Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/30
Nächste Seite
pl Instrukcja obsługi
KI39F..
Urządzenie do zabudowania
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  pl Instrukcja obsługi

  KI39F..

  Urządzenie do zabudowania • Page 2

  pl

  Spis treści

  Wskazówki bezpieczeństwa i
  wskazówki ostrzegawcze ...................... 3
  Wskazówki dotyczące usuwania
  starego urządzenia i opakowania ........ 5
  Zakres dostawy ....................................... 6
  Zwracać uwagę na temperaturę
  pomieszczenia i dopływ powietrza ...... 6
  Miejsce ustawienia .................................. 7
  Podłączenie urządzenia ......................... 7
  Opis urządzenia ...................................... 8
  Włączanie urządzenia ............................ 9
  Nastawianie temperatury .................... 10
  Funkcje alarmu ..................................... 10
  Pojemność użytkowa ........................... 11
  Komora chłodzenia ............................. 11
  Super chłodzenie ................................. 12
  Komora świeżości ................................ 12
  Komora zamrażania ............................ 13

  Maksymalna wydajność zamrażania
  Zamrażanie produktów spożywczych
  i przechowywanie mrożonek .............
  Zamrażanie świeżych produktów
  spożywczych .........................................
  Super zamrażanie ................................
  Odmrażanie mrożonek .......................
  Wyposażenie ........................................
  Wyłączanie urządzenia i wyłączanie
  na dłuższy czas ....................................
  Odmrażanie ..........................................
  Czyszczenie urządzenia .....................
  Zapachy .................................................
  Oświetlenie (LED) ................................
  Oszczędzanie energii ..........................
  Odgłosy pracy urządzenia .................
  Sami usuwamy drobne usterki ..........
  Serwis obsługi klienta .........................

  14
  14
  15
  16
  16
  17
  18
  18
  19
  20
  20
  21
  21
  22
  25 • Page 3

  pl
  plSpis tr eściplInstrukcjaobsługi

  Wskazówki
  bezpieczeństwa
  i wskazówki
  ostrzegawcze
  Przed pierwszym włączeniem
  urządzenia
  Proszę przeczytać starannie instrukcje
  użytkowania i montażu! Zawierają one
  ważne informacje na temat ustawienia,
  użytkowania i konserwacji urządzenia.
  Producent nie odpowiada za szkody
  wynikłe z nieprzestrzegania wskazówek
  i ostrzeżen podanych w instrukcji
  użytkowania. Proszę przechować
  instrukcję i wszystkie dokumenty
  do dalszego zastosowania lub dla
  ewentualnego kolejnego użytkownika
  urządzenia.

  Bezpieczeństwo techniczne
  Urządzenie zawiera niewielką ilość
  nieszkodliwego dla środowiska
  naturalnego, ale palnego czynnika
  chłodniczego R600a. Uważać, aby
  podczas transportowania i montażu nie
  doszło do uszkodzenia przewodów
  obiegu czynnika chłodniczego.
  Pryskający środek chłodniczy może
  spowodować zranienie oczu, albo się
  zapalić.
  W przypadku uszkodzenia


  otwarty ogień i źródła zapłonu trzymać
  z dala od urządzenia,  pomieszczenie, w którym stoi
  urządzenie, przewietrzyć kilka minut,
  wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
  z gniazdka sieciowego,
  zawiadomić autoryzowany serwis.
  Im więcej medium chłodzącego zawiera
  urządzenie, tym większe musi być
  pomieszczenie, w którym stoi
  urządzenie. W zbyt małym
  pomieszczeniu, w przypadku przecieku,
  może powstać zapalna mieszanina gazu
  z powietrzem.
  Pomieszczenie musi być tak duże, aby
  na każde 8 g medium chłodzącego
  w urządzeniu przypadał
  co najmniej 1 m³ pomieszczenia. Ilość
  medium chłodzącego, którą zawiera
  urządzenie, podana jest na tabliczce
  znamionowej we wnętrzu urządzenia.
  Jeżeli przewód zasilający zostanie
  uszkodzony, wtedy musi zostać
  wymieniony przez producenta,
  autoryzowany serwis lub przez
  uprawnionego do tego fachowca.
  Niewłaściwie przeprowadzony montaż
  lub naprawa może spowodować
  poważne niebezpieczeństwo zagrażające
  użytkownikowi.
  Naprawy może przeprowadzić tylko
  i wyłącznie producent, autoryzowany
  serwis lub uprawniony do tego
  fachowiec.
  Wolno używać tylko cześci oryginalnych
  urządzenia producenta. Producent
  gwarantuje, że tylko te cześci spełniają
  wymogi bezpieczeństwa.
  Przedłużacz przewodu zasilającego
  można nabyć tylko poprzez serwis.

