Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
Please read this operation manual carefully
before using the colour television.
COLOUR TELEVISION
OPERATION MANUAL
Simple 100 Hz. TV
28LF94E
R
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  R

  28LF94E
  COLOUR TELEVISION
  OPERATION MANUAL

  Simple 100 Hz. TV

  Please read this operation manual carefully
  before using the colour television. • Page 2

  Inhoud
  Veiligheidsmaatregelen ......................................... 29
  Meegeleverde accessoires .................................. 31
  Knoppen van afstandsbediening ......................... 32
  Knoppen van bedieningspaneel .......................... 33
  Antenne-aansluitingen .......................................... 33
  Voorbereiding ......................................................... 34
  Kenmerken .................................................................... 34

  Voordat u uw tv aanzet .......................................... 34
  Stroomtoevoer ................................................................ 34
  Antenne-aansluitingen .................................................... 34
  Externe apparatuur aansluiten ........................................ 34
  Batterijen van de afstandsbediening plaatsen ................. 34

  De tv aan- en uitzetten .......................................... 35
  Zo zet u de tv aan ........................................................... 35
  Zo zet u de tv uit ............................................................ 35

  Aanvangsinstellingen ............................................ 35
  De knoppen op de tv gebruiken ...................................... 35
  De knoppen van de afstandsbediening gebruiken ............ 35

  Menusysteem ......................................................... 36
  Menu Geluid ................................................................... 36
  Menu Beeld .................................................................... 37
  Menu Eigenschap .......................................................... 39
  Menu Installatie .............................................................. 40

  Overige functies .................................................... 42
  Informatie op het scherm ................................................ 42
  Geluid dempen ............................................................... 42
  Geluidsmodi ................................................................... 42
  Beeld Formaat ............................................................... 42
  Indicator voor geen signaal ............................................. 42
  Stilstaand beeld ............................................................. 42
  De tijd weergeven ........................................................... 42
  Flash back ( ) ............................................................ 42
  Twee cijfers (- / - -) ......................................................... 42
  AV-modi ......................................................................... 43

  Teletekst ................................................................. 43
  Teletekst bedienen ......................................................... 43
  Een teletekstpagina selecteren ...................................... 43
  De indexpagina selecteren ............................................. 43
  Teletekst over een tv-programma heen bekijken .............. 43
  Een pagina zoeken terwijl u tv kijkt ................................. 43
  De tekst tweemaal zo groot maken ................................ 43
  ‘Verborgen’ informatie bekijken ....................................... 43
  Automatische paginaovergang stoppen .......................... 43
  Gesplitst scherm ............................................................ 43
  Een subcodepagina selecteren ...................................... 43
  Fastext .......................................................................... 44
  Teletekst afsluiten .......................................................... 44

  Externe apparatuur aansluiten ............................. 44
  Via de euroconnector ..................................................... 44
  RGB-modus ................................................................... 44
  Modus S-VHS EXT2 ....................................................... 44
  Via de ANT-aansluiting (antenne) .................................... 44
  Via de RCA-stekkers ..................................................... 44
  TV en videorecorder (VCR) ............................................. 44
  NTSC-weergave .............................................................. 44
  Kopieerfaciliteit ............................................................... 44
  Een apparaat op de S-VHS-ingang aansluiten ................ 44
  Hoofdtelefoon aansluiten ................................................ 44

  Externe apparatuur aansluiten ............................. 45
  Voorbeelden van aansluitingen ........................... 46
  Voorbeelden van aansluitingen (vervolg) .......... 47
  Voorbeelden van aansluitingen (vervolg) .......... 48
  Voorbeelden van aansluitingen (vervolg) .......... 49
  Voorbeelden van aansluitingen (vervolg) .......... 50
  21-pens Euro-SCART en 21-pens Audio/Video ... 51
  Problemen oplossen ............................................. 52
  Specificaties ........................................................... 53

  NEDERLANDS - 28 - • Page 3

  Veiligheidsmaatregelen
  Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van de richtlijnen
  89/336/EEC, 92/31/EEC en 73/23/EEC zoals gewijzigd door
  93/68/EEC.
  Deze ontvanger dient alleen op een stopcontact van 220240 V AC, 50 Hz gebruikt te worden. Zorg ervoor dat u de
  voor u toepasselijke voltage-instelling selecteert.

  Verplaats televisieapparatuur en karretje voorzichtig. Snel
  stoppen, te veel kracht en ongelijke oppervlakken kunnen ertoe leiden dat de combinatie omvalt.

  ÃÃT‡‚ƒp‚‡hp‡Ãyvpu‡r‡
  68Ã!!—!#ÃWÃ$ÃC“

  $1 7

  (; 7

  (; 7

  Gebruik de tv niet in een bijzonder vochtige omgeving, teneinde brand of een elektrische schok te voorkomen.

  Zet de eenheid niet in direct zonlicht en uit de buurt van hittebronnen, aangezien hoge temperaturen de kast, CRT of andere elektronische onderdelen kunnen beschadigen.

  Teneinde elektrische schokken te vermijden dient u beschadiging van het stroomsnoer door buigen of verdraaien te voorkomen. Plaats ook geen zware voorwerpen op het snoer en
  laat het ook niet onder de tv doorlopen. Als het stroomsnoer
  beschadigd raakt, dient u het onmiddellijk uit de wandcontactdoos te halen. Bel vervolgens uw dealer voor onderhoud.

  Plaats deze televisieapparatuur niet op onstabiele karretjes,
  rekken of tafels. De apparatuur zou kunnen vallen, wat iemand ernstig letsel zou kunnen toebrengen en tot ernstige
  beschadiging van de apparatuur kan leiden.
  Gebruik alleen een karretje of rek dat door de fabrikant wordt
  aanbevolen of bij de televisieapparatuur verkocht wordt.

  Zorg ervoor dat de ventilatiespleten niet bedekt worden door
  voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen enzovoort.
  Zorg ervoor dat de ventilatiespleten aan de achterkant van de
  tv niet bedekt worden. Dit kan brand en andere ernstige problemen veroorzaken. Laat voldoende ruimte achter de tv voor
  een goede ventilatie.

  Laat ongeveer 10 cm rond de tv vrij om een goede ventilatie
  te garanderen.
  Installeer deze apparatuur niet in gesloten ruimtes zoals een
  boekenkast of inbouwkast.

  Verwijder nooit de achterkant van de kast, omdat er zich
  hoge voltages in de tv bevinden.
  Bel een onderhoudsmonteur.
  Wanneer er vervangingsonderdelen nodig zijn, zorg er dan
  voor dat de onderhoudsmonteur onderdelen gebruikt die door
  de fabrikant gespecificeerd zijn of aan dezelfde specificaties
  als het oorspronkelijke onderdeel voldoen. Ongeoorloofde vervangingsonderdelen kunnen tot brand, een elektrische schok
  of andere gevaren leiden.

  NEDERLANDS - 29 - • Page 4

  Haal het stroomsnoer onmiddellijk uit de wandcontactdoos
  als de tv vreemde geluiden maakt, of rook of een vreemde
  geur verspreidt. Bel vervolgens uw dealer voor onderhoud.

  Ontkoppel uw tv tijdens onweer altijd van het lichtnet en de
  antennekabels.
  Zelfs als uw tv uitstaat, kan hij beschadigd worden wanneer
  de bliksem op het lichtnet en/of een antennekabel inslaat.
  Laat uw tv niet in standby-modus of aan staan wanneer u het
  huis verlaat.

  Zorg ervoor dat er geen water in de tv geknoeid wordt, steek
  er geen voorwerpen en giet er geen vloeistoffen in om elektrische schokken en brand te voorkomen.
  Plaats nooit een kaars of naakte vlammen boven op of vlakbij
  de tv om brand te voorkomen.
  Als er een voorwerp of vloeistof in de tv terecht komt, ontkoppel de tv dan van het lichtnet en neem contact op met een
  onderhoudsmonteur.

  Volg de instructies van de fabrikant bij wand- of rekmontage
  en gebruik daarbij een inbouwpakket dat door de fabrikant is
  goedgekeurd.

  Als de tv op een kleiner oppervlak gezet wordt, kan dit tot
  vervorming van de kast leiden. Plaats of leg niets tussen de
  tv en het rek, de tafel of het meubel.

  De beeldbuis van uw tv is voorzien van een speciale coating.
  Zorg ervoor dat het buisoppervlak niet met harde of scherpe
  oppervlakken in aanraking komt door slaan of wrijving, omdat
  de coating hierdoor beschadigd wordt.
  Verwijder vingerafdrukken alleen met een zachte doek die
  met glasreiniger bevochtigd is om beschadiging van het televisiescherm te
  voorkomen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
  Gebruik geen verdunningsmiddelen, benzine of andere krachtige chemische schoonmaakmiddelen.

