný, pokud je voliþ nastaven vpravo od spínaþe.
  Nastavení voliþe smČru otáþení do polohy off (vyp.)
  (stĜední aretovaná poloha) pomĤže zabránit náhodnému
  spuštČní v dobČ, kdy není nástroj používán.

  INSTALACE BATERIOVÉHO MODULU
  Viz obrázek 2.
  Ŷ

  Voliþ smČru otáþení nastavte do stĜední polohy.

  Ŷ

  Vyobrazeným zpĤsobem vložte bateriový modul do
  pĜístroje.

  Ŷ

  PĜed zahájením þinnosti se ujistČte, že západky na
  každé stranČ bateriového modulu se zachytily na
  svém místČ a bateriový modul je v pĜístroji zajištČn.

  VYJMUTÍ BATERIOVÉHO MODULU

  POZOR
  Chcete-li zabránit poškození ozubeného pĜevodu, vždy
  nechte sklíþidlo pĜed zmČnou smČru otáþení úplnČ
  zastavit.

  VAROVÁNÍ
  Vždy vyndávejte akumulátor z vaší vrtaþky, když se
  montují díly, provádí seĜizování, vkládají nebo vyndávají
  nástroje þistí, nebo když se nepoužívá. Vyndáním
  akumulátorového modulu pĜedejdete náhodnému
  spuštČní a tím možnému vážnému poranČní osob.
  Ŷ

  UzamknČte spínaþ spouštČ umístČním pĜepínaþe
  smČru otáþení do stĜedové polohy.

  Ŷ

  Stisknutí blokovací pojistky uvolní akumulátorový
  modul

  Ŷ

  Bateriový modul vyjmČte z nástroje.

  Pokud chcete vrtaþku zastavit, uvolnČte spínaþ a nechte
  sklíþidlo úplnČ zastavit.
  POZNÁMKA: Vrtaþka se nerozbČhne, pokud není voliþ
  smČru otáþení zcela zatlaþený vpravo nebo vlevo.
  VyhnČte se bČhu vrtaþky pĜi nízké rychlosti po delší dobu.
  BČh pĜi nízkých otáþkách bČhem soustavného používání
  mĤže zpĤsobit pĜehĜátí vrtaþky. V takovém pĜípadČ nechte
  vrtaþku bČžet vysokou rychlostí bez zátČže, neboĢ se tak
  ochladí.
  RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍýIDLO

  VAROVÁNÍ

  Viz obrázek 4.
  Vrtaþka je vybavena rychloupínacím sklíþidlem, které
  umožĖuje upevnČní nebo uvolnČní bitĤ v þelistech
  sklíþidla. Šipky na sklíþidle indikují smČr, kterým je nutné
  otáþet tČlem sklíþidla, chcete-li bit upnout (LOCK) nebo
  uvolnit (UNLOCK).

  Akumulátorové nástroje jsou vždy v provozním stavu.
  Z tohoto dĤvodu je nutné po dobu nepoužívání nebo
  pĜi pĜenášení pĜístroje nastavit pĜepínaþ do aretované
  pozice.

  SPÍNAý/VYPÍNAý

  VAROVÁNÍ

  Viz obrázek 3.
  Chcete-li vrtaþku zapnout (on), stisknČte spínaþ. Vypnutí
  (off) provećte uvolnČním spínaþe.
  POZNÁMKA: Je-li voliþ ve stĜední poloze, spínaþ je
  aretovaný.

  Sklíþidlo nedržte jednou rukou a bit do þelistí sklíþidla
  silnČ sevĜete. TČlo sklíþidla mĤže z ruky vyklouznout
  nebo mĤže sklouznout ruka a ta mĤže pĜijít do kontaktu
  s otáþejícím se vrtákem. Mohlo by dojít k nehodČ ústící
  ve vážné zranČní.

  PROMċNNÁ RYCHLOST
  Viz obrázek 3.
  Zvýšením pĜítlaku na spínaþ se zvýší rychlost a naopak,
  snížením pĜítlaku na spínaþ se rychlost sníží.
  POZNÁMKA: BČhem používání mĤžete uslyšet ze
  spínaþe slabý pískavý nebo zvonivý zvuk. Nebućte
  znepokojeni, neboĢ se jedná o normální souþást funkce
  spínaþe.

  ÚLOŽIŠTċ NÁSTAVCģ (BITģ)
  Viz obrázek 5.
  Pokud nepoužíváte, lze vrtáky dodané s vrtaþkou umístit
  do úložištČ umístČného na základnČ vrtaþky.
  VSAZENÍ BITģ
  Viz obrázek 6 - 7.
  Ŷ
  66

  UzamknČte spínaþ spouštČ umístČním pĜepínaþe • Page 71

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  CZ

  PL

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  ýeština
  je vČtší, jestliže je nastavovací kroužek nastaven na
  vyšší hodnotu. Utahovací moment je slabší, jestliže je
  nastavovací kroužek nastaven na nižší hodnotu.
  Správné nastavení závisí na typu materiálu a velikosti
  šroubu, které používáte.

  smČru otáþení do stĜedové polohy.
  Ŷ

  OtevĜete nebo sevĜete þelisti sklíþidla tak, aby otvor
  byl nepatrnČ vČtší než je velikost bitu, který máte v
  úmyslu použít. ZvednČte také nepatrnČ pĜední þást
  vrtaþky, aby bit z þelistí sklíþidla nevypadl.

  Ŷ

  Vložte vrták.

  NASTAVENÍ UTAHOVACÍHO MOMENTU

  VAROVÁNÍ
  UjistČte se, že vkládáte vrták do þelistí rovnČ.
  Nevkládejte pĜed utažením vrták do þelistí sklíþidla pod
  úhlem. Vrták se mĤže z vrtaþky vymrštit a vážnČ zranit
  osoby þi poškodit sklíþidlo.

  Ŷ

  Na pĜední stranČ vrtaþky je umístČn indikátor
  utahovacího momentu s vyznaþenými 24 pozicemi.

  Ŷ

  Otáþením nastavovacího kroužku vyberte požadované
  nastavení.
  1-4

  Šroubování malých šroubkĤ

  5-8

  Šroubování šroubĤ do mČkkého
  materiálu

  9 - 12

  Šroubování šroubĤ do mČkkého a
  tvrdého materiálu

  VYJMUTÍ BITģ

  13 - 16

  Šroubování šroubĤ do tvrdého dĜeva

  Viz obrázek 6.

  17 - 20

  Šroubování velkých šroubĤ

  UzamknČte spínaþ spouštČ umístČním pĜepínaþe
  smČru otáþení do stĜedové polohy.

  21 -

  Pro vrtání

  Ŷ RozevĜete þelisti sklíþidla.
  POZNÁMKA: Otáþejte tČlem sklíþidla ve smČru šipky
  oznaþené UNLOCK, chcete-li þelisti rozevĜít. Nepoužívejte
  klíþ pro utažení nebo povolení þelistí sklíþidla.

  VRTÁNÍ

  Ŷ UtáhnČte þelisti sklíþidla na vrták.
  POZNÁMKA: Otáþejte tČlem sklíþidla ve smČru šipky
  oznaþené LOCK, chcete-li þelisti sevĜít. Nepoužívejte klíþ
  pro utažení nebo povolení þelistí sklíþidla.

  Ŷ

  Ŷ

  VyjmČte bit.

  Ŷ

  Zkontrolujte pĜepínaþ smČru otáþení, zda je na
  správném nastavení (dopĜedu nebo dozadu).

  Ŷ

  Materiál, který bude vrtán, upnČte do svČráku nebo
  svorek, aby se pĜi vrtání neotáþel.

  Ŷ

  Vrtaþku držte pevnČ a vrták nasaćte do místa, kde
  chcete vrtat.

  Ŷ

  Stisknutím spínaþe zaþnČte vrtat.

  Ŷ

  Vrtaþkou pohybujte smČrem do vrtaného materiálu
  tak, aby byl vyvíjen dostateþný pĜítlak na proĜezávání
  vrtáku. Na vrtaþku pĜíliš netlaþte, ani na ni nevyvíjejte
  boþní tlak za úþelem zvČtšení otvoru. Nechte náĜadí
  dČlat svoji práci.

  VOLIý RYCHLOSTNÍHO STUPNċ (VYSOKÝ-NÍZKÝ)
  Viz obrázek 9.
  Posuvný pĜepínaþ je umístČn na horní stranČ vrtaþky pro
  výbČr rychlosti buć pomalu (1) nebo rychle (2). Pokud
  používáte vrtaþku v oblasti pomalu (1), rychlost se sníží
  a zvýší se toþivý moment a výkon. Pokud používáte
  vrtaþku v oblasti rychle (2), rychlost se zvýší a sníží se
  toþivý moment a výkon. Rychlost pomalu (1) používejte
  pro práce, které vyžadují vysoký výkon a toþivý moment
  a rychlost rychle (2) pro rychlé šroubování nebo vrtání.

  VAROVÁNÍ

  NASTAVITELNÁ MOMENTOVÁ SPOJKA

  Bućte pĜipraveni na zaseknutí pĜi zlomení vrtáku.
  Jestliže nastane tato situace, vrtaþka má tendenci
  vyvinout zpČtný ráz v opaþném smČru, než je smČr
  otáþení, což mĤže vést ke ztrátČ kontroly nad pĜístrojem
  zvláštČ pĜi prĤchodu materiálem. Pokud nejste na tuto
  situaci pĜipraveni, ztráta kontroly mĤže vést k vážnému
  zranČní.

  Viz obrázek 8.
  Jestliže používáte vrtaþku také ke šroubování, je nezbytné
  zesílit nebo zeslabit utahovací moment, aby se tak
  zabránilo možnosti poškození hlaviþek šroubĤ, závitĤ
  nebo vlastního obrobku. VšeobecnČ by mČla intenzita
  toþivého momentu odpovídat prĤmČru šroubu. Je-li
  utahovací moment pĜíliš vysoký nebo šroub pĜíliš malý,
  šroub se mĤže poškodit nebo zlomit.
  Utahovací moment lze nastavit otáþením nastavovacího
  kroužku utahovacího momentu. Utahovací moment

  Ŷ

  67

  PĜi vrtání do tvrdých a hladkých povrchĤ vyznaþte
  dĤlþikem místo požadovaného otvoru. Tento postup
  zajistí, že vrták nesklouzne z vyznaþeného místa pĜi • Page 72

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  ýeština
  zahájení vrtání.
  Ŷ

  prachu, oleje, mastnot, atd.

  PĜi vrtání do kovĤ naneste na vrták malé množství
  oleje, aby se nepĜehĜíval. Olej také prodlouží životnost
  vrtáku a zvýší úþinek vrtání.

  VAROVÁNÍ
  Plastové þásti náĜadí nesmí nikdy pĜijít do stykus
  brzdovou kapalinou, benzínem, produkty na bázi ropy,
  regenerovanými maznými oleji apod. Tyto výrobky
  obsahují chemikálie, které mohoupoškodit, oslabit nebo
  zniþit plastové þásti,pĜípadnČ snížit jejich životnost.

  Ŷ

  Jestliže se vrták v materiálu zasekne nebo se vrták
  zastaví, pĜístroj neprodlenČ vypnČte. VyjmČte vrták ze
  zpracovávaného kusu a zjistČte dĤvod zaseknutí.
  POZNÁMKA: Vrtaþka má elektrickou brzdu. PĜi uvolnČní
  spínaþe se sklíþidlo pĜestane otáþet. Funguje-li brzda
  správnČ, skrze ventilaþní otvory v krytu bude viditelné
  jiskĜení. Tento stav je normální a je zpĤsoben þinností
  brzdy.

  ElektronáĜadí zásadnČ nepĜetČžujte. PĜetČžování mĤže
  poškodit nejen materiál, ale také náĜadí.

  VAROVÁNÍ

  VRTÁNÍ DO DěEVA
  K dosažení maximální úþinnosti použijte ocelový vrták k
  vrtání do dĜeva pro vysoké rychlosti.
  Ŷ

  ZaþnČte vrtat pomalou rychlostí, aby vrták z výchozí
  pozice nesklouzl. Rychlost zvyšujte postupnČ, jak se
  vrták zaĜezává do materiálu.

  Na náĜadí neprová d Č j te žádné úpravy a používejte
  pouze doporuþené pĜíslušenství. Nepovolené úpravy
  náĜadí þi zmČny v používání pĜíslušenství mohou
  vytvoĜit nebezpeþné situace, které mohou vést k velmi
  závažnému zranČní.

  Ŷ

  PĜi vrtání otvorĤ umístČte pod provrtávaný obrobek
  kus dĜeva, který zabrání, aby okraje na zadní stranČ
  vrtaného otvoru nebyly roztĜepené.

  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ

  VRTÁNÍ DO KOVU
  K dosažení maximální úþinnosti použijte ocelový vrták k
  vrtání do kovu nebo oceli pro vysoké rychlosti.
  Ŷ

  ZaþnČte vrtat pomalou rychlostí, aby vrták z výchozí
  pozice nesklouzl.

  Ŷ

  Udržujte takovou rychlost a pĜítlak, které umožní
  odvrtávání materiálu, aniž by se vrták pĜehĜíval. PĜíliš
  velký pĜítlak zpĤsobí:
  Ɣ PĜehĜívání vrtáku.
  Ɣ OpotĜebení ložisek.
  Ɣ Ohnutí nebo zlomení bitĤ.
  Ɣ Excentrické vrtání nebo nepravidelný tvar otvorĤ.
  PĜi vrtání velkých otvorĤ do kovu použijte nejdĜíve
  malý prĤmČr vrtáku a potom otvor dokonþete vrtákem.
  Naolejováním vrtáku zvýšíte úþinnost vrtání a
  prodloužíte jeho životnost.

  Ŷ

  V rámci možností neodhazujte vysloužilý
  výrobek nebo jeho þásti do domovního
  odpadu a snažte se o jejich recyklaci. V
  souladu s pĜedpisy na ochranu životního
  prostĜedí odkládejte vysloužilé náĜadí,
  pĜíslušenství i obalový materiál do tĜídČného
  odpadu.

  SYMBOL

  Bezpeþnostní výstraha
  V
  Hz

  ÚDRŽBA

  W
  no

  VAROVÁNÍ

  min-1

  PĜi údržbČ používejte pouze stejné náhradní díly.
  Použití jakýchkoliv jiných dílĤ mĤže vytvoĜit nebezpeþí
  nebo zpĤsobit poškození výrobku.

  Volt
  Hertz
  StejnosmČrný proud
  StĜídavý proud
  Watt
  Otáþky naprázdno
  Poþet otáþek nebo pohybĤ (kmitĤ) za minutu
  Recyklujte nepotĜebné
  Shoda CE

  VyhnČte se používání rozpouštČdel, když þistíte plastové díly.
  VČtšina Ĝedidel bČžnČ dostupných v obchodní síti se
  nehodí k þištČní plastových þástí, neboĢ narušuje povrch
  plastĤ. Používejte þistou utČrkou pro odstranČní neþistot,

  Dvojitá izolace

  68 • Page 73

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  ýeština
  Noste ochranu sluchu
  Noste ochranu oþí

  PĜed spuštČním pĜístroje si ĜádnČ pĜeþtČte
  pokyny.
  Odpad elektrických výrobkĤ se nesmí
  likvidovat v domovním odpadu. Recyklujte
  prosím na sbČrných místech. Ptejte se u
  místních úĜadĤ nebo prodejce na postup pĜi
  recyklaci.

  69

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 74

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Magyar
  LEÍRÁS
  1. Gyorstokmány
  2. Be - ki kapcsológomb
  3. Bittartó
  4. Forgásirány-választó (elĘre/hátra)
  5. Nyomatékszabályozó gyĦrĦ
  6. Nyomja be az rögzítĘfüleket
  7. Akkumulátor
  8. Hátra
  9. ElĘre
  10. Szétnyitás (kioldás)
  11. Tokmánypofa
  12. Összezárás (meghúzás)
  13. Fúróbetét
  14. A nyomaték csökkentése
  15. A nyomaték növelése
  16. Két sebességes fokozatválasztó
  17. Magas fordulatszám
  18. Alacsony fordulatszám

  Típus

  LSDT1202

  Akkumulátor
  (nem
  tartozék)

  Kompatibilis töltĘ (nem
  tartozék)

  BPL1220
  BPN1213

  C120D

  BPN1213

  C120N

  HASZNÁLAT

  FIGYELEM
  Ne engedje, hogy a termék mind alaposabb ismerete
  ¿gyelmetlenné tegye. Ne feledje, hogy elég egy
  ¿gyelmetlen másodperctöredék ahhoz, hogy komoly
  sérülés következzen be.

  FIGYELEM
  Mindig viseljen az ANSI Z87.1 szabványnak megfelelĘ
  szemvédĘt Ennek elmulasztása esetén valamilyen
  tárgy kerülhet a szemébe, ami komoly sérülést
  eredményezhet.

  SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELėÍRÁSOK
  Ŷ

  Használjon hallásvédĘ eszközt (füldugót).
  fúrógép zaja halláskárosodást okozhat.

  A

  Ŷ

  A szerszámot mindig a szigetelt, csúszásgátló
  részénél fogja, ha olyan felületet munkál meg,
  amelyben elektromos vezeték lehet. Az “élĘ”
  vezetékkel érintkezĘ vágóeszköz következtében a
  szerszám fém alkatrészei áram alá kerülhetnek, minek
  következtében a kezelĘt áramütés érheti.

  FIGYELEM
  Ne használjon semmilyen a gyártó által a termékhez
  nem ajánlott kiegészítĘt vagy tartozékot. A nem
  ajánlott tartozékok vagy kiegészítĘk használata komoly
  személyi sérülést eredményezhet.

  MĥSZAKI ADATOK
  Feszültség

  12 V

  Tokmány

  0.8-10 mm

  Kapcsológomb

  Változtatható
  fordulatszám

  Üresjárati
  üzemmód)

  MĥVELETEK
  A terméket az alábbi listában felsorolt mĦveletek
  végzésére használhatja:
  Ɣ Bármilyen fából (rönkfa, furnér, lambéria, építĘlap
  és kemény farostlemez) készült termékek fúrása
  Ɣ Kerámia, mĦanyag, üvegszál és laminált lemez
  fúrása
  Ɣ Fémek furása
  A feltöltésre vonatkozó teljes útmutatót az Általános
  biztonsági elĘírások fejezetben megadott akkumulátorok
  és töltĘk Használati utasításában olvashatja el.

  fordulatszám

  (fúrás

  Alacsony fordulatszám

  0 - 400 min-1

  Magas fordulatszám

  0 - 1380 min-1

  Max. nyomaték

  25 Nm

  Tömeg (akkumulátor nélkül)

  1.01 kg

  AKKUMULÁTOR-VÉDELMI FUNKCIÓK
  A Ryobi lítium-ion akkumulátorok olyan funkciókkal
  vannak ellátva, amik megóvják a lítium-ion cellákat és
  maximalizálják az akkumulátor élettartamát. Bizonyos
  használati körülmények fellépése esetén ezek a beépített
  funkciók az akkumulátor és az általa mĦködtetett gép
  nikkel-kadmium akkumulátoroknál megszokottól eltérĘ
  viselkedését okozhatják.
  Bizonyos alkalmazások során az akkumulátor elektronikája
  70 • Page 75

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Magyar
  az akkumulátor kikapcsolását kezdeményezheti, ami
  a gép megállását okozza. Az akkumulátor és a gép
  visszaállításához engedje fel a kioldókapcsolót, és
  folytassa a normál használatot.
  MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor késĘbbi leállását
  megelĘzendĘ kerülje a gép erĘltetését.
  Ha a kioldókapcsoló felengedése nem állítja vissza az
  akkumulátort és a gépet, akkor az akkumulátor lemerült.
  Ha lemerült, az akkumulátor elkezd töltĘdni, amint a
  lítiumion töltĘre helyezi.

  VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM
  Lásd 3. ábrá.
  A kioldókapcsoló erĘsebb benyomása nagyobb
  fordulatszámot,
  felengedése
  pedig
  alacsonyabb
  fordulatszámot eredményez.
  MEGJEGYZÉS: Használat közben a kapcsolóból fütyölĘ
  vagy csengĘ hangot hallhat. Ne ¿gyeljen erre, ez a
  kapcsolási funkció normális mĦködésének velejárója.
  FORGÁSIRÁNY-VÁLASZTÓ
  Lásd 3. ábrá.
  A bit forgásának iránya megfordítható, ez a kioldókapcsoló
  feletti választókapcsolóval végezhetĘ el. Normál mĦködési
  pozícióban tartott fúró esetén fúráshoz a forgásirányválasztót a kioldókapcsoló bal oldalára kell állítani. A
  fúrás iránya ellentétes lesz, ha a választókapcsolót a
  kioldókapcsoló jobb oldalára állítja.
  A forgásirány-választó kikapcsolt (középsĘ rögzítés)
  pozícióba állítása segít a véletlen bekapcsolás
  megakadályozásában amikor a készüléket nem
  használják.

  AZ AKKUMULÁTOR FELSZERELÉSE
  Lásd 2. ábrá.
  Ŷ

  A forgásirány-választót állítsa középsĘ pozícióba.

  Ŷ

  Az ábrán látható módon helyezze be az akkumulátort
  a termékbe.

  Ŷ

  Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor két oldalán
  található rögzítĘfülek bepattanjanak a helyükre, és az
  akkumulátor rögzítve legyen a termékben a használat
  megkezdése elĘtt.

  AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

  VIGYÁZAT
  FIGYELEM

  A fogaskerekek károsodását megelĘzendĘ mindig
  hagyja teljesen megállni a tokmányt a forgásirány
  megváltoztatása elĘtt.

  Alkatrészek szerelésekor, beállítás végzésekor, bitek
  felszereléskor vagy cseréjekor, tisztításkor vagy
  használaton kívül mindig vegye ki az akkumulátort a
  fúróból. Az akkumulátor kivétele megakadályozza a
  véletlen bekapcsolódást, ami komoly személyi sérülést
  okozhat.
  Ŷ

  Rögzítse a kioldókapcsolót a forgásirány-választó
  középsĘ pozícióba állításával.

  Ŷ

  Nyomja le a rögzítĘfüleket az akkumulátor kioldásához

  Ŷ

  Vegye ki az akkumulátort a szerszámból.

  A fúró megállításához engedje fel a kioldókapcsolót és
  hagyja, hogy a tokmány teljesen megálljon.
  MEGJEGYZÉS: A fúró addig nem fog mĦködni, amíg a
  forgásirány-választó nincs teljesen jobbra vagy balra
  állítva.
  Kerülje a fúró hosszabb ideig alacsony sebességen
  való mĦködtetését. Az alacsony fordulatszámon történĘ
  folyamatos használat a fúró túlhevülését okozhatja.
  Túlhevüléskor hĦtse le a fúrót úgy, hogy terhelésmentesen
  teljes fordulatszámon mĦködteti azt.

  FIGYELEM
  Az akkumulátoros szerszámok mindig készen állnak a
  használatra. Ezért a kapcsolót használaton kívül vagy
  az oldalánál való szállításkor mindig rögzíteni kell.

  GYORSTOKMÁNY
  Lásd 4. ábrá.
  A fúróban a bitek tokmánypofába történĘ rögzítése és
  kiengedése gyorstokmánnyal történik. A tokmányon
  lévĘ nyilak jelzik, hogy melyik irányba kell elforgatni a
  tokmánytestet a fúróbetét ÖSSZEZÁRÁSÁHOZ (LOCK,
  meghúzás) vagy a SZÉTNYITÁSÁHOZ (UNLOCK,
  kioldás).

  BE - KI KAPCSOLÓGOMB
  Lásd 3. ábrá.
  A fúró bekapcsolásához nyomja be a kioldókapcsolót. A
  kikapcsoláshoz engedje fel a kioldókapcsolót.
  MEGJEGYZÉS: Ha a forgásirány-választó a középsĘ
  pozícióban van, az rögzíti a kioldókapcsolót.

  71 • Page 76

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Magyar
  KÉT SEBESSÉGES FOKOZATVÁLASZTÓ (MAGASALACSONY)

  FIGYELEM
  Ne tartsa egy kézzel a tokmányt, és ne a fúró erejével
  húzza meg a tokmánypofát a fúróbetét rögzítéséhez.
  A tokmánytest csúszhat a kezében, vagy a keze is
  megcsúszhat és érintkezhet a forgó fúróbetéttel.
  Ez balesetet okozhat, ami súlyos személyi sérülést
  eredményezhet.

  Lásd 5. ábrá.
  Használaton kívül, a mellékelt betétek a fúró alapzatában
  található bittartóba helyezhetĘk.

  Lásd 9. ábrá.
  A fúró tetején található csúszáskapcsolóval választhat a
  alacsony (1) vagy magas (2) sebességek között. A fúró
  alacsony (1) tartományban való használatakor csökken
  a fordulatszám, de a gép nagyobb teljesítménnyel és
  nyomatékkal rendelkezik. A fúró magas (2) tartományban
  való használatakor nĘ a fordulatszám, de a gép kisebb
  teljesítménnyel és nyomatékkal rendelkezik. A alacsony
  (1) fordulatszámot a nagy teljesítményt és a nyomatékot
  igénylĘ mĦveletekhez, a magas (2) fordulatszámot pedig
  a gyors fúráshoz vagy behajtási mĦveletekhez használja.

  A BITEK BEHELYEZÉSE

  ÁLLÍTHATÓ NYOMATÉKÚ TENGELYKAPCSOLÓ

  Lásd 6 - 7. ábrá.

  Lásd 8. ábrá.
  Ha különféle behajtási mĦveletekre használja a fúrócsavarbehajtót, szükség lehet a meghúzási nyomaték
  csökkentésére illetve növelésére, hogy megakadályozza
  a csavarfej, a csavarmenet, a munkadarab, stb.
  károsodását. Általában a nyomatéknak a csavar
  átmérĘjéhez kell igazodnia. Ha túl nagy a nyomaték vagy
  túl kicsi a csavar, a csavar károsodhat vagy eltörhet.
  A
  nyomaték
  a
  nyomatékszabályozó
  gyĦrĦ
  elforgatásával állítható be. A nyomaték nagyobb, ha a
  nyomatékszabályozó gyĦrĦt egy magasabb értékre állítja.
  A nyomaték kisebb, ha a nyomatékszabályozó gyĦrĦt egy
  alacsonyabb értékre állítja.
  A megfelelĘ beállítás az anyag típusától és a használt
  csavar méretétĘl függ.

  BITTARTÓ

  Ŷ

  Rögzítse a kioldókapcsolót a forgásirány-választó
  középsĘ pozícióba állításával.

  Ŷ

  Nyissa szét vagy zárja össze a tokmánypofát arra
  a méretre, hogy egy kicsit nagyobb legyen, mint a
  használni kívánt bit mérete. Emellett kissé emelje
  meg a fúró elejét, hogy megelĘzze a bit kihullását a
  tokmánypofából.

  Ŷ

  Helyezze be a fúróbetétet.

  FIGYELEM
  Ügyeljen rá, hogy a fúróbetétet egyenesen helyezze be
  a tokmánypofába. Ne helyezze be ferdén a fúróbetétet
  a tokmánypofába, és ne húzza meg így. Ez a fúróbetét a
  fúróból való kivetĘdését okozhatja, ami súlyos személyi
  sérülést vagy a tokmány károsodását eredményezheti.

  A NYOMATÉK BEÁLLÍTÁSA

  Ŷ Húzza meg a tokmánypofát a fúróbittel.
  MEGJEGYZÉS: A tokmánytestet a LOCK (meghúzás)
  nyíllal jelzett irányba forgassa a tokmánypofa
  összezárásához. Ne használjon kulcsot a tokmánypofa
  összezárásához vagy szétnyitásához.

  Ŷ

  Keresse meg a 24 nyomatékjelzĘ beállítást a fúró
  elején.

  Ŷ

  Forgassa a szabályozó gyĦrĦt a kívánt beállításhoz.
  1-4

  KisméretĦ csavarok behajtása

  5-8

  Csavarbehajtás puha anyagba

  9 - 12

  Csavarbehajtás puha és kemény
  anyagokba

  Rögzítse a kioldókapcsolót a forgásirány-választó
  középsĘ pozícióba állításával.

  13 - 16

  Csavarbehajtás kemény fába

  Ŷ Nyissa szét a tokmánypofát.
  MEGJEGYZÉS:
  A
  tokmánytestet
  az
  UNLOCK
  (kioldás) nyíllal jelzett irányba forgassa a tokmánypofa
  szétnyitásához. Ne használjon kulcsot a tokmánypofa
  összezárásához vagy szétnyitásához.

  17 - 20

  NagyméretĦ csavarok behajtása

  21 -

  Fúráshoz

  FÚRÁS

  Ŷ

  Ŷ

  A BITEK ELTÁVOLÍTÁSA
  Lásd 6. ábrá.
  Ŷ

  Vegye ki a fúróbetétet.

  72

  EllenĘrizze, hogy a forgásirány-választó iránya a
  megfelelĘ pozícióba van állítva (elĘre vagy hátra). • Page 77

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Magyar
  Ŷ

  Szorítókkal vagy satuval rögzítse a fúrni kívánt
  munkadarabot, hogy nem tudjon elfordulni a fúróbetét
  forgása közben.

  Ŷ

  ErĘsen tartsa a fúrót és helyezze a fúróbetétet a kifúrni
  kívánt pontra.

  Ŷ

  Nyomja le a kioldókapcsolót a fúrás megkezdéséhez.

  Ŷ

  Tolja a fúróbetétet a munkadarabba, de csak akkora
  nyomást fejtsen ki, hogy a bit még fúrni tudja az
  anyagot. Ne erĘltesse a fúrót és ne fejtsen ki
  oldalirányú nyomást a furat kitágításához. Hagyja,
  hogy a szerszám végezze el a munkát.

  FIGYELEM

  Kemény, sima felületek fúrásakor egy lyukasztóval
  jelölje meg a furat kívánt helyét. Ez megakadályozza,
  hogy a fúróbetét kicsússzon a furat középbĘl a fúrás
  megkezdésekor.

  Ŷ

  Fém fúrásakor enyhén olajozza meg a fúróbetétet,
  nehogy túlmelegedjen. Az olaj növeli a bit élettartamát,
  és javítja a fúrás hatékonyságát.

  Egyenletes fordulatszámot tartson és egyenletes
  nyomást fejtsen ki, nehogy a bit fúrás közben
  túlhevüljön. A túlzott nyomás:
  Ɣ Túlhevíti a fúrót
  Ɣ Károsítja a csapágyakat
  Ɣ Elhajlítja, vagy elégeti a bitet
  Ɣ Excentrikus vagy szabálytalan alakú furatokat
  eredményez
  Ha nagyméretĦ lyukakat fúr fémbe, elĘbb egy
  kisméretĦ bittel kezdje a fúrást, majd folytassa egy
  nagyobb méretĦ bittel. Emellett olajozza meg a bitet a
  fúrási hatékonyság javításához és a bit élettartamának
  növeléséhez.

  FIGYELEM
  Szervizeléskor csak azonos cserealkatrészeket
  használjon. Bármilyen más alkatrész használata
  veszélyt vagy a termék károsodását okozhatja.
  A
  mĦanyag
  részek
  tisztításakor
  tartózkodjon
  a
  tisztítószerek
  használatától.
  A kereskedelmi forgalomban kapható oldószerek
  rongáló hatással vannak a mĦanyagból készült elemek
  többségére. Egy tiszta ruhát használjon a kosz, por, olaj,
  kenĘzsír, stb. eltávolítására.

  Ha a bit beakad a munkadarabba, vagy ha a fúró
  megáll, azonnal állítsa le a szerszámot. Vegye ki a
  bitet a munkadarabból és nézze meg, hogy mi okozta
  az elakadást.
  MEGJEGYZÉS: A fúró elektromos fékkel rendelkezik.
  A kioldókapcsoló felengedésekor a tokmány forgása
  megáll. Ha a fék megfelelĘen mĦködik, szikrák láthatók
  a ház szellĘztetĘ nyílásain át. Ez normális és a fék
  mĦködésének jele.

  FIGYELEM
  Óvja a mĦanyagból készült részeket fékolajtól,
  benzintĘl, és minden egyéb, kĘolaj alapú terméktĘl.
  Ezek a vegyszerek olyan vegyületekettartalmaznak,
  melyek
  megrongálhatják,meglágyíthatják
  vagy
  lebonthatják a mĦanyagbólkészült részeket.

  FAFÚRÁS
  A maximális teljesítmény eléréséhez fafúráskor nagy
  fordulatszámú acél fúróbetétet használjon.

  Ŷ

  Ŷ

  KARBANTARTÁS

  Ŷ

  Ŷ

  Nagyon alacsony fordulaton kezdje a fúrást, hogy a bit
  ne csússzon ki a kezdési pozícióból.

  Ŷ

  Készüljön fel, hogy a bit áttöri az anyagot. Ebben
  az esetben a fúró hajlamos a megakadni, és a
  forgásiránnyal ellentétes irányba visszarúgni, ami az
  anyag áttörésekor az irányítás elvesztését okozhatja.
  Ha nincs erre felkészülve, az irányítás elvesztése
  súlyos személyi sérülést eredményezhet.
  Ŷ

  Ŷ

  Ne rongálja a szerszámgépet. A túlterhelés károsíthatja a
  szerszámot és megrongálhatja a munkadarabot is.

  Nagyon alacsony fordulaton kezdje a fúrást, hogy
  a bit ne csússzon ki a kezdési pozícióból. Növelje a
  fordulatszámot, ahogy a bit behatol az anyagba.

  FIGYELEM
  Ne próbáljon a szerszámon módosítást/átalakítást
  végrehajtani, és ne használjon a gyártó által
  a szerszámhoz nem elĘírt tartozékot. Az ilyen
  átalakítások és módosítások végrehajtása helytelen,
  nem rendeltetésszerĦ használatnak minĘsül, veszélyes
  helyzeteket idézhet elĘ és súlyos testi sérülésekkel járó
  balesetet vonhat maga után.

  Lyukak átfúrásakor tegyen egy fadarabot a
  munkadarab mögé, nehogy a lyuk széle a hátoldalon
  kicsipkézĘdjön vagy forgácsolódjon.

  FÉMFÚRÁS
  A maximális teljesítmény eléréséhez fémfúráskor nagy
  fordulatszámú fém- vagy acélfúrásra szolgáló bitet
  használjon.
  73 • Page 78

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  Magyar
  KÖRNYEZETVÉDELEM
  Segítse
  elĘ
  az
  alapanyagok
  újrahasznosítását
  azzal,
  hogy
  nem
  helyezi el Ęket a háztartási szemétben.
  Környezetvédelmi
  megfontolásból a
  kiszolgált berendezést, tartozékokat és
  csomagolóanyagokat szelektív módon kell
  elhelyezni.

  SZIMBÓLUM

  Biztonsági ¿gyelmeztetés
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Volt
  Hertz
  Egyenáram
  Váltóáram (AC)
  Watt
  Üresjárati fordulatszám
  Fordulatok ill. löketek száma percenként
  Feleslegessé vált termékek újrahasznosítása
  CE megfelelĘség
  KettĘs szigetelés

  Viseljen fülvédĘt
  Viseljen szemvédĘt

  A gép bekapcsolása elĘtt ¿gyelmesen olvassa
  el az útmutatót.
  A kiselejtezett elektromos termékeket nem
  szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
  Ezeket újra kell hasznosítani, ha van rá
  lehetĘség. Az újrahasznosítással kapcsolatban
  érdeklĘdjön a helyi önkormányzatnál vagy a
  termék forgalmazójánál.

  74

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 79

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Română
  DESCRIERE
  1. Mandrină fără cheie
  2. Întrerupător
  3. Depozitare burghiu
  4. Selector rotire (înainte/înapoi)
  5. Inel de reglare a cuplului
  6. Apăsare elemente de blocare
  7. Pachet de baterii
  8. Înapoi (în sens invers)
  9. Înainte (în sens normal)
  10. Deblocare (Eliberare)
  11. Fălci mandrină
  12. Blocare (Strângere)
  13. Burghiu de găurire
  14. Pentru micúorarea cuplului
  15. Pentru mărirea cuplului
  16. Selector angrenaj cu două viteze
  17. Viteză mare
  18. Viteză redusă

  Model

  LSDT1202

  Pachet
  de baterii
  (neinclus)

  Încărcător compatibil
  (neinclus)

  BPL1220
  BPN1213

  C120D

  BPN1213

  C120N

  OPERAREA

  AVERTISMENT
  Nu permiteĠi ca familiarizarea cu produsele să vă
  diminueze atenĠia acordată. ReĠineĠi că o fracĠiune de
  secundă de neatenĠie este su¿cientă pentru a cauza
  rănirea dumneavoastră gravă.

  AVERTISMENT
  PurtaĠi întotdeauna echipamente de protecĠie a ochilor
  marcate pentru conformitatea cu Standardul ANSI
  Z87.1. În caz contrar, vă expuneĠi riscului ca anumite
  obiecte să vă ¿e aruncate în ochi, ceea ce poate
  conduce la rănirea dumneavoastră gravă.

  REGULI SPECIALE PRIVIND SIGURANğA
  Ŷ

  PurtaĠi protecĠii auditive. Expunerea la zgomot
  poate conduce la pierderea auzului.

  Ŷ

  Atunci când lucraĠi pe o suprafaĠă ce poate
  ascunde fire electrice, ĠineĠi maúina numai de
  părĠile izolate úi antiderapante. Accesoriul de tăiere
  ce intră în contact cu un cablu sub curent ar putea
  alimenta electric părĠile metalice expuse ale uneltei
  electrice úi ar putea expune operatorul la un úoc
  electric.

  AVERTISMENT
  Nu utilizaĠi niciun ataúament sau accesoriu care nu este
  recomandat de producătorul acestui dispozitiv. Utilizarea
  ataúamentelor sau accesoriile nerecomandate poate
  conduce la rănirea dumneavoastră gravă.

  SPECIFICAğII
  Tensiune

  12 V

  Mandrină

  0.8-10 mm

  Întrerupător

  Viteză variabilă

  APLICAğII
  PuteĠi utiliza acest produs în scopurile descrise mai jos:
  Ɣ Găurirea tuturor tipurilor de produse din lemn
  (cherestea, placaj, căptuúeală de lemn, plăci
  compozite úi plăci dure)
  Ɣ Găurirea ceramicii, materialelor plastice, fibrei de
  sticlă úi a stratificatelor
  Ɣ Găurirea metalelor
  Pentru instrucĠiuni complete privind încărcarea, consultaĠi
  Manualul de operare pentru pachete de baterii úi
  încărcători prezentat în Regulile generale de siguranĠă.

