Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/133
Nächste Seite
31
Nederlands
05 Overige informatie
Probleem Oplossingen en uitleg
Uw instellingen verdwijnen na 30 minuten
of telkens wanneer de televisie wordt
uitgeschakeld.
Als de tv zich in de modus • Winkeldemo bevindt, worden de audio- en beeldinstellingen elke 30
minuten gereset. Wijzig de modus in de procedure Plug & Play (eerste instelling) van Winkeldemo
in Thuisgebruik. Druk op de toets SOURCE om de modus Tv te selecteren en ga naar MENU
Instellingen Plug & Play (eerste instelling) ENTER
E
.
Met tussenpozen valt het geluid of beeld
weg.
Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan. •
Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stijve of dikke kabels. Zorg ervoor dat de kabels •
flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij bevestiging van de tv aan de muur raden we het
gebruik van kabels met 90-gradenaansluitingen aan.
U ziet kleine deeltjes als u de rand van de
tv van dichtbij bekijkt.
Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.•
Het menu PIP is niet beschikbaar. PIP• -functionaliteit is alleen beschikbaar als u een HDMI-, PC- of Component-bron gebruikt.
Het bericht “Vervormd signaal” of “Zwak
signaal/geen signaal” wordt weergeven.
Als u gebruikmaakt van een CAM CARD (CI/CI+), controleert u of deze op de COMMON INTERFACE-•
aansluiting is aangesloten.
Als het probleem aanhoudt, haalt u de CAM CARD uit de tv en plaatst u de kaart vervolgens weer •
terug in de aansluiting.
U hebt de tv 45 minuten geleden uitgezet
en het apparaat is weer ingeschakeld.
Dit is normaal. De tv gebruikt zelfstandig de OTA-functie (Over The Air) voor het upgraden van •
firmware die tijdens het tv-kijken is gedownload.
Er zijn herhaaldelijk problemen met beeld
en/of geluid.
Controleer het signaal of de bron en wijzig deze indien nodig.•
Er kan soms een reactie optreden tussen
de rubber kussentjes op de voet en de
toplaag van bepaald meubilair.
U kunt dit voorkomen door viltkussentjes te gebruiken op oppervlakken waar de tv in direct contact •
komt met het meubilair.
Het paneel van dit TFT lcd-scherm bestaat uit subpixels die met geavanceerde technologie zijn geproduceerd. Het
scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het
product.
Licentie-informatie ¦
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
BN68-02589F-Dut.indb 31 2010-03-26 �� 1:43:37
130

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung Series 3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung Series 3 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 21,78 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info