  Waarschuwing!
  Elke ingreep die tegen de voorschriften ingaat, in het bijzon
  der, elke wijziging van de hoogspanning of vervanging vande
  beeldbuis kan leiden tot een verhoogde concentratie van
  röntgenstralen. Elke televisie die aldus gewijzigd is, voldoet
  niet langer aan de licentie en mag niet meer gebruikt
  worden.
  Instructies voor verwijdering:
  Verpakking en hulpmiddelen kunnen gerecycled worden en
  dienen in principe gerecycled te worden. Verpakkings
  materialen, zoals de foliezak, moeten uit de buurt van
  kinderen gehouden worden. Batterijen, inclusief batterijen
  die geen zware metalen bevatten, dienen niet bij het
  huishoudafval gegooid te worden. Gooi gebruikte batterijen
  op een milieuvriendelijke manier weg. Informeer naar de
  wettelijke regelingen die in uw gebied gelden.

  Plaats de tv op stabiele rekken, tafels of tv-meubels die groter zijn dan de tv.

  VOORZICHTIG: Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen is het raadzaam deze televisie niet in standby-modus te laten
  staan wanneer de tv niet gebruikt wordt. Zet de tv uit bij de hoofdschakelaar. Wanneer u een tijdlang van
  huis weg bent, is het ook raadzaam de tv te ontkoppelen door de netstekker uit het stopcontact te halen.
  NEDERLANDS - 30 - • Page 5

  Meegeleverde accessoires

  /)(
  )$5%)(516(+*(5b7
  %(',(181*6$1/(,781*
  ./(85(17(/(9,6,(
  %(',(1,1*6+$1'/(,',1*
  0$18(/ '¶,16758&7,216
  7e/e9,6(85 &28/(85

  7v‡‡rÃyr†rÃTvrÃqvr†rÃ7rqvrˆt†hy rv‡ˆt
  ‰‚… Ãqr…ÃD ir‡…vrihu€rà Du…r†
  Ah… isr…†rutr…l‡†Ã hˆs€r…x†h€Ãqˆ…puÃ
  Grr†Ã qr“rà irqvrvt†uhqy rvqvt
  hhqhpu‡v tà q‚‚… É‚‚…qh‡ÃˆÃ ˆÃqr“rÃ
  xy rˆ…r‡ryr‰v†vrà vÃtri…ˆv xÁrr€‡Ã
  Wrˆv yyr“à yv…rÃh‡‡r‡v‰r€r‡Ã
  yrÀhˆryÃq¶v †‡…ˆp‡v‚†Ã h‰h‡Ã
  q¶ˆ‡vyv†r… Ãyrà ‡pyp‰v†rˆ…Ãp‚ˆyrˆ…

  $IVWDQGVEHGLHQLQJ

  

  %HGLHQLQJVKD

  

  'HQN RP KHW PLOLHX HQ
  GHSRQHHU GH EDWWHULMHQ
  GDDUYRRU EHVWHPGH
  DIYDOFRQWDLQHU

  7\SH 5 $$$
  'URJH EDWWHULMHQ

  NEDERLANDS - 31 - • Page 6

  Knoppen van afstandsbediening
  

  = Stand-by
  = Cursor omhoog
  = Cursor rechts
  OK = Opslaan/Stilstaand beeld
  = Info (Zendertabel)
  0 - 9 = Direct naar zender
  - / - - = Twee cijfers
  = Knop voor schermformaat
  P/CH+ = Zender omhoog
  + = Volume omhoog
  = TV-/afsluitmenu
  (;7

  = EXT-knop (EXT-1, EXT-2, S-VHS, S-VHS EXT2 of FRONT-AV)

  Geel = Eigenschapmenu
  Blauw = Installatiemenu
  = Vasthouden
  

  = Updaten
  = Indexpagina
  = Bekijken
  = Uitbreiden

  = Mengen
  
  = Teletekst
  = Tijd
   Rood = Geluidsmenu
  Groen = Beeldmenu
  = Dempen
  I-II = Mono/Stereo - Dual I-II
  = Volume omlaag
  - P/CH = Zender omlaag
  = Flashback-knop
   M = Menu
  
  = Cursor omlaag
  

  = Cursor links

  VOORZICHTIG
  GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK
  De bliksemschicht in de driehoek is een waarschuwing voor de gebruiker dat er zich een niet-geïsoleerd gevaarlijk
  voltage in de behuizing van het product bevindt, dat krachtig genoeg is om personen een elektrische schok te geven.

  Het uitroepteken in een driehoek is bedoeld om de aandacht te vestigen op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de meegeleverde documentatie.
  NEDERLANDS - 32 - • Page 7

  Knoppen van bedieningspaneel

  VOORKANT

  8C

  TWD 9@P WD9@P

  GTB D ÃÃÃ S 99 9
  Ã ÃÃÃ Ã ÃÃ Ã6V9DP

  8C

  TWD9@P WD9@P

  GTBDÃÃÃS999
  ÃÃÃÃÃÃÃÃ6V9DP

  Luidsprekers (links + rechts)
  = Stroom aan/uit

  AUDIO L (L/S/G/I) = Audio links

  = Volume -/+
  CH

  VIDEO
  AUDIO R (R/D/D/D) = Audio rechts

  = Zender -/+

  = Hoofdtelefoon 3,6 mm Ø

  S-VIDEO

  Antenne-aansluitingen
  %XLWHQDQWHQQH DDQVOXLWHQ
  9+) DQWHQQH

  9+)8+) DQWHQQH

  5RQG

 • Page 8

  Voordat u uw tv aanzet

  Voorbereiding
  Plaats de tv op een solide oppervlak.
  Laat ongeveer 10 cm rond de hele tv vrij voor ventilatie. Plaats
  geen voorwerpen op de tv om onveilige situaties te vermijden.
  “Gebruik deze apparatuur in tropische en gematigde klimaten.”

  Kenmerken
  • Kleurentelevisie met afstandsbediening
  • 100 vooringestelde kanalen (UHF/VHF/kabel)
  • Compatibel met kabelkanalen
  • Menugestuurde functies
  • 2 euroconnector-aansluitingen
  • AV-aansluitingen aan de voorkant
  • S-VHS-connector aan de voorkant
  • Duitse+Nicam stereo
  • Volledig functionele teletekst (Fastext)
  • Directe toegang tot kanalen
  • APS-afstemming (Automatic Programming System)
  • Benoemingsfunctie voor zenders
  • Automatische zoekfunctie
  • Slaap timer
  • Kinderslot
  • Blauwe demping bij geen videosignaal
  • Audiodemping bij geen videosignaal
  • Schakelt automatisch uit na 5 minuten geen signaal
  • WSS (Wide Screen Signal-decodering)
  • NTSC-weergave
  • Hoofdtelefoon
  • Gesplitst scherm (beeld en tekst)
  • CTI (Color Transient Improvement)
  • Automatische VCR-detectie
  • Eenvoudige 100 Hz.

  Stroomtoevoer
  Belangrijk: De tv is ontworpen voor werking bij 220-240 V
  AC, 50 Hz.
  • Nadat u de tv heeft uitgepakt, laat u hem op kamertemperatuur komen voordat u hem op het lichtnet aansluit.

  Antenne-aansluitingen
  • Steek de antennestekker in de antenne-ingang op de achterkant van de tv.

  Externe apparatuur aansluiten
  Zie Externe apparatuur aansluiten op pagina 45.
  • Raadpleeg ook de handleidingen die bij de externe apparaten geleverd werden.

  Batterijen van de afstandsbediening plaatsen
  Plaats de meegeleverde droge batterijen in de afstandsbediening voordat u de tv voor het eerst gebruikt.
  1. Met de nagel van uw duim licht u het schuifje op in de richting van het pijltje, zodat u het batterijklepje kunt verwijderen.

  2. Plaats twee batterijen van 1,5 V (R03 AAA). Zorg ervoor
  dat de polen +/- van de batterijen overeenkomen met de
  markeringen +/- in de batterijhouder.
  

   9 $$$ 5

  

  3. Plaats het batterijklepje terug.

  Opmerkingen:
  • Verwijder de batterijen als ze bijna leeg zijn of als de eenheid langere tijd niet gebruikt zal worden.
  • Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
  • Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de afstandsbediening beschadigen.
  NEDERLANDS - 34 - • Page 9

  De tv aan- en uitzetten
  U kunt uw tv via de afstandsbediening of direct via de
  knoppen op het toestel bedienen.

  
  
  
  
  
  

 • Page 10

  De functies die u via het menusysteem kunt gebruiken, worden hieronder beschreven.
  Volume-instelling:
  Druk op de knop “
  Druk op “-

  +” om het volume te verhogen.