  Viteză în gol (mod găurire)
  Viteză redusă
  Viteză mare

  0 - 400 min-1
  0 - 1380 min-1

  Cuplu maxim

  25 Nm

  Greutate (fără acumulator)

  1.01 kg

  CARACTERISTICI DE PROTECğIE A BATERIILOR
  Bateriile litiu-ion Ryobi sunt proiectate cu caracteristici
  care protejează celulele de litiu-ion úi maximizează durata
  de viaĠă a bateriei. În unele condiĠii de operare, aceste
  opĠiuni încorporate pot face ca acumulatorul úi unealta pe
  care acesta o alimentează să se comporte diferit decât pe
  baza acumulatoarelor nichel-cadmiu.
  În timpul unor aplicaĠii, componentele electronice ale
  75 • Page 80

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Română
  acumulatorului ar putea să semnalizeze acumulatorului
  să se oprească úi să cauzeze astfel oprirea funcĠionării
  uneltei. Pentru a reseta acumulatorul úi unealta, eliberaĠi
  declanúatorul úi reluaĠi operarea normală.
  NOTĂ: Pentru a preveni oprirea pe mai departe a
  acumulatorului, evitaĠi forĠarea uneltei.
  Dacă
  eliberarea
  declanúatorului
  nu
  resetează
  acumulatorul úi unealta, acumulatorul este descărcat.
  Dacă este descărcat, acumulatorul va începe să se
  încarce atunci când este pus pe încărcătorul litiu-ion.

  declanúatorul comutator este blocat.
  VITEZĂ VARIABILĂ
  A se vedea ¿gura 3.
  Declanúatorul comutator generează o viteză mai mare
  atunci când se aplică o presiune crescută pe declanúator
  úi o viteză mai mică atunci când se aplică o presiune mai
  mică pe declanúator.
  NOTĂ: Pe parcursul utilizării, există posibilitatea să auziĠi
  un úuierat sau un zgomot de apel de la comutator. Nu vă
  îngrijoraĠi; acesta este un aspect normal al funcĠionării
  comutatorului.

  PENTRU INSTALAREA PACHETULUI DE BATERII
  A se vedea ¿gura 2.
  Ŷ

  PlasaĠi selectorul de rotaĠie în poziĠia centrală.

  Ŷ

  IntroduceĠi pachetul de baterii în produs în modul
  indicat.

  Ŷ

  AsiguraĠi-vă că elementele de blocare de pe fiecare
  parte a pachetului de baterii s-au înclichetat în poziĠie
  úi că pachetul de baterii este securizat înainte de
  începerea utilizării.

  SELECTOR ROTIRE
  A se vedea ¿gura 3.
  Rotirea burghiului este reversibilă úi este controlată
  de către un selector situat deasupra declanúatorului
  comutator. Maúina de găurit ¿ind Ġinută în poziĠie normală
  de operare, direcĠia selectorului de rotire trebuie să
  ¿e poziĠionată spre stânga declanúatorului comutator
  pentru perforarea în sens normal. DirecĠia de perforare
  este inversată atunci când selectorul este spre dreapta
  declanúatorului comutator.
  Setarea declanúatorului comutator în poziĠia oprite (blocaj
  centru) ajută la reducerea posibilităĠii pornirii accidentale
  atunci când scula nu este în uz.

  PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PACHETULUI DE BATERII

  AVERTISMENT
  Atunci când asamblaĠi piesele componente, faceĠi
  reglări, asamblaĠi sau îndepărtaĠi burghie, curăĠaĠi
  sau atunci când dispozitivul nu este în funcĠiune,
  scoateĠi întotdeauna acumulatorul din bormaúina
  dumneavoastră. Îndepărtarea acumulatorului previne
  pornirea accidentală care poate conduce la rănirea
  dumneavoastră gravă.
  Ŷ

  PRECAUğIE
  Pentru a preveni deteriorarea angrenajului, permiteĠi
  întotdeauna mandrinei să se oprească complet înainte
  de a schimba direcĠia de rotaĠie.
  Pentru a opri maúina de găurit, eliberaĠi declanúatorul
  comutator úi permiteĠi mandrinei să se oprească complet.
  NOTĂ: Maúina de găurit nu va funcĠiona în cazul în care
  selectorul de rotire nu este împins complet către stânga
  sau către dreapta.
  EvitaĠi operarea maúinii de găurit la viteze reduse pe
  perioade de timp prelungite. FuncĠionarea la viteze
  reduse în mod constant pe parcursul utilizării poate duce
  la supraîncălzirea maúinii. Dacă aceasta se întâmplă,
  răciĠi maúina de găurit operând-o fără sarcină úi la viteză
  maximă.

  BlocaĠi declanúatorul comutator prin plasarea
  selectorului direcĠiei de rotire în poziĠie centrală.

  Ŷ

  ApăsaĠi clicheĠii pentru a elibera acumulatorul

  Ŷ

  ScoateĠi pachetul de baterii din sculă.

  AVERTISMENT
  Sculele pe bază de acumulatori sunt întotdeauna în
  condiĠii de operare. Din această cauză, comutatorul
  trebuie să ¿e întotdeauna blocat atunci când scula nu
  este utilizată sau o transportaĠi la brâu.

  MANDRINĂ FĂRĂ CHEIE
  ÎNTRERUPĂTOR

  A se vedea ¿gura 4.
  Maúina de găurit dispune de o mandrină fără cheie pentru
  a strânge sau elibera burghie în fălcile acesteia. SăgeĠile
  mandrinei indică direcĠia pentru rotirea corpului mandrinei
  pentru a BLOCA (strânge) sau DEBLOCA (elibera)
  burghiul.

  A se vedea ¿gura 3.
  Pentru a porni maúina de găurit, apăsaĠi pe declanúatorul
  comutator. Pentru a o opri, eliberaĠi comutatorul
  declanúator.
  NOTĂ: Atunci când selectorul este în poziĠia centrală,
  76 • Page 81

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Română
  SELECTOR ANGRENAJ CU DOUĂ VITEZE (MARE-REDUSĂ)

  AVERTISMENT
  Nu ĠineĠi mandrina cu o mână úi folosiĠi puterea sculei
  pentru a strânge fălcile mandrinei pe burghiul de
  găurire. Corpul mandrinei ar putea să vă alunece din
  mână sau mâna să vă alunece úi să intre în contact cu
  burghiul care se roteúte. Aceasta ar putea conduce la
  un accident care ar putea avea ca rezulta rănirea gravă.

  A se vedea ¿gura 9.
  Un selector glisant este situat în partea superioară a
  maúinii de găurit în vederea selectării ¿e a vitezei reduse
  (1), ¿e a vitezei mari (2). Atunci când utilizaĠi maúina de
  găurit în variaĠia de viteză redusă (1), viteza se va micúora,
  iar unitatea va avea mai multă putere úi cuplu. Atunci când
  utilizaĠi maúina de găurit în variaĠia de viteză mari (2),
  viteza va creúte úi unitatea va avea o putere úi un cuplu
  mai mici. UtilizaĠi o viteză redusă (1) pentru aplicaĠiile ce
  necesită o putere úi un cuplu mai mari úi o viteză mari (2)
  pentru cele ce necesită o găurire sau o înúurubare rapidă.

  DEPOZITARE BURGHIU
  A se vedea ¿gura 5.
  Atunci când nu sunt în uz, burghiele furnizate împreună
  cu bormaúina pot ¿ puse în zona de depozitare de la baza
  bormaúinii.

  STRÂNGERE REGLABILĂ A CUPLULUI

  INSTALAREA BURGHIELOR

  A se vedea ¿gura 8.
  În situaĠia utilizării angrenajului maúinii de găurit, este
  necesară mărirea sau micúorarea cuplului pentru a
  preveni posibilitatea de deteriorare a capetelor de úurub,
  ¿letelor, pieselor de lucrat etc. În general, intensitatea
  cuplului trebuie să corespundă diametrului úurubului. În
  cazul în care cuplul este prea înalt sau úurubul este prea
  mic, úuruburile pot ¿ deteriorate sau rupte.
  Cuplul este reglat prin rotirea inelului de reglare. Cuplul
  este mai mare atunci când inelul de reglare a cuplului este
  setat la o valoare mai mare. Cuplul este mai mic atunci
  când inelul de reglare a cuplului este setat la o valoare
  mai mică.
  Valoarea potrivită depinde de tipul de material úi de
  mărirea úurubului pe care îl utilizaĠi.

  A se vedea ¿gura 6 - 7.
  Ŷ

  BlocaĠi declanúatorul comutator prin plasarea
  selectorului direcĠiei de rotire în poziĠie centrală.

  Ŷ

  DeschideĠi sau închideĠi fălcile mandrinei până la un
  punct în care deschiderea este puĠin mai mare decât
  mărimea burghiului pe care intenĠionaĠi să îl utilizaĠi.
  RidicaĠi de asemenea uúor partea din faĠă a maúinii de
  găurit pentru a preveni căderea burghiului din fălcile
  mandrinei.

  Ŷ

  IntroduceĠi burghiul de perforare.

  AVERTISMENT
  AsiguraĠi-vă că introduceĠi burghiul drept în fălcile
  mandrinei. Nu introduceĠi burghiul în fălcile mandrinei
  în unghi úi apoi să strângeĠi. Acesta ar putea conduce
  la expulzarea burghiului din maúina de găurit, rezultând
  posibila rănire gravă sau deteriorarea mandrinei.

  REGLAREA CUPLULUI

  Ŷ StrângeĠi fălcile mandrinei în mod securizat pe burghiu.
  NOTĂ: RotiĠi corpul mandrinei în direcĠia săgeĠii marcate
  LOCK (BLOCAT) pentru a închide fălcile acesteia. Nu
  utilizaĠi o cheie pentru a strânge sau slăbi fălcile mandrinei.

  Ŷ

  IdentificaĠi cele 24 valori de indicare a cuplului situate
  pe partea din faĠă a maúinii de găurit.

  Ŷ

  RotiĠi inelul de reglare până la valoarea dorită.
  1-4

  Pentru úuruburile
  reduse

  5-8

  Pentru introducerea úuruburilor în
  materiale moi

  9 - 12

  Pentru introducerea úuruburilor în
  materiale dure

  13 - 16

  Pentru introducerea úuruburilor în
  lemn dur

  17 - 20

  Pentru úuruburile de mari dimensiuni

  21 -

  Pentru găurire

  ÎNDEPĂRTAREA BURGHIELOR
  A se vedea ¿gura 6.
  Ŷ

  BlocaĠi declanúatorul comutator prin plasarea
  selectorului direcĠiei de rotire în poziĠie centrală.

  Ŷ DeschideĠi fălcile mandrinei.
  NOTĂ: RotiĠi corpul mandrinei în direcĠia săgeĠii marcate
  UNOCK (DEBLOCAT) pentru a deschide fălcile acesteia.
  Nu utilizaĠi o cheie pentru a strânge sau slăbi fălcile
  mandrinei.
  Ŷ

  ScoateĠi burghiul de perforare.

  77

  de

  dimensiuni • Page 82

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Română
  GĂURIREA

  viteza pe măsură ce burghiul muúcă din material.

  Ŷ

  VerificaĠi direcĠia selectorului de rotire pentru setarea
  corectă (înainte sau în sens invers).

  Ŷ

  SecurizaĠi materialul ce urmează să fie găurit
  într-o menghină sau cu ajutorul clemelor pentru a
  preîntâmpina răsucirea acestuia în timp ce burghiul de
  găurire se roteúte.

  Ŷ

  ğineĠi maúina de găurit ferm úi plasaĠi burghiul în
  punctul de găurire.

  Ŷ

  ApăsaĠi pe declanúatorul comutator pentru a începe
  găurirea.

  Ŷ

  ÎmpingeĠi maúina de găurit înspre piesa de lucrat,
  aplicând doar atâta presiune câtă este necesară
  pentru a menĠine burghiul în operaĠiunea de găurire.
  Nu forĠaĠi scula úi nu aplicaĠi o presiune laterală pentru
  a lărgi o gaură. LăsaĠi scula să facă munca.

  Ŷ

  Atunci când executaĠi găuri, plasaĠi o bucată de lemn
  în spatele piesei de lucrat pentru a preveni marginile
  aspre sau ciobite pe partea din spate a găurii.

  GĂURIREA METALELOR
  Pentru performanĠe maxime, folosiĠi burghiele de oĠel de
  înaltă viteză pentru găurirea metalului sau oĠelului.

  AVERTISMENT

  Ŷ

  ÎncepeĠi găurirea la o viteză foarte scăzută pentru a
  preveni alunecarea din punctul de pornire.

  Ŷ

  MenĠineĠi o viteză úi o presiune care permite tăierea
  fără încingerea burghiului. Aplicarea unei presiuni
  prea mari va:
  Ɣ supraîncălzi maúina de găurit
  Ɣ uza lagărele
  Ɣ Îndoi sau încinge burghiele
  Ɣ produce găuri descentrate sau cu forme neregulate
  În cazul executării unor găuri de mari dimensiuni în
  metal, începeĠi cu un burghiu mic úi terminaĠi cu
  unul de dimensiuni mai mari. LubrifiaĠi de asemenea
  burghiul cu ulei pentru a îmbunătăĠi acĠiunea de
  găurire úi pentru a creúte durata de viaĠă a burghiului.

  Ŷ

  FiĠi pregătit de fretare la pătrunderea burghiului. Când
  aceasta se întâmplă, maúina de găurit are tendinĠa
  de a se înĠepeni úi de a lovi în sens opus direcĠiei de
  rotire úi ar putea conduce la pierderea controlului la
  străpungerea materialului. Dacă nu sunteĠi pregătit,
  această pierdere a controlului poate conduce la o rănire
  gravă.

  ÎNTREğINEREA

  AVERTISMENT
  Ŷ

  Atunci când găurire este dificilă, se face pe suprafeĠe
  netede, utilizaĠi un punctator pentru a marca locul dorit
  al găurii. Aceasta va preveni alunecarea maúinii de
  găurit din centru atunci când se începe executarea
  găurii.

  În cadrul lucrărilor de reparaĠie, utilizaĠi doar piese de
  schimb de acelaúi tip. Utilizarea oricărui alt tip de piese
  poate genera o situaĠie de pericol sau poate deteriora
  produsul.

  Ŷ

  Atunci când se găuresc metale, folosiĠi un ulei
  nevâscos pe burghiul de găurire pentru a preîntâmpina
  încingerea acestuia. Uleiul va prelungi durata de viaĠă
  a burghiului úi va spori acĠiunea de găurire.

  EvitaĠi
  utilizarea
  solvenĠilor
  atunci
  când
  curăĠaĠi
  piesele
  din
  plastic.
  Majoritatea materialelor plastice pot să ¿e deteriorate
  prin utilizarea unor solvenĠi vânduĠi în comerĠ. UtilizaĠi
  materiale textile curate pentru a îndepărta murdăria,
  praful, uleiul, grăsimea etc.

  Ŷ

  În situaĠia în care burghiul se blochează în piesa de
  lucrat sau dacă maúina de găurit nu mai operează,
  opriĠi-o imediat. ScoateĠi burghiul din piesa de lucrat úi
  determinaĠi motivul blocării.
  NOTĂ: Maúina dispune de o frână electrică. Atunci
  când declanúatorul comutator este eliberat, mandrina se
  opreúte din învârtit. Atunci când frâna funcĠionează în mod
  corespunzător, vor putea ¿ văzute scântei prin fantele de
  ventilare de pe carcasă. Acesta este un lucru normal úi
  reprezintă acĠiunea frânei.

  AVERTISMENT
  Elementele din plastic nu trebuie să intre niciodată în
  contact cu lichid de frână, benzină, produse petroliere,
  uleiuri etc. Aceste produsechimice conĠin substanĠe
  care pot afecta, slăbi saudistruge plasticul.
  Nu utilizaĠi în exces uneltele electrice. Utilizările abuzive
  pot defecta maúina precum úi piesa pe care o prelucraĠi.

  GĂURIREA LEMNULUI
  Pentru performanĠe maxime, folosiĠi burghiele de oĠel de
  înaltă viteză pentru găurirea lemnului.
  Ŷ

  ÎncepeĠi găurirea la o viteză foarte scăzută pentru
  a preveni alunecarea din punctul de pornire. MăriĠi
  78 • Page 83

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  Română
  AVERTISMENT
  Nu încercaĠi să modi¿caĠi aparatul sau să-i adăugaĠi
  accesorii a căror utilizare nu este recomandată.
  Astfel de transformări sau modi¿cări reprezintă o
  utilizare abuzivă úi sunt susceptibile să creeze situaĠii
  periculoase care pot provoca răniri corporale grave.

  PROTECğIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
  ReciclaĠi materiile prime în loc să le aruncaĠi
  la gunoi, împreună cu deúeurile menajere.
  Pentru a proteja mediul înconjurător,
  maúina, accesoriile acesteia úi ambalajele
  trebuie triate.

  SIMBOL

  Avertizare de siguranĠă
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  VolĠi
  HerĠi
  Curent continuu
  Curent alternativ
  WaĠi
  Viteză în gol
  Număr de rotaĠii sau de miúcări pe minut
  Reciclare nedorită
  Conform CE
  Izolarea dublă

  PurtaĠi echipamente de protecĠie a auzului
  PurtaĠi echipamente de protecĠie a vederii

  Vă rugăm citiĠi instrucĠiunile cu atenĠie înainte
  de pornirea aparatului.
  Deúeurile produselor electrice nu trebuiesc
  înlăturate împreună cu deúeurile casnice. Vă
  rugăm reciclaĠi acolo unde există facilităĠi.
  Veri¿caĠi la autoritatea dvs locală sau la
  vânzător pentru sfaturi privind reciclarea.
  79

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 84

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Latviski
  APRAKSTS
  Modelis

  1. SpƯƺpatrona bez atslƝgas
  2. SlƝdža mƝlƯte
  3. Urbju glabƗtuve
  4. GriešanƗs selektors (uz priekšu/atpakaƺ)
  5. Griezes momenta regulƝšanas gredzens
  6. Nospiest aizturus
  7. Akumulators
  8. Atpakaƺ
  9. Uz priekšu
  10. AtbloƷƝt (atlaist)
  11. SpƯƺpatronas spƯles
  12. BloƷƝt (pievilkt)
  13. UrbjmašƯnas uzgalis
  14. Lai samazinƗtu griezes momentu
  15. Lai palielinƗtu griezes momentu
  16. DivpakƗpju pƗrvada pƗrslƝgs
  17. Lieli apgriezieni
  18. Mazi apgriezieni

  LSDT1202

  Lietojiet dzirdes aizsargus. Ausu pakƺaušana
  trokšƼa iedarbƯbai var izraisƯt dzirdes traucƝjumus.

  Ŷ

  Darbos, kuros instruments var saskarties
  ar slƝptiem vadiem, turiet instrumentu aiz
  izolƝtajƗm satveršanas virsmƗm vai tƗ vada.
  GriezƝjinstrumenta saskare ar strƗvu vadošajƗm
  vietƗm var padarƯt arƯ atklƗtƗs metƗla daƺas vadošas
  un radƯs operatoram elektrisko triecienu.

  12 V

  Patrona

  0.8-10 mm

  SlƝdzis

  MainƯgs Ɨtrums

  0 - 400 min-1

  Lieli apgriezieni

  0 - 1380 min-1

  Maks. griezes moments

  25 Nm

  Svars (bez akumulatora)

  1.01 kg

  C120D

  BPN1213

  C120N

  BRƮDINƖJUMS

  BRƮDINƖJUMS
  ObligƗti valkƗjiet acu aizsarglƯdzekƺus, kas atbilst ANSI
  Z87.1. ŠƯs instrukcijas neizpildƯšanas rezultƗtƗ jnjsu
  acƯs var nonƗkt no urbja lidojošie priekšmeti, kas var
  izraisƯt nopietnas acu traumas.

  BRƮDINƖJUMS
  Neizmantojiet piederumus, kas nav paredzƝti lietošanai
  ar šo produktu. Šim produktam neparedzƝtu piederumu
  lietošana var izraisƯt nopietnas traumas.
  PIELIETOJUMS
  Šo produktu var izmantot šƗdiem nolnjkiem:
  Ɣ visu veidu koka izstrƗdƗjumu urbšana (kokmateriƗli,
  finieris, paneƺi, ciets kartons un cietpape);
  Ɣ keramikas, plastmasas, stikla šƷiedras un laminƗta
  urbšana;
  Ɣ metƗla urbšana.
  Pilnas uzlƗdes instrukcijas skatiet operatora rokasgrƗmatƗ
  pie akumulatoriem un lƗdƝtƗjiem, kas norƗdƯti vispƗrƝjos
  drošƯbas noteikumos.

  Apgriezieni bez slodzes (urbšanas
  režƯms)
  Mazi apgriezieni

  BPL1220
  BPN1213

  Nepieƺaujiet, lai iemaƼas darbƗ ar šo produktu padarƯtu
  jnjs neuzmanƯgus. Atcerieties, ka viens neuzmanƯbas
  mirklis var izraisƯt nopietnas traumas.

  SPECIFIKƖCIJAS
  Spriegums

  SaderƯgs lƗdƝtƗjs (nav
  kompl.)

  EKSPLUATƖCIJA

  SPECIƖLIE DROŠƮBAS NOTEIKUMI
  Ŷ

  Akumulators
  (nav kompl.)

  AKUMULATORU AIZSARDZƮBAS ƮPAŠƮBAS
  Ryobi litija jonu akumulatoriem ir izstrƗdƗtas ƯpašƯbas,
  kas aizsargƗ litija jonu šnjnas un maksimƗli paildzina
  akumulatora darbmnjžu. Noteiktos darba apstƗkƺos
  šƯs iebnjvƝtƗs funkcijas var likt akumulatoram un tam
  pievienotajam instrumentam darboties citƗdi kƗ niƷeƺakadmija akumulatoriem.
  Noteiktos apstƗkƺos akumulatora elektroniskƗ sistƝma
  var dot tam signƗlu izslƝgties, kas apturƝs instrumenta
  darbƯbu. Lai atiestatƯtu akumulatoru un instrumentu,
  atlaidiet mƝlƯti un turpiniet normƗlu darbƯbu.
  PIEZƮME: Lai nepieƺautu atkƗrtotu akumulatora
  80 • Page 85

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Latviski
  izslƝgšanos, nepƗrslogojiet instrumentu.
  Ja, atlaižot slƝdzi, netiek atiestatƯts akumulators un
  instruments, akumulators ir izlƗdƝjies. Ja tas ir izlƗdƝjies,
  pƝc pieslƝgšanas litija jonu lƗdƝtƗjam sƗksies akumulatora
  uzlƗde.

  to, jo tƗ ir normƗla slƝdža darbƯba.
  GRIEŠANƖS SELEKTORS
  Skatiet 3. attƝlu.
  Uzgaƺa griešanƗs ir reversƯva un tiek kontrolƝta ar
  selektoru, kas atrodas virs palaides slƝdža. Ja urbjmašƯna
  tiek veikta normƗlƗ darba pozƯcijƗ, griešanƗs selektors
  jƗpabƯda palaides slƝdža kreisajƗ pusƝ, lai urbšanu veiktu
  uz priekšu. Urbšanas virziens ir pretƝjs, ja selektors
  atrodas pa labi no palaides slƝdža.
  GriešanƗs selektora iestatƯšana pozƯcijƗ izslƝgts (centrƗlƗ
  bloƷƝšana) palƯdz samazinƗt nejaušas iedarbinƗšanas
  iespƝju neizmantošanas laikƗ.

  LAI UZSTƖDƮTU AKUMULATORU
  Skatiet 2. attƝlu.
  Ŷ

  PabƯdiet griešanƗs selektoru centrƗlajƗ pozƯcijƗ.

  Ŷ

  Akumulatoru ievietojiet produktƗ kƗ parƗdƯts.

  Ŷ

  PƗrliecinieties, vai aizturi katrƗ akumulatora pusƝ
  iekrƯt vietƗ un vai pirms darbƯbas sƗkuma akumulatoru
  komplekts ir nostiprinƗts produktƗ.

  UZMANƮBU

  LAI NOƻEMTU AKUMULATORU

  Lai novƝrstu mehƗnisma bojƗjumus, pirms mainƯt
  griešanƗs virzienu, ƺaujiet spƯƺpatronai pilnƯbƗ apstƗties.

  BRƮDINƖJUMS
  Veicot detaƺu montƗžu, veicot regulƝšanu, uzstƗdot
  vai izƼemot urbšanas uzgaƺus, veicot tƯrƯšanu vai
  nelietojot instrumentu, akumulatoram jƗbnjt noƼemtam
  no urbjmašƯnas. Akumulatora atvienošana novƝrsƯs
  nejaušu iedarbinƗšanu, kas varƝtu izraisƯt nopietnas
  traumas.
  Ŷ

  Lai apstƗdinƗtu urbjmašƯnu, atlaidiet palaides slƝdzi un
  ƺaujiet spƯƺpatronai pilnƯbƗ apstƗties.
  PIEZƮME: UrbjmašƯna nedarbosies, ja vien griešanƗs
  selektors nav pabƯdƯts lƯdz galam pa kreisi vai pa labi.
  Centieties ilgstoši nedarbinƗt urbi ar nelieliem
  apgriezieniem. Ilgstoši darbinot urbi ar nelieliem
  apgriezieniem, tas var pƗrkarst. ŠƗdƗ gadƯjumƗ atdzesƝjiet
  urbjmašƯnu, palaižot to tukšgaitƗ un pilnƗ ƗtrumƗ.

  BloƷƝjiet mƝlƯti, novietojot rotƗcijas virziena pƗrslƝgu
  centrƗlajƗ pozƯcijƗ.

  Ŷ

  Nospiediet fiksƗcijas mƝlƯtes, lai atbrƯvotu akumulatoru

  Ŷ

  IzƼemiet akumulatoru no instrumenta.

  SPƮƹPATRONA BEZ ATSLƜGAS
  Skatiet 4. attƝlu.
  UrbjmašƯnai ir spƯƺpatrona bez atslƝgas, lai urbja
  uzgaƺus pievilktu vai atlaistu spƯƺpatronas spƯlƝs. Uz
  spƯƺpatronas attƝlotƗs bultiƼas norƗda, kurƗ virzienƗ
  pagriezt spƯƺpatronas korpusu, lai BLOƶƜTU (pievilktu)
  vai ATBLOƶƜTU (atlaistu) urbjmašƯnas uzgali.

  BRƮDINƖJUMS
  Akumulatoru instrumenti ir pastƗvƯgi lietošanas
  gatavƯbƗ. TƗpƝc, kad tie netiek izmantoti vai tiek nesti,
  slƝdzim vienmƝr jƗbnjt bloƷƝtam.

  BRƮDINƖJUMS

  SLƜDŽA MƜLƮTE
  Skatiet 3. attƝlu.
  Lai urbjmašƯnu ieslƝgtu, nospiediet palaides slƝdzi. Lai to
  izslƝgtu, atlaidiet palaides slƝdzi.
  PIEZƮME: Ja selektors atrodas centrƗlajƗ pozƯcijƗ,
  palaides slƝdzis ir bloƷƝts.

  Neturiet spƯƺpatronu ar vienu roku un izmantojiet
  urbjmašƯnas spƝku, lai urbjmašƯnas urbim pievilktu
  spƯƺpatronas spƯles. SpƯƺpatronas korpuss var rokƗ
  paslƯdƝt vai arƯ roka var paslƯdƝt un nonƗkt saskarƝ ar
  rotƝjošu urbja uzgali. Tas var izraisƯt negadƯjumu, kura
  rezultƗtƗ var rasties smaga personiska trauma.

  MAINƮGS ƖTRUMS
  URBJU GLABƖTUVE

  Skatiet 3. attƝlu.
  Palaides slƝdzis nodrošina augstƗku Ɨtrumu ar palielinƗtu
  palaides spiedienu un zemƗku Ɨtrumu ar samazinƗtu
  palaides spiedienu.
  PIEZƮME: Izmantošanas laikƗ, iespƝjams, dzirdƝsiet
  svelpjošu vai žvadzošu slƝdža troksni. Neuztraucieties par

  Skatiet 5. attƝlu.
  UrbjmašƯnas komplektƗ iekƺautos urbšanas uzgaƺus laikƗ,
  kad tie netiek lietoti, var ievietot uzglabƗšanas nodalƯjumƗ
  pie urbjmašƯnas pamatnes.

  81 • Page 86

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Latviski
  UZGAƹU IEVIETOŠANA

  REGULƜJAMA GRIEZES MOMENTA UZMAVA

  Skatiet 6 - 7. attƝlu.

  Skatiet 8. attƝlu.
  Izmantojot urbjmašƯnas piedziƼu dažƗdiem darbiem,
  rodas nepieciešamƯba palielinƗt vai samazinƗt griezes
  momentu, lai novƝrstu skrnjvju galviƼu, vƯtƼu, sagatavju
  utt. bojƗjumu iespƝjas. PamatƗ griezes momenta spƝkam
  jƗatbilst skrnjves diametram. Ja griezes moments ir
  pƗrƗk augsts vai skrnjves ir pƗrƗk mazas, skrnjves var tikt
  sabojƗtas vai salauztas.
  Griezes momentu var regulƝt, pagriežot griezes momenta
  regulƝšanas gredzenu. Griezes moments ir lielƗks,
  kad griezes momenta regulƝšanas gredzens ir iestatƯts
  augstƗkƗ iestatƯjumƗ. Griezes moments ir mazƗks,
  kad griezes momenta regulƝšanas gredzens ir iestatƯts
  zemƗkƗ iestatƯjumƗ.
  Pareizais iestatƯjums ir atkarƯgs no materiƗla veida un
  izmantotƗ skrnjves veida.

  Ŷ

  BloƷƝjiet mƝlƯti, novietojot rotƗcijas virziena pƗrslƝgu
  centrƗlajƗ pozƯcijƗ.

  Ŷ

  Atveriet vai aizveriet spƯƺpatronas spƯles tƗ, lai
  atvƝrums ir nedaudz lielƗks par izmantošanai
  paredzƝtƗ uzgaƺa lielumu. KƗ arƯ nedaudz paceliet
  urbjmašƯnas priekšpusi, lai uzgalis neizkristu no
  spƯƺpatronas spƯlƝm.

  Ŷ

  Ievietojiet urbjmašƯnas uzgali.

  BRƮDINƖJUMS
  PƗrliecinieties, vai urbjmašƯnas uzgalis ir ievietots
  taisni spƯƺpatronas spƯlƝs. Neievietojiet urbšanas uzgali
  patronas spailƝs leƼƷƯ un nepievelciet spailes šƗdƗ
  pozƯcijƗ. Tas var izraisƯt urbja uzgaƺa izkrišanu no urbja,
  radot nopietnu personisku traumu vai spƯƺpatronas
  bojƗjumu.

  GRIEZES MOMENTA REGULƜŠANA

  Ŷ Pievelciet patronas žokƺus ap urbi.
  PIEZƮME: Pagrieziet spƯƺpatronas korpusu virzienƗ,
  kuru norƗda bultiƼa ar atzƯmi LOCK (BloƷƝt), lai aizvƝrtu
  spƯƺpatronas spƯles. Neizmantojiet uzgriežƼu atslƝgu, lai
  sakƺautu vai atbrƯvotu patronas žokƺus.

  Ŷ

  IzpƝtiet 24 griezes momenta indikatora iestatƯjumus,
  kas atrodas urbjmašƯnas priekšƗ.

  Ŷ

  Pagrieziet regulƝšanas gredzenu uz nepieciešamo
  iestatƯjumu.

  UZGAƹU IZƻEMŠANA

  1-4

  Mazu skrnjvju skrnjvƝšanai

  5-8

  Skrnjvju
  materiƗlƗ

  9 - 12

  Skrnjvju skrnjvƝšanai mƯkstƗ un cietƗ
  materiƗlƗ

  13 - 16

  Skrnjvju skrnjvƝšanai cietƗ kokƗ

  Skatiet 6. attƝlu.
  Ŷ

  BloƷƝjiet mƝlƯti, novietojot rotƗcijas virziena pƗrslƝgu
  centrƗlajƗ pozƯcijƗ.

  Ŷ Atveriet spƯƺpatronas spƯles.
  PIEZƮME: Pagrieziet spƯƺpatronas korpusu virzienƗ, kuru
  norƗda bultiƼa ar atzƯmi UNLOCK (AtbloƷƝt), lai atvƝrtu
  spƯƺpatronas spƯles. Neizmantojiet uzgriežƼu atslƝgu, lai
  sakƺautu vai atbrƯvotu patronas žokƺus.
  Ŷ

  skrnjvƝšanai

  17 - 20

  Lielu skrnjvju skrnjvƝšanai

  21 -

  Urbšanai

  mƯkstƗ

  IzƼemiet urbjmašƯnas uzgali.
  URBŠANA

  DIVPAKƖPJU PƖRVADA PƖRSLƜGS (AUGSTIEM-ZEMIEM)
  Skatiet 9. attƝlu.
  Urbja augšdaƺƗ atrodas slƯdslƝdzis, ar kuru var izvƝlƝties
  zemus (1) vai augstus (2) apgriezienus. Izmantojot
  urbi zemu (1) apgriezienu diapazonƗ, apgriezieni
  samazinƗsies, bet palielinƗsies jauda un griezes moments.
  Izmantojot urbi augstu (2) apgriezienu diapazonƗ,
  apgriezieni palielinƗsies, bet samazinƗsies jauda un
  griezes moments. Izmantojiet zemus (1) apgriezienus,
  kad nepieciešama liela jauda un griezes moments, un
  augstus (2) apgriezienus Ɨtrai urbšanai vai skrnjvƝšanai.

  82

  Ŷ

  PƗrbaudiet rotƗcijas virziena pƗrslƝgu, vai tas ir
  iestatƯts pareizi (normƗlƗ vai pretƝjƗ).

  Ŷ

  Nostipriniet urbjamo materiƗlu skrnjvspƯlƝs vai ar
  skavƗm, lai neƺautu tam griezties, kad griežas
  urbjmašƯnas uzgalis.

  Ŷ

  Stingri turiet urbjmašƯnu un novietojiet uzgali urbšanas
  punktƗ.

  Ŷ

  Nospiediet palaides slƝdzi, lai palaistu urbjmašƯnu.

  Ŷ

  PƗrvietojiet urbjmašƯnas uzgali sagatavƝ, piemƝrojot
  tikai tik lielu spiedienu, lai uzgalis iegrieztos. Nespiediet
  urbjmašƯnu ar spƝku un nepiemƝrojiet sƗnu spiedienu,
  lai pagarinƗtu caurumu. ƹaujiet strƗdƗt instrumentam. • Page 87

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Latviski
  APKOPE

  BRƮDINƖJUMS
  Esiet gatavs iestrƝgšanai, ja uzgalis iziet cauri. Ja rodas
  šƗdas situƗcijas, urbjmašƯnai ir tendence uz satveršanu
  un atsišanu pretƝji griešanƗs virzienam, un tas var
  izraisƯt vadƯbas zudumu, izlaužoties caur materiƗlu. Ja
  neesat sagatavojies, šis kontroles zudums, var izraisƯt
  iespƝjami nopietnu traumu.
  Ŷ

  Urbjot cietas, gludas virsmas, izmantojiet centrƗlo
  štanci, lai atzƯmƝtu nepieciešamo cauruma atrašanƗs
  vietu. TƗdƝjƗdi urbjmašƯnas uzgalis nevarƝs noslƯdƝt
  no centra, lƯdz izveidosies caurums.

  Ŷ

  Urbjot metƗlus, nedaudz ieeƺƺojiet urbi, lai tas
  nepƗrkarstu. Izmantojot eƺƺu, var paildzinƗt uzgaƺa
  darbmnjžu un palielinƗt urbšanas darbƯbu.

  BRƮDINƖJUMS
  Apkopei izmantojiet tikai identiskas rezerves daƺas.
  JebkƗdi citu detaƺu izmantošana var izraisƯt bƯstamƯbu
  vai produkta bojƗjumus.
  TƯrot plastmasas daƺas, izvairieties no šƷƯdinƗtƗju lietošanas.
  Vairums plastmasu ir jutƯgas pret dažƗda veida pƗrdošanƗ
  esošajiem šƷƯdinƗtƗjiem un to izmantošanas rezultƗtƗ var
  tikt bojƗtas. Izmantojiet tƯru drƗnu, lai notƯrƯtu netƯrumus,
  putekƺus, eƺƺu, ziežvielas utt.

  BRƮDINƖJUMS
  Neƺaujiet jebkurƗ laikƗ bremžu šƷidrumam, gazolƯnam,
  naftas produktiem, asƗm eƺƺƗm utt. nonƗkt saskarƝ ar
  plastmasas daƺƗm. Tie satur ƷƯmiskas vielas, kuras var
  sabojƗt, pavƗjinƗt vai iznƯcinƗt plastmasu.

  Ŷ

  Ja uzgalis iestrƝgst detaƺƗ vai urbjmašƯna iestrƝgst,
  nekavƝjoties apturiet instrumenta darbƯbu. IzƼemiet
  uzgali no sagataves un nosakiet iestrƝgšanas iemeslu.
  PIEZƮME: Šim uzgalim ir elektriskƗ bremze. Atlaižot
  palaides slƝdzi, spƯƺpatrona pƗrstƗj griezties. Ja bremze
  darbojas pareizi, caur korpusa ventilƗcijas atverƝm bnjs
  redzamas dzirksteles. TƗ ir normƗla bremzes darbƯba.

  Apejieties ar elektroinstrumentiem pareizi. ƹaunprƗtƯga
  rƯcƯba var sabojƗt ierƯci, kƗ arƯ apstrƗdƗjamo gabalu.

  BRƮDINƖJUMS

  KOKA URBŠANA
  Lai panƗktu maksimƗlu veiktspƝju, koka urbšanai
  izmantojiet lielam Ɨtrumam paredzƝtus tƝrauda uzgaƺus.
  Ŷ

  SƗciet urbšanu ƺoti zemƗ ƗtrumƗ, lai uzgalim neƺautu
  noslƯdƝt no sƗkuma punkta. LƯdzko uzgalis ieurbjas
  materiƗlƗ, palieliniet Ɨtrumu.

  NemƝƧiniet pƗrveidot šo rƯku vai izveidot piederumus,
  kas nav ieteikti lietošanai ar šo rƯku. Jebkura tƗda
  pƗrveidošana vai pƗrveidošana ir nepareiza lietošana
  un var izraisƯt bƯstamus apstƗkƺus, kas var novest pie
  iespƝjamƗm nopietnƗm personƯgƗm traumƗm.

