Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Printed in Korea
GH68-35696D
Dutch. 11/2011. Rev. 1.0
GT-C3520
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de •
inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken
van uw telefoon.
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door
•
Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele
garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een
bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
Dit product bevat bepaalde gratis software en/of
•
opensourcesoftware. De exacte voorwaarden van de licenties,
vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar
via de website van Samsung op opensource.samsung.com.
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand
of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en
haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak
het apparaat niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische
schok wordt verhoogd.
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter
om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze
volgens de voorschriften af
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn •
goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele
batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel
veroorzaken.
Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal •
alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere
noodsituaties.
Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u •
een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens
in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal •
nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet
dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein
verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u
weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een
ander, speciaal niet-alarmnummer.
Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken
Houd het toestel droog
Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het •
toestel of elektronische circuits beschadigen.
Schakel het toestel niet in als dit nat is. Als het toestel al is •
ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk
(als het toestel niet kan worden uitgeschakeld of als u de batterij niet
kunt verwijderen, laat u dit zo). Droog het toestel vervolgens met een
handdoek en breng het naar een servicecenter.
Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade •
in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie
van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile
omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C
Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten •
voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot •
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.•
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of •
het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of
schade aan de kaart of het toestel.
Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en •
elektrische storing van andere apparaten.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers •
of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten
schoon met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u
naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
nooddiensten.
Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen
Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke •
gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
gegevensverlies.
Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle •
gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van
uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt
opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de
eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met
de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van
auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld
voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door
radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de
verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling
overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van
2,0 W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model
0,355 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel
lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal
benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden
van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk
automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling
aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft
aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de
website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde
EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan
het einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen
van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.•
Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen •
objecten, kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen •
bij blootstelling aan magnetische velden.
Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, •
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken
door magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische •
sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan
magnetische velden.
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of
hogedrukcompartimenten
De batterij kan lekken.•
Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.•
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.•
Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken •
of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te
dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of
schade aan de ogen veroorzaken.
Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend
licht
Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in •
de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u •
langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video’s
bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u
onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken.
Het risico op RSI verkleinen
Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op
toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of
games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen,
nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel
langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen
licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft
bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het
gebruik en een arts raadplegen.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien •
te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en •
moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de •
oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.•
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van •
het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de •
veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of
onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.•
Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het •
op de juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.•
Spreek rechtstreeks in de microfoon.•
Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de •
antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder
worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
Interne antenne
Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt
Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden •
tot gehoorbeschadiging.
Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan •
de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de •
oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het
minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of
muziek te kunnen horen.
In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich •
verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van
headsets in droge omgevingen of raak een metalen
voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen
voordat u een headset aansluit op het toestel.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen
of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen
te vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
aan en probeer het niet te repareren
Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie •
van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung
Servicecenter voor service.
Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat •
hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch
bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last
krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u
het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.•
Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje •
of een doek schoon.
Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.•
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken
is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht.
Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
het openbaar gebruikt
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade
kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot
hoge kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur •
naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar •
de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze
apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel
ontvouwen.
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel
Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan
het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet
meer geldig.
Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke •
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals •
een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als
ze te heet worden.
U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet •
bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting
te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg •
lage temperaturen.
Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen •
de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen
afnemen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. •
Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van
uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen
veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.•
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een
gesloten ruimte
Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
bepaalde omgevingen beperkt.
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio
frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische
apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van •
een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de
pacemaker.
Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de •
pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de •
pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te
minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is
tegen RF-signalen (radio frequency).
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te
controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van •
het verwijderen van de batterij.
Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen •
met potentieel explosiegevaar.
Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen •
of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal •
in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van
het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel
kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van
het vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op
met de fabrikant.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het
besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit
wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen
altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
Gebruik een handsfree apparaat.•
Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals •
snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller
oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze •
apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht
houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt,
laat u de voicemail antwoorden.
Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden •
bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer
kunnen gevaarlijk zijn.
Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een •
notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid
van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek •
wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer
gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als
u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het
nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan
verder.
Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw •
aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten
dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw
aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
Veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.
Indeling van de telefoon
www.samsung.com
1
4-richtingsnavigatietoets
In de standby-stand:
programmeerbare menu’s
openen; in de menustand:
door de menuopties scrollen
De vooraf gedefinieerde
menu’s kunnen verschillen
afhankelijk van uw
serviceprovider
2
Beltoets
Bellen of een oproep
beantwoorden; in de
standby-stand: recente
uitgaande, gemiste en
ontvangen oproepen
ophalen
3
Toets Voicemailservice
In de standby-stand:
toegang tot uw voicemail
(toets ingedrukt houden)
4
Alfanumerieke toetsen
5
Functietoetsen
De acties uitvoeren die
onder in het display worden
weergegeven
6
Toets voor aan/uit/
beëindigen
De telefoon in- of
uitschakelen (ingedrukt
houden); een oproep
beëindigen; in de
menustand: invoer
annuleren en terugkeren
naar de standby-stand
7
Bevestigingstoets
In de standby-stand:
menustand activeren; de
webbrowser starten; in de
menustand: de gemarkeerde
menuoptie selecteren of uw
invoer bevestigen
Afhankelijk van uw
serviceprovider of regio kan
de werking van deze toets
verschillen
8
Toets Stil profiel
In de standby-stand: stil
profiel in- of uitschakelen
(toets ingedrukt houden)
6
1
2
3
5
8
4
7
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product
en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s
en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of
verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het
einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag
worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan
dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen
of het milieu.Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en
ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u
afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en
voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s
en batterijen in uw omgeving.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung GT-C3520 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung GT-C3520 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info