  ” om het te verlagen.

  Zenderselectie (Vorige of volgende zender):
  • Druk op de knop “-P/CH” om de vorige zender te selecteren.
  • Druk op de knop “P/CH+” om de volgende zender te selecteren.

  Menusysteem
  Het menusysteem van uw tv is ontworpen om gemakkelijke
  bediening van een multifunctioneel systeem mogelijk te maken. De knop “M” heeft twee functies: het menu openen en
  sluiten, en het submenu sluiten en vervolgens het bovenliggende menu openen. U kunt de menu’s snel oproepen via:
  Knop “M”
  Menu
  Rode knop
  Menu Geluid
  Groene knop
  Menu Beeld
  Gele knop
  Menu Eigenschap
  Blauwe knop
  Menu Installatie
  De knop “ ”
  Programma Tabel
  Wanneer u op de knop “M” drukt, verschijnt het volgende
  menu op het scherm.

  Druk op de knop “ ” of “ ” om een menutitel te selecteren
  en dan op “ ” of “OK” om het menu te openen.

  Zenderselectie (directe toegang):
  Druk op de cijferknoppen van de afstandsbediening om een
  zender tussen 0 en 9 te selecteren. De tv schakelt na een
  korte vertraging over naar de geselecteerde zender.
  • Druk op de knop “- /- - ” voor zendernummers met twee cijfers. Voer het eerste cijfer in en dan het tweede van het gewenste kanaal.

  Menu Geluid
  Het eerste pictogram is van het geluidsmenu. Wanneer u op
  de knop “ ” of OK drukt, verschijnt het menu Geluid op het
  scherm.
  U kunt het geluidsmenu direct openen door op de RODE
  knop te drukken.

  Volume
  ‘Volume’ is de eerste geselecteerde optie in het geluidsmenu. Druk op de knop “ ” om het volumeniveau te verhogen.
  Druk op de knop “ ” om het volumeniveau te verlagen.
  *(/8,'
  92/80(
  %$/$16
  *(/8,'6 02'
  6855281' 02'(
  /$*( 721(1

  0212
  8,7

  Balans
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Balans te selecteren. Druk
  op de knop “ ” om de balans van de koptelefoon naar rechts
  te verplaatsen. Druk op de knop “ ” om de balans van de
  koptelefoon naar links te verplaatsen.
  *(/8,'
  92/80(
  %$/$16
  *(/8,'6 02'
  6855281' 02'(
  /$*( 721(1

  0212
  8,7

  Geluids mod.
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Geluids mod. te selecteren.
  U kunt de geluidsmodus wijzigen naar MONO, STEREO (NICAM STEREO), DUAL 1 (NICAM 1) of DUAL 2 (NICAM 2)
  door op de knop “ ” of “ ” te drukken.
  NEDERLANDS - 36 - • Page 11

  Balans
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Balans te selecteren. Druk
  op de knop “ ” om de balans van de hoofdtelefoon naar
  rechts te verplaatsen. Druk op de knop “ ” om de balans van
  de hoofdtelefoon naar links te verplaatsen.

  *(/8,'
  92/80(
  %$/$16
  *(/8,'6 02'
  6855281' 02'(
  /$*( 721(1

  0212
  8,7

  Geluids mod.

  Surround Mode
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Surround Mode te selecteren.
  U kunt de surround-modus wijzigen naar *INCR STEREO,
  INCR. MONO of UIT door op de knop “ ” of “ ” te drukken.
  * INCR.: Ongelofelijk
  *(/8,'
  92/80(
  %$/$16
  *(/8,'6 02'
  6855281' 02'(
  /$*( 721(1

  Druk op de knop “ ” or “ ” om Geluids mod. te selecteren.
  U kunt de geluidsmodus wijzigen naar MONO, STEREO (NICAM STEREO), DUAL 1 (NICAM 1) of DUAL 2 (NICAM 2)
  door op de knop “ ” of “ ” te drukken.

  AVL
  De functie AVL (Automatic Volume Limiting) normaliseert geluid om een vast uitgangsniveau tussen zenders met verschillende geluidsniveaus te verkrijgen. Wanneer u op de knop
  “ ” of “ ” drukt, stelt u deze functie in op AAN of UIT.

  0212
  8,7
  *(/8,'
  6855281' 02'(
  /$*( 721(1
  +2*( 721(1
  +22)'7(/()221
  $9/

  Lage tonen
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Lage tonen te selecteren.
  Druk op de knop “ ” om het Lage tonen te verhogen. Druk
  op de knop “ ” om het Lage tonen te verlagen.

  De instellingen opslaan

  Menu Beeld

  0212
  8,7

  Druk op de knop “ ” of “ ” om het tweede pictogram te selecteren.

  Hoge tonen
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Hoge tonen te selecteren.
  Druk op de knop “ ” om het niveau van de Hoge tonen te verhogen. Druk op de knop “ ” om het niveau van de Hoge tonen te verlagen.

  *(/8,'
  6855281' 02'(
  /$*( 721(1
  +2*( 721(1
  +22)'7(/()221
  $9/

  8,7

  • Druk op “OK” om de instellingen van het geluidsmenu op te
  slaan.
  • “OPGESLAGEN” verschijnt onder in het menu.

  *(/8,'
  92/80(
  %$/$16
  *(/8,'6 02'
  6855281' 02'(
  /$*( 721(1

  8,7

  8,7

  Wanneer u op de knop “ ” of “OK” drukt, verschijnt het
  menu Beeld op het scherm.
  U kunt het beeldmenu direct openen door op de GROENE
  knop te drukken.

  De Helderheid instellen
  8,7

  Menu Hoofdtelefoon
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Hoofdtelefoon te selecteren.
  Druk op de knop “ ” om het menu Hoofdtelefoon te openen.
  Volume

  Helderheid is de eerste geselecteerde optie in het menu
  Beeld. Druk op de knop “ ” om het helderheidsniveau te verhogen. Druk op de knop “ ” om het helderheidsniveau te verlagen.
  %((/'

  Druk op de knop “ ” of “ ” om Volume te selecteren. Druk
  op de knop “ ” om het volumeniveau van de hoofdtelefoon te
  verhogen. Druk op de knop “ ” om het volumeniveau van de
  hoofdtelefoon te verlagen.

  +(/'(5+(,'
  &2175$67
  ./(85
  6&+(537(
  527$7,(

  Het Contrast instellen
  • Selecteer Contrast met de knop “

  +22)'7(/()22
  92/80(

  ”.

  • Druk op de knop “ ” om het contrastniveau te verhogen.

  %$/$16
  *(/8,'6 02'

  ” of “

  0212

  • Druk op de knop “ ” om het contrastniveau te verlagen.
  NEDERLANDS - 37 - • Page 12

  De Kleurtoon instellen (Alleen in AV-modus)
  (Tijdens het afspelen op een NTSC-systeem verschijnt deze
  optie alleen in AV-modus wanneer er een NTSC-videobron
  wordt toegepast. Anders is de optie KLEURTOON niet zichtbaar in het beeldmenu.)

  %((/'
  +(/'(5+(,'
  &2175$67
  ./(85
  6&+(537(

  • Selecteer Kleurtoon met de knop “

  527$7,(

  ” of “ ”.

  • Druk op de knop “ ” om de kleurtoon te verhogen.

  Kleur instellen

  • Druk op de knop “ ” om de kleurtoon te verlagen.

  • Selecteer Kleur met de knop “

  ” of “

  ”.

  • Druk op de knop “ ” om het kleurniveau te verhogen.

  %((/'

  • Druk op de knop “ ” om het kleurniveau te verlagen.

  527$7,(
  1250$$/

  ./(857221
  ./(857221

  %((/'

  %((/' )250$$7

  $872

  %((/' 67,-/

  3(56221/,-.

  +(/'(5+(,'
  &2175$67
  ./(85

  Beeld Formaat

  6&+(537(
  527$7,(

  Druk op de knop “ ” of “ ” om Beeld Formaat te selecteren. U kunt het schermformaat wijzigen naar AUTO, NORMAL, FULL, 14:9, CINEMA, PANORAMA of SUBTITLE door
  op de knop “ ” of “ ” te drukken.

  De Scherpte instellen
  • Selecteer Scherpte met de knop “

  ” of “

  ”.

  • Druk op de knop “ ” om de scherpte te verhogen.

  %((/'

  • Druk op de knop “ ” om de scherpte te verlagen.

  6&+(537(
  527$7,(

  %((/'
  +(/'(5+(,'
  &2175$67
  ./(85

  ./(857221

  1250$$/

  %((/' )250$$7

  $872

  %((/' 67,-/

  3(56221/,-.