  Ŷ

  Urbjot caurejošus urbumus, aiz detaƺas novietojiet
  koka ƷƯli, lai novƝrstu nelƯdzenu vai skabargainu malu
  rašanos urbuma aizmugurƝ.

  VIDES AIZSARDZƮBA
  TƗ vietƗ, lai materiƗlus izmestu, nododiet
  tos atkƗrtotai realizƗcijai. MašƯna, aksesuƗri
  un iepakojums ir jƗsašƷiro un jƗnodod videi
  draudzƯgƗ atkƗrtotas pƗrstrƗdes vietƗ.

  METƖLA URBŠANA
  Lai panƗktu maksimƗlu veiktspƝju, metƗla vai tƝrauda
  urbšanai izmantojiet lielam Ɨtrumam paredzƝtus tƝrauda
  uzgaƺus.
  Ŷ

  SƗciet urbšanu ƺoti zemƗ ƗtrumƗ, lai uzgalim neƺautu
  noslƯdƝt no sƗkuma punkta.

  Ŷ

  SaglabƗjiet Ɨtrumu un spiedienu, kas atƺauj veikt
  griešanu, nepƗrkarsƝjot uzgali. PiemƝrojot pƗrƗk lielu
  spiedienu, tiek:
  Ɣ PƗrkarsƝts urbis;
  Ɣ Nodilst gultƼi;
  Ɣ saliecas vai sadeg uzgaƺi;
  Ɣ Izveidojas urbumi ar nobƯdi no centra vai
  neregulƗrƗ formƗ
  Urbjot lielus caurumus metƗlƗ, sƗciet ar mazu uzgali,
  pƝc tam pabeidziet ar lielƗku uzgali. TurklƗt ieeƺƺojiet
  uzgali, lai uzlabotu urbšanas procesu un paildzinƗtu
  uzgaƺa darbmnjžu.

  Ŷ

  SIMBOLS

  DrošƯbas brƯdinƗjums

  Hz

  V

  Volti
  Herci
  LƯdzstrƗva

  W

  MaiƼstrƗva
  Vati
  Apgriezieni bez slodzes

  no

  83 • Page 88

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  Latviski
  min-1

  Apgriezieni minnjtƝ
  PƗrstrƗdƗjiet nevajadzƯgos izstrƗdƗjumus
  CE atbilstƯba
  DubultƗ izolƗcija

  Lietojiet dzirdes aizsargus
  ValkƗjiet acu aizsarglƯdzekƺus

  Pirms iedarbinƗt mašƯnu, lnjdzu rnjpƯgi izlasiet
  instrukcijas.
  Izlietotie elektroprodukti nedrƯkst tikt izmesti
  kopƗ ar mƗjsaimniecƯbas atkritumiem.
  Lnjdzu, nododiet tos attiecƯgajƗs atk Ɨr
  totas izmantošanas vietƗs. Sazinieties ar
  savu vietƝjo varas pƗrstƗvi vai izplatƯtƗju,
  lai noskaidrotu, kur iespƝjama atkƗrtota
  pƗrstrƗde.

  84

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 89

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Lietuviškai
  APRAŠYMAS
  1. Beraktis laikiklis
  2. Perjungiklis
  3. Antgaliǐ laikymo skyrelis
  4. Sukimosi krypties valdiklis (pirmyn/atgal)
  5. Sukimo momento reguliavimo žiedas
  6. Nuspausti ¿ksatorius
  7. Baterijos paketas
  8. Atgal
  9. Pirmyn
  10. Atrakinti (atleisti)
  11. Laikiklio spaustuvai
  12. Užrakinti (priveržti)
  13. Grąžto antgalis
  14. Sumažinti sukimo momentą
  15. Padidinti sukimo momentą
  16. Dviejǐ greiþiǐ pavaros nustatymo selektorius
  17. Didelis greitis
  18. Mažas greitis

  Modelis

  LSDT1202

  Naudokite ausǐ apsaugos priemones. Jei ausǐ
  neapsaugosite, galite prarasti klausą.

  Ŷ

  ElektrinƳ ƳrankƳ laikykite izoliavĊ sukibimo
  paviršius, kad darbo metu pjovimo Ƴrankis
  nesusiliestǐ su paslơptais laidais ar paties
  Ƴrankio laidu. Pjovimo metu priedas, prisilietĊs prie
  laido, prijungto prie maitinimo šaltinio, gali aktyvuoti
  metalines elektrinio Ƴrankio detales ir sukelti operatoriui
  elektros smnjgƳ.

  12 V

  Laikiklis

  0.8-10 mm

  Jungiklis
  Greitis be
  režimas)

  0 - 400 min-1

  Didelis greitis

  0 - 1380 min-1

  Didžiausias sukimo momentas

  25 Nm

  Svoris (be baterijos paketo)

  1.01 kg

  BPN1213

  C120N

  ƲSPƠJIMAS
  Visada dơvơkite apsauginius akinius su žyma, kad jie
  atitinka ANSI Z87.1. Jei nepasirnjpinsite tinkama akiǐ
  apsauga, skriejantys objektai gali patekti Ƴ akis ir jas
  sužeisti.

  ƲSPƠJIMAS
  Nenaudokite jokiǐ priedǐ ar papildomǐ detaliǐ, kuriǐ
  nerekomenduoja šio produkto gamintojas. Naudodami
  nerekomenduojamas detales ar priedus, galite sunkiai
  susižeisti.
  TAIKYMO SRITYS
  ŠƳ ƳrankƳ galima naudoti šiems tikslams:
  Ɣ GrĊžti Ƴvairios rnjšies medieną (pjautinĊ medieną,
  klijuotą fanerą, plokštes, struktnjrines lentas ir
  kietos medienos lentas)
  Ɣ GrĊžti keramiką, plastiką, stiklo pluoštą ir laminatą
  Ɣ GrĊžti metalą
  Visos Ƴkrovimo instrukcijos pateikiamos Vartotojo
  instrukcijoje, skyriuje apie baterijǐ paketus ir Ƴkroviklius,
  Bendrose saugumo taisyklơse.

  (grĊžimo

  Mažas greitis

  C120D

  ƲSPƠJIMAS

  Kintamas greitis
  apkrovimo

  BPL1220
  BPN1213

  Bnjkite atsargnjs, net jei puikiai pažƳstate šƳ produktą.
  Atminkite, kad ir mažiausias neatsargumas gali sukelti
  sunkius sužeidimus.

  TECHNINIAI REIKALAVIMAI
  Ʋtampa

  Tinkamas Ƴkroviklis
  (nepridedama)

  VEIKIMAS

  SPECIALIOS SAUGOS TAISYKLƠS
  Ŷ

  Baterijos
  paketas
  (nepridedama)

  BATERIJOS APSAUGOS SAVYBƠS
  „Ryobi“ liþio-jonǐ baterijos pasižymi tokiomis savybơmis,
  kurios apsaugos liþio jonǐ elementus ir prailgina baterijos
  tinkamumo naudoti laiką. Tam tikromis naudojimo
  sąlygomis šios baterijǐ savybơs gali skirtis ir prietaisas,
  kuriame Ƴmontuota tokia baterija, gali veikti kitaip, nei
  nikelio–kadmio baterija.
  Kai kuriǐ darbǐ metu baterijos elektroninis valdymas gali
  išjungti bateriją, todơl prietaisas taip pat nustos veikĊs.
  Bateriją atstatyti Ƴ pradinĊ padơtƳ ir prietaisą vơl Ƴjungti,
  atleiskite perjungiklƳ ir nustatykite normalǐ darbo režimą.
  85 • Page 90

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Lietuviškai
  PASTABA: Kad baterija dar kartą neišsijungtǐ, dirbdami
  su prietaisu, nenaudokite jơgos.
  Jei atleidus perjungiklƳ, baterija ir prietaisas negrƳžta Ƴ
  pradinĊ padơtƳ, baterija yra išsikrovusi. Jei baterija yra
  išsikrovusi, ją Ƴkrausite, padơjĊ ant liþio-jonǐ Ƴkroviklio.

  SUKIMOSI KRYPTIES VALDIKLIS
  Žr. 3 pav.
  Grąžto sukimosi kryptƳ galima pakeisti ir reguliuoti
  naudojant valdiklƳ, esantƳ virš perjungiklio. Jei grąžtas yra
  normalioje veikimo padơtyje, sukimosi valdiklio kryptis turi
  bnjti nustatoma Ƴ perjungiklio kairĊ pusĊ grĊžiant Ƴ priekƳ.
  GrĊžimo kryptis pakeiþiama, kai valdiklis perjungiamas Ƴ
  dešinĊ perjungiklio pusĊ.
  Sukimosi krypties selektoriǐ perjungus Ƴ off (vidurio
  ¿ksavimo) padơtƳ, sumažơja tikimybơ, kad Ƴrankis
  atsitiktinai Ƴsijungs, kai jis yra nenaudojamas.

  BATERIJOS PAKETO INSTALIAVIMAS
  Žr. 2 pav.
  Ŷ

  Nustatykite sukimosi krypties valdiklƳ Ƴ vidurinĊ padơtƳ.

  Ŷ

  Ʋdơkite bateriją Ƴ ƳrankƳ, kaip parodyta.

  Ŷ

  Prieš pradơdami darbą, patikrinkite, ar fiksatoriai
  kiekvienoje baterijos pusơje užsifiksavo ir ar baterija
  gerai Ƴdơta.

  ATSARGIAI
  Kad nesugadintumơte pavaros, prieš perjungdami
  sukimosi kryptƳ, leiskite laikikliui visiškai nustoti suktis.

  BATERIJOS PAKETO IŠƠMIMAS

  ƲSPƠJIMAS

  Norơdami grąžtą sustabdyti, perjungiklƳ atleiskite ir leiskite
  laikikliui visiškai nustoti suktis.
  PASTABA: grąžtas neveiks, jei sukimosi valdiklio kryptis
  nenustatyta stumiant iki galo Ƴ kairĊ ar dešinĊ.
  Grąžto ilgą laiką mažu greiþiu nenaudokite. Pastoviai
  naudojant grąžtą mažu greiþiu, Ƴrankis gali perkaisti. Tokiu
  atveju, grąžtą atvơsinkite jƳ naudodami be apkrovos ir visu
  greiþiu.

  Visada ištraukite bateriją iš grąžto, kai surenkate
  detales, reguliuojate, montuojate arba ištraukiate
  antgalius, valote arba Ƴrankio nenaudojate. Ištraukus
  bateriją, Ƴrankis negalơs atsitiktinai Ƴsijungti, nes tai
  galơtǐ jus sunkiai sužaloti.
  Ŷ

  Užfiksuokite perjungiklƳ, nustatydami sukimosi krypties
  valdiklƳ per vidurƳ.

  Ŷ

  Baterijos paketą išimti fiksatorius nuspauskite

  BERAKTIS LAIKIKLIS

  Ŷ

  Išimkite iš Ƴrankio baterijos paketą.

  Žr. 4 pav.
  Grąžte Ƴmontuotas beraktis laikiklis, skirtas grąžto
  antgaliams laikiklio spaustuve suveržti ar atlaisvinti.
  Ant laikiklio esanþios rodyklơs žymi jo korpuso sukimo
  kryptƳ, norint grąžto antgalƳ UŽFIKSUOTI (priveržti) ar
  ATRAKINTI (atleisti).

  ƲSPƠJIMAS
  Bateriniai Ƴrankiai yra visada paruošti darbui. Todơl
  jungiklis visada turi bnjti už¿ksuojamas, kai prietaisas
  nenaudojamas arba nešamas šone.

  ƲSPƠJIMAS
  PERJUNGIKLIS

  Laikiklio nelaikykite viena ranka, naudodami Ƴjungtą
  grąžtą jo antgaliǐ laikiklio spaustuvams suveržti.
  Laikiklio korpusas gali nuslysti Ƴ jnjsǐ ranką ar jnjsǐ ranka
  nuslysti ir prisiliesti prie besisukanþio grąžto antgalio.
  Tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą ir jus sunkiai
  sužeisti.

  Žr. 3 pav.
  Grąžtą Ƴjungti (on) nuspauskite perjungiklƳ. JƳ išjungti (off)
  perjungiklƳ atleiskite.
  PASTABA: kai valdiklis yra nustatytas Ƴ vidurinĊ padơtƳ,
  perjungiklis užrakintas.
  KINTAMAS GREITIS

  ANTGALIǏ LAIKYMO SKYRELIS

  Žr. 3 pav.
  Kintamo greiþio perjungikƳ nuspaudus smarkiau,
  padidinamas greitis, o jƳ atleidus, greitis sumažinamas.
  PASTABA: naudodami ƳrankƳ, galite išgirsti jungiklio
  švilpimą arba skambơjimą. Nesijaudinkite, tai normali
  jungiklio funkcija.

  Žr. 5 pav.
  Kai grąžto antgaliǐ nenaudojate, juos galite laikyti laikymo
  skyrelyje, esanþiame grąžto atraminơje dalyje.
  ANTGALIǏ TVIRTINIMAS
  Žr. 6 - 7 pav.
  Ŷ
  86

  Užfiksuokite perjungiklƳ, nustatydami sukimosi krypties • Page 91

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Lietuviškai
  valdiklƳ per vidurƳ.
  Ŷ

  Laikiklio spaustuvus atidarykite ar uždarykite iki tokios
  padơties, kad anga bnjtǐ truputƳ didesnơ už grąžto
  antgalƳ, kurƳ ketinate naudoti. Taip pat, grąžto priekƳ
  truputƳ pakelkite, kad antgalis neiškristǐ iš laikiklio
  spaustuvǐ.

  Ŷ

  Ʋkiškite grąžto antgalƳ.

  sukimo intensyvumas turi atitikti varžto skersmenƳ. Jei
  sukimo momentas yra per didelis ar varžtai per maži,
  varžtus galite pažeisti ar sulaužyti.
  Sukimo momentą galima nustatyti sukant sukimo
  reguliavimo žiedą. Sukimo momentą padidinsite, jei
  sukimo reguliavimo žiedą pasuksite link didesnio
  nustatymo. Sukimo momentą sumažinsite, jei sukimo
  reguliavimo žiedą pasuksite link mažesnio nustatymo.
  Tinkamas nustatymas priklauso nuo medžiagos rnjšies ir
  naudojamo varžto dydžio.

  ƲSPƠJIMAS
  Grąžto antgalƳ Ƴkiškite tiesiai Ƴ laikiklio spaustuvus.
  Grąžto antgalio Ƴ laikiklio spaustuvus nekiškite kampu
  ir po to nepriveržkite. Tokiu atveju antgalis gali bnjti
  iš spaustuvǐ išmestas bei jus smarkiai sužeisti bei
  sugadinti spaustuvus.

  SUKIMO MOMENTO NUSTATYMAS
  Ŷ

  Grąžto priekinơje dalyje yra nurodyti 24 sukimo
  momento indikatoriaus nustatymai.

  Ŷ

  Reguliavimo
  nustatymo.

  Ŷ Laikiklio spaustuvus prie grąžto antgalio užveržkite.
  PASTABA: norơdami laikiklio spaustuvus uždaryti, laikiklio
  korpusą sukite UŽFIKSAVIMO (LOCK) rodykliǐ kryptimi.
  Laikiklio spaustuvus priveržti ar atlaisvinti nenaudokite
  veržliarakþio.
  GRĄŽTO ANTGALIǏ IŠTRAUKIMAS
  Žr. 6 pav.
  Ŷ

  Užfiksuokite perjungiklƳ, nustatydami sukimosi krypties
  valdiklƳ per vidurƳ.

  žiedą

  pasukite

  iki

  pageidaujamo

  1-4

  GrĊžti mažus varžtus

  5-8

  GrĊžti varžtus Ƴ minkštǐ medžiagǐ
  paviršius

  9 - 12

  GrĊžti varžtus Ƴ minkštǐ ir kietǐ
  medžiagǐ paviršius

  13 - 16

  GrĊžti varžtus Ƴ kietos medienos
  paviršius

  17 - 20

  GrĊžti didelius varžtus

  21 -

  GrĊžimui

  Ŷ Atidarykite laikiklio spaustuvus.
  PASTABA: norơdami laikiklio spaustuvus atidaryti, laikiklio
  korpusą sukite ATRAKINIMO (UNLOCK) rodykliǐ kryptimi.
  Laikiklio spaustuvus priveržti ar atlaisvinti nenaudokite
  veržliarakþio.

  GRĉŽIMAS

  Ŷ

  Ŷ

  Patikrinkite, ar sukimosi krypties valdiklis nustatytas Ƴ
  tinkamą padơtƳ (pirmyn ar atgal).

  Ŷ

  GrĊžiamą medžiagą reikia spaustuvuose ar gnybtais
  pritvirtinti, kad ji grąžto antgaliui sukantis, nejudơtǐ.

  Ŷ

  Grąžtą laikykite tvirtai, o jo antgalƳ nustatykite ant
  grĊžiamo taško.

  Ŷ

  Grąžtą Ƴjungti nuspauskite perjungiklƳ.

  Ŷ

  Grąžto antgalƳ stumkite Ƴ ruošinƳ, naudodami tik tiek
  jơgos, kad antgalis suktǐsi. Nenaudokite jơgos grąžtui
  ar nespauskite jo iš šono skylei padidinti. Leiskite
  darbą atlikti Ƴrankiui.

  Ištraukite grąžto antgalƳ.

  DVIEJǏ GREIýIǏ PAVAROS NUSTATYMO SELEKTORIUS (DIDELIS-MAŽAS)
  Žr. 9 pav.
  Grąžto viršutinơje dalyje yra stumiamas jungiklis, kuriuo
  galima nustatyti mažą (1) arba didelƳ (2) greitƳ. Grąžtą
  naudojant (1) greiþiu, greitis sumažơs bei Ƴrankis veiks
  didesne jơga ir didesniu sukimo momentu. Grąžtą
  naudojant dideliu (2) greiþiu, greitis padidơs bei Ƴrankis
  veiks mažesne jơga ir mažesniu sukimo momentu. Mažą
  greitƳ (1) naudokite darbams atlikti, kurie reikalauja didelơs
  jơgos ir didelio sukimo momento, o didelƳ greitƳ (2) –
  greitam grĊžimui ir varžtǐ sukimui.

  ƲSPƠJIMAS
  Bnjkite atsargnjs, nes grąžto antgalis prasilaužĊs gali
  sukibti. Tokiu atveju, grąžtas dažnai sugriebĊs atšoksta
  Ƴ priešingą sukimuisi pusĊ.Dơl to, grĊžiant per medžiagą
  grąžto galite nesuvaldyti. Tokiai situacijai nepasiruošus,
  grąžto nesuvaldymas gali sukelti sunkius sužeidimus.

  REGULIUOJAMO SUKIMO MOMENTO MOVA
  Žr. 8 pav.
  Grąžtą-suktuvą naudojant Ƴvairiems darbo tikslams
  bnjtina jo sukimo momentą padidinti ar sumažinti, siekiant
  nepažeisti varžtǐ galvuþiǐ, sriegiǐ, ruošinio ir t.t. Apskritai,
  87 • Page 92

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Lietuviškai
  Ŷ

  GrĊžiant kietus, lygius paviršius, naudokite vidurio
  žymeklƳ norimai išgrĊžti skylei pažymơti. Dơl to grąžto
  antgalis nenuslys nuo pradơtos grĊžti skylơs vidurio.

  Ŷ

  GrĊžiant metalą, ant grąžto antgalio užtepkite truputƳ
  alyvos, kad antgalis neperkaistǐ. Alyva prailgina
  antgalio naudojimo laiką ir pagerina patƳ grĊžimą.

  Daugelis plastikǐ jautrnjs Ƴvairiǐ tipǐ komerciniams
  tirpikliams ir juos naudojant galima pažeisti plastikines
  detales. Valydami purvą, dulkes, tepalus, alyvas ir t. t.,
  naudokite švarias šluostes.

  ƲSPƠJIMAS

  Ŷ

  Jei antgalis Ƴstringa grĊžiamoje medžiagoje ar grąžto
  variklis užgesta, ƳrankƳ nedelsdami išjunkite. Ištraukite
  antgalƳ iš grĊžiamo ruošinio ir nustatykite užstrigimo
  priežastƳ.
  PASTABA: šiame grąžte yra Ƴmontuotas elektrinis stabdis.
  Atleidus jungiklio gaiduką, laikiklis nustoja suktis. Jei
  stabdis tinkamai veikia, per korpuso ventiliacijos angeles
  matomos kibirkštys. Tai normalus reiškinys ir yra stabdžiǐ
  veikimo dalis.

  Bnjkite atsargnjs, kad ant plastikiniǐ detaliǐ nepatektǐ
  stabdžiǐ skysþio, benzino, naftos turinþiǐ produktǐ,
  tepalo ir pan. Juose esantys chemikalai gali pažeisti,
  susilpninti ar sunaikinti plastiką.
  Elektrinius Ƴrankius naudokite tik pagal jǐ paskirtƳ.
  Išardytos dalys gali sugadinti ƳrankƳ ir darbinĊ detalĊ.

  ƲSPƠJIMAS
  MEDIENOS GRĉŽIMAS
  Norint pasiekti geriausiǐ grĊžimo rezultatǐ, medienai
  grĊžti naudokite didelio greiþio plieninius antgalius.
  Ŷ

  GrĊžti pradơkite labai mažu greiþiu, kad antgalis
  nenuslystǐ nuo pradžios taško. Antgaliui susikibus su
  grĊžiama medžiaga, greitƳ padidinkite.

  Ŷ

  GrĊžiant skyles, už grĊžiamos medžiagos pridơkite
  blokelƳ medienos, kad kitoje skylơs pusơje nebnjtǐ
  plơštiniǐ ar atskilusiǐ kraštǐ.

  Nebandykite pakeisti šio Ƴrankio konstrukcijos arba
  pridơti priedǐ, kurie nơra rekomenduojami naudoti su
  šiuo Ƴrankiu. Tokie pakeitimai arba modi¿kacijos yra
  laikomi netinkamu naudojimu ir gali sukelti grơsmĊ
  smarkiai susižaloti.

  APLINKOS APSAUGA
  Žaliavines
  medžiagas
  perdirbkite
  pakartotinai, o ne išmeskite kaip atliekas.
  Mechanizmas, priedai ir pakuotơs turi
  bnjti laikomi pakartotinai perdirbti aplinkai
  nekenksmingu bnjdu.

  METALO GRĉŽIMAS
  Norint pasiekti geriausiǐ grĊžimo rezultatǐ, metalui ar
  plienui grĊžti naudokite didelio greiþio plieninius antgalius.
  Ŷ

  GrĊžti pradơkite labai mažu greiþiu, kad antgalis
  nenuslystǐ nuo pradžios taško.

  Ŷ

  Išlaikykite tokƳ greitƳ ir spaudimą, kad grĊžiant antgalis
  neperkaistǐ. Spaudžiant per smarkiai:
  Ɣ Grąžtas per daug Ƴkaista;
  Ɣ Nusidơvi guoliai;
  Ɣ Antgaliai sulinksta ar nudega;
  Ɣ IšgrĊžiamos skylơs yra ne per vidurƳ ar
  netaisyklingos formos.
  GrĊžiant dideles skyles metale, pradơkite grĊžti mažu
  antgaliu ir baikite didesniu antgaliu. Taip pat, siekiant
  gauti geresniǐ grĊžimo rezultatǐ ir prailginti antgalio
  naudojimo laiką, antgalƳ sutepkite alyva.

  Ŷ

  SIMBOLIAI

  Pranešimas apie saugumą
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  PRIEŽINjRA

  Voltai
  Hercai
  Nuolatinơ srovơ
  Kintamoji srovơ
  Vatai
  Greitis be apkrovimo
  Apsukos ar judơjimas per minutĊ
  Perdirbkite nereikalingus daiktus

  ƲSPƠJIMAS
  Sugedusias detales keiskite tik originaliomis
  atsarginơmis detalơmis. Kitǐ detaliǐ naudojimas gali
  sukelti pavojǐ ar sugadinti ƳrankƳ.

  CE suderinimas
  Dviguba izoliacija

  Valydami

  plastikines

  detales,

  nenaudokite

  tirpikliǐ.
  88 • Page 93

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  Lietuviškai
  Dơvơkite klausos apsaugos priemones
  Dơvơkite akiǐ apsaugos priemones

  Atidžiai persikaitykite instrukcijas
  pradơdami naudoti mechanizmą.

  prieš

  Elektriniǐ produktǐ atliekos neturi bnjti metamos
  kartu su namǐ njkio atliekomis. Prašome
  perdirbkite jas ten, kur yra tokios perdirbimo
  bazơs. Dơl perdirbimo patarimo kreipkitơs Ƴ
  savo vietinĊ savivaldybĊ ar pardavơją.

  89

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 94

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  EE

  LT

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Eesti
  KIRJELDUS
  1. Võtmeta padrun
  2. Lülitusnupp
  3. Otsakute hoidik
  4. Pöörlemissuuna valits (päripäeva/vastupäeva)
  5. Pöördemomendi reguleermuhv
  6. Nupule surumise suund
  7. Aku
  8. Tagasisuunas
  9. Edasisuunas
  10. Lahtikeeramine (lõdvendamine)
  11. Padruni pakid
  12. Kinnitamine (pingutamine)
  13. 1Puur
  14. Pöördemomendi vähendamine
  15. Pöördemomendi suurendamine
  16. Kahekäiguline kiirusevalits
  17. Suur kiirus
  18. Madal kiirus

  LSDT1202

  Ŷ

  Töötamisel kohtades, kus frees võib kokku puutuda
  varjatud elektrijuhtmete või toitejuhtmega, hoidke
  freesmasinat kinni isoleeritud käepidemetest. Kui
  kinnitusdetail või puur satub kontakti pinge all olevate
  juhtmetega, jäävad tööriista isoleerimata metallosad
  pinge alla ja kasutaja võib saada elektrilöögi.

  Pinge

  12 V

  Padrun

  0.8-10 mm

  Lüliti

  HOIATUS

  HOIATUS
  Kandke alati silmakaitseid, mis vastavad standardi
  ANSI Z87.1 nõuetele. Vastasel juhul võib teile midagi
  silma lennata ja sellega põhjustada raske vigastuse.

  Ärge kasutage mingeid lisaseadmeid või tarvikuid, mis
  ei ole tööriista tootja poolt soovitatud. Soovitamata
  lisaseadmete või tarvikute kasutamine võib põhjustada
  tõsise kehavigastuse.
  KASUTUSOTSTARVE
  Trelli võib kasutada järgmisteks otstarveteks:
  Ɣ Igat tüüpi puittoodetesse avade puurimine
  (saematerjal, vineer, liimpuit-paneel, lamineeritud
  plaat ja puitlaastplaat).
  Ɣ Avade puurimine keraamilistesse materjalidesse,
  klaasplasti ja laminaatplaatidesse,
  Ɣ Avade puurimine metalli sisse.
  Täielikku teavet laadimise kohta vaadake aku ja laadija
  kasutusjuhendi osast „Üldised ohutusreeglid”.

  Kiirusevahemikud
  AKU KAITSEFUNKTSIOON
  Ryobi liitiumioonakudel on funktsioon, mis kaitseb
  akuelemente ja pikendab aku tööiga. Mõnedes
  töötingimustes mõjustab kaitsefunktsioon aku ja sellega
  ühendatud tööriista käitumist teisiti, kui see on nikkelkaadmiumaku puhul.
  Mõne rakenduse puhul võib aku elektroonikasüsteem
  anda signaali aku väljalülitamiseks ja sellega põhjustada
  tööriista pöörlemise katkemise. Aku ja tööriista
  lähtestamiseks vabastage käivitusnupp ja alustage
  tavapärast töötamist uuesti.
  MÄRKUS: Aku väljalülitumise vältimiseks vältige tööriista
  ülekoormamist.
  Kui lüliti akut ja tööriista ei lähtesta, siis on akupakett
  tühjenenud. Tühjenenud akupaketti hakatakse laadima,

  Kiirus ilma koormuseta
  (puurimisrežiimi sümbol)
  0 - 400 min-1
  0 - 1380 min-1

  Maksimaalne pöördemoment

  25 Nm

  Mass (ilma akupaketita)

  1.01 kg

  Aku (ei ole
  komplektis)

  C120N

  Peale tööriistaga tutvumist ärge muutuge hooletuks.
  Pidage meeles, et murdosa sekundist piisab, et saada
  raske kehavigastus.

  TEHNILISED ANDMED

  Mudeli tähis:

  BPN1213

  HOIATUS

  Kasutage kuulmiskaitsevahendeid. Tugev müra
  võib põhjustada kuulmiskaotuse.

  Suur kiirus

  C120D

  KASUTAMINE

  OHUTUSE ERINÕUDED
  Ŷ

  Madal kiirus

  BPL1220
  BPN1213

  Kasutatav laadija (ei
  ole komplektis)

  90 • Page 95

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Eesti
  kui see on ühendatud liitiumioonaku
  ettenähtud laadimisseadmesse.

  laadimiseks

  valida lülitusnupu kohal asuva valitsaga. Puurimisel
  päripäeva peab pöörlemiskiiruse valits olema lükatud
  lülitusnupust vasakule. Puurimise pöörlemissuund on
  reverseeritud siis, kui valits on lükatud lülitusnupu suhtes
  paremale.
  Pöörlemissuuna valitsa lükkamine keskasendisse
  off (kesklukusti) väldib trelli pöörlemahakkamist
  töövaheaegadel.

  AKU PAIGALDAMINE
  Vaata joonist 2.
  Ŷ

  Lükake pöörlemissuuna valits keskasendisse.

  Ŷ

  Sisestage aku trellile nagu joonisel näidatud.

  Ŷ

  Sisselükkamise järel veenduge, et mõlema poole
  lukustid lukustuvad akul olevatesse pesadesse.

  ETTEVAATUST

  AKU EEMALDAMINE

  Trelli hammasülekande vigastumise vältimiseks oodake
  enne pöörlemissuuna muutmist, kuni trellipadrun on
  täielikult seiskunud.

  HOIATUS
  Kui paigaldate osi, reguleerite või otsakuid paigaldate,
  eemaldate või neid puhastate või drelli ei kasuta, siis
  võtke aku välja. Aku eemaldamine väldib tööriista
  tahtmatu käivitumise, mis võib põhjustada raske
  kehavigastuse.
  Ŷ

  Lukustage
  lülitusnupp
  pöörlemissuuna
  lükkamisega keskasendisse.

  Ŷ

  Surulingid akupaketi vabastamiseks

  Ŷ

  Võtke aku trellilt maha.

  Trelli seiskamiseks vabastage lülitusnupp ja laske
  trellipadrunil täielikult seiskuda.
  MÄRKUS: Trell ei hakka tööle kui pöörlemissuuna valits ei
  ole parempoolsesse või vasakpoolsesse asendisse lõpuni
  välja lükatud.
  Vältige trelli töötamist madalal kiirusel pika aja jooksul.
  Trelli pidev pöörlemine madalal pöörlemiskiirusel
  põhjustab trelli ülekuumenemise. Jahutage kuumenenud
  trell maha, seda koormusvabalt madalal kiirusel pöörelda
  lastes.

  valitsa

  VÕTMETA PADRUN

  HOIATUS

  Vaata joonist 4.
  Trellil on võtmeta padrun, milles puur padrunipakkide
  vahele kinni surutakse. Padrunil olevad nooled näitavad,
  millises suunas tuleb padrunit pöörata, et puur kinnitada
  (LOCK) või vabastada (UNLOCK).

  Akutööriistad on alati tööolekus. Akutööriistad on
  alati pingestatud, seetõttu tuleb lüliti kasutamise
  vaheaegadel ja teisaldamisel alati lukustada.

  LÜLITUSNUPP
  Vaata joonist 3.
  Trelli sisselülitamiseks tuleb vajutada lülitusnupule. Trelli
  väljalülitamiseks vabastage lülitusnupp.
  MÄRKUS: Kui valits on keskasendis, siis on lüliti nupp
  lukustatud.

  HOIATUS
  Ärge
  püüdke
  padrunipakke
  sulgeda
  trelli
  sisselülitamisega, hoides samal ajal padrunist teise
  käega kinni. Trellipadrun võib käest libiseda või teie
  käsi võib libiseda ja sattuda kokkupuutesse pöörleva
  puuriga. See võib põhjustada tõsise kehavigastusega
  õnnetuse.

  KIIRUSEVAHEMIKUD
  Vaata joonist 3.
  Lülitusnupule vajutamise tugevusest sõltub trelli
  pöörlemiskiirus – tugevamini vajutamisel kiirus suureneb
  ja surve lõdvendamisel langeb.
  MÄRKUS: Lülitamise ajal võib lülitist olla kuulda vilinat
  või helinat See on normaalne ja ei ole rike, ärge pöörake
  sellele tähelepanu.

  OTSAKUTE HOIDIK
  Vaata joonist 5.
  Kasutamise vaheaegadel saab komplektis
  otsakuid hoida trelli alusel oleval hoidikul.

  olevaid

  PUURIDE PAIGALDAMINE PADRUNISSE

  PÖÖRLEMISSUUNA VALITS

  Vaata joonist 6 - 7.

  Vaata joonist 3.
  Puuri päripäeva või vastupäeva pöörlemise suunda saab

  Ŷ

  91

  Lukustage
  lülitusnupp
  pöörlemissuuna
  lükkamisega keskasendisse.

  valitsa • Page 96

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Eesti
  Ŷ

  Seadke padrunipakid asendisse, mille puhul
  haardeava on sissepandava puuri sabast veidi
  suurem. Tõstke trelli ots veidi üles, et vältida puuri
  padrunipakkide vahelt väljakukkumist.

  Ŷ

  Pange puur trellipadrunisse.

  siis võivad kruvid vigastada saada või puruneda.
  Pöördemomenti
  saab
  reguleerida
  reguleermuhvi
  pööramisega.
  Pöördemomenti
  saab
  suurendada
  reguleermuhvi
  seadmisega
  suuremale
  numbrile.
  Pöördemomenti
  saab
  vähendada
  reguleermuhvi
  seadmisega väiksemale numbrile.
  Pöördemomendi regulaatori õige asend sõltub kasutatava
  kruvi läbimõõdust ja materjalist.

  HOIATUS
  Veenduge, et puur on padrunipakkide vahele
  tsentreeritud. Ärge hoidke puuri paigaldamise ajal
  padrunipakkide vahel viltu. Sellisel juhul võib puur välja
  lennata ja põhjustada tõsise kehavigastuse või padruni
  vigastumise.

  PÖÖRDEMOMENDI REGULEERIMINE
  Ŷ

  Trelli laubale on märgitud 24 pöördemomendi suurust.

  Ŷ

  Pöörake reguleermuhvi soovitud asendisse juhindudes
  järgmistest juhistest.

  Ŷ Pingutage padrunipakid vastu puuri.
  MÄRKUS: Padrunipakkide pingutamiseks keerake
  padrunit noole suunas, mis on markeeritud sõnaga
  LOCK. Ärge kasutage padrunipakkide pingutamiseks või
  lõdvendamiseks mutrivõtit.

  1-4

  Väikeste kruvide keeramiseks

  5-8

  Kruvide
  keeramiseks
  materjali sisse

  9 - 12

  Kruvide keeramiseks pehme ja kõva
  materjali sisse

  13 - 16

  Kruvide keeramiseks kõva puidu
  sisse

  17 - 20

  Suurte kruvide keeramiseks

  21 -

  Puurimiseks

  PUURI EEMALDAMINE PADRUNIST
  Vaata joonist 6.
  Ŷ

  Lukustage
  lülitusnupp
  pöörlemissuuna
  lükkamisega keskasendisse.

  valitsa

  pehme

  Ŷ Avage tööriista kinnituspadruni pakid.
  MÄRKUS: Padrunipakkide avamiseks keerake padrunit
  noole suunas, mis on markeeritud sõnaga UNLOCK.
  Ärge kasutage padrunipakkide pingutamiseks või
  lõdvendamiseks mutrivõtit.

  PUURIMINE

  Ŷ

  Ŷ

  Kontrollige, et pöörlemiskiiruse valits on seatud
  soovitud
  pöörlemissuunale
  (päripäeva
  või
  vastupäeva).

  Ŷ

  Kinnitage toorik pöörlemahakkamise
  kruustangide vahele või pitskruvidega.

  Ŷ

  Hoidke trelli kindlalt käes ja pange puur punkti, kuhu te
  soovite ava puurida.

  Ŷ

  Vajutage lülitusnupule, et trell käivitada.

  Ŷ

  Suruge trellile tooriku suunas sellise jõuga, millest
  piisab puuriga lõikamiseks. Ärge suruge trellile
  liigse jõuga ja ärge rakendage külgjõudu pikliku ava
  lõikamiseks. Laske tööriistal ava puurida.

  Võtke puur trellipadrunist välja.

  KAHEKÄIGULINE KIIRUSEVALITS (SUUR-MADAL)
  Vaata joonist 9.
  Kiiruse valimiseks tuleb trelli peal asuv liuglüliti lükata
  madala kiiruse asendisse madal kiirus (1) või suure kiiruse
  asendisse suur kiirus (2). Kui trell on lülitatud madala
  kiiruse asendisse (1), siis pöörleb trell madalal kiirusel ja
  suurema võimsuse ning suurema pöördemomendiga. Kui
  trell on lülitatud suure kiiruse asendisse (2), siis pöörleb
  trell suurel kiirusel ja madalamal võimsusel ning väiksema
  pöördemomendiga. Kasutage madalat kiirust (1) suurema
  võimsuse ja suurema pöördemomendiga operatsioonideks
  ning suurt kiirust (2) avade kiirpuurimiseks või kruvide
  kiirkeeramiseks.

  vältimiseks

  HOIATUS
  Olge valmis selleks, et puur võib läbitungimise
  hetkel kinni jääda. Kinnijäämise korral materjalist
  läbiminekul võib trell haarduda ja anda löögi pöörlemise
  vastassuunas ning põhjustada sellega kontrolli
  kadumise trelli üle. Kui te ei ole selleks valmis, siis võib
  kontrolli kaotamine põhjustada raske kehavigastuse.

  PÖÖRDEMOMENDI REGULAATOR
  Vaata joonist 8.
  Trelli kasutamiseks kruvide sissekeeramisel on vaja
  pöördemomenti suurendada või vähendada, et nii vältida
  kruvipeade, keerme, tooriku jne rikkumist. Tavaolukorras
  peab pöördemomendi suurus vastama kruvi läbimõõdule
  Kui pöördemoment on liiga suur või kruvid liiga väikesed,

  Ŷ
  92

  Tihedasse või sileda pinnaga materjali sisse puurimisel • Page 97

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Eesti
  märkige ava keskpunkt eelnevalt kärniga. See väldib
  puuri äralibisemist ava tsentrist puurimise alustamisel.
  Ŷ

  Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist.
  Enamik
  plaste
  on
  tundlikud
  kaubandusvõrgust
  saadaolevate lahustite suhtes ja võivad nende mõjul oma
  omadusi kaotada. Puhastamiseks tolmust, õlist, määrdest
  ja muust kasutage puhast riidelappi.

