Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
M6
2.1 Kanals højtalersystem til iPhone/iPod
Brugsanvisning
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  M6
  2.1 Kanals højtalersystem til iPhone/iPod
  Brugsanvisning • Page 2

  VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
  Læs venligst disse anvisninger helt før ibrugtagning af dette
  produkt, og gem dem for senere brug. Vær opmærksom på alle
  advarsler, og følg alle anvisninger.
  a. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød udsæt
  ikke apparatet for regn eller fugt. Højttalersystemet må ikke
  udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen væskefyldte ting må
  stilles på apparatet som f.eks. vaser.

  g. Eksplosionsfare, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift
  kun med samme eller tilsvarende batteritype.
  h. Benyt kun udstyr/tilbehør som er angivet af producenten.
  i. Der skal være en minimum afstand på 10 cm tilgængelig
  omkring apparatet og AC-adapteren for tilstrækkeligt
  ventilation.

  b. Hovedstikket (strømadapter) bruges til at afbryde apparatets
  forbindelse. Afbrydningsenheden skal altid være klar til brug.

  j.

  c. Batteriet må ikke udsættes for høj varme som solskin, brand
  eller lignende.

  k. Man skal være opmærksom på de miljømæssige aspekter af
  bortskaffelse af batterier.

  d. Installér ikke dette udstyr i et lukket eller indbygget rum
  såsom en reol eller lignende enhed. Det skal altid forblive
  under godt ventilerede forhold. Ventilation bør ikke
  forhindres ved overdækning af apparatets
  ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
  e. Ingen nøgne flammer som tændte stearinlys må placeres på
  apparatet.
  f. Dette apparat må ikke placeres i et indbygget anlæg, såsom
  en reol eller et skab, da dette kan hindre luftcirkulationen
  gennem ventilationsåbningerne.

  Apparatet og AC-adapteren bør anvendes i moderate
  klimaer.

  ADVARSEL: FOR AT FOREBYGGE BRAND ELLER RISIKO
  FOR STØD UDSÆT IKKE DENNE ENHED FOR REGN ELLER
  FUGT.
  STRØMSTØDSBESKYTTERE: Det anbefales at bruge en
  strømstødsbeskytter til AC-tilslutning. Lynnedslag og
  overspændinger ER IKKE dækket af dette produkts garanti.

  ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD FJERN IKKE LÅG (ELLER BAGSIDE).
  INGEN DELE INDENI, SOM BRUGEREN KAN BETJENE. OVERLAD SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.
  FARLIG SPÆNDING: Lynet med pilehoved-mærket i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af
  uisoleret farlig spænding inden i produktets indkapsling, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk
  stød af personer.
  BEMÆRK: Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på, at der er vigtige betjenings- og
  vedligeholdelses- (service-)anvisninger i det vedlagte materiale. • Page 3

  PLACERING AF KONTROLKNAPPER
  Ovenfra

  Bagfra

  Forfra
  1. Lydstyrke Op

  A. Tænd/sluk

  2. Tænd/sluk

  B. Enter

  3. Lydstyrke Ned

  C. Lydstyrke Ned

  4. Dock-stik

  D. Menu

  5. Venstre højttaler

  E. Forrige

  6. Højre højttaler

  F.

  7. Tændt LED-indikator

  G. Flyt op

  8. Fjernsensor

  H. Lydstyrke Op

  9. Linjeindgangsstik

  I.

  Flyt ned

  10. S-video-stik

  J.

  Afspil/pause

  11. DC 16 V-stik

  K. Næste nummer

  Slå lyd fra

  12. iPhone Universal Docks

  KOMPATIBILITET:
  iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone/iPod nano (5. generation) /iPod touch (2. generation) /iPod nano (4. generation) /iPod classic/iPod touch
  (1. generation) /iPod nano (3. generation) /iPod nano (2. generation) /iPod mini • Page 4

  AC-FORBINDELSE
  Sæt den lille ende af AC-adapteren i DC IN 16 V-stikket (Figur A). Tilslut
  AC-ledningen til adapteren, og tilslut den anden ende til en stikkontakt med 230 V
  AC (Figur B).
  Anvend udelukkende AC-adapteren, der fulgte dette produkt.

  ISÆTNING AF BATTERI TIL FJERNBETJENING
  Skub batteriaflukket ud (Figur C).
  Sæt et CR2025-batteri i (Figur C).
  Luk batteriaflukket (Figur C).

  FORHOLDSREGLER
  Følg disse forholdsregler under brug af
  batteri i denne enhed (for fjernbetjening):
  Advarsel - eksplosionsfare, hvis batteriet
  udskiftes forkert. Udskift kun med samme
  eller tilsvarende batteritype. Anvend kun
  den angivne batteristørrelse og -type.
  Sørg for at følge den rette polaritet ved
  isætning af batterier som vist inden i
  batteriaflukket. Et omvendt batteri kan
  beskadige enheden. Hvis enheden ikke
  bruges i en længere periode, tag da
  batterierne ud for at undgå beskadigelse
  eller personskade grundet mulig
  batterilækage. Forsøg ikke at genoplade
  et batteri, der ikke er beregnet til dette;
  det kan overophede og briste. (Følg
  batteriproducentens anvisninger). Tag
  omgående batterier ud, hvis opbrugte.
  Rengør batteriets samt enhedens
  kontakter før isætning af batterier. • Page 5

  iPhone UNIVERSAL DOCKS
  iPhone Type

  Hukommelse

  Univ. Dock-nr.

  iPhone4

  16 til 32GB

  iPhone 3GS

  4 til 32GB

  Nr.15

  4 til 16GB

  Nr.12

  iPhone 3G
  iPhone

  De to indlæg, der kom med denne enhed, er Universal Docks.

  VIGTIGT! Universal Dock-nr. er præget på forsiden af docken.
  Se illustrationen nedenfor for placeringen af Universal Dock-nr.

