Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/96
Nächste Seite
Scansonic R3 BT Bluetooth
DK Brugervejledning
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Scansonic R3 BT Bluetooth

  DK Brugervejledning • Page 2

  Sikkerhedsoplysninger
  FORSIGTIG
  RISIKO FOR ELEKTRISK STØ D
  MÅ IKKE ÅBNES

  FORSIGTIG:
  FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØ D:
  UNDGÅ AT FJERNE NOGEN AF SKRUERNE, DÆ KSLERNE ELLER
  KABINETTET.
  DER FINDES INGEN BRUGBARE DELE INDENI.
  OVERLAD ALT SERVICEARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

  Lynsymbolet med pilehovedet inde i
  en ligesidet trekant skal advare
  brugeren om tilstedevæ relsen af
  uisoleret "farlig spæ nding" inde i
  produktets hus, som kan væ re af
  tilstræ kkelig størrelse til at udgøre en
  risiko for elektrisk stød.
  Udråbstegnet inde i en ligesidet
  trekant skal gøre brugeren
  opmæ rksom på tilstedevæ relsen af
  vigtige betjenings- og
  vedligeholdelsesvejledninger i
  vejledningerne, der følger med
  apparatet.

  ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
  BRAND ELLER ELEKTRISK STØ D, MÅ DETTE
  APPARAT IKKE UDSÆ TTES FOR REGN ELLER
  FUGT.
  VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
  For at reducere risikoen for elektrisk stød,
  brand osv.:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Læ s disse anvisninger.
  Behold disse instruktioner.
  Overhold alle advarslerne.
  Følg alle anvisninger.
  Undlad at anvende apparatet næ r vand.
  Må kun rengøres med en tør klud. Til
  genstridige pletter, skal du bruge en blød
  klud, der er fugtet med et mildt
  rengøringsmiddel og vand. Tør apparatet
  efter med en ren klud. Brug ikke slibende
  klude, opløsningsmidler, alkohol eller andre
  kemiske opløsningsmidler, da de kan
  beskadige overfladen eller fjerne
  bogstaverne på panelet.
  7. Undlad at blokere ventilationsåbningerne.
  Ventilationen må ikke forhindes ved at
  tildæ kke ventilationsåbningerne med ting
  såsom aviser, duge, gardiner osv.

  2

  8. Undlad at placere apparatet næ r varmekilder
  som f.eks. radiatorer, varmluftsblæ sere, ovne
  eller andre apparater (inkl. forstæ rkere), der
  afgiver varme.
  9. Apparatet må kun tilsluttes en strømforsyning
  af typen, som er beskrevet i denne
  betjeningsvejledning, eller som er angivet på
  apparatet
  10. Beskyt strømkablet, så det ikke bliver trådt på
  eller klem, navnlig omkring stikket, stikdåsen
  og der, hvor det kommer ud af apparatet. Hvis
  strømkablet er beskadiget, skal det repareres af
  en kvalificeret reparatør.
  11. Anvend kun tilslutninger/tilbehør, der er
  anbefalet af producenten.
  12. Placér udelukkende apparatet på et rullebord,
  stander, stativ eller bord, der er anbefalet af
  producenten eller blev købt sammen med
  apparatet. Hvis der bruges en vogn, skal du
  væ re forsigtig når du flytter vognen, så
  apparatet ikke væ lter.

  ADVARSEL VEDRØ RENDE
  INDKØ BSVOGNE

  13. Træ k stikproppen ud af stikkontakten under
  tordenvejr eller hvis apparatet ikke skal
  benyttes i en læ ngere periode.
  14. Overlad alt servicearbejde til kvalificeret
  servicepersonale. Service er påkræ vet, hvis
  apparatet på nogen måde er blevet beskadiget,
  f.eks. hvis strømkablet eller stikproppen er
  beskadiget, hvis der er blevet spildt væ ske eller
  tabt genstande ned i apparatet, hvis apparatet
  har væ ret udsat for regn eller fugt, ikke
  fungerer normalt eller er blevet tabt.
  15. Apparatet må ikke udsæ ttes for dryp eller
  sprøjtende væ sker, og der må ikke stilles
  genstande fyldt med væ ske på apparatet, som
  f.eks. vaser.
  16. Apparatet afbrydes enten via stikkontakten
  eller en afbryder, som skal væ re let tilgæ ngelig.
  17. Læ s mæ rkepladen på bagsiden af apparatet
  vedrørende strømforsyningen og andre
  sikkerhedsoplysninger. • Page 3

  Indhold
  Sikkerhedsoplysninger ........................................................................................................................ 2
  Indhold ................................................................................................................................................ 3
  Frontpanel ........................................................................................................................................... 5
  Toppanel ............................................................................................................................................. 6
  Bagpanel ............................................................................................................................................. 6
  Introduktionsvejledning ....................................................................................................................... 7
  DAB-tilstanden .................................................................................................................................... 8
  Skift mellenm DAB/DAB+ kanalerne ............................................................................................... 8
  Opdatering af kanallisten ................................................................................................................ 8
  Sådan vises signalstyrken .............................................................................................................. 8
  DRC (Dynamic Range Control) væ rdi ............................................................................................. 9
  Æ ndring af kanalernes ræ kkefølge ................................................................................................. 9
  Prune .............................................................................................................................................. 9
  Se information om station ............................................................................................................... 9
  FM-tilstanden .................................................................................................................................... 10
  Valg af FM-tilstanden .................................................................................................................... 10
  Scan Setting.................................................................................................................................. 10
  Lydindstillinger .............................................................................................................................. 10
  Se information om station ............................................................................................................. 10
  Smart enhed ..................................................................................................................................... 11
  Pardan enheden med en Bluetooth-enhed ................................................................................... 11
  Tilslutning til en anden pardannet Bluetooth-enhed...................................................................... 11
  Fjernstyring via iPhone/iPad/iPod Touch ...................................................................................... 11
  Brug af App Store ..................................................................................................................... 11
  Trådløse fjernbetjening ............................................................................................................. 12
  Oprettelse af forbindelsen ......................................................................................................... 12
  Start af navigationen ................................................................................................................. 12
  AUX in-tilstanden .............................................................................................................................. 14
  Generelle indstillinger ....................................................................................................................... 15
  Sådan gemmes kanalerne på de programmerbare knapper ........................................................ 15
  Sådan findes en gemt kanal igen.................................................................................................. 15
  3 • Page 4

  Indstilling af equaliseren ............................................................................................................... 15
  Indstilling af klokkeslæ ttet ............................................................................................................. 15
  Indstilling af baggrundslyset .......................................................................................................... 16
  Indstilling af sproget ...................................................................................................................... 16
  Fabriksnulstilling ........................................................................................................................... 16
  Softwareopgradering..................................................................................................................... 16
  SW-version ................................................................................................................................... 17
  Indstilling af alarmen ..................................................................................................................... 17
  Indstilling af dvaletiden.................................................................................................................. 17
  Specifikationer .................................................................................................................................. 18

  4 • Page 5

  Frontpanel

  1.

  2.

  3.

  4.
  5.

  6.
  7.

  knap
  Trykkes for at tæ nde radioen.
  Trykkes igen for at stille radioen på standby.
  Funktionsknap
  Trykkes for at skifte mellem tilstandene DAB,
  FM, Smart enhed og AUX in.
  Indstillingsknap
  Trykkes for at slå "Turn to tune" til, mens et
  DAB/FM-program spilles.
  Menu-knap
  Tryk på for at åbne menuen.
  Lydstyrkeknap
  Trykkes for at justere lydstyrken med
  Scroll/Select-knappen, mens et
  DAB/FM-program afspilles.
  Info-knap
  Trykkes for at få se oplysninger om kanalen.
  1/
  knap
  Holdes nede for at gemme den aktuelle
  radiokanal i DAB-tilstanden.
  Trykkes for at stille radioen på den gemte kanal
  i DAB-tilstanden.
  Trykkes for at springe videre til næ ste nummer i
  tilstanden Smart enhed.
  Holdes nede for at spole fremad i det aktuelle
  nummer i tilstanden Smart enhed.

  8. 2/
  knap
  Holdes nede for at gemme den aktuelle
  radiokanal i DAB-tilstanden.
  Trykkes for at stille radioen på den gemte
  kanal i DAB-tilstanden.
  Holdes nede for at afspille/pause det
  aktuelle nummer i tilstanden Smart enhed.
  9. 3/
  knap
  Holdes nede for at gemme den aktuelle
  radiokanal i DAB-tilstanden.
  Trykkes for at stille radioen på den gemte
  kanal i DAB-tilstanden.
  Trykkes for at gå tilbage til forrige nummer
  i tilstanden Smart enhed.
  Holdes nede for at spole tilbage i det
  aktuelle nummer i tilstanden Smart enhed.
  10. Pair knap
  Trykkes for at væ lge
  pardannelsesenheden.
  11. Scroll/Select-knap
  Drejes for at indstille, og trykkes for at
  bekræ fte.
  12. Skæ rm

  5 • Page 6

  Toppanel
  13. Alarm knap
  Tryk for at indstille alarmen.
  14. Snooze knap
  Trykkes for at indstille
  baggrundslyset.
  Trykkes for at aktivere
  snooze-funktion, når alarmen
  lyder.
  15. Dvaleknap
  Trykkes for at indstille
  dvaletiden.

  Bagpanel
  16. USB-opladeport
  5V udgangsspæ nding til
  opladning af dine personlige
  enheder, som f.eks. din
  smartphone.
  17. Opdateringsport
  Denne port er beregnetil
  professionel servicering.
  18. AUX IN stik
  19. stik
  20.DC in stik
  21.Antenne

  6 • Page 7

  Introduktionsvejledning
  Tag forsigtigt din digitale radio ud af pakken. Det kan væ re praktisk at gemme emballagen til senere brug.
  Pakkens indhold
  I pakken finder du:
   Hovedenhed
   Strømadapter
   Brugsanvisning

  Placering af radio
  Placer din digitale radio på en flad og fast overflade, der ikke vibrerer.

  Undgå følgende steder:


  Steder, hvor radioen vil blive udsat for direkte sollys.
  Steder, hvor radioen er tæ t på varmekilder.
  Steder, hvor luftfugtigheden er høj og ventilation er for dårlig.
  Steder, hvor der er støvet.
  Steder, hvor der er fugtigt eller der er mulighed for at apparatet kan udsæ ttes for dryp eller plaskende
  væ sker.

  Justering af antennen
  Antennen skal træ kkes ud så du får den bedste modtagelse, både på DAB og FM radio. Det kan væ re
  nødvendigt at æ ndre radioen placering og/eller antennen for at modtage det bedste signal.

  Sådan tæ ndes og slukkes apparatet
  Forbind stikket for enden af strømkablet til DC in-stikket på bagsiden af apparatet. Slut derefter strømkablet
  til en stikkontakt. Tæ nd for strømmen, og tryk derefter på
  knappen for at tæ nde for apparatet, og tryk
  igen på
  for at stille radioen på standby. For at slukke helt for apparatet, skal du træ kke stikket ud af
  stikkontakten.

  Justering af lydstyrken
  Radioens lydstyrke justeres ved at dreje på Scroll/Select knappen.
  Mens et DAB/FM program spiller, skal du trykke på Vol, for først at slå lydstyrkejusteringen til på Scroll/Select
  knappen.

  7 • Page 8

  DAB-tilstanden


  Bemæ rk: Når du tæ nder for radioen vil den automatisk søge efter og gemme alle tilgæ ngelige kanaler. Du bør søge
  en ekstra gang så du sikre at alle kanalerne findes og gemmes. Det anbefales også at du søger med et
  par måneders mellemrum, så du kan finde eventuelle nye DAB/DAB+ kanaler.

  1. Ved første brug, søger din radio efter kanalerne og gemmer dem i dens hukommelse.
  2. Når søgningen er fæ rdig, vises alle DAB/DAB+ kanalerne i alfanumerisk ræ kkefølge. Den første kanal på

  listen væ lges automatisk.  Bemæ rk: Hvis der ikke findes nogen DAB/DAB+ signaler i dit område, kan det væ re nødvendigt at flytte din radio,
  så du får et bedre signal.

  Skift mellenm DAB/DAB+ kanalerne
  Mens et program spiller, skal du trykke på Tune, for at slå ‘Turn to tune’ til, og drej herefter på Scroll/Select
  knappen, for at gå gennem kanallisten, og tryk på Scroll/Select knappen for at bekræ fte kanalen du ønsker at
  lytte til.

  Opdatering af kanallisten
  Tryk påMenu-knappen, drej på Scroll/Select knappen, for at væ lge menuen Full scan, og tryk herefter på
  Scroll/Select knappen for at bekræ fte dit valg.

  Sådan vises signalstyrken
  Under afspilning af et DAB/DAB+ program, skal du trykke gentagne gange på Info knappen, indtil skæ rmen
  viser en signalsøjle, der viser signalstyrken på den aktuelle kanal.
  Indikatoren på signalsøjlen viser det mindste
  acceptable signalniveau.  Bemæ rk: Kanaler med signalstyrke under det
  minimale signalniveau kan ikke levere

  Minimum signalniveau

  8

  Signalets styrke

  en fast lydstrøm. • Page 9

  DRC (Dynamic Range Control) væ rdi
  Du kan indstille komprimeringsniveauet på kanalerne, så du udligner forskellen mellem det dynamiske
  område eller lydniveauet mellem radiokanalerne.  Bemæ rk: Stil DRC på fra, hvis du ikke ønsker at komprimere kanalerne.
  Stil DRC på lav, hvis du ønsker at komprimere kanalerne en smule.
  Stil DRC på høj, hvis du ønsker at komprimere kanalerne så meget som muligt.

  1. Tryk på Menu knappen, drej Scroll/Select knappen, for at væ lge DRC menuen, og tryk derefter på
  Scroll/Select, for at bekræ fte dit valg.
  2. Drej Scroll/Select knappen, for at vælge mellem ‘DRC high’, ‘DRC low’ og ‘DRC off’, og tryk herefter på
  Scroll/Select, for at bekræ fte dit valg.

  Æ ndring af kanalernes ræ kkefølge
  Du ønsker muligvis at kanalerne skal have en anden ræ kkefølge.
  1.

  Tryk på Menu knappen, drej Scroll/Select for at væ lge menuen Kanalræ kkefølge, og tryk derefter på
  Scroll/Select for at bekræ fte dit valg.

  2.

  Drej Scroll/Select knappen, for at vælge mellem ‘Alphanumeric’, ‘Ensemble’ og ‘Valid’, og tryk derefter
  på Scroll/Select for at bekræ fte dit valg.
  Alfanumerisk
  Ensemble

  Viser alle kanalerne i alfanumerisk ræ kkefølge.
  Viser kanaler der i øjeblikket sender programmer før kanaler der ikke gør.

  Prune
  Denne funktion gør det muligt for din radio til at fjerne inaktive kanaler fra kanallisten.
  1.

  Tryk på Menu, drej Scroll/Select, for at væ lge menuen Prune, og tryk herefter på Scroll/Select, for at
  bekræ fte dit valg.

  2.

  Drej Scroll/Select knappen til ‘Yes’, og tryk derefter på Scroll/Select knappen, for at bekræ fte dit valg.

  Se information om station
  Radiokanalerne udsender gerne en ræ kke oplysninger sammen med udsendelsen, som denne radio er i stand
  til at vise.
  For at se oplysninger fra den aktuelle kanal, skal du trykke gentagne gange på Info, for at skifte mellem DLS
  (Dynamic Label Segment), Signalstyrke, Programtype, Ensemble, Programfrekvens, Signalkvalitet, Bitrate,
  Codec, Tid og dato på den anden linje på skæ rmen.
  9 • Page 10

  FM-tilstanden
  Valg af FM-tilstanden
  1. Tryk gentagne gange på Mode, for at væ lge FM-tilstanden.
  2. For indledende brug, begynder den i begyndelsen af FM frekvensområdet (87,50MHz). Ellers væ lges den
  sidst hørte FM-kanal.
  3. For at søge efter FM kanaler manuelt, mens du ser frekvensen, skal du trykke på Tune for at slå ‘Turn to
  tune’, til, og drej Scroll/Select knappen med- og mod uret for at gå frem og tilbage med 0,05MHz pr. trin.
  4. For at søge automatisk, skal du trykke på Scroll/Select knappen, hvorefter der søges efter den næ ste
  tilgæ ngelige kanal.

  Scan Setting
  Som standard, stopper FM-søgningen ved hver tilgæ ngelige kanal. Dette kan medføre et svagt signal-til-støj
  grad (hislen) fra svage stationer.
  1. For at indstille søgningen til kun at stoppe ved kanaler med et stæ rk signal, skal du trykke på Menu

  knappen, drej Scroll/Select knappen, for at væ lge menuen Scan Setting, og tryk derefter på Scroll/Select
  knappen for at bekræ fte dit valg.
  2. Drej Scroll/Select knappen, for at vælge ‘Strong stations only’, og tryk på Scroll/Select knappen, for at

  bekræ fte dit valg.

  Lydindstillinger
  Som standard, afspilles alle stereo stationer i stereo. For svage stationer, kan dette medføre en dårligt
  signal-til-støj grad (hislen).
  1.

  For at lytte til kanaler med et svagt signal i mono, skal du trykke på Menu knappen, drej Scroll/Select
  knappen, for at væ lge menuen Audio setting, og tryk derefter på Scroll/Select knappen, for at bekræ fte
  dit valg.

  2.

  Drej Scroll/Select knappen, for at vælge ‘Forced mono’, og tryk på Scroll/Select knappen, for at
  bekræ fte dit valg.

  Se information om station
  Radiokanalerne udsender gerne en ræ kke oplysninger sammen med udsendelsen, som denne radio er i stand
  til at vise.
  For at se oplysninger om den aktuelle kanal, skal du trykke gentagne gange på Info knappen, for at se
  henholdsvis Radiotekst, Programtype, PS, Audio info, Tid og dato på nederste linjen på skæ rmen.

  10 • Page 11

  Smart enhed
  Enheden har en Bluetooth-funktion, der kan modtage et signal inden for 10 meter.

  Pardan enheden med en Bluetooth-enhed
  1.

  Tryk gentagne gange på Mode, for at væ lge Smart enhed.

  2.

  Herefter står der “Waiting BT Connection” på skærmen.

  3.

  Slå Bluetooth-enheden til, og væ lg søgefunktionen.

  4.

  “R3” kommer frem på din Bluetooth-enhed.

  5.

  Vælg “R3”, og indtast “0000” som adgangskode, hvis nødvendigt.

  6.

  "BT Connected" og enhedens navn kommer frem på skæ rmen, når forbindelsen er blevet oprettet.

  Tilslutning til en anden pardannet Bluetooth-enhed
  1.