  3 • Page 4

  pl
  Podczas użytkowania
  Do urządzenia nie wolno wkładać
  żadnych urządzeń elektrycznych
  (np.grzejników, elektrycznych
  kostkarek do lodu itp.).
  Niebezpieczeństwo eksplozji!
  Do czyszczenia i rozmrażania nie
  stosować nigdy urządzeń
  czyszczących strumieniem pary! Para
  może osadzić się na przewodach
  elektrycznych i spowodować zwarcie.
  Niebezpieczeństwo porażenia
  prądem!  Do usuwania warstwy szronu lub lodu
  nie wolno używać żadnych
  szpiczastych ani ostrych przedmiotów.
  W ten sposób można uszkodzić
  przewody medium chłodniczego.
  Pryskające medium chłodnicze może
  się zapalić lub spowodować zranienie
  oczu.  W urządzeniu nie wolno
  przechowywać żadnych produktów,
  które zawierają palne gazy aerozolowe
  (np. dozowniki w aerozolu) ani
  materiałów wybuchowych.
  Niebezpieczeństwo eksplozji!
  Nie stawać na cokole, wysuwanych
  szufladach i półkach ani na drzwiach
  urządzenia; nie używać ich jako
  podpórki.
  Do rozmrażania i czyszczenia
  urządzenia należy wyjąć wtyczkę z
  gniazdka sieciowego lub wyłączyć
  bezpiecznik. Przy wyjmowaniu wtyczki
  trzymać za obudowę wtyczki; nie
  ciągnąć za elektryczny przewód
  zasilający.

  4


  Wysokoprocentowe alkohole
  przechowywać tylko na stojąco
  w szczelnie zamkniętych butelkach.
  Elementów z tworzywa sztucznego
  i uszczelnienie drzwi nie zabrudzać
  olejem ani tłuszczem. W przeciwnym
  przypadku elementy z tworzywa
  sztucznego i uszczelnienie drzwi staną
  się porowate.
  Nie zasłaniać ani nie zastawiać
  otworów wlotu i wylotu powietrza.
  Urządzenie może być obsługiwane
  przez osoby (również dzieci)
  o ograniczonych zdolnościach
  fizycznych, czuciowych
  lub umysłowych albo
  nie posiadających odpowiedniego
  doświadczenia/wiedzy tylko pod stałą
  kontrolą osoby odpowiadającej
  za ich bezpieczeństwo
  lub po dokładnym pouczeniu
  w obsłudze urządzenia.
  W komorze zamrażania nie wolno
  przechowywać żadnych płynów
  w butelkach ani w puszkach
  (szczególnie napojów zawierających
  dwutlenek węgla). Butelki i puszki
  mogą pęknąć!
  Mrożonek nie wkładać do ust
  bezpośrednio po wyjęciu
  z zamrażalnika.
  Niebezpieczeństwo poparzenia lodem!
  Unikać dłuższego kontaktu dłoni
  z mrożonkami, lodem lub przewodami
  wyparki itp.
  Niebezpieczeństwo poparzenia lodem! • Page 5

  pl
  Dzieci w gospodarstwie
  domowym


  Opakowania ani jego części nie
  pozostawiać dzieciom do zabawy.
  Niebezpieczeństwo uduszenia
  składanym kartonem i folią!  Nie zezwalać dzieciom na zabawę
  urządzeniem!  Przy urządzeniach wyposażonych
  w zamek drzwiowy:
  klucz przechowywać w miejscach
  niedostępnych dla dzieci!