  Het beeld formaat kan ook via de knop “

  6&+(537(
  527$7,(

  ” ingesteld worden.

  Als er één keer op de knop “
  ” gedrukt wordt, verschijnt de
  indicator voor het beeld formaat op het scherm.

  Rotatie instellen
  • Selecteer Rotatie met de knop “

  ” or “

  Telkens wanneer u op de knop “
  ” drukt, wordt de breedte
  van het beeld, zoals aangegeven, gewijzigd:

  ”.

  • Druk op de knop “ ” om het rotatie te verhogen.

  $872


  1250$/

  )8//

  

  &,1(0$

  3$125$0$

  68%7,7/(

  • Druk op de knop “ ” om het rotatie te verlagen.
  Wanneer u 14:9, CINEMA, PANO of SUBTIT selecteert, kunt
  u de verticale scroll wijzigen door op “ ” / “ ” te drukken.
  * AUTO-modus (WSS-gegevens): De WSS-gegevens worden door sommige zenders met informatie van het oorspronkelijke formaat uitgezonden.
  Wanneer de tv zich in AUTO-modus bevindt en de WSS-gegevens ontvangt, wordt het formaat automatisch gewijzigd,
  zoals hieronder aangegeven wordt:

  %((/'
  +(/'(5+(,'
  &2175$67
  ./(85
  6&+(537(
  527$7,(

  Kleurtoon instellen
  Met behulp van deze optie wordt de kleurtemperatuur gewijzigd. Wanneer u op de knop “ ” of “ ” drukt, kunt u een van
  deze opties selecteren: KOUD, WARM, NORMAAL.
  %((/'

  Wanneer de tv de WSS-gegevens 16:9 ontvangt, selecteert
  de tv automatisch CINEMA.
  Wanneer de tv de WSS-gegevens 14:9 ontvangt, selecteert
  de tv automatisch 14:9.
  Wanneer de tv de WSS-gegevens 4:3 ontvangt, selecteert
  de tv automatisch NORMAL.

  6&+(537(
  527$7,(
  ./(857221

  1250$$/

  %((/' )250$$7

  $872

  %((/' 67,-/

  3(56221/,-.

  Wanneer de tv GEEN WSS-gegevens ontvangt, selecteert de
  tv automatisch FULL.
  Externe bron: Wanneer u tv kijkt via de Euro-SCART EXT.1terminal en deze ontvangt informatie van het formaat 16:9
  (via de audio/video-pen), selecteert de tv automatisch FULL.
  NEDERLANDS - 38 - • Page 13

  Beeld Formaat (Speciale gedetailleerde
  informatie)

  SUBTITLE (

  Speciale gedetailleerde informatie over AUTO, NORMAL,
  FULL, 14:9, CINEMA, PANORAMA en SUBTITLE.

  ) [Ondertiteling]

  Hiermee wordt breedbeeld ingeschakeld (16:9-aspectverhouding) met ondertiteling op volledig scherm.

  NORMAL [Normaal]
  U kunt 4:3-programma’s in het formaat 4:3 bekijken door
  naar de modus NORMAL te schakelen.
  68%7,7/(

  Het zichtbare gebied van het beeld aanpassen:
  Als de ondertiteling of de bovenkant (of onderkant) van het
  beeld afgesneden wordt, kunt u het zichtbare gebied van het
  beeld handmatig aanpassen.
  FULL [Volledig]
  Met de modus Full kunt u het beeldformaat naar 16:9 aanpassen waarbij u het gezichtsveld breder maakt. Dit is bijvoorbeeld een voordeel wanneer u naar sportevenementen
  kijkt waar het beeld niet echt een vast middelpunt heeft.

  1. Druk eenmaal op de knop “
  ”.
  De indicator van het BEELD FORMAAT verschijnt. Het
  BEELD FORMAAT wordt niet gewijzigd.
  2. Terwijl het wordt weergegeven, drukt u op “
  de positie van het beeld te wijzigen.
  $872
  )250$7

  1250$/
  )250$7

  &,1(0$
  )250$7

  14:9 (

  )

  Hiermee worden bioscoopfilms die in 14:9 uitgezonden worden aan de 14:9-modus aangepast.

  ” of “

  )8//
  )250$7

  
  )250$7

  3$12
  )250$7

  68%7,7
  )250$7

  ” om

  • U kunt het zichtbare gebied in de modus NORMAL of
  FULL niet wijzigen.

  Beeld stijl
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Beeld stijl te selecteren. U
  kunt deze optie op PERSOONLIJK, VERZADIGD, NATUURLIJK of ZACHT instellen door op de knop “ ” of “ ” te drukken.

  CINEMA (

  %((/'

  ) [Bioscoop]

  6&+(537(

  Hiermee worden bioscoopfilms die in 16:9 uitgezonden worden, aan de 16:9-modus aangepast, waardoor de zwarte randen verdwijnen.

  527$7,(
  ./(857221

  1250$$/

  %((/' )250$$7

  $872

  %((/' 67,-/

  3(56221/,-.

  De instellingen opslaan
  • Druk op OK om de instellingen voor het beeldmenu op te
  slaan.
  • “OPGESLAGEN” verschijnt onder in het menu.
  PANORAMIC (

  Menu Eigenschap

  ) [Panorama]

  Hiermee worden de linker- en rechterkant van een normaal
  beeld (4:3-aspectverhouding) uitgerekt zodat het scherm gevuld
  wordt, zonder dat het beeld er onnatuurlijk uit komt te zien.

  • De boven- en onderkant van het beeld worden enigszins afgesneden.

  Druk op de knop “ ” of “ ” om het derde pictogram te selecteren.

  Wanneer u op de knop “ ” of “OK” drukt, verschijnt het
  menu Eigenschap op het scherm.
  U kunt het menu Eigenschap direct openen door op de GELE
  knop te drukken.

  NEDERLANDS - 39 - • Page 14

  Slaap timer

  De instellingen opslaan

  Slaap timer is de eerste geselecteerde optie in het menu Eigenschap. Gebruik de knop “ ” of “ ” om door de waarden
  voor de slaap timer te gaan: UIT, 15 MIN, 30 MIN, 45 MIN,
  60 MIN, 90 MIN, 120 MIN, 150 MIN en 180 MIN.
  Als slaap timer geactiveerd is, gaat de tv aan het einde van
  de geselecteerde tijd automatisch over naar standby.

  • Alle instellingen worden automatisch in het menu Eigenschap opgeslagen.
  U hoeft niet op de knop “OK” te drukken.

  Menu Installatie
  Druk op de knop “ ” of “ ” om het vierde pictogram te selecteren.

  (,*(16&+$3
  6/$$3 7,0(5

  8,7

  .,1'(56/27

  8,7

  %/$8: 6&+(50

  8,7

  8,7*$1* (;7

  79

  Wanneer u op “ ” of “OK” drukt, verschijnt het menu Installation op het scherm. U kunt het installatiemenu direct openen door op de BLAUWE knop te drukken.

  Kinderslot
  U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat kinderen
  de tv aanzetten of zenders en instellingen zonder de afstandsbediening wijzigen.
  De functie Kinderslot kan met de knop “ ” of “ ” op AAN of
  UIT ingesteld worden. Wanneer u UIT selecteert, werkt uw tv
  zoals normaal. Selecteert u AAN, dan kan de tv alleen met
  de afstandsbediening bediend worden. De knoppen aan de
  voorkant (behalve de Aan/Uit-knop) werken dan niet.

  8,7

  .,1'(56/27

  8,7

  %/$8: 6&+(50

  8,7

  8,7*$1* (;7

  79

  .,1'(56/27

  Blauw scherm
  Wanneer er geen geldig signaal gedetecteerd wordt (in TV- of
  AV-modus), wordt Blauw scherm geactiveerd.Tijdens het
  zoekproces is Blauw scherm niet actief.
  De functie Blauw scherm kan met de knop “ ” of “ ” op
  AAN of UIT ingesteld worden.

  (,*(16&+$3
  8,7

  .,1'(56/27

  8,7

  %/$8: 6&+(50

  8,7

  8,7*$1* (;7

  79

  Uitgang - EXT2
  • U kunt dit menu gebruiken om de interne of externe bron te
  selecteren die via de EXT.2-terminal uitgevoerd zal worden.
  • Selecteer “Uitgang - EXT2” via de knop “ ” of “ ” in het
  menu “Eigenschap”. Selecteer vervolgens de bron die u via
  EXT.2 wilt uitvoeren door op de knop “ ” of “ ” te drukken
  (een van de bronnen: TV, EXT-1, FRONT-AV of SCHERM.