  Tryk gentagne gange på Pair knappen, for at væ lge enheden du ønsker at oprette forbindelse til, og tryk
  derefter på Scroll/Select knappen, for at bekræ fte dit valg.

  2.

  Skæ rmen viser "Waiting BT Connection", hvorefter du skal væ lge "R3" på Bluetooth-enheden.

  3.

  "BT Connected" og enhedens navn kommer frem på skæ rmen, når forbindelsen er blevet oprettet.

  Fjernstyring via iPhone/iPad/iPod Touch
  Denne funktion gør det muligt at betjene radioen med en iPhone/iPad/iPod Touch via en
  Bluetooth-forbindelse.
  Alle iPhones, iPads og iPod touch enheder, der kører med iOS 3.1.3 eller nyere (også iPad, iPad 2 enheder i
  tilstanden iPhone), giver brugerne mulighed for at betjene radioen, så læ nge du installere dem korrekt.
  Først og fremmest skal du sørge for at App Store er installeret på din enhed. Hvis dette ikke er tilfæ ldet, skal
  du gøre følgende:

  Brug af App Store
  Det er nemt at hente apps til din iPhone/iPad/iPod Touch. Du skal blot finde dem du vil have, og derefter
  trykke på dem for at downloade dem.
  Sådan downloader du apps:
  1.

  Du skal først oprette en konto på Apple Store:
  http://www.ehow.com/how_4822341_download-apps-iphone.html#ixzz1Y508MZs8
  11 • Page 12

  2.

  Du skal give dine bankoplysninger, når du tilmelder dig, også selvom du kun planlæ gger at hente gratis
  apps. Når du er fæ rdig med dette, skal du have et brugernavn (e-mail-adresse) og en adgangskode. Du
  skal bruge disse til at downloade appsene.

  3.

  Klik på App Store-knappen på din iPhone/iPad/iPod Touch, og søg efter appen du gerne vil installere.

  4.

  Væ lg den ønskede app, og tryk på "free"-ikonet (hvis det er en gratis app), hvorefter "free" æ ndres til
  "Installer". Tryk på den igen, for at installere den. Her skal du indtaste dit brugernavn og din
  adgangskode. Du skal kun indtaste dit brugernavn én gang, hvorefter din iPhone/iPad/iPod Touch husker
  det, men du skal altid indtaste din adgangskode, så andre ikke kan downloade apps på din
  iPhone/iPad/iPod Touch.

  5.

  Når din iPhone/iPad/iPod Touch begynder at downloade appen, vises en statuslinje der fortæ ller dig
  hvor lang tid det vil tage at downloade appen. Du kan åbne appen, når den er blevet downloadet.

  Trådløse fjernbetjening
  Scansonic Remote App er en app til iPhone/iPad/iPod Touch, som brugeren kan bruge til at betjene radioen
  med. Sådan installeres appen til trådløs fjernbetjening på iPhone/iPad/iPod Touch:
  1.

  I hovedmenuen på din iPhone/iPad/iPod Touch, skal du åbne App Store ved at trykke på App

  Store-ikonet

  .

  2.

  I App Store, skal du søge efter "Scansonic Remote".

  3.

  Tryk på 'Scansonic Remote"

  -ikonet, og tryk derefter på "Free", efterfulgt af "Installer".

  Appen til trådløs fjernbetjening er nu blevet downloadet og installeret på din iPhone/iPad/iPod Touch.

  Oprettelse af forbindelsen
  Når du har downloadet appen til trådløs fjernbetjening, skal du oprette en Bluetooth-forbindelse mellem
  iPhone/iPad/iPod Touch og din radio.
  Følg instruktionerne i afsnittet "Pardannelse af enheden med en Bluetooth-enhed".

  Start af navigationen

  Tryk på ikonet

  på hovedmenuen i din iPhone/iPad/iPod Touch, hvorefter der vises et

  velkomstbilledet i et kort øjeblik. Hvis der ikke er valgt nogen funktioner, åbnes skæ rmen "Tilstand", hvor du
  kan væ lge mellem de tilgæ ngelige funktioner på radioen.
  12 • Page 13

  Skæ rmen "Tilstand"

  Skæ rmen "Spiller nu"

  Funktionsskæ rmen og "Spiller nu" skæ rmen synkroniseres med skæ rmen til den tilsluttede radioenheden.
  Det kan ses på begge skæ rmen, både når Scansonic Remote og radioen bruges.
  Der er fem primæ re betjeningsfaner på menuskæ rmen.

  Menuskæ rmen
  Her kan du søge efter kanaler på DAB-tilstanden, og indstille radiofrekvensen på
  Gennemse
  FM-tilstanden.
  I skæ rmen "Tilstand" har du mulighed for at skifte mellem tilstandene (DAB, FM, Smart
  Tilstand
  enhed og AUX in).
  Programmerbare I DAB og FM, kan du væ lge mellem de kanaler, der er gemt som faste kanaler på
  knapper
  radioen.
  Audio EQ

  Her kan du væ lge en equalizerindstilling.

  Indstillinger

  Her kan du justere indstillingerne på appen Scansonic Remote.

  13 • Page 14

  AUX in-tilstanden
  AUX-IN giver mulighed for nem og hurtig tilslutning til en MP3-afspiller og andre eksterne lydkilder.
  1.

  Før radioen sluttes til stikkontakten, skal forbinde et 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke) til din eksterne
  lydenhed via Aux in-stikket på bagsiden af enheden.

  2.

  Slut strømadapteren til stikkontakten, og tryk på

  3.

  Tryk gentagne gange på Mode, for at væ lge Auxiliary Input.

  4.

  I Aux in-tilstanden har du mulighed for at betjene din lydenhed direkte.

  5.

  For at opnå en optimal lydstyrke, anbefales det at du også justere lydstyrken på din lydenhed.

  14

  knappen for at tæ nde for den. • Page 15

  Generelle indstillinger
  Sådan gemmes kanalerne på de programmerbare knapper


  Bemæ rk: Dette er det samme både på DAB/DAB+ og FM-radiokanaler.

  Du kan gemme 3 af dine foretrukne DAB- og FM-kanaler på de programmerbare knapper. Dette giver dig
  hurtig og nem adgang til dine favoritkanaler.
  For at gemme en foretrukken DAB/FM-kanal, skal ud først stille ind på kanalen, og herefter holde 1/
  eller 3/

  , 2/

  knappen nede, indtil der står ‘Preset # stored’ på skærmen.

  Sådan findes en gemt kanal igen


  Bemæ rk: Dette er det samme både på DAB/DAB+ og FM-radiokanaler.

  1. Tryk gentagne gange på Mode, for at væ lge mellem DAB og FM.
  2. Tryk på en af knapperne 1/

  , 2/

  or 3/

  , for at stille ind på den foretrukne kanal.

  Indstilling af equaliseren
  Væ lg denne indstilling for at væ lge en equaliserprofil. Hver af equalizerindstillingerne æ ndrer tonen i lyden.
  1.

  Tryk på Menu knappen, drej Scroll/Select for at væ lge menuen Equaliser, og tryk derefter på
  Scroll/Select for at bekræ fte dit valg.

  2.

  Drej Scroll/Select knappen, og tryk derefter på den, for at indstille bassen og diskanten.

  Indstilling af klokkeslæ ttet
  1.

  Tryk på Menu-knappen, og drej Scroll/Select knappen, for at væ lge menuen Time, og tryk på
  Scroll/Select knappen, for at se indstillingerne nedenfor:
  Indstilling af
  dato/klokkeslæ t:
  Automatisk
  opdatering:
  Indstilling af
  12/24-timers format:
  Indstilling af
  datoformat:

  2.

  Manuel indstilling af dato og klokkeslæ t
  "Update from DAB" eller "No update"
  'Set 24 hour’ eller 'Set 12 hour'
  'DD-MM-YYYY" eller "MM-DD-YYYY"

  Indstil herefter uret efter dine personlige præ ferencer.
  15 • Page 16

  Indstilling af baggrundslyset
  1.

  Tryk på Menu-knappen, og drej Scroll/Select knappen, for at væ lge menuen Backlight, og tryk på
  Scroll/Select knappen, for at bekræ fte dit valg.

  2.

  Drej Scroll/Select knappen, for at vælge mellem ‘Power on’ og ‘Standby’, og tryk derefter på
  Scroll/Select knappen, for at bekræ fte dit valg.

  3.

  Drej Scroll/Select knappen, for at væ lge styrken på baggrundslyset, og tryk derefter på Scroll/Select
  knappen, for at bekræ fte dit valg.
  Tæ nd

  Standby  Høj  Medium  Lav  Høj  Medium  Lav

  Indstilling af sproget
  1.

  Tryk på Menu-knappen, og drej Scroll/Select knappen, for at væ lge menuen Language, og tryk på
  Scroll/Select knappen, for at bekræ fte dit valg.

  2.

  Drej Scroll/Select knappen, for at væ lge det ønskede sprog, og tryk derefter på Scroll/Select knappen,
  for at bekræ fte dit valg.

  Fabriksnulstilling
  Fabriksnulstillingen nulstiller alle indstillingerne til standardvæ rdierne, og indstillingerne for tid/dato,
  alarmen, de programmerbare knapper og Bluetooth-hukommelse slettes.
  1.

  Du kan nulstille enheden, ved at trykke på Menu-knappen, og drej Scroll/Select knappen, for at væ lge
  menuen Factory Reset, og tryk på Scroll/Select knappen, for at bekræ fte dit valg.

  2.

  Drej Scroll/Select knappen til ‘Yes’, og tryk derefter på Scroll/Select knappen, for at bekræ fte dit valg.

  Softwareopgradering
  Denne port er beregnet til professionel servicering.
  Hvis du ved et uheld har valgt menuen Software Upgrade, skal du vælge ‘No’, for at gå ud af dette
  menupunkt.

  16 • Page 17

  SW-version


  Bemæ rk: Vores helpdesk kan bede dig om softwareversionen for dit produkt.

  Tryk på Menu-knappen, og drej Scroll/Select knappen, for at væ lge menuen SW version, og tryk på
  Scroll/Select knappen, for at bekræ fte dit valg. Softwareversion vises på skæ rmen.

  Indstilling af alarmen
  Din radio er udstyret med to alarmer. Før du indstiller alarmen, skal du sørge for at uret er indstillet korrekt.
  1.

  Tryk gentagne gange på Alarm på enheden, for at vælge ‘Alarm 1 Setup’ eller ‘Alarm 2 Setup’, og tryk
  derefter på Scroll/Select knappen, for at bekræ fte dit valg.

  2.

  Drej Scroll/Select knappen, for at væ lge indstillingerne, og tryk derefter på Scroll/Select knappen, for at
  bekræ fte indstillingen.
  Alarmtilstande:

  Til eller fra

  Alarmtidspunkt:

  00:00 (manuelt indstilling af tiden)

  Alarmens varighed:

  15/30/ 45/60/90 mins.

  Alarmkilde:

  DAB, FM eller Buzzer (når du har valgt DAB- eller FM som alarmkilde, skal
  du væ lge kanalen du sidst lyttede til, eller væ lg en af dine gemte kanaler,
  som skal spille når alarmen lyder)

  Dage, hvor alarmen skal
  Dagligt, En gang, Weekender eller Ugedage
  lyde:
  Alarmens lydstyrke:

  Drej Scroll/Select knappen, for at indstille alarmens lydstyrke

  3.

  Når skæ rmen viser 'Alarm Saved, er alarmindstillingerne blevet gemt.

  4.

  For at slukke for alarmen midlertidigt, skal du trykke på Snooze, som slår snooze-funktionen til, når
  alarmen lyder. Tryk gentagne gange på Snooze, for at væ lge om snooze-tiden skal væ re 5, 10, 15 eller
  30 minutter lang. Den indstillede snooze-tid vises som “Snooze mm : ss” på skærmen.  Bemæ rk: Du kan væ lge mellem forskellige snooze-tider, når du har valgt forskellige alarmvarigheder.

  5.

  For at slå alarmen fra, skal du trykke på

  6.

  For at annullere alarmen, skal du udføre trin 1-3 for at stille alarmen på ‘Off’.

  knappen, eller på Alarm knappen, når alarmen lyder.

  Indstilling af dvaletiden
  Med denne funktion kan radioen selv gå på standby efter et bestemt stykke tid
  1. Tryk gentagne gange på Sleep, for at væ lge mellem dvaletiderne Dvale fra, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter.

  Dvale-ikonet vises på skæ rmen.
  2. For at se dvaletiden, skal du trykke på Sleep.
  3. For at slå dvalefunktionen fra mens dvaletiden stadig tæ ller ned, skal du trykke på Sleep, for at væ lge

  ‘Sleep off’.

  17 • Page 18

  Specifikationer
  PUNKTER
  Beskrivelse:

  SPECIFIKATIONER

  Strømforsyning:

  DAB/DAB+ og FM digital radio med Bluetooth
  FM: 87,5-108MHz
  DAB/DAB+: 174.928 - 239.200MHz
  AC effektindgang: 100-240 VAC, 50-60 Hz
  DC Output: 12VDC, 2A

  Audio udgang:

  7Wrms

  Strømforbrug:

  24Wrms (Max)

  Mål (B x H x D):

  190mm x 115mm x 140mm

  Frekvensområde:

  Dette symbol på produktet eller i vejledningerne, betyder på lapper over elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes separat fra
  husholdningsaffald vsd afslutningen på dets levetid. Der findes separate indsamlingssystemer for genbrug i EU.

  For yderligere oplysninger, bedes du venligst kontakte de lokal myndigheder eller forhandleren hvor du købte produktet.

  18 • Page 19

  UK User Manual • Page 20

  Safety Information

  The lightning flash with arrowhead
  symbol within an equilateral triangle is
  intended to alert the user to the
  presence of uninsulated "dangerous
  voltage" within the product's
  enclosure that may be of sufficient
  magnitude to constitute a risk of
  electric shock to persons.
  The exclamation point within an
  equilateral triangle is intended to alert
  the user to the presence of important
  operating and maintenance (servicing)
  instructions in the literature
  accompanying the appliance.

  WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR
  ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS
  APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
  To reduce the risk of electrical shock, fire, etc.:
  1. Read these instructions.
  2. Keep these Instructions.
  3. Heed all Warnings.
  4. Follow all instructions.
  5. Do not use this apparatus near water.
  6. Clean only with dry cloth. For stubborn
  stains, use a soft cloth dampened with a
  weak solution of mild detergent and water.
  Dry the apparatus immediately afterwards
  with a clean cloth. Do not use abrasive
  clothes, thinners, alcohol, or other chemical
  solvents, because they may damage the
  finish or remove the panel lettering.
  7.Do not block any ventilation openings. The
  ventilation shall not be impeded by covering
  the ventilation openings with items, such as
  newspapers, table clothes, curtains, etc.

  2

  8.Do not install near any heat source such as
  radiators, heat registers, stoves, or other
  apparatus (including amplifiers) that produce
  heat.
  9. the appliance should be connected to power
  supply only of the type described in the
  operating instructions or as marked on the
  appliance
  10. Protect the power cord from being walked on
  or pinched particularly at plugs, convenience
  receptacles, and the point where they exit
  from the apparatus. If the power cord is
  damaged, it must be repaired by a qualified
  repairer.
  11. Only use attachments/accessories specified
  by the manufacturer.
  12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket
  or table specified by the manufacturer, or
  sold with the apparatus. When a cart is used,
  use caution when moving the cart/apparatus
  combination to avoid injury from tip-over.

  13. Unplug this apparatus during lightning storms
  or when unused for long periods of time.
  14. Refer all servicing to qualified service
  personnel. Servicing is required when the
  apparatus has been damaged in any way,
  such as power-supply cord or plug is
  damaged, liquid has been spilled or objects
  have fallen into the apparatus, the apparatus
  has been exposed to rain or moisture, does
  not operate normally, or has been dropped.
  15. The apparatus shall not be exposed to
  dripping or splashing and no objects filled
  with liquids, such as vases, shall be placed on
  the apparatus.
  16. The mains plug or an appliance coupler is
  used as the disconnect device, the
  disconnect device shall remain readily
  operable.
  17. Please read Rating Labels at the back of the
  unit for power input and other safety
  information. • Page 21

  Contents
  Safety Information............................................................................................................................. 2
  Contents ........................................................................................................................................... 3
  Front View ........................................................................................................................................ 5
  Top View........................................................................................................................................... 6
  Back View ......................................................................................................................................... 6
  Getting Started ................................................................................................................................. 7
  DAB Mode ........................................................................................................................................ 8
  Shift to another DAB/DAB+ Station ............................................................................................... 8
  Update Stations List ...................................................................................................................... 8
  To Show the Signal Strength ........................................................................................................ 8
  DRC (Dynamic Range Control) value............................................................................................ 9
  Change Station Order ................................................................................................................... 9
  Prune ............................................................................................................................................ 9
  View Station Information ............................................................................................................... 9
  FM Mode ........................................................................................................................................ 10
  Select FM Mode .......................................................................................................................... 10
  Scan setting ................................................................................................................................ 10
  Audio Settings............................................................................................................................. 10
  View Station Information ............................................................................................................. 10
  Smart Device Mode ........................................................................................................................ 11
  Pair the unit with a Bluetooth device ........................................................................................... 11
  Connect to another paired Bluetooth device................................................................................ 11
  Remotely Control via iPhone/iPad/iPod Touch ............................................................................ 11
  App store operation ................................................................................................................. 11
  Wireless Device Remote Control............................................................................................. 12
  Setting up the connection ........................................................................................................ 12
  Starting the Navigation ............................................................................................................ 12
  AUX in Mode .................................................................................................................................. 14
  General Settings ............................................................................................................................. 15
  Store Preset Stations .................................................................................................................. 15
  Recall a Preset Station................................................................................................................ 15
  3 • Page 22

  Set Equaliser .............................................................................................................................. 15
  Set Time ..................................................................................................................................... 15
  Set Backlight ............................................................................................................................... 16
  Set Language ............................................................................................................................. 16
  Factory Reset ............................................................................................................................. 16
  Software Upgrade ....................................................................................................................... 16
  SW Version ................................................................................................................................. 17
  Set Alarm .................................................................................................................................... 17
  Set Sleep Time ........................................................................................................................... 17
  Specification ................................................................................................................................... 18

  4 • Page 23

  Front View

  1.

  button
  Press to switch radio on.
  Press again to switch radio into standby
  mode.
  2. Mode button
  Press to switch among DAB, FM, Smart
  Device and AUX in mode.
  3. Tune button
  Press to activate 'Turn to tune' while a
  DAB/FM program is playing.
  4. Menu button
  Press to display menu options.
  5. Vol button
  Press to activate volume adjusting
  function of Scroll/Select knob while a
  DAB/FM program is playing.
  6. Info button
  Press to view station information.
  7. 1 /
  button
  Press and hold to store current playing
  station in DAB/FM mode.
  Press to recall stored station in DAB/FM
  mode.
  Press to skip to next track in Smart Device
  mode.
  Press and hold to fast forwards current
  track in Smart Device mode.