  Metallide puurimisel kasutage puuri ülekuumenemise
  vältimiseks vedelat õli. Õli kasutamisel pikeneb puuri
  tööiga ja paranevad puurimistingimused.

  Ŷ

  Kui puur jääb toorikusse kinni või pöörlemine seiskub,
  lülitage trell viivitamatult välja. Võtke puur toorikust
  välja ja tehke kinnijäämise põhjus kindlaks.
  MÄRKUS: Trellil on elektriline pidur. Trelli padrun seiskub
  kohe, kui lülitusnupp vabastatakse. Kui pidur töötab
  nõuetekohaselt, siis on läbi korpuse ventilatsiooniavade
  näha sädemeid. See on normaalne nähtus ja tuleneb
  piduri rakendumisest.

  HOIATUS
  Ärge lubage mitte kunagi pidurivedelikel, bensiinil,
  petrooleumist valmistatud toodetel, immutusõlidel
  jne puutuda kokku plastikosadega. Need sisaldavad
  kemikaale, mis võivad plaste rikkuda, nõrgendada või
  hävitavalt mõjutada.
  Ärge kasutage elektrilisi tööriistu nõuetevastaselt. Valed
  töövõtted võivad kahjustada tööriista ja töödeldatavat
  eset.

  PUIDU PUURIMINE
  Puidu puurimisel kasutage parima jõudluse saavutamiseks
  kiirlõiketerasest puidupuure.
  Ŷ

  Ŷ

  Alustage puurimist väga aeglasel kiirusel, et vältida
  puuri ava tsentrist äralibisemist. Kui puur on materjali
  sees, siis suurendage pöörlemiskiirust.

  HOIATUS
  Ärge üritage seda tööriista ümber ehitada ega luua
  lisaseadmeid, mida pole soovitatud selle tööriistaga
  koos kasutada. Iga selline muutmine või ümberehitus
  on väärkasutamine ja võib põhjustada ohtliku olukorra
  ja viia võimaliku tõsise vigastuseni.

  Läbivate avade puurimisel pange tooriku taha
  puitklots, et vältida ava tagaservade narmendamist ja
  kildumist.

  METALLI PUURIMINE
  Metalli sisse puurimisel kasutage parima jõudluse
  saavutamiseks kiirlõiketerasest metallide universaalpuure
  või terase puure.
  Ŷ

  Alustage puurimist väga aeglasel kiirusel, et vältida
  puuri ava tsentrist äralibisemist.

  Ŷ

  Hoidke kiirust ja survet sellisel tasemel, mis
  võimaldavad puurida nii, et puur üle ei kuumene.
  Liigse survejõu avaldamisel trellile tekivad järgmised
  ilmingud:
  Ɣ Puuri ülekuumenemine.
  Ɣ Laagrite liigne kulumine.
  Ɣ Puuri paindumine või läbipõlemine.
  Ɣ Ava tsentri nihkumine või ava ebakorrapärane
  kuju.
  Suurte avade puurimisel metalli sisse alustage
  väiksema puuriga ja puurige ava seejärel suurema
  puuriga üle. Määrige puuri õliga, et puurimistingimusi
  parandada ja puuri tööiga tõsta.

  Ŷ

  KESKKONNAKAITSE
  Toormaterjalid utiliseerige jäätmetega koos.
  Masin, selle lisaseadmed ja pakend tuleb
  jäätmekäitluseks
  keskkonnasõbralikult
  sorteerida.

  SÜMBOL

  Ohutusalane teave
  V
  Hz

  W

  HOOLDUS

  no

  min-1

  HOIATUS

  Volt
  Hertz
  Alalisvool
  Vahelduvvool
  Watt
  Kiirus ilma koormuseta
  Pöörete või löökide arv minutis
  Tekkivad
  jäätmed
  taaskäitlemisse.

  Kasutage teenindamisel ainult täpselt sobivaid varuosi.
  Muude osade kasutamine võib tekitada ohuolukorra ja
  põhjustada seadme vigastumise.

  CE vastavus
  93

  tuleb

  suunata • Page 98

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  Eesti
  Topeltisolatsioon

  Kandke kuulmise kaitsevahendeid
  Kandke silmade kaitsevahendeid

  Enne seadme kasutamist
  kasutusjuhend hoolega läbi.

  lugege

  palun

  Mittekasutatavaid elektritooteid ei tohi visata
  olmejäätmete hulka. Vaid tuleb viia vastavasse
  kogumispunkti. Vajadusel küsige sellekohast
  nõu oma edasimüüjalt või vastavalt kohaliku
  omavalitsuse institutsioonilt.

  94

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 99

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Hrvatski
  OPIS
  1. Stezna glava bez kljuþa
  2. Sklopka za pokretanje
  3. Spremnik za svrdla
  4. Izbornik smjera rotacije (naprijed/nazad)
  5. Prsten za podešavanje zakretnog momenta
  6. Jeziþci za otpuštanje
  7. Baterija
  8. Nazad
  9. Naprijed
  10. Otkljuþavanje (Otpuštanje)
  11. Stezne þeljusti
  12. Zakljuþavanje (Pritezanje)
  13. Svrdlo za bušenje
  14. Za smanjenje zakretnog momenta
  15. Za poveüanje zakretnog momenta
  16. Dvostupanjski izbornik
  17. Velika brzina
  18. Mala brzina

  LSDT1202

  Ŷ

  UPOZORENJE
  Uvijek nosite zaštitu za oþi oznaþenu da je u skladu s
  ANSI Z87.1. Nepoštivanje ove upute može dovesti do
  toga da predmeti budu odbaþeni u vaše oþi uzrokujuüi
  moguüe osobne ozljede.

  UPOZORENJE
  Nemojte koristiti nikakve prikljuþke ili dodatni pribor
  koji nije preporuþen od strane proizvoÿaþa ureÿaja.
  Korištenje prikljuþaka ili dodatnih pribora koji nisu
  preporuþeni može izazvati ozbiljne osobne ozljede.
  PRIMJENE
  Ovaj proizvod možete koristiti za svrhe koje su navedene
  u nastavku:
  Ɣ Bušenje svih vrsta proizvoda od drva (klade,
  šperploþe, panele, kompozitne ploþe i tvrde ploþe)
  Ɣ Bušenje u keramici, plastici, stakloplastici i
  laminatima
  Ɣ Bušenje u metalima
  Za sve upute o punjenju pogledajte Upute za uporabu
  za bateriju i punjaþe navedene u Opüim sigurnosnim
  pravilima.

  SPECIFIKACIJE
  12 V
  0.8-10 mm

  Sklopka

  Promjenjiva
  brzina

  Brzina bez optereþenja (naþin rada
  bušenja)
  Mala brzina
  Velika brzina

  0 - 1380 min-1
  25 Nm

  Težina (bez baterije)

  1.01 kg

  Model

  ZNAýAJKE ZAŠTITE BATERIJE
  Ryobi litij-ionske baterije su dizajnirane s funkcijom zaštite
  litij-ionskih üelija i maksimiziranja života baterije. Pod
  nekim radnim uvjetima, ugradnja ove baterije stoga može
  uzrokovati da se baterija i alat drugaþije napajaju za rad
  od nikal-kadmijumskih baterija.
  Tijekom nekih primjena, elektronika baterije može
  signalizirati bateriji da se iskljuþi i time prouzroþiti da se
  alat prestane pokretati. Za ponovno postavljanje baterije i
  alata otpustite sklopku za pokretanje i nastavite normalno
  raditi.
  NAPOMENA: Za spreþavanje buduüeg iskljuþivanja
  baterije, izbjegavajte siliti alat.

  0 - 400 min-1

  Maksimalni zakretni moment

  Baterija (nije
  ukljuþeno)

  C120N

  UPOZORENJE

  Alat držite na izoliranim i protukliznim dijelovima
  ako radite na podlozi koji bi mogla sakriti elektriþne
  žice. Dodirivanje „žive“ žice priborom za rezanje može
  izložiti metalne dijelove alata elektriþnoj energiji i može
  dovesti do strujnog udara na operatera.

  Stezna glava

  BPN1213

  Opuštanje u radu s alatom dovodi vas do nepažljivog
  rada. Imajte na umu da je sekunda nepažnje dovoljna
  da se nanese ozbiljna ozljeda.

  Nosite ʌtitnike za uʌi. Izlaganje buci može izazvati
  gubitak sluha.

  Napon

  C120D

  RAD

  POSEBNA SIGURNOSNA PRAVILA
  Ŷ

  BPL1220
  BPN1213

  Kompatibilni
  punjaþ
  (nije ukljuþeno)

  95 • Page 100

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Hrvatski
  Ako otpuštanje sklopke za pokretanje nije ponovno
  postavilo bateriju i alat, baterija je prazna. Ako je prazna,
  baterija üe se poþeti puniti kad se postavi na punjaþ za
  litij-ionsku bateriju.

  IZBORNIK SMJERA ROTACIJE
  Pogledajte sliku 3.
  Rotacija svrdla je reverzibilna i kontrolira se izbornikom
  koji se nalazi iznad sklopke za pokretanje. Kad se svrdlo
  drži u uobiþajenom radom položaju za bušenje prema
  naprijed, smjer na izborniku rotacije treba biti pozicioniran
  u lijevo od sklopke za pokretanje. Smjer bušenja je obrnut
  kad je izbornik na desno od sklopke za pokretanje.
  Postavljanje izbornika smjera rotacije u položaj off
  (središnje zakljuþavanje) pomaže smanjiti moguünost
  sluþajnog pokretanja kad se alat ne koristi.

  INSTALACIJA BATERIJE
  Pogledajte sliku 2.
  Ŷ

  Postavite izbornik smjera rotacije u središnji položaj.

  Ŷ

  Umetnite bateriju u proizvod kao što je prikazano.

  Ŷ

  Prije poþetka rada provjerite jesu li jeziþci na obim
  stranama baterije nasjeli u mjesto i da li je baterija
  uþvršüena na proizvodu.

  OPREZ
  UKLANJANJE BATERIJE

  Kako biste sprijeþili ošteüenje zupþanika prije promijene
  smjera rotacije uvijek omoguüite steznoj glavi da se
  potpuno zaustavi.

  UPOZORENJE
  Uvijek uklonite bateriju iz bušilice kada sklapate dijelove,
  vršite podešavanja, sklapate ili rasklapate svrdla, þistite
  ili kad se alat ne koristi. Uklanjanje baterije spreþava
  sluþajno pokretanje koje može dovesti do ozbiljne
  osobne ozljede.
  Ŷ

  Zakljuþajte sklopku za pokretanje postavljajuüi smjer
  izbornika rotacije u središnji položaj.

  Ŷ

  Za oslobaÿanje baterije pritisnite jeziþke

  Ŷ

  Izvadite bateriju iz alata.

  Za zaustavljanje svrdla, otpustite sklopku za pokretanje i
  omoguüite steznoj glavi da se potpuno zaustavi.
  NAPOMENA: Svrdlo se neüe pokrenuti osim ako izbornik
  smjera rotacije nije potpuno gurnut u lijevo ili u desno.
  Izbjegavajte pokretanje svrdla na niskim brzinama
  za duže vremensko razdoblje. Pokretanje na malim
  brzinama prilikom neprekidnog korištenja može dovesti
  do pregrijavanja svrdla. Ako do toga doÿe, ohladite svrdlo
  tako da ga pokreüete bez optereüenja i pri punoj brzini.
  STEZNA GLAVA BEZ KLJUýA

  UPOZORENJE

  Pogledajte sliku 4.
  Za pritezanje ili otpuštanje svrdla iz steznih þeljusti
  bušilica ima steznu glavu bez kljuþa. Strelice na steznoj
  glavi oznaþavaju u kojem smjeru da rotirate tijelo stezne
  glave kako biste LOCK (pritegnuli) ili UNLOCK (otpustili)
  svrdlo.

  Proizvodi koji rade na bateriju uvijek su u radnoj funkciji.
  Stoga prekidaþ uvijek treba biti zakljuþan kad proizvod
  nije u upotrebi ili ga nosite.

  SKLOPKA ZA POKRETANJE
  Pogledajte sliku 3.
  Za on (ukljuþivanje) bušilice pritisnite sklopku za
  pokretanje. Za off (iskljuþivanje) otpustite sklopku za
  pokretanje.
  NAPOMENA: Kad je izbornik u središnjem položaju,
  sklopka za pokretanje je zakljuþana.

  UPOZORENJE
  Nemojte držati steznu glavu jednom rukom i koristiti
  snagu bušilice za pritezanje steznih þeljusti na svrdlo.
  Tijelo stezne glave vašoj ruci može skliznuti ili ruka
  može skliznuti i doüi u dodir s rotirajuüim svrdlom. Ovo
  može izazvati nezgodu što dovodi do ozbiljne tjelesne
  ozljede.

  PROMJENJIVA BRZINA
  Pogledajte sliku 3.
  Poveüani pritisak sklopke za pokretanje daje višu brzinu, a
  smanjeni pritisak sklopke manju brzinu.
  NAPOMENA: Tijekom korištenja iz sklopke možete
  þuti zviždukanje ili zvonjavu. Nemojte se zabrinuti, to je
  uobiþajeni dio funkcije sklopke.

  SPREMNIK ZA SVRDLA
  Pogledajte sliku 5.
  Kad se ne koristi, svrdla isporuþena s bušilicom mogu se
  spremiti u podruþje za spremanje smještena u postolju
  bušilice.

  96 • Page 101

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Hrvatski
  INSTALACIJA SVRDLA

  biste sprijeþili moguünost ošteüivanja glava vijaka,
  navoja, izratka idr. Opüenito, jaþina zakretnog momenta
  treba odgovarati promjeru vijka. Ako je zakretni moment
  previsok ili vijci premali, moguüe je ošteüenje ili lom vijaka.
  Zakretni moment je podešen tako da se rotira prsten za
  podešavanje zakretnog momenta. Zakretni moment je
  veüi kad je prsten za podešavanje zakretnog momenta
  postavljen na veüu postavku. Zakretni moment je manji
  kad je prsten za podešavanje zakretnog momenta
  postavljen na manju postavku.
  Pravilno postavljanje ovisi o vrsti materijala i veliþini vijka
  koji koristite.

  Pogledajte sliku 6 - 7.
  Ŷ

  Zakljuþajte sklopku za pokretanje postavljajuüi smjer
  izbornika rotacije u središnji položaj.

  Ŷ

  Otvorite ili zatvorite stezne þeljusti do toþke u kojoj su
  neznatno više otvorene od veliþine promjera svrdla
  koje namjeravate koristiti. Isto tako, malo podignite
  prednji kraj bušilice kako svrdlo ne bi palo iz steznih
  þeljusti.

  Ŷ

  Umetnite svrdlo.

  UPOZORENJE
  PODEŠAVANJE ZAKRETNOG MOMENTA

  Osigurajte da ste svrdlo umetnuli ravno u stezne
  þeljusti. Nemojte umetati svrdlo u stezne þeljusti i
  zatim pritegnuti. Ovo može izazvati ispadanje svrdla iz
  bušilice, dovodeüi do moguüih ozbiljnih tjelesnih ozljeda
  ili ošteüenja stezne glave.

  Ŷ

  Na poþetku bušilice oznaþen je indikator s 24 postavke
  zakretnog momenta.

  Ŷ

  Rotirajte prsten za podešavanje na željenu postavku.
  1-4

  Za uvrtanje malih vijaka

  Ŷ Pritegnite stezne þeljusti na svrdlo.
  NAPOMENA: Za zatvaranje steznih þeljusti rotirajte
  tijelo stezne glave u smjeru strelice oznaþene LOCK
  (Zakljuþano). Nemojte koristiti kljuþ za pritezanje ili
  otpuštanje steznih þeljusti.

  5-8

  Za uvrtanje vijaka u meki materijal

  9 - 12

  Za uvrtanje vijaka u meke i tvrde
  materijale

  13 - 16

  Za uvrtanje vijaka u tvrdo drvo

  UKLANJANJE SVRDLA

  17 - 20

  Za uvrtanje velikih vijaka

  21 -

  Za bušenje

  Pogledajte sliku 6.
  Ŷ

  Zakljuþajte sklopku za pokretanje postavljajuüi smjer
  izbornika rotacije u središnji položaj.

  Ŷ Otvorite stezne þeljusti.
  NAPOMENA: Za zatvaranje steznih þeljusti rotirajte
  tijelo stezne glave u smjeru strelice oznaþene UNLOCK
  (otkljuþano). Nemojte koristiti kljuþ za pritezanje ili
  otpuštanje steznih þeljusti.
  Ŷ

  BUŠENJE

  Uklonite svrdlo.

  Ŷ

  Provjerite smjer izbornika rotacije za toþnu postavku
  (naprijed ili nazad).

  Ŷ

  Uþvrstite materijal koji üete bušiti u škrip ili stezaljke da
  se ne okreüe kako se rotira svrdlo.

  Ŷ

  Držite þvrsto bušilicu i postavite svrdlo na toþku koju
  üete bušiti.

  Ŷ

  Za pokretanje bušilice pritisnite sklopku za pokretanje.

  Ŷ

  Pomaknite svrdlo u izradak tako da primijenite pritisak
  samo koliko je dovoljno da bi svrdlo rezalo. Ne
  primjenjujte silu na bušilicu ili boþni pritisak kako biste
  produžili rupu. Pustite da alat radi.

  DVOSTUPANJSKI IZBORNIK (VELIKA-MALA)
  Pogledajte sliku 9.
  Klizna sklopka nalazi se na vrhu bušilice za odabir mala
  (1) ili velika (2) brzine. Kada bušilicu koristite u rasponu
  mala (1) brzine, brzina üe se smanjiti i alat üe imati
  veüu snagu i zakretni moment. Kada bušilicu koristite u
  rasponu velika (2) brzine, brzina se poveüava i alat ima
  manju snagu i zakretni moment. Koristite brzinu mala (1)
  kod primijene velike snage i zakretnog momenta, a brzinu
  velika (2) primijenite kod brzog bušenja ili uvrtanja.

  UPOZORENJE
  Budite pripravni na savijanje prilikom probijanja svrdla.
  Kad doÿe do ove situacije, prilikom probijanja kroz
  materijal bušilica ima sklonost zahvaüanja i odbacivanja
  suprotno od smjera rotacije i može izazvati gubitak
  kontrole. Ako niste pripremljeni ovaj gubitak kontrole
  može dovesti do moguüih ozbiljnih ozljeda.

  SPOJKA S PODESIVIM ZAKRETNIM MOMENTOM
  Pogledajte sliku 8.
  Kada koristite bušilicu-odvijaþ kod razliþitih primjena
  potrebno je poveüati ili smanjiti zakretni moment kako
  97 • Page 102

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Hrvatski
  Ŷ

  Kad bušite tvrde, glatke površine, koristite obilježaþ da
  oznaþite željeni položaj rupe. Ovo üe sprijeþiti svrdlo
  da sklizne iz središta rupe kod poþetka bušenja.

  Ŷ

  Kad bušite metale koristite lako ulje na svrdlu kako
  biste sprijeþili da se pregrijava. Ulje üe produljiti život
  svrdlu i poveüati aktivnost bušenja.

  Veüina plastika je podložna razliþitim vrstama komercijalnih
  kemijskih sredstava za þišüenje i mogu se oštetiti prilikom
  njihovog korištenja. Za uklanjanje prljavštine, prašine, ulja,
  masnoüe itd., koristite þistu krpu.

  UPOZORENJE

  Ŷ

  Ako se svrdlo zaglavi u izratku ili bušilica zastane,
  odmah zaustavite alat. Uklonite svrdlo iz izratka i
  odredite razlog zaglavljivanja.
  NAPOMENA: Ova bušilica ima elektriþnu koþnicu.
  Kad se otpusti sklopka za pokretanja stezna glava se
  prestaje okretati. Kad koþnica pravilno radi, kroz otvor za
  ventilaciju na kuüištu su vidljive iskre. Ovo je uobiþajeno
  i rad je koþnice.

  Nikada ne dopustite kontakt plastiþnih dijelova s
  tekuüinom za koþnice, benzinom, proizvodima na bazi
  benzina, sredstvima za odmašüivanje, idr. Oni sadrže
  kemikalije koje mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku.
  Nemojte zlorabiti elektriþni alat. Postupci zlorabljenja
  mogu oštetiti alat kao i izradak.

  UPOZORENJE

  BUŠENJE U DRVU
  Za maksimalne performanse za bušenje u drvu koristite
  þeliþna svrdla velikih brzina.
  Ŷ

  Zapoþnite bušenje pri vrlo maloj brzini kako biste
  sprijeþili da svrdlo sklizne s poþetne toþke. Poveüajte
  brzinu kako svrdlo ulazi u materijal.

  Nemojte pokušavati modi¿cirati ovaj alat ili izraditi
  dodatni pribor koji nije preporuþen za korištenje uz ovaj
  alat. Svaki takav dodatak ili modi¿kacija je pogrešna
  uporaba i može rezultirati opasnim stanjem dovodeüi
  do moguüih ozbiljnih osobnih ozljeda.

  Ŷ

  Kad bušite kroz rupe, postavite blok drva iza izratka
  kako biste sprijeþili poderatost ili odlomljenost rubova
  na stražnjoj strani rupe.

  ZAŠTITA OKOLIŠA

  BUŠENJE U METALU
  Za maksimalne performanse za bušenje u metalu ili þeliku
  koristite þeliþna svrdla velikih brzina.
  Ŷ

  Zapoþnite bušenje pri vrlo maloj brzini kako biste
  sprijeþili da svrdlo sklizne s poþetne toþke.

  Ŷ

  Održavajte brzinu i pritisak koji omoguüava bušenje
  bez pregrijavanja svrdla. Primjena prevelikog pritiska
  üe:
  Ɣ pregrijati svrdlo
  Ɣ istrošiti ležajeve
  Ɣ saviti ili spaliti svrdla
  Ɣ proizvesti rupe van središta ili nepravilnog oblika
  Kad bušite velike rupe u metalu, poþnite s malim
  svrdlom, a zatim završite s veüim svrdlom. Isto tako,
  Podmazujte svrdlo s uljem za poboljšanje radnje
  bušenja i poveüanja života svrdla.

  Ŷ

  Sirovine reciklirajte, umjesto da ih bacate
  meÿu kuüni otpad. Kako biste zaštitili okoliš,
  alat, dodatke i ambalažu treba odvojeno
  bacati u otpad.

  SIMBOL

  Sigurnosno upozorenje
  V
  Hz

  W
  no

  ODRŽAVANJE

  min-1

  UPOZORENJE

  þišüenja
  koristiti

  plastiþnih
  kemijska

  Izmjeniþna struja
  Wati
  Brzina bez optereþenja
  Broj okreta ili pokreta u minuti
  Reciklaža nepoželjna

  Prilikom servisiranja koristite samo identiþne zamjenske
  dijelove. Korištenje nekih drugih dijelova može dovesti
  do opasnosti ili uzrokovati ošteüenje ureÿaja.
  Prilikom
  izbjegavajte

  Volti
  Herzi
  Istosmjerna struja

  Sukladno CE
  Dvostruka izolacija

  dijelova
  sredstva.
  98 • Page 103

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  Hrvatski
  Nosite zaštitu za sluh
  Nosite zaštitu za vid

  Molimo da pažljivo proþitate upute prije
  pokretanja stroja.
  Otpadni elektriþni proizvodi ne treba da se
  odlažu s otpadom iz domaüinstva. Molimo da
  reciklirate gdje je to moguüe. Potražite savjet
  od lokalnih vlasti ili prodavca kako reciklirati.

  99

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 104

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Slovensko
  OPIS
  Model

  1. Brezkljuþni pritezalnik
  2. Sprožilo
  3. Shramba za svedre
  4. Gumb za smer vrtenja (naprej/nazaj)
  5. Obroþek za nastavitev navora
  6. Zapah na pritisk
  7. Baterija
  8. Nazaj
  9. Naprej
  10. Odklep (sprostitev)
  11. ýeljust pritezalnika
  12. Zaklep (privitje)
  13. Sveder
  14. Za zmanjšanje navora
  15. Za poveþanje navora
  16. Gumb za dve hitrosti
  17. Visoka hitrost
  18. Nizka hitrost

  LSDT1202

  Nosite šþitnike za ušesa. Izpostavljenost hrupu
  lahko povzroþi izgubo sluha.

  Ŷ

  e obstaja možnost, da rezalno orodje zadene ob
  skrito žico elektriþne napeljave ali ob svoj kabel,
  ga držite tako, da se dotikate le izoliranih držalnih
  površin. ýe se pripomoþki za rezanje dotaknejo žice,
  ki je pod elektriþno napetostjo, lahko izpostavljeni
  kovinski deli elektriþnega orodja postanejo »živi« in
  povzroþijo elektriþni udar.

  12 V

  Pritezalnik

  0.8-10 mm

  Stikalo

  Spremenljiva
  hitrost

  0 - 400 min-1

  Visoka hitrost

  0 - 1380 min-1

  Maks. navor

  25 Nm

  Teža (brez baterije)

  1.01 kg

  C120D

  BPN1213

  C120N

  OPOZORILO

  OPOZORILO
  Vedno nosite zašþito za oþi, ki je skladna z ANSI Z87.1.
  Neupoštevanje tega opozorila lahko privede meta delca
  v predel vaših oþi in poškodbe.

  OPOZORILO
  Ne uporabljate prikljuþkov ali dodatkov, ki jih proizvajalec
  tega izdelka ne priporoþa. Uporaba prikljuþkov ali
  dodatkov, ki niso priporoþeni, lahko privede do resnih
  osebnih poškodb.
  UPORABA
  Ta izdelek lahko uporabljate za spodaj navedene namene:
  Ɣ Vrtanje v vse vrste lesenih izdelkov (stavbni in
  vezani les, opaž, sestavljene plošþe ipd.)
  Ɣ Vrtanje v keramiko, plastiko, steklo in laminate
  Ɣ Vrtanje v kovino
  Za popolna navodila za polnjenje glejte Navodila za
  uporabo baterije in polnilcev, ki so našteti v Splošnih
  varnostnih pravilih.

  Hitrost brez obremenitve (naþin
  vrtanja)
  Nizka hitrost

  BPL1220
  BPN1213

  ýetudi se dodobra seznanite s tem izdelkom, pri
  rokovanju z njim ne postanite brezskrbni. Pomnite, da
  je brezskrbni delec sekunde dovolj, da povzroþi resno
  poškodbo.

  SPECIFIKACIJE
  Napetost

  Združljiv polnilec (ni
  priložen)

  DELOVANJE

  SPECIFIýNA VARNOSTNA PRAVILA
  Ŷ

  Baterija (ni
  priložen)

  ZAŠýITNE LASTNOSTI BATERIJE
  Litij-ionske baterije Ryobi imajo lastnosti, ki šþitijo litijionske celice in podaljšujejo življenjsko dobo baterije.
  V nekaterih okolišþinah delovanja te lastnosti lahko
  povzroþijo, da se baterija in orodje, ki ga baterija napaja,
  obnašata drugaþe kot z nikelj-kadmijskimi baterijami.
  V nekaterih primerih rabe lahko elektronika baterije bateriji
  da signal, da se ugasne, s tem pa naprava preneha
  delovati. ýe želite ponastaviti baterijo in orodje, sprostite
  sprožilec in nadaljujte z obiþajnim delovanjem.
  OPOMBA: Da se izognete nadaljnjim izklopom baterije
  orodja ne uporabljajte na silo.
  100 • Page 105

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Slovensko
  ýe se s sprostitvijo sprožilca baterija in orodje ne ponastavita,
  je baterija izpraznjena. ýe je izpraznjena, se bo baterija
  zaþela polniti, ko jo postavite na litij-ionski polnilnik.

  se nahaja nad sprožilcem. Ko je sveder v normalnem
  delovnem položaju, je treba gumb za smer vrtenja potisniti
  v levo glede na sprožilec za vrtanje naprej. Smer vrtanja
  se obrne, ko gumb za smer vrtenja potisnete v desno
  glede na sprožilec.
  ýe sprožilec postavite v položaj izklopa (off, sredinski
  zaklep), to zmanjša možnost nepriþakovanega zagona,
  ko orodje ni v uporabi.

  NAMESTITEV BATERIJE
  Glejte sliko 2.
  Ŷ

  Gumb za smer vrtenja postavite v sredinski položaj.

  Ŷ

  Baterijo v napravo vstavite tako, kot kaže slika.

  Ŷ

  Zapaha na vsaki strani baterije se morata zaskoþiti
  na svoje mesto.Pred zaþetkom dela zagotovite, da je
  baterija varno namešþena.

  POZOR
  Da prepreþite poškodbe mehanizma, naj se pritezalnik
  vedno popolnoma ustavi, preden zamenjate smer
  vrtenja.

  ODSTRANJEVANJE BATERIJE

  OPOZORILO

  Za ustavitev vrtalnika spustite sprožilec, pritezalnik pa naj
  se popolnoma ustavi.
  OPOMBA: Orodje ne bo delovalo, þe gumb za smer
  vrtenja ne bo v skrajnem levem ali skrajnem desnem
  položaju.
  Vrtalnik naj ne dela z nizkimi hitrostmi, saj tako podaljšate
  njegovo življenjsko dobo. Neprekinjena uporaba pod
  nizkimi hitrostmi lahko povzroþi, da se vrtalnik pregreje.
  ýe se to zgodi, se vrtalnik ohladi tako, da deluje brez
  obremenitev in pri visoki hitrosti.

  Ko sestavljate dele, nastavljate vrtalnik, ga þistite ali
  ko ga ne uporabljate, baterijo vedno odstranite. ýe
  odstranite baterijo, se naprava ne bo mogla zagnati
  sama od sebe in ne bo povzroþila hudih poškodb.
  Ŷ

  Sprožilec zaklenite tako, da gumb za smer vrtenja
  postavite v sredinski položaj.

  Ŷ

  Pritisnite na zaklep, da odstranite baterijo

  Ŷ

  Baterijo vzemite iz orodja.

  BREZKLJUýNI PRITEZALNIK

  OPOZORILO

  Glejte sliko 4.
  Vrtalnik ima brezkljuþni pritezalnik za pritezanje in sprošþanje
  svedrov v þeljusti. Pušþice na pritezalniku prikazujejo, v
  katero smer naj se pritezalnik vrti, þe želite sveder zakleniti
  (LOCK, privitje) ali odkleniti (UNLOCK, sprostitev).

  Izdelki na baterijo so vedno pripravljeni za obratovanje.
  Zato mora biti stikalo vedno zaklenjeno, ko orodja ne
  uporabljate ali ko ga prenašate.

  SPROŽILO

  OPOZORILO

  Glejte sliko 3.
  Za vklop vrtalnika (on) pritisnite na sprožilec. Za izklop
  vrtalnika (off) sprožilec spustite.
  OPOMBA: Ko je gumb za smer vrtenja v sredinskem
  položaju, je sprožilec zaklenjen.

  Pritezalnika ne držite z eno roko, za pritrditev þeljusti na
  sveder uporabite moþ vrtalnika. Pritezalnik vam lahko v
  roki zdrsne ali pa vam lahko zdrsne roka, zaradi þesar
  lahko pridete v stik z vrteþim se svedrom. To lahko
  povzroþi nesreþo in hude osebne poškodbe.

  SPREMENLJIVA HITROST
  SHRAMBA ZA SVEDRE

  Glejte sliko 3.
  Hitrost je višja, þe na sprožilec bolj moþno pritisnete, nižja
  pa, ko je pritisk na sprožilec manjši.
  OPOMBA: Med uporabo lahko slišite piskajoþ ali zvoneþ
  zvok iz sprožilca. Naj vas to ne skrbi.To je del obiþajnega
  delovanja sprožilca.

  Glejte sliko 5.
  Ko svedrov, ki so priloženi vrtalniku, ne uporabljate, jih
  lahko shranite v predel na spodnji strani vrtalnika.
  NAMEŠýANJE SVEDROV
  Glejte sliko 6 - 7.

  GUMB ZA SMER VRTENJA

  Ŷ

  Glejte sliko 3.
  Vrtenje svedra se lahko obrne.To nadzoruje gumb, ki

  Sprožilec zaklenite tako, da gumb za smer vrtenja
  postavite v sredinski položaj.

  Ŷ

  ýeljust pritezalnika odprite ali zaprite do toþke, ko je

  101 • Page 106

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Slovensko

  Ŷ

  odprtje rahlo veþje od velikosti uporabljenega svedra.
  Prav tako prednji del vrtalnika rahlo privzdignite, da
  vam sveder ne pade iz þeljusti.

  NASTAVITEV NAVORA
  Ŷ

  Poišþite prikaz 24-stopenjske nastavitve navora, ki se
  nahaja na sprednji strani vrtalnika.

  Vstavite sveder.

  Ŷ

  Nastavitveni obroþek obrnite na želeno nastavitev.

  OPOZORILO
  Sveder vstavite naravnost v þeljust. Svedra ne
  vstavljajte v þeljust pod kotom in ga nato priþvrstite. To
  lahko povzroþi sveder, ki se vrže iz drill, zaradi þesar je
  mogoþe hudo telesno poškodbo ali škodo Chuck.
  Ŷ ýeljust stabilno pritrdite na sveder.
  OPOMBA: Pritezalnik obrnite v smeri pušþice, ki oznaþuje
  LOCK (zaklep), da zaprete þeljust pritezalnika. Za
  privijanje ali sprošþanje þeljusti ne uporabljajte kljuþa.

  1-4

  Za privijanje majhnih vijakov

  5-8

  Za privijanje
  materiale

  9 - 12

  Za privijanje vijakov v mehke in trde
  materiale

  13 - 16

  Za privijanje vijakov v trd les

  17 - 20

  Za privijanje velikih vijakov

  21 -

  Vrtanje

  vijakov

  v

  mehke

  ODSTRANJEVANJE SVEDROV
  Glejte sliko 6.

  VRTANJE

  Ŷ

  Sprožilec zaklenite tako, da gumb za smer vrtenja
  postavite v sredinski položaj.

  Ŷ

  Preverite pravilno nastavitev gumba za smer vrtenja
  (naprej ali nazaj).

  Ŷ Odprite þeljust pritezalnika.
  OPOMBA: Pritezalnik obrnite v smeri pušþice, ki oznaþuje
  UNLOCK (odklep), da odprete þeljust pritezalnika. Za
  privijanje ali sprošþanje þeljusti ne uporabljajte kljuþa.

  Ŷ

  Material, v katerega boste vrtali, vpnite v primež ali pa ga
  zavarujte z objemkami, da se med vrtanjem ne bo obraþal.

  Ŷ

  Vrtalnik trdno držite in sveder postavite na mesto, kjer
  boste vrtali.

  Ŷ

  Ŷ

  Pritisnite sprožilec, da zaþnete vrtati.

  Ŷ

  Sveder potisnite v obdelovanec, pritiskajte pa le
  toliko, da sveder vrta. Vrtalnika ne silite preveþ in
  ne pritiskajte od strani, da bi podaljšali odprtino. Naj
  orodje opravi svoje delo.

  Odstranite sveder.

  GUMB ZA DVE HITROSTI (VISOKA-NIZKA)
  Glejte sliko 9.
  Drsno stikalo je na vrhu vrtalnika, z njim pa lahko izberete
  hitrost nizki (1) ali visoki (2). Ko vrtalnik uporabljate v
  hitrostnem obmoþju (1), se bo hitrost zmanjševala, enota
  pa bo imela veþ moþi in navora. Ko vrtalnik uporabljate v
  hitrostnem obmoþju (2), se bo hitrost poveþevala, enota
  pa bo imela manj moþi in navora. Hitrost nizki (1) za
  uporabo z veþjo moþjo in navorom, hitrost visoki (2) pa za
  hitro vrtanje in vijaþenje.

  OPOZORILO
  Bodite pripravljeni na situacijo, ko se sveder prebije
  skozi material. Takrat se vrtalnik ponavadi zaskoþi
  ali sune v nasprotno stran vrtenja, zaradi þesar lahko
  izgubite nadzor nad orodjem. ýe na to niste pripravljeni,
  lahko pride do hudih poškodb.

  SKLOPKA ZA NASTAVLJIVIM NAVOROM
  Glejte sliko 8.
  Ko vrtalnik uporabljate za razliþna privijanja, je potrebno
  navor poveþati ali zmanjšati, da prepreþite poškodbe
  glave vijaka, navojev, obdelovancev itd. Na splošno mora
  navor ustrezati premeru vijaka ýe je navor prevelik ali
  vijaki premajhni, se vijaki lahko poškodujejo ali zlomijo.
  Navor nastavite z vrtenjem obroþka za nastavitev navora.
  Navor je veþji, ko je obroþek za nastavitev navora
  nastavljen višjo vrednost. Navor je manjši, ko je obroþek
  za nastavitev navora nastavljen nižjo vrednost.
  Ustrezna nastavitev je odvisna od vrste materiala in
  velikosti vijaka, ki ga uporabljate.

  Ŷ

  Ko vrtate v trde, gladke površine, uporabite prebijalo
  za oznaþitev želena mesta odprtine. Tako prepreþite,
  da bi vrtalnik ob zaþetku vrtanja zdrsnil z mesta.

  Ŷ

  Ko vrtate v kovine, za sveder uporabite lahko olje,
  da prepreþite njegovo pregrevanje. Olje podaljša
  življenjsko dobo svedra in poveþa uþinkovitost vrtanja.

  Ŷ

  ýe se sveder ujame v obdelovanec ali þe pride
  do upora vrtalnika, orodje takoj ustavite. Sveder
  odstranite iz obdelovanca in ugotovite razlog zastoja.
  OPOMBA: Ta vrtalnik ima elektronsko blokado. Ko
  spustite sprožilec, se pritezalnik preneha vrteti. ýe
  blokada pravilno deluje, se bodo skozi prezraþevalne reže
  102 • Page 107

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Slovensko
  ohišja videle iskrice. To je obiþajno za delovanje blokade.

  OPOZORILO

  VRTANJE V LES
  Za maksimalno uþinkovitost pri vrtanju v les uporabite
  jeklene svedre za visoke hitrosti.
  Ŷ

  Vrtati zaþnite z nizko hitrostjo, da prepreþite zdrs
  svedra z zaþetnega položaja. Hitrost poveþujte, ko
  sveder prodira v material.