  Taal

  Druk op de knop “ ” of “ ” om Land te selecteren. U kunt het
  land selecteren door op de knop “ ” of “ ” te drukken.

  Txt taal
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Txt taal te selecteren. U
  kunt de teleteksttaal selecteren door op de knop “ ” of “ ”
  te drukken. De opties zijn WEST EUROPE, EAST EUROPE,
  GREEK - TURKEY en RUSSIAN .
  :(67 (8523(

  ($67 (8523(

  *5((.785.(<

  5866,$1

  (1*(/6
  )5$16
  =:(('6
  ),16
  '((16
  76-(6+,6&+6/2:$$.6
  '8,761('(5/$1'6
  32578*((6
  63$$16
  ,7$/,$$16
  +21*$$56
  ,-6/$1'6
  12256

  )5$16
  =:(('6
  ),16
  '((16
  76-(6+,6&+6/2:$$.6
  '8,761('(5/$1'6
  ,7$/,$$16
  +21*$$56
  322/6
  6/29((16
  52(0((16
  .52$7,6&+

  (1*(/6
  )5$16
  =:(('6
  ),16
  '((16
  '8,761('(5/$1'6
  32578*((6
  63$$16
  ,7$/,$$16
  +21*$$56
  785.6
  *5,(.6
  ,-6/$1'6

  76-(6+,6&+6/2:$$.6
  '8,761('(5/$1'6
  5866,6&+
  /,728:6
  /(76
  2(.5$Í(16
  (676
  %8/*$$56

  Programmeren
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Programmeren te selecteren. U kunt het programmeermenu openen door op de knop
  “ ” te drukken.

  352*5$00(5(1
  352*5$00$
  ./(85 1250
  67$1'$$5'
  =2(.
  ),-1 $)67

  (,*(16&+$3
  6/$$3 7,0(5

  8,7

  .,1'(56/27

  8,7

  %/$8: 6&+(50

  8,7

  8,7*$1* (;7

  79

  1('(5/$1'6
  1('(5/$1'
  :(67 (8523(

  Land

  Drukt u op de knoppen aan de voorkant/rechterkant (behalve
  de Aan/Uit-knop) terwijl KINDERSLOT AAN is, dan verschijnt
  er een waarschuwing op het scherm.

  6/$$3 7,0(5

  7$$/
  /$1'
  7;7 7$$/
  352*5$00(5(1
  $36 8,792(5(1

  Druk op de knop “ ” of “ ” om Taal te selecteren. U kunt
  een taal selecteren door op de knop “ ” of “ ” te drukken.

  (,*(16&+$3
  6/$$3 7,0(5

  ,167$//$7,(

  NEDERLANDS - 40 -

  
  $872
  %*
   • Page 15

  Programma
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Programma te selecteren.
  Druk op de knop “ ”/“ ” of op de cijferknoppen om het zendernummer te selecteren. U kunt 100 zenders opslaan tussen 0 en 99.

  352*5$00(5(1
  ./(85 1250
  67$1'$$5'
  =2(.
  ),-1 $)67
  1$$0

  Kleur norm
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Kleur norm te selecteren.
  Druk op de knop “ ” of “ ” om de standaard naar AUTO,
  PAL of SECAM te wijzigen.
  Standaard
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Standaard te selecteren.
  Druk op de knop “ ” of “ ” om de standaard naar BG, L, I
  of DK te wijzigen.

  Zoek
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Zoek te selecteren. Druk op
  de knop “ ” om het zoekmenu te openen.

  =2(.
  =2(.
  .$1$$/
  %$1'

  $872
  %*
  
  

  Naam
  Druk op de knop “ ” of “ ” in het menu Programmeren om
  ‘Name’ te selecteren. U kunt nu de zendernaam wijzigen.
  Wanneer u de naam selecteert, staat de cursor op de eerste
  letter. Gebruik de knop “ ” of “ ” om de letter te selecteren.
  Druk op de knop “ ” of “ ” om de cursor naar de tweede of
  derde letter van de zendernaam te verplaatsen. De naam kan
  5 tekens lang zijn.

  De instellingen opslaan
  • Druk op “OK” om de instellingen voor het programmeermenu op te slaan.
  • “OPGESLAGEN” verschijnt onder in het menu.
  • Druk op de knop “M” om het programmeermenu te sluiten.

  APS uitvoeren:

  
  &

  Als u niet op een kanaal kunt afstemmen, probeer dan APS.
  Zoek
  Druk op de knop “ ” of “ ” om Zoek te selecteren. Druk op
  de knop “ ” button om te gaan zoek. Wanneer u naar kanalen gaat zoeken, wordt “ZOEKEN…” weergegeven en wanneer een gezocht kanaal wordt gevonden, verschijnt “GEVONDEN” bij de optie ZOEK in het bovenstaande menu.
  Wanneer het woord “GEVONDEN” verschijnt, kunt u
  “KANAAL”of “BAND” niet selecteren door op de knop “ ” of
  “ ” te drukken.
  Druk op de knop “M” om deze opties te selecteren.
  Kanaal

  Druk op de knop “ ” of “ ” om APS uitvoeren te selecteren
  in het installatiemenu. Druk op de knop “ ” om het menu
  APS uitvoeren te openen.

  $36 8,792(5(1
  $//( 352*5$00$¶ 6 =8//(1
  :25'(1 *(:,67
  2. 67$57

  79 $118/(5(1

  Als u APS wilt annuleren, drukt u op de knop “
  ” om naar
  het installatiemenu terug te gaan. Als u op de knop OK
  drukt, wordt de APS-functie gestart en verschijnt het volgende menu op het scherm.

  Druk op de knop “ ” of “ ” om Kanaal te selecteren. Druk
  op de knop “ ”/“ ” of op de cijferknoppen om het zendernummer te wijzigen.

  $36 8,792(5(1

  $36 63((/7 *$$51( :$&+7(1
  92257*$1*
  .$1$$/

  Band

  

  

  79 $118/(5(1

  Druk op de knop “ ” of “ ” om Band te selecteren. Druk op
  de knop “ ” of “ ” om de band naar C of S te wijzigen.
  De instellingen opslaan

  Nadat APS voltooid is, wordt de PROGRAMMA TABEL weergegeven.

  • Druk op “OK” om de instellingen van het zoekmenu op te
  slaan.
  • “OPGESLAGEN” wordt weergegeven.
  Druk op de knop “M” om het zoekmenu te sluiten.

  
  
  
  
  
  

 • Page 16

  Overige functies

  $872
  )250$7

  1250$/
  )250$7

  )8//
  )250$7

  
  )250$7

  3$12
  )250$7

  68%7,7
  )250$7

  Informatie op het scherm
  Zendernummer, zendernaam(of AV) en geluidsindicator
  worden in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.
  Ze worden na een zenderwijziging gedurende 3 seconden
  weergegeven.
  

  &

  Zendernummer en
  zendernaam

  ,

  ,

  (5 tekens)

  Geluidsindicator (Mono, Stereo, Dual)

  De mogelijkheden voor de geluidsindicator zijn Mono, Stereo,
  Dual. Hiermee wordt de huidige geluidsmodus weergegeven.
  De beelden op het scherm (OSD’s) voor zendernummer, zendernaam en geluidsindicator worden weergegeven wanneer er
  een nieuwe zender ingevoerd wordt door op een cijfer of op
  de knop “- / - -”, “

  ”,“ P/CH+” of “-P/CH” te drukken.

  &,1(0$
  )250$7

  Indicator voor geen signaal
  Deze indicator wordt midden in het scherm weergegeven
  wanneer er geen geldig signaal gedetecteerd wordt. Deze indicator toont de resterende tijd voordat naar de standby-modus geschakeld wordt (dit duurt 5 minuten). Nadat het ontbreken van een geldig signaal is vastgesteld, wordt de indicator 3 seconden lang weergegeven.
  Na een opdracht van de afstandsbediening (als de timer voor
  geen signaal actief is) stopt de timer. Als er opnieuw geen
  signaal wordt gedetecteerd, wordt de timer weer op 5 minuten ingesteld en begint hij na 3 seconden af te tellen.
  *((1 6,*1

  Indicator van slaap timer (indien
  geactiveerd)
  Indicator van Beeld Formaat

    0,1

  Stilstaand beeld

  Er worden indicators voor slaap timer en beeld Formaat weergegeven bij het zendernummer en de zendernaam, en een indicator voor het geluid door op de knop “ 79 ” te drukken.
  De indicator van de slaap timer toont indien ingeschakeld de
  resterende tijd.

  Geluid dempen
  Druk op de knop “ ” om het geluid van de tv te dempen. Druk
  nogmaals op de knop “ ” of gebruik de knoppen “ ” + of “” om het geluid te herstellen; in het laatste geval wordt
  het volume vanaf het minimumniveau opgevoerd.