  8. 2 /
  button
  Press and hold to store current playing
  station in DAB/FM mode.
  Press to recall stored station in DAB/FM
  mode.
  Press to pause/play current track in Smart
  Device mode.
  9. 3 /
  button
  Press and hold to store current playing
  station in DAB/FM mode.
  Press to recall stored station in DAB/FM
  mode.
  Press to skip to previous track in Smart
  Device mode.
  Press and hold to rewind current track in
  Smart Device mode.
  10. Pair button
  Press to select paring device.
  11. Scroll/Select knob
  Turn to tune and press to confirm.
  12. Display

  5 • Page 24

  Top View
  13. Alarm button
  Press to set alarm.
  14. Snooze button
  Press to change the backlight
  level.
  When alarm is sounding, press
  to activate Snooze feature.
  15. Sleep button
  Press to set sleep period time.

  Back View
  16. USB Charge port
  Output a 5V voltage for charging
  your personal devices such as
  your smart phone.
  17. Update port
  Please leave this for service
  professional.
  18. AUX IN socket
  19.
  socket
  20. DC in jack
  21. Antenna

  6 • Page 25

  Getting Started
  Carefully remove your Digital Radio from the box. You may wish to store the packaging for future use.
  In the Box
  Inside the box you will find:
   Main Unit
   Power Adapter
   User Manual

  Positioning your Radio
  Place your Digital Radio on a flat / stable surface that is not subject to vibrations.

  Avoid the following locations:


  Where the radio will be exposed to direct sunlight.
  Where the radio will be close to heat radiating sources.
  Where the humidity is high and ventilation is poor.
  Where it is dusty.
  Where it is damp or there is a possibility of water dripping or splashing onto unit.

  Adjusting the Antenna
  The antenna should be extended to ensure you receive the best reception possible in both DAB and FM radio
  modes. It may be necessary to alter the position of the Digital Radio and /or antenna to achieve the best
  signal.

  Turning the Unit On/Off
  Connect the plug at the end of power adapter cable to the DC in jack on the back of the unit. Then insert the
  power adapter into the mains socket. Turn the mains power on and then press the
  button to turn on the
  unit, press the
  button again to switch radio to standby mode. To switch the unit off completely, unplug
  the power adapter from the mains socket.

  Volume Control
  Adjust the radio volume by turning Scroll/Select knob.
  While a DAB/FM program is playing, press Vol button to activate volume adjusting function of Scroll/Select
  knob first.

  7 • Page 26

  DAB Mode


  Note:

  When you turn on the radio it will automatically search and store all the available stations. You should
  conduct an additional Full Scan to ensure all stations are picked up and stored. It is also recommended every
  few months to run a new scan to pick up any new DAB/DAB+ that may have begun broadcasting after
  purchasing your DAB radio.

  1. For initial use, your radio will carry out a full scan and store stations list in memory.
  2. Once the scanning is completed, the DAB/DAB+ stations will be displayed in alphanumeric order. The first

  station in the list will be selected.  Note: if no DAB/DAB+ signal is found in your area, it may be necessary to relocate your radio to a stronger signal
  area.

  Shift to another DAB/DAB+ Station
  While a program is playing, press Tune button to activate 'Turn to tune', and then turn Scroll/Select knob to
  cycle through available stations list, press Scroll/Select knob to confirm the station you want to play.

  Update Stations List
  Press Menu button, turn Scroll/Select knob to select Full scan menu, and then press Scroll/Select knob to
  confirm.

  To Show the Signal Strength
  During playing a DAB/DAB+ program, repeatedly press Info button until the display shows a signal bar with
  the strength of the current station.
  The indicator on the signal bar shows the
  minimum acceptable signal level.  Note: Stations with signal strength below the
  minimum signal level may not provide a steady
  stream of audio.

  8 • Page 27

  DRC (Dynamic Range Control) value
  You can set the compression level of stations to eliminate the differences in dynamic range or sound level
  between radio stations.  Note:

  Set DRC to off indicates no compression;
  Set DRC to low indicates little compression;
  Set DRC to high shows maximum compression.

  1. Press Menu button, turn Scroll/Select knob to select DRC menu, and press Scroll/Select knob to confirm.
  2. Turn Scroll/Select knob to select 'DRC high', 'DRC low' or 'DRC off', and then press Scroll/Select knob to
  confirm your setting.

  Change Station Order
  You may want to display the stations in different order.
  1.

  Press Menu button, turn Scroll/Select knob to select Station order menu, and then press Scroll/Select
  knob to confirm.

  2.

  Turn Scroll/Select knob to select 'Alphanumeric', 'Ensemble' or 'Valid', and then press Scroll/Select knob
  to confirm your selecting option.
  Alphanumeric
  Ensemble

  Display all stations in alphanumeric order.
  List currently broadcasting active stations before inactive ones.

  Prune
  This feature enables your radio to remove inactive stations from the station list.
  1.

  Press Menu, turn Scroll/Select knob to select Prune menu, and then press Scroll/Select knob to confirm.

  2.

  Turn Scroll/Select knob to ‘Yes’, and then press Scroll/Select knob to confirm.

  View Station Information
  There is a variety of station information transmitted by broadcast, and this radio offers a convenient way for
  you to view them.
  To view currently playing station information, press Info button repeatedly to show through DLS (Dynamic
  Label Segment), Signal Strength, Program Type, Ensemble, Program Frequency, Signal Quality, Bitrate, Codec,
  Time and Date on the second line of the display.

  9 • Page 28

  FM Mode
  Select FM Mode
  1. Press Mode button repeatedly to select FM mode.
  2. For initial use, it will start at the beginning of the FM frequency range (87.50MHz). Otherwise, the last
  listened FM station will be selected.
  3. To manually scan FM stations, while frequency is showing up, press Tune button to activate 'Turn to
  tune', and then turn Scroll/Select knob clockwise/anticlockwise to increase/decrease frequency by
  0.05MHz per step.
  4. To automatically scan, press the Scroll/Select knob to scan for next available station.

  Scan setting
  By default, FM scans stop at any available station. This may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss) from
  weak stations.
  1. To change the scan settings to stop only at stations with good signal strength, press Menu button, turn

  Scroll/Select knob to select Scan Setting menu, and then press Scroll/Select knob to confirm.
  2. Turn Scroll/Select knob to select ‘Strong stations only’, and press Scroll/Select knob to confirm.

  Audio Settings
  By default, all stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations, this may result in a poor
  signal-to-noise ratio (hiss).

  1.

  To play weak stations in mono, press Menu button, turn Scroll/Select knob to select Audio setting menu,
  and then press Scroll/Select knob to confirm.

  2.

  Turn Scroll/Select knob to select ‘Forced mono’, press Scroll/Select knob to confirm.

  View Station Information
  There is a variety of station information transmitted by broadcast, and this radio offers a convenient way for
  you to view them.
  To view currently playing station information, press Info button repeatedly to show through Radio Text,
  Program type, PS, Audio info, Time and Date on the bottom line of the display.

  10 • Page 29

  Smart Device Mode
  The unit has a Bluetooth function that can receive a signal within 10 meters.

  Pair the unit with a Bluetooth device
  1.

  Press Mode button repeatedly to select Smart Device mode.

  2.

  The display will show "Waiting BT Connection".

  3.

  Activate your Bluetooth device and select the search mode.

  4.

  “R3” will appear on your Bluetooth device.

  5.

  Select “R3” and enter “0000” for the password if necessary.

  6.

  “BT Connected” and device name will show on the display when connection is successful.

  Connect to another paired Bluetooth device
  1.

  Press the Pair button repeatedly to select the device you want to connect, and then press Scroll/Select
  knob to confirm.

  2.

  The display will show "Waiting BT Connection", then select “R3” on your Bluetooth device.

  3.

  “BT Connected” and device name will show on the display when connection is successful.

  Remotely Control via iPhone/iPad/iPod Touch
  This feature enables you to navigate the radio via iPhone/iPad /iPod Touch using a Bluetooth connection.
  All iPhones, iPads and iPod touch devices running iOS 3.1.3 or later (also iPad and iPad 2 devices in iPhone
  compatibility mode) allows users to control your radio as long as you install it properly.
  First and foremost, we need to make sure App Store has already installed on your device properly, if it isn’t,
  please follow:

  App store operation
  Getting apps onto your iPhone/iPad /iPod Touch couldn’t be simpler. Just find the ones you want, then tap
  to download them.
  The way to download apps:
  1.

  First, create an account on the Apple Store website:
  http://www.ehow.com/how_4822341_download-apps-iphone.html#ixzz1Y508MZs8

  11 • Page 30

  2.

  You will need a credit card or payment information when sign up, even if you only plan on downloading
  free apps, it will still require this information. After you are done with this process, you should have a
  user name (email address) and a password. You will need these to download the apps.

  3.

  From your iPhone/iPad /iPod Touch, click on the App store button and scroll through to find the app that
  you want to install.

  4.

  Select the app you want and tap the "free" icon (if it's a free app), it will then change the "free" to
  "install". Tap again to install. Here is where you will enter your user name and password. You should only
  have to enter your username once and your iPhone/iPad /iPod Touch will remember it, but you will
  need to always enter a password to prevent just anyone from downloading apps to your iPhone/iPad
  /iPod Touch.

  5.

  Once your iPhone/iPad /iPod Touch has started downloading the app, a status bar will show up to
  indicate how long it will take to download. Once it is complete, you can access your new app.

  Wireless Device Remote Control
  Scansonic Remote App is an application for iPhone/iPad /iPod Touch that allows users to control your radio.
  To install the wireless Device remote control application on the iPhone/iPad /iPod Touch:

  1. In the iPhone/iPad /iPod Touch’s main menu, open the App Store by tapping the App store icon

  .

  2. In the App store, search for ‘Scansonic Remote '.

  3. Tap ‘Scansonic Remote’

  icon, and then tap 'Free' and then 'install'.

  The wireless Device Remote control application now is downloaded and installed on your iPhone/iPad/iPod
  Touch.

  Setting up the connection
  After you download the wireless device remote control application, you must establish a Bluetooth
  connection between the iPhone/iPad/iPod Touch and your radio.
  Please follow the section "Pair the unit with a Bluetooth device".

  Starting the Navigation

  Tap the icon

  on the main menu of your iPhone/iPad/iPod Touch, an opening splash screen is

  displayed briefly. If no listening mode is currently active the Mode screen is displayed, to allow you to select
  from the listening modes available on the radio.
  12 • Page 31

  Mode screen

  Now Playing screen

  The Mode and Now Playing screens are synchronized with the display of the connected radio unit. The
  effects of using either the Scansonic Remote controls or the radio unit controls will be reflected in both
  displays.
  There are five main control tabs in Menu screen.

  Menu screen
  Browse
  Mode
  Preset

  Allows you to browse for stations in DAB mode or tune to a radio frequency in FM mode.
  The mode screen enables you to switch between listening modes (DAB, FM, Smart Device or
  AUX in).
  In DAB and FM modes, allows you to select any stations that have been stored as presets on
  the radio unit.

  Audio EQ

  Allows you to select an audio equalization setting.

  Settings

  Allows you to change Scansonic Remote application setting parameters.

  13 • Page 32

  AUX in Mode
  AUX IN allows for quick and easy connection to an MP3 player or other external audio sources.
  1.

  Before connecting to the mains socket, use a 3.5mm audio cable (not supplied) to connect to your
  external audio device through the Aux in socket on the rear of unit.

  2.

  Connect power adapter to mains socket, press

  3.

  Press Mode button repeatedly to select Auxiliary Input mode.

  4.

  In Aux in mode, you may operate your audio device directly for playback features.

  5.

  To gain optimal volume levels, adjusting the output volume level on the audio device as well is
  recommended.

  14

  button knob to switch unit on. • Page 33

  General Settings
  Store Preset Stations


  Note: This is the same for DAB/DAB+ and FM Radio stations.

  You can store both 3 of your favourite DAB and FM stations as preset stations. This will enable you to access
  your favourite stations quickly and easily.
  To store your favourite DAB/FM station, while it is playing, press and hold 1 /
  3/

  ,2/

  or

  button until display show 'Preset # stored'.

  Recall a Preset Station


  Note: This is the same for DAB/DAB+ and FM Radio stations.

  1. Press Mode button repeatedly to select DAB or FM mode you wish to play.
  2. Press 1 /

  ,2/

  or 3 /

  button to play the preset station you selected.

  Set Equaliser
  Select this option to choose a sound equalization profile. Each of the equalization settings will change the
  tone of the sound from your radio when selected.
  1.

  Press Menu button, and then turn Scroll/Select knob to select Equaliser menu, press Scroll/Select knob
  to confirm.

  2.

  Turn Scroll/Select knob and then press it to set the level of Treble and Bass.

  Set Time
  1.

  Press Menu button, and then turn Scroll/Select knob to select Time menu, press Scroll/Select knob to
  view options as below:

  2.

  Set Time/date:

  Manually set-up both Time and Date

  Auto update:

  ‘Update from DAB’ or ‘No update’

  Set 12/24 hour format:

  ‘Set 24 hour’ or ‘Set 12 hour’

  Set date format:

  ‘DD-MM-YYYY’ or ‘MM-DD-YYYY'

  Then setting time according to your personal preference.

  15 • Page 34

  Set Backlight
  1.

  Press Menu button, and then turn Scroll/Select knob to select Language menu, press Scroll/Select knob
  to confirm.

  2.

  Turn Scroll/Select knob to select ‘Power on' or 'Standby', then press Scroll/Select knob to confirm.

  3.

  Turn Scroll/Select knob to select backlight level, and then press Scroll/Select knob to confirm the setting
  Power On

  Standby  High  Medium  Low  High  Medium  Low

  Set Language
  1.

  Press Menu button, and then turn Scroll/Select knob to select Language menu, press Scroll/Select knob
  to confirm.

  2.

  Turn Scroll/Select knob to select language, and then press Scroll/Select knob to confirm.

  Factory Reset
  A factory reset resets all user settings to default values, so time/date,

  alarm settings, presets and Bluetooth

  memory are lost.
  1.

  It can be reached by pressing the Menu button, and then turn Scroll/Select knob to select Factory Reset
  menu, press Scroll/Select knob to confirm.

  2.

  Turn Scroll/Select knob to 'Yes', and then press Scroll/Select knob to confirm.

  Software Upgrade
  Please leave this for service professional!
  If you selected Software Upgrade menu accidentally, please select 'No' to exit this option.

  16 • Page 35

  SW Version


  Note: The helpdesk may ask you for the software version of your product.

  Press Menu button, and then turn Scroll/Select knob to select SW version menu, press Scroll/Select knob to
  confirm. The software version will show on the display.

  Set Alarm
  Your radio includes dual alarms. Setting Alarm, make sure setting time at first.
  1.

  Press Alarm button on the unit repeatedly to select ‘Alarm 1 Setup’ or ‘Alarm 2 Setup’, press
  Scroll/Select knob to confirm.

  2.

  Turn Scroll/Select knob to select options, and then press Scroll/Select knob to confirm the setting.
  Alarm states:

  On or Off

  Alarm time:

  00:00 (manually set up the time )

  Alarm duration time:

  15/30/45/60/90 mins

  Alarm source:

  DAB, FM or Buzzer (once you selected DAB or FM as alarm source, you
  need to select last listened or saved preset station to play when alarm
  sounds)

  Alarm active day:

  Daily, Once, Weekends or Weekdays

  Alarm volume:

  turn Scroll/Select knob to adjust the alarm volume

  3.

  When the display shows 'Alarm Saved', the alarm setting is successful.

  4.

  To temporarily switch off alarm, press Snooze button to activate Snooze function when the alarm is
  sounding. Press Snooze button repeatedly can set Snooze period time of 5, 10, 15 or 30 minutes in turn.
  The set snooze time will show as "Snooze mm : ss" on the display.  Note: Different Snooze period time options you can select when you selected different alarm duration time.

  5.

  To turn off alarm, press

  button or Alarm button when the alarm is sounding.

  6.

  To cancel Alarm, refer to steps1-3 to set Alarm states to ‘Off’.

  Set Sleep Time
  This function enables your unit to switch to standby mode by itself after a set sleep time
  1. Press Sleep button repeatedly to select sleep period Sleep off, 15, 30, 45, 60 or 90 minutes. The sleep

  icon will show on the display.
  2. To view the set sleep time, just press Sleep button.
  3. To turn the sleep function off while the sleep timer is still counting down, press Sleep button to select

  'Sleep off'.
  17 • Page 36

  Specification
  ITEMS
  Description:

  SPECIFICATIONS

  Power Supply:

  DAB/DAB+ and FM digital radio with Bluetooth
  FM: 87.5-108MHz
  DAB/DAB+: 174.928 – 239.200MHz
  AC Power Input: 100-240VAC, 50-60Hz
  DC Output: 12VDC, 2A

  Audio Output:

  7Wrms

  Power Consumption:

  24Wrms (Max)

  Dimension (W x H x D):

  190mm x 115mm x 140mm

  Frequency Ranges:

  This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at
  the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

  For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

  18 • Page 37

  Scansonic R3 BT Bluetooth

  Deutsches Benutzerhandbuch • Page 38

  Sicherheitshinweise
  VORSICHT
  STROMSCHLAGGEFAHR
  NICHT Ö FFNEN

  VORSICHT:
  ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS:
  ENTFERNEN SIE WEDER SCHRAUBEN NOCH ABDECKUNGEN ODER DAS GEHÄUSE.
  ES BEFINDEN SICH KEINE TEILE IM INNERN, DIE VOM ANWENDER ZU WARTEN
  SIND.
  LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN SERVICE-TECHNIKERN
  DURCHFÜ HREN.

  Dieses Blitzsymbol weist darauf hin, dass
  im Innern des Gehäuses eine nicht
  isolierte, gefährliche Spannung anliegt, die
  hoch genug sein kann, um bei Berührung
  einen Stromschlag auszulösen.
  Diese Symbol („Achtung“) weist auf
  wichtige Bedienungs- und
  Wartungshinweise hin, die in den
  beiliegenden gedruckten Informationen
  beschrieben sind.

  WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER
  STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, DARF DAS
  PRODUKT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT
  AUSGESETZT WERDEN.
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
  Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags, von
  Feuer etc.:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Lesen Sie die gesamte Anleitung.
  Bewahren Sie diese Anleitung auf.
  Befolgen Sie sämtliche Warnhinweise.
  Befolgen Sie sämtliche Hinweise.
  Benutzen Sie dieses Gerät nicht in
  unmittelbarer Nähe von Wasser.
  6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem
  trockenen Tuch. Zum Entfernen hartnäckiger
  Flecken benutzen Sie ein weiches Tuch mit
  einer schwachen Lösung eines milden
  Reinigungsmittels in Wasser. Reiben Sie das
  Gerät unmittelbar danach mit einem sauberen
  Lappen trocken. Schleifleinen, Verdünner,
  Alkohol, oder andere chemische Lösungsmittel
  dürfen nicht verwendet werden, da sie die
  Oberfläche beschädigen oder die
  Beschriftungen entfernen können.
  7. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
  Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit
  Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern,
  Vorhängen etc., da dies die Wärmeabfuhr
  behindern könnte.

  2

  8. Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe
  von Wärmequellen wie Heizkörpern, Backöfen
  oder sonstigen Geräten, die Wärme erzeugen
  (einschließlich Verstärkern), auf.
  9. Das Gerät sollte ausschließlich mit dem in der
  Bedienungsanleitung beschriebenen bzw. auf
  dem Gerät bezeichneten Netzteiltyp betrieben
  werden.
  10. Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass
  niemand darauf tritt, und dass es speziell an
  Steckern, Mehrfachsteckdosen und
  Kabelaustrittspunkten nicht abgeknickt wird.
  Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es von
  einer Fachwerkstatt instand gesetzt werden.
  11. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene
  Anbau-/Zubehörteile.
  12. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich mit
  Rollwagen, Ständern, Stativen, Halterungen oder
  Tischen, die vom Hersteller angegeben oder mit
  dem Produkt verkauft werden. Falls das Gerät
  auf einem Rollwagen steht, sollten Sie diesen mit
  Vorsicht bewegen, um Verletzungen durch ein
  Umkippen zu vermeiden.

  WARNUNG BEIM GEBRAUCH VON
  ROLLWAGEN

  13. Ziehen Sie bei Gewittern oder längerer
  Nichtbenutzung den Netzstecker.
  14. Lassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten von
  qualifizierten Service-Technikern durchführen.
  Eine Reparatur ist notwendig, wenn das Gerät,
  das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist,
  wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das
  Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen
  oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal
  funktioniert oder fallen gelassen wurde.
  15. Das Gerät ist nicht gegen Tropfen oder
  Spritzwasser geschützt, und es dürfen keine mit
  Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf
  das Gerät gestellt werden.
  16. Sofern der Netzstecker zum Trennen des
  Produkts vom Stromnetz dient, muss die
  Steckdose jederzeit frei zugänglich sein.
  17. Lesen Sie bitte die Kennzeichnungsaufkleber auf
  der Rückseite des Geräts: Diese enthalten
  Angaben zum Netzeingang und andere
  Sicherheitshinweise. • Page 39

  Inhalt
  Sicherheitshinweise ............................................................................................................................ 2
  Inhalt ................................................................................................................................................... 3
  Frontansicht ........................................................................................................................................ 5
  Draufsicht ............................................................................................................................................ 6
  Rückansicht ........................................................................................................................................ 6
  Beginnen ............................................................................................................................................. 7
  DAB-Modus ........................................................................................................................................ 8
  Auf einen anderen DAB/DAB+-Sender umschalten ....................................................................... 8
  Senderliste aktualisieren ................................................................................................................. 8
  Um die Signalstärke zu zeigen ....................................................................................................... 8
  DRC-Wert (Dynamic Range Control, Steuerung des Dynamikbereichs) ........................................ 9
  Senderreihenfolge ändern .............................................................................................................. 9
  Reduzieren...................................................................................................................................... 9
  Senderinformationen anzeigen ....................................................................................................... 9
  UKW-MODUS ................................................................................................................................... 10
  UKW-Modus auswählen ............................................................................................................... 10
  Scaneinstellung............................................................................................................................. 10
  Audioeinstellungen........................................................................................................................ 10
  Senderinformationen anzeigen ..................................................................................................... 10
  Smart Device-Modus ........................................................................................................................ 11
  Ein Bluetooth-Gerät anschließen .................................................................................................. 11
  Mit einem bereits angeschlossenen Bluetooth-Gerät verbinden .................................................. 11
  Fernbedienung via iPhone/iPad/iPod Touch................................................................................. 11
  App Store-Betrieb ..................................................................................................................... 11
  Fernbedienung für kabellose Geräte ........................................................................................ 12
  Verbindung herstellen ............................................................................................................... 12
  Mit der Navigation beginnen ..................................................................................................... 12
  AUX-In-Modus (Hilfseingang) ........................................................................................................... 14
  Allgemeine Einstellungen ................................................................................................................. 15
  Voreingestellte Sender speichern ................................................................................................. 15
  Voreingestellte Sender aufrufen ................................................................................................... 15
  3 • Page 40

  Equalizer einstellen ....................................................................................................................... 15
  Uhrzeit einstellen .......................................................................................................................... 15
  Hintergrundbeleuchtung einstellen ............................................................................................... 16
  Sprache einstellen ........................................................................................................................ 16
  Auf Werkseinstellung zurücksetzen .............................................................................................. 16
  Software aktualisieren................................................................................................................... 16
  Softwareversion ............................................................................................................................ 17
  Wecksignal einstellen (Alarm) ....................................................................................................... 17
  Einschlafzeit einstellen.................................................................................................................. 17
  Technische Daten ............................................................................................................................. 18

  4 • Page 41

  Frontansicht

  1.

  2.

  3.

  4.
  5.

  6.
  7.

  -Taste
  Drücken, um das Radio einzuschalten.
  Erneut drücken, um das Radio in den
  Bereitschaftsmodus zu versetzen.
  Betriebsart-Taste (Modus)
  Drücken, um zwischen den Betriebsarten DAB, UKW,
  Smart Device und Hilfseingang zu wechseln.
  Sendersuche-Taste
  Drücken, um die Sendersuche zu aktivieren,
  während ein DAB/UKW-Sender spielt.
  Menü-Taste
  Drücken, um Menüoptionen anzuzeigen.
  Lautstärke-Taste
  Drücken, um die Lautstärkeregelung auf den
  Dreh-/Druckschalter zu legen, während ein
  DAB/UKW-Sender spielt.
  Info-Taste
  Drücken, um Senderinformationen anzuzeigen.
  1/ -Taste
  Drücken und halten, um den zur Zeit spielenden
  Sender im DAB/UKW-Modus zu speichern.
  Drücken, um den gespeicherten Sender im
  DAB/UKW-Modus aufzurufen.
  Drücken, um im Smart Device-Modus zum nächsten
  Titel zu springen.
  Drücken und halten, um den Titel im Smart
  Device-Modus schnell vorzuspulen.

  8. 2/ -Taste
  Drücken und halten, um den zur Zeit
  spielenden Sender im DAB/UKW-Modus zu
  speichern.
  Drücken, um den gespeicherten Sender im
  DAB/UKW-Modus aufzurufen.
  Drücken, um im Smart Device-Modus den
  gegenwärtigen Titel anzuhalten (Pause) bzw.
  abzuspielen.
  9. 3/ -Taste
  Drücken und halten, um den zur Zeit
  spielenden Sender im DAB/UKW-Modus zu
  speichern.
  Drücken, um den gespeicherten Sender im
  DAB/UKW-Modus aufzurufen.
  Drücken, um im Smart Device-Modus zum
  vorherigen Titel zu springen.
  Drücken und halten, um den Titel im Smart
  Device-Modus schnell zurückzuspulen.
  10. Geräte anschließen-Taste
  Drücken, um ein verbundenes Gerät
  auszuwählen.
  11. Dreh-/Druckschalter
  Drehen, um Sender zu suchen und drücken,
  um die Auswahl zu bestätigen.
  12. Bildschirm
  5 • Page 42

  Draufsicht
  13. Alarm-Taste
  Drücken, um den Wecker
  einzustellen.
  14. Schlummer-Taste
  Drücken, um die
  Hintergrundbeleuchtung
  anzupassen.
  Beim Ertönen eines Alarms
  drücken, um das Gerät
  vorübergehend stumm zu
  schalten.
  15. Einschlaf-Taste
  Drücken, um die Zeit
  einzustellen, nach der das Gerät
  abschalten soll.

  Rückansicht
  16. Anschluss für USB-Ladekabel
  5 V-Ausgang zum Laden eines
  persönlichen Geräts, z.B. eines
  Smartphones.
  17. Anschluss für Updates
  Dieser Anschluss ist den Profis
  vorbehalten.
  18. AUX-IN-Anschluss (Hilfseingang)
  19. -Anschluss
  20.Netzteilbuchse (Gleichstrom)
  21.Antenne

  6 • Page 43

  Beginnen
  Nehmen Sie das Digitalradio vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung zur späteren
  Verwendung auf.
  Verpackungsinhalt
  Die Karton enthält folgende Teile:
   Hauptgerät
   Netzteil
   Bedienungsanleitung

  Aufstellen des Radios
  Stellen Sie Ihr Digitalradio auf eine ebene, stabile Oberfläche, die nicht vibriert.

  Vermeiden Sie Aufstellorte, an denen:


  das Radio direktem Sonnenlicht oder
  Hitzequellen ausgesetzt ist;
  eine hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Belüftung herrschen;
  es staubig oder
  feucht ist, oder an denen die Möglichkeit besteht, dass Wasser auf das Gerät tropft oder spritzt.

  Antenne einstellen
  Die Antenne sollte komplett ausgezogen werden, um sowohl im DAB- als auch UKW-Modus den besten
  Empfang zu haben. Um besten Signalempfang zu erzielen, müssen Sie möglicherweise die Position des
  Digitalradios bzw. der Antenne entsprechend verändern.

  Gerät ein- bzw. ausschalten
  Verbinden Sie den Stecker des Netzteilkabels mit der Gleichstrombuchse auf der Rückseite des Geräts. Dann
  schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an. Schalten Sie die Stromversorgung ein, und drücken Sie die
  -Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die -Taste erneut, um das Radio in den
  Bereitschaftsmodus zu versetzen. Um das Gerät komplett abzuschalten, trennen Sie das Netzteil von der
  Steckdose.

  Lautstärkeregler
  Passen Sie Radiolautstärke an, indem Sie am Dreh-/Druckschalter drehen.
  Drücken Sie zuerst die Lautstärke-Taste, während ein DAB/UKW-Sender abgespielt wird, um die
  Lautstärkeregelung des Dreh-/Druckschalters zu aktivieren.

  7 • Page 44

  DAB-Modus


  Hinweis: Das Radio sucht und speichert automatisch alle verfügbaren Stationen, sobald es eingeschaltet wird. Sie
  sollten zusätzlich einen Komplett-Suchlauf durchführen, um sicherzustellen. dass sämtliche Stationen
  erfasst und gespeichert wurden. Es wird außerdem empfohlen, alle paar Monate einen neuen Suchlauf
  durchzuführen, um evtl. neu hinzugekommene DAB/DAB+-Sender zu erfassen.

  1. Beim ersten Einschalten führt Ihr Radio einen Komplett-Suchlauf durch und speichert die Senderliste ab.
  2. Nach Abschluss des Suchlaufs werden sämtliche DAB/DAB+-Sender in alphanumerischer Reihenfolge

  dargestellt. Der erste Sender in der Liste wird ausgewählt.  Hinweis: Falls in Ihrem Gebiet kein DAB/DAB+-Signal gefunden wird, sollte das Radio an einem Ort aufgestellt
  werden, an dem das Signal stärker ist.

  Auf einen anderen DAB/DAB+-Sender umschalten
  Drücken Sie, während ein Sender abgespielt wird, zunächst die Taste Sendersuche, um die Suchfunktion zu
  aktivieren. Drehen Sie anschließend den Dreh-/Druckschalter, um durch die verfügbaren Sender zu
  navigieren. Drücken Sie anschließend den Dreh-/Druckschalter, um Ihre Senderwahl zu bestätigen.

  Senderliste aktualisieren
  Drücken Sie die Menü-Taste, und drehen Sie den Dreh-/Druckschalter, um das Menü Komplett-Suchlauf
  auszuwählen. Drücken Sie anschließend den Dreh-/Druckschalter, um zu bestätigen.

  Um die Signalstärke zu zeigen
  Drücken Sie, während ein DAB/DAB+-Sender abgespielt wird, wiederholt auf die Info-Taste, bis das Display
  die Signalstärke für diesen Sender in Form eines Balkens darstellt.
  Dieser Indikator auf dem Signalbalken markiert
  die Mindestsignalstärke.  Hinweis: Sender, deren Signalstärke unterhalb der
  Mindestsignalstärke liegt, können kein

  Minimaler Signalpegel

  8

  Signalstärke

  kontinuierliches Tonsignal liefern. • Page 45

  DRC-Wert (Dynamic Range Control, Steuerung des Dynamikbereichs)
  Sie können die Kompressionsrate für die Sender einstellen, um die Unterschiede im Dynamikbereich oder
  beim Schallpegel zwischen den Radiosendern zu eliminieren.  Hinweis: Die DRC-Einstellung aus bedeutet: keine Kompression.
  Die DRC-Einstellung niedrig bedeutet: geringe Kompression.
  Die DRC-Einstellung hoch bedeutet: hohe Kompression.

  1. Drücken Sie die Menu-Taste, und drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um das Menü DRC auszuwählen.
  Drücken Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.
  2. Drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um „DRC high“, „DRC low“ oder „DRC off“ auszuwählen. Drücken
  Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um die Einstellung zu bestätigen.

  Senderreihenfolge ändern
  Sie wollen möglicherweise die Reihenfolge ändern, in der die Sender angezeigt werden.
  1.

  Drücken Sie die Menu-Taste, und drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um das Menü Station order
  auszuwählen. Drücken Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  2.

  Drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um „Alphanumeric“ „Ensemble“ oder „Valid“ auszuwählen, und
  drücken Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  Alphanumerisch
  Ensemble

  Stellt alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge dar.
  Listet Stationen, die derzeit auf Sendung sind, vor solchen auf, die derzeit
  nicht senden.

  Reduzieren
  Diese Funktion Ihres Radios entfernt inaktive Sender von der Senderliste.
  1.

  Drücken Sie auf Menu, und drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um das Menü Prune auszuwählen.
  Drücken Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  2.

  Drehen Sie den Scroll/Selectschalter auf „Yes“, und drücken Sie anschließend den Scroll/Selectschalter,
  um zu bestätigen.

  Senderinformationen anzeigen
  Mit dem Radiosignal werden verschiedene Senderinformationen übertragen, die mit diesem Radio auf
  einfache Weise dargestellt werden können.
  Um Informationen zum derzeit wiedergegebenen Sender darzustellen, drücken Sie die Info-Taste wiederholt.
  So schalten Sie durch die Anzeigen „DLS (Dynamic Label Segment)“, „Signalstärke“, „Programmtyp“,
  „Ensemble“, „Programmfrequenz“, „Signalqualität“, „Bitrate“, „Codec“, „Datum und Uhrzeit“, die auf der
  zweiten Zeile des Displays dargestellt werden.
  9 • Page 46

  UKW-MODUS
  UKW-Modus auswählen
  1. Drücken Sie die Taste Mode wiederholt, um den UKW-Modus auszuwählen.
  2. Nach dem erstmaligen Einschalten beginnt das Radio am Anfang des UKW-Frequenzbereichs (87,50MHz)
  mit der Suche. Andernfalls wird der zuletzt gehörte UKW-Sender ausgewählt.
  3. Zur manuellen Suche eines UKW-Senders, drücken Sie, während die Frequenzanzeige aktiv ist, die Taste
  Sendersuche. Drehen Sie anschließend den Scroll/Select schalter im bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um
  das Frequenzband in 0,05 MHz-Schritten auf- bzw. abwärts zu durchsuchen.
  4. Zur automatische Suche, drücken Sie den Scroll/Select schalter, um den nächsten verfügbaren Sender zu
  suchen.

  Scaneinstellung
  Die Suche hält automatisch beim nächsten verfügbaren UKW-Sender an. Bei schwachen Sendern kann der
  Signal-Rausch-Abstand schlecht sein, was sich evtl. durch ein „Zischen“ bemerkbar macht.
  1. Um die Sucheinstellungen so zu ändern, dass lediglich Sender mit guter Signalstärke eingestellt werden,

  drücken Sie die Menu-Taste und drehen anschließend den Scroll/Selectschalter, um das Menü Scan
  Setting auszuwählen. Drücken Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.
  2. Drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um die Einstellung „Strong stations only“, auszuwählen, und

  drücken Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  Audioeinstellungen
  Sämtliche Stereo-Sender werden automatisch in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu
  einem schlechten Signal-Rausch-Abstand (Zischen) führen.
  1.

  Zum Abspielen schwacher Sender in Mono, drücken Sie die Menu-Taste und drehen anschließend den
  Scroll/Selectschalter, um das Menü Audio setting auszuwählen. Anschließend drücken Sie den
  Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  2.

  Drehen Sie Scroll/Selectschalter, um „Forced mono“ auszuwählen. Drücken Sie anschließend den
  Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  Senderinformationen anzeigen
  Mit dem Radiosignal werden verschiedene Senderinformationen übertragen, die mit diesem Radio auf
  einfache Weise dargestellt werden können.
  Um Informationen zum derzeit wiedergegebenen Sender anzuzeigen, drücken Sie die Info-Taste wiederholt.
  So schalten Sie durch die Anzeigen „Rundfunktext“, „Programmtyp“, „PS“, „Audioinformationen“, „Datum und
  Uhrzeit“, die in der unteren Zeile des Displays dargestellt werden.
  10 • Page 47

  Smart Device-Modus
  Das Gerät verfügt über eine Bluetooth-Funktion mit einer Reichweite von 10 m.

  Ein Bluetooth-Gerät anschließen
  1.

  Drücken Sie die Taste Mode wiederholt, um den Smart Device-Modus auszuwählen.

  2.

  Das Display zeigt: „Waiting BT Connection“.

  3.

  Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein, starten Sie den Suchmodus.

  4.

  „R3“ erscheint auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

  5.

  Wählen Sie „R3” aus, und geben Sie ggf. „0000“ als Passwort ein.

  6.

  Auf dem Display erscheint „BT Connected“ sowie der Gerätename, sofern die Verbindung erfolgreich
  aufgebaut werden konnte.

  Mit einem bereits angeschlossenen Bluetooth-Gerät verbinden
  1.

  Drücken Sie Taste Pair wiederholt, um das Gerät, zu dem Sie eine Verbindung aufbauen wollen,
  auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  2.

  Das Display zeigt „Warte auf BT-Connection“. Wählen Sie anschließend „R3“ auf Ihrem Bluetooth-Gerät
  aus.

  3.

  Auf dem Display erscheint „BT Connected“ sowie der Gerätename, sofern die Verbindung erfolgreich
  aufgebaut werden konnte.

