Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
22_ de was doen
de was doen
Kleding handmatig wassen
U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen.
1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de Aan/uit-knop van de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te
vol.
5. Sluit de deur.
6. Stop wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop Temperatuur om de gewenste temperatuur te selecteren. Koud water,
30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C.
8. Druk op de knop Spoelen om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren.
U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.
Met elke spoelbeurt neemt de wastijd toe.
9. Druk op de knop Centrifugeren om de centrifugesnelheid te selecteren.
Wanneer u kleding nat uit de machine wilt halen, kunt het spoelwater laten vasthouden.
( : niet centrifugeren, : spoelstop)
10. Druk meermalen op de knop Eindtijd om de beschikbare tijden voor startvertraging bij langs
te gaan (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het aangegeven uur is het tijdstip waarop
het programma klaar is.
11. Na een druk op de knop Start/Pauze begint het wasprogramma.
WASVOORSCHRIFTEN
Volg deze simpele aanwijzingen voor de schoonste en efficiëntste was.
Kijk voor het wassen altijd op het waslabel van uw kleding.
Sorteer en was uw wasgoed aan de hand van de volgende criteria:
Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en
rayon.
Kleur: scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
Formaat: de wasprestaties worden verbeterd als u wasgoed van verschillend formaat samen
wast.
Kwetsbaarheid: was fijn wasgoed apart, zoals zuiver scheerwol, vitrages en zijde, met
het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de
wasvoorschriften in de appendix.
Zakken leeghalen
Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde,
harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine
beschadigen. Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.
Kleding met metalen voorwerpen kan uw kleding en de trommel beschadigen. Keer kleding met
knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten. Wanneer ritsen van broeken of jassen
tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigen. Ritsen moeten voor het wassen
dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden.
Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken en deze beschadigen.
Maak de koorden vast voor het wassen.
Katoen voorwassen
Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte
wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen
kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwas doen met een reinigingsmiddel op proteïnebasis.
WF8604FE-02613D_NL.indd 22 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:15
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung WF8500AE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung WF8500AE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Deutsch - 14 seiten

Samsung WF8500AE Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Spanisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info