  Przepisy ogólne
  Urządzenie przeznaczone jest
  do chłodzenia i zamrażania produktów
  spożywczych,
  ■ do przygotowywania lodu.
  Urządzenie przeznaczone jest do użytku
  w prywatnym gospodarstwie domowym
  oraz lokalach mieszkalnych.
  Urządzenie nie powoduje zakłóceń fal
  radiowych zgodnie z normą Unii
  Europejskiej 2004/108/EC.
  Obieg medium chłodniczego jest
  sprawdzony pod względem szczelności.
  Urządzenie to spełnia warunki przepisów
  bezpieczeństwa dla urządzeń
  elektrycznych (EN 60335-2-24).


  Wskazówki dotyczące
  usuwania starego
  urządzenia
  i opakowania
  * Usuwanie opakowania
  Opakowanie chroni urządzenie przed
  uszkodzeniem w czasie transportu.
  Materiały zastosowane na opakowanie
  urządzenia są nieszkodliwe dla
  środowiska i nadają się do przeróbki
  wtórnej. Prosimy Państwa o pomoc:
  proszę usunąć opakowanie w sposób
  zgodny z zasadami ochrony środowiska
  lub oddać do przeróbki wtórnej.
  Aktualne informacje dotyczące usuwania
  odpadów można uzyskać w punkcie
  zakupu urządzenia albo w urzędzie
  miasta lub gminy.

  * Usuwanie starego
  urządzenia
  Stare urządzenia nie
  są bezwartościowym odpadem! Poprzez
  przeróbkę wtórną można odzyskać
  cenne surowce.  Niniejsze urządzenie oznaczone
  jest zgodnie z europejskimi
  przepisami 2002/96/EG
  o zużytych urządzeniach
  elektrycznych i elektronicznych
  (waste electrical and electronic
  equipment – WEEE). Przepisy
  te wytyczają ramowe warunki
  zwrotu i recyklingu zużytych
  urządzeń, ważne w całej Unii
  Europejskiej.

  5 • Page 6

  pl

  ã=Ostrzeżenie  Instrukcja montażu  Stare urządzenie uczynić niezdatnym
  do użycia  Wykaz punktów serwisowych
  Gwarancja
  Informacje odnośnie zużycia energii
  elektrycznej i odgłosów podczas
  pracy urządzenia

  1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
  2. Odciąć elektryczny przewód zasilający
  i usunąć wraz z wtyczką.
  3. Nie wyjmować półek i pojemników,
  aby utrudnić dzieciom wchodzenie
  do środka!
  4. Nie pozwalać dzieciom na zabawę
  zużytym urządzeniem.
  Niebezpieczeństwo uduszenia!
  Urządzenia chłodzące zawierają media
  chłodzące i gazy izolacyjne. Media
  chłodzące i gazy izolacyjne muszą być
  usunięte fachowo, zgodnie z zasadami
  ochrony środowiska. Proszę zwracać
  uwagę na to, aby nie uszkodzić
  przewodów urządzenia chłodzącego,
  aż do oddania go w odpowiednim
  punkcie zbioru zapewniającym usunięcie
  w sposób zgodny z przepisami
  o ochronie środowiska.