  Fernbedienung via iPhone/iPad/iPod Touch
  Mit dieser Funktion können Sie über die Bluetooth-Verbindung das Radio via iPhone/iPad/iPod Touch
  steuern.
  Ihr Radio kann – sofern ordnungsgemäß installiert – über sämtliche iPhones, iPads und iPod touch-Geräte ab
  iOS 3.1.3 (auch iPad- und iPad 2-Geräte im iPhone-Kompatibilitätsmodus) gesteuert werden.
  Dazu muss zunächst der App Store auf Ihrem Gerät installiert sein. Falls dies nicht der Fall ist, gehen Sie wie
  folgt vor:

  App Store-Betrieb
  Es könnte kaum einfacher sein, Apps auf Ihrem iPhone/iPad/iPod Touch zu installieren. Suchen Sie sich
  einfach die passenden Apps aus, und laden Sie diese herunter.
  So laden Sie Apps herunter:
  1.

  Erstellen Sie zunächst ein Benutzerkonto auf der Apple Store-Webseite:
  http://www.ehow.com/how_4822341_download-apps-iphone.html#ixzz1Y508MZs8
  11 • Page 48

  2.

  Halten Sie Ihre Kreditkartendaten oder eine andere Zahlungsmethode für die Registrierung bereit. Auch
  falls Sie lediglich kostenlose Apps herunterladen wollen, sind diese Informationen erforderlich. Nach
  Abschluss dieses Vorgangs, sollten Sie über einen Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und ein Passwort
  verfügen. Sie brauchen beides, um Apps herunterladen zu können.

  3.

  Klicken Sie auf Ihrem iPhone/iPad/iPod Touch auf die App Store-Schaltfläche, und scrollen Sie, um die
  App zu finden, die Sie installieren wollen.

  4.

  Wählen Sie die App aus, und tippen Sie (falls zutreffend) auf das Symbol „free“. Das Symbol wechselt zu
  „install“. Tippen Sie erneut darauf, um die Installation zu beginnen. Geben Sie nach Aufforderung Ihren
  Benutzername und Ihr Passwort an. Sie sollten Ihren Benutzernamen nur einmal eingeben müssen, da
  Ihr iPhone/iPad/iPod Touch diesen speichert. Ihr Passwort müssen Sie aus Sicherheitsgründen jedoch
  immer eingeben, um Dritte daran zu hindern, Apps auf Ihr iPhone/iPad/iPod Touch herunterzuladen.

  5.

  Sobald Ihr iPhone/iPad/iPod Touch mit den Herunterladen beginnt, erscheint ein Fortschrittsbalken, der
  die verbleibende Zeit anzeigt. Nach Abschluss können Sie sofort auf Ihre App zugreifen.

  Fernbedienung für kabellose Geräte
  DieScansonic Fernebdienungs-App ist eine Anwendung mit der Ihr Radio über ein iPhone, ein iPad oder
  einen iPod Touch gesteuert werden kann. So installieren Sie die Fernbedienungs-App auf Ihrem
  iPhone/iPad/iPod Touch:
  1.

  Ö ffnen Sie den App Store im Hauptmenü Ihres iPhone/iPad/iPod Touch, indem Sie auf das App

  Store_Symbol tippen

  .

  2.

  Suchen Sie im App Store nach „Scansonic Remote“.

  3.

  Tippen Sie auf das Symbol „Scansonic Remote“

  . Tippen Sie anschließend auf „Free“ und „install“.

  Die Anwendung „Fernbedienung für kabellose Geräte“ ist nach Abschluss des Vorgangs auf Ihrem
  iPhone/iPad/iPod Touch installiert.

  Verbindung herstellen
  Nach Abschluss des Downloads müssen Sie zunächst eine Bluetooth-Verbindung zwischen iPhone/iPad/iPod
  Touch und Ihrem Radio herstellen.
  Folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt „Ein Bluetooth-Gerät anschließen“.

  Mit der Navigation beginnen

  Tippen Sie auf das Symbol

  im Hauptmenü Ihres iPhone/iPad/iPod Touch. Es erscheint kurz ein

  Begrüßungsbildschirm. Falls kein Empfangsmodus aktiv ist, erscheint der Bildschirm „Betriebsarten“. Hier
  können Sie einen Empfangsmodus auswählen.
  12 • Page 49

  Bildschirm „Betriebsarten“

  Bildschirm „Aktueller Sender“

  Die Bildschirmanzeigen „Betriebsarten“ und „Aktueller Sender“ werden mit dem Display des verbundenen
  Radios synchronisiert. Unabhängig davon, ob die Scansonic Fernbedienung oder Regler des Radios benutzt
  werden, die Effekte werden auf beiden Displays dargestellt.
  Auf dem Menübildschirm stehen fünf Hauptschaltflächen zur Verfügung.

  Menübildschirm
  Hier können Sie im DAB-Modus nach Sendern und im UKW-Modus nach
  Browsen
  Radiofrequenzen suchen.
  Betriebsart
  Hier wechseln Sie zwischen den Empfangsbetriebsarten DAB, UKW, Smart Device oder
  (Modus)
  Hilfseingang.
  Voreinstellungen Hier können Sie in den Betriebsarten DAB und UKW Sender auswählen, die in Ihrem
  (Preset)
  Radiogerät voreingestellt sind.
  Audio-EQ

  Hier wählen Sie Equalizer-Einstellungen aus.

  Einstellungen

  Hier verändern Sie Einstellungen der Scansonic Fernbedienungsanwendung.

  13 • Page 50

  AUX-In-Modus (Hilfseingang)
  Am Hilfseingang können Sie schnell und bequem MP3-Spieler oder andere externe Audioquellen
  anschließen.
  1.

  Schließen Sie Ihr externes Audiogerät mit einem 3,5 mm Audiokabel (nicht mitgeliefert) an den
  Hilfseingang (Aux-In) auf der Rückseite des Radios an, bevor Sie dieses mit dem Stromnetz verbinden.

  2.

  Schließen Sie das Netzteil an die Netzsteckdose an, und drücken Sie die

  -Taste, um das Radio

  einzuschalten.
  3.

  Drücken Sie die Taste Mode wiederholt, um den Modus Auxiliary Input auszuwählen.

  4.

  Im Modus „Hilfseingang“ können Sie die Wiedergabefunktionen Ihres Audiogeräts direkt steuern.

  5.

  Um eine optimale Lautstärke zu erreichen, sollten Sie die Ausgangslautstärke Ihres Audiogeräts
  entsprechend einstellen.

  14 • Page 51

  Allgemeine Einstellungen
  Voreingestellte Sender speichern


  Hinweis: Die Vorgehensweise ist dieselbe für DAB/DAB+- und UKW-Radiosender.

  Sie können jeweils 3 DAB- und UKW-Sender als Voreinstellung speichern. So können Sie Ihre Lieblingssender
  schnell und einfach aufrufen.
  Um einen DAB- bzw. UKW-Sender zu speichern, während er wiedergegeben wird, drücken und halten Sie die
  Taste 1/

  , 2/

  oder 3/

  , bis auf dem Display „Voreinstellungen # gespeichert“ erscheint.

  Voreingestellte Sender aufrufen


  Hinweis: Die Vorgehensweise ist dieselbe für DAB/DAB+- und UKW-Radiosender.

  1. Drücken Sie die TasteMode wiederholt, um den Modus DAB bzw. UKW auszuwählen.
  2. Drücken Sie die Taste 1/

  , 2/

  oder 3/

  , um den voreingestellten Sender auszuwählen.

  Equalizer einstellen
  Wählen Sie diese Option, um ein Soundprofil auszuwählen. Jede dieser Equalizereinstellungen passt die
  Klangwiedergabe Ihres Radios entsprechend an.
  1.

  Drücken Sie die Menu-Taste, und drehen Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um das Menü
  Equaliser auszuwählen. Drücken Sie danach den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  2.

  Drehen Sie den Scroll/Selectschalter, und drücken Sie diesen, um den Level der Höhen- bzw.
  Tiefenwiedergabe einzustellen.

  Uhrzeit einstellen
  1.

  Drücken Sie die Menu-Taste, und drehen Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um das Menü Time
  auszuwählen. Drücken Sie den Scroll/Selectschalter, um die unten gezeigten Optionen aufzurufen:

  2.

  Uhrzeit/Datum einstellen:

  Stellen Sie Uhrzeit und Datum manuell ein.

  Automatisches Aktualisieren:

  „Update from DAB“ oder „No update“

  12/24 Stundenformat einstellen:

  „Set 24 hour“ oder „Set 12 hour“

  Datumsformat einstellen:

  DD-MM-JJJJ oder MM-DD-JJJJ

  Stellen Sie Uhrzeit und Datum entsprechend Ihrer Präferenzen ein.
  15 • Page 52

  Hintergrundbeleuchtung einstellen
  1.

  Drücken Sie die Menu-Taste, und drehen Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um das Menü
  Backlight auszuwählen. Drücken Sie den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  2.

  Drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um „Power on“ oder „Standby“ auszuwählen. Anschließend
  drücken Sie den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  3.

  Drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung auszuwählen, und
  drücken Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um die Einstellung zu bestätigen.
  Eingeschaltet

  Bereitschaftsmodus  Hoch  Mittel  Niedrig  Hoch  Mittel  Niedrig

  Sprache einstellen
  1.

  Drücken Sie die Menu-Taste, und drehen Sie anschließend den Scroll/Select schalter, um das Menü
  Language auszuwählen. Drücken Sie den Scroll/Select schalter, um zu bestätigen.

  2.

  Drehen Sie den Scroll/Select schalter, um die Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend
  Scroll/Select schalter, um zu bestätigen.

  Auf Werkseinstellung zurücksetzen
  Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen überschreibt alle Nutzereinstellungen wie Uhrzeit/Datum,
  Alarmeinstellungen, Voreinstellungen oder die Bluetooth-Einstellungen.
  1.

  Drücken Sie die Menu-Taste, und drehen Sie anschließend den Scroll/Select schalter, um das Menü
  Factory Reset. Drücken Sie den Scroll/Select schalter, um zu bestätigen.

  2.

  Drehen Sie den Scroll/Select schalter auf „Ja“, und drücken Sie anschließend den Scroll/Select schalter,
  um zu bestätigen.

  Software aktualisieren
  Bitte überlassen Sie dies den Profis!
  Falls Sie versehentlich das Menü Software Upgrade ausgewählt haben, wählen Sie „No“, um die Option zu
  verlassen.
  16 • Page 53

  Softwareversion


  Hinweis: Der Helpdesk fragt Sie evtl. nach der Softwareversion Ihres Produkts.

  Drücken Sie die Menu-Taste, und drehen Sie anschließend den Scroll/Selectschalter, um das Menü SW
  version auszuwählen. Drücken Sie danach den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen. Die Softwareversion
  wird im Display angezeigt.

  Wecksignal einstellen (Alarm)
  Ihr Radio verfügt über eine zweifache Weckfunktion. Bevor Sie ein Wecksignal einstellen, müssen Sie ggf. die
  Uhrzeit einstellen.
  1.

  Drücken Sie die Taste Alarm am Gerät wiederholt, um „Alarm 1 Setup“ oder „Alarm 2
  Setup“ auszuwählen. Drücken Sie den Scroll/Selectschalter, um zu bestätigen.

  2.

  Drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um die entsprechende Option auszuwählen, und drücken Sie
  anschließend den Scroll/Selectschalter, um die Einstellung zu bestätigen.
  Alarmzustände:

  Ein oder Aus

  Weckzeit:

  00:00 (Weckzeit manuell einstellen)

  Alarmdauer:

  15/30/45/60/90 min

  Alarmquelle:

  DAB, UKW oder Summer (Bei Auswahl von DAB oder UKW, muss
  festgelegt werden, ob der zuletzt wiedergegebene oder ein
  voreingestellter Sender beim Wecken wiedergegeben werden soll.)

  Alarmtage:

  Täglich, einmalig, an Wochenenden oder werktags

  Alarmlautstärke:

  Drehen Sie den Scroll/Selectschalter, um die Alarmlautstärke anzupassen.

  3.

  Nach erfolgreicher Einstellung zeigt das Display „Alarm Saved“ an.

  4.

  Um den Alarm vorübergehend abzuschalten, drücken Sie die Snooze-Taste während der Alarm ertönt.
  Drücken Sie die Snooze-Taste wiederholt, um die Stummschaltung auf 5, 10, 15 oder 30 Minuten
  einzustellen. Auf dem Display erscheint Stumm mm : ss.  Hinweis: Falls Sie mehr als eine Alarmdauer eingestellt haben, können Sie dafür auch jeweils eine andere
  Stummschaltdauer einstellen.

  5.

  Um den Alarm abzuschalten, drücken Sie die

  -Taste oder die Alarm-Taste während der Alarm ertönt.

  6.

  Um den Alarm zu löschen, folgen Sie den Schritten 1–3 und stellen den Alarm auf „Off“.

  Einschlafzeit einstellen
  Ist diese Funktion aktiviert, wechselt das Gerät nach einer voreingestellten Zeitdauer automatisch in den
  Bereitschaftsmodus.
  17 • Page 54

  1. Drücken Sie die Sleep-Taste wiederholt, um die Zeitdauer wie folgt einzustellen: Sleep off, 15, 30, 45, 60

  oder 90 minutes. Das Einschlafsymbol wird im Display angezeigt.
  2. Drücken Sie auf die Sleep-Taste, um die voreingestellte Zeitdauer anzuzeigen.
  3. Um die Einschlaffunktion während des Countdowns auszuschalten, drücken Sie die Sleep-Taste und

  wählen „Sleep off“.

  Technische Daten
  EINZELHEITEN
  Beschreibung:

  SPEZIFIKATIONEN

  Stromversorgung:

  DAB/DAB+ und UKW-Digitalradio mit Bluetooth
  UKW: 87,5–108 MHz
  DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz
  Wechselstromeingang: 100–240 V, 50–60 Hz
  Gleichstromausgang: 12 V, 2 A

  Audioausgang:

  7 W (RMS)

  Leistungsaufnahme:

  24 W (max.)

  Abmessungen (B × H × T):

  190 mm × 115 mm × 140 mm

  Frequenzbereiche:

  Dieses Symbol am Produkt bzw. in der Anleitung bedeutet, dass Sie Ihre elektrischen und elektronischen Geräte nach Ablauf ihrer
  Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. In der EU gibt es spezielle Recycling-Sammelstellen.

  Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler, von dem Sie das Produkt erworben
  haben.

  18 • Page 55

  Scansonic R3 BT Blue-tooth

  Guide d'utilisation Français • Page 56

  Informations de sécurité
  ATTENTION !
  RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
  NE PAS OUVRIR

  ATTENTION :
  POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION :
  N’ENLEVER PAS LES VIS OU LE PANNEAU ARRIERE DU BOITIER.
  AUCUNE PIECE À L'INTERIEUR NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR.
  POUR TOUT PROBLÈME, APPORTEZ VOTRE APPAREIL À UN CENTRE DE
  SERVICE COMPÉTENT.

  Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un
  triangle équilatéral, est destiné à alerter
  l'utilisateur de la présence de pièces sous
  tension non isolées dans le boîtier de
  l'appareil, d'une magnitude pouvant
  constituer un risque d'électrocution.
  Le point d'exclamation à l'intérieur d'un
  triangle équilatéral dans la documentation
  repère des instructions importantes
  concernant le fonctionnement et la
  maintenance (réparation) du produit.

  AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE TOUT RISQUE
  D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS
  EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A
  L'HUMIDITE.
  CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES
  Pour réduire le risque de choc électrique, incendie
  etc. :
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Lisez ces instructions.
  Conservez le manuel.
  Respectez tous les avertissements.
  Conformez-vous à toutes les instructions.
  N’utilisez pas cet appareil près d’une source
  d'eau.
  6. Essuyez votre appareil uniquement avec un
  chiffon sec. Nettoyez les taches tenaces à
  l'aide d'un chiffon légèrement humecté dans
  une solution d'eau et de détergent doux.
  Essuyez immédiatement l'appareil à l'aide d'un
  chiffon propre. N'utilisez pas de chiffons
  abrasifs, alcool ou solvants chimiques qui
  risquent d'endommager la finition et effacer
  les inscriptions du panneau.
  7. N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Pour
  ne pas gêner la ventilation, les fentes
  d’aération ne doivent pas être couvertes par
  des objets tels que des journaux, nappes de
  table, rideaux etc.

  2

  8. Éloignez votre appareil de toute source de
  chaleur telle qu’un radiateur, une ouverture d'air
  chaud et un four, et de tout appareil dégageant
  de la chaleur (par exemple un amplificateur).
  9. L'appareil doit être branché à une alimentation
  électrique telle que décrite dans les consignes
  d'utilisation ou celles marquées sur l'appareil
  10. Evitez que le cordon d’alimentation ne soit
  piétiné ou écrasé, surtout au niveau des fiches,
  prises de courant et au point de sa sortie de
  l'appareil. Si le cordon d'alimentation est
  endommagé, le faire remplacer par un
  réparateur qualifié.
  11. Utilisez uniquement les équipements/accessoires
  recommandés par le fabricant.
  12. Utilisez votre appareil uniquement avec les
  chariots, pupitres, trépieds, supports et tables
  recommandés par le fabricant ou vendus avec
  l'appareil. Si vous utilisez un chariot, soyez
  prudent lors de tout déplacement du
  chariot/appareil afin d'éviter tout risque de
  blessure dû à un renversement.

