604842
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0
2.5.2 Others
A Bepaal of het programma bij het opstarten
van het systeem moet worden gestart.
B Als u dit selectievakje inschakelt, activeert
u ook de back-upknop op de behuizing,
zodat u een back-up kunt starten door
alleen op die knop te drukken (zie
hierboven 4.).
Als u het selectievakje niet inschakelt,
wordt het onopzettelijk starten van back-
upprocedures verhinderd.
Waarschuwing:
SHARKOON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor potentieel gege-
vensverlies, in het bijzonder veroorzaakt door onjuist gebruik.
Alle vermelde producten en beschrijvingen zijn handelsmerken en/
of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten en
worden aanvaard als beschermd.
Omwille van het beleid van SHARKOON om de producten voortdu-
rend te verbeteren, zijn het ontwerp en de specificaties onderhevig
aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Nationale pro-
ductspecificaties kunnen verschillen.
De wettelijke rechten van de bijgeleverde software zijn eigendom van
de respectieve eigenaar. Lees de licentievoorwaarden van de fabri-
kant voordat u de software gebruikt.
Alle rechten voorbehouden, vooral (ook in uittreksels) voor verta-
lingen, herdrukken, reproductie door het kopiëren of door andere
middelen. Overtredingen zullen leiden tot aanspraak op schadeloos-
stelling.
Alle rechten voorbehouden, vooral in het geval van toewijzing van
patenten of hulppatenten. Middelen van levering en technische wijzi-
gingen voorbehouden.
Uw oud product weggooien
Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en onder-
delen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebru-
ikt.
Wanneer dit symbool met een doorkruiste vuilnisbak op een product
is bevestigd, betekent dit dat het onder de bepalingen van de Europe-
se richtlijn 2002/96/EG valt.
Vraag informatie over de lokale speciale inzamelpunten voor elek-
trische en elektronische producten.
Volg de lokale voorschriften op en gooi uw oude producten niet weg
bij het normaal huishoudelijke afval. Het correct verwijderen van uw
product helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid vermijden.
© SHARKOON Technologies 2010
www.sharkoon.com
A
B
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sharkoon QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Sharkoon QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

Sharkoon QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 Bedienungsanleitung - Deutsch - 5 seiten

Sharkoon QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 Bedienungsanleitung - Englisch - 5 seiten

Sharkoon QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 Bedienungsanleitung - Französisch - 5 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info