  Geluidsmodi
  Dit is een stereo-optie. De verschillende geluidsmodi zijn
  Mono, Stereo, Dual 1 en Dual 2. Deze indicator wordt onder
  in het midden van het scherm weergegeven. “I-II” wordt gebruikt om Mono, Stereo, Dual 1 of Dual 2 te selecteren.
  Bij een uitzending in mono of in geforceerde mono (voor een
  stereo-uitzending).

  Wanneer u op de knop “OK” drukt, bevriest het beeld op het
  scherm. Drukt u nogmaals op deze knop, dan wordt het
  beeld weer in beweging gezet.

  De tijd weergeven
  • Terwijl u naar een tv-programma met teletekstuitzending
  kijkt, drukt u op de knop “ ”. De huidige tijdinformatie die
  van teletekst afkomstig is, wordt in de rechterbovenhoek
  van het scherm weergegeven.
  • Als het programma waarnaar u kijkt, geen teletekstuitzending heeft, wordt er geen tijdinformatie weergegeven.
  • De tijdinformatie verdwijnt nadat u nogmaals op de knop
  “ ” drukt.

  Flash back (

  )

  Met deze knop schakelt u terug naar de vorige zender.
  Druk de knop “ ” herhaaldelijk in om tussen twee voorinstellingen te schakelen.

  Twee cijfers (- / - -)

  Bij een stereo-uitzending.
  Als er een tweetalige uitzending wordt gedetecteerd, wordt
  standaard ‘Dual 1’ geselecteerd. Dit kan ook na ‘Dual 2’ geselecteerd worden via de afstandsbediening.
  Als ‘Dual 2’ via de afstandsbediening is geselecteerd.

  Beeld Formaat
  Het display van de beeldmodus wordt onder de geluidsindicator weergegeven, bij de tv-statusdisplays. Afhankelijk van de
  WSS-gegevens staat hier AUTO, NORMAL, FULL, 14:9, CINEMA, PANORAMA of SUBTITLE.
  De beeldmodus kan naar de modus AUTO, NORMAL,
  FULL, 14:9, CINEMA, PANORAMA of SUBTITLE gescha” te drukken (als teletekst
  keld worden door op de knop “
  niet actief is).

  Wanneer de knop “- / - - ” in plaats van de zendernummerindicator wordt ingedrukt, verschijnt het volgende op uw
  scherm:
  U moet nu twee cijfers na elkaar indrukken om een zender in
  te voeren. Wanneer u te laat bent met het indrukken van een
  cijferknop, wordt deze functie genegeerd en verdwijnt het pictogram van het beeldscherm. Zo moet u ook niet te lang
  wachten met het indrukken van het tweede cijfer nadat u het
  eerste cijfer heeft ingevoerd. U heeft hiervoor 3 seconden.

  NEDERLANDS - 42 - • Page 17

  AV-modi

  De indexpagina selecteren

  Wanneer u op de knop “
  “ drukt, kunt u uw televisie naar
  AV-modi laten overschakelen (behalve wanneer teletekst ingeschakeld is). Drukt u op deze knop, dan schakelt de televisie over naar een van de optionele AV-modi: EXT-1,
  EXT-2, S-VHS, S-VHS EXT2 of FRONT-AV. EXT.1 ondersteunt de RGB-modus en EXT.2 ondersteunt de modus
  S-VHS EXT2 tenzij er een S-VHS-aansluiting is.

  • Druk op de knop “ “ om het paginanummer van de index
  te selecteren (meestal pagina 100).

  Wilt u de AV-modus verlaten, dan drukt u op de knop “
  de cijferknoppen of de knop “P/CH+”/ “-P/CH”.

  79

  ”,

  Teletekst
  Teletekst is een informatiesysteem dat tekst op uw tvscherm weergeeft. U kunt hiermee een pagina met informatie
  bekijken over een onderwerp dat in de inhoudsopgave (index)
  staat.
  In tekstmodus is er geen weergave op het scherm beschikbaar.
  Contrast, helderheid of kleur kan in tekstmodus niet bijgesteld worden, maar het volume wel.

  Teletekst bedienen
  • Selecteer een tv-station waarop teletekst wordt uitgezonden.
  • Druk op de knop “ ” (TELETEKST). De inhoudsgave (index) wordt meestal op het scherm weergegeven.

  Teletekst over een tv-programma heen bekijken
  • Druk op de knop “ “. De tekst wordt nu over het programma heen op het scherm weergegeven.
  • Druk nogmaals op de knop “
  pagina terug te gaan.

  “ om naar de teletekst-

  Een pagina zoeken terwijl u tv kijkt
  • Wilt u naar een bepaalde pagina zoeken terwijl u naar een
  programma kijkt, dan voert u in teletekstmodus het gewenste paginanummer in en drukt u op de knop “ “ om
  het televisiebeeld te herstellen. Zodra de gewenste pagina
  gevonden is, verschijnt de titel ervan op het scherm. Druk
  op de knop “ “ om de volledige pagina te bekijken.

  De tekst tweemaal zo groot maken
  • Druk op de knop “ “ om de bovenste helft van de
  informatiepagina tweemaal zo groot weer te geven.
  • Druk weer op de knop “ “ om de onderste helft van de
  informatiepagina tweemaal zo groot weer te geven.
  • Druk nogmaals op de knop “ “ om naar volledige paginaweergave in normale grootte terug te keren.

  ‘Verborgen’ informatie bekijken
  • Wanneer u eenmaal op de knop “ “ drukt, worden de antwoorden van een quiz- of gamespagina weergegeven.
  • Wanneer u nogmaals op de knop “
  onthulde antwoorden verborgen.

  “ drukt, worden de

  Automatische paginaovergang stoppen
  De geselecteerde teletekstpagina kan meer informatie bevatten dan op één scherm weergegeven kan worden; de pagina
  wordt dan periodiek bijgewerkt.

  Een teletekstpagina selecteren
  • Druk op de toepasselijke cijferknoppen om het gewenste
  paginanummer in te voeren.
  Het geselecteerde paginanummer wordt in de linkerbovenhoek van het scherm weergegeven. De paginateller van teletekst zoekt totdat het geselecteerde paginanummer gevonden is. De gewenste pagina wordt dan op het scherm weergegeven.
  • Druk op de knop “P/CH+” om het teletekstscherm één pagina tegelijk verder te laten gaan.
  • Druk op de knop “-P/CH” om het teletekstscherm één pagina terug te laten gaan.

  • Druk op de knop “ “ button om de automatische paginaovergang stop te zetten.
  • Druk nogmaals op de knop “
  te roepen.

  “ om de volgende pagina op

  Gesplitst scherm
  • Deze functie wordt gebruikt om een tv-programma en
  teletekst tegelijk op het schem te bekijken.
  • Terwijl u naar een tv-programma met teletekstuitzending
  kijkt, drukt u op de knop “ ”.
  • Teletekst wordt op het scherm weergegeven. Druk nogmaals op de knop “ ”. Het scherm wordt in twee delen gesplitst. Het tv-programma wordt aan de linkerkant van het
  scherm weergegeven en teletekst wordt aan de rechterkant
  van het scherm weergegeven.
  • Wilt u gesplitst scherm opheffen, dan drukt u nogmaals op
  de knop “ ”.

  Een subcodepagina selecteren
  Subcodepagina’s zijn onderdelen van lange teletekstpagina’s
  die alleen per onderdeel op het scherm weergegeven kunnen
  worden.
  • Selecteer de gewenste teletekstpagina.
  NEDERLANDS - 43 - • Page 18

  • Druk op de knop “ ”. In de linkerbovenhoek van het
  scherm wordt nummer/ - - weergegeven.
  • Selecteer het nummer van de gewenste subcodepagina
  door op 2 cijferknoppen te drukken. (bijvoorbeeld 0 5)
  • U kunt naar andere subcodepagina’s gaan door op de knop
  “ ” of “ ” te drukken, of
  • Nadat nummer/ - - weergegeven wordt, kunt u eenvoudigweg nogmaals op de knop “ ” drukken om de subcodepagina’s automatisch bij te werken.

  Fastext
  De teletekstmodus wordt in overeenkomst met de uitzending
  automatisch geselecteerd.
  Uw tv ondersteunt het teletekstsysteem met een geheugen
  voor 10 pagina’s. Wanneer het paginanummer van een van de
  10 pagina’s in het geheugen ingevoerd wordt, zoekt het systeem niet naar de gevraagde pagina, maar wordt die pagina
  automatisch door het systeem weergegeven.
  • Druk op de knop “ ” om het teletekstscherm één pagina
  tegelijk verder te laten gaan.
  • Druk op de knop “ ” om het teletekstscherm één pagina
  tegelijk terug te laten gaan.

