Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIEHANDLEIDING
BETJENINGSVEJLEDNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
ISTRUZIONI PER L’USO
MANUAL DEL USUARIO
MANUAL DO UTILIZADOR
R2
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  R2

  GEBRUIKSAANWIJZING
  MODE D’EMPLOI
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  INSTRUCTIEHANDLEIDING
  BETJENINGSVEJLEDNING
  BRUKSANVISNING
  KÄYTTÖOHJE
  ISTRUZIONI PER L’USO
  MANUAL DEL USUARIO
  MANUAL DO UTILIZADOR • Page 2

  Inho u d s o p g a v e

  02INHOUDSOPGAVE
  03INFORMATIE
  04OVERZICHT FRONTPANEEL
  05OVERZICHT ACHTERPANEEL
  06DETAILS

  2 • Page 3

  Infor m a t i e

  Gefeliciteerd met uw nieuwe radio.
  Neem even de tijd om deze handleiding te lezen.
  Wij wensen u veel plezier

  Veiligheidsinstructies
  Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.


  • Place the unit on a solid surface  • Zet het apparaat op een stevige ondergrond  • Stel de Scansonic R2 niet bloot aan een te
  hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht, vuil,
  zware vibraties of extreme temperaturen.  • Open het apparaat niet. Alleen erkende technici
  zijn bevoegd om de interne onderdelen van de
  Scansonic te reinigen.  • Mocht er onderhoud of reparatie nodig zijn, dan
  moet dit ook door bevoegde technici worden
  gedaan.  • Gebruik een stoffer of een licht vochtige,
  zachte en niet pluizende doek om het apparaat
  te reinigen. Gebruik geen bijtende of sterke
  schoonmaakmiddelen.  • Zorg ervoor dat er tijdens het schoonmaken
  geen vloeistoffen of vocht in de radio komen.
  Haal voor het schoonmaken de stekker van de
  radio uit het stopcontact.

  Haal de stekker van de radio in de volgende gevallen
  uit het stopcontact:


  • Er zijn voorwerpen of vloeistoffen binnen in de
  radio gekomen  • De radio kan niet goed bediend worden.  • De kast van de radio is beschadigd.  • De stekker of het netsnoer is defect.  • Als de radio gedurende langere tijd niet wordt
  gebruikt.

  Disclaimer
  Ondanks onze beste inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de opgetekende technische gegevens
  correct, compleet en bijgewerkt zijn. Wij, Sansonic, behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande
  aankondiging technische veranderingen door te voeren.

  3 • Page 4

  Fron t p a n e e l

  01

  05

  03

  04

  02

  01 OFF / FM / AM / AUX:
  Draai de knop één klik naar rechts om de FM-band te selecteren, twee klikken naar rechts voor de AM-band en
  drie klikken naar rechts om de AUX-ingang te selecteren. Draai de knop naar OFF om de radio uit te zetten. De
  radio zal aangaan zodra de FM, AM of AUX modus geselecteerd is en de blauwe verlichtingsring zal oplichten
  om aan te geven dat de radio aan staat. Als u de knop naar de OFF-positie draait, schakelt de radio uit en zal
  de blauwe verlichtingsring uitgaan.
  02 VOLUMEKNOP:
  Draai de volumeknop naar rechts om het volume te verhogen, of naar links om het volume van de full-range
  luidsprekers te verlagen
  03 FREQUENTIE-INDICATOR
  De frequentie-indicator zal het helderst oplichten als u de best mogelijke frequentie heeft bereikt.
  04 FREQUENTIEKNOP:
  Draai de frequentieknop naar rechts of naar links om de frequentie te wijzigen.
  05 FREQUENTIESCHAAL:
  Laat zowel de AM als de FM-frequentie zien van de afgestelde zender.

  4 • Page 5

  Ach t e r p a n e e l

  06

  05

  04

  03

  02

  01

  07

  01 BASS-REFLEX PORT TUBE
  Bass-reflex port tube voor een betere geluidskwaliteit.
  02 12v DC:
  Gebruik deze ingang om de Scansonic R2 DC aan te sluiten op de elektrische voeding.
  03 KOPTELEFOONS:
  Sluit een aparte stereokoptelefoon aan op deze ingang om met een koptelefoon naar de Scansonic R2 te
  luisteren Zodra u een koptelefoon aansluit, wordt de hoofdluidspreker uitgeschakeld.
  04 LINE OUT:
  De Scansonic R2 kan gebruikt worden als een aparte stereo tuner door hem aan te sluiten op de line out van
  een stereo versterker. Gebruik een 3,5 mm plug om de radio op de versterker aan te sluiten.
  05 AUX IN:
  Sluit een stereo of mono audiobron (zoals een iPod, MP3-speler, TV of CD-speler) aan op deze stereo ingang.
  Gebruik een 3,5 mm plug om het apparaat op de radio aan te sluiten.
  06 KENSINGTON SLOT:
  Om diefstal te voorkomen kunt u de radio op slot zetten. Alle functies worden dan onbruikbaar.
  07 EXTERNE ANTENNE:
  De Scansonic R2 is uitgerust met een telescopische antenne. Om de FM-ontvangst te verbeteren, kunt u de
  antenne regelen voor de beste ontvangst. De telescopische antenne is afneembaar (het gereedschap is bij de
  geschenkverpakking inbegrepen), zodat een 75-ohm coaxkabel of een buitenantenne op deze aansluiting kan
  worden aangesloten.

  5 • Page 6

  R2 d e t a i l s

  Te c h . d e t a i l s

  AM/FM handmatig af te stemmen radio
  Max vermogen: 7W
  Luidspreker: 3” full range luidspreker
  Frequentierespons: 100Hz-20KHz
  Afmetingen:(BxHxD): 190x110x140mm

  Kenmerken

  Volumeregeling
  OFF/FM/AM/AUX/selector
  Handmatig afstemmen
  Voedingsindicator
  Frequentie-indicator
  Koptelefoonuitgang (stereo)
  DC voedingsaansluiting plug
  AUX ingang
  Line out

  6 • Page 7

  Wij w e n s e n u
  vee l p l e z i e r

  w w w. s c a n s o n i c . d k


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Scansonic R2 FM radio wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Scansonic R2 FM radio in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,62 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Scansonic R2 FM radio

Scansonic R2 FM radio Bedienungsanleitung - Deutsch - 7 seiten

Scansonic R2 FM radio Bedienungsanleitung - Englisch - 7 seiten

Scansonic R2 FM radio Bedienungsanleitung - Französisch - 7 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info