Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Printed in Korea
Code No.: GH68-18094A
Dutch. 03/2008. Rev. 1.
1
Internet
http://www.samsungmobile.com
SGH-B300
Gebruiks-
aanwijzing
• Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van
uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft,
de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
• Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in
deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon
gekocht heeft.
De SIM-kaart en de batterij plaatsen
1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.
2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.
Klep van
het batterij-
compartiment
Batterij
De batterij opladen
1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.
Let op
: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert.
Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.
Met de driehoek naar boven
Onderdelen en toetsfuncties
Nummerkeuzetoets
Bellen of een oproep
beantwoorden. In de
standby-stand: de
laatste oproepen
weergeven.
Webtoegangstoets/
Bevestigingstoets
In de stand-bystand: de
webbrowser starten.
In de menustand: de
gemarkeerde
menuoptie selecteren of
de invoer bevestigen.
Toets voor aan/uit/
beëindigen
Ingedrukt houden om de
telefoon in en uit te
schakelen. Ook: een oproep
beëindigen.
Toets voor annuleren/
wissen
Tekens op het displ ay
wissen. Teruggaan naar
het vorige menuniveau.
4-wegnavigatietoetsen
In de stand-bystand:
rechtstreeks uw favoriete
menuopties openen.
In de menustand: door
de menuopties bladeren.
Alfanumerieke toetsen
Voicemailservertoets
In de standby-stand:
toegang tot uw
voicemailserver als u
deze toets ingedrukt
houdt.
Functietoetsen
De functie uitvoeren
die boven de toets
staat aangegeven.
Toets voor stille stand
X
Stille stand
Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren
weergegeven:
Symbool Beschrijving
Signaalsterkte
In gesprek
GPRS-netwerk
Roamingnetwerk
Belsignaal ingesteld op trillen
Stille stand
Microfoon gedempt, tijdens een gesprek
Doorschakelfunctie actief
Nieuw SMS-bericht
Nieuw MMS-bericht
Nieuw voicemailbericht
Alarm ingesteld
Batterijsterkte
De telefoon in- en uitschakelen
1. Houd de toets ruim één seconde ingedrukt om de telefoon
in te schakelen.
2. Als de melding met de tijd en de datum verschijnt, drukt u op de
functietoets
Ja
en stelt u de tijd en datum in volgens de instructies
op het scherm.
3. Houd de toets ruim twee seconden ingedrukt om te telefoon uit te
zetten.
De displaytaal wijzigen
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Selecteer
Telefooninstellingen
Taal
.
3. Selecteer een taal.
Een oproep tot stand brengen
1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk
op .
2. Druk op om het gesprek te beëindigen.
Een oproep beantwoorden
1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets
OK
of op om een
oproep te beantwoorden.
Druk op de functietoets
Weigeren
of druk op om de oproep te weigeren.
2. Druk op om het gesprek te beëindigen.
Het volume regelen
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Selecteer
Geluidsinstellingen
Beltoonvolume
.
3. Druk op
Omhoog
of
Omlaag
om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets
OK
.
Druk tijdens een gesprek op
Omhoog
of
Omlaag
om het volume van het
luistergedeelte te regelen.
De beltoon voor oproepen wijzigen
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Selecteer
Geluidsinstellingen
Beltoon
.
3. Selecteer een beltoon.
Laatst gebruikte nummers opnieuw
kiezen
1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op
Omhoog
of
Omlaag
om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.
De menu’s gebruiken
Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
om het
hoofdmenu
te activeren.
U kunt de 4-wegnavigatietoetsen instellen als sneltoetsen
om uw favoriete menu’s te openen.
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Selecteer
Telefooninstellingen
Sneltoetsen
.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.
Druk op de
functietoets
of op
C
om
terug te keren
naar het vorige
menuniveau.
Onder aan het display ziet u welke functies de
functietoetsen op het moment vervullen. Druk
op de linkerfunctietoets ( ) of de rechterfunctietoets
( ) om de weergegeven functie uit te voeren.
Druk op deze
toets om dit menu
af te sluiten
zonder de menu-
instellingen te
wijzigen.
Een menu of functie selecteren of wijzigen:
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk
vervolgens op de functietoets
Kies
of op .
3. Als het menu submenu’s bevat, gaat u naar het gewenste submenu
door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets
Kies
of op om het submenu te openen.
Als ook het geselecteerde menu submenu’s bevat, herhaalt u deze
stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets
Kies
of op om de gekozen instelling te
bevestigen.
Sneltoetsnummers
U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende
cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de
menunaam weergegeven.
Menuoverzicht
1. SIM-toolkit
*
2. Oproepenlijst
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alles verwijderen
2.5 Gespreksduur
2.6 Gesprekskosten
*
3. Netwerkdiensten
3.1 Doorschakelen
3.2 Blokkeren
3.3 Wisselgesprek
3.4 Netwerk kiezen
3.5 Nummerweergave
3.6 Besloten
gebruikersgroep
4. Geluidsinstellingen
4.1 Beltoon
4.2 Beltoonvolume
4.3 Type belsignaal
4.4 Toetstoon
4.5 Toetsvolume
4.6 Berichttoon
4.7 Waarschuwing bij
oproep
4.8 Klepsignaal
4.9 Toon bij in-/
uitschakelen
4.0 Andere tonen
5. Berichten
5.1 SMS-berichten
5.2 MMS-berichten
5.3 Serverberichten
5.4 Configuratieberichten
6. Amusement
6.1 WAP-browser
6.2 FM-radio
6.3 Games
6.4 Geluiden
6.5 Afbeeldingen
6.6 Alles verwijderen
6.7 Geheugenstatus
7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Agenda
7.3 Tijd en datum
7.4 Calculator
7.5 Actielijst
7.6 Spraakrecorder
7.7 Valuta omrekenen
8. Telefoonlijst
8.1 Zoeken
8.2 Nieuw item
8.3 Groep zoeken
8.4 Groep bewerken
8.5 Verkort kiezen
8.6 Alles verwijderen
8.7 Geheugenstatus
8.8 Servicenummers
*
9. Telefooninstellingen
9.1 Displayinstellingen
9.2 Begroeting
9.3 Eigen nummer
9.4 Taal
9.5 Beveiliging
9.6 Extra instellingen
9.7 Sneltoetsen
9.8 Verbindingsinstellingen
9.9 Instellingen
terugzetten
* Deze optie wordt alleen
weergegeven als deze
door de SIM-kaart
wordt ondersteund.
Tekst invoeren
De tekstinvoerstand wijzigen
Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator
van de gewenste invoerstand verschijnt:
T9-stand
1. Druk op
2
t/m
9
om te beginnen met het invoeren van een woord.
Druk voor elke letter de toets één keer in.
Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke
ingedrukte toets veranderen. Geef het hele woord in voordat u tekens
wijzigt of verwijdert.
Voorbeeld: druk op
4
,
2
,
5
,
5
en
6
om in de T9-stand het woord
"Hallo" in te voeren.
2. Druk op om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.
ABC-stand
Druk de toetsen met de gewenste letters eenmaal in voor de eerste letter,
tweemaal voor de tweede, enzovoort.
Druk bijvoorbeeld drie keer op
2
om de letter "C" in te voeren en twee
keer op
5
voor de letter "K".
Display
Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert
en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een
telefoonnummer kiezen.
Stille stand
Houd in de standby-stand ingedrukt om alle geluiden van
de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door
de toets nogmaals ingedrukt te houden.
Menu Tel.lijst
Tekst en pictogrammen
Functietoetsindicatoren
Symbolen
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung b300 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung b300 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info