  Zakres dostawy
  Po rozpakowaniu proszę sprawdzić, czy
  jakaś część nie została uszkodzona
  podczas transportu.
  W razie reklamacji proszę zwrócić się
  do punktu zakupu lub do naszego
  serwisu.
  Dostawa składa się z następujących
  części:
  ■ Urządzenie do zabudowania
  ■ Wyposażenie (zależnie od modelu)  6

  Worek z materiałem montażowym
  Instrukcja obsługi  Zwracać uwagę
  na temperaturę
  pomieszczenia
  i dopływ powietrza
  Temperatura pomieszczenia
  Urządzenie jest skonstruowane dla
  określonej klasy klimatycznej.
  W zależności od klasy klimatycznej
  można eksploatować urządzenie
  w następujących zakresach temperatury
  pomieszczenia, w którym jest ustawione.
  Klasa klimatyczna umieszczona jest
  na tabliczce znamionowej, rysunek /.
  Klasa
  klimatyczna
  SN
  N
  ST
  T

  Dopuszczalna
  temperatura
  pomieszczenia
  +10 °C do 32
  +16 °C do 32
  +16 °C do 38
  +16 °C do 43

  °C
  °C
  °C
  °C

  Wskazówka
  Urządzenie jest w pełni sprawne
  w obrębie granic temperatury
  pomieszczenia danej klasy klimatycznej.
  Jeśli urządzenie klasy klimatycznej SN
  zostaje eksploatowane przy niższej
  temperaturze pomieszczenia, wtedy
  można wykluczyć wystąpienie uszkodzeń
  urządzenia do temperatury +5 °C. • Page 7

  pl
  Cyrkulacja powietrza
  Rysunek 1/26
  Dopływ i odpływ powietrza
  do i z agregatu zimna następuje tylko
  poprzez kratę wentylacyjną w cokole
  urządzenia. Dlatego w żadnym
  przypadku nie wolno przysłaniać ani
  zastawiać kraty wentylacyjnej.
  W przeciwnym wypadku agregat
  chłodzący musi pracować ze zwiększoną
  mocą, powodując wyższe zużycie energii
  elektrycznej.

  Miejsce ustawienia
  Urządzenie ustawić w suchym,
  przewietrzanym pomieszczeniu. Nie
  ustawiać bezpośrednio na słońcu ani
  w pobliżu źródeł ciepła, takich
  jak kuchenka, kaloryfery itp. Jeżeli
  nie da się uniknąć ustawienia w pobliżu
  źródła ciepła, należy zastosować
  odpowiednie płyty izolacyjne
  lub zachować następujące odległości
  minimalne:  Do kuchenek elektrycznych
  lub gazowych: 3 cm.
  Do pieca olejowego
  lub węglowego: 30 cm.

  Podłączenie
  urządzenia
  Po ustawieniu urządzenia odczekać
  co najmniej 1 godzinę, zanim urządzenie
  zostanie włączone. Podczas transportu
  może się zdarzyć, że olej zawarty
  w sprężarce przemieści się do systemu
  chłodzenia.
  Przed pierwszym uruchomieniem należy
  wymyć wnętrze urządzenia (patrz
  rozdział „Czyszczenie urządzenia“).

  Podłączenie elektryczne
  Gniazdko sieciowe musi znajdować się
  blisko urządzenia i musi być łatwo
  dostępne dla użytkownika również
  po ustawieniu urządzenia.
  Urządzenie spełnia warunki klasy
  ochronnej I. Urządzenie podłączać tylko
  do źródła prądu zmiennego 220–240 V/
  50 Hz poprzez gniazdko wtykowe
  z przewodem ochronnym, zamontowane
  w sposób zgodny z obowiązującymi
  przepisami. Gniazdko sieciowe musi być
  zabezpieczone bezpiecznikiem dla prądu
  10 do 16 A.
  Jeżeli urządzenie ma być eksploatowane
  w kraju pozaeuropejskim, należy
  sprawdzić, czy napięcie i rodzaj prądu
  jest zgodne z parametrami sieci
  elektrycznej na miejscu instalacji
  urządzenia. Dane te znajdują się
  na tabliczce znamionowej urządzenia,
  rysunek /