  Ŷ

  Ko vrtate skozi odprtine, za obdelovanec postavite
  kos lesa, da se robovi na zadnji strani odprtine ne
  nacefrajo ali odkrušijo.

  Ne poskušajte spreminjati orodja ali izdelovati
  pripomoþkov, za katere ta naprava ni predvidena.
  Take spremembe so primer napaþne uporabe in lahko
  povzroþijo nevarnost in težke telesne poškodbe.

  ZAŠýITA OKOLJA
  Namesto, da napravo zavržete, reciklirajte
  surovine. Napravo, pribor in embalažo je
  treba sortirati za okolju prijazno recikliranje.

  VRTANJE V KOVINO
  Za maksimalno uþinkovitost pri vrtanju v kovino ali jeklo
  uporabite jeklene svedre za visoke hitrosti.
  Ŷ

  Vrtati zaþnite z nizko hitrostjo, da prepreþite zdrs
  svedra z zaþetnega položaja.

  Ŷ

  Vzdržujte hitrost in pritisk, ki dovoljujeta vrtanje brez
  pregrevanja svedra. Uporaba prevelikega pritiska
  povzroþi:
  Ɣ pregrevanje vrtalnika
  Ɣ obrabo ležajev
  Ɣ upogibanje ali smojenje svedra
  Ɣ odprtine, ki niso na sredini ali imajo nepravilne
  oblike
  Ko v kovine vrtate velike odprtine, zaþnite z majhnim
  svedrom, dokonþajte pa z velikim. Prav tako sveder
  naoljite, s þimer boste poveþali uþinkovitost vrtanja in
  podaljšali življenjsko dobo svedra.

  Ŷ

  SIMBOL

  Varnostni alarm
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  Volti
  Hertz
  Enosmerni tok
  Izmeniþni tok
  Watt
  Hitrost brez obremenitve
  Vrtljajev ali nihajev na minuto
  Reciklaža ni potrebna

  VZDRŽEVANJE

  Skladnost CE

  OPOZORILO
  Pri servisiranju uporabljajte le identiþne nadomestne
  dele. Uporaba drugih delov je tvegana in lahko povzroþi
  škodo na izdelku.

  Dvojna izolacija

  Nosite zašþito za ušesa
  Pri þišþenju plastiþnih delov se izogibajte topilom.
  Veþina vrst plastik se lahko pri uporabi razliþnih
  komercialnih topil poškoduje. Uporabite þiste krpe za
  odstranjevanje prahu, umazanije, olja, masti itd.

  Nosite zašþito za oþi

  Prosimo, da si pred zagonom naprave pozorno
  preberete navodila

  OPOZORILO
  Pazite, da zavorne tekoþine, bencin, izdelki na
  petrolejski osnovi, olja za penetriranje, ipd. nikoli ne
  pridejo v stik z plastiþnimi deli. Ti vsebujejo kemikalije,
  ki lahko poškodujejo, oslabijo ali uniþijo plastiko.

  Odpadne elektriþne izdelke odlagajte skupaj
  z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Reciklažo
  opravljajte na predpisanih mestih. Za reciklažni
  nasvet se obrnite na lokalne oblasti.

  Elektriþnih orodij ne preobremenjujte. Grobo ravnanje
  lahko poškoduje orodje in obdelovanec.
  103 • Page 108

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Slovenþina
  POPIS
  1. BezkĐúþové skĐuþovadlo
  2. Sprožilec stikala
  3. Uloženie vrtáka
  4. Voliþ otáþania (vpred/vzad)
  5. Prstenec pre nastavenie toþivého momentu
  6. Prítlaþné západky
  7. Súprava batérie
  8. Spätný chod
  9. Vpred
  10. OdomknúĢ (UvoĐniĢ)
  11. ýeĐuste skĐuþovadla
  12. UzamknúĢ (DotiahnuĢ)
  13. Vrták
  14. Pre zníženie toþivého momentu
  15. Pre zvýšenie toþivého momentu
  16. Dvojrýchlostný voliþ rýchlosti
  17. Vysoká rýchlosĢ
  18. Nízka rýchlosĢ

  Model

  LSDT1202

  Používajte chrániþe sluchu. Vystavovanie hluku
  môže spôsobiĢ stratu sluchu.

  Ŷ

  Pri vykonávaní operácie, kedy môže rezací nástroj
  prísĢ do kontaktu so skrytým vedením alebo
  vlastným káblom, držte nástroj za izolované
  úchopné miesta. Pri kontakte rezacieho príslušenstva
  so „živým“ vodiþom by mohli byĢ obnažené kovové
  diely pod prúdom a spôsobiĢ obsluhujúcemu úder
  elektrickým prúdom.

  12 V

  SkĐuþovadlo

  0.8-10 mm

  Spínaþ

  Premenlivé
  otáþky

  0 - 400 min-1

  Vysoká rýchlosĢ

  0 - 1380 min-1

  Max. krútiaci moment

  25 Nm

  HmotnosĢ (bez jednotky
  akumulátora)

  1.01 kg

  C120D

  BPN1213

  C120N

  VAROVANIE

  VAROVANIE
  Vždy majte ochranu zraku oznaþenú v zhode s ANSI
  Z87.1. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiĢ, že do oþí
  vám odletia predmety, þo môže maĢ za následok vážne
  zranenie.

  VAROVANIE
  Spolu s týmto výrobkom nepoužívajte žiadne nadstavce
  ani príslušenstvo, ktoré nie je odporúþané výrobcom.
  Používanie nadstavcov, alebo príslušenstva, ktoré nie
  je odporúþané, môže maĢ za následok vážne zranenie
  osôb.
  APLIKÁCIE
  Tento produkt môžete použiĢ na úþely uvedené nižšie:
  Ɣ VĚtanie všetkých druhov drevených výrobkov
  (rezivo, preglejka, obloženie, drevotrieska a dosky)
  Ɣ VĚtanie do keramiky, plastov, sklolaminátu a
  laminátu
  Ɣ VĚtanie do kovov
  Ak chcete úplné informácie o nabíjaní, pozrite si Príruþku
  operátora, kde sú uvedené informácie o súpravách
  batérií a nabíjaþkách uvedené tiež v všeobecných
  bezpeþnostných pravidlách.

  RýchlosĢ bez záĢaže (režim vĚtania)
  Nízka rýchlosĢ

  BPL1220
  BPN1213

  NedovoĐte, aby boli produkty bez dozoru. Pamätajte, že
  zlomok sekundy nepozornosti staþí na vážne zranenie.

  TECHNICKÉ ÚDAJE
  Napätie

  Kompatibilná
  nabíjaþka (nie je
  súþasĢou balenia)

  PREVÁDZKA

  ŠPECIÁLNE BEZPEýNOSTNÉ PRAVIDLÁ
  Ŷ

  Súprava
  batérie (nie
  je súþasĢou
  balenia)

  OCHRANA BATÉRIÍ
  Lítiovo-iónové batérie Ryobi sú navrhnuté tak, aby sa
  chránili lítium-iónové þlánky a maximalizovala životnosĢ
  batérií. Za urþitých prevádzkových podmienok môžu tieto
  zabudované funkcie spôsobiĢ, že akumulátor a nástroj,
  ktorý napája, budú fungovaĢ inak ako nikel-kadmiové
  akumulátory.
  Pri niektorých aplikáciách môže elektronika akumulátora
  signalizovaĢ akumulátoru, aby sa vypol, þo spôsobí
  104 • Page 109

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Slovenþina
  zastavenie nástroja. Ak chcete akumulátor a nástroj
  vynulovaĢ, uvoĐnite spínaþ a obnovte normálnu þinnosĢ.
  POZNÁMKA: Aby nedochádzalo k ćalšiemu vypínaniu
  akumulátora, vyhýbajte sa násilnému tlaku na nástroj.
  Ak sa pri uvoĐnení spínaþa akumulátor a nástroj
  nevynulujú, jednotka akumulátora je vybitá. Ak je jednotka
  akumulátora vybitá, po vložení do lítium-iónovej nabíjaþky
  sa zaþne nabíjaĢ.

  POZNÁMKA: Môžete poþuĢ piskotavý zvuk alebo
  zvonenie zo spínaþ pri jeho používaní. NeĐakajte sa; toto
  je normálnou súþasĢou funkcie spínaþa.
  VOLIý OTÁýANIA
  Pozrite si obrázok 3.
  Otáþanie vrtáka je vratné a ovláda sa voliþom umiestneným
  nad spínaþom spúšĢaþa. Keć sa vĚtaþka drží v normálnej
  prevádzkovej polohe, voliþ smeru otáþania by sa mal daĢ
  naĐavo od spínaþa spúšĢaþa pre vĚtanie smerom vpred.
  Smer vĚtania sa obráti, keć je voliþ napravo spínaþa
  spúšĢaþa.
  Nastavenie voliþa otáþania do polohy off (stredové
  uzamknutie) pomáha znížiĢ možnosĢ náhodného
  spustenia, keć sa nástroj nepoužíva.

  INŠTALÁCIA SÚPRAVY BATÉRIE
  Pozrite si obrázok 2.
  Ŷ

  Dajte voliþ otáþania do stredovej polohy.

  Ŷ

  Založte súpravu batérie do výrobku podĐa popisu.

  Ŷ

  Ubezpeþte sa, þi západky na každej strane súpravy
  batérie zapadnú na svoje miesto a þi je súprava
  batérie zaistená v produkte pred zaþatím prevádzky.

  UPOZORNENIE

  VYBERANIE SÚPRAVY BATÉRIE

  Aby ste predišli poškodeniu prevodu, vždy nechajte
  skĐuþovadlo, aby sa úplne zastavilo predtým, ako
  zmeníte smer otáþania.

  VAROVANIE
  Keć montujete diely, vykonávate úpravy, nasadzujete
  alebo odstraĖujete vrtáky, þistíte, alebo keć nástroj
  nepoužívate, vždy vyberte jednotku akumulátora z
  vĚtaþky. Pri odstránení jednotky akumulátora zabránite
  náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiĢ
  závažné osobné poranenie.
  Ŷ

  Zaistite spínaþ prepnutím voliþa smeru otáþania do
  stredovej polohy.

  Ŷ

  Stlaþte západky a jednotka akumulátora sa uvoĐní

  Ŷ

  Vyberte súpravu batérie z nástroja.

  Ak chcete zastaviĢ vĚtanie, uvoĐnite spínaþ spúšĢaþa a
  nechajte, aby sa skĐuþovadlo úplne zastavilo.
  POZNÁMKA: VĚtaþka sa nespustí, kým voliþ otáþania
  nezatlaþíte úplne doĐava alebo doprava.
  Nenechávajte vĚtaþku bežaĢ na nízkych otáþkach dlhšiu
  dobu. Pri behu pri nízkych otáþkach pri neustálom
  používaní sa vĚtaþka prehreje. Ak sa toto vyskytne,
  vychlaćte vĚtaþku jej spustením bez záĢaže pri plnej
  rýchlosti.
  BEZKďÚýOVÉ SKďUýOVADLO
  Pozrite si obrázok 4.
  VĚtaþka má bezkĐúþové skĐuþovadlo na dotiahnutie
  alebo uvoĐnenie vrtákov v þeĐustiach skĐuþovadla.
  Šípka na skĐuþovadle urþuje ktorým smerom sa má telo
  skĐuþovadla otáþaĢ, aby sa vrták UZAMKOL (dotiahol)
  alebo ODOMKOL (uvoĐnil).

  VAROVANIE
  Akumulátorové nástroje sú vždy v prevádzkovom
  stave. Preto by mal byĢ spínaþ vždy uzamknutý, keć sa
  nástroj nepoužíva alebo prenáša.

  SPROŽILEC STIKALA

  VAROVANIE

  Pozrite si obrázok 3.
  Keć chcete vĚtaþku zapnúĢ, stlaþte spínaþ spúšĢaþa. Keć
  ju chcete vypnúĢ, uvoĐnite spínaþ spúšĢaþa.
  POZNÁMKA: Keć je voliþ v stredovej polohe, spínaþ
  spúšĢaþa je uzamknutý.

  Nedržte skĐuþovadlo jednou rukou a nepoužívajte silu
  vĚtaþky na dotiahnutie þeĐustí skĐuþovadla s vrtákom.
  Telo skĐuþovadla sa môže skĎznuĢ v ruke alebo sa vám
  môže pokĎznuĢ ruka a prísĢ do kontaktu s otáþajúcim
  sa vrtákom. Toto môže spôsobiĢ nehodu s výsledkom
  vážneho zranenia osôb.

  PREMENLIVÉ OTÁýKY
  Pozrite si obrázok 3.
  Spínaþ spúšĢaþa zaruþí vyššiu rýchlosĢ, keć zvýšite tlak
  na spúšĢaþ a nižšiu rýchlosĢ, keć uvoĐníte tlak na spúšĢaþ.

  ULOŽENIE VRTÁKA
  Pozrite si obrázok 5.
  Keć sa vrtáky dodané k vĚtaþke nepoužívajú, možno ich
  105 • Page 110

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Slovenþina
  uložiĢ do odkladacieho priestoru nachádzajúceho sa na
  základni vĚtaþky.

  NASTAVITEďNÁ SPOJKA TOýIVÉHO MOMENTU
  Pozrite si obrázok 8.
  Keć používate vĚtaþku na rôzne aplikácie, bude potrebné
  zvýšiĢ alebo znížiĢ toþivý moment, aby sa pomohlo predísĢ
  možnosti poškodenia hlaviþky skrutky, závitov, obrobku
  atć. Všeobecne by mala intenzita krútiaceho momentu
  zodpovedaĢ priemeru skrutky. Ak je toþivý moment príliš
  vysoký alebo sú skrutky príliš malé, môžu sa poškodiĢ
  alebo zlomiĢ.
  Toþivý moment sa nastavuje otáþaním prstenca pre
  nastavenie toþivého momentu. Toþivý moment je väþší,
  keć je prstenec pre nastavenie toþivého mementu
  nastavený na vyššiu hodnotu. Toþivý moment je menší,
  keć je prstenec pre nastavenie toþivého mementu
  nastavený na nižšiu hodnotu.
  Správne nastavenie závisí od typu materiálu a veĐkosti
  skrutky, ktorú používate.

  INŠTALÁCIA VRTÁKA
  Pozrite si obrázok 6 - 7.
  Ŷ

  Zaistite spínaþ prepnutím voliþa smeru otáþania do
  stredovej polohy.

  Ŷ

  Otvorte alebo zavrite þeĐuste skĐuþovadla do bodu,
  kde je otvor o trochu väþší, ako vrták, ktorý chcete
  použiĢ. Tiež mierne zdvihnite prednú þasĢ vĚtaþky, aby
  sa vrták udržal a nevypadol z þeĐustí skĐuþovadla.

  Ŷ

  Vložte vrták.

  VAROVANIE
  Ubezpeþte sa, þi ste vložili vrták priamo do þeĐustí
  skĐuþovadla. Nevkladajte vrták do þeĐustí skĐuþovadla
  v danom uhle a utiahnite. Toto môže spôsobiĢ, že vrták
  sa z vĚtaþky vytrhne, þo môže spôsobiĢ vážne zranenie
  osôb alebo poškodenie skĐuþovadla.

  NASTAVENIE TOýIVÉHO MOMENTU

  Ŷ Utiahnite þeĐuste skĐuþovadla na vrtáku.
  POZNÁMKA: Otáþajte telo skĐuþovadla v smere šípky
  oznaþeným LOCK (UZAMKNÚġ), þím sa þeĐuste
  skĐuþovadla zavrú. Na uĢahovanie alebo uvoĐĖovanie
  þeĐustí skĐuþovadla nepoužívajte francúzsky kĐúþ.

  Ŷ

  Urþite 24 nastavení indikátora toþivého momentu,
  ktorý sa nachádza v prednej þasti vĚtaþky.

  Ŷ

  Otoþte nastavovací
  nastavenie.

  Ŷ

  Zaistite spínaþ prepnutím voliþa smeru otáþania do
  stredovej polohy.

  Ŷ Otvorte þeĐuste skĐuþovadla.
  POZNÁMKA: Otáþajte telo skĐuþovadla v smere šípky
  oznaþeným UNLOCK (ODOMKNÚġ), þím sa þeĐuste
  skĐuþovadla otvoria. Na uĢahovanie alebo uvoĐĖovanie
  þeĐustí skĐuþovadla nepoužívajte francúzsky kĐúþ.
  Ŷ

  na

  požadované

  1-4

  Pre skrutkovanie malých skrutiek

  5-8

  Pre
  skrutkovanie
  mäkkých materiálov

  9 - 12

  Pre skrutkovanie skrutiek do tvrdých
  materiálov

  13 - 16

  Pre skrutkovanie skrutiek do tvrdého
  dreva

  17 - 20

  Pre skrutkovanie veĐkých skrutiek

  21 -

  VĚtanie

  VYBERANIE VRTÁKOV
  Pozrite si obrázok 6.

  prstenec

  skrutiek

  do

  Vyberte vrták.
  VęTANIE

  DVOJRÝCHLOSTNÝ VOLIý RÝCHLOSTI (RÝCHLOPOMALY)
  Pozrite si obrázok 9.
  V hornej þasti vĚtaþky sa nachádza posuvný prepínaþ
  na voĐbu rýchlosti nízkej (1) alebo vysokej (2). Pri
  použití vĚtaþky v nízkom (1) rýchlostnom rozsahu sa
  rýchlosĢ zníži a jednotka bude maĢ viac sily a krútiaceho
  momentu. Pri použití vĚtaþky vo vysokom (2) rýchlostnom
  rozsahu sa rýchlosĢ zvýši a jednotka bude maĢ menej
  sily a krútiaceho momentu. Nízku rýchlosĢ (1) použite
  na aplikácie vyžadujúce väþšiu silu a krútiaci moment a
  vysokú rýchlosĢ (2) použite na aplikácie rýchleho vĚtania
  a skrutkovania.
  106

  Ŷ

  Skontrolujte správne nastavenie voliþa smeru otáþania
  (dopredu alebo dozadu).

  Ŷ

  Zabezpeþte materiál, ktorý sa bude vĚtaĢ vo zveráku
  alebo svorkami, aby sa neotáþal, keć sa bude otáþaĢ
  vrták.

  Ŷ

  VĚtaþku držte pevne a vrták dajte do bodu, kde sa
  bude vĚtaĢ.

  Ŷ

  Stlaþte spínaþ spúšĢaþa, þím spustíte vĚtanie.

  Ŷ

  PosuĖte vrták do obrobku, aplikujte len tlak, dostatoþný
  na prenikanie vrtáka. Nevyvíjajte na vrták silu ani
  neaplikujte boþný tlak na rozšírenie otvoru. Nechajte
  pracovaĢ nástroj. • Page 111

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Slovenþina
  ÚDRŽBA

  VAROVANIE
  Bućte pripravení na uviaznutie alebo prevĚtanie
  materiálu. Keć sa takáto situácia vyskytne, vĚtaþka
  má tendenciu strhnúĢ v opaþnom smere, ako je smer
  otáþania a môže spôsobiĢ stratu kontroly, keć prejde
  cez materiál. Ak nie ste pripravení, táto strata kontroly
  môže maĢ za následok možné vážne zranenie.
  Ŷ

  Keć vĚtate tvrdé, hladké povrchy, použite dierovaþ
  na oznaþenie požadovaného miesta otvoru. Týmto
  sa vyhnete tomu, že vrták sa skĎzne pri zaþatí vĚtania
  otvoru.

  Ŷ

  Keć vĚtate kovy, použite Đahký olej na vrták, aby ste
  predišli prehriatiu. Olej predĎži životnosĢ vrtáku a zvýši
  úþinnosĢ vĚtania.

  VAROVANIE
  Pri servise používajte len identické náhradné diely.
  Použitím iných dielov riskujete poškodenie zariadenia.
  Vyhýbajte sa použitiu rozpúšĢadiel pri þistení plastových þastí.
  Veþina plastiþnih materialov je obþutljiva na razliþne vrste
  komercialno dostopnih topil in jih z njihovo uporabo lahko
  poškodujemo. Na odstránenie neþistoty, prachu, oleja,
  mazadla atć. použite textílie.

  VAROVANIE
  Nikdy nedovoĐte kontaktu plastových dielov s brzdovou
  kvapalinou, benzínom, minerálnym olejom, agresívnym
  mazivami atć. Obsahujú chemikálie, ktoré môžu
  poškodiĢ,oslabiĢ alebo zniþiĢ plasty.

  Ŷ

  Ak vrták uviazne v obrobku alebo sa zastaví, okamžite
  zastavte nástroj. Vyberte vrták z obrobku a urþite
  dôvod uviaznutia.
  POZNÁMKA: Táto vĚtaþka má elektrickú brzdu. Keć
  uvoĐníte spínaþ spúšĢaþa, skĐuþovadlo sa prestane
  otáþaĢ. Keć brzda funguje správne, budú viditeĐné iskry
  vo vetracích otvoroch puzdra. Toto je normálne a je to z
  dôvodu pôsobenia brzdy.
  VęTANIE DREVA
  Pre maximálny výkon používajte
  oceĐové vrtáky na vĚtanie do dreva.

  Na elektrické nástroje neaplikujte silu. Takéto konanie
  môže poškodiĢ náradie a aj opracovaný materiál.

  VAROVANIE
  Nepokúšajte sa modi¿kovaĢ produkt, alebo vytvoriĢ
  príslušenstvo, ktoré nie je odporuþené pre použitie
  s týmto produktom. Ignorovanie tohto upozornenia
  môže viesĢ k nebezpeþným podmienkam a následným
  vážnym zraneniam.

  vysokorýchlostné

  Ŷ

  VĚtanie zaþnite pri veĐmi nízkej rýchlosti, aby ste sa
  vyhli skĎznutiu vrtáku zo štartovacej polohy. Keć vrták
  preniká do materiálu, zvýšte rýchlosĢ.

  Ŷ

  Keć vĚtate cez otvory, dajte blok dreva za obrobok,
  aby ste predišli roztriešteným okrajom v zadnej þasti
  otvoru.

  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  Surové materiály recyklujte, namiesto toho,
  aby ste ich zlikvidovali ako odpad. Stroj,
  príslušenstvo a obaly by sa mali triedene
  recyklovaĢ spôsobom šetrným k životnému
  prostrediu.

  VęTANIE KOVOV
  Pre maximálny výkon používajte vysokorýchlostné
  oceĐové vrtáky na vĚtanie do kovu alebo ocele.
  Ŷ

  VĚtanie zaþnite pri veĐmi nízkej rýchlosti, aby ste sa
  vyhli skĎznutiu vrtáku zo štartovacej polohy.

  Ŷ

  Udržiavajte rýchlosĢ a tlak, ktorý umožní rezanie bez
  prehrievania sa vrtáka. Aplikovanie prílišného tlaku
  spôsobí:
  Ɣ Prehriatie vrtáka
  Ɣ Opotrebovanie ložísk
  Ɣ Ohnutie alebo prepálenie vrtákov
  Ɣ Produkovanie excentrických otvorov alebo otvorov
  nepravidelných tvarov
  Keć vĚtate veĐké otvory do kovu, zaþnite malým
  vrtákom, potom dokonþite väþším vrtákom. Tiež
  namažte vrták olejom, aby sa zlepšilo vĚtanie a zvýšila
  životnosĢ vrtáku.

  Ŷ

  ZNAýKY

  Výstražná znaþka
  V
  Hz

  W
  no

  min-1
  107

  Volty
  Hertz
  Jednosmerný prúd
  Striedavý prúd
  Watty
  RýchlosĢ bez záĢaže
  Otáþky alebo striedanie za minútu • Page 112

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  Slovenþina
  Recyklujte
  CE konformita
  Dvojitá izolácia

  Noste ochranu sluchu
  Noste ochranu zraku

  Pred zapnutím zariadenia si prosím preþítajte
  inštrukcie
  Opotrebované elektrické zariadenia by ste
  nemali odhadzovaĢ do domového odpadu.
  Prosíme o recykláciu ak je možné. Kontaktujte
  miestne úrady, alebo predajcu pre viac
  informácií ohĐadom ekologického spracovania.

  108

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 113

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  ǼȜȜȘȞȚțȐ
  ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
  ȂȠȞIJȑȜȠ

  1. ȉıȠț ȤȦȡȓȢ țȜİȚįȓ
  2. ǻȚĮțȩʌIJȘȢ
  3. ĭȪȜĮȟȘ İȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞ
  4. ǼʌȚȜȠȖȒ ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ (ȝʌȡȠıIJȐ/ȩʌȚıșİȞ)
  5. ǻĮțIJȪȜȚȠȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȡȠʌȒȢ
  6. ǼıȠȤȑȢ ʌȓİıȘȢ
  7. ȂʌĮIJĮȡȓĮ
  8. ǵʌȚıșİȞ
  9. ȂʌȡȠıIJȐ
  10. ȄİțȜİȓįȦȝĮ (ǹʌȠįȑıȝİȣıȘ)
  11. ȈĮȖȩȞȚĮ IJıȠț
  12. ȀȜİȓįȦȝĮ (ȈijȓȟȚȝȠ)
  13. ȉȡȣʌȐȞȚ
  14. īȚĮ ȝİȓȦıȘ IJȘȢ ȡȠʌȒȢ
  15. īȚĮ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ȡȠʌȒȢ
  16. ǼʌȚȜȠȖȑĮȢ įȪȠ IJĮȤȣIJȒIJȦȞ
  17. ȊȥȘȜȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ
  18. ȋĮȝȘȜȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ

  LSDT1202

  ĭȠȡȑıIJİ ȦIJĮıʌȓįİȢ. Ǿ ȑțșİıȘ ıIJȠȞ șȩȡȣȕȠ ȝʌȠȡİȓ
  ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĮʌȫȜİȚĮ ĮțȠȒȢ.

  Ŷ

  ȀȡĮIJȐIJİ IJȠ İȡȖĮȜİȓȠ ȝȩȞȠ Įʌȩ IJĮ ȝȠȞȦȝȑȞĮ
  țĮȚ ĮȞIJȚȠȜȚıșȘIJȚțȐ IJȝȒȝĮIJȐ IJȠȣ ȩIJĮȞ İȡȖȐȗİıIJİ
  ıİ țȐʌȠȚĮ İʌȚijȐȞİȚĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țȡȪȕİȚ
  ȘȜİțIJȡȚțȐ țĮȜȫįȚĮ. Ǿ İʌĮijȒ IJȠȣ İȟĮȡIJȒȝĮIJȠȢ
  țȠʌȒȢ ȝİ «ȗȦȞIJĮȞȩ» țĮȜȫįȚȠ (ȘȜİțIJȡȠijȩȡȠ)
  ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝİIJĮijȑȡİȚ IJȠȞ ȘȜİțIJȡȚıȝȩ ıIJĮ İțIJİșİȚȝȑȞĮ
  ȝİIJĮȜȜȚțȐ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ IJȠȣ İȡȖĮȜİȓȠȣ, ʌȡȠțĮȜȫȞIJĮȢ
  ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ ıIJȠȞ ȤİȚȡȚıIJȒ.

  12 V

  ȉıȠț

  0.8-10 mm

  ǻȚĮțȩʌIJȘȢ

  ȂİIJĮȕȜȘIJȒ
  IJĮȤȪIJȘIJĮ

  0 - 400 min-1

  ȊȥȘȜȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ

  0 - 1380 min-1

  ȂȑȖȚıIJȘ ȡȠʌȒ

  25 Nm

  ǺȐȡȠȢ (ȤȦȡȓȢ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ)

  1.01 kg

  C120D

  BPN1213

  C120N

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
  ĭȠȡȐIJİ ʌȐȞIJĮ ʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȐ ȝĮIJȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ
  ıIJȠ ANSI Z87.1. ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțIJȚȞĮȤșȠȪȞ
  ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ıIJĮ ȝȐIJȚĮ ıĮȢ, ʌȡȠțĮȜȫȞIJĮȢ ʌȚșĮȞȩ
  ıȠȕĮȡȩ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ.

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
  ȂȘȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ Ȓ ĮȟİıȠȣȐȡ ʌȠȣ įİȞ
  ʌȡȠIJİȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ. Ǿ
  ȤȡȒıȘ İȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞ Ȓ ĮȟİıȠȣȐȡ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠIJİȓȞȠȞIJĮȚ
  ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ıȠȕĮȡȩ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ.
  ǼĭǹȇȂȅīǼȈ
  ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ
  ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ʌĮȡĮțȐIJȦ:
  Ɣ ȉȡȪʌȘȝĮ ıİ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ IJȪʌȠȣȢ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȟȪȜȠȣ
  (įȠȝȚțȒ ȟȣȜİȓĮ, țȠȞIJȡĮʌȜĮțȑ, ȟȣȜİʌȑȞįȣıȘ IJȠȓȤȠȣ,
  ıȣȞșİIJȚțȑȢ IJȐȕȜİȢ țĮȚ ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ).
  Ɣ ȉȡȪʌȘȝĮ
  ıİ
  İȓįȘ
  țİȡĮȝȚțȒȢ,
  ʌȜĮıIJȚțȩ,
  ijȓȝʌİȡȖțȜĮȢ țĮȚ ĮȞIJȚțȠȜȜȘIJȐ ijȪȜȜĮ
  Ɣ ȉȡȪʌȘȝĮ ıİ ȝȑIJĮȜȜĮ
  īȚĮ ȠįȘȖȓİȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ijȩȡIJȚıȘȢ, ĮȞĮIJȡȑȟĮIJİ ıIJȠ ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ
  ȋȡȒıȘȢ ȖȚĮ IJȚȢ ȝʌĮIJĮȡȓİȢ țĮȚ IJȠȣȢ ijȠȡIJȚıIJȑȢ ʌȠȣ
  ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ıIJȠȣȢ īİȞȚțȠȪȢ ȀĮȞȩȞİȢ ǹıijȐȜİȚĮȢ.

  ȉĮȪIJȘIJĮ ıIJ țİȞ (ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ
  IJȡȣʌĮȞȚȠȪ)
  ȋĮȝȘȜȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ

  BPL1220
  BPN1213

  ȀĮșȫȢ șĮ İȟȠȚțİȚȫȞİıIJİ ȝİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ, ıȣȞİȤȓıIJİ ȞĮ
  İȓıIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȠȓ. ĬȣȝȘșİȓIJİ ȩIJȚ Įȡțİȓ ȝȚĮ ıIJȚȖȝȒ
  ĮʌȡȠıİȟȓĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ıȠȕĮȡȩȢ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩȢ.

  ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǼȈ
  ȉȐıȘ

  ȈȣȝȕĮIJȠı ijȠȡIJȚıIJȘı
  (įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ)

  ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹ

  ǼǿǻǿȀȅǿ ȀǹȃȅȃǼȈ ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ
  Ŷ

  ȂʌĮIJĮȡȓĮ (įİȞ
  ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ)

  ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ ȂȆǹȉǹȇǿȍȃ
  ȅȚ ȝʌĮIJĮȡȓİȢ ȜȚșȓȠȣ-ȚȩȞIJȦȞ Ryobi İȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıȝȑȞİȢ
  ȝİ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıIJĮIJİȪȠȣȞ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ
  ȜȚșȓȠȣ-ȚȩȞIJȦȞ țĮȚ ȝİȖȚıIJȠʌȠȚȠȪȞ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȘȢ
  ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ. Ȉİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ, ĮȣIJȐ IJĮ
  İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ
  įȚĮijȠȡİIJȚțȒ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ ıIJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ țĮȚ IJȠ İȡȖĮȜİȓȠ
  Įʌ' ȩIJȚ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ȝİ IJȚȢ ȝʌĮIJĮȡȓİȢ ȞȓțİȜ-țĮįȝȓȠȣ.
  ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ İijĮȡȝȠȖȫȞ, IJĮ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȐ
  IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıȠȣȞ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ
  109 • Page 114

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  ǼȜȜȘȞȚțȐ
  ȝİ ıȣȞȑʌİȚĮ ȞĮ ıIJĮȝĮIJȒıİȚ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ İȡȖĮȜİȓȠȣ. īȚĮ
  ȞĮ țȐȞİIJİ İʌĮȞİțțȓȞȘıȘ ıİ ȝʌĮIJĮȡȓĮ țĮȚ İȡȖĮȜİȓȠ, ĮijȒıIJİ
  IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ țĮȚ ıȣȞİȤȓıIJİ țĮȞȠȞȚțȐ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ.
  ȈǾȂǼǿȍȈǾ: īȚĮ ȞĮ ĮʌȠijİȪȖİIJİ IJȠȞ IJİȡȝĮIJȚıȝȩ IJȘȢ
  ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ, ȝȘȞ ʌȚȑȗİIJİ IJȠ İȡȖĮȜİȓȠ.
  ǹȞ ĮijȒȞȠȞIJĮȢ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ įİȞ ȖȓȞİIJĮȚ İʌĮȞİțțȓȞȘıȘ ıİ
  ȝʌĮIJĮȡȓĮ țĮȚ İȡȖĮȜİȓȠ, Ș ȝʌĮIJĮȡȓĮ ȑȤİȚ ĮįİȚȐıİȚ. ǼȐȞ
  ĮįİȚȐıİȚ Ș ȝʌĮIJĮȡȓĮ, șĮ ȟİțȚȞȒıİȚ ȞĮ ijȠȡIJȓȗİȚ ȩIJĮȞ IJȘȞ
  IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ ıIJȠȞ ijȠȡIJȚıIJȒ ȜȚșȓȠȣ-ȚȩȞIJȦȞ.

  ȂǼȉǹǺȁǾȉǾ ȉǹȋȊȉǾȉǹ
  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 3.
  ȅ įȚĮțȩʌIJȘȢ ʌĮȡȑȤİȚ ȣȥȘȜȩIJİȡȘ IJĮȤȪIJȘIJĮ ĮȞ IJȠȣ
  ĮıțȒıİIJİ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ʌȓİıȘ țĮȚ ȤĮȝȘȜȩIJİȡȘ IJĮȤȪIJȘIJĮ ȝİ
  ȝİȚȦȝȑȞȘ ʌȓİıȘ.
  ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮțȠȪıİIJİ ȑȞĮȞ ȒȤȠ ıijȣȡȓȖȝĮIJȠȢ
  Ȓ țȠȣįȠȣȞȓıȝĮIJȠȢ Įʌȩ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ
  ȤȡȒıȘȢ. ȂȘȞ ĮȞȘıȣȤİȓIJİ, țĮșȫȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ
  ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣ.

  ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾ ȂȆǹȉǹȇǿǹȈ

  ǼȆǿȁȅīǾ ȆǼȇǿȈȉȇȅĭǾȈ

  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 2.

  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 3.
  Ǿ ʌİȡȚıIJȡȠijȒ İȓȞĮȚ ĮȞĮıIJȡȑȥȚȝȘ țĮȚ İȜȑȖȤİIJĮȚ Įʌȩ ȑȞĮȞ
  ʌİȡȚıIJȡȠijȑĮ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ.
  Ȃİ IJȠIJȡȣʌȐȞȚ țȡĮIJȘȝȑȞȠ ıİ țĮȞȠȞȚțȒ șȑıȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ,
  Ș țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȠȣ İʌȚȜȠȖȑĮ ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
  IJȠʌȠșİIJİȓIJĮȚ ıIJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ IJȠȣ įȚĮțȩʌIJȘ ȖȚĮ IJȡȪʌȘȝĮ
  ʌȡȠȢ IJĮ ȝʌȡȠȢ. Ǿ țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȡȣʌȒȝĮIJȠȢ ĮȞIJȚıIJȡȑijİIJĮȚ
  ȩIJĮȞ Ƞ İʌȚȜȠȖȑĮȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJĮ įİȟȚȐ IJȠȣ įȚĮțȩʌIJȘ.
  ȇȣșȝȓȗȠȞIJĮȢ IJȠȞ İʌȚȜȠȖȑĮ ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ ıIJȘ șȑıȘ off
  (țİȞIJȡȚțȩ țȜİȓįȦȝĮ) ȝİȚȫȞİIJĮȚ Ș ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮ IJȣȤĮȓĮȢ
  İțțȓȞȘıȘȢ ȩIJĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ İȡȖĮȜİȓȠ.

  Ŷ

  ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȠȞ İʌȚȜȠȖȑĮ ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ ıIJȘȞ țİȞIJȡȚțȒ
  șȑıȘ.

  Ŷ

  ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȩʌȦȢ ijĮȓȞİIJĮȚ
  ıIJȠ ıȤȑįȚȠ.

  Ŷ

  ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ ȠȚ İıȠȤȑȢ ıIJȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ IJȘȢ
  ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ țȜİȚįȫȞȠȣȞ ıIJȘ șȑıȘ IJȠȣȢ țĮȚ ȩIJȚ Ș
  ȝʌĮIJĮȡȓĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ IJȠʌȠșİIJȘȝȑȞȘ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ ʌȡȚȞ
  ȟİțȚȞȒıİIJİ IJȘ ȤȡȒıȘ IJȠȣ.

  ǹĭǹǿȇǼȈǾ ȂȆǹȉǹȇǿǹȈ

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ

  ȆȇȅȈȅȋǾ

  ǹijĮȚȡİȓIJİ ʌȐȞIJĮ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ Įʌȩ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ ıĮȢ ȩIJĮȞ
  ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖİȓIJİ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ, țȐȞİIJİ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ,
  İȖțĮșȚıIJȐIJİ Ȓ ĮijĮȚȡİȓIJİ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ, IJȠ țĮșĮȡȓȗİIJİ
  Ȓ įİȞ IJȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ. ǹijĮȚȡȫȞIJĮȢ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ
  ĮʌȠijİȪȖİIJİ IJȘȞ IJȣȤĮȓĮ ȑȞĮȡȟȘ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
  ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ıȠȕĮȡȩ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ.
  Ŷ

  ȀȜİȚįȫıIJİ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ IJȠʌȠșİIJȫȞIJĮȢ
  ʌİȡȚıIJȡȠijȚțȩ İʌȚȜȠȖȑĮ ıIJȘȞ țİȞIJȡȚțȒ șȑıȘ.

  Ŷ

  ȆȚȑıIJİ IJĮ ȐȖțȚıIJȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮijĮȚȡȑıİIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ

  Ŷ

  ǹijĮȚȡȑıIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ Įʌȩ IJȠ İȡȖĮȜİȓȠ.