  ISÆTNING AF EN iPod eller iPhone
  Placér det Universal Dock-indlæg (medfølger), der kom med din iPod eller iPhone,
  i iPod/iPhone-docken.

  OPLADNING, STRØMFORSYNING
  Når din iPod/iPhone er docket, oplader iPodden/iPhonen så længe, at denne enhed er
  tilsluttet strøm via AC-adapteren. • Page 6

  FEJLFINDING
  SYMPTOM

  LØSNING
  • Lyden er indstillet til minimum, skru op for lyden.
  • Tryk på Power-knappen for at tænde for systemet.

  Ingen lyd.

  • Sørg for at din iPod/iPhone sidder godt fast i Universal Docken.
  • Sørg for, at iPodden/iPhonen er tændt og spiller lydindhold.
  • Sørg for, at AC-adapteren er tilsluttet til enhedens bagside og til en fungerende stikkontakt.
  • Tag din iPod/iPhone ud af docken, vent fem sekunder, og placér den så igen i docken.
  • Nulstil enheden: Tag AC-adapteren ud af stikket, vent 60 sekunder, og sæt den så i igen.
  • Sørg for, at din iPod/iPhone kører den seneste udgave af iPod-/iPhone-softwaren*

  iPodden/iPhonen
  docker ikke korrekt

  • Sørg for, at Universal Docken passer til din iPod/iPhone**
  • Enheden har en LED-lampe bagved højtalergitteret, der vil lyse når det modtager signaler fra
  fjernbetjeningen.

  Enheden reagerer
  ikke på
  fjernbetjeningen

  Hvis LED'et ikke lyser:
  • Sørg for, at ingen faste genstande blokerer enhedens højttalergitter.
  • Udskift fjernbetjeningens batteri.
  Hvis LED'et lyser:
  • Tag din iPod/iPhone ud af docken, vent fem sekunder, og placér den så igen i docken.
  • Sørg for, at din iPod/iPhone kører den seneste udgave af iPod-/iPhone-softwaren*
  • Nulstil enheden: Tag AC-adapteren ud af stikket, vent 60 sekunder, og sæt den så i igen.

  *Besøg http://www.apple.com/support/ for at downloade iTunes og opdatere din iPod's software.
  **Adaptere følger med iPhone 2G, iPhone 3G og iPhone 3GS. Ekstra Universal Docks kan fås hos Apple.

  SPECIFIKATIONER
  GENERELT:
  Strømforsyning ...............DC 16 V 2,5 A adapter (center positive)
  Højttaler(e):
  Subwoofer (x1) .............................................................. 4" 4 ohm
  Fuldtoneenheder (x 2) ............................................... 2.5" 4 ohm
  Specifikationerne kan blive ændret uden varsel.

  Diskanthøjttalere (x 2) .................................................... 1" 4 ohm
  Output-effekt ........................................................7 W x 2 + 25 W
  Vægt ..................................................................................... 5 kg
  Mål (bredde x dybde x højde) ........ 388 mm x 246 mm x 123 mm

  Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må
  bortskaffes sammen med andet husholdsningsaffald i hele EU. Genbrug produktet på ansvarlig
  vis for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer samt for at forebygge
  mulig beskadigelse af miljøet eller menneskers helbred ved ukontrolleret bortskaffelse af affald.
  Brug venligst returnerings- og indsamlingsordninger for at aflevere dit brugte apparat til genbrug,
  eller kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage produktet til miljømæssigt
  forsvarligt genbrug. • Page 7

  M6 • Page 8 • Page 9 • Page 10 • Page 11 • Page 12 • Page 13

  M6
  2.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä iPhonelle/iPodille

  Käyttöohje • Page 14

  TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
  Lue nämä ohjeet kokonaan ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne
  vastaisen tarpeen varalta. Huomioi kaikki varoitukset ja noudata
  kaikkia ohjeita.
  a. Pienentääksesi sähköiskun vaaraa, älä altista tätä laitetta
  sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskeille tai
  valuvalle vedellä, eikä laitteen päälle saa asettaa vedellä
  täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita.
  b. Virtapistoketta (virtasovitin) käytetään laitteen pois
  kytkemiseksi, irrotetun laitteen tulisi pysyä helposti
  käytettävissä.

  g. Räjähdysvaara, jos paristo on väärin asetettu. Vaihda vain
  saman- tai vastaavantyyppiseen.
  h. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita.
  i. Laitteen ympärillä pitäisi olla minimissään 10 cm tyhjää tilaa
  ja virtasovittimen pitää olla saatavilla riittävän ilmanvaihdon
  takaamiseksi.
  j.

  Laitetta ja virtasovitinta tulee käyttää leudoissa ilmanaloissa.

  k. Ympäristöasioihin tulee kiinnittää huomiota paristoja
  hävitettäessä.

  c. Paristoa ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten
  auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
  d. Älä asenna tätä laitteistoa suljettuihin tai
  sisäänrakennettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyihin tai
  vastaavaan, ja ylläpidä hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihtoa ei
  saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esim.
  sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoille jne.
  e. Paljaita tulen lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä ei saa
  asettaa laitteen päälle.
  f. Laitetta ei saa sijoittaa suljettuun tilaan, kuten suljettuun
  kirjahyllyyn tai kaappiin, joka voi estää ilmavirtauksen
  ilmanvaihtoaukkojen kautta.

  VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN,
  ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI
  KOSTEUDELLE.
  YLIJÄNNITESUOJAT: Virtaliitännälle on suositeltavaa käyttää
  ylijännitesuojaa. Salamaniskut ja virtapiikit EIVÄT kuulu tämän
  laitteen takuuseen.

