Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
6_ veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Alle water- en elektrische leidingen moeten worden aangelegd door bevoegde technici, met
inachtneming van de gebruikshandleiding (zie “De wasmachine installeren”). Raadpleeg
tevens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor het schoonmaken of het
verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af.
Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast.
Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen
kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
Laat kinderen of huisdieren nooit op of in het apparaat spelen. Ze kunnen hierdoor gewond
raken of stikken.
De glazen deur wordt tijdens het wassen zeer heet. Raak de glazen deur nooit aan als het
apparaat in bedrijf is.
Probeer niet zelf reparaties aan het apparaat uit te voeren. Reparaties door een onervaren
of onbevoegd persoon kunnen verwondingen tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat een
meer ingrijpende reparatie nodig is.
Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze uit veiligheidsoverwegingen worden
vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een
vergelijkbaar bevoegde persoon.
Onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door ons geautoriseerd
servicecentrum en alleen originele reserveonderdelen mogen worden gebruikt.
Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het apparaat spelen. De deur van de
wasmachine gaat van binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig verwond
raken wanneer ze opgesloten worden.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een
verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis,
tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat
hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Om het apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient de gebruiker zich bekend te maken met
de gebruiksaanwijzingen van het apparaat en moet de gebruiker voorzichtig zijn bij het
gebruik.
Dit apparaat moet zo geplaatst worden dat het toegang heeft tot de stroomvoorziening, de
waterkraan en de afvoer.
Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.
Gebruik geen behandeld water dat olie, crème of lotion bevat, zoals vaak aangetroffen in
schoonheids- of massagesalons.
Anders kan de pakking vervormen, waardoor het kan gebeuren dat de machine niet
goed functioneert of dat waterlekkage optreedt.
veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
WF8604FE-02613D_NL.indd 6 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:04
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung WF8500AE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung WF8500AE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Deutsch - 14 seiten

Samsung WF8500AE Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Spanisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info