  7 • Page 8

  pl

  ã=Ostrzeżenie
  W żadnym wypadku nie podłączać
  urządzenia do elektronicznych „wtyczek
  oszczędnościowych“.
  Do eksploatacji naszych urządzeń
  można używać przetwornic
  o sinusoidalnym prądzie wyjściowym
  oraz przetwornic z regulacją napięcia
  taktowanych częstotliwością sieci.
  Przetwornice z regulacją napięcia
  taktowane częstotliwością sieci
  są używane przy instalacjach
  fotowoltaicznych podłączonych
  do publicznej sieci elektrycznej. Przy
  rozwiązaniach „wyspowych“, (np. statki
  lub chaty górskie względnie schroniska)
  z brakiem dostępu do bezpośredniego
  podłączenia do publicznej sieci
  elektrycznej, proszę używać przetwornic
  o sinusoidalnym prądzie wyjściowym.

  Opis urządzenia

  Proszę otworzyć ostatnią składaną
  kartkę z rysunkami. Niniejsza instrukcja
  obsługi przeznaczona jest dla wielu
  modeli.
  Wyposażenie modeli może się różnić.
  Odchylenia od wyposażenia
  i szczegółów przedstawionych
  na rysunkach są możliwe.

  8

  Rysunek 1
  A
  B
  C

  Komora chłodzenia
  Komora świeżości
  Komora zamrażania

  1-8
  9
  10

  Panele obsługi
  Przycisk włączanie/wyłączanie
  Półka szklana zamocowana
  na stałe
  Oświetlenie komory chłodzenia
  Szklana półka „EasyLift“
  Pojemnik na delikatesy
  Pojemnik na masło i ser
  Półka z wkładką na jajka
  Półka na drzwiach „EasyLift“
  Uchwyt na butelki
  Półka na duże butelki
  Oświetlenie komora świeżości
  Pojemnik świeżości
  Filtr wilgoci
  Pojemnik wilgotności
  Pojemnik na mrożonki (mały)
  Półka szklana
  Pojemnik na mrożonki (duży)
  Otwór wentylacyjny

  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26 • Page 9

  pl
  Panele obsługi
  Rysunek 2
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Przycisk „alarm“
  Służy do wyłączania
  dźwiękowego sygnału
  ostrzegawczego, patrz rozdział
  „Funkcja alarm“.
  Przycisk „super“ (komora
  zamrażania)
  Służy do włączania i wyłączania
  funkcji „super zamrażanie“.
  Przycisk nastawiania
  temperatury komory zamrażania
  Tym przyciskiem
  nastawia się temperaturę komory
  zamrażania.
  Wskaźnik temperatury komory
  zamrażania
  Liczby odpowiadają temperaturze
  nastawionej dla komory
  zamrażania w °C.
  Przycisk „super“ (komora
  chłodzenia)
  Służy do włączania i wyłączania
  funkcji „super chłodzenie“.
  Przycisk nastawiania
  temperatury komory chłodzenia
  Tym przyciskiem
  nastawia się temperaturę komory
  chłodzenia.
  Wskaźnik temperatury komory
  chłodzenia
  Liczby odpowiadają temperaturze
  nastawionej dla komory
  chłodzenia w °C.
  Wskaźnik pracy urządzenia
  Wskaźnik pracy urządzenia świeci
  się, gdy urządzenie jest włączone.

  Włączanie urządzenia
  Urządzenie włączyć przyciskiem
  włączanie/wyłączanie, rysunek 1/9.
  Poprzez naciśnięcie przycisku alarm,
  rysunek 2/1, wyłącza się dźwiękowy
  sygnał ostrzegawczy temperatury.
  Wskaźniki temperatury migają a przycisk
  alarm świeci się tak długo, aż wewnątrz
  urządzenia osiągnięte zostaną
  nastawione temperatury.
  Oświetlenie w komorze chłodzenia jest
  włączone przy otwartych drzwiach.
  Zalecamy następujące temperatury:
  ■ Komora chłodzenia: +4 °C
  ■ Komora świeżości: blisko 0 °C