  VAROITUS: VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAUSTAA)
  SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. LAITTEEN HUOLLON SAA TEHDÄ VAIN KOULUTETTU ASIANTUNTIJA.
  VAARALLINEN JÄNNITE: Nuolipäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisällä on vaarallinen,
  eristämätön jännite, joka voi olla niin suuri, että se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

  HUOMIO: Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki on varoitus käyttäjälle, että laitteen mukana toimitettavassa
  ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja ylläpito-ohjeita (huolto-ohjeita). • Page 15

  OHJAINNÄPPÄIMIEN SIJAINTI
  Ylänäkymä

  Näkymä takaa

  Näkymä edestä
  1. Äänenvoimakkuus ylös

  A. Virta päällä/pois

  2. Virta päällä/pois

  B. Enter

  3. Äänenvoimakkuus alas

  C. Äänenvoimakkuus alas

  4. Koteloliitäntä

  D. Valikko

  5. Vasen kaiutin

  E. Edellinen

  6. Oikea kaiutin

  F.

  7. LED Virta päällä merkkivalo

  G. Siirry ylös

  8. Kaukosäätimen anturi

  H. Äänenvoimakkuus ylös

  9. Line-in -liitin

  I.

  Siirry alas

  10. S-Video-liitin

  J.

  Toisto/Tauko

  11. DC16V-liitin

  K. Seuraava kappale

  Mykistys

  12. iPhone-yleistelakat

  YHTEENSOPIVUUS:
  iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone/iPod nano (5. generation)/iPod touch (2. generation)/iPod nano (4. generation)/iPod classic/iPod touch
  (1. generation)/iPod nano (3. generation)/iPod nano (2. generation)/iPod mini
  . • Page 16

  VIRTALIITÄNTÄ
  Aseta virta-adapterin pieni pää DC IN 16V-liitäntään (kuvio A). Liitä virtajohto
  sovittimeen ja liitä toinen pää pistorasiaan, jonka jännite on 230V AC (kuvio B).
  Käytä vain tämän laitteen mukana tulevaa virtasovitinta.

  KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN ASENNUS
  Irrota paristokotelo (kuvio C).
  Asenna CR2025-paristo (kuvio C).
  Aseta paristokotelo paikoilleen (kuvio C).

  VAROTOIMET
  Noudata näitä varotoimia käytettäessä
  paristoa laitteen sisällä (kaukosäätimelle):
  Varoitus - Räjähdysvaara, jos paristo on
  väärin asetettu. Vaihda vain saman- tai
  vastaavantyyppiseen. Käytä vain
  määritellyn kokoista ja tyyppistä paristoa.
  Varmista, että paristot ovat oikein päin
  niitä asennettaessa paristokoteloon. A.
  Väärin päin asetut paristot voivat
  vahingoittaa laitetta. Jos laitetta ei käytetä
  pitkään aikaan, poista paristot estääksesi
  mahdollisesta paristojen vuotamisesta
  johtuvat vauriot. Älä yritä ladata uudelleen
  paristoa jota ei ole tarkoitettu
  uudelleenladattavaksi; se voi
  ylikuumentua ja revetä. (Noudata
  paristonvalmistajan ohjeita.) Poista
  paristot heti jos ne ovat kuluneet loppuun.
  Puhdista paristojen ja laitteen
  kosketuspinnat ennen paristojen
  asennusta. • Page 17

  iPhone YLEISTELAKAT
  iPhone Tyyppi

  Muisti

  Univ. Telakka nr.

  iPhone4

  16 - 32GB

  iPhone 3GS

  4 - 32GB

  No.15

  4 - 16GB

  No.12

  iPhone 3G
  iPhone

  Kaksi laitteen mukana tulevaa pidikettä ovat yleistelakoita.

  TÄRKEÄÄ! Yleistelakan numero löytyy kaiverrettuna telakasta.
  Katso alla olevaa kuvaa yleistelakan sijainnin nähdäksesi yleistelakan numeron
  sijainnin.

  iPodin tai iPhonen sijoittaminen
  Aseta iPodin tai iPhonen mukana tuleva yleistelakka iPod/iPhone -koteloon

  LATAAMINEN, VIRRANSYÖTTÖ
  Kun iPod/iPhone on telakoitu, iPod/iPhone lataa niin kauan kuin laite on liitettynä
  virtasovittimeen. • Page 18

  VIANETSINTÄ
  VIKA

  RATKAISU
  • Äänenvoimakkuus on asetettu minimiin, lisää ääntä.
  • Paina virtapainiketta kytkeäksesi virran päälle.

  Ei ääntä.

  • Varmista, että iPod/iPhone-laitteesi istuu oikein telakassa.
  • Varmista, että iPod/iPhone on päällä ja toistaa audiosisältöä.
  • Varmista, että virtasovitin on kytketty laitteen taakse ja toimivaan pistorasiaan.
  • Irrota iPod/iPhone, odota 5 sekuntia, ja sijoita laite takaisin.
  • Resetoi laite: Irrota virtasovitin, odota 60 sekuntia ja kytke se takaisin.
  • Varmista, että iPodisi/iPhonesi käyttää iPod/iPhonen uusinta ohjelmistoa*.

  iPod/iPhone ei ole
  telakoitu oikein

  • Varmista, että yleistelakka on oikea iPodillesi/iPhonellesi**
  • Laitteessa on LED-valo kaiutinritilän takana, joka hehkuu, kun se vastaanottaa kaukosäätimen signaalia.

  Laite ei vastaa
  kaukosäätimeen

  Jos LED ei pala:
  • Varmista, ettei mikään kiinteä esine estä laitteen kaiuttimen ritilää.
  • Vaihda kaukosäätimen paristo.
  Jos LED palaa:
  • Irrota iPod/iPhone, odota 5 sekuntia, ja sijoita laite takaisin.
  • Varmista, että iPodisi/iPhonesi käyttää iPod/iPhonen uusinta ohjelmistoa*.
  • Resetoi laite: Irrota virtasovitin, odota 60 sekuntia ja kytke se takaisin.