  īȚĮ ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ȕȜȐȕİȢ ıIJĮ ȖȡĮȞȐȗȚĮ, ĮijȒȞİIJİ
  ʌȐȞIJĮ IJȠ IJıȠț ȞĮ ıIJĮȝĮIJȐİȚ IJİȜİȓȦȢ ʌȡȚȞ ĮȜȜȐȟİIJİ IJȘȞ
  țĮIJİȪșȣȞıȘ ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ.
  īȚĮ ȞĮ ıIJĮȝĮIJȒıİIJİ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ, ĮijȒıIJİ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ țĮȚ
  ʌİȡȚȝȑȞİIJİ ȑȦȢ ȩIJȠȣ IJȠ IJıȠț ıIJĮȝĮIJȒıİȚ IJİȜİȓȦȢ.
  ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȉȠ IJȡȣʌȐȞȚ įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ĮȞ Ƞ İʌȚȜȠȖȑĮȢ
  ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıʌȡȦȖȝȑȞȠȢ įİȟȚȐ Ȓ
  ĮȡȚıIJİȡȐ.
  ȂȘȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ ıİ ȤĮȝȘȜȑȢ IJĮȤȪIJȘIJİȢ
  ȖȚĮ ȝİȖȐȜĮ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıIJȒȝĮIJĮ. Ǿ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ıİ ȤĮȝȘȜȑȢ
  IJĮȤȪIJȘIJİȢ ȝİ ıȣȞİȤȒ ȤȡȒıȘ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ
  ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘ ıIJȠ IJȡȣʌȐȞȚ. ǹȞ ıȣȝȕİȓ ĮȣIJȩ, ȥȣȤȡȐȞİIJİ
  IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȫȞIJĮȢ IJȠ ȤȦȡȓȢ ijȠȡIJȓȠ țĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ
  IJĮȤȪIJȘIJĮ.

  IJȠȞ

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
  ȉĮ İȡȖĮȜİȓĮ ʌȠȣ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ ȝİ ȝʌĮIJĮȡȓĮ İȓȞĮȚ
  ʌȐȞIJĮ ıİ țĮIJȐıIJĮıȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ. īȚ’ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ ȜȩȖȠ,
  țȜİȚįȫȞİIJİ ʌȐȞIJĮ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ ȩIJĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ
  IJȠ İȡȖĮȜİȓȠ Ȓ IJȠ ȝİIJĮijȑȡİIJİ ıIJȠ ʌȜȐȚ ıĮȢ.

  ȉȈȅȀ ȋȍȇǿȈ ȀȁǼǿǻǿ
  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 4.
  ȉȠ IJȡȣʌȐȞȚ įȚĮșȑIJİȚ IJıȠț ȤȦȡȓȢ țȜİȚįȓ ȖȚĮ ıijȓȟȚȝȠ Ȓ
  ĮʌȠįȑıȝİȣıȘ IJȦȞ țȠʌIJȚțȫȞ įȚȐIJȡȘıȘȢ ıIJĮ ıĮȖȩȞȚĮ IJıȠț.
  ȉĮ ȕȑȜȘ ıIJȠ IJıȠț įİȓȤȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ʌȠȚĮ țĮIJİȪșȣȞıȘ ʌȡȑʌİȚ
  ȞĮ ʌİȡȚıIJȡĮijİȓ IJȠ ıȫȝĮ IJıȠț ȖȚĮ ȞĮ ȀȁǼǿǻȍȈǼǿ (ıijȓȟȚȝȠ)
  Ȓ ȄǼȀȁǼǿǻȍȈǼǿ (ĮʌȠįȑıȝİȣıȘ) IJȠ țȠʌIJȚțȩ įȚȐIJȡȘıȘȢ.

  ǻǿǹȀȅȆȉǾȈ
  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 3.
  īȚĮ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȘıİIJİ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ, ʌȚȑıIJİ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ.
  īȚĮ ȞĮ IJȠ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘıİIJİ, ĮijȒıIJİ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ.
  ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǵIJĮȞ Ƞ İʌȚȜȠȖȑĮȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȘȞ țİȞIJȡȚțȒ
  șȑıȘ, Ƞ įȚĮțȩʌIJȘȢ İȓȞĮȚ țȜİȚįȦȝȑȞȠȢ.

  110 • Page 115

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  ǼȜȜȘȞȚțȐ
  IJȠȣ ȕȑȜȠȣȢ ȝİ ȑȞįİȚȟȘ UNLOCK ȖȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJĮ ıĮȖȩȞȚĮ
  IJıȠț. ȂȘȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ țȜİȚįȓ ȖȚĮ ȞĮ ıijȓȟİIJİ Ȓ ȟİıijȓȟİIJİ
  IJĮ ıĮȖȩȞȚĮ IJȠȣ IJıȠț.

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
  ȂȘȞ țȡĮIJȐIJİ IJȠ IJıȠț ȝİ IJȠ ȑȞĮ ȤȑȡȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ
  IJȘȞ ȚıȤȪ IJȠȣ IJȡȣʌĮȞȚȠȪ ȖȚĮ ȞĮ ıijȓȟİIJİ IJĮ ıĮȖȩȞȚĮ
  IJıȠț ıIJȠ țȠʌIJȚțȩ įȚȐIJȡȘıȘȢ. ȉȠ ıȫȝĮ IJıȠț ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
  ȖȜȚıIJȡȒıİȚ Įʌȩ IJȠ ȤȑȡȚ ıĮȢ Ȓ ȞĮ ȖȜȚıIJȡȒıİȚ IJȠ ȓįȚȠ IJȠ
  ȤȑȡȚ ıĮȢ țĮȚ ȞĮ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮijȒ ȝİ IJȠ ʌİȡȚıIJȡİijȩȝİȞȠ
  țȠʌIJȚțȩ įȚȐIJȡȘıȘȢ. ȊʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ĮIJȣȤȒȝĮIJȠȢ țĮȚ
  ıȠȕĮȡȠȪ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȠȪ.

  Ŷ

  ǼȆǿȁȅīǼǹȈ ǻȊȅ ȉǹȋȊȉǾȉȍȃ (ȊȌǾȁǾ-ȋǹȂǾȁǾ)
  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 9.
  DzȞĮȢ įȚĮțȩʌIJȘȢ ȠȜȓıșȘıȘȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
  IJȠȣ IJȡȣʌĮȞȚȠȪ țĮȚ ıĮȢ İʌȚIJȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ IJĮȤȪIJȘIJĮ
  ȤĮȝȘȜȒ (1) Ȓ ȣȥȘȜȒ (2). ǵIJĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ
  ıİ IJĮȤȪIJȘIJĮ ȤĮȝȘȜȒ (1), Ș IJĮȤȪIJȘIJĮ ȝİȚȫȞİIJĮȚ țĮȚ Ș ȝȠȞȐįĮ
  ȑȤİȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȘ ȚıȤȪ țĮȚ ȡȠʌȒ. ǵIJĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ
  IJȡȣʌȐȞȚ ıİ IJĮȤȪIJȘIJĮ ȣȥȘȜȒ (2), Ș IJĮȤȪIJȘIJĮ ĮȣȟȐȞİIJĮȚ țĮȚ
  Ș ȝȠȞȐįĮ ȑȤİȚ ȜȚȖȩIJİȡȘ ȚıȤȪ țĮȚ ȡȠʌȒ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ
  IJȘȞ IJĮȤȪIJȘIJĮ ȤĮȝȘȜȒ (1) ȖȚĮ İijĮȡȝȠȖȑȢ ʌȠȣ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ
  ȣȥȘȜȒ ȚıȤȪ țĮȚ ȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ IJĮȤȪIJȘIJĮ ȣȥȘȜȒ (2) ȖȚĮ
  İijĮȡȝȠȖȑȢ ʌȠȣ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ ȖȡȒȖȠȡȠ IJȡȪʌȘȝĮ Ȓ ȕȓįȦȝĮ.

  ĭȊȁǹȄǾ ǼȄǹȇȉǾȂǹȉȍȃ
  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 5.
  ǵIJĮȞ įİȞ ȖȓȞİIJĮȚ ȤȡȒıȘ, IJĮ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ
  ȝİ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ IJȠʌȠșİIJȘșȠȪȞ ıIJȠ ȤȫȡȠ
  ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȘ ȕȐıȘ IJȠȣ IJȡȣʌĮȞȚȠȪ.
  ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾ ȀȅȆȉǿȀȍȃ
  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 6 - 7.
  Ŷ

  ȀȜİȚįȫıIJİ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ IJȠʌȠșİIJȫȞIJĮȢ
  ʌİȡȚıIJȡȠijȚțȩ İʌȚȜȠȖȑĮ ıIJȘȞ țİȞIJȡȚțȒ șȑıȘ.

  Ŷ

  ǹȞȠȓȟIJİ Ȓ țȜİȓıIJİ IJĮ ıĮȖȩȞȚĮ IJıȠț ıİ ıȘȝİȓȠ ȩʌȠȣ IJȠ
  ȐȞȠȚȖȝĮ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮijȡȫȢ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ Įʌȩ IJȠ ȝȑȖİșȠȢ
  IJȠȣ țȠʌIJȚțȠȪ ʌȠȣ șȑȜİIJİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ.
  ǼʌȓıȘȢ, ĮȞĮıȘțȫıIJİ İȜĮijȡȐ IJȠ ȝʌȡȠıIJȚȞȩ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ
  IJȡȣʌĮȞȚȠȪ ȖȚĮ ȞĮ ȝȘ ʌȑıİȚ IJȠ țȠʌIJȚțȩ Įʌȩ IJȠ ıĮȖȩȞȚ
  IJıȠț.

  Ŷ

  ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȠ țȠʌIJȚțȩ įȚȐIJȡȘıȘȢ.

  ǹijĮȚȡȑıIJİ IJȠ țȠʌIJȚțȩ įȚȐIJȡȘıȘȢ.

  ȇȊĬȂǿǽȅȂǼȃȅȈ ȈȊȂȆȁǼȀȉǾȈ ȇȅȆǾȈ

  IJȠȞ

  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 8.
  ǵIJĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ-țĮIJıĮȕȓįȚ ȖȚĮ įȚȐijȠȡİȢ
  İijĮȡȝȠȖȑȢ ȕȚįȫȝĮIJȠȢ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ ȞĮ ĮȣȟȒıİIJİ
  Ȓ ȞĮ ȝİȚȫıİIJİ IJȘȞ ȡȠʌȒ ȫıIJİ ȞĮ ȝȘȞ ıȣȝȕȠȪȞ ȕȜȐȕİȢ
  țİijĮȜȫȞ țȠȤȜȚȫȞ, ıʌİȚȡȦȝȐIJȦȞ, IJİȝĮȤȓȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țȜʌ.
  īİȞȚțȐ, Ș ȑȞIJĮıȘ IJȘȢ ȡȠʌȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȘ
  įȚȐȝİIJȡȠ IJȘȢ ȕȓįĮȢ. ǹȞ Ș ȡȠʌȒ İȓȞĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȣȥȘȜȒ
  Ȓ ȠȚ ȕȓįİȢ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȝȚțȡȑȢ, ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ijșȠȡȐȢ Ȓ
  țĮIJĮıIJȡȠijȒȢ IJȦȞ ȕȚįȫȞ.
  Ǿ ȡȠʌȒ ʌȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ʌİȡȚıIJȡȑijȠȞIJĮȢ IJȠȞ įĮțIJȪȜȚȠ
  ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȡȠʌȒȢ. Ǿ ȡȠʌȒ ĮȣȟȐȞİIJĮȚ ȩIJĮȞ Ƞ įĮțIJȪȜȚȠȢ
  ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ IJȠʌȠșİIJİȓIJĮȚ ıİ ȣȥȘȜȩIJİȡȘ ȡȪșȝȚıȘ.
  Ǿ ȡȠʌȒ ȝİȚȫȞİIJĮȚ ȩIJĮȞ Ƞ įĮțIJȪȜȚȠȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ
  IJȠʌȠșİIJİȓIJĮȚ ıİ ȤĮȝȘȜȩIJİȡȘ ȡȪșȝȚıȘ.
  Ǿ ıȦıIJȒ ȡȪșȝȚıȘ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ IJȪʌȠ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ IJȠ
  ȝȑȖİșȠȢ IJȘȢ ȕȓįĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ.

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
  ȆȡȠıȑȟIJİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ IJȠ țȠʌIJȚțȩ įȚȐIJȡȘıȘȢ ȓıȚĮ
  ȝȑıĮ ıIJĮ ıĮȖȩȞȚĮ IJıȠț. ȂȘȞ İȚıȐȖİIJİ IJȠ İȟȐȡIJȘȝĮ
  IJȡȣʌĮȞȚȠȪ ıIJȚȢ ıȚĮȖȩȞİȢ ıİ ȖȦȞȓĮ țĮȚ ȝȘȞ ıijȓȖȖİIJİ IJȠ
  ıIJȠț ȝİ ȜȐșȠȢ İȚıȘȖȝȑȞȠ İȟȐȡIJȘȝĮ. ȀȐIJȚ IJȑIJȠȚȠ ȝʌȠȡİȓ
  ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ İțIJȓȞĮȟȘ IJȠȣ țȠʌIJȚțȠȪ Įʌȩ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ,
  ȠįȘȖȫȞIJĮȢ ıİ ʌȚșĮȞȩ ıȠȕĮȡȩ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ Ȓ ȕȜȐȕȘ
  ıIJȠ IJıȠț.

  ȆȇȅȈǹȇȂȅīǾ ȇȅȆǾȈ

  ȈijȓȟIJİ IJĮ ıĮȖȩȞȚĮ IJȠȣ IJıȠț ıIJȘȞ țİijĮȜȒ IJȠȣ
  IJȡȣʌĮȞȚȠȪ.
  ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȆİȡȚıIJȡȑȥIJİ IJȠ ıȫȝĮ IJıȠț ıIJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ
  IJȠȣ ȕȑȜȠȣȢ ȝİ ȑȞįİȚȟȘ LOCK ȖȚĮ ȞĮ țȜİȓıİIJİ IJĮ ıĮȖȩȞȚĮ
  IJıȠț. ȂȘȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ țȜİȚįȓ ȖȚĮ ȞĮ ıijȓȟİIJİ Ȓ ȟİıijȓȟİIJİ
  IJĮ ıĮȖȩȞȚĮ IJȠȣ IJıȠț.

  Ŷ

  ǼȞIJȠʌȓıIJİ IJȚȢ 24 ȡȣșȝȓıİȚȢ ȑȞįİȚȟȘȢ ȡȠʌȒȢ ʌȠȣ
  ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȝʌȡȠıIJȚȞȒ ȩȥȘ IJȠȣ IJȡȣʌĮȞȚȠȪ.

  Ŷ

  ȆİȡȚıIJȡȑȥIJİ IJȠȞ įĮțIJȪȜȚȠ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ıIJȘ ȡȪșȝȚıȘ
  ʌȠȣ İʌȚșȣȝİȓIJİ.

  Ŷ

  1-4

  īȚĮ ȕȓįȦȝĮ ȝȚțȡȫȞ ȕȚįȫȞ

  5-8

  īȚĮ ȕȓįȦȝĮ ȕȚįȫȞ ıİ ȝĮȜĮțȩ ȣȜȚțȩ

  9 - 12

  īȚĮ ȕȓįȦȝĮ ȕȚįȫȞ ıİ ȝĮȜĮțȐ țĮȚ
  ıțȜȘȡȐ ȣȜȚțȐ

  IJȠȞ

  13 - 16

  īȚĮ ȕȓįȦȝĮ ȕȚįȫȞ ıİ ıțȜȘȡȩ ȟȪȜȠ

  Ŷ ǹȞȠȓȟIJİ IJĮ ıĮȖȩȞȚĮ IJıȠț.
  ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȆİȡȚıIJȡȑȥIJİ IJȠ ıȫȝĮ IJıȠț ıIJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ

  17 - 20

  īȚĮ ȕȓįȦȝĮ ȝİȖȐȜȦȞ ȕȚįȫȞ

  21 -

  ȈȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ įȚȐIJȡȘıȘ

  ǹĭǹǿȇǼȈǾ ȀȅȆȉǿȀȍȃ
  ǺȜ.ȈȤȒȝĮ 6.
  Ŷ

  ȀȜİȚįȫıIJİ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ IJȠʌȠșİIJȫȞIJĮȢ
  ʌİȡȚıIJȡȠijȚțȩ İʌȚȜȠȖȑĮ ıIJȘȞ țİȞIJȡȚțȒ șȑıȘ.

  111 • Page 116

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  ǼȜȜȘȞȚțȐ
  Ŷ

  ȄİțȚȞȒıIJİ IJȠ IJȡȪʌȘȝĮ ıİ ʌȠȜȪ ȤĮȝȘȜȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ ȖȚĮ
  ȞĮ ȝȘ ȖȜȚıIJȡȒıİȚ IJȠ țȠʌIJȚțȩ Įʌȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ İțțȓȞȘıȘȢ.
  ǹȣȟȒıIJİ IJȘȞ IJĮȤȪIJȘIJȐ ıĮȢ țĮșȫȢ IJȠ țȠʌIJȚțȩ
  İȚıȑȡȤİIJĮȚ ıIJȠ ȣȜȚțȩ.

  Ŷ

  ǵIJĮȞ IJȡȣʌȐIJİ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȡȪʌİȢ, IJȠʌȠșİIJȒıIJİ ȑȞĮ
  țȠȝȝȐIJȚ ȟȪȜȠȣ ʌȓıȦ Įʌȩ IJȠ țȠȝȝȐIJȚ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ
  įȠȣȜİȪİIJİ, ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ ʌİȡȐıȠȣȞ IJȡĮȤȚȐ țȠȝȝȐIJȚĮ Ȓ
  șȡĮȪıȝĮIJĮ ıIJȘȞ ʌȓıȦ ʌȜİȣȡȐ IJȘȢ IJȡȪʌĮȢ.

  ȉȇȊȆǾȂǹ
  Ŷ

  ǼȜȑȖȟIJİ IJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȠȣ ʌİȡȚıIJȡȠijȚțȠȪ İʌȚȜȠȖȑĮ
  ȖȚĮ ȞĮ ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ İȓȞĮȚ ıIJȘ ıȦıIJȒ ȡȪșȝȚıȘ
  (ȝʌȡȠıIJȐ Ȓ ȩʌȚıșİȞ).

  Ŷ

  ǹıijĮȜȓıIJİ IJȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ IJȡȣʌȒıİIJİ ıİ ȝȑȖȖİȞȘ Ȓ
  ȝİ ıijȚȖțIJȒȡİȢ ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ ȖȣȡȓıİȚ țĮșȫȢ IJȠ țȠʌIJȚțȩ șĮ
  ʌİȡȚıIJȡȑijİIJĮȚ.

  Ŷ

  ȀȡĮIJȒıIJİ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ țĮȜȐ țĮȚ IJȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȠ țȠʌIJȚțȩ
  ıIJȠ ıȘȝİȓȠ ʌȠȣ șȑȜİIJİ ȞĮ IJȡȣʌȒıİIJİ.

  Ŷ

  ȆȚȑıIJİ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ ȖȚĮ ȞĮ ȟİțȚȞȒıİIJİ IJȠ IJȡȪʌȘȝĮ.

  Ŷ

  ȆȚȑıIJİ IJȠ țȠʌIJȚțȩ ȝȑıĮ ıIJȠ IJİȝȐȤȚȠ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ
  İȡȖȐȗİıIJİ, ĮıțȫȞIJĮȢ ȝȩȞȠ ȩıȘ ʌȓİıȘ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȖȚĮ
  ȞĮ ıȣȞİȤȚıIJİȓ Ș țȠʌȒ. ȂȘȞ ʌȚȑȗİIJİ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ țĮȚ ȝȘȞ
  ĮıțİȓIJİ ʌȓİıȘ ȖȚĮ ȞĮ ȝİȖĮȜȫıİIJİ IJȘȞ ȠʌȒ. ǹijȒıIJİ IJȠ
  İȡȖĮȜİȓȠ ȞĮ țȐȞİȚ IJȘ įȠȣȜİȚȐ.

  ȉȇȊȆǾȂǹ ȂǼȉǹȁȁȅȊ
  īȚĮ ȝȑȖȚıIJȘ ĮʌȩįȠıȘ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ĮIJıĮȜȑȞȚĮ țȠʌIJȚțȐ
  ȣȥȘȜȒȢ IJĮȤȪIJȘIJĮȢ ıIJȠ IJȡȪʌȘȝĮ ȝİIJȐȜȜȠȣ Ȓ ĮIJıĮȜȚȠȪ.
  Ŷ

  ȄİțȚȞȒıIJİ IJȠ IJȡȪʌȘȝĮ ıİ ʌȠȜȪ ȤĮȝȘȜȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ ȖȚĮ
  ȞĮ ȝȘ ȖȜȚıIJȡȒıİȚ IJȠ țȠʌIJȚțȩ Įʌȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ İțțȓȞȘıȘȢ.

  Ŷ

  ǻȚĮIJȘȡİȓIJİ ıIJĮșİȡȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ țĮȚ ʌȓİıȘ ʌȠȣ ıĮȢ
  İʌȚIJȡȑʌİȚ ȞĮ țȩȕİIJİ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌİȡșİȡȝĮȓȞİIJĮȚ IJȠ
  țȠʌIJȚțȩ. Ǿ İijĮȡȝȠȖȒ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ:
  Ɣ ȊʌİȡșİȡȝĮȓȞİȚ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ.
  Ɣ ĭșİȓȡİȚ IJĮ ȑįȡĮȞĮ.
  Ɣ ȁȣȖȓȗİȚ Ȓ țĮȓİȚ IJĮ țȠʌIJȚțȐ.
  Ɣ ȆȡȠțĮȜİȓ IJȡȪʌİȢ İțIJȩȢ țȑȞIJȡȠȣ Ȓ ȝİ ȐIJĮțIJȠ
  ıȤȒȝĮ.
  ǵIJĮȞ IJȡȣʌȐIJİ ȝİȖȐȜİȢ IJȡȪʌİȢ ıİ ȝȑIJĮȜȜȠ, ȟİțȚȞȒıIJİ
  ȝİ ȝȚțȡȩ țȠʌIJȚțȩ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȫıIJİ IJȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıĮȢ ȝİ
  ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ. ǼʌȓıȘȢ, ȜȚʌȐȞİIJİ IJȠ țȠʌIJȚțȩ ȝİ ȜȐįȚ ȖȚĮ
  ȞĮ ȕİȜIJȚȦșİȓ Ș ȚțĮȞȩIJȘIJĮ IJȡȣʌȒȝĮIJȠȢ țĮȚ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ Ș
  įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ.

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
  ȀĮIJȐ IJȘȞ İȓıȠįȠ IJȠȣ țȠʌIJȚțȠȪ, ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮ
  IJȠ İȡȖĮȜİȓȠ ȞĮ «ʌȚĮıIJİȓ». Ȉİ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ,
  IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ ȑȤİȚ IJȘȞ IJȐıȘ ȞĮ ʌȚȐȞİIJĮȚ țĮȚ ȞĮ țȜȦIJıȐİȚ
  țȩȞIJȡĮ ıIJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ, țȐIJȚ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ
  ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĮʌȫȜİȚĮ IJȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ȩIJĮȞ ʌİȡȞȐİȚ ȝȑıĮ
  Įʌȩ ȣȜȚțȩ. ǹȞ įİȞ İȓıIJİ ʌȡȠİIJȠȚȝĮıȝȑȞȠȚ ȖȚĮ țȐIJȚ IJȑIJȠȚȠ,
  Ș ĮʌȫȜİȚĮ İȜȑȖȤȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ʌȚșĮȞȩ
  ıȠȕĮȡȩ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ.

  Ŷ

  ȈȊȃȉǾȇǾȈǾ
  Ŷ

  Ŷ

  ǵIJĮȞ
  IJȡȣʌȐIJİ
  ıțȜȘȡȑȢ,
  ȜİȓİȢ
  İʌȚijȐȞİȚİȢ,
  ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİ ȑȞĮ țİȞIJȡȚțȩ ȤIJȪʌȘȝĮ ȖȚĮ ȞĮ
  ıȘȝİȚȫıİIJİ IJȘȞ İʌȚșȣȝȘIJȒ șȑıȘ IJȘȢ ȠʌȒȢ. DzIJıȚ įİȞ șĮ
  ȖȜȚıIJȡȐİȚ IJȠ țȠʌIJȚțȩ İțIJȩȢ IJȠȣ țȑȞIJȡȠȣ ȩIJĮȞ ȟİțȚȞȒıİȚ
  Ș ȠʌȒ.

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
  ȀĮIJȐ IJȚȢ İʌȚįȚȠȡșȫıİȚȢ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȝȩȞȠ
  ʌĮȞȠȝȠȚȩIJȣʌĮ ĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐ. Ǿ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ
  İȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ țȓȞįȣȞȠ Ȓ ȗȘȝȚȐ
  ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ.

  ǵIJĮȞ IJȡȣʌȐIJİ ȝȑIJĮȜȜĮ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİ ȑȞĮ İȜĮijȡȪ
  ȜȐįȚ ıIJȠ țȠʌIJȚțȩ ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌİȡșİȡȝĮȞșİȓ. ȉȠ ȜȐįȚ
  ʌĮȡĮIJİȓȞİȚ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ țȠʌIJȚțȠȪ țĮȚ İȞȚıȤȪİȚ
  IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȡȣʌȒȝĮIJȠȢ.

  ǹʌȠijȪȖİIJİ
  IJȘ
  ȤȡȒıȘ
  įȚĮȜȣIJȫȞ
  țĮIJȐ
  IJȠȞ
  țĮșĮȡȚıȝȩ
  ʌȜĮıIJȚțȫȞ
  İȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞ.
  ȉĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ʌȜĮıIJȚțȐ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠıIJȠȪȞ ȗȘȝȚȐ
  Įʌȩ IJȘ ȤȡȒıȘ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ įȚĮȜȣIJȫȞ ʌȠȣ įȚĮIJȓșİȞIJĮȚ
  ıIJȠ İȝʌȩȡȚȠ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȑȞĮ țĮșĮȡȩ ʌĮȞȓ ȖȚĮ ȞĮ
  ĮʌȠȝĮțȡȪȞİIJİ ȕȡȦȝȚȐ, ıțȩȞȘ, ȜȐįȚĮ, ȖȡȐıȠ țȜʌ.

  Ŷ

  ǹȞ IJȠ țȠʌIJȚțȩ țȠȜȜȒıİȚ ıIJȠ IJİȝȐȤȚȠ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ
  İȡȖȐȗİıIJİ Ȓ țȠȜȜȒıİȚ IJȠ IJȡȣʌȐȞȚ, ıIJĮȝĮIJȒıIJİ ĮȝȑıȦȢ
  IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ İȡȖĮȜİȓȠȣ. ǹijĮȚȡȑıIJİ IJȠ țȠʌIJȚțȩ
  Įʌȩ IJȠ țȠȝȝȐIJȚ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ įȠȣȜİȪİIJİ țĮȚ İȜȑȖȟIJİ ȖȚĮIJȓ
  țȩȜȜȘıİ.
  ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȉȠ IJȡȣʌȐȞȚ įȚĮșȑIJİȚ ȘȜİțIJȡȚțȩ ijȡȑȞȠ. ǵIJĮȞ
  ĮijȒȞİIJİ IJȠȞ įȚĮțȩʌIJȘ, IJȠ IJıȠț ıIJĮȝĮIJȐ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ.
  ǵIJĮȞ IJȠ ijȡȑȞȠ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ıȦıIJȐ, șĮ ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ įİȓIJİ
  ıʌȚȞșȒȡİȢ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȚȢ ȠʌȑȢ İȟĮİȡȚıȝȠȪ ıIJȠ ʌİȡȓȕȜȘȝĮ.
  ǹȣIJȩ İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ țĮȚ ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ
  ijȡȑȞȠȣ.

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
  ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ ʌȠIJȑ ȣȖȡȐ ijȡȑȞȦȞ, ȕİȞȗȓȞȘ, ʌȡȠȧȩȞIJĮ
  ȝİ ȕȐıȘ IJȠ ʌİIJȡȑȜĮȚȠ, įȚİȚıįȣIJȚțȐ ȑȜĮȚĮ, țȜʌ ȞĮ
  ȑȡșȠȣȞ ıİ İʌĮijȒ ȝİ IJĮ ʌȜĮıIJȚțȐ IJȝȒȝĮIJĮ. ȉĮʌȡȠȧȩȞIJĮ
  ĮȣIJȐ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
  ʌȡȠȟİȞȒıȠȣȞ ȗȘȝȚȐ,ȞĮ ȝİȚȫıȠȣȞ Ȓ ȞĮ țĮIJĮıIJȡȑȥȠȣȞ
  IJȠʌȜĮıIJȚțȩ.

  ȉȇȊȆǾȂǹ ȄȊȁȅȊ
  īȚĮ ȝȑȖȚıIJȘ ĮʌȩįȠıȘ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ĮIJıĮȜȑȞȚĮ țȠʌIJȚțȐ
  ȣȥȘȜȒȢ IJĮȤȪIJȘIJĮȢ ıIJȠ IJȡȪʌȘȝĮ ȟȪȜȠȣ.
  112 • Page 117

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  ǼȜȜȘȞȚțȐ
  ȆȡȠıȑȤİIJİ ıIJȘ ȤȡȒıȘ IJȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ. Ǿ
  İȞIJĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȗȘȝȚȐ ıIJȠ İȡȖĮȜİȓȠ
  țĮșȫȢ țĮȚ ıIJȠ ʌȡȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ.

  ȉĮ ȘȜİțIJȡȚțȐ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ įİȞ șĮ
  ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌIJȠȞIJĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ IJĮ ȠȚțȚĮțȐ
  ĮʌȩȕȜȘIJĮ. ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ĮȞĮțȣțȜȫıIJİ ȩʌȠȣ
  ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȠȚ ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢ.
  ȂȚȜȒıIJİ ȝİ IJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ Ȓ IJȠȞ ʌȦȜȘIJȒ
  ȖȚĮ ȞĮ ıĮȢ İȞȘȝİȡȫıȠȣȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ
  ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ.

  ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
  ȂȘȞ ʌȡȠıʌĮșȒıİIJİ ȞĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİIJİ IJȠ İȡȖĮȜİȓȠ ıĮȢ
  Ȓ ȞĮ ʌȡȠıșȑıİIJİ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ Ș ȤȡȒıȘ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įİ
  ıȣȞȚıIJȐIJĮȚ. ȉȑIJȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ ȝİIJĮIJȡȠʌȑȢ Ȓ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ
  ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮțĮIJȐȜȜȘȜȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
  İʌȚijȑȡȠȣȞ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ȝİ ıȣȞȑʌİȚĮ IJȠ
  ıȠȕĮȡȩ ıȦȝĮIJȚțȩ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ.

  ȆȇȅȈȉǹȈǿǹ ȉȅȊ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ
  ǹȞĮțȣțȜȫȞİIJİ IJȚȢ ʌȡȫIJİȢ ȪȜİȢ ĮȞIJȓ ȞĮ IJȚȢ
  ʌİIJȐIJİ ıIJȠȞ țȐįȠ ȠȚțȚĮțȫȞ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ.
  īȚĮ IJȘȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ,
  ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮ Ț įȚĮȜȠȖȒ IJȠȣ İȡȖĮȜİȓȠȣ,
  IJȦȞ İȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞ țĮȚ IJȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ IJȠȣ.

  ȆȈȊȂǺȅȁȅ

  ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ĮıijȐȜİȚĮȢ
  V
  Hz

  W
  no

  min-1

  ǺȜIJ
  İȡIJȢ
  ȈȣȞİȤȑȢ ȡİȪȝĮ
  ǼȞĮȜȜĮııȝİȞ ȡİȪȝĮ
  ǺĮIJ
  ȉĮȪIJȘIJĮ ıIJ țİȞ
  ǹȡȚșȝȢ ıIJȡȫȞ Ȓ țȚȞȒıİȦȞ ĮȞȐ ȜİʌIJ
  ǹȞĮțȣțȜȫıIJİ IJĮ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ
  ȈȣȝȝȩȡijȦıȘ CE
  ǻȚʌȜȘ ȝȠȞȦıȘ

  ĭȠȡȐIJİ ʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȐ ĮȣIJȚȫȞ
  ĭȠȡȐIJİ ʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȐ ȝĮIJȚȫȞ

  ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ įȚĮȕȐıIJİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȡȠıİțIJȚțȐ
  ʌȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİIJİ IJȠ ȝȘȤȐȞȘȝĮ.

  113 • Page 118

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Türkçe
  AÇøKLAMA
  1. AnahtarsÕz mandren
  2. ùalter
  3. Uç saklama yeri
  4. Dönüú yönü seçici (ileri/geri)
  5. Tork ayar halkasÕ
  6. SÕkÕútÕrma mandallarÕ
  7. Batarya kutusu
  8. Geri hareket
  9. øleri hareket
  10. Kilidi açma (Gevúetmek)
  11. Mandren çeneleri
  12. Kilitleme (SÕkma)
  13. Matkap ucu
  14. Tork azaltmak için
  15. Tork artÕrmak için
  16. øki hÕz diúlisi seçici
  17. Yüksek hÕz
  18. Düúük hÕz

  Model

  LSDT1202

  Batarya
  kutusu (dahil
  de÷ildir)

  Uyumlu úarj cihazi
  (dahil de÷ildir)

  BPL1220
  BPN1213

  C120D

  BPN1213

  C120N

  ÇALøùTøRMA

  UYARI
  Sizi dikkatsiz yapacak ürünle ilgili alÕúkanlÕklarÕnÕza
  izin vermeyin. Bir saniyelik dikkat bölünmesinin ciddi
  yaralanmalara neden olabilece÷ini unutmayÕn.

  UYARI
  Daima ANSI Z87.1’e uygun olarak iúaretlenmiú göz
  koruyucu kullanÕn. Bu uyarÕyÕ dikkate almamak olasÕ
  ciddi yaralanmalarla sonuçlanan gözlerinizin içine
  yabancÕ maddelerin kaçmasÕna neden olabilir.

  ÖZEL GÜVENLøK KURALLARø
  Ŷ

  Sesten koruyucular kullanÕnÕz. Gürültüye maruz
  kalmak iúitme kaybÕna neden olabilir.

  Ŷ

  Elektrik kablolar içerebilecek bir yüzey üzerinde
  çalÕútÕ÷ÕnÕzda aleti yalnÕzca yalÕtÕlmÕú veya
  kaymayan kÕsÕmlarÕndan tutunuz. Kesici aksesuarÕn
  elektrik geçen kabloyla temas etmesi, elektrikli
  aletin metal parçalarÕnÕn elektrikle yüklenmesine ve
  kullanÕcÕnÕn elektri÷e çarpÕlmasÕna neden olabilir.

  UYARI
  Bu ürünün üreticisi tarafÕndan tavsiye edilmeyen
  herhangi bir parça ya da aksesuar kullanmayÕn. Tavsiye
  edilmeyen parça ya da aksesuarlarÕn kullanÕlmasÕ ciddi
  kiúisel yaralanmalara neden olabilir.

  ÖZELLøKLER
  Gerilim

  12 V

  Mandren

  0.8-10 mm

  AkÕm anahtarÕ

  De÷iúken hÕzlÕ

  UYGULAMALAR
  Bu ürünü aúa÷Õda listelenen amaçlar için kullanabilirsiniz:
  Ɣ Her çeúit a÷aç ürünleri delme (kereste, kontrplak,
  tahta kaplama, ve sert tahta)
  Ɣ Seramik, plastik, fiberglas ve laminat delme
  Ɣ Metal delme
  DetaylÕ úarj talimatlarÕ için, batarya kutusu kullanÕm
  kÕlavuzuna ve genel güvenlik kurallarÕ bölümünde
  listelenen úarj cihazlarÕna bakÕn.

  Bota hÕz (delme modu)
  Düúük hÕz

  0 - 400 min-1

  Yüksek hÕz

  0 - 1380 min-1

  Maks. tork

  25 Nm

  A÷ÕrlÕk (batarya kutusu hariç)

  1.01 kg

  BATARYA KORUMA ÖZELLøKLERø
  Ryobi lityum iyon bataryalarÕ lityum iyon hücrelerini
  koruyan ve batarya ömrünü artÕran özellikte tasarlanmÕútÕr.
  BazÕ çalÕúma koúullarÕnda, bu yerleúik özellikler bataryanÕn
  ve aletin nikel-kadmiyum bataryalardan farklÕ olarak
  hareket etmesine neden olabilir.
  BazÕ uygulamalar esnasÕnda batarya elektroni÷i bataryaya
  kapanma sinyali gönderebilir ve bu durum aletin
  çalÕúmasÕnÕ durdurur. BataryayÕ ve aleti sÕfÕrlamak için tetik
  anahtarÕ bÕrakÕn ve iúleme kaldÕ÷ÕnÕz yerden devam edin.
  NOT: BataryanÕn daha fazla kapanmasÕnÕ önlemek için
  aleti zorlamaktan kaçÕnÕn.
  114 • Page 119

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Türkçe
  Tetik anahtarÕ bÕrakmak bataryayÕ ve aleti sÕfÕrlamÕyorsa
  batarya kutusu bitmiútir. Batarya boúalmÕúsa, lityum-iyon
  úarj cihazÕna takÕldÕ÷Õnda úarj olmaya baúlayacaktÕr.

  DÖNÜù YÖNÜ SEÇøCø
  ùekle bakÕnÕz 3.
  Uç dönüú yönü ters çevrilebilir ve tetik dü÷me yanÕnda
  bulunan bir seçici tarafÕndan kumanda edilebilir. Normal
  çalÕútÕrma konumunda elle delmede ileri dönüúlü delme
  iúlemi için dönüú yönü seçicisinin yönü tetik anahtarÕn sol
  tarafÕnda olmalÕdÕr. Seçici, tetik dü÷menin sa÷ tarafÕnda
  oldu÷u zaman delme iúlemi yönü ters çevrilmiú olur.
  Dönüú yönü seçiciyi off (kapali) (merkez kilit) konumuna
  ayarlamak alet kullanÕmda de÷ilken kazara çalÕúma
  olasÕlÕ÷ÕnÕn azalmasÕna yardÕmcÕ olur.

  BATARYA KUTUSUNUN TAKøLMASø
  ùekle bakÕnÕz 2.
  Ŷ

  Dönüú yönü seçiciyi ortaya konumlandÕrÕn.

  Ŷ

  Batarya kutusunu úekilde gösterildi÷i gibi alete takÕn.

  Ŷ

  Batarya kutusunun her iki yanÕndaki mandallarÕn yerine
  oturdu÷undan emin olun ve çalÕúmaya baúlamadan
  önce bu batarya kutusunun alete tam olarak takÕlÕ
  oldu÷undan emin olun.

  DøKKAT

  BATARYA KUTUSUNUN ÇøKARøLMASø

  Diúli hasarlarÕnÕ önlemek için, dönüú yönünü
  de÷iútirmeden önce daima mandrenin tamamen
  durmasÕnÕ bekleyin.

