489654
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
2
Geachte klant,
Hartelijk dank dat u een SAGEM-faxapparaat hebt ge-
kozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax.
Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-be-
richten versturen en ontvangen evenals kopieën maken.
Het apparaat print op normaal kopieer- en schrijfpapier.
Met de tijdstempel kunt u de ontvangst van een fax pre-
cies documenteren. Dit werkt ook na een stroomstoring.
Uw apparaat print met de meest moderne lasertechno-
logie. De startercartridge, die met uw apparaat wordt
meegeleverd, is voldoende voor max. 1.000 paginas. Met
de navolgende tonercartridges kunt u tot 3.000 paginas
afdrukken. Tonercartridges en toebehoren verkrijgt u via
onze telefonische bestelservice (zie achterzijde).
U kunt de MF 3260 op uw computer aansluiten (PC
met Microsoft Windows® 98 SE · 2000 · ME · XP) en
het apparaat als laserprinter gebruiken. Bovendien kunt u
documenten scannen en op de computer bewerken.
Lees de handleiding a.u.b. zorgvuldig door en volg ook
de veiligheidsinstructies op. Test zelf de veelvoudige mo-
gelijkheden van uw laserfaxapparaat. U kunt het apparaat
niet beschadigen, als u de functies toepast die wij in deze
handleiding hebben beschreven.
Fax
Laserprinter op normaalpapier
Modem: Super G3 33k6-modem
Faxgeheugen: 120 paginas
Faxschakelaar: Handmatig ·
EXT/Antwoordapparaat · Fax
Afroep van faxberichten
Automatische documenteninvoer voor 20 documenten
• Rondzendfunctie
• Tijdstempel
Gebruik met telefooncentrale mogelijk
Nummerweergave / CLIP
Telefoonboek met max. 200 nummers
Tien groepen met max. 199 nummers
Papier
Papierlade voor max. 250 paginas
Papierformaten: A4 · Letter · Legal
Normaal schrijf- en kopieerpapier (60 tot 90 g/m
2
)
Kopieerapparaat
• 64 grijstinten
Snelheid: 10 paginas per minuut
Automatische invoer voor 20 documenten
Resolutie: Snel · Kwaliteit · Foto
Zoom: 25 tot 400 procent
Tot 99 kopieën van één document
Printer
• Zwart-wit laserprinter
• Resolutie 600 dpi
Tien paginas per minuut
Lijsten en rapporten
• Functielijst
Journaal (30 SMS- of faxtransmissies)
Nummers en groepen in de telefoonboek
Overzicht van de instellingen van het apparaat
Lijst van de wachtende opdrachten
• Verzendrapport
SMS
160 tekens (afhankelijk van het land en het net)
Geheugen voor 30 berichten
• Automatische afdruk
• Bevestiging
Versturen en ontvangen met subadres (terminal-ID)
SMS naar e-mail of fax (afhankelijk van het land
en het net)
Scanner
Resolutie: 256 grijstinten
Snelheid: zes seconden voor een A4-pagina
Automatische invoer voor 20 bladzijden
Computer-aansluiting
(MF 3260)
• Voor PC
Besturingssystemen Microsoft Windows® 98 SE ·
2000 · ME® · XP®
USB-aansluiting (1.1 alsmede 2.0 full speed)
Installatie-CD met autoinstallatie
• TWAIN-scannerdriver
Paper Port 8.0
Printen vanaf de computer (tien paginas per minuut)
Nummers aan de telefoonboek toevoegen en bewerken
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sagemcom MF 3260 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Sagemcom MF 3260

Sagemcom MF 3260 Bedienungsanleitung - Deutsch - 48 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info