  AVERTISSEMENT CONCERNANT LES
  CHARIOTS

  13. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque
  le temps est à l'orage et lorsque vous n'envisagez
  pas d'utiliser l'appareil avant longtemps.
  14. Confiez toutes vos réparations uniquement à un
  technicien qualifié. Apportez votre appareil à un
  technicien qualifié s'il présente des signes de
  dommage, par exemple si le cordon
  d'alimentation ou sa prise est endommagé, si un
  liquide s'est renversé sur l'appareil, si un objet
  est tombé à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil
  a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si
  l'appareil ne fonctionne pas normalement et s'il
  est tombé.
  15. L'appareil ne doit pas être exposé au
  ruissellement ni à la projection d'eau et aucun
  objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne
  doit être posé dessus.
  16. Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise
  multiple est utilisée comme dispositif de
  débranchement de l'appareil, elle doit rester
  facilement accessible.
  17. Lisez les plaques signalétiques situées à l'arrière
  de l'appareil pour connaître la tension d'entrée
  et d'autres informations de sécurité. • Page 57

  Table des matières
  Informations de sécurité ..................................................................................................................... 2
  Table des matières ............................................................................................................................. 3
  Vue avant ............................................................................................................................................ 5
  Vue de dessus .................................................................................................................................... 6
  Vue arrière .......................................................................................................................................... 6
  Mise en route ...................................................................................................................................... 7
  Mode DAB .......................................................................................................................................... 8
  Sélection d'une autre station numérique DAB/DAB+ ...................................................................... 8
  Mise à jour de la liste des stations .................................................................................................. 8
  Affichage de la force du signal ........................................................................................................ 8
  Contrôle de plage dynamique (DRC-Dynamic Range Control) ...................................................... 9
  Changer l'ordre des stations ........................................................................................................... 9
  Prune .............................................................................................................................................. 9
  Affichage d'informations sur une station de radio ........................................................................... 9
  Mode FM ........................................................................................................................................... 10
  Sélection du mode FM .................................................................................................................. 10
  Réglage de la recherche ............................................................................................................... 10
  Réglage audio ............................................................................................................................... 10
  Affichage d'informations sur une station de radio ......................................................................... 10
  Mode Smart Device .......................................................................................................................... 11
  Couplage de l'unité avec un appareil Bluetooth ............................................................................ 11
  Connexion à un autre appareil Bluetooth couplé.......................................................................... 11
  Contrôler à distance via iPhone/iPad/iPod Touch ......................................................................... 11
  Utilisation d'APP store............................................................................................................... 11
  Télécommande sans fil ............................................................................................................. 12
  Configuration de la connexion .................................................................................................. 12
  Démarrage de la navigation ...................................................................................................... 12
  Mode AUX in ..................................................................................................................................... 14
  Réglages généraux ........................................................................................................................... 15
  Mémoriser les stations préréglées ................................................................................................ 15
  Rappel d'une station préréglée ..................................................................................................... 15
  3 • Page 58

  Régler l'égaliseur .......................................................................................................................... 15
  Réglage de l'horloge ..................................................................................................................... 15
  Réglage du rétroéclairage............................................................................................................. 16
  Réglage de la langue .................................................................................................................... 16
  Rétablissement des réglages effectués en usine ......................................................................... 16
  Mise à jour du logiciel ................................................................................................................... 16
  Version logicielle ........................................................................................................................... 17
  Réglage de la fonction réveil ......................................................................................................... 17
  Durée de veille automatique ......................................................................................................... 17
  Spécifications .................................................................................................................................... 18

  4 • Page 59

  Vue avant

  1. Touche
  Appuyez dessus pour allumer la radio.
  Appuyez à nouveau pour faire basculer la radio en
  mode veille.
  2. Touche Mode
  Appuyez dessus pour basculer entre les modes DAB,
  FM, Smart Device et AUX in.
  3. Touche Syntonisation
  Appuyez dessus pour activer « Turn to tune » (Tourner
  pour syntoniser) en cours d’un programme DAB/FM.
  4. Bouton Menu
  Appuyez pour accéder au menu options
  5. Bouton Vol
  Appuyez dessus pour activer la fonction de réglage de
  volume du bouton Défilement/Sélection au cours
  d’un programme DAB/FM.
  6. Touche Info
  Appuyez dessus pour afficher des informations sur la
  station.
  7. Touche 1/
  Maintenez appuyée pour mémoriser la station en
  cours de lecture en mode DAB/FM.
  Appuyez dessus pour rappeler une station mémorisée
  en mode DAB/FM.
  Appuyez dessus pour passer à la piste suivante en
  mode Smart Device.
  Maintenez appuyée pour avancer rapidement dans la
  piste en cours en mode Smart Device.

  8. Touche 2/
  Maintenez appuyée pour mémoriser la
  station en cours de lecture en mode
  DAB/FM.
  Appuyez dessus pour rappeler une station
  mémorisée en mode DAB/FM.
  Appuyez dessus pour Lecture/Pause de la
  piste en cours en mode Smart Device.
  9. Touche 3/
  Maintenez appuyée pour mémoriser la
  station en cours de lecture en mode
  DAB/FM.
  Appuyez dessus pour rappeler une station
  mémorisée en mode DAB/FM.
  Appuyez dessus pour passer à la piste
  précédente en mode Smart Device.
  Maintenez appuyée pour retourner
  rapidement dans la piste en cours en mode
  Smart Device.
  10. Touche Couplage
  Appuyez dessus pour sélectionner
  l'appareil à coupler.
  11. Touche Parcourir/Sélectionner
  Tournez pour syntoniser et appuyez dessus
  pour confirmer.
  12. Écran

  5 • Page 60

  Vue de dessus
  13. Touche Alarme
  Appuyez sur cette touche pour
  régler l’heure de réveil.
  14. Touche Rappel d’alarme
  Appuyez dessus pour régler le
  rétroéclairage.
  Lorsque l'alarme est
  déclenchée, appuyez dessus
  pour activer la fonction Rappel
  d’alarme.
  15. Touche veille automatique
  Press to set sleep period time.

  Vue arrière
  16. Port de charge USB
  Produit une tension de 5V pour
  charger vos appareils personnels
  tels que smartphone etc.
  17. Port de mise à jour
  Réservé au service professionnel.
  18. Prise Entrée auxiliaire
  19.Sortie casque
  20.Prise Entrée CC
  21.Antenne

  6 • Page 61

  Mise en route
  Retirez avec précaution votre radio numérique de l'emballage. Il est recommandé de conserver l'emballage
  pour toute utilisation future.
  Contenu de l'emballage
  Dans le carton vous devez trouver :
   Unité principale
   Adaptateur secteur
   Guide d'utilisateur

  Emplacement de la radio
  Placez la radio sur une surface plane et stable non soumise à des vibrations.

  Evitez les endroits suivants :


  Où la radio risque d'être exposée directement au soleil.
  Où la radio risque d'être exposée à des sources de rayonnement.
  Où l'humidité est élevée et la ventilation est insuffisante.
  Endroits poussiéreux.
  Endroits humides ou s'il y a un risque de ruissellement ou de projection d'eau sur l'appareil.

  Réglage de l'antenne
  L'antenne devrait être déployée pour obtenir la meilleure réception possible dans les modes radio DAB et FM.
  Il serait peut être nécessaire de placer la radio numérique dans un autre endroit et/ou de réorienter
  l'antenne pour obtenir un meilleur signal.

  Allumer/Eteindre l'appareil
  Branchez la fiche de l'extrémité du câble de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN à l'arrière de l'appareil.
  Insérez ensuite l’autre extrémité de l'adaptateur dans une prise secteur. Mettez l'appareil sous tension puis
  appuyez sur la touche
  pour allumer l'appareil, appuyez de nouveau sur la touche
  pour mettre la radio
  en mode veille. Pour éteindre complètement l'appareil, retirez l'adaptateur de la prise secteur.

  Bouton Volume
  Réglez le niveau de volume de la radio à l'aide du bouton Scroll/Select.
  Au cours d’un programme DAB/FM, appuyez sur la touche Vol pour activer d’abord la fonction de réglage du
  volume du bouton Scroll/Select.

  7 • Page 62

  Mode DAB


  Remarque : Lorsque vous allumez la radio, elle lance une recherche automatique de toutes les stations disponibles
  et les mémorise. Vous devez effectuer une autre recherche complète pour s'assurer que toutes les
  stations sont recherchées et mémorisées. Il est également recommandé d’effectuer une nouvelle
  recherche après quelques mois pour rechercher toutes les nouvelles stations DAB/DAB + qui auraient
  été mise en service après l'achat de votre radio DAB.

  1. Lors de la première utilisation, la radio effectue une recherche complète et mémorise toutes les stations.
  2. Une fois la recherche terminée, les stations DAB/DAB+ seront affichées dans l'ordre alphanumérique. La

  première station de la liste sera sélectionnée.  Remarque : si aucun signal DAB/DAB+ n'est détecté dans votre région, il serait nécessaire de déplacer votre radio
  dans un endroit où le signal est plus fort.

  Sélection d'une autre station numérique DAB/DAB+
  Au cours d’un programme, appuyez sur la touche Tune pour activer « Turn to tune », puis tournez le bouton
  Scroll/Select pour parcourir la liste des stations disponibles, appuyez sur le bouton Scroll/Select pour
  confirmer la station que vous voulez écouter.

  Mise à jour de la liste des stations
  Appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu Full scan, puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  Affichage de la force du signal
  En cours d'écoute de programme DAB/DAB+, appuyez plusieurs fois sur la touche Info jusqu'à ce que la barre
  de puissance de signal de la station courante soit affichée.
  L'indicateur sur la barre repère le niveau
  minimal acceptable pour les signaux.  Remarque : un niveau de signal inférieur au
  niveau minimal acceptable ne

  Niveau de signal
  minimal

  Force du signal

  permet pas d'assurer la continuité du
  flux audio.

  8 • Page 63

  Contrôle de plage dynamique (DRC-Dynamic Range Control)
  Vous pouvez définir le niveau de compression des stations pour éliminer les différences dans la gamme
  dynamique ou le niveau audio entre les stations radio.  Remarque : Régler DRC sur off signifie aucune compression ;
  Régler DRC sur low signifie une faible compression ;
  Régler DRC sur high signifie une compression élevée.

  1. Appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu DRC, puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.
  2. Tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner « DRC high », « DRC low » ou « DRC off », puis appuyez
  sur le bouton Scroll/Select pour confirmer votre réglage.

  Changer l'ordre des stations
  Vous pouvez afficher les stations dans un ordre différent.
  1.

  Appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu Station order,
  puis appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  2.

  Tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner « Alphanumeric », « Ensemble » ou « Valid », puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer votre choix.
  Alphanumeric
  Diffuseur

  Affiche toutes les stations dans l'ordre alphanumérique.
  Liste les stations actives en cours de diffusion avant les stations inactives.

  Prune
  Cette fonction permet supprimer de la liste des stations radio celles qui sont inactives.
  1.

  Appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu Prune, puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  2.

  Tournez le bouton Scroll/Select sur ‘Yes’, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  Affichage d'informations sur une station de radio
  Plusieurs types d’informations sur la station sont transmis par le diffuseur ; cette radio vous offre un moyen
  pratique pour les afficher.
  Pour consulter les informations de la station en cours, appuyez plusieurs fois sur la touche Info pour
  parcourir DLS (Dynamic Label Segment (Segment d'étiquetage dynamique)), intensité du signal, type de
  programme, Ensemble, fréquence du programme, qualité du signal, débit binaire, codec, heure et date sur la
  deuxième ligne de l'écran.

  9 • Page 64

  Mode FM
  Sélection du mode FM
  1. Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode pour sélectionner le mode FM.
  2. Si vous n'avez encore jamais utilisé la radio FM, la recherche commence à partir de la première fréquence
  FM accessible (87.50 MHz). Dans le cas contraire, la dernière station FM écoutée sera syntonisée.
  3. Pour rechercher manuellement des stations FM, pendant que la fréquence est affichée, appuyez sur la
  touche Tune pour activer Turn to tune, puis tournez le bouton Scroll/Select à droite/gauche pour
  augmenter/diminuer la fréquence d’un pas de 0.05 MHz.
  4. Pour rechercher automatiquement, appuyez sur le bouton Scroll/Select pour rechercher la prochaine
  station disponible.

  Réglage de la recherche
  Par défaut, la recherche FM s'arrête sur chaque station détectée, y compris celles de rapport signal/bruit
  (sifflement) médiocre.
  1. Pour modifier les paramètres de recherche pour s’arrêter seulement sur les stations ayant une bonne

  force de signal, appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu
  Scan Setting, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.
  2. Tournez le bouton Scroll/Select sur ‘Strong stations only’, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select pour

  confirmer.

  Réglage audio
  Par défaut, les stations stéréo sont diffusées en stéréo. Pour celles émettant faiblement, le rapport
  signal/bruit (sifflement) risque d'être médiocre.
  1.

  Pour écouter les stations faibles en mono, appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select
  pour sélectionner le menu Audio setting, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  2.

  Tournez le bouton Scroll/Select sur Forced mono’, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select pour
  confirmer.

  Affichage d'informations sur une station de radio
  Plusieurs types d’informations sur la station sont transmis par le diffuseur ; cette radio vous offre un moyen
  pratique pour les afficher.
  Pour consulter les informations de la station en cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche Info
  pour parcourir les nouvelles des stations (Radio Text), type de programme, PS (Programme de Service),
  informations audio, heure et date sur la ligne du bas de l'écran.
  10 • Page 65

  Mode Smart Device
  L'appareil est doté de la fonctionnalité Bluetooth qui permet de recevoir un signal dans un rayon de
  10 mètres.

  Couplage de l'unité avec un appareil Bluetooth
  1.

  Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode pour sélectionner le mode Smart Device.

  2.

  L'écran affiche “Waiting BT Connection”.

  3.

  Allumez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode recherche.

  4.

  “R3” doit apparaître sur votre appareil Bluetooth.

  5.

  Sélectionnez “R3” et entrez "0000" pour le mot de passe si nécessaire.

  6.

  « BT connected » et le nom de l'appareil s'affichent sur l'écran lorsqu’une connexion est établie.

  Connexion à un autre appareil Bluetooth couplé
  1.

  Appuyez plusieurs fois sur la touche Pair pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez connecter, puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  2.

  L'écran affiche “Waiting BT Connection”, puis sélectionnez “R3” sur votre appareil Bluetooth.

  3.

  « BT connected » et le nom de l'appareil s'affichent sur l'écran lorsqu’une connexion est établie.

  Contrôler à distance via iPhone/iPad/iPod Touch
  Cette fonctionnalité vous permet de parcourir la radio via iPhone/iPad/iPod Touch en utilisant une
  connexion Bluetooth.
  Tous les iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 3.1.3 ou version ultérieure (aussi iPad et iPad 2 en mode de
  compatibilité iPhone) permettent de contrôler la radio si elle est correctement installée.
  Tout d'abord, il faut que App Store soit installée correctement sur votre appareil ; si ce n'est pas le cas,
  suivez les étapes suivantes :

  Utilisation d'APP store
  Installer des applications sur votre iPhone/iPad//iPod Touch n'a jamais été aussi facile. Il suffit de localiser
  les applications dont vous avez besoin puis les télécharger.
  Pour télécharger des applications :
  1.

  Créez d'abord un compte sur le site web Apple Store :
  http://www.ehow.com/how_4822341_download-apps-iphone.html#ixzz1Y508MZs8
  11 • Page 66

  2.

  Vous devez disposer d'une carte de crédit ou des informations de paiement pour l'inscription, même si
  vous ne planifiez que de télécharger des applications gratuites. Une fois cette procédure terminée, vous
  devez avoir un nom d'utilisateur (adresse e-mail) et un mot de passe. Ces informations sont nécessaires
  pour télécharger des applications.

  3.

  Sur votre iPhone/iPad/iPod Touch, cliquez sur la touche App Store et localisez l'application que vous
  souhaitez installer.

  4.

  Sélectionnez une application et cliquez sur l'icône « free » (si c'est une application gratuite), qui se
  transforme en icône « install ». Cliquez à nouveau pour installer. Ici vous entrez votre nom d'utilisateur
  et mot de passe. Vous ne devez entrer votre nom d'utilisateur qu'une seule fois car votre
  iPhone/iPad/iPod Touch le mémorise, mais vous devez toujours entrer le mot de passe pour empêcher
  d'autres personnes à télécharger des applications sur votre iPhone/iPad/iPod Touch.

  5.

  Une fois votre iPhone/iPad/iPod Touch lance le téléchargement de l'application, une barre d'état
  apparaît indiquant le temps nécessaire au téléchargement. Une fois le téléchargement terminé,
  l'application devient accessible.

  Télécommande sans fil
  Scansonic Remote App est une application pour iPhone/iPad/iPod Touch qui vous permet de contrôler votre
  radio. Pour installer l'application de télécommande sans fil sur iPhone/iPad/iPod touch :

  1.

  Dans le menu principal d'iPhone/iPad/iPod Touch, ouvrez l'App Store en cliquant sur l'icône
  App Store :

  2.

  Dans l'App Store, recherchez Scansonic Remote’.

  3.

  Appuyez sur l'icône

  « Scansonic Remote », puis sur « Free » puis « Install ».

  L'application de télécommande sans fil est maintenant téléchargée et installée sur votre iPhone/iPad/iPod Touch.

  Configuration de la connexion
  Une fois l'application de contrôle à distance d'appareils sans fil téléchargée, vous devez établir une
  connexion Bluetooth entre votre radio et iPhone/iPad/iPod Touch.
  Reportez-vous à la section « Couplage de l'unité avec un appareil Bluetooth ».

  Démarrage de la navigation

  Appuyez sur l'icône

  dans le menu principal de votre iPhone/iPad/iPod Touch, un écran de

  démarrage est affiché brièvement. Si aucun mode d’écoute n’est actuellement actif, le mode Ecran s'affiche
  permettant de choisir un mode d'écoute disponible sur la radio.
  12 • Page 67

  Écran Mode

  Écran Lecture en cours

  Les écrans Mode et Lecture en cours sont synchronisés avec l’écran de la radio connectée. Les réactions à
  l'utilisation des touches de la télécommande Scansonic ou de la radio apparaissent sur les deux écrans.
  Le menu écran est composé de cinq onglets de contrôle.

  Ecran menu
  Permet de parcourir les stations en mode DAB ou de syntoniser une fréquence radio en mode
  Parcourir
  FM.
  L'écran mode permet de basculer entre les modes d'écoute (DAB, FM, Smart Device ou AUX
  Mode
  in).
  Les modes DAB et FM, permettent de sélectionner des stations qui ont été mémorisées sous
  Préréglage
  forme de préréglages dans la radio.
  Audio EQ

  Permet de sélectionner un réglage d'égalisation audio.

  Options

  Permet de modifier les paramètres de l'application de la télécommande à distance Scansonic.

  13 • Page 68

  Mode AUX in
  L'entrée AUX IN permet la connexion rapide et facile d’un lecteur MP3 ou d'autres sources audio externes.
  1.

  Avant de brancher la prise secteur, utilisez un câble audio 3,5 mm (non fourni) pour connecter votre
  appareil audio externe via l’entrée AUX IN située à l'arrière de l'unité.

  2.

  Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise secteur, appuyez sur la touche

  pour allumer

  l’appareil.
  3.

  Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode pour sélectionner le mode Auxiliary Input.

  4.

  En mode AUX in, vous pouvez utiliser votre appareil audio pour effectuer directement les fonctions de
  lecture.

  5.

  Pour obtenir des niveaux de volume optimaux, réglez le niveau de volume de sortie sur le dispositif
  source et sur la radio même.

  14 • Page 69

  Réglages généraux
  Mémoriser les stations préréglées


  Remarque : La procédure est la même pour les stations radio DAB/DAB+ et FM.

  Vous pouvez mémoriser 3 de vos stations favorites DAB et FM comme stations préréglées. Ceci vous
  permettra d'accéder rapidement et facilement à vos stations préférées.
  Pour mémoriser votre station favorite DAB/FM, pendant la lecture, maintenez appuyée la touche 1/
  ou 3/

  , 2/

  jusqu'à ce que montrent ‘Preset # stored’ soit affiché.