  UYARI
  ParçalarÕnÕ ayÕrÕrken, ayarlama yaparken, temizlik
  esnasÕnda ya da alet kullanÕlmazken batarya kutusunu
  daima matkaptan çÕkarÕn. Batarya kutusunu çÕkarmak,
  ciddi kiúisel yaralanmalara neden olabilecek aletin
  yanlÕúlÕkla çalÕúma riskini ortadan kaldÕrÕr.
  Ŷ

  Dönüú yönü seçicisini orta konuma getirerek tetik
  anahtarÕ kilitleyin.

  Ŷ

  Batarya kutusunu ayÕrmak için mandallara basÕn

  Ŷ

  Batarya kutusunu aletten çÕkarÕn.

  MatkabÕ durdurmak için, tetik anahtarÕ bÕrakÕn ve
  mandrenin tamamen durmasÕnÕ bekleyin.
  NOT: Dönüú yönü seçicisi sa÷a veya sola tam olarak
  itilmemiúse matkap çalÕúmayacaktÕr.
  MatkabÕ uzun süre düúük hÕzlarda çalÕútÕrmaktan kaçÕnÕn.
  Sürekli kullanÕmda düúük hÕzda çalÕútÕrmak matkabÕn aúÕrÕ
  ÕsÕnmasÕna neden olabilir. Bu durum meydana gelirse,
  matkabÕ yüksüz ve tam hÕzda çalÕútÕrarak so÷utun.
  ANAHTARSIZ MANDREN
  ùekle bakÕnÕz 4.
  Matkap uçlarÕnÕ mandren çenelerinde sÕkÕútÕrmak
  veya gevúetmek için matkap anahtarsÕz bir mandrene
  sahiptir. Mandren üzerindeki ok iúaretleri, matkap ucunu
  KøLøTLEMEK (sÕkmak) ya da AÇMAK (gevúetmek)
  için mandrenin gövdesinin hangi yöne döndürülmesi
  gerekti÷ini belirtir.

  UYARI
  BataryalÕ aletler daima çalÕúma konumundadÕrlar. Bu
  sebeple, alet kullanÕlmÕyorken ya da taúÕma esnasÕnda
  dü÷me daima kilitli olmalÕdÕr.

  ùALTER
  ùekle bakÕnÕz 3.
  MatkabÕ çaliútirmak için tetik anahtara basÕn. MatkabÕ
  durdurmak için tetik anahtarÕ bÕrakÕn.
  NOT: Seçici orta konumdayken, tetik anahtar kilitli
  durumdadÕr.

  UYARI
  Mandreni tek elinizle tutmayÕn ve matkap ucu mandren
  çenelerindeyken sÕkmak için matkabÕn gücünü
  kullanmayÕn. Mandren gövdesi elinizin içinde kayabilir
  ya da eliniz kayarak dönmekte olan matkap ucuna
  temas edebilir. Bu durum ciddi kiúisel yaralanmalara
  neden olabilir.

  DEöøùKEN HIZLI
  ùekle bakÕnÕz 3.
  Tetik anahtara güçlü bir úekilde basÕldÕ÷Õnda tetik anahtar
  daha yüksek hÕzlar sa÷larken düúük hÕzlar tetik anahtara
  daha az güçlü basÕlmayla elde edilir.
  NOT: KullanÕm esnasÕnda dü÷meden ÕslÕk sesi veya
  çÕnlama sesi gelebilir. Endiúelenmeyin; bu durum normal
  dü÷me fonksiyonudur.

  UÇ SAKLAMA YERø
  ùekle bakÕnÕz 5.
  KullanÕlmadÕ÷Õnda, matkapla gelen uçlar matkabÕn alt
  tarafÕndaki saklama haznesine yerleútirilebilir.

  115 • Page 120

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Türkçe
  UÇLARøN TAKøLMASø

  gelecek hasarÕ önlemede yardÕmcÕ olmak için torku
  artÕrmak veya azaltmak gerekli hale gelir. Genel olarak
  tork gücü, vida çapÕna uyumlu olmalÕdÕr. Tork çok
  yüksekse ya da vidalar çok küçükse vidalar hasar görebilir
  veya kÕrÕlabilir.
  Tork, tork ayar halkasÕ döndürülerek ayarlanabilir. Tork
  ayar halkasÕ yüksek bir ayardaysa tork yüksektir. Tork ayar
  halkasÕ düúük bir ayardaysa tork düúüktür.
  Do÷ru ayar kullandÕ÷ÕnÕz malzemenin türüne ve vidanÕn
  boyutuna ba÷lÕdÕr.

  ùekle bakÕnÕz 6 - 7.
  Ŷ

  Dönüú yönü seçicisini orta konuma getirerek tetik
  anahtarÕ kilitleyin.

  Ŷ

  KullanmayÕ planladÕ÷ÕnÕz ucun geniúli÷inden biraz
  geniú olacak úekilde mandren çenelerini açÕn ya da
  kapayÕn. AynÕ zamanda, matkap ucunun çenelerin
  arasÕnda kayÕp düúmesini önlemek için matkabÕn ön
  kÕsmÕnÕ yukarÕ kaldÕrÕn.

  Ŷ

  Matkap ucunu takÕn.

  TORKUN AYARLANMASI

  UYARI
  Matkap ucunun mandren çenelerinin arasÕna düz
  olarak taktÕ÷ÕnÕzdan emin olun. Matkap ucunu mandren
  a÷zÕnÕn arasÕna açÕlÕ yerleútirip ardÕndan sÕkmayÕn.
  Bu durum, muhtemel ciddi kiúisel yaralanmalara veya
  mandrenin hasar görmesine neden olacak úekilde
  matkap ucunun matkaptan fÕrlamasÕna yol açabilir.

  Ŷ

  MatkabÕn ön kÕsmÕnda bulunan 24 tork gösterge
  ayarlarÕnÕ belirleyin.

  Ŷ

  Ayarlama halkasÕnÕ istedi÷iniz ayara getirin.

  Ŷ Matkap ucu üzerindeyken mandren a÷zÕnÕ sÕkÕn.
  NOT: Mandren çenelerini kapatmak için madren gövdesini
  LOCK (KøLøTLE) iúaretli okun yönünde döndürün. Mandren
  a÷zÕnÕ sÕkmak veya gevúetmek için anahtar kullanmayÕn.
  UÇLARøN ÇøKARøLMASø
  ùekle bakÕnÕz 6.
  Ŷ

  Dönüú yönü seçicisini orta konuma getirerek tetik
  anahtarÕ kilitleyin.

  Küçük vidalarÕ vidalamak için

  5-8

  Yumuúak
  malzemelere
  vidalamak için

  9 - 12

  Yumuúak ve sert malzemelere
  vidalarÕ vidalamak için

  13 - 16

  Sert tahtalara vidalarÕ vidalamak için

  17 - 20

  Küçük vidalarÕ vidalamak için

  21 -

  Delme iúlemi için

  vidalarÕ

  DELME

  Ŷ Madren çenelerini açÕn.
  NOT: Mandren çenelerini kapatmak için madren gövdesini
  UNLOCK (KøLøDøAÇ) iúaretli okun yönünde döndürün.
  Mandren a÷zÕnÕ sÕkmak veya gevúetmek için anahtar
  kullanmayÕn.
  Ŷ

  1-4

  Matkap ucunu çÕkarÕn.

  Ŷ

  Do÷ru ayar için dönüú yönü seçicisini kontrol edin
  (sola ya da sa÷a).

  Ŷ

  Matkap ucunun dönmesinden dolayÕ delinecek
  malzemenin de dönmesini önlemek için bir
  mengeneyle ya da kelepçelerle sabitleyin.

  Ŷ

  MatkabÕ sÕkÕca tutun ve matkap ucunu delinecek
  noktaya yerleútirin.

  Ŷ

  Delme iúlemine baúlamak için tetik dü÷meye basÕn.

  Ŷ

  Ucun delmesini sa÷lamak için yalnÕzca yeterli baskÕyÕ
  uygulayarak matkap ucunu iú parçasÕnÕn içine hareket
  ettirin. Bir deli÷i derinleútirmek için matkabÕ zorlamayÕn
  veya yan baskÕ uygulamayÕn. Aletin kendisinin iúi
  yapmasÕna izin verin.

  øKø HIZ DøùLøSø SEÇøCø (HøZLø-DÜùÜK)
  ùekle bakÕnÕz 9.
  düúük (1) veya yüksek (2) hÕzÕnÕ seçmek için matkabÕn
  üst kÕsmÕnda kaydÕrma dü÷mesi bulunmaktadÕr. Matkap
  düúük (1) hÕzda kullanÕlÕrken hÕz düúecek ve alet daha
  fazla güce ve torka sahip olacaktÕr. Matkap yüksek (2)
  hÕzda kullanÕlÕrken hÕz artacak ve alet daha az güce ve
  torka sahip olacaktÕr. Yüksek güç ve tork gerektiren
  uygulamalar için düúük (1) hÕzÕnÕ ve hÕzlÕ delme ya da
  vidalama uygulamalarÕ için yüksek (2) hÕzÕnÕ kullanÕn.

  UYARI
  Ucun malzemeyi yarmasÕna engel olmak için hazÕrlÕklÕ
  olun. Bu durum meydana geldi÷i zaman, matkap
  kavrama ve dönüú yönünün aksine tepme e÷ilimine
  sahiptir ve uç malzemeyi yardÕ÷Õ zaman kontrol kaybÕna
  neden olabilir. Bu duruma hazÕrlÕklÕ olmazsanÕz kontrol
  kaybÕ ciddi yaralanmalara neden olabilir.

  AYARLANABøLøR TORK KAVRAMASø
  ùekle bakÕnÕz 8.
  Çeúitli vidalama uygulamalarÕnda matkabÕn vidalama
  özelli÷ini kullanÕrken, vida baúÕna, diúlerine, iú parçasÕna
  116 • Page 121

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR

  Türkçe
  Ŷ

  Ŷ

  Pürüzsüz yüzeyler gibi delme iúleminin zor oldu÷u
  zamanlarda, istenen delik konumunu iúaretlemek için
  bir merkezleme zÕmbasÕ kullanÕn. Böylece matkap
  ucunun kaymasÕnÕ engellemiú olursunuz.

  BAKøM

  Metalleri delme esnasÕnda, matkap ucunun aúÕrÕ
  ÕsÕnmasÕnÕ önlemek için üzerine hafif bir ya÷ uygulayÕn.
  Ya÷ ucun ömrünü uzatacak ve delme hareketini
  artÕracaktÕr.

  Servis hizmetinde sadece aynÕ yedek parçalarÕ kullanÕn.
  Baúka parça kullanmak tehlike yaratabilir ya da hasara
  neden olabilir.

  UYARI

  Plastik parçalarÕ temizlerken çözeltileri kullanmaktan
  kaçÕnÕn.
  Plastiklerin ço÷u ticari kullanÕmlÕ uçucu maddeler karúÕ
  hassastÕr. Kiri, tozu, ya÷Õ ve gres ya÷Õ temizlemek için
  temiz bir bez kullanÕn.

  Ŷ

  Uç iú parçasÕnÕn içinde sÕkÕúÕrsa ya da matkap hÕz
  kaybederse aleti derhal durdurun. Ucu iú parçasÕndan
  çÕkarÕn ve sÕkÕúma nedenini belirleyin.
  NOT: Bu matkap elektrikli frene sahiptir. Tetik anahtar
  bÕrakÕldÕ÷Õ zaman mandrenin dönmesi durur. Fren tam
  olarak çalÕútÕ÷Õ zaman gövde üzerindeki havalandÕrma
  deliklerinden kÕvÕlcÕmlar görülebilir. Bu durum normaldir ve
  frenin do÷al bir hareketidir.

  UYARI
  Fren ya÷larÕnÕ, benzini, petrol esaslÕ
  delici ya÷larÕ, vb plastik parçalara temas
  úekilde
  bÕrakmayÕnÕz.
  Bu
  kimyasal
  plasti÷e zararverecek, bozacak ya da yok
  maddeleriçermektedir.

  AHùABøN DELøNMESø
  En iyi performansÕ elde etmek üzere ahúap delme
  iúlemlerinden yüksek hÕz çeli÷i uçlarÕnÕ kullanÕn.
  Ŷ

  Ucun baúlangÕç noktasÕndan kaymasÕnÕ önlemek
  için delme iúlemine çok düúük bir hÕzla baúlayÕn. Uç
  malzemenin içine girdikçe hÕzÕ artÕrÕn.

  Ŷ

  Bir taraftan di÷er tarafa delik delerken deli÷in
  arka tarafÕnda pürüzlü ve parçalara ayrÕlmÕú kenar
  görüntüsünü önlemek için iú parçasÕnÕn arkasÕna bir
  tahta yerleútirin.

  Elektrikli aletleri kötü kullanmayÕn. AúÕrÕ kullanÕmlar aleti
  ya da üzerinde çalÕúÕlan malzemeyi bozabilir.

  UYARI
  Aletinize kullanÕlmasÕ tavsiye edilmeyen aksesuarlar
  eklemeye ve de÷iúiklikler yapmaya çalÕúmayÕnÕz.
  De÷iúiklikler ya da eklemeler yasal kullanÕmÕ ortadan
  kaldÕrÕr ve ciddi ¿ziksel yaralanmalara yol açma
  tehlikesi içerir.

  METALøN DELøNMESø
  En iyi performansÕ elde etmek üzere metal veya çelik
  delme iúlemlerinde yüksek hÕz çeli÷i uçlarÕnÕ kullanÕn.
  Ŷ

  Ucun baúlangÕç noktasÕndan kaymasÕnÕ önlemek için
  delme iúlemine çok düúük bir hÕzla baúlayÕn.

  Ŷ

  Ucun aúÕrÕ ÕsÕnmadan delme iúleminin gerçekleúmesine
  olanak sa÷layan hÕzÕ ve baskÕyÕ koruyun. Çok fazla
  baskÕ uygulamak úunlara neden olur:
  Ɣ MatkabÕn aúÕrÕ ÕsÕnmasÕ
  Ɣ Mil yata÷ÕnÕn aúÕnmasÕ
  Ɣ Ucun e÷ilmesi ya da yanmasÕ
  Ɣ Merkezden kaçÕklÕk veya anormal úekilli delik
  Metal malzeme üzerinde geniú bir delik delmek için
  önce ince bir uçla delme iúlemine baúlayÕn ardÕndan
  daha kalÕn bir uçla delme iúlemini bitirin. AynÕ zamanda
  delme iúlemini iyileútirmek ve uç ömrünü uzatmak için
  ucu ya÷ ile ya÷layÕn.

  Ŷ

  ürünleri,
  edecek
  ürünler,
  edecek

  ÇEVRENøN KORUNMASø
  Ham maddeleri ev çöpleri ile birlikte atmak
  yerine geri dönüútürün. Çevreyi korumak
  için, alet, aksesuarlar ve ambalajlarlar tasnif
  edilmelidir.

  SEMBOL

  Güvenlik UyarÕsÕ
  V
  Hz

  W

  117

  Volt
  Hertz
  Do÷ru akÕm
  Alternatif akÕm
  Watt • Page 122

  GB

  FR

  DE

  ES

  IT

  NL

  PT

  DK

  SE

  FI

  NO

  RU

  PL

  CZ

  Türkçe
  no

  min-1

  Bota hÕz
  Saniyede devir veya hareket sayÕs
  Geri dönüúüme verin
  CE Uygunlu÷u
  Çift yalitim

  Koruyucu kulaklÕk kullanÕn
  Koruyucu gözlük kullanÕn

  Makineyi çalÕútÕrmadan talimatlarÕ dikkatlice
  okuyun.
  AtÕk elektrikli ürünler evsel atÕklarla birlikte
  atÕlmamalÕdÕr. Tesis bulunuyorsa lütfen geri
  dönüúüme verin. Geri dönüúümle ilgili tavsiye
  için Yerel Makamlarla veya bayi ile irtibat
  kurun.

  118

  HU

  RO

  LV

  LT

  EE

  HR

  SI

  SK

  GR

  TR • Page 123

  

     
  .. ;1$+ 241&7%65 #4' )7#4#06''& #)#+056 /#07(#%674+0) &'('%65 #0&
  &'('%6+8' 2#465 (14 # 2'4+1& 1( 69'06; (174
  /106*5 (41/ 6*' &#6' 56#6'&
  10 6*' 14+)+0#. +081+%' &4#90 72 $; 6*' 4'6#+.'4 #0& )+8'0 61 6*' '0& 75'4
  '6'4+14#6+10 %#75'& $; 014/#. 9'#4 #0& 6'#4 70#76*14+5'& 14 +/2412'4
  75' 14 /#+06'0#0%' 14 18'4.1#& #4' ':%.7&'& (41/ 6*+5 )7#4#06'' #5 #4'
  #%%'5514+'5 57%* #5 $#66'4; 2#%-5 .+)*6 $7.$5 $.#&'5 (+66+0)5 $#)5 '6%
  0 6*' '8'06 1( /#.(70%6+10 &74+0) 6*' 9#44#06; 2'4+1& 2.'#5' 6#-' 6*'
   
  241&7%6 #.10) 9+6* 6*' 2411( 1( 274%*#5' 61 ;174
  4'6#+.'4 14 0'#4'56 76*14+5'& ;1$+ '48+%'
  '064'
  *+5 9#44#06; +0 01 9#; #(('%65 ;174 .')#. 4+)*65 %10%'40+0) &'('%6+8'
  241&7%65

  

   


  ' 241&7+6 ;1$+ '56 )#4#06+ %1064' .'5 8+%'5 &' (#$4+%#6+10 '6 .'5 2+F%'5
  &E('%67'75'5 2174 70' &74E' &' 8+0)6 37#64'
  /1+5 ? %1/26'4 &'
  .# &#6' (#+5#06 (1+ 574 . 14+)+0#. &' .# (#%674' E6#$.+' 2#4 .' 4'8'0&'74 ?
  . 76+.+5#6'74 (+0#.
  '5 &E6E4+14#6+105 2418137E'5 2#4 . 7574' 014/#.' 2#4 70' 76+.+5#6+10 17
  70 '064'6+'0 #014/#. 17 010 #7614+5E 17 2#4 70' 574%*#4)' 5106 ':%.7'5
  &' .# 24E5'06' )#4#06+' &' /G/' 37' .'5 #%%'551+4'5 6'.5 37' $#66'4+'5
  #/217.'5 .#/'5 '/$1765 5#%5 '6%
  0 %#5 &' /#78#+5 (10%6+100'/'06 #7 %1745 &' .# 2E4+1&' &' )#4#06+'
  8'7+..'< '081;'4 .' 241&7+6  #8'% .# 24'78' & #%*#6 ? 8164'
  (1740+55'74 17 #7
  '064' '48+%' )4EE ;1$+ .' 2.75 241%*' &' %*'< 8175
  15 &41+65 .E)#7: 5' 4#22146#06 #7: 241&7+65 &E('%67'7: 0' 5106 2#5 4'/+5
  '0 %#75' 2#4 .# 24E5'06' )#4#06+'

   

   

  

  N4 #..' ;1$+ 41&7-6' )+.6 '+0' #4#06+' )')'0 #6'4+#. 70&
  '4#4$'+670)5('*.'4 (N4 '+0'0 !'+64#7/ 810 8+'470&<9#0<+)
  10#6'0 #$ &'/ #67/ &'4 81/ +'&'48'4-A7('4 (N4 &'0 0&$'076<'4
  #75)'56'..6'0 4+)+0#.4'%*070)
  '*.'4 &+' #7( 470& '+0'4 014/#.'0 $076<70) '+0'4 70$'4'%*6+)6'0 1&'4
  (#.5%*'0 #4670) 1&'4 #0&*#$70) 1&'4 &74%* '+0' =$'4$'.#5670) #7(64'6'0
  5+0& 810 &'4 #4#06+' #75)'5%*.155'0 +'5 )+.6 #7%* (N4 !7$'*K46'+.' 9+'
  #66'4+'0 .N*$+40'0 A)'$.A66'4 05#6<56N%-' '76'. 759
  '0&'0 +' &#5 41&7-6 +/ #.. '+0'5 '('-65 +00'4*#.$ &'5
  #4#06+'<'+64#7/'5 +0 

 • Page 124

  

    
  

  ;1$+ )#4#06'4#4 &'00# 241&7-6 /16 (#$4+-#6+105('. 1%* &'('-6# &'.#4
  70&'4 6,7)1(;4#
  /C0#&'4 4A-0#6 (4C0 &'6 &#67/ 51/ #0)'5
  2C 14+)+0#.(#-674#0 (#5656A..& #8 C6'4(K45A.,#4'0 1%* K8'4.A/0#& 6+..
  5.76#08A0&#4'0
  '00# )#4#06+ 6A%-'4 +06' 5-#&14 51/ (K4145#-#5 #8 014/#.6 5.+6#)'
  #8 1014/#. '..'4 16+..C6'0 #08A0&0+0) '..'4 5-K65'. '..'4 #8 K8'4$'.#560+0)
  '0 6A%-'4 +06' *'..'4 6+..$'*K4 51/ $#66'4+'4 ).K&.#/214 $.#& A0&56;%-'0
  2C5#4 158
   *A0&'.5' #8 ('.#-6+) (70-6+10 /'&#0 )#4#06+0 A4 + -4#(6 5-#.. 241&7-6'0
  5A0&#5  
    6+..5#//#05 /'& +0-K25$'8+5'6
  6+.. .'8'4#06K4'0 '..'4 6+.. 0A4/#56' 5'48+%'%'06'4 51/ #7-614+5'4#65 #8
  ;1$+
  ' 4A66+)*'6'4 51/ .#)'0 )'4 + (K4*C..#0&' 6+.. &'('-6# 241&7-6'4 +(4C)#5A665
  +06' #8 &'00# )#4#06+  
   

  A..A ;1$+ 67166''..# 10 8#./+56758+#6 ,# 8+#..+5'6 15#6 -#66#8# 871&'0
  -- 6#-77 #.-72'4A+5''0 1561-7+66++0 6#+ .#5-770 /'4-+6;56A 15612A+8A56A
  .7-+'0
  #-77 '+ -#6# 014/##.+56# -7.7/+5'56# '2A014/##.+56# 6#+ -+'..'6;56A
  -A;6K56A 6#+ ;.+-714/+67-5'56# #+*'7670'+6# 8#*+0-1,# '+-A .+5A8#4756'+6#
  -76'0 #--7,# 21.66+/1+6# 6'4+A 2755',# ,0'
  +-A.+ 6#-77#+-#0# +./##0677 61+/+06#*A+4+K+6A 8+' 
   
  6716' 156161&+567-5+0''0 /;;,A.++--''5''0 6#+ .A*+/2AA0 ;1$+
  -'5-75*71.6#/110
  A/A 6#-77 '+ 8#+-76# 8+#..+5+# 67166'+6# -15-'8++0 .#-+2'4756'+5++0
  1+-'7-5++0

  

    
  

  '66' ;1$+ 241&7-6'6 '4 )#4#06'46 /16 (#$4+-#5,105('+. 1) &'('-6' &'.'4
  + 6,7'1)(+4'
  /C0'&'4 (4# &#61'0 51/ 56C4 2C (#-674#'0 7656'&6 #8
  (14*#0&.'4'0 6+. 5.766$47-'4'0
  #4#06+'0 $146(#..'4 &'451/ 5-#&'0' '4 (14C45#-'6 #8 014/#. 5.+6#5,'
  7014/#. '..'4 7#7614+5'46 $47- '..'4 18'4$'.#560+0) 1) ),'.&'4 +--' 6+.$'*R4
  51/ $#66'4+'4 .;52Q4'4 $.#& $+65 215'4 158
   6+.('..' (70-5,105('+. 70&'4 )#4#06+2'4+1&'0 5-#. 241&7-6'6 .'8'4'5 +
    6+.56#0& 5#//'0 /'& -,R25$'8+5'6 6+. (14*#0&.'4 '..'4 6+.
  0Q4/'56' #7614+5'46' ;1$+ 5'48+%'5'06'4
  +0' .18/'55+)' 4'66+)*'6'4 /'& *'05;0 6+. &'('-6' 241&7-6'4 '4 +--' 2C8+4-'6
  #8 &'00' )#4#06+'0

  

  ÉÄêÄçíàü - ìëãéÇàü

  ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl RYOBI „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÓÚ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
  ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËÈ Ì‡ 2 „Ó‰‡ ÒÓ ‰Ìfl ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÔÓÍÛÔÍË,
  Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÓË„Ë̇ΠҘÂÚ‡, ‚˚ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂβ.
  èÓ‚ÂʉÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ ÂÁÛθڇÚ ӷ˚˜ÌÓ„Ó ËÁÌÓÒ‡, ÌÂÌÓχθÌÓ„Ó
  ËÎË Á‡Ô¢ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂ„ÛÁÍÓÈ,Ì ÔÓÍ˚‚‡˛ÚÒfl ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËÂÈ, Ú‡ÍÊÂ Í‡Í Ë ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚, Ú‡ÍË ͇Í
  ·‡Ú‡ÂË, ·ÏÔÓ˜ÍË, ˆÓÍÎË, Ô‡ÚÓÌ˚, ϯÍË Ë Ú.‰.
  Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÓÏÍË ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÓÚÓ¯ÎËÚÂ
  ÔÓ‰ÛÍˆË˛ çÖêÄáéÅêÄççéâ Ò ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂÏ ÔÓÍÛÔÍË Ç‡¯ÂÏÛ
  ÔÓ‰‡‚ˆÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ ñÂÌÚ íÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ryobi.
  ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ LJ¯Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ Ô‡‚‡, ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í
  ‰ÂÙÂÍÚÌÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË.

  

   


   

  # 0+0+',4;: 231&6-5 :1$+ 6&;+'.10# ,'45 &86.'50+# )8#3#0%,# 0#
  6-3:5' 8#&: (#$3:%;0' 13#; 0# ;&'('-518#0' %;+7%+ -3'4 )8#3#0%,+
  &86&;+'456 %;5'3'%* /+'4++%: ;#%;:0# 4++ 1& 8+'>'%', &#5:
  8+&0+','%', 0# 13:)+0#.' (#-563: 8:45#8+10', 23;'; 423;'&#8%+ &.#
  145#5'%;0')1 0#$:8%:
  8#3#0%,# 5# 0+' 1$',/6,' ;0+4;%;'0+# 8:0+-#,'%')1 ; 013/#.0')1
  ;6>:%+# %;: 5'> 64;-1&;'3 42181&18#0:%* 0#&/+'30' '-42.1#5#%,'
  .6$ 0+'8!#7%+8' -104'38#%,' %;: 0+'1&218+'&0+/ 6>:5-18#0+'/
  0+';)1&0:/ ; 23;';0#%;'0+'/
  :!'%;10' 4' ; 0+', 3D80+'>
  #-%'413+# 5, #-6/6.#513: >#3D8-+ 1453;# -13%D8-+ 813-+ +5&
  8:2#&-6 458+'3&;'0+# ;!')1 (60-%,1018#0+# 21&%;#4 1-3'46
  )8#3#0%:,0')1 2314+/: 1 4-+'318#0+'   
  231&6-56 83#; ; &181&'/ ;#-626 &1 8#4;')1 &145#8%: .6$ &1
  0#,$.+>4;')1 6513:;18#0')1

 • Page 125

  

     

  X- 231&6-5# +;',/#5'3+%.6 60 3#Z1Y#0#4 &'('-564 &+7&'4/+5 $'5364
  /)0'Y64 4'&; )#3#05+,# -#4 45%,#4 42)-# 01 3)/+0# 7#+ 2+')%&'4
  &1-6/'05# +;3#-45-Y#0#4 &#56/#
  13/%.#4 01.+'51Y#0#4 0'2+.07#315#4 0'2#3'+;#4 #2-12'4 #2+'Y#0%4
  7#+ 2%34.1&;'4 3#&-514 &'('-564 )#3#05+,# 0'4'&; )#3#05+,# 0'#55+'%#4
  #3- 6; #-6/6.#513+'/ 426.&;-5)/ #4/'4+'/ -#.5+'/ 655
  # )#3#05+,#4 2'3+1&# .#+-% 3#&64+'4 -1:/' #5)3+';+'5  
  231&6-56 #3 +')%&+ #245+23+01Y+'/ &1-6/'05+'/ 4#7#/ &-.'3+/ 7#+
  567%-#,% :1$+ 4'37+4# %'053%
  #3#05+,# 0'4-#3 #3 .+-6/6 015'+-5%4 5+'4-$#4 #55+'%-$% 6; &'('-5-7+'/
  231&6-5+'/

  

     ! 

  #3#0561,#/' -#& Y+#/' 23+'5#+4' /*0'4+64 23#&'&#05 061
  2+3/1,1 2+3-+/1 #3 23+45#5:/1 &#514 0631&:514 #05 -7+51 0'$64
  /'&Z+#)= +3 )#/:$14 &'('-5=
  '('-5#+ &*. .23#451 0#6&1,+/1 +3 064+&*7*,+/1 0'5+0-#/1 +3
  0'.'+45+01 0#6&1,+/1 +3 23+'Z+:314 #3 2'3-317= . )#3#05+,14 #2+/5.
  0'.'+0# #+2 2#5 )#3#05+,# 0'5'+-+#/# 51-+'/4 23+'&#/4 -#+2
  $#5'3+,14 .'/265*4 #05)#.+#+ +3 2#0
  '&+/1 #57',6 )#3#05+0+6 .#+-15#32+6 !  23+'5#+4' 46
  2+3-+/1 &#514 .31&:/6 )3'Z+0-+5' 2#3&#7*,6+ #3$# . #35+/+#64+'
  O:1$+N 5'%*0+0+1 #25#30#7+/1 %'053'
  :4= 45#565+0*4 5'+4*4 )'&+/= 563+0$+= 231&6-5= #5Z7+.)+6 )#3#05+,14
  0*3# #23+$1,#/14
   
  
  ?'41.'7# 5115' )#3#05++ -#5#$ -#*'-I/0' 0'.,# -66 ,11-46.
  /#5'3,#.+ ,# 5115'7#./+45#/+4' &'('-5+& /+4 *#--#$ -'*5+/# 0+0)
  /+4 5G'45#5#-4' #37' 7G+ 4##5'.'*' -662?'7#45
  #7#.+4' -#465#/+4' ,# -6.6/+4' 71.+5#/#5# 7??3# *11.&#/+4' 7G+
  I.'-113/64' -?+)64 5'--+06& &'('-5+& -?'41.'7# )#3#05++ #..# '+
  -66.6 0#)6 '+ -66.6 )#3#05++ #..# -# .+4#7#364564 4* #-6& 2+30+&
  5'3#& 14#-'4'& ,0'
  #3#05++2'3+11&+. '4+0'7# 5G3-' -133#. 5#)#45#)' 511&' 2#.60 
  M 0+0) -114 1456 5G'0&#7#
  &1-6/'0&+)# 1/# -1*#.+-6.' '&#4+/II,#.' 7G+ .?*+/#44' :1$+
  *11.&64-'4-64'44'
  #3#05++ '+ /G,65# 5'+' 4'#&64.+--' G+)64+ &'('-54'5' 511&'5'
  46*5'4

  

   

   

  7#, :1$+ 231+;71& ,' 21& )#3#0%+,1/ ;# 47' 0'&145#5-' 6065#3
  &7#&'4'5 + Q'5+3+ /,'4'%# 1& &#56/# -1,+ 4' 0#.#;+ 0# 13+)+0#.01/
  3#Q606 -1,+ ,' 231&#7#Q +;&#1 -3#,0,'/ -13+40+-6
  5'P'0,# 6;31-17#0# 013/#.01/ 6213#$1/ 0'23+-.#&0+/ +.+
  0'&1;71.,'0+/ -13+5'0,'/ +.+ 1&3L#7#0,'/ +.+ 2#- 23'7'.+-+/
  125'3'P'0,'/ 0+46 6-.,6Q'0# 6 176 )#3#0%+,6 -#1 0+ &1&#%+ 21265
  $#5'3+,# L#36.,# 01L'7# 73*17# 513$+ +5&
   4.6Q#,6 &# 5+,'-1/ )#3#0%+,4-1) 3#;&1$.,# #.#5 3#&+ 0'+423#701
  231+;71& -1,+   ;#,'&01 4 &1-#;1/ 1 -620,+
  21#.,+5' 7#'/ &1$#7.,#Q6 +.+ 0#,$.+L'/ 7.#5'01/ :1$+
  4'37+46 ## 23#7# -1,# 4' 1&014' 0# 0'+423#70' 231+;71&' 171/
  4' )#3#0%+,1/ 0' &171&' 6 2+5#0,'

  

   

   

  4+ +;&'.-+ ;0#/-' :1$+ +/#,1 )#3#0%+,1 ;# 0#2#-' 7 +;&'.#7+ +0
  0'6453';0' 4'45#70' &'.' ;# 1$&1$,' +* /'4'%'7 1& &#56/#
  -+ ,' 0#7'&'0 0# 13+)+0#.0'/ 3#$606 -+ )# ,' 231&#,#.'% +;&#.
  -10$0'/6 6213#$0+-6
  5#3#0,' -+ )# 217;31$# 1$+$#,0# 3#$# +0 1$3#$# +;&'.-# 0,')17#
  0'211$.#Y$'0# #.+ 0'6453';0# 6213#$# #.+ 7;&3Z'7#0,' #.+
  23'1$3'/'0+5'7 ,' +;7;'51 +; 5' )#3#0%+,' 0#-1 7'.,# 56&+ ;#
  &1&#501 123'/1 -15 41 $#5'3+,4-+ 7.1Z-+ Z#30+%' 3';+.# 23+$13
  73'$-' +2&
  #' 23+&' 7 )#3#0%+,4-'/ 31-6 &1 0#2#-' 7 &'.17#0,6 +;&'.-# 7#4
  2314+/1 &# )#  
  
  4-62#, ; &1-#;+.1/ 1 0#-626
  1&0'4'5' 7#Y'/6 231&#,#.%6 #.+ 7 0#,$.+Z,+ :1$+ 4'37+40+ %'05'3
  # )#3#0%+,# 0+-#-13 0' 72.+7# 0# 7#Y' 23#7+%' -+ 7#/ ,+* 7 ;7';+ ;
  0'6453';0+/+ +;&'.-+ &#,' ;#-10

   • Page 126

  GB

  WARNING
  The vibration emission level given in this information sheet has
  been measured in accordance with a standardised test given in
  EN 60745 and may be used to compare one tool with another.
  It may be used for a preliminary assessment of exposure.
  The declared vibration emission level represents the main
  applications of the tool. However if the tool is used for different
  applications, with different accessories or poorly maintained, the
  vibration emission may differ. This may signiÀcantly increase the
  exposure level over the total working period.

  IT

  An estimation of the level of exposure to vibration should also
  take into account the times when the tool is switched off or
  when it is running but not actually doing the job. This may
  signiÀcantly reduce the exposure level over the total working
  period. Identify additional safety measures to protect the operator
  from the effects of vibration such as: maintain the tool and
  the accessories, keep the hands warm, organisation of work
  patterns.

  FR

  AVERTISSEMENT
  Le niveau d’émission des vibrations indiqué dans cette feuille
  d’information a été mesuré en concordance avec un test
  normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer
  un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation
  préliminaire de l’exposition. Le niveau déclaré d’émission des
  vibrations s’applique à l’utilisation principale de l’outil. Toutefois,
  si l’outil est utilisé pour des applications différentes, avec
  des accessoires différents, ou mal entretenu, l’émission de
  vibrations peut être différente. Le niveau d’exposition peut en
  être augmenté de façon significative tout au long de la période
  de travail.

  Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà
  inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l’utensile
  viene spento o è acceso ma non viene utilzizato. Ciò potrà
  significativamente ridurre il livello di esposizione in un
  periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza
  per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni come:
  conservare correttamente l’utensile e i suoi accessori, tenere le
  mani calde e organizzare i tempi di lavoro.

  NL

  WARNUNG
  Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel
  wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745
  gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit
  anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine
  vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen.
  Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den
  Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das
  Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit
  unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung
  kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann
  die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant
  erhöht werden.

  Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen
  moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren
  dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt
  gebruikt. Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de
  gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende
  veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen
  van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap
  en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van
  werkpatronen.

  PT

  Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch
  die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn
  es angeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen.
  Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit
  signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche
  Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den
  Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das
  Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und
  Organisation der Arbeitszeiten.

  ES

  ADVERTENCIA
  El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja
  de información se ha medido según una prueba estandarizada
  que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar
  una herramienta con otra. Puede ser utilizado para una
  evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de
  las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones
  de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para
  diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el
  mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede
  ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de
  exposición durante el período de trabajo total.

  WAARSCHUWING
  Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt
  gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
  gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag
  worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. Het
  verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing
  van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere
  toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht
  wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. Dit kan
  de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk
  verhogen.

  Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations doit aussi
  prendre en compte les périodes où l’outil est arrêté ainsi que
  les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau
  d’exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit
  de façon significative. Prenez en considération les mesures
  additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l’opérateur
  des effets des vibrations telles que: maintien de l’outil et de
  ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation
  du travail.

  DE

  AVVERTENZE
  Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
  misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo
  standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un
  utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione
  preliminare dell’esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato
  di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle
  applicazioni principali dell’utensile. Comunque se l’utensile
  viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi
  o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni
  potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di
  esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale.

  AVISO
  O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de
  informações foi medido em conformidade com o teste
  uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para
  comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para
  uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de
  vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta.
  Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes,
  com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a
  emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar
  significativamente o nível de exposição ao longo do período de
  trabalho total.
  Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter,
  também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta
  está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar
  qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível
  de exposição durante o período total de trabalho. Identifique
  medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos
  efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos
  acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização
  de padrões de trabalho.

  DK

  Una estimación del nivel de exposición a la vibración también
  debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está
  desconectada o cuando está conectada pero no está realizando
  ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel
  de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las
  medidas de seguridad adicionales para proteger al operador
  de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento
  de la herramienta y de los accesorios, y la organización de los
  patrones de trabajo.

  EJS-500QEO&EJS-600QEO_24lgs manual_v3.indd Sec1:1271/14/10 7:47:08 PM

  ADVARSEL
  Det angivne niveau for vibrationsemission på denne
  oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745
  og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan
  bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne
  niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til
  sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål,
  med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan
  vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig
  stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden.
  Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage
  højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det
  er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre en
  betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele
  arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til
  beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som
  fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme,
  organisere arbejdsmønstre.