  Voor Fastext
  De onderwerpkop voor de informatie kan een bepaalde kleur
  hebben of in een gekleurd kader worden getoond.
  • Druk op de toepasselijke RODE, GROENE, GELE of
  BLAUWE knop om snel naar de relevante pagina te gaan.

  Modus S-VHS EXT2
  Als de apparatuur die op uw tv is aangesloten, S-Video-uitvoer
  (Y/C) via een euroconnector ondersteunt, kunt u een betere
  beeldkwaliteit verkrijgen door de modus S-VHS EXT2 te selecteren en uw apparatuur op de EXT.2-terminal (S-VHS EXT2)
  van de tv aan te sluiten. Raadpleeg de gebruikersgids van uw
  apparatuur om te controleren of uw apparatuur een dergelijke
  functie heeft.

  Via de ANT-aansluiting (antenne)
  Als uw apparaat geen euroconnector of RCA-stekkers heeft,
  sluit u het met een antennekabel op de tv aan. Raadpleeg de
  meegeleverde handleiding van het apparaat voor meer informatie.
  • Wilt u het testsignaal dat van de apparatuur komt opslaan,
  raadpleeg dan Menu Installatie op pagina 40. Sla het
  testsignaal onder het zendernummer 0 op. U kunt beelden
  van die apparatuur bekijken om het zendernummer te selecteren waaronder u het testsignaal bewaard heeft.

  Via de RCA-stekkers
  Als u een apparaat heeft (zoals een camcorder) met RCAstekkers, sluit u het met de video- en audiokabels op de
  FRONT-AV-terminal aan.
  • Heeft het apparaat een mono-audiostekker, dan sluit u deze
  op de AUDIO-L-stekker aan.

  TV en videorecorder (VCR)
  • Sluit de videorecorder met de antennekabel op de ANT-aansluiting (antenna-ingang) van de tv aan.
  • Sluit de videorecorder met de SCART-kabel op de EXT.1- of
  EXT.2-terminal aan, of sluit hem met de audio- en videokabels op de FRONT-AV-terminal aan.
  • VCR wordt automatisch gedetecteerd.

  NTSC-weergave

  Teletekst afsluiten
  • Druk op de knop “
  gezet.

  79

  ”. Het scherm wordt nu in tv-modus

  Sluit een NTSC-videorecorder op een terminal aan. Druk dan
  op de knop “ (;7 ” om de overeenkomstige AV-modus te selecteren.
  Het systeem NTSC 3.58/4.43 wordt in de AV-modus automatisch gedetecteerd.

  Kopieerfaciliteit

  Externe apparatuur aansluiten
  Via de euroconnector
  Uw tv-toestel heeft twee euroconnectoraansluitingen. Als u
  externe apparaten met euroconnectors (zoals een videorecorder of decoder) op uw tv wilt aansluiten, gebruikt u de terminal EXT.1 (EXT-1) of EXT.2 (EXT-2).
  Als een extern apparaat via euroconnectoraansluitingen
  wordt aangesloten, schakelt de tv automatisch naar AV-modus over.

  RGB-modus
  Als een apparaat RGB-signalen uitzendt, gebruikt u de
  EXT-1-euroconnector omdat deze RGB-klaar is.

  U kunt de video- en audiosignalen uitvoeren die via een tv-,
  EXT.1- (EXT-1), FRONT-AV of SCHERM-terminal ingevoerd
  worden, naar de videorecorder die op de EXT.2-terminal
  (EXT-2) aangesloten is.
  • Raadpleeg “Uitgang - EXT2” op pagina 40 om de uitvoerbron te selecteren.

  Een apparaat op de S-VHS-ingang aansluiten
  Sluit uw camera of camcorder op de voorkant of achterkant
  van uw tv aan.
  • Sluit uw apparaat op de TV aan via de S-VHS-ingang en
  audio-ingangen van de FRONT-AV-ingangen met de S-VHSkabels.

  Hoofdtelefoon aansluiten
  Voor de Hoofdtelefoongebruikt u de aansluiting voor de stereo
  hoofdtelefoonrechtsonder op uw tv.

  NEDERLANDS - 44 - • Page 19

  Externe apparatuur aansluiten
  Voordat u een apparaat aansluit, doet u het volgende:
  • Zet alle apparatuur uit.
  • Lees de meegeleverde handleidingen van de apparatuur.
  Een AV-modus selecteren
  Wanneer u op de knop “ (;7 ” van de afstandsbediening drukt, wordt een van de AV-modi (EXT-1, EXT-2, S-VHS, S-VHS EXT2
  of FRONT-AV) geselecteerd.
  • U keert naar de TV-modus terug door een aantal keren op de knop “ (;7 ” te drukken.
  EXT.1-terminal (EXT-1): Euroconnector (21-pens, SCART)
  • Video-ingang, de ingangen Audio L/R en RGB-ingangen zijn beschikbaar.
  • Uitgangen voor tv-uitzending (Video en Audio L/R) zijn beschikbaar.
  EXT.2-terminal (EXT-2): Euroconnector (21-pens, SCART)
  • Video-ingang, S-VIDEO-ingang (Y/C) en ingangen Audio L/R zijn beschikbaar.
  • Uitgangen Video en Audio L/R zijn beschikbaar. (zie Uitgang - EXT2 op pagina 40.)
  FRONT-AV-terminal: RCA-connectors x 3
  • Video-ingang en ingangen Audio L/R zijn beschikbaar.
  S-VHS-terminal:
  • S-VIDEO-ingang (Y/C).
  Gebruik de S-VHS-ingang en de FRONT-AV-ingangen niet tegelijk, zelfs als deze opties beschikbaar zijn op de tv.

  9225=,-'( $9
  ( ;7 

  ( ;7 

  &+

  9LGHRLQJDQJ

  69+6
  $QWHQQH

  (;7

  69,'(2 9,'(2 /6*, 5'''
  $8',2

  .RSWHOHIRRQ

  $XGLRLQJDQJ

  (;7

  CAMCORDER
  AUDIO

  KOPTELEFOON
  VIDEO

  DECODER
  GER

  VOOR SATELLIETONTVAN-

  $17(11(

  NEDERLANDS - 45 - • Page 20

  Voorbeelden van aansluitingen

  $QWHQQHDDQVOXLWLQJ $OOH
  $&+7(5.$17 9$1 79

  QLHW

  $1 7

  ( ;7 

  ( ;7 

  $17

  ( ; 7 

  ( ; 7 

  $QWHQQH ,1

  $QWHQQHDDQVOXLWLQJHQ
  $QWHQQH ,1

  $17

  $&+7(5.$17 9$1 79
  ( ; 7 

  $QW
  QLHW PH

  ( ; 7 

  $97(50,1$/
  (;7

  6FDUWNDEHO
  QLHW PHHJHOHYHUG
  $QWHQQHNDEHO
  QLHW PHHJHOHYHUG

  $&+7(5.$17 9$1 9,'(2

  5) 8,7

  $XGLR9LGHR

  $QWHQQH ,1

  N.B.: Raadpleeg de gebruikersgids van uw videorecorder voor meer informatie.
  NEDERLANDS - 46 - • Page 21

  Voorbeelden van aansluitingen (vervolg)

  $DQVOXLWLQJHQ 79 '9' VSHOH
  $&+7(5.$17 9$1 79

  $1 7

  ( ;7

  ( ;7

  6FDUWN

  QLHW PHHJH
  $97(50,1$/
  (;7

  6F

  QLHW

  $QWHQQH ,1

  $97(50,1$/
  (;7

  6FDUWNDEHO

  QLHW PHHJHOHYHUG

  $QWHQQ

  QLHW PHHJ

  N.B.: Raadpleeg de gebruikersgids van uw DVD-speler, DECODER en VIDEORECORDER voor meer informatie.
  NEDERLANDS - 47 - • Page 22

  Voorbeelden van aansluitingen (vervolg)

  $DQVOXLWLQJHQ79 '9'VSHOHU H
  $&7(5.$17 9$1 79

  $ 17

  ( ; 7

  ( ; 7

  $97(50,1$/
  (;7

  $17

  $QWHQQH ,1

  ( ; 7

  ( ; 7

  $Q
  QLHW P

  6FDUWNDEHO
  QLHW PHHJHOHYHUG

  N.B.: Raadpleeg de gebruikersgids van uw DVD-speler en voorzetkastje (set-top-box) van uw digitale tv.
  NEDERLANDS - 48 - • Page 23

  Voorbeelden van aansluitingen (vervolg)

