449398

Werbung

5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
veiligheidsvoorschriften _5
Zo vermindert u het gevaar voor brand of explosies:
Was geen stukken die gewassen, geweekt of behandeld zijn met benzine,
stomerijmiddelen of andere ontvlambare of explosieve stoffen. Deze kunnen dampen
afgeven die kunnen ontvlammen of exploderen. Spoel materialen die in aanraking
zijn geweest met reinigingsvloeistoffen of andere brandbare (vloei)stoffen met de
hand uit voordat u ze in de wasmachine stopt. Zorg dat alle sporen van dergelijke
(vloei)stoffen en walmen zijn verwijderd. Onder ander de volgende stoffen zijn gevaarlijk:
aceton, gedenatureerde alcohol, benzine, kerosine, bepaalde vloeibare huishoudelijke
reinigingsmiddelen en vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars.
Doe geen benzine, stomerijmiddelen of andere brandbare of explosieve middelen in de
wasmachine.
Onder bepaalde omstandigheden kan er waterstofgas ontstaan in warmwatersystemen,
zoals boilers, die twee weken of langer niet gebruikt zijn. WATERSTOFGAS IS
EXPLOSIEF. Wanneer uw warmwatersysteem twee weken of langer niet gebruikt is, zet u
alle warmwaterkranen in uw huis open en laat u het water enkele minuten lopen voordat
u uw wasmachine gebruikt. Hierdoor komt al het eventueel opgebouwde waterstofgas
vrij. Aangezien waterstofgas brandbaar is, moet u roken of open vuur vermijden.
Bij een gaslek moet u onmiddellijk ventileren en de stekker niet aanraken.
Koppel de machine los van de elektriciteit voordat u onderhoud uitvoert aan de machine.
Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde,
harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine
beschadigen. Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen
voorwerpen.
Open de deur van de wasmachine niet als u nog water ziet. Controleer of het water is
weggelopen voor u de deur opent.
Voer aan geen enkel onderdeel van uw wasmachine reparaties, vervangingen of onderhoud
uit, tenzij u de aanbevolen reparatie-instructies volledig begrijpt en u over de juiste
kwalificaties beschikt om deze uit te voeren. Werk uitgevoerd door een niet-geautoriseerde
persoon kan de garantie doen vervallen.
Sluit de wasmachine met nieuwe slangen op de kraan aan. Neem de oude slangen niet
meer in gebruik.
De kwaliteit van waterslangen neemt na verloop van tijd af. Controleer de slangen
regelmatig op bobbels, knikken, scheuren, slijtage en lekken. Vervang ze indien
noodzakelijk en in elk geval elke vijf jaar.
Verwijder voor gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en alle
transportbouten. Als u dit niet doet, kan dit ernstige schade tot gevolg hebben. Zie pagina
12 “De transportbouten verwijderen”.
Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien
zonder inhoud.
Zie “Voor het eerst wassen”.
VOORZICHTIG
WF8604FE-02613D_NL.indd 5 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:03
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung WF8500AE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung WF8500AE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Deutsch - 14 seiten

Samsung WF8500AE Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Spanisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info