  *Käy osoitteessa http://www.apple.com/support/ ladataksesi iTunesin ja päivittääksesi uusimmat ohjelmistot iPodille.
  **Mukana tulevat sovittimet ovat iPhone 2G:lle, iPhone 3G:lle ja iPhone 3GS:lle. Lisätelakoita on saatavilla Applelta.

  TIEDOT
  YLEISTÄ:
  Virtalähde ........................ DC 16V 2.5A -sovitin (Center Positive)
  Kaiuttimet
  Subwoofer(x1) ..............................................................4" 4ohmia
  Full range Driver -kaiuttimet (x 2) ........................... 2.5" 4 ohmia
  Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

  Tweeter-kaiuttimet (x2) ............................................... 1" 4 ohmia
  Lähtöteho ................................................................ 7Wx2 + 25W
  Paino..................................................................................... 5 kg
  Mitat (LSK) ..................................... 388 mm x 246 mm x 123 mm

  Laitteen oikea hävittäminen. Tämä merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää
  kotitalousjätteen mukana missään EU-maissa. Estääksesi huolimattomasta jätteen hävityksestä
  aiheutuneita mahdollisia ympäristöhaittoja tai haittoja ihmisten terveydelle, kierrätä laite
  asianmukaisesti edistääksesi materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi
  käytetyn laitteen, käytä jätteenkierrätysjärjestelmää tai ota yhteyttä laitteen myyjään. He
  huolehtivat laitteen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä. • Page 19

  M6
  Enceintes 2.1 pour iPhone/iPod
  Mode d'emploi • Page 20

  CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES
  Veuillez entièrement lire ces instructions avant de commencer à
  utiliser cet appareil et les conserver pour pouvoir vous y référer
  ultérieurement. Respectez toutes les mises en garde et suivez
  l’ensemble des consignes.
  a. Pour limiter le risque d'incendie ou d'électrocution, pensez à
  protéger l'appareil de la pluie ou de l'humidité. N'exposez
  jamais cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures. Ne
  placez jamais un objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur
  l'appareil.
  b. La prise secteur (adaptateur secteur) permet de
  déconnecter l'appareil et doit être accessible en
  permanence.
  c. Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une
  source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil,
  des flammes, etc.
  d. N’installez pas cet appareil dans un endroit confiné ou
  encastré, comme une bibliothèque ou tout meuble similaire,
  et veillez à ce que la ventilation puisse toujours se faire. Il ne
  faut pas entraver le système de ventilation : ne recouvrez
  pas les ouvertures d'aération d'articles tels que des
  journaux, une nappe, des rideaux, etc.
  e. Ne placez jamais une source de flamme vive, telle qu'une
  bougie allumée, sur l'appareil.

  f. Il ne doit pas non plus être installé dans un endroit encastré,
  tel que des étagères ou un meuble, car cela pourrait gêner le
  flux de l'air à travers les orifices d'aération.
  g. Un mauvais remplacement de la batterie peut entrainer un
  risque d'explosion. Remplacez uniquement par les mêmes
  piles ou par des piles de type équivalent.
  h. Utilisez uniquement les raccords/accessoires recommandés
  par le fabricant.
  i. Il faut laisser un espace libre de 10 cm autour de l'appareil et
  de l'adaptateur secteur pour garantir une bonne ventilation.
  j.

  L’appareil et l’adaptateur secteur sont destinés à un usage
  sous climat tempéré.

  k. Veillez à respecter les consignes habituelles concernant le
  recyclage des piles.
  ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU
  D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA
  PLUIE OU A L'HUMIDITE.
  DISPOSITIFS ANTI-SURTENSION : Il est conseillé d’utiliser un
  dispositif anti-surtension sur le circuit électrique. La garantie de
  ce produit NE COUVRE PAS les dommages provoqués par la
  foudre ou les surtensions.

  ATTENTION : POUR LIMITER LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE).
  NE CONTIENT PAS D’ELEMENTS POUVANT ETRE REPARES PAR L’UTILISATEUR. CONFIEZ LES REPARATIONS A UN SPECIALISTE.
  TENSIONS DANGEREUSES : Le symbole de l'éclair avec la flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur
  de la présence de tensions dangereuses à l'intérieur du boitier de l'appareil et suffisamment importantes pour pouvoir provoquer une
  électrocution.

  ATTENTION : Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions
  importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (les réparations) dans la documentation livrée avec l'appareil. • Page 21

  EMPLACEMENT DES COMMANDES
  Vue du haut

  Vue du dos

  Vue de la façade
  1. Augmentation du volume

  A. Mise sous/hors tension

  2. Mise sous/hors tension

  B. Entrer

  3. Baisse du volume

  C. Baisse du volume

  4. Compartiment connecteur

  D. Menu

  5. Haut-parleur gauche

  E. Précédent

  6. Haut-parleur droit

  F

  Son coupé

  7. Témoin lumineux

  G

  Vers le haut

  8. Capteur de la télécommande

  H

  Augmentation du volume

  9. Prise entrée de ligne

  I.

  Vers le bas

  10. Prise S-Vidéo

  J.

  Lecture / Pause

  11. Prise CC16V

  K. Piste suivante

  12. Docks universels pour iPhone

  COMPATIBILITE :
  iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone/iPod nano (5ème génération)/iPod touch (2ème génération)/iPod nano (4ème génération)/iPod classic/
  iPod touch (1ère génération)/iPod nano (3ème génération)/iPod nano (2ème génération)/iPod mini. • Page 22

  BRANCHEMENT ELECTRIQUE
  Insérez la petite extrémité de l’adaptateur secteur dans la prise DC IN 16V
  (Schéma A). Branchez le câble électrique de l’adaptateur et raccordez l’autre
  extrémité à une prise de courant de 230 V (Schéma B).
  Utilisez uniquement l’adaptateur secteur livré avec l'appareil.