  Rappel d'une station préréglée


  Remarque : La procédure est la même pour les stations radio DAB/DAB+ et FM.

  1. Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode pour sélectionner le mode DAB ou FM.
  2. Appuyez sur la touche 1/

  , 2/

  ou 3/

  pour syntoniser la station préréglée que vous avez

  sélectionnée.

  Régler l'égaliseur
  Sélectionnez cette option pour choisir un profil d'égalisation sonore. Chacun des réglages d'égalisation
  change la tonalité sonore de la radio.
  1.

  Appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu Equaliser, puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  2.

  Tournez le bouton Scroll/Select puis appuyez dessus pour régler le niveau des graves et des aigus.

  Réglage de l'horloge
  1.

  Press Appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu Time, puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour afficher les options suivantes :

  2.

  Régler l'heure/date :

  Régler manuellement l'heure et la date

  Auto update (Mise à
  jour automatique) :
  Choisir le format 12 ou
  24 heures :
  Set date format
  (format de la date) :

  « Update from DAB » (Mise à jour à partir de DAB)
  ou « No update » (Pas de mise à jour)
  « Set 24 hour » ou « Set 12 hour »
  « DD-MM-YYYY » ou « MM-DD-YYYY »

  Réglez l'heure en fonction de vos préférences personnelles.

  15 • Page 70

  Réglage du rétroéclairage
  1.

  Appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu Backlight, puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  2.

  Tournez le bouton Scroll/Select sur ‘Power on’ ou ‘Standby’, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select
  pour confirmer.

  3.

  Tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le niveau de rétroéclairage, puis appuyez sur le
  bouton Scroll/Select pour confirmer.
  En marche

  Veille  Elevé  Moyen  Faible  Elevé  Moyen  Faible

  Réglage de la langue
  1.

  Appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu Language, puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  2.

  Tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner une langue, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select
  pour confirmer.

  Rétablissement des réglages effectués en usine
  La restauration des paramètres par défaut réinitialise tous les réglages utilisateur aux valeurs par défaut,
  donc l'heure/date, les réglages de l'alarme, les stations préréglées et Bluetooth seront perdus.
  1.

  Pour cela, appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu
  Factory Reset, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  2.

  Tournez le bouton Scroll/Select sur ‘Yes’, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  Mise à jour du logiciel
  Réservé au service professionnel !
  Si vous avez sélectionné le menu Software Upgrade par erreur, sélectionnez ‘No’ pour quitter cette option.

  16 • Page 71

  Version logicielle


  Remarque : le service d'assistance peut vous demander la version du logiciel installé sur votre appareil.

  Appuyez sur la touche Menu, tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner le menu SW version, puis
  appuyez sur le bouton Scroll/Select pour confirmer. La version du logiciel sera affichée à l’écran.

  Réglage de la fonction réveil
  La radio est équipée de deux alarmes. Réglage de l'alarme, veillez à régler l'heure d'abord.
  1.

  Appuyez sur la touche Alarm de l'unité pour sélectionner ‘Alarm 1 Setup’ ou ‘Alarm 2 Setup’, appuyez
  sur le bouton Scroll/Select pour confirmer.

  2.

  Tournez le bouton Scroll/Select pour sélectionner options, puis appuyez sur le bouton Scroll/Select pour
  confirmer.
  Alarm states (États de
  la fonction réveil) :

  On (Activée) ou Off (désactivée).

  Heure de l'alarme :

  00H00 (régler l'heure manuellement)

  Durée de l'alarme :

  15/30/45/60/90 minutes

  Jour d’activation de
  l'alarme

  DAB, FM ou sonnerie (si la source d'alarme est DAB ou FM, vous devez
  sélectionner la dernière écoutée ou une station préréglée)
  Daily (chaque jour), Once (une fois), Weekends (samedi et dimanche) ou
  Weekdays (jours ouvrés de la semaine)

  Volume de l'alarme :

  Tournez le bouton Scroll/Select pour régler le volume de l'alarme

  Source de l'alarme :

  3.

  Le réglage de l'alarme est réussi si le message ‘Alarm Saved’ est affiché.

  4.

  Pour désactiver temporairement l'alarme, appuyez sur la touche Snooze pour activer la fonction rappel
  d’alarme lorsque l'alarme est déclenchée. Appuyez plusieurs fois sur la touche Snooze pour régler le
  temps de rappel d’alarme parmi 5, 10, 15 et 30 minutes. Le temps de rappel d’alarme est affiché sous la
  forme "Snooze mm:ss".  Remarque : Différentes options de temps de rappel d’alarme peuvent être choisies lorsque vous sélectionnez une durée
  différente de l'alarme.

  5.

  Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche

  ou la touche Alarm lorsque l'alarme est déclenchée.

  6.

  Pour annuler alarme, reportez-vous aux étapes 1-3 pour choisir ‘Off’ comme état d’alarme.

  Durée de veille automatique
  Cette fonction permet de faire passer l'unité de passer en mode veille après un certain temps défini
  1. Appuyez plusieurs fois sur la touche Sleep pour sélectionner la durée de veille automatique Sleep off, 15,

  30, 45, 60 ou 90 minutes. L'icône de veille automatique s'affiche à l'écran.
  17 • Page 72

  2. Appuyez sur la touche Sleep pour afficher la durée de veille automatique défini.
  3. Pour désactiver la fonction veille automatique pendant avant l’arrêt de l'unité, appuyez sur la touche

  Sleep et sélectionnez ‘Sleep off’.

  Spécifications
  ÉLÉMENT
  Description :

  SPÉCIFICATIONS

  Alimentation électrique :

  Radio numérique DAB/DAB+/FM avec Bluetooth
  FM : 87.5-108 MHz
  Radio numérique DAB/DAB+ : 174.928 – 239.200MHz
  Alimentation électrique en entrée : 100-240 V courant alternatif, 50-60Hz
  Sortie CC : 12VDC, 2A

  Sortie audio :

  7Wrms

  Consommation :

  24Wrms (Max)

  Dimensions (L x H x P) :

  190mm x 115mm x 140mm

  Plages de fréquences :

  Ce symbole, marqué sur le produit ou dans le guide d'instructions, indique que vous ne devez pas vous débarrasser de votre appareil
  électrique ou électronique avec vos autres ordures ménagères. Vous devez plutôt le déposer auprès des installations de recyclage
  mises en place par l'UE.

  Pour plus d'informations, prenez contact avec vos autorités locales ou avec le revendeur de votre appareil.

  18 • Page 73

  Scansonic R3 BT Blue-tooth

  IT Manuale dell'utente • Page 74

  Informazioni sulla sicurezza
  ATTENZIONE
  RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
  NON APRIRE

  ATTENZIONE:
  PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE:
  NON RIMUOVERE LE VITI, COPERTURE O LA CUSTODIA.
  NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE.
  PER LE RIPARAZIONI FATE RIFERIMENTO A PERSONALE
  QUALIFICATO.

  Il simbolo del lampo con punta di
  freccia, all'interno di un triangolo
  equilatero, avverte l'utente della
  presenza di "tensione pericolosa"
  all'interno del prodotto che può
  essere di entità tale da costituire un
  rischio di shock elettrico alle persone.
  Un punto esclamativo all'interno di un
  triangolo equilatero è inteso per
  avvertire l'utente della presenza di
  importanti istruzioni di funzionamento
  e manutenzione (riparazione) nella
  documentazione che accompagna il
  dispositivo.

  AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI
  INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON
  ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O
  UMIDITÀ .
  IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche,
  incendio, ecc:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Leggere queste istruzioni.
  Conservare queste istruzioni.
  Osservare tutte le avvertenze.
  Seguire tutte le istruzioni.
  Non utilizzare questo apparecchio vicino
  all'acqua.
  6. Pulire solo con un panno asciutto. Per
  macchie più resistenti, utilizzare un panno
  morbido inumidito con una soluzione di
  detergente neutro e acqua. Asciugare
  l'apparecchio subito dopo con un panno
  pulito. Non utilizzare panni abrasivi,
  solventi, alcool o altri solventi chimici,
  poiché potrebbero danneggiare la finitura
  o rimuovere i caratteri sui pannelli.
  7. Non ostruire le aperture di ventilazione.
  Non ostacolare la ventilazione coprendo le
  aperture di ventilazione con oggetti come
  giornali, tovaglie, tende, ecc...

  2

  8. Non installare vicino a fonti di calore come
  radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi
  (compresi amplificatori) che producono calore.
  9. l'apparecchio deve essere collegato alla presa
  di corrente solo del tipo descritto nelle
  istruzioni d'uso o segnalato sull'apparecchio.
  10. Evitare che il cavo di alimentazione venga
  calpestato o tirato, in particolare presso le
  spine, le prese e al punto di uscita
  dall'apparecchio. Se il cavo di alimentazione è
  danneggiato, esso deve essere riparato da un
  riparatore qualificato.
  11. Usare solo dispositivi opzionali / accessori
  specificati dal produttore.
  12. Usare solo con carrello, supporto, cavalletto,
  sostegno o tavola specificati dal produttore o
  venduti con l'apparecchio. Quando un carrello
  viene usato, prestare attenzione, muovendo la
  combinazione di carrello / apparecchio per
  evitare lesioni dovute a ribaltamento.

  AVVERTIMENTO SUL CARRELLO
  PORTATILE

  13. Scollegare questo apparecchio durante
  temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di
  tempo.
  14. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale
  qualificato. L'assistenza è necessaria quando
  l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi
  modo, per esempio se il cavo di alimentazione
  o la spina sono danneggiati, è stato versato del
  liquido o degli oggetti sono caduti all'interno,
  l'apparecchio è stato esposto a pioggia o
  umidità, non funziona normalmente, o è
  caduto.
  15. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce
  o schizzi e oggetti contenenti liquidi, come vasi,
  non devono essere posti sull'apparecchio.
  16. La spina di rete o un accoppiatore di
  apparecchi viene utilizzato come dispositivo di
  scollegamento, il dispositivo di scollegamento
  deve restare sempre operativo.
  17. Si prega di leggere le targhette di
  classificazione sul retro dell'unità per la
  potenza in ingresso e le altre informazioni di
  sicurezza. • Page 75

  CONTENUTI
  Informazioni sulla sicurezza ................................................................................................................ 2
  CONTENUTI ....................................................................................................................................... 3
  Vista frontale ....................................................................................................................................... 5
  Visione superiore ................................................................................................................................ 6
  Vista Posteriore .................................................................................................................................. 6
  Per iniziare .......................................................................................................................................... 7
  Modalità DAB ...................................................................................................................................... 8
  Passare a un'altra stazione DAB/DAB+ .......................................................................................... 8
  Aggiornamento elenco stazioni ....................................................................................................... 8
  Per mostrare la potenza del segnale .............................................................................................. 8
  Valore DRC (Dynamic Range Control) ........................................................................................... 9
  Cambiare l'ordine delle stazioni ...................................................................................................... 9
  Eliminazione.................................................................................................................................... 9
  Visualizzare informazioni sulla stazione ......................................................................................... 9
  Modalità FM ...................................................................................................................................... 10
  Selezionare Modalità FM .............................................................................................................. 10
  Impostazione di ricerca ................................................................................................................. 10
  Impostazioni audio ........................................................................................................................ 10
  Visualizzare informazioni sulla stazione ....................................................................................... 10
  Modalità Smart Device ...................................................................................................................... 11
  Abbinamento dell'unità con un dispositivo Bluetooth .................................................................... 11
  Connettere a un altro dispositivo Bluetooth abbinato ................................................................... 11
  Controllo remoto tramite iPhone/iPad/iPod Touch ........................................................................ 11
  Uso dell'app store ..................................................................................................................... 11
  Telecomando del dispositivo senza fili ...................................................................................... 12
  Impostazione della connessione ............................................................................................... 12
  Avvio della navigazione ............................................................................................................ 12
  Modalità AUX in ................................................................................................................................ 14
  Impostazioni generali ........................................................................................................................ 15
  Memorizzare le stazioni preset ..................................................................................................... 15
  Richiamare una stazione preset ................................................................................................... 15
  3 • Page 76

  Impostare l'equalizzatore .............................................................................................................. 15
  Impostare l'ora .............................................................................................................................. 15
  Impostare la retroilluminazione ..................................................................................................... 16
  Imposta lingua............................................................................................................................... 16
  Reimpostazione dei valori di Fabbrica .......................................................................................... 16
  Aggiornamento software ............................................................................................................... 16
  Versione SW ................................................................................................................................. 17
  Impostare la sveglia ...................................................................................................................... 17
  Impostare l'ora del sonno .............................................................................................................. 17
  Specifiche ......................................................................................................................................... 18

  4 • Page 77

  Vista frontale

  1. Pulsante
  Premere per accendere la radio.
  Premere di nuovo per passare la radio in modalità
  standby.
  2. Pulsante Modalità
  Premere per passare tra le modalità DAB, FM, Smart
  Device e AUX in.
  3. Pulsante Sintonizzazione
  Premere per attivare 'Gira per sintonizzare' mentre un
  programma DAB/FM è in riproduzione.
  4. Pulsante Menu
  Premere per visualizzare le opzioni di menù.
  5. Pulsante Vol
  Premere per attivare la funzione di regolazione del
  volume della manopola Scroll/Select mentre un
  programma DAB/FM è in riproduzione.
  6. Pulsante Info
  Premere per visualizzare le informazioni sulla stazione.
  7. Pulsante 1/
  Premere e tenere premuto per memorizzare la stazione
  attualmente in riproduzione in modalità DAB/FM.
  Premere per richiamare la stazione memorizzata in
  modalità DAB/FM.
  Premere per passare al brano successivo in modalità
  Smart Device.
  Premere e tenere premuto per andare avanti veloce nella
  traccia corrente in modalità Smart Device.

  8. Pulsante 2/
  Premere e tenere premuto per memorizzare la
  stazione attualmente in riproduzione in modalità
  DAB/FM.
  Premere per richiamare la stazione memorizzata
  in modalità DAB/FM.
  Premere per mettere in pausa/riprodurre la
  traccia corrente in modalità Smart Device.
  9. Pulsante 3/
  Premere e tenere premuto per memorizzare la
  stazione attualmente in riproduzione in modalità
  DAB/FM.
  Premere per richiamare la stazione memorizzata
  in modalità DAB/FM.
  Premere per passare al brano precedente in
  modalità Smart Device.
  Premere e tenere premuto per andare indietro
  veloce nella traccia corrente in modalità Smart
  Device.
  10. Pulsante Abbinamento
  Premere per selezionare il dispositivo da
  abbinare.
  11. Manopola Scroll/Select
  Girare per regolare e premere per confermare.
  12. Display

  5 • Page 78

  Visione superiore
  13. Pulsante Allarme
  Premere per impostare l'allarme
  della sveglia.
  14. Pulsante Snooze
  Premere per modificare il livello
  di retroilluminazione.
  Quando la sveglia suona,
  premere per attivare la funzione
  di Snooze.
  15. Pulsante Sonno
  Premere per impostare il tempo
  di sonno.

  Vista Posteriore
  16. Porta Caricamento USB Charge
  Emette una tensione di 5V per la
  ricarica dei dispositivi personali
  come lo smartphone.
  17. Porta di aggiornamento
  Si prega di lasciare questo per il
  riparatore professionista.
  18. PresaAUX IN
  19.Presa
  20.Spinotto DC in
  21.Antenna

  6 • Page 79

  Per iniziare
  Estrarre con cautela la radio digitale dalla scatola. Si potrebbe desiderare di conservare la confezione per un
  utilizzo futuro.
  Nella scatola
  All'interno della scatola troverete:
   Unità principale
   Adattatore di alimentazione
   Manuale per l'utente

  Collocazione della radio
  Ponete la vostra radio digitale su una superficie piana/stabile non soggetta a vibrazioni.

  Evitare le seguenti posizioni:


  Dove la radio sarà esposta alla luce solare diretta.
  Dove la radio sarà vicino a fonti di calore radiante.
  Dove l'umidità è alta e la ventilazione è scarsa.
  Dove è polveroso.
  Dove è umido o vi è la possibilità di gocciolamento o spruzzi sulla unità.

  Regolare l'antenna
  L'antenna dovrebbe essere estesa per garantire la miglior ricezione possibile sia in modalità radio FM che
  DAB. Potrebbe essere necessario modificare la posizione della radio digitale e/o antenna per ottenere il
  miglior segnale.

  Accensione/spegnimento dell'unità
  Collegare la spina all'estremità del cavo adattatore di alimentazione alla presa DC IN sul retro dell'unità.
  Inserire quindi l'alimentatore nella presa di corrente. Accendere l'alimentazione di rete e poi premere il tasto
  per accendere l'unità, premere nuovamente il pulsante
  per passare la radio alla modalità standby. Per
  spegnere l'unità del tutto, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

  Controllo volume
  Regolare il volume della radio, ruotando la manopola Scroll/Select.
  Mentre un programma DAB/FM è in riproduzione, premere il pulsante Vol per attivare la funzione di
  regolazione del volume della manopola Scroll/Select.

  7 • Page 80

  Modalità DAB


  Nota: Quando si accende la radio cercherà automaticamente e memorizzerà tutte le stazioni disponibili. È
  necessario condurre un'ulteriore ricerca completa per garantire che tutte le stazioni siano rilevate e
  memorizzate. Si raccomanda anche ogni pochi mesi di eseguire una nuova ricerca per raccogliere qualsiasi
  nuova stazione DAB/DAB + che può aver cominciato le trasmissioni dopo aver acquistato la radio DAB.

  1. Per il primo utilizzo, la radio effettuerà una ricerca completa e conserverà l'elenco delle stazioni in

  memoria.
  2. Una volta che la ricerca è completata, le stazioni DAB/DAB+ verranno visualizzate in ordine alfanumerico.

  Viene selezionata la prima stazione della lista.  Nota: Se nessun segnale DAB/DAB+ si trova nella vostra zona, potrebbe essere necessario trasferire la vostra radio
  in una zona dove il segnale è più forte.

  Passare a un'altra stazione DAB/DAB+
  Mentre un programma è in riproduzione, premere il pulsante Tune per attivare 'Gira per sintonizzare', e poi
  girare la manopola Scroll/Select per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili, premere la manopola
  Scroll/Select per confermare la stazione che si desidera riprodurre.