  1/14/10 7:33:02 PM • Page 127

  SE

  VARNING
  Vibrationsnivåerna som uppges i det här dokumentet har
  uppmäts i enlighet med ett standardiserat test som beskrivs i
  EN60745 och som kan användas för att jämföra verktyg. Det
  kan användas som en preliminär bedömning av den vibration
  som användaren utsätts för. De deklarerade vibrationsvärdena
  motsvarar de som uppstår när verktyget används i sitt huvudsyfte.
  Om verktyget används i andra syften, med andra tillbehör eller
  om verktyget är dåligt underhållet kan vibrationsnivåerna vara
  annorlunda. Det kan kraftigt öka vibrationsnivåerna över den
  totala arbetsperioden.

  PL

  En uppskattning av vibrationsnivåerna som användaren
  utsätts för ska också ta hänsyn till de stunder då verktyget
  är avstängt och när det går på tomgång. Detta kan kraftigt
  minska vibrationsnivåerna över den totala arbetsperioden. Andra
  säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren från effekterna
  av vibrationer är: underhållning av verktyget och tillbehören,
  hålla händerna varma och organisera arbetssättet.

  FI

  VAROITUS
  Tämän tiedotteen tärinätaso on mitattu EN60745-standardien
  mukaisilla testeillä, ja niitä voidaan käyttää verrattaessa laitetta
  toiseen. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa tärinävaikutusta.
  Ilmoitettu tärinätaso vastaa laitteen pääasiallista käyttötarkoitusta.
  Jos laitetta kuitenkin käytetään muuhun tarkoitukseen, muilla
  lisälaitteilla tai huonosti huollettuna, tärinätaso saattaa poiketa
  ilmoitetusta arvosta. Tämä voi kasvattaa kokonaisaltistumista
  huomattavasti koko työjakson kuluessa.

  Podczas oceny naraŧenia na drgania naleŧy równieŧ uwzglĕdniþ
  czas wyãćczenia urzćdzenia oraz czas, w którym urzćdzenie
  jest wãćczone, jednak praca nie jest wykonywana. Czasy te
  mogć znacznie zmniejszyþ stopieĸ naraŧenia operatora na
  drgania w caãym okresie wykonywania pracy. Naleŧy okreŋliþ
  dodatkowe ŋrodki ochrony operatora przed skutkami drgaĸ,
  przykãadowo: dbaþ o stan techniczny urzćdzenia i przystawek,
  dbaþ o zachowanie ciepãoty dãoni, odpowiednio zorganizowaþ
  harmonogram wykonywania prac.

  CZ

  Tärinän altistumistasoa arvioitaessa tulee huomioida
  ajat, jolloin laite on sammutettu tai kun se on käynnissä,
  mutta sitä ei käytetä varsinaiseen työskentelyyn. Tämä voi
  vähentää kokonaisaltistumista huomattavasti koko työjakson
  kuluessa. Käytä muitakin suojakeinoja turvataksesi käyttäjän
  tärinävaikutukselta, kuten: huolla laite ja lisälaitteet, pidä kätesi
  lämpiminä, organisoi työnkulku.

  NO

  ADVARSEL
  Nivået på vibrasjonsutslippet som oppgis på dette
  informasjonsarket er malt i henhold til en standardisert test gitt
  i EN60745 og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et
  annet. Det kan brukes til en foreløpig vurdering av eksponering.
  Det erklærte nivået på vibrasjonsutslipp representerer
  hovedanvendelsen for verktøyet. Dersom verktøyet brukes
  for andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller med dårlig
  vedlikehold, vil vibrasjonsutslippet kunne være annerledes. Det
  kan gi en betydelig økning av eksponeringsnivået over den totale
  arbeidsperioden.

  ǭǰDZǭǯǭǥǬǭ!
  DzȏȍȁȄȌț ȁȇȀȏǿȕȇȇ, ȎȏȇȁȄȃȄȌȌȚȈ ȁ ȃǿȌȌȍȋ ȐȎȏǿȁȍȖȌȍȋ
  ȊȇȐȑȄ, ȇȆȋȄȏȄȌ ȐȍȂȊǿȐȌȍ ȐȑǿȌȃǿȏȑȇȆȍȁǿȌȌȚȋ
  ȇȐȎȚȑǿȌȇȞȋ, ȍȎȏȄȃȄȊȄȌȌȚȋ ȁ EN60745 ȇ ȋȍȅȄȑ
  ȇȐȎȍȊțȆȍȁǿȑțȐȞ ȃȊȞ ȐȏǿȁȌȄȌȇȞ ȏǿȆȊȇȖȌȚȔ
  ȇȌȐȑȏȒȋȄȌȑȍȁ. ǦȌǿȖȄȌȇȄ ȒȏȍȁȌȞ ȋȍȅȄȑ ȇȐȎȍȊțȆȍȁǿȑțȐȞ
  ȃȊȞ ȎȏȄȃȁǿȏȇȑȄȊțȌȍȈ ȍȕȄȌȉȇ ȁȊȇȞȌȇȞ ȁȇȀȏǿȕȇȇ.
  ǦǿȞȁȊȄȌȌȚȈ ȒȏȍȁȄȌț ȁȇȀȏǿȕȇȇ ȃȄȈȐȑȁȇȑȄȊȄȌ ȃȊȞ
  ȍȐȌȍȁȌȍȂȍ ȎȏȇȋȄȌȄȌȇȞ ȇȌȐȑȏȒȋȄȌȑǿ. ǭȃȌǿȉȍ, ȄȐȊȇ
  ȇȌȐȑȏȒȋȄȌȑ ȇȐȎȍȊțȆȒȄȑȐȞ ȃȊȞ ȃȏȒȂȇȔ ȕȄȊȄȈ, Ȑ ȃȏȒȂȇȋȇ
  ȎȏȇȐȎȍȐȍȀȊȄȌȇȞȋȇ, ȇȊȇ ȎȊȍȔȍ ȍȀȐȊȒȅȇȁǿȄȑȐȞ, ȒȏȍȁȄȌț
  ȁȇȀȏǿȕȇȇ ȋȍȅȄȑ ȍȑȊȇȖǿȑțȐȞ ȍȑ ȒȉǿȆǿȌȌȍȂȍ. Ǽȑȍ ȋȍȅȄȑ
  ȆȌǿȖȇȑȄȊțȌȍ ȒȁȄȊȇȖȇȑț ȁȄȊȇȖȇȌȒ ȁȍȆȃȄȈȐȑȁȇȞ Ȇǿ ȍȀȘȄȄ
  ȁȏȄȋȞ ȏǿȀȍȑȚ.
  Ǯȏȇ ȍȕȄȌȉȄ ȒȏȍȁȌȞ ȁȍȆȃȄȈȐȑȁȇȞ ȁȇȀȏǿȕȇȇ ȐȊȄȃȒȄȑ ȑǿȉȅȄ
  ȎȏȇȌȞȑț ȁȍ ȁȌȇȋǿȌȇȄ ȁȏȄȋȞ ȎȏȍȐȑȍȄȁ ȇ ȔȍȊȍȐȑȍȈ Ȕȍȃ
  (ȉȍȂȃǿ ȇȌȐȑȏȒȋȄȌȑ ȁȚȉȊȝȖȄȌ ȇ ȉȍȂȃǿ ȁȉȊȝȖȄȌ, Ȍȍ ȏǿȀȍȑǿ
  ȌȄ ȎȏȍȇȆȁȍȃȇȑȐȞ). Ǽȑȇ ȓǿȉȑȍȏȚ ȋȍȂȒȑ ȆȌǿȖȇȑȄȊțȌȍ
  ȒȋȄȌțȗȇȑț ȁȄȊȇȖȇȌȒ ȁȍȆȃȄȈȐȑȁȇȞ ȁȇȀȏǿȕȇȇ Ȇǿ ȍȀȘȄȄ
  ȁȏȄȋȞ ȏǿȀȍȑȚ. ǭȎȏȄȃȄȊȇȑȄ ȃȍȎȍȊȌȇȑȄȊțȌȚȄ ȋȄȏȚ
  ȀȄȆȍȎǿȐȌȍȐȑȇ, ȆǿȘȇȘǿȝȘȇȄ ȏǿȀȍȑǿȝȘȄȂȍ ȍȑ ȁȊȇȞȌȇȞ
  ȁȇȀȏǿȕȇȇ: ȑȄȔȌȇȖȄȐȉȍȄ ȍȀȐȊȒȅȇȁǿȌȇȄ ȇȌȐȑȏȒȋȄȌȑǿ
  ȇ ȎȏȇȌǿȃȊȄȅȌȍȐȑȄȈ, ȌȄȃȍȎȒȘȄȌȇȄ ȍȔȊǿȅȃȄȌȇȞ ȏȒȉ,
  ȐȍȍȑȁȄȑȐȑȁȒȝȘȇȄ ȎȏȇȄȋȚ ȇ ȏǿȐȎȍȏȞȃȍȉ ȏǿȀȍȑȚ.

  EJS-500QEO&EJS-600QEO_24lgs manual_v3.indd Sec1:128

  VAROVÁNÍ
  Hodnota vibraĀních emisí uvedená v tomto informaĀním listu
  byla namėʼnena standardizovaným testem podle EN60745 a
  ji použít k porovnání s hodnotami jiných nástrojś. Mśže se
  používat k pʼnedbėžnému odhadu vystavování vibracím. Uznaná
  hodnota vibraĀních emisí reprezentuje hlavní použití nástroje.
  Nicménė pokud se nástroj používá pro jiné použití, s rśznými
  doplļky nebo se nedostateĀnė neudržuje, mohou se vibraĀní
  emise lišit. Toto mśže výraznė zvýšit úroveļ vystavení nad
  celkové pracovní období.
  Odhad úrovnė vystavení vibracím by mėl vzít taktéž v potaz Āasy,
  kdy je chvėní vypnuto, nebo když pʼnístroj bėží, ale nevykonává
  práci. Toto mśže výraznė snížit úroveļ vystavení nad celkové
  pracovní období. UrĀete doplļující bezpeĀnostní opatʼnení pro
  ochranu obsluhy pʼned rśznými vibracemi, napʼníklad: Udržujte
  nástroj a doplļky, udržujte ruce v teple, organizujte pracovní
  schéma.

  HU

  En beregning av nivået for eksponering til vibrasjoner må også
  ta hensyn til den tiden verktøyet er slått av eller er i gang men
  ikke i faktisk bruk for å utføre den tiltenkte oppgaven. Dette kan
  gi en betydelig økning av eksponeringsnivået over den totale
  arbeidsperioden. Identifiser ytterligere sikkerhetstiltak for å
  beskytte den som bruker verktøyet fra virkningen av vibrasjoner,
  tiltak som: Vedlikehold verktøyet og tilbehøret, hold hendene
  varme, organiser arbeidsmetodene.

  RU

  OSTRZEŦENIE
  Deklarowany poziom drgaĸ zostaã zmierzony za pomocć
  standardowej metody pomiaru okreŋlonej normć EN60745 i
  jego wyniki mogć sãuŧyþ do porównywania tego urzćdzenia z
  innymi. Deklarowana wartoŋþ drgaĸ moŧe sãuŧyþ do wstĕpnej
  oceny naraŧenia operatora na drgania. Deklarowany poziom
  drgaĸ dotyczy podstawowych zastosowaĸ urzćdzenia. Jednak
  w przypadku uŧycia urzćdzenia do innych zastosowaĸ, z
  innymi przystawkami lub w przypadku niewãaŋciwego stanu
  technicznego urzćdzenia poziom drgaĸ moŧe odbiegaþ od
  deklarowanego. Moŧe byþ to przyczynć zwiĕkszenia stopnia
  naraŧenia operatora na drgania w caãym okresie wykonywania
  pracy.

  FIGYELMEZTETÉS
  A vibráció-kibocsátás adatlapon megadott értéke az EN60745
  által meghatározott szabványosított mérési eljárás szerint lett
  megmérve, amely lehetŃvé teszi a különbözŃ szerszámok
  összehasonlítását. Használható a kitettség elŃzetes felmérésére
  is. A nyilatkozatban szereplŃ kibocsátási érték a szerszám fŃbb
  alkalmazási területeire vonatkozik. Ugyanakkor, ha a szerszámot
  más alkalmazásokra, más kiegészítŃkkel használják vagy
  rosszul tartják karban, a vibráció-kibocsátás értéke ettŃl eltérŃ
  is lehet. Ez jelentŃsen növelheti a kitettség szintjét a gép teljes
  használati idŃtartama során.
  A vibrációnak való kitettség szintjének becslésekor figyelembe
  kell venni azokat az idŃintervallumokat is, amikor a szerszám ki
  van kapcsolva, vagy mŝködik, de nem végeznek munkát vele. Ez
  jelentŃsen csökkentheti a kitettség szintjét a gép teljes használati
  idŃtartama során. Tegyen további óvintézkedéseket a kezelŃ
  vibrációval szembeni megvédése érdekében: tartsa karban a
  szerszámot és a tartozékokat, tartsa melegen a kezét, tervezze
  meg a munkafolyamatot.

  RO

  AVERTISMENT
  Nivelul emisiilor de vibraŏii prezentat în cadrul acestei fiüe cu
  informaŏii a fost mąsurat în conformitate cu un test standardizat
  furnizat în EN60745 üi poate fi folosit la a compara o unealtą cu o
  alta. Poate fi folosit la o evaluare preliminarą a expunerii. Nivelul
  declarat al emisiilor de vibraŏii reprezintą aplicaŏiile principale ale
  uneltei. Cu toate acestea, în cazul în care unealta este utilizatą
  pentru aplicaŏii diferite, cu accesorii diferite sau întreŏinute
  necorespunzątor, emisiile de vibraŏii pot diferi. Acestea pot creüte
  semnificativ nivelul de expunere pe întreaga perioadą de lucru.
  O estimare a nivelului de expunere la vibraŏii trebuie, de
  asemenea, są ŏiną cont de dąŏile în care unealta este opritą sau
  de dąŏile în care aceasta funcŏioneazą fąrą a efectua propriu-zis
  sarcina de lucru. Acestea pot reduce semnificativ nivelul de
  expunere pe întreaga perioadą de lucru. Identificaŏi mąsuri de
  siguranŏą suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele
  vibraŏiilor, precum: întreŏinerea uneltei üi a accesoriilor, pąstrarea
  mâinilor calde, organizarea de modele de lucru.

  1/14/10 7:33:02 PM • Page 128

  LV

  BRĥDINĂJUMS
  Šajă datu lapă dotă vibrăciju emisijas vďrtĦba ir mďrĦta saskaĺă ar
  standartizďto testu, kas dots EN60745 un kuru var izmantot, lai
  salĦdzinătu vienu instrumentu ar citu. To var izmantot aptuvenam
  ekspozĦcijas novďrtďjumam. Deklarďtais vibrăciju emisijas
  lĦmenis atbilst galvenajiem instrumenta pielietojumiem. Tomďr, ja
  instrumentu lieto citiem pielietojumiem, ar citiem piederumiem vai
  tas tiek slikti apkopts, vibrăciju emisijas vďrtĦba var atšĮirties. Tas
  var ievďrojami palielinăt ekspozĦcijas lĦmeni visă darba periodă.

  SI

  Vibrăciju ekspozĦcijas lĦmeĺa novďrtďjumam jăĺem vďră laiks,
  kad instruments ir izslďgts vai ir ieslďgts, bet neveic nekădu
  darbu. Tas var ievďrojami samazinăt ekspozĦcijas lĦmeni visă
  darba periodă. Identificďjiet papildu drošĦbas pasăkumus,
  lai aizsargătu operatoru no vibrăciju iedarbĦbas, piemďram,
  veiciet instrumenta un piederumu apkopi, turiet rokas siltas un
  pielăgojiet darba grafiku.

  LT

  ħSPĒJIMAS
  Šiame lape nurodytas vibracijos emisijos lygis buvo
  išmatuotas pagal standartinĨ testć, aprašytć EN60745, ir gali
  bŗti naudojamas vieno Ĩrankio su kitu palyginimui. Jis gali bŗti
  naudojamas preliminariam pavojaus Ĩvertinimui. Deklaruotas
  vibracijos emisijos lygis priskiriamas pagrindinēms Ĩrankio
  taikymo sritims. TaĀiau, jei Ĩrankis naudojamas kitiems tikslams,
  su kitokiais priedais ar Ĩrankis prastai prižiŗrimas, vibracijos
  emisija gali skirtis. Per visć darbo laikotarpĨ tai gali žymiai
  padidinti vibracijos keliamć pavojş.

  Ocena nivoja izpostavljenosti vibracijam bi morala prav tako
  upoštevati, koliko krat je orodje bilo izkljuĀeno ali je v delovanju in
  pravzaprav ne opravlja svojega dela. To lahko obĀutno zmanjša
  nivo izpostavljenosti v skupnem delovnem Āasu. Upoštevajte
  dodatne varnostne ukrepe, da bi upravljavca zašĀitili pred
  vplivom vibracij, kot je: vzdržujte orodje in nastavke, pazite, da
  so roke tople, organizirajte delovne vzorce.

  SK

  Nustatant vibracijos keliamć pavojş taip pat bŗtina atsižvelgti
  Ĩ tai, kiek kartş Ĩrankis yra išjungtas ar kai jis veikia, bet juo
  iš tikrşjş nedirbama. Per visć darbo laikotarpĨ tai gali žymiai
  sumažinti vibracijos keliamć pavojş. Naudokite papildomas
  apsaugos priemones dirbanĀiam asmeniui apsaugoti nuo
  vibracijos poveikio, pvz.: prižiŗrēti ĨrankĨ ir jo priedus, rankas
  laikyti šiltai, organizuoti darbo sesijas.

  EE

  HOIATUS
  Sellel infolehel esitatud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
  standardis EN60745 kirjeldatud katsemeetodiga ja seda võib
  kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib
  kasutada vibratsioonimõju eelhindamiseks. Deklareeritud
  vibratsioonitaseme väärtus kehtib tööriista tavakasutamisel.
  Kui aga kasutate tööriista muudeks kasutusotstarveteks,
  eriotstarbeliste tarvikutega või kui tööriist on puudulikult
  hooldatud, siis võib vibratsiooniväärtus erineda. Sellistel juhtudel
  võib tööperioodi summaarne vibratsioonitase suureneda
  märgatavalt.

  UPOZORENJE
  Razina vrijednosti vibracija data u ovoj tablici s informacijama
  mjerena je sukladno normiranom testu pruženom u EN60745 i
  može se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim. Može se
  koristiti u poĀetnom usklaāivanju izloženosti. Objavljena razina
  vrijednosti vibracija predstavlja glavnu primjenu alata. Meāutim,
  ako se alat koristi za druge primjene, s razliĀitim dodatnim
  priborom ili je slabo održavan, vrijednost vibracija može se
  razlikovati. Ovo može znaĀajno poveþati razinu izloženosti
  tijekom ukupnog radnog razdoblja.
  U procjeni razine izloženosti na vibraciju takoāer treba uzeti
  u obzir vrijeme kada je alat iskljuĀen ili kada je pokrenut no
  ne i stvarno vrijeme rada. Ovo može znaĀajno smanjiti razinu
  izloženosti tijekom ukupnog radnog razdoblja. Odredite dodatne
  sigurnosne mjere za zaštitu operatera od uĀinaka vibracije poput:
  održavanje alata i pribora, održavanje toplih ruku, organizacija
  obrazaca za rad.

  EJS-500QEO&EJS-600QEO_24lgs manual_v3.indd Sec1:129

  VAROVANIE
  Úroveļ emisie vibrácií, uvedená v tomto informaĀnom hárku bola
  nameraná v súlade so štandardizovaným testom, daný normou
  EN60745 a môže sa použiő na porovnanie jedného nástroja s
  druhým. Môže sa použiő na predbežné urĀenie miery vystavenia
  sa vibráciám. Uvedená úroveļ emisie vibrácií predstavuje hlavné
  aplikácie nástroja. Avšak keč sa nástroj používa na iné aplikácie,
  s rôznym príslušenstvom alebo má zlú údržbu, úroveļ vibrácií sa
  môže líšiő. Týmto sa môže výrazne zvýšiő úroveļ vystavenia sa
  vibráciám poĀas celkového Āasu práce.
  Odhad úrovne vystavenia sa vibráciám by sa mal braő tiež do
  úvahy, vždy, keč sa nástroj vypne, alebo potom, keč beží ale v
  skutoĀnosti sa nevykonáva práca. Týmto sa môže výrazne znížiő
  úroveļ vystavenia sa vibráciám poĀas celkového Āasu práce.
  Nasledovné doplļujúce bezpeĀnostné opatrenia pomáhajú
  chrániő operátora od úĀinkov vibrácií: údržba nástroja a
  príslušenstva, udržiavanie teplých držadiel, organizácia práce.

  GR

  Vibratsiooniväärtuse taset tuleb arvesse võtta ka sel ajal,
  kui tööriist on välja lülitatud või kui tööriist pöörleb, kuid ei
  tee tööoperatsiooni. Sellistel juhtudel võib tööperioodi ajal
  summaarne vibratsioonitase väheneda märgatavalt. Määrake
  kindlaks täiendavad ohutusmeetmed, et kaitsta operaatorit
  vibratsioonimõjude eest – tööriistade ja tarvikute hooldamine,
  käte soojas hoidmine ja töövahetuste organiseerimine.

  HR

  OPOZORILO
  Nivo emisij vibracij, naveden v tem informacijskem listu, je
  bil izmerjen v skladu s standardiziranim testom, ki je podan v
  EN60745, podatek pa se lahko uporablja za primerjavo enega
  orodja z drugim. Uporablja se ga lahko za predhodno oceno
  izpostavljenosti. Naveden nivo emisij vibracij predstavlja glavne
  uporabe orodja. Vendar, Āe se orodje uporablja v druge namene
  in z razliĀnimi nastavki oz. Āe je orodje slabo vzdrževano, se
  lahko emisije vibracij razlikujejo. To lahko obĀutno poveĀa nivo
  izpostavljenosti v skupnem delovnem Āasu.

  ƥƦƤƚƞ৫ƤƥƤƞƜƧƜ
  ƨƴ Ƹ›Ʋ›ƸƷƴ Ƹƽ›ǁ—›Ǐƿ ƽǂƴƷƴDŽ—Ǐƿ ›ǁdž ›ƴǂưLjǁƿDžƴƼ DŽDžǁ
  ›ƴǂǍƿ Ƹƿƺ—ƸǂNJDžƼƽǍ LJdžƾƾƯƷƼǁ, ưLjǁdžƿ —ƸDžǂƺƻƸƲ ƵƯDŽƸƼ
  Dždž›ǁ›ǁƼƺ—ưƿƺǃ ƷǁƽƼ—Ʊǃ ›ǁdž ›ǂǁƵƾư›ƸDžƴƼ DŽDžǁ EN60745
  ƽƴƼ —›ǁǂǁǎƿ ƿƴ DŽdžƶƽǂƼƻǁǎƿ ƶƼƴ Džƺ DŽǎƶƽǂƼDŽƺ Džǁdž
  ƸǂƶƴƾƸƲǁdž —Ƹ Ưƾƾƴ. ơ›ǁǂǁǎƿ Ƹ›ƲDŽƺǃ ƿƴ LjǂƺDŽƼ—ǁ›ǁƼƺƻǁǎƿ
  ƶƼƴ ›ǂǁƽƴDžƴǂƽDžƼƽƱ ƴǀƼǁƾǍƶƺDŽƺ Džƺǃ ưƽƻƸDŽƺǃ. ƨƴ
  ƷƺƾNJ—ưƿƴ Ƹ›Ʋ›ƸƷƴ Ƹƽ›ǁ—›Ǐƿ ƽǂƴƷƴDŽ—Ǐƿ ƴLJǁǂǁǎƿ
  DžƼǃ ƵƴDŽƼƽưǃ ƸLJƴǂ—ǁƶưǃ Džǁdž ƸǂƶƴƾƸƲǁdž. ŸDŽDžǍDŽǁ, ƴƿ Džǁ
  ƸǂƶƴƾƸƲǁ LjǂƺDŽƼ—ǁ›ǁƼƸƲDžƴƼ ƶƼƴ ƷƼƴLJǁǂƸDžƼƽưǃ ƸLJƴǂ—ǁƶưǃ,
  —Ƹ ƷƼƴLJǁǂƸDžƼƽƯ ƸǀƴǂDžƱ—ƴDžƴ Ʊ —Ƹ ƽƴƽƱ DŽdžƿDžƱǂƺDŽƺ, ƺ
  Ƹƽ›ǁ—›Ʊ ƽǂƴƷƴDŽ—Ǐƿ —›ǁǂƸƲ ƿƴ ƷƼƴLJưǂƸƼ. ƗdžDžǍ —›ǁǂƸƲ
  ƿƴ ƴdžǀƱDŽƸƼ DŽƺ—ƴƿDžƼƽƯ Džǁ Ƹ›Ʋ›ƸƷǁ ưƽƻƸDŽƺǃ DŽDžƺ DŽdžƿǁƾƼƽƱ
  ›ƸǂƲǁƷǁ ƸǂƶƴDŽƲƴǃ.
  Ɯ ƸƽDžƲ—ƺDŽƺ DžNJƿ Ƹ›Ƽ›ưƷNJƿ ưƽƻƸDŽƺǃ DŽƸ ƽǂƴƷƴDŽ—ǁǎǃ
  ƻƴ ›ǂư›ƸƼ Ƹ›ƲDŽƺǃ ƿƴ ƾƴ—ƵƯƿƸƼ dž›· Ǎljƺ DžƼǃ
  LjǂǁƿƼƽưǃ ›ƸǂƼǍƷǁdžǃ ƽƴDžƯ DžƼǃ ǁ›ǁƲƸǃ Džǁ ƸǂƶƴƾƸƲǁ
  ƸƲƿƴƼ ƴ›ƸƿƸǂƶǁ›ǁƼƺ—ưƿǁ Ʊ ƾƸƼDžǁdžǂƶƸƲ LjNJǂƲǃ ƿƴ
  LjǂƺDŽƼ—ǁ›ǁƼƸƲDžƴƼ DŽƸ DŽdžƶƽƸƽǂƼ—ưƿƺ ƸǂƶƴDŽƲƴ. ƗdžDžǍ —›ǁǂƸƲ
  ƿƴ —ƸƼǏDŽƸƼ DŽƺ—ƴƿDžƼƽƯ Džǁ Ƹ›Ʋ›ƸƷǁ ưƽƻƸDŽƺǃ DŽDžƺ DŽdžƿǁƾƼƽƱ
  ›ƸǂƲǁƷǁ ƸǂƶƴDŽƲƴǃ. ƚLJƴǂ—ǍDŽDžƸ Ƹ›Ƽ›ǂǍDŽƻƸDžƴ —ưDžǂƴ
  ƴDŽLJƴƾƸƲƴǃ ƶƼƴ Džƺƿ ›ǂǁDŽDžƴDŽƲƴ Džǁdž LjƸƼǂƼDŽDžƱ ƴ›Ǎ DžƼǃ
  Ƹ›Ƽ›DžǏDŽƸƼǃ DžNJƿ ƽǂƴƷƴDŽ—Ǐƿ, Ǎ›NJǃ Džƴ ƸǀƱǃ: DŽdžƿDžƺǂƸƲDžƸ
  Džǁ ƸǂƶƴƾƸƲǁ ƽƴƼ Džƴ ƸǀƴǂDžƱ—ƴDžƴ, ƷƼƴDžƺǂƸƲDžƸ Džƴ LjưǂƼƴ
  ƹƸDŽDžƯ, ǁǂƶƴƿǏDŽDžƸ —ǁDžƲƵƴ ƸǂƶƴDŽƲƴǃ.

  TR

  UYARI
  Bu bilgi sayfas×nda verilen titreüim emisyon seviyesi, EN60745
  standard×nda belirtilen standartlaüt×r×lm×ü bir teste uygun olarak
  ölçülmüü ve bir aleti diùeriyle karü×laüt×rmak için kullan×labilir.
  Ön maruz kalma tespiti için kullan×labilir. Beyan edilen titreüim
  emisyon seviyesi aletin as×l uygulamalar×n× temsil etmektedir.
  Ancak alet, farkl× aksesuarlarla veya yetersiz bak×ml× olarak farkl×
  uygulamalar için kullan×l×rsa titreüim emisyonu deùiüebilir. Bu
  durum toplam çal×üma süresi boyunca maruz kalma seviyesini
  önemli ölçüde art×r×r.
  Titreüime maruz kalma seviyesinin deùerlendirilmesi ayn×
  zamanda alet kapal× ve ard×ndan çal×ü×r ancak gerçek anlamda iü
  yapmad×ù× zamanlar da göz önünde bulundurulmal×d×r. Bu durum
  toplam çal×üma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli
  ölçüde azalt×r. Operatörü titreüimin etkilerinden korumak için ilave
  güvenlik önlemleri belirleyin, örneùin: aletin ve aksesuarlar×n×n
  bak×m×n× yapmak, operatörün ellerini s×cak tutmak, çal×üma
  modellerini organize etmek.

  1/14/10 7:33:02 PM • Page 129

  *%

  DECLARATION OF CONFORMITY

  '.

  )5

  DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

  6(

  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
  mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
  EN55014
  Schalldruckpegel [K=3 dB(A)]
  66.5 dB(A)
  Schallleistungspegel [K=3 dB(A)]
  77.5 dB(A)
  Beschleunigung des quadratischen
  Vibrationsemissionswert
  Bohren in Metall [K=1.5 m/s2]
  ah.D=0.5 m/s2
  Schraubbohren ohne Schlagwerk [K=1.5 m/s2]
  ah=1.2 m/s2

  (6

  ,7

  12

  58

  ɁȺəȼɅȿɇɂȿ Ɉ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂ ɋɌȺɇȾȺɊɌȺɆ
  Ɇɵ ɫɨ ɜɫɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ
  ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɢɠɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ
  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
  EN55014
  ɍɪɨɜɟɧɶ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ [K=3 dB(A)]
   ɞȻ $
  ɍɪɨɜɟɧɶ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ [K=3 dB(A)]

 • Page 130

  +8

  SZABVÁNY RENDELKEZÉSEK

  +5

  )HOHOĘVVpJQN WHOMHV WXGDWiEDQ NLMHOHQWMN KRJ\ D MHOHQ WHUPpN
  PHJIHOHO D N|YHWNH]Ę V]DEYiQ\RNQDN pV HOĘtUiVRNQDN 
  EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
  +DQJQ\RPiV V]LQW [K=3 dB(A)]
  66.5 dB(A)
  +DQJHUĘ V]LQW [K=3 dB(A)]
  77.5 dB(A)
  9LEUiFLyNLERFViWiV pUWpNH
  )~UiV IpPEH >. PV2]
  ah.D=0.5 m/s2
  &VDYDUEHKDMWiV WpV QpONO >. PV2]
  ah=1.2 m/s2

  DEKLARACIJA O USKLA–ENOSTI
  2GJRYRUQR L]MDYOMXMHPR GD MH RYDM SURL]YRG X VNODGX VD VOMHGHüLP
  normama ili normiranim dokumentima: 2006/42/EC, 2004/108/EC,
  EN60745, EN61000, EN55014
  5D]LQD DNXVWLþQRJ SULWLVND [K=3 dB(A)]
  66.5 dB(A)
  5D]LQD MDþLQH ]YXND [K=3 dB(A)]
  77.5 dB(A)
  Vrijednost emisija vibracije
  Bušenje u metal [K=1.5 m/s2]
  ah.D=0.5 m/s2
  Uvrtanje vijaka bez udara [K=1.5 m/s2]
  ah=1.2 m/s2

  52

  DECLARAğIE DE CONFORMITATE
  'HFODUăP SH SURSULD UăVSXQGHUH Fă DFHVW SURGXV HVWH FRQIRUP
  FX QRUPHOH VDX GRFXPHQWHOH QRUPDWLYH XUPăWRDUH 2006/42/EC,
  2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
  1LYHO GH SUHVLXQH DFXVWLFă [K=3 dB(A)]
  66.5 dB(A)
  1LYHO GH SXWHUH DFXVWLFă [K=3 dB(A)]
  77.5 dB(A)
  9DORDUHD HPLVLLORU GH YLEUDĠLL
  *ăXULUH vQ PHWDOH >. PV2]
  ah.D=0.5 m/s2
  ÌQúXUXEDUH IăUă URWRSHUFXWDUH >. PV2]
  ah=1.2 m/s2

  6,

  IZJAVA O SKLADNOSTI
  Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek skladen z
  ]DKWHYDPL VOHGHþLK VWDQGDUGRY DOL VWDQGDUL]LUDQLK GRNXPHQWRY
  2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
  1LYR ]YRþQHJD SULWLVND [K=3 dB(A)]
  66.5 dB(A)
  1LYR ]YRþQH PRþL [K=3 dB(A)]
  77.5 dB(A)
  Vrednost emisij vibracij
  ah.D=0.5 m/s2
  Vrtanje v kovino [K=1.5 m/s2]
  Neudarno vrtanje [K=1.5 m/s2]
  ah=1.2 m/s2

  /9

  ATBILSTƮBAS PAZIƻOJUMS
  0ƝV X] VDYX DWELOGƯEX SD]LƼRMDP ND ãLV SURGXNWV DWELOVW ãƗGLHP
  VWDQGDUWLHP YDL VWDQGDUWL]ƗFLMDV GRNXPHQWLHP 2006/42/EC,
  2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
  6NDƼDV VSLHGLHQD OƯPHQLV [K=3 dB(A)]
  66,5 dB (A)
  6NDƼDV MDXGDV OƯPHQLV [K=3 dB(A)]
  77,5 dB (A)
  9LEUƗFLMX HPLVLMDV YƝUWƯED
  ah.D=0.5 m/s2
  8UEãDQD PHWƗOƗ >. PV2]
  6NUnjYMX VNUnjYƝãDQD EH] SHUIRUƗFLMDV >. PV2] ah=1.2 m/s2

  6.

  PREHLÁSENIE O ZHODE
  9\KODVXMHPH QDãX YêKUDGQ~ ]RGSRYHGQRVĢ ]D SURGXNW NWRUê
  VSĎĖD QDVOHGRYQp ãWDQGDUG\ DOHER ãWDQGDUGL]RYDQp GRNXPHQW\
  2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
  Hladina akustického tlaku [K=3 dB(A)]
  66.5 dB(A)
  +ODGLQD DNXVWLFNpKR YêNRQX [K=3 dB(A)]
  77.5 dB(A)
  +RGQRWD HPLVLt YLEUiFLt
  9ĚWDQLH GR NRYX >. PV2]
  ah.D=0.5 m/s2
  9ĚWDQLH EH] SUtNOHSX >. PV2]
  ah=1.2 m/s2

  /7

  ATITIKTIES DEKLARACIJA
  3ULVLLPGDPL YLVą DWVDNRP\EĊ SDUHLãNLDPH NDG SURGXNWDV DWLWLQND
  åHPLDX LãYDUGLQWXV VWDQGDUWXV DU VWDQGDUWǐ GRNXPHQWXV 2006/42/
  EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
  *DUVR VOơJLR O\JLV [K=3 dB(A)]
  66,5 dB(A)
  Garso galingumo lygis [K=3 dB(A)]
  77,5 dB(A)
  9LEUDFLMRV HPLVLMRV YHUWơ
  ah.D=0.5 m/s2
  *UĊåWL PHWDOą >. PV2]
  9DUåWǐ VXNLPDV QH VPnjJLQLX UHåLPX >. PV2] ah=1.2 m/s2

  ((

  VASTAVUSDEKLARATSIOON
  Kinnitame oma ainuvastutusel, et see toode on vastavuses
  järgmiste standardite või standardiseeritud dokumentidega.
  2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
  Helirõhutase [K=3 dB(A)]
  66,5 dB (A)
  Helivõimsuse tase [K=3 dB(A)]
  77,5 dB (A)
  Vibratsiooniemissiooni väärtus
  ah.D=0.5 m/s2
  Metallide puurimisell [K=1.5 m/s2]
  Kruvimine ilma löögita [K=1.5 m/s2]
  ah=1.2 m/s2

  *5

  ǻHȁȍȈH ȈȊMMȅȇĭȍȈǾȈ
  ǻȘȜȫȞȠȣȝİ ȣʌİȣșȪȞȦȢ ȩIJȚ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ ıȣȝȝȠȡijȠȪIJĮȚ ʌȡȠȢ
  IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌȡȩIJȣʌĮ Ȓ IJȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȑȖȖȡĮijĮ 2006/42/EC,
  2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
  ǼʌȓʌİįȠ ĮțȠȣıIJȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ [K=3 dB(A)]
  66.5 dB(A)
  ǼʌȓʌİįȠ ĮțȠȣıIJȚțȒȢ ȚıȤȪȠȢ [K=3 dB(A)]
  77.5 dB(A)
  ȉȚȝȒ İțʌȠȝʌȫȞ țȡĮįĮıȝȫȞ
  ah.D=0.5 m/s2
  ȉȡȪʌȘȝĮ ȝİIJȐȜȜȠȣ >. PV2]
  ȉȡȪʌȘȝĮ ȤȦȡȓȢ țȡȠȪıȘ >. PV2]
  ah=1.2 m/s2

  75

  UYGUNLUK BELGESø
  %X UQQ DúD÷ÕGDNL QRUPODU \D GD QRUP EHOJHOHUL LOH X\XPOX
  ROGX÷XQX NHQGL VRUXPOXOX÷XPX]X RUWD\D NR\DUDN EH\DQ HGHUL]
  2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
  $NXVWLN EDVÕQo G]H\L [K=3 dB(A)]
  66.5 dB(A)
  Ses güç seviyesi [K=3 dB(A)]
  77.5 dB(A)
  7LWUHúLP HPLV\RQ GH÷HUL
  Metal delme [K=1.5 m/s2]
  ah.D=0.5 m/s2
  Darbesiz vidalama delme [K=1.5 m/s2]
  ah=1.2 m/s2 • Page 131

  Machine: COMPACT DRILL DRIVER

  Name of company:
  Address:
  Web:
  Name/Title:

  Type: LSDT1202

  TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.
  24/F, CDW BUILDING, 388 CASTLE PEAK ROAD, TSUEN WAN, HONG KONG.
  www.ttigroup.com
  Brian Ellis / Vice President - Engineering

  Signature:
  Jul 15, 2010
  Technical File at
  Name of company:
  Address:
  Web:
  Name/Title:

  TTI EMEA
  MEDINA HOUSE, FIELDHOUSE LANE, MARLOW, BUCKS, SL7 1TB, UNITED KINGDOM.
  www.ttigroup.com
  Carl A. Jeffries / Head of Ryobi Product Marketing

  Signature:
  Trademarks:
  The use of the trademark Ryobi is pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

  Jul 2010 • Page 132

  961067483-01


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ryobi LSDT1202 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ryobi LSDT1202 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info