  MISE EN PLACE DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE
  Ejectez le compartiment de la pile (Schéma C).

  PRECAUTIONS
  Veuillez respecter les consignes suivantes

  Insérez une pile CR2025 (Schéma C).

  lorsque des piles sont utilisées dans cet

  Remettez le compartiment de la pile en place (Schéma C).

  appareil (télécommande) : Un mauvais
  remplacement de la batterie peut entrainer un
  risque d’explosion. Remplacez-la uniquement
  par un type équivalent ou similaire. Utilisez
  uniquement une pile de la taille et du type
  indiqués. Assurez-vous de respecter la
  polarité des piles lorsque vous les insérez
  dans le compartiment des piles. Des piles
  installées dans le mauvais sens pourraient
  endommager l'appareil. Si l'appareil ne va pas
  être utilisé sur une période prolongée, retirez
  les piles pour éviter qu'elles ne coulent et
  endommagent l'appareil ou blessent
  l'utilisateur. N’essayez pas de recharger une
  pile non-rechargeable, elle pourrait
  surchauffer et se fissurer. (Respectez les
  consignes du fabricant de piles.) Retirez
  rapidement les piles si celles-ci sont usées.
  Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux
  de l’appareil avant de mettre la pile en place. • Page 23

  DOCKS UNIVERSELS pour iPhone
  Type

  d’iPhone

  Mémoire

  iPhone4

  16 à 32GB

  N° Dock Univ.

  iPhone 3GS

  4 à 32GB

  No.15

  4 à 16GB

  No.12

  iPhone 3G
  iPhone

  Les deux supports fournis avec l’appareil sont des Docks Universels.
  IMPORTANT ! Le n° de Dock Universel est gravé à l’avant du dock.
  Voir l’illustration ci-dessous pour découvrir l'emplacement du n° de Dock
  Universel.

  INSERTION d’un iPod ou iPhone
  Insérez le Dock Universel livré avec votre iPod ou iPhone (fourni) dans le compartiment
  pour iPod/iPhone.

  RECHARGE, MISE SOUS TENSION
  Une fois votre iPod/iPhone inséré, l’iPod/iPhone sera en charge tant que l’appareil reste
  sous tension. • Page 24

  DEPANNAGE
  SYMPTOME

  SOLUTION
  • Le volume est au minimum, augmentez le volume.
  • Appuyez sur la touche Marche pour mettre l’appareil sous tension.

  Pas de son.

  • Vérifiez que votre iPod/iPhone est bien en place dans l'emplacement de Dock Universel.
  • Vérifiez que l’iPod/iPhone est en marche et qu’il contient des fichiers audio.
  • Vérifiez que l’adaptateur secteur est branché au dos de l’appareil et sur une prise de courant qui marche.
  • Retirez votre iPod/iPhone, patientez 5 secondes, et remettez-le en place.
  • Réinitialisez l’appareil : débranchez l’adaptateur secteur, patientez 60 secondes avant de le rebrancher.
  • Assurez-vous que votre iPod/iPhone dispose de la version la plus récente du logiciel iPod/iPhone*

  L’iPod/iPhone ne
  s’insère pas
  correctement

  • Vérifiez que le Dock Universel utilisé correspond bien à votre iPod/iPhone**
  • L’appareil dispose d’un voyant au dos de la grille du haut-parleur qui s'allume lorsqu'un signal à distance est
  capté.

  L’appareil ne réagit
  pas à la
  télécommande

  Si le témoin ne s’allume pas :
  • Veuillez à ce qu’il n’y ait pas d’obstacles devant la grille du haut-parleur.
  • Remplacez la pile de la télécommande
  Si le témoin est allumé :
  • Retirez votre iPod/iPhone, patientez 5 secondes, et remettez-le en place.
  • Assurez-vous que votre iPod/iPhone dispose de la version la plus récente du logiciel iPod/iPhone*
  • Réinitialisez l’appareil : débranchez l’adaptateur secteur, patientez 60 secondes avant de le rebrancher.

  *Allez sur http://www.apple.com/support/ pour télécharger iTunes et obtenir la version de logiciel la plus récente pour votre iPod.
  **Les adaptateurs fournis sont pour l’iPhone 2G, l’iPhone 3G et l’iPhone 3GS. Vous pouvez obtenir d’autres Docs Universels auprès
  d’Apple.

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  GENERALES :
  Alimentation requise ... Adaptateur DC 16 V 2,5 A (Centre positif)
  Tweeters (x2) ................................................................. 1” 4 ohm
  Enceinte(s) :
  Puissance de sortie................................................7 Wx2 + 25 W
  Subwoofer(x1) ..................................................... 4 pouces 4ohm
  Poids ..................................................................................... 5 kg
  Haut-parleurs large bande (x 2) ..................... 2,5 pouces 4 ohm
  Dimensions (LPH) .......................... 388 mm x 246 mm x 123 mm
  Sous réserve de modification des caractéristiques techniques sans préavis.
  Consignes de mise au rebut de cet appareil. Ce symbole indique que cet appareil ne doit
  pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. Cette règle s'applique dans toute l'UE.
  Pour protéger l’environnement et la santé, recyclez-le de manière responsable pour
  encourager la réutilisation durable des ressources de matériaux. Pour renvoyer votre
  appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte ou contacter votre
  revendeur. Il pourra se charger d'envoyer cet appareil au recyclage. • Page 25

  M6
  2.1-Kanal Lautsprechersystem für iPhone/iPod
  Bedienungsanleitung • Page 26