  Aggiornamento elenco stazioni
  Premere il pulsante Menu, girare la manopola Scroll/Select per selezionare il menù di Full scan, quindi
  premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  Per mostrare la potenza del segnale
  Durante la riproduzione di un programma DAB/DAB+, premere ripetutamente il pulsante Info fino a quando il
  display visualizza una barra di segnale con la forza della stazione corrente.
  L'indicatore sulla barra del segnale mostra il
  livello minimo di segnale accettabile.  Nota: Stazioni con la potenza del segnale al di
  sotto del livello minimo di segnale non

  Livello di segnale
  minimo

  8

  Forza del segnale

  possono fornire un flusso costante di audio. • Page 81

  Valore DRC (Dynamic Range Control)
  È possibile impostare il livello di compressione delle stazioni per eliminare le differenze nella gamma
  dinamica o livello sonoro tra le stazioni radio.  Nota: Impostare DRC su off indica nessuna compressione;
  Impostare DRC su basso indica poca compressione;
  Impostare DRC su alto mostra la massima compressione.

  1. Premere il pulsante Menu, girare la manopola Scroll/Select per selezionare il menù di DRC, quindi
  premere la manopola Scroll/Select per confermare.
  2. Girare la manopola Scroll/Select per selezionare 'DRC high, 'DRC basso' o 'DRC off', quindi premere la
  manopola Scroll/Select per confermare l'impostazione.

  Cambiare l'ordine delle stazioni
  Si consiglia di visualizzare le stazioni in ordine diverso.
  1.

  Press il pulsante Menu, girare la Manopola Scroll/Select per selezionare il menù Ordine delle stazioni,
  quindi premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  2.

  Girare la manopola Scroll/Select per selezionare ‘Alphanumeric’, ‘Ensemble’ or‘Valid’, quindi premere la
  manopola Scroll/Select per confermare la vostra scelta di selezione.
  Alfanumerico
  Insieme

  Mostrare tutte le stazioni in ordine alfanumerico.
  Elencare le stazioni attive che trasmettono attualmente prima di quelle inattive.

  Eliminazione
  Questa funzione consente alla radio di rimuovere le stazioni inattive dall'elenco delle stazioni.
  1.

  Premere il pulsante Menu, girare la manopola Scroll/Select per selezionare il menù di Prune, quindi
  premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  2.

  Girare la manopola Scroll/Select su 'Yes', quindi premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  Visualizzare informazioni sulla stazione
  C'è una varietà di informazioni della stazione trasmesse dalla trasmissione, e questa radio offre un modo
  comodo per voi per visualizzarle.
  Per visualizzare le informazioni sulla stazione in riproduzione, premere il pulsante Info ripetutamente per
  mostrare DLS (Dynamic Label Segment), potenza del segnale, tipo di programma, insieme, frequenza del
  programma, qualità del segnale, bitrate, codec, data e ora sulla seconda riga del display.
  9 • Page 82

  Modalità FM
  Selezionare Modalità FM
  1. Premere ripetutamente il pulsante Mode per selezionare la modalità FM.
  2. Per il primo utilizzo, si avvierà all'inizio della gamma di frequenza FM (87.50MHz). Altrimenti, verrà
  selezionato l'ultima stazione FM ascoltato.
  3. Per cercare manualmente le stazioni FM, mentre frequenza si sta rivelando, premere il pulsante
  Sintonizzazione per attivare 'Turn to tune', e poi girare la manopola Scroll/Select in senso
  orario/antiorario per aumentare/diminuire la frequenza di 0,05 MHz per passo.
  4. Per la ricerca automatica, premere la manopola Scroll/Select per cercare la prossima stazione
  disponibile.

  Impostazione di ricerca
  Per impostazione predefinita, le ricerche FM fermano in ogni stazione disponibile. Questo può comportare
  un povero rapporto segnale-rumore (fruscio) dalle stazioni deboli.
  1. Per modificare le impostazioni di ricerca in modo che si fermi solo nelle stazioni con buona potenza del

  segnale, premere il pulsante Menu, girare la manopola Scroll/Select per selezionare il menù Scan Setting,
  quindi premere la manopola Scroll/Select per confermare.
  2. Girare la manopola Scroll/Select per selezionare 'Strong stations only', e premere la manopola

  Scroll/Select per confermare.

  Impostazioni audio
  Per impostazione predefinita, tutte le stazioni stereo vengono riprodotte in stereo. Questo può comportare
  un povero rapporto segnale-rumore (fruscio) per le stazioni deboli.
  1.

  Per ascoltare le stazioni deboli in mono, premere il pulsante Menu, girare la manopola Scroll/Select per
  selezionare il menù Audio setting, quindi premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  2.

  Girare la manopola Scroll/Select per selezionare 'Forced mono', premere la manopola Scroll/Select per
  confermare.

  Visualizzare informazioni sulla stazione
  C'è una varietà di informazioni della stazione trasmesse dalla trasmissione, e questa radio offre un modo
  comodo per voi per visualizzarle.
  Per visualizzare le informazioni sulla stazione in riproduzione, premere il pulsante Info ripetutamente per
  mostrare testo radio, tipo di programma, PS, informazioni audio, ora e data sulla riga inferiore del display.

  10 • Page 83

  Modalità Smart Device
  L'unità dispone di una funzione Bluetooth che può ricevere un segnale a 10 metri.

  Abbinamento dell'unità con un dispositivo Bluetooth
  1.

  Premere il pulsante Mode per selezionare la modalità Smart Device.

  2.

  Il display visualizza "Waiting BT Connection".

  3.

  Attivare il dispositivo Bluetooth e selezionare la modalità di ricerca.

  4.

  "R3" apparirà sul dispositivo Bluetooth.

  5.

  Selezionare "R3" e immettere "0000" per la password, se necessario.

  6.

  "BT Connected" e il nome del dispositivo appariranno sul display quando la connessione è riuscita.

  Connettere a un altro dispositivo Bluetooth abbinato
  1.

  Premere il Pulsante Pair per selezionare il dispositivo che si desidera connettere, quindi premere la
  manopola Scroll/Select per confermare.

  2.

  Il display visualizzerà "Waiting BT Connection", quindi selezionare "R3" sul dispositivo Bluetooth.

  3.

  "BT Connected" e il nome del dispositivo appariranno sul display quando la connessione è riuscita.

  Controllo remoto tramite iPhone/iPad/iPod Touch
  Questa funzione consente di navigare nella radio tramite iPhone/iPad/iPod Touch usando una connessione
  Bluetooth.
  Tutti gli iPhone, iPad e iPod touch con iOS 3.1.3 o versioni successive (anche per dispositivi iPad e iPad 2 in
  modalità di compatibilità iPhone) consentono agli utenti di controllare la radio se installato correttamente.
  In primo luogo, è necessario fare in modo che l'App Store sia già installato sul proprio dispositivo in modo
  corretto, se non lo è, si prega di seguire:

  Uso dell'app store
  Ottenere le app sul vostro iPhone/iPad/iPod Touch non potrebbe essere più semplice. Basta trovare quelle
  desiderate, quindi toccare per scaricarle.
  Il modo per scaricare applicazioni:
  1.

  In primo luogo, creare un account sul sito web Apple Store:
  http://www.ehow.com/how_4822341_download-apps-iphone.html#ixzz1Y508MZs8
  11 • Page 84

  2.

  Avrete bisogno di una carta di credito o delle informazioni di pagamento quando vi iscrivete, anche se si
  prevede solo il download di applicazioni gratuite, si avrà ancora bisogno di questa informazione. Dopo
  aver finito con questo processo, si dovrebbe avere un nome utente (indirizzo e-mail) e una password.
  Avrete bisogno di questi per scaricare le app.

  3.

  Dal vostro iPhone / iPad / iPod Touch, fare clic sul pulsante App Store e scorrere per trovare
  l'applicazione che si desidera installare.

  4.

  Selezionare l'app desiderata e toccare l'icona "free" (se si tratta di un applicazione gratuita), "free"
  cambierà in "installa". Toccare di nuovo per installare. Qui è dove potrete inserire il vostro nome utente
  e la password. Si dovrebbe solo inserire il nome utente una volta e che il vostro iPhone / iPad / iPod
  Touch lo ricorderà, ma è necessario inserire sempre una password per evitare che chiunque scarichi
  applicazioni sul vostro iPhone/iPad/iPod Touch.

  5.

  Una volta che il vostro iPhone/iPad/iPod Touch ha iniziato a scaricare l'app, una barra di stato verrà
  visualizzata per indicare quanto tempo ci vorrà per il download. Una volta che è completo, è possibile
  accedere alla nuova app.

  Telecomando del dispositivo senza fili
  Scansonic Remote App è un'applicazione per iPhone/iPad/iPod Touch che permette agli utenti di controllare la
  radio. Per installare l'applicazione di controllo remoto del dispositivo senza fili per iPhone/iPad/iPod Touch:
  1.

  Nel menù principale dell'iPhone/iPad/iPod touch, aprire l'App Store toccando l'icona dell'App store

  .
  2.

  In App Store, cercare 'Scansonic Remote'.

  3.

  Toccare l'icona 'Scansonic Remote'

  , quindi toccare 'Free' e poi 'installa'.

  L'applicazione di controllo remoto del dispositivo senza fili ora viene scaricata e installata sul vostro
  iPhone/iPad/iPod Touch.

  Impostazione della connessione
  Dopo aver scaricato l'applicazione di controllo remoto del dispositivo senza fili, è necessario stabilire una
  connessione Bluetooth tra iPhone/iPad/iPod Touch e la radio.
  Si prega di seguire la sezione "Abbinare l'unità con un dispositivo Bluetooth".

  Avvio della navigazione

  Toccare l'icona

  sul menù principale del vostro iPhone/iPad/iPod Touch, una schermata iniziale di

  apertura viene visualizzata brevemente. Se nessun modo di ascolto è attualmente attivo viene visualizzata la
  schermata della modalità, per consentire di selezionare le modalità di ascolto disponibili sulla radio.
  12 • Page 85

  Schermata delle modalità

  Schermata In riproduzione

  Le schermate Modalità e In riproduzione sono sincronizzate con il display dell'unità radio collegata. Gli effetti
  di utilizzare i telecomandi Scansonic o i comandi dell'unità radio si rifletteranno in entrambi i display.
  Ci sono cinque principali schede di controllo nella schermata del menù.

  Sfogliare
  Modalità
  Preset
  Audio EQ

  Schermata del menù
  Permette di sfogliare le stazioni in modalità DAB o sintonizzarsi su una frequenza radio in
  modalità FM.
  La schermata di modalità consente di passare tra le modalità di ascolto (DAB, FM, Smart
  Device o AUX in).
  In modalità DAB e FM, consente di selezionare le stazioni che sono state memorizzate come
  preset sull'unità radio.
  Consente di selezionare un'impostazione di equalizzazione audio.

  Impostazioni Consente di modificare i parametri di impostazione dell'applicazione Remote Scansonic.

  13 • Page 86

  Modalità AUX in
  AUX IN permette la connessione semplice e veloce a un lettore MP3 o altre sorgenti audio esterne.
  1.

  Prima di collegare alla presa di corrente, usare un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione) per collegare
  al dispositivo audio esterno tramite presa AUX IN sul retro dell'unità.

  2.

  Collegare l'alimentatore alla presa di corrente, premere la manopola pulsante

  3.

  Premere ripetutamente il pulsante Mode per selezionare la modalità Auxiliary Input.

  4.

  In modalità Aux in, è possibile utilizzare il dispositivo audio direttamente per funzioni di riproduzione.

  5.

  Per ottenere livelli di volume ottimali, è raccomandato di regolare anche il livello del volume di uscita del
  dispositivo audio.

  14

  per accendere unità. • Page 87

  Impostazioni generali
  Memorizzare le stazioni preset


  Nota: Questo è lo stesso per le stazioni radio DAB/DAB+ e FM.

  È possibile memorizzare 3 delle stazioni preferite DAB e FM come stazioni preset. Questo vi permetterà di
  accedere alle vostre stazioni preferite in modo rapido e semplice.
  Per memorizzare la vostra stazione preferita DAB/FM, durante la riproduzione, tenere premuto il pulsante 1/
  , 2/

  o 3/

  finché il display mostra 'Preset # stored'.

  Richiamare una stazione preset


  Nota: Questo è lo stesso per le stazioni radio DAB/DAB+ e FM.

  1. Premere ripetutamente il pulsante Mode per selezionare la modalità DAB o FM che si desidera
  riprodurre.
  2. Premere il pulsante 1/

  , 2/

  o 3/

  per riprodurre la stazione preset selezionata.

  Impostare l'equalizzatore
  Selezionare questa opzione per scegliere un profilo di equalizzazione del suono. Ognuna delle impostazioni di
  equalizzazione cambierà il tono del suono dalla radio quando selezionato.
  1.

  Premere il pulsante Menu, girare la manopola Scroll/Select per selezionare il menù Equaliser, quindi
  premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  2.

  Girare la manopola Scroll/Select e poi premerla per impostare il livello di alti e bassi.

  Impostare l'ora
  1.

  Premere il pulsante Menu, e poi girare la manopola Scroll/Select per selezionare il menù Time, premere
  la manopola Scroll/Select per visualizzare le opzioni come di seguito:

  2.

  Impostare Ora/data:

  Impostare manualmente data e ora

  Aggiornamento automatico:

  ‘Update from DAB’ o ‘No update’

  Impostare il formato 12/24 ore:

  ‘Set 24 hour’ o ‘Set 12 hour’

  Impostare il formato della data:

  ‘DD-MM-YYYY’ o ‘MM-DD-YYYY’

  Poi impostare l'orario in base alle proprie preferenze personali.
  15 • Page 88

  Impostare la retroilluminazione
  1.

  Premere il pulsante Menu, e quindi girare la manopola Scroll/Select per selezionare il menù Backlight,
  quindi premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  2.

  Girare la manopola Scroll/Select per selezionare 'Power' o 'Standby ', quindi premere la manopola
  Scroll/Select per confermare.

  3.

  Girare la manopola Scroll/Select per selezionare il livello di retroilluminazione, quindi premere la
  manopola Scroll/Select per confermare l'impostazione.
  Accensione

  Standby  Alto  Medio  Basso  Alto  Medio  Basso

  Imposta lingua
  1.

  Premere il pulsante Menu, e quindi girare la manopola Scroll/Select per selezionare il menù Language,
  quindi premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  2.

  Girare la manopola Scroll/Select per selezionare la lingua, quindi premere la manopola Scroll/Select per
  confermare l'impostazione.

  Reimpostazione dei valori di Fabbrica
  Un ripristino dei valori di fabbrica ripristina tutte le impostazioni utente ai valori predefiniti, quindi ora/data,
  le impostazioni di allarme, preset e memoria Bluetooth sono persi.
  1.

  Esso può essere raggiunto premendo il Pulsante Menu, e poi girare la manopola Scroll/Select per
  selezionare il menù Factory Reset, premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  2.

  Girare la manopola Scroll/Select su 'Yes', quindi premere la manopola Scroll/Select per confermare.

  Aggiornamento software
  Si prega di lasciare questo al riparatore professionista!
  Se si seleziona il menù Software Upgrade accidentalmente, selezionare 'No' per uscire da questa opzione.

  16 • Page 89

  Versione SW


  Nota: Il servizio di assistenza può chiedervi la versione software del vostro prodotto.

  Premere il pulsante Menu, e quindi girare la manopola Scroll/Select per selezionare il menù SW version,
  quindi premere la manopola Scroll/Select per confermare. La versione del software viene visualizzata sul
  display.

  Impostare la sveglia
  La radio include un doppio allarme. Quando si imposta l'allarme, assicurarsi di impostare prima l'orario.
  1.

  Premere il pulsante

  Alarm sull'apparecchio ripetutamente per selezionare 'Alarm 1 Setup' oppure

  'Alarm 2 Setup', premere la manopola Scroll/Select per confermare.
  2.

  Girare la manopola Scroll/Select per selezionare il livello le opzioni, quindi premere la manopola
  Scroll/Select per confermare l'impostazione.
  Stati allarme:

  On oppure Off

  Orario dell'allarme:

  00:00 (impostare manualmente l'ora)

  Tempo di durata
  dell'allarme:

  15/30/45/60/90 minuti

  Sorgente dell'allarme:

  DAB, FM o Buzzer (una volta selezionato DAB o FM come sorgente
  dell'allarme, è necessario selezionare l'ultima stazione ascoltata o l'ultima
  stazione preset memorizzata da riprodurre quando suona la sveglia)

  Giorno di attività
  dell'allarme:

  Ogni giorno, una volta, fine settimana o nei giorni feriali

  Volume dell'allarme:

  girare la manopola Scroll/Select per regolare il volume della sveglia

  3.

  Quando sul display appare ' Alarm Saved', l'impostazione dell'allarme è avvenuta con successo.

  4.

  Per disattivare temporaneamente l'allarme, premere il pulsante Snooze per attivare la funzione snooze
  quando suona l'allarme. PremeSnooze ripetutamente si può impostare a turno il periodo di tempo di
  Snooze di 5, 10, 15 o 30 minuti. Il tempo di snooze impostato compare come "Snooze mm : ss" sul
  display.  Nota: È possibile selezionare diverse opzioni di tempo del periodo di Snooze quando si seleziona una diversa durata
  dell'allarme.

  5.

  Per disattivare l'allarme, premere il pulsante

  o il pulsante Alarm quando la sveglia suona.

  6.

  Per annullare la sveglia, consultare i passi 1-3 per impostare gli stati di allarme su 'Off'.

  Impostare l'ora del sonno
  Questa funzione consente all'unità di passare alla modalità di standby da sola dopo un tempo di sonno
  fissato

  17 • Page 90

  1. Premere il pulsante Sleep per selezionare il periodo di sonno Sonno off, 15, 30, 45, 60 oppure 90 minuti.

  L'icona del sonno apparirà sul display.
  2. Per visualizzare il tempo di sonno, basta premere il pulsante Sleep.
  3. Per disattivare la funzione sonno mentre il timer di spegnimento è ancora sul conto alla rovescia,

  premere il pulsante Sleep per selezionare 'Sonno off'.

  Specifiche
  ARTICOLI
  Descrizione:

  SPECIFICHE

  Alimentazione:

  Radio digitale FM e DAB/DAB+ con Bluetooth
  FM: 87.5-108MHz
  DAB/DAB+: 174.928 – 239.200MHz
  Ingresso alimentazione AC: 100-240VAC, 50-60Hz
  Uscita DC: 12VDC, 2A

  Uscita Audio:

  7Wrms

  Consumo energetico:

  24Wrms (max)

  Dimensioni (L x A x P):

  190mm x 115mm x 140mm

  Gamme di frequenza:

  Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite al
  termine della loro vita utile separatamente dai rifiuti domestici. Ci sono sistemi di raccolta differenziata per il riciclaggio nella UE.

  Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

  18 • Page 91 • Page 92 • Page 93 • Page 94 • Page 95 • Page 96


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Scansonic R3 BT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Scansonic R3 BT in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Dänisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info