Zoom out
Zoom in
SALUS-controls
©
2008
manuaKL06_rt50_zigbee_0007-print-DE
Hartelijk dank, dat u een kwaliteitsproduct van het merk SALUS Controls
gekozen hebt.
Bedieningshandleiding radioapparaten ERT50RF, ERT30RF en KL 06 RF
Lees voor alle basisinstellingen a.u.b. de bij de apparaten meegeleverde
gebruiksaanwijzingen.
Voorbereiden van de controle-eenheid KL 06 RF
Neem het transparante deksel van de volgens de voorschriften
geïnstalleerde controle-eenheid. Draai nu de 4 schroeven van de printplaat
los en verwijder deze voorzichtig. Schroef nu de meegeleverde antenne op
de daarvoor bestemde aansluiting aan de achterzijde van de printplaat,
bevestig de antenne met de magneetvoet buiten de verdeelkast. Nadat u de
printplaat weer volgens de voorschriften bevestigd heeft, sluit u de
klemmenlijst elektrisch aan. Let op, dat de groene LED bij de controle-
eenheid brandt. Dit geeft aan dat de controle-eenheid bedrijfsklaar is.
Terminalkeuze bij de controle-eenheid KL 06 RF
De controle-eenheid beschikt over zes terminals voor de kabelverbindingen
met de temperatuurregelaars. Ga als volgt te werk, als u een terminal met een
kamerthermostaat (ERT50RF of ERT30RF) verbinden wilt:
Druk op
SYNC
, de LED van de actieve terminal knippert drie keer.
Selecteren van een andere terminal:
Druk zo vaak op SYNC, totdat de LED bij de gewenste terminal knippert.
Tot stand brengen van een verbinding met de geselecteerde terminal:
Druk en houd
SYNC
drie seconden lang ingedrukt. De LED knippert
continu. De controle-eenheid is nu twee minuten lang gereed, om de
verbinding met een thermostaat tot stand te brengen.
Verbinden van de controle-eenheid KL 06 RF met de ERT50RF
Druk bij de kamerthermostaat kort
(-)
of
(+)
en vervolgens gelijktijdig
de
select
- en
cancel
-toetsen enkele seconden lang, om het
programmamenu te openen.
Kies het menu basisinstelling en bevestig met
select
. Navigeer met
(-)
of
(+)
naar het submenu
Device
P
airin
g
en bevestig met
select
, om de
verbinding te starten.
Verschijnt
Successful
in het display, dan is de radioverbinding succesvol tot
stand gebracht. Druk op
cancel
om het programma te verlaten.
Wordt
F
ailed!
in het display weergegeven, dan kon de radioverbinding niet
opgebouwd worden. Druk in dit geval de
select
toets om opnieuw t e
verbin den of cancel, om het programma te verlaten.
Verbinden van de controle-eenheid KL 06 RF met de ERT30RF
Druk op
SYNC
bij de ERT30RF om de verbinding te starten. De
radioverbinding wordt opgebouwd. In het display verschijnt een countdown,
om de lopende procedure aan te geven.
Verschijnt
Suc
in het display, dan is de radioverbinding succesvol tot stand
gebracht.
Wordt
FAL
in het display weergegeven, dan kon de radioverbinding niet
opgebouwd worden. Druk in dit geval op de
SYNC
toets om opnieuw te
verbinden.
Verbinden met overige kamerthermostaten
Druk op SYNC, om de procedure terminalkeuze (zie boven) te starten,
selecteer dan een andere terminal, om deze met een andere
kamerthermostaat te verbinden.
Technische eigenschappen
De ERT50RF en ERT30RF in verbinding met de controle-eenheid KL06RF.
Stroommanagement in normale bedrijfstoestand:
De kamerthermostaat slaat d e instel li ng en voor dag, tijd en
tijdschakeling onverliesbaar op, nadat tijd en tijdschakeling geactualiseerd zijn.
De LCD-verlichting wordt uitgeschakeld als het batterijvermogen te zwak is.
Na het uitnemen van de batterijen dooft de LCD-weergave. Alle schakelingen
worden onderbroken en de stroomuitvalzekering wordt geactiveerd.
Zodra nieuw batterijen geplaatst werden, start de thermostaat alle
bedieningsfuncties weer, de stroomuitvalzekering wordt uitgeschakeld.
Omschakelen van verwarmingsbedrijf op koelbedrijf
U kunt zowel de ERT50RF als de ERT30RF van verwarmingsbedrijf op
koelbedrijf omschakelen. Ga hiervoor als volgt te werk:
ERT50RF: Zie hiervoor de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
ERT30RF: Druk 3 seconden lang gelijktijdig de toetsen SYNC en (+). In
het display verschijnt
hea
t
of
c
ool
. Selecteer met de (+) toets de gewenste
modus en bevestig met de SYNC toets. De thermostaat gaat dan
automatisch in de bedrijfsmodus.
RF-radioverbindingen (ZigBee)
Het RF-signaal wordt alle twee minuten voor de actualisering van de
controlefuncties en voor de storingscontrole verstuurd. Tijdens de RF-
signaaltransmissie knippert het RF-transmissiesymbool.
Valt het symbool uit, dan verschijnt in het display het RF-storingssymbool.
Radioverbinding-RESET bij de controle-eenheid
Wanneer een van de met de controle-eenheid verbonden
kamerthermostaten vervangen moet worden, dan is het niet noodzakelijk de
radioverbindingsinstelling opnieuw te initialiseren. Wilt u desondanks het
apparaat met de RESET toets terugzetten, dan gaat u als volgt te werk:
Druk en houd de
SYNC
-toets ingedruktt, druk dan de RESET toets en laat deze
weer los.
Laat de
SYNC
toets los. Alle LEDs knipperen om aan te geven dat de
radioverbindingsinstellingen teruggezet worden.
Druk op de
SYNC
-toets. Alle LEDs branden. KL06 RF begint nu alle kanalen te
controleren en kiest een vrije band voor het nieuwe radiotraject.
m
m
a
a
n
n
u
u
a
a
K
K
L
L
0
0
6
6
_
_
r
r
t
t
5
5
0
0
_
_
z
z
i
i
g
g
b
b
e
e
e
e
_
_
0
0
0
0
0
0
7
7
-
-
p
p
r
r
i
i
n
n
t
t
-
-
D
D
E
E
.
.
i
i
n
n
d
dd 1 108.2008 17:05:47

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Salus KL06RF wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Salus KL06RF in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,03 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info