  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
  Bitte lesen Sie diese Anleitungen vollständig durch, bevor Sie
  das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitungen für
  späteres Nachschlagen auf. Beachten Sie alle Warnhinweise
  und befolgen Sie alle Anleitungen.
  a. Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das
  Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das
  Gerät nicht Spitzwasser oder Tropfwasser aus und stellen
  Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf
  dem Gerät ab.
  b. Nur mit dem Ziehen des Netzsteckers (Netzteil) wird das
  Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt. Der Netzstecker
  muss jederzeit frei zugänglich sein.
  c. Setzten Sie Batterien nicht übermäßiger Hitze, direkter
  Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.
  d. Bauen Sie das Gerät nicht ein, es sei denn, Sie sorgen für
  ausreichende Ventilation entsprechend den Anleitungen des
  Herstellers. Blockieren Sie die Ventilation nicht durch
  Abdecken mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw.
  e. Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen)
  auf dem Gerät ab.

  f. Bauen Sie das Gerät nicht ein, da hierdurch der Luftstrom
  durch die Belüftungsöffnungen behindert wird.
  g. Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht korrekt eingesetzt
  werden. Tauschen Sie Batterien nur gegen Batterien
  gleichen Typs aus.
  h. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
  i.

  Halten Sie für ausreichende Ventilation rings um das Gerät
  und das Netzteil einen Mindestabstand von 10 cm ein.

  j.

  Gerät und Netzteil sind zur Benutzung in moderatem Klima
  ausgelegt.

  k. Entsorgen Sie Batterien entsprechend der örtlichen
  Bestimmungen.
  WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND
  STROMSCHLAG SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN
  ODER FEUCHTIGKEIT AUS.
  ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ: Bei Netzanschluss wird
  Überspannungsschutz empfohlen. Schäden durch Blitzschlag
  und Überspannung sind von der Garantie NICHT abgedeckt.

  VORSICHT
  STROMSCHLAGGEFAHR
  VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ÖFFNEN SIE DAS GERÄT NICHT.
  ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH DEN
  AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.
  GEFÄHRLICHE SPANNUNG: Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu
  Stromschlag führen kann.

  VORSICHT: Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungshinweise in der begleitenden
  Dokumentation hin. • Page 27

  BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN
  Draufsicht

  Rückansicht

  Frontansicht
  1. Lautstärke erhöhen

  A. Ein/Aus

  2. Ein/Aus

  B. Enter

  3. Lautstärke verringern

  C. Lautstärke verringern

  4. Dockingstation

  D. Menü

  5. Linker Lautsprecher

  E. Vorheriger Titel

  6. Rechter Lautsprecher

  F.

  7. LED-Statusanzeige

  G. Navigation aufwärts

  8. Sensor Fernbedienung

  H. Lautstärke erhöhen

  9. AUX-Eingang

  I.

  Navigation abwärts

  10. S-Videoanschluss

  J.

  Wiedergabe/Pause

  11. DC 16 V Netzteileingang

  K. Nächster Titel

  Stummschaltung

  12. iPhone-Universaladapter

  KOMPATIBILITÄT:
  iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone/iPod nano (5. Generation)/iPod touch (2. Generation)/iPod nano (4. Generation)/iPod classic/
  iPod touch (1. Generation)/iPod nano (3. Generation)/iPod nano (2. Generation)/iPod mini. • Page 28

  NETZANSCHLUSS
  Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils am Anschluss DC IN 16V an
  (Abbildung A). Schließen Sie das Netzkabel am Netzteil an und stecken Sie den
  Netzstecker in die Steckdose (230 V AC) (Abbildung B).
  Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

  BATTERIE IN FERNBEDIENUNG EINSETZEN
  Nehmen Sie die Batteriehalterung heraus (Abbildung C).
  Setzen Sie eine CR2025 Knopfzelle ein (Abbildung C).
  Setzen Sie die Batteriehalterung zurück (Abbildung C).

  SICHERHEITSHINWEISE
  Folgen Sie den nachstehenden
  Sicherheitshinweisen bei Batteriebetrieb
  (Fernbedienung): Warnung –
  Explosionsgefahr bei falsch eingesetzter
  Batterie. Tauschen Sie die Batterie nur
  gegen eine Batterie gleichen Typs aus.
  Benutzen Sie nur den angegebenen
  Batterietyp. Beachten Sie die Polarität,
  wie in der Batteriehalterung aufgedruckt.
  Vertauschte Polarität kann zu Schäden
  am Gerät führen. Bei längerer
  Nichtbenutzung entnehmen Sie die
  Batterie, um Schäden oder Verletzungen
  durch eine auslaufende Batterie zu
  vermeiden. Laden Sie die Batterie nicht
  auf, sie kann sich überhitzen und
  aufreißen (folgen Sie den Anleitungen des
  Batterieherstellers). Nehmen Sie eine
  erschöpfte Batterie unverzüglich aus dem
  Gerät. Reinigen Sie die Batteriepole und
  die Kontakte im Gerät, bevor Sie eine
  Batterie einsetzen. • Page 29

  iPhone UNIVERSALADAPTER
  iPhone Modell

  Speicher

  Universaladapter Nr.

  iPhone4

  16 bis 32 GB

  iPhone 3GS

  4 bis 32 GB

  Nr. 15

  4 bis 16 GB

  Nr. 12

  iPhone 3G
  iPhone

  Die beiden mitgelieferten Adapter sind Universaladapter.
  WICHTIG! Die Nummer des Universaladapters ist vorn auf dem Adapter markiert.
  Siehe nachstehende Abbildung zur Position der Nummer des Universaladapters.

  iPod ODER iPhone ANDOCKEN
  Setzen Sie Ihren mitgelieferten Universaladapter für iPod oder iPhone im iPod/iPhone
  Dock ein.

  LADEN
  Nach dem Andocken wird Ihr iPod/iPhone geladen, sofern das Gerät spannungsversorgt
  ist. • Page 30

  STÖRUNGSERKENNUNG
  PROBLEM

  LÖSUNGSVORSCHLAG
  ‡ Lautstärke ist heruntergeregelt, erhöhen Sie die Lautstärke.
  ‡ Schalten Sie das Gerät ein.
  ‡ Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone fest im Universaladapter sitzt.
  ‡ Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone eingeschaltet ist und Audioinhalte abspielt.

