Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/302
Nächste Seite
KKorrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige
for menneskers helbred eller for miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer
affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
[Dansk]
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder
kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene
skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra
andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
[Norsk]
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä ylin EU: n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten
terveyttä tai ympäristöä. Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
[Suomi]
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy
az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a
többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
[Magyar]
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony
był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego
oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy
odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
[Polski]
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb
υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το
περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας,
δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης
υλικών.
[Ελληνικά]
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят
с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват,
че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят
правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда. За да предпазите
природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от
другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
[Български]
Weee.indd 6 2009-05-19 �� 4:29:51
301

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung LE32B651 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung LE32B651 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 41,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Samsung LE32B651

Samsung LE32B651 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch - 674 seiten

Samsung LE32B651 Bedienungsanleitung - Holländisch - 72 seiten

Samsung LE32B651 Bedienungsanleitung - Holländisch - 674 seiten

Samsung LE32B651 Bedienungsanleitung - Holländisch - 354 seiten

Samsung LE32B651 Bedienungsanleitung - Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - 674 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info