  $DQVOXLWLQJHQ 79 '9'VSHOHU Y
  $&+7(5.$17 9$1 79

  $ 1 7

  ( ; 7 

  ( ; 7 

  $QWHQQH ,1
  $97(50,1$/
  (;7

  $17

  ( ; 7

  ( ; 7

  $QWHQQHNDEHO
  QLHW PHHJHOHYHUG
  6FDUWNDEHO
  QLHW PHHJHOHYHUG

  $&+7(5.$17 9$1 9,'(2

  5) 8,7

  N.B.: Raadpleeg de gebruikersgids van uw DVD-speler, videorecorder en voorzetkastje (set-top-box) van uw digitale tv.
  NEDERLANDS - 49 - • Page 24

  Voorbeelden van aansluitingen (vervolg)
  $DQVOXLWLQJ 79 OLFKWQHW RS HHQ 
  $&+7(5.$17 9$1 79

  6WRSFRQWDFW OLF
  $& a 9

  $17

  ( ; 7 

  ( ; 7 

  $DQVOXLWLQJHQ 79 HQ YLGHRFDPHUD
  $&

  &$0&25'(5
  ,1
  ,1

  287

  287

  $ 1 7

  $XGLR9LGHRNDEHO
  1LHW PHHJHOHYHUG

  N.B.: Raadpleeg de gebruikersgids van uw videocamera voor meer informatie.

  $DQVOXLWLQJHQ YRRU]LMGH79 HQ YLG
  9225=,-'( 79
  69LGHR .DEHO +L <
  1LHW PHHJHOHYHUG

  $XGLR9LGHRND
  1LHW PHHJHOHY

  69LGHRLQJDQJVFRQWDFW +L <&

  9LGHR LQJDQJVFRQWDFW
  $XGLR LQJDQJVFRQWDFW OLQNV
  $XGLR LQJDQJVFRQWDFW UHFKWV

  1% 

  5DDGSOHHJ GH JHEUXLNHUVJLGV YDQ XZ YLGHRFDPHUD YRR

  NEDERLANDS - 50 - • Page 25

  21-pens Euro-SCART en 21-pens Audio/Video
  ACHTERKANT TV
  RF-ingang
  1. Antenneterminal
  ( ; 7 

  21-pens In/Out
  ( ; 7 

  2. 21-pens Audio/Video (RGB) (EXT.1) met
  video-ingang voor PAL/SECAM/NTSC
  3. 21-pens Audio/Video (EXT.2) met
  video-ingang voor PAL/SECAM/NTSC/S-Video

  

  

  

  21-pens Euro-SCART met RGB-ingang (EXT.1)
  1. Audio-uitgang rechts
  2. Audio-ingang rechts
  3. Audio-uitgang links
  4. Gemeenschappelijke aarde voor audio
  5. Aarde voor blauw
  6. Audio-ingang links
  7. Blauw (ingang)

  8. Audio/video
  9. Aarde voor groen
  10. Niet gebruikt
  11. Groen (ingang)
  12. Niet gebruikt
  13. Aarde voor rood
  14. Niet gebruikt

  15. Rood (ingang)
  16. Rood/Groen/Blauw
  17. Aarde voor video
  18. Aarde voor Rood/Groen/Blauw
  19. Video-uitgang
  20. Video-ingang (PAL/SECAM/NTSC)
  21. Stekkerafscherming

  21-pens Audio/Video met S-Video-ingang (EXT.2)
  1. Audio-uitgang rechts
  2. Audio-ingang rechts
  3. Audio-uitgang links
  4. Gemeenschappelijke aarde voor audio
  5. Aarde
  6. Audio-ingang links
  7. Niet gebruikt

  8. Audio/video
  9. Aarde
  10. Niet gebruikt
  11. Niet gebruikt
  12. Niet gebruikt
  13. Aarde
  14. Niet gebruikt

  NEDERLANDS - 51 -

  15. Chroma S-Video-ingang
  16. Niet gebruikt
  17. Aarde voor video
  18. Aarde
  19. Video-uitgang
  20. Video-ingang (PAL/SECAM/NTSC-video)
  21. Stekkerafscherming • Page 26

  Problemen oplossen
  De volgende problemen hoeven niet altijd ernstig te zijn. Voer daarom de volgende procedures uit voordat u de contact opneemt met de klantendienst.
  Als het probleem niet met behulp van deze gids opgelost kan worden, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u
  contact op met de klantendienst.

  3UREOHPHQ

  0RJHOLMNH RRU]DN
  6WHNHU 79 QLHW LQ ZDQGFRQWDFWGRRV J
  $$1NQRS YDQ GH 79 QLHW LQJHGUXNW
  0HW GH $$1NQRS RS GH 79 XLW]HWWHQ

  'H DIVWDQGVEHGLHQLQJ GRHW KHW QLHW

  &RQWUROHHU GH WRHVWDQG YDQ GH EDWWHU
  3UREHHU HHQ DQGHU NDQDDO RP HYHQWX
  $QWHQQH QLHW RS GH WHUPLQDO DDQ GH D
  %LM JHEUXLN YDQ HHQ EXLWHQDQWHQQH FR
  6WHO GH NOHXUZHHUJDYH ELM

  8C

  T W D9 @ P

  W D 9@ P G T B D Ã Ã S 9 9 9
  Ã Ã Ã Ã Ã Ã 6V9D P

  *HHQ NOHXU VOHFKW EHHOG

  3UREHHU PHW GH ILMQDIVWHPPLQJ ELM WH
  3UREHHU HHQ DQGHU NDQDDO WHU FRQWURO
  $QWHQQH QLHW RS GH WHUPLQDO DDQ GH D
  %LM JHEUXLN YDQ HHQ EXLWHQDQWHQQH FR

  8C

  T W D9 @ P

  W D 9@ P G T B D Ã Ã S 9 9 9
  Ã Ã Ã Ã Ã Ã 6V9D P

  6OHFKWH RQWYDQJVWNZDOLWHLW YDQ
  HQNHOH NDQDOHQ

  &RQWUROHHU RS SODDWVHOLMNH LQWHUIHUHQW
  3UREHHU HHQ DQGHU NDQDDO WHU FRQWURO
  $QWHQQH QLHW RS GH DFKWHUNDQW DDQJH
  %LM JHEUXLN YDQ HHQ EXLWHQDQWHQQH FR
  &RQWUROHHU RS SODDWVHOLMNH LQWHUIHUHQWL
  6WHO GH NOHXUZHHUJDYH ELM

  NEDERLANDS - 52 - • Page 27

  Specificaties

  Het scherm schoonmaken

  TV-UITZENDING
  PAL SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’

  Uw tv is voorzien van een True Flat-beeldbuis. Het oppervlak van het scherm is met een folie bedekt. Dit mag in
  geen geval beschadigd worden.

  ONTVANGSTKANALEN
  VHF (BAND I/III)
  UHF (BAND U)
  HYPERBAND
  KABEL-TV (BG: S01-S41 / S75-S79
  L: S01-S41 / S75-S77
  I: S01-S41
  DK: S01-S19, S22-S41)

  Schoonmaken
  Maak het gelamineerde scherm schoon met een zachte
  katoenen doek. Gebruik alleen niet-alkalisch, verdund
  zeepsop op basis van water of alcohol om de doek te bevochtigen. Wrijf voorzichtig met de doek over het oppervlak tot het helemaal droog is.

  U mag in geen enkel geval...
  het scherm met conventionele glasreiniger schoonmaken.
  het scherm in contact brengen met schurende materialen.
  vuil verwijderen door te polijsten of schuren.
  U kunt een met aceton bevochtigde doek gebruiken
  om plakkerige substanties te verwijderen.
  Maak de tv-kast nooit met deze doek schoon.

  AANTAL VOORINGESTELDE KANALEN
  100
  KANAALINDICATOR
  WEERGAVE OP HET SCHERM
  RF-INGANG VAN ANTENNE
  75 Ohm ongebalanceerd
  BEDRIJFSSPANNING
  220-240 V AC, 50 Hz.
  STROOMVERBRUIK (W) (max)
  105 W
  Stroomverbruik tijdens stand-by

  <3W

  AUDIO-UITGANG (RMS)
  2x10 W
  AUDIOSYSTEMEN (ontvangst)
  Mono FM, Duitse stereo (IGR) en digitale stereo (NICAM)
  BEELDBUIS
  28” 16:9
  Veiligheid
  CE-markering
  EMC
  CE-markering
  AFMETINGEN (DxLxH) (mm)

  ',0(16,216
  '

  /

  +

  :HLJKW NJ

  

 • Page 28

  R

  50051457

  SHARP CORPORATION

  50051457
  10/03


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sharp 28LF94E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sharp 28LF94E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info