  Kein Ton.

  ‡ Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil hinten am Gerät und an einer Steckdose angeschlossen ist.
  ‡ Entfernen Sie Ihr iPod/iPhone aus dem Dock, warten Sie 5 Sekunden ab und docken Sie es wieder an.
  ‡ Stellen Sie das Gerät zurück: Ziehen Sie das Netzteil ab, warten Sie 60 Sekunden ab und schließen Sie es
  wieder an der Steckdose an.
  ‡ Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone mit der neuesten Version der iPod/iPhone Software läuft.*

  iPod/iPhone kann
  nicht korrekt
  angedockt werden.

  ‡ Vergewissern Sie sich, dass der benutzte Universaladapter für Ihr iPod/iPhone korrekt ist.**
  ‡ Eine LED hinter der Lautsprecherblende leuchtet bei Empfang des Fernbedienungssignals auf.

  Gerät reagiert nicht
  auf Fernbedienung.

  Leuchtet die LED nicht auf:
  ‡ Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecherblende nicht durch Gegenstände verstellt ist.
  ‡ Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.
  Leuchtet die LED:
  ‡ Entfernen Sie Ihr iPod/iPhone aus dem Dock, warten Sie 5 Sekunden ab und docken Sie es wieder an.
  ‡ Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone mit der neuesten Version der iPod/iPhone Software läuft.*
  ‡ Stellen Sie das Gerät zurück: Ziehen Sie das Netzteil ab, warten Sie 60 Sekunden ab und schließen Sie es
  wieder an der Steckdose an.

  *Besuchen Sie http://www.apple.com/support/ zum Download von iTunes und zur Aktualisierung der neuesten Software für Ihren iPod.
  **Mitgelieferte Adapter für iPhone 2G, iPhone 3G und iPhone 3GS. Zusätzliche UniversaIadapter erhalten Sie bei Apple.

  SPEZIFIKATIONEN
  ALLGEMEIN:
  Spannungsversorgung....... DC 16 V, 2,5 A Netzteil (Mitte positiv)
  Lautsprecher:
  Subwoofer (x 1) ...................................................... 4 Zoll, 4 Ohm
  Lautsprecher komplette Bandbreite (x 2)............ 2,5 Zoll, 4 Ohm
  Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

  Hochtöner (x 2) .......................................................1 Zoll, 4 Ohm
  Ausgangsleistung.................................................2 x 7 W + 25 W
  Gewicht................................................................................. 5 kg
  Abmessungen (BxTxH) ..................388 mm x 246 mm x 123 mm

  Entsorgen Sie dieses Produkt umweltgerecht. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt
  innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Umweltund Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung recyceln Sie das Gerät bitte. Geben
  Sie das Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder wenden Sie sich an Ihren
  Fachhändler. • Page 31

  M6
  2.1 Ch Högtalarsystem för iPhone/iPod
  Bruksanvisning • Page 32

  Viktiga säkerhetsanvisningar
  Läs dessa instruktioner helt innan du använder den här
  produkten och spara dem för framtida referens. Beakta alla
  varningar och följ alla instruktioner.
  a. För att minska risken för brand eller elektriska stötar utsätt
  inte apparaten för regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas
  för vattenstänk och att inga föremål fyllda med vätskor
  såsom vaser får placeras på apparaten.
  b. Nätkontakten (nätadapter) används som frånkopplingsenhet
  ska kopplingsenheten vara tillgänglig.

  g. Risk för explosion vid felaktigt batteribyte. Ersätt endast med
  samma eller motsvarande typ.
  h. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.
  i. Minimum avstånd om 10cm runt apparaten och AC-adapter,
  ska finnas för tillräcklig ventilation.
  j.

  Apparaten och AC-adapter bör användas under lämpliga
  klimatförhållanden.

  k. Lämna batterier på miljöstationer.

  c. Batteriet får inte utsättas för alltför hög värme som t.ex.
  solljus, eld eller liknande.
  d. Installera inte denna utrustning i ett instängt eller inbyggt
  utrymme som exempelvis en bokhylla eller liknande enhet
  utan låt det vara bra ventilation. Ventilationen får inte
  blockeras genom att täcka över öppningar med föremål som
  tidningar, bordsdukar, gardiner, etc.
  e. Inga öppna lågor som t.ex. tända stearinljus får placeras på
  apparaten.
  f. Apparaten får inte placeras i en inbyggd installation, sådan
  som en sluten bokhylla eller skåp som kan hindra luftflödet
  genom ventilationsöppningarna.

  VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISK
  STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER
  FUKT.
  ÖVERSPÄNNINGSSKYDD: Det rekommenderas att du
  använder ett överspänningsskydd för att rengöra apparaten.
  Blixtar och överspänningar täcks INTE i denna garanti för denna
  produkt.

  VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
  DET FINNS INGA REPARERBARA DELAR INUTI . ÖVERLÅT ALL SERVICEARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
  FARLIG SPÄNNING: Symbolen med en blixt i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad
  farlig spänning inom produktens hölje som kan vara av tillräcklig kraft för att utgöra en risk för elektriska stötar.

  OBSERVERA: Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren att det finns viktiga drifts- och
  underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten. • Page 33

  PLACERING AV KONTROLLER
  Ovansida

  Baksida

  Framsida
  1. Volym upp

  A. Strömmen på/av

  2. Strömmen på/av

  B. Inmatningstangent (SKRIVA IN)

  3. Volym ned

  C. Volym ned

  4. Fack för anslutningsdon

  D. MENY

  5. Vänster högtalare

  E. Föregående

  6. Höger högtalare

  F.

  7. Indikator LED Ström på

  G. Flytta upp

  8. Fjärrsensorn

  H. Volym upp

  9. Linje in kontakt

  I.

  Flytta ner

  10. S-Video uttag

  J.

  Spela/pausa

  11. DC16V-kontakt

  K. Nästa spår

  Tyst

  12. iPhone Universal Dockning

  KOMPATIBILITET:
  iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone/iPod Nano (femte generation)/iPod touch (andra generation)/iPod Nano (fjärde generation)/iPod
  classic/iPod touch (första generation)/iPod Nano (tredje generation)/iPod Nano (andra generation)/iPod mini • Page 34

  AC-ANSLUTNING
  Sätt i den smala änden av nätadaptern till 16V-uttaget (Figur A). Anslut AC-kabeln
  till adaptern och anslut andra änden till ett väggutag med 230V AC (Figur B).
  Använd endast den nätadapter som levererats med denna produkt.

  BATTERI INSTALLATION AV FJÄRRKONTROLLEN
  Ta ut batterifacket (Figur C).
  Installera ett CR2025 batteri (Figur C).
  Sätt tillbaka batterifacket (Figur C).

  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
  Följ dessa försiktighetsåtgärder när du
  använder ett batteri i denna enhet (för
  fjärrkontrollen): Varningsrisk för explosion
  vid felaktigt batteribyte. Ersätt endast med
  samma eller motsvarande typ. Använd
  endast den storlek och typ av batterier
  specificerad. Var noga med att följa
  korrekt polaritet när du installerar
  batterierna som visas i batterifacket. Ett
  omvänt batteri kan orsaka skador på
  enheten. Om enheten inte ska användas
  under en längre tid, ta ur batterierna för
  att förhindra skador eller skador från
  eventuella batteriläckage. Försök inte att
  ladda upp ett batteri som inte är avsedda
  att laddas; det kan överhettas och
  spricka. (Följ batteritillverkarens
  anvisningar.) Ta ut batterierna snabbt om
  de är förbrukade. Rengör batteriets
  kontakter och även del av enheten innan
  batteriinstallation. • Page 35

  iPhone Universal Dockning
  iPhone Typ

  Minne

  Univ. Dockningsnummer

  iPhone4

  16 till 32GB

  iPhone 3GS

  4 till 32GB

  Nr.15

  4 till 16GB

  Nr.12

  iPhone 3G
  iPhone

  De två hållare som medföljer den här enheten är universala dockor.
  VIKTIGT! Numret på universaldockningsenheten finns på dockans framsida.
  Granska illustrationen nedan för att hitta numret på universaldockningsenheten.

  FÖRA IN EN IPOD eller iPhone
  För in Universal Dockan som medföljer din iPod eller iPhone (medföljer) i iPod/iPhone
  facket

  LADDNING, STRÖMFÖRSÖRJNING
  När din iPod/iPhone är dockad kommer iPod/iPhone ladda så länge som denna enhet är
  ansluten med AC adaptern. • Page 36

  FELSÖKNING
  SYMTOM

  LÖSNING
  • Volymen är inställd på lägsta, öka volymen.
  • Tryck av/på knappen för att slå på strömmen.

  Inget ljud.

  • Se till att din iPod/iPhone sitter ordentligt i universaldockningen.
  • Se till att iPod/iPhone är på och spelar upp ljudinnehåll.
  • Se till att nätadaptern är ansluten till enhetens baksida och till ett fungerande uttag.
  • Koppla loss din iPod/iPhone, vänta i fem sekunder och sätt tillbaka den i dockningsstationen.
  • Återställ enheten: Koppla loss AC adaptern, vänta i 60 sekunder och koppla sedan in den igen.
  • Var noga med din iPod/iPhone kör den senaste versionen av iPod/iPhone mjukvara*

  iPod/iPhone dockar
  inte korrekt

  • Se till den Universala Dockan är den rätta för din iPod/iPhone**
  • Enheten har en LED-indikator bakom högtalargallret som lyser när den tar emot fjärrsignalen.

  Enhet svarar inte på
  fjärrkontrollen

  Om lysdioden inte lyser:
  • Förvissa dig om att inga fasta föremål blockerar enhetens högtalargaller
  • Byt batteriet i fjärrkontrollen.
  Om lysdioden lyser:
  • Koppla loss din iPod/iPhone, vänta i fem sekunder och sätt tillbaka den i dockningsstationen.
  • Var noga med din iPod/iPhone kör den senaste versionen av iPod/iPhone mjukvara*
  • Återställ enheten: Koppla loss AC adaptern, vänta i 60 sekunder och koppla sedan in den igen.

  *Besök http://www.apple.com/support/för att hämta hem iTunes och uppdatera den senaste programvaran för din iPod.
  **Adaptrar ingår iPhone 2G, iPhone 3G och iPhone 3GS. Ytterligare Universala Dockor är tillgängliga från Apple.

  SPECIFIKATIONER
  ALLMÄNT:
  Strömkälla............ Likström 16V 2.5A vägguttag (Center positiva)
  Högtalare:
  Subwoofer(x1) ................................................................ 4" 4ohm
  Heltäckande drivers (x 2)........................................... 2.5" 4 ohm
  Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

  Diskanthögtalare (x2) ..................................................... 1" 4 ohm
  Uteffekt.................................................................... 7Wx2 + 25W
  Vikt ........................................................................................ 5 kg
  Mått (WDH) .................................... 388 mm x 246 mm x 123 mm

  Korrekt bortskaffande av denna produkt. Denna markering indikerar att denna produkt inte bör
  slängas med andra hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller
  människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt
  som främjar en hållbar återanvändning av materiella resurser. För att returnera din förbrukade
  enhet använd systemet för återlämnande och insamling eller kontakta återförsäljaren där
  produkten köptes. De kan ta denna produkt för miljömässig återvinning.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Scansonic M6 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Scansonic M6 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Dänisch, Französisch, Schwedisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info