  Komora zamrażania: -18 °C

  Wskazówki dotyczące pracy
  urządzenia
  Po włączeniu urządzenia może
  upłynąć parę godzin, zanim
  nastawione temperatury zostaną
  osiągnięte.
  Nie wkładać przedtem do urządzenia
  żadnych produktów spożywczych.
  Dzięki całkowicie automatycznemu
  systemowi No Frost w komorze
  zamrażania nie gromadzi się szron ani
  lód. Odmrażanie nie jest konieczne.  Czołowe ścianki urządzenia są
  częściowo lekko ogrzewane co
  zapobiega kondensacji wody
  w obszarze uszczelnienia drzwi.  Jeżeli po zamknięciu drzwi komory
  zamrażania te nie dają się natychmiast
  ponownie otworzyć, proszę poczekać
  chwilę, aż wyrówna się powstałe
  podciśnienie.

  9 • Page 10

  pl

  Nastawianie
  temperatury
  Rysunek 2

  Komora chłodzenia
  Temperaturę można nastawiać
  w zakresie od +2 °C do +8 °C.
  Nacisnąć przycisk nastawiania
  temperatury dla komory chłodzenia 6,
  aż do nastawienia żądanej temperatury
  komory chłodzenia.
  Ostatnia nastawiona wartość zostanie
  zapisana w pamięci. Na wskaźniku
  temperatury dla komory chłodzenia 7
  ukazuje się nastawiona temperatura.

  Komora świeżości
  Temperatura w komorze świeżości
  nastawiona jest fabrycznie na wartość
  bliską 0 °C i w miarę możliwości
  nie powinna być zmieniana.
  Jeżeli na przechowywanych produktach
  w komorze świeżości tworzy się szron,
  należy zmienić nastawienie na trochę
  wyższą temperaturę (cieplej). (Patrz
  rozdział „Usuwanie usterek we własnym
  zakresie“.)

  Komora zamrażania
  Temperaturę można nastawiać
  w zakresie od -16 °C do -24 °C.
  Przycisk nastawiania temperatury dla
  komory zamrażania 3 naciskać tak
  długo, aż do nastawienia żądanej
  temperatury komory zamrażania.
  Ostatnia nastawiona wartość zostanie
  zapisana w pamięci. Nastawiona
  temperatura ukazuje się na wskaźniku
  temperatury dla komory zamrażania 4.

  10

  Funkcje alarmu
  Rysunek 2

  Alarm drzwi
  Alarm drzwi włącza się, jeżeli jakieś drzwi
  urządzenia są otwarte dłużej niż jedną
  minutę. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
  wyłącza się, gdy drzwi zostaną
  zamknięte.

  Alarm temperatury
  Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
  temperatury włącza się, jeżeli w komorze
  zamrażania jest za ciepło i mrożonki
  zagrożone są zepsuciem.


  Przycisk alarm 1 miga: Mrożonki są
  lub były zagrożone rozmrożeniem.  Przycisk alarm 1 świeci się: Mrożonki
  nie są zagrożone.

  Wskazówka
  Lekko rozmrożonych i rozmrożonych
  produktów nie wolno ponownie
  zamrażać. Produkty można ponownie
  zamrozić po przygotowaniu (ugotowaniu
  lub upieczeniu) jako gotowe danie.
  Wtedy nie wykorzystywać maksymalnego
  dopuszczalnego okresu
  przechowywania.
  Alarm nie powinien wzbudzać Państwa
  niepokoju w następujących przypadkach:
  ■ przy włączaniu urządzenia,
  ■ po włożeniu większej ilości świeżych
  produktów,
  ■ jeżeli drzwi komory zamrażania są zbyt
  długo otwarte. • Page 11

  pl
  Wyłączanie alarmu
  Rysunek 2
  Nacisnąć przycisk alarm 1 w celu
  wyłączenia dźwiękowego sygnału
  ostrzegawczego.

  Pojemność użytkowa
  Dane dotyczące pojemności użytkowej
  można znaleźć w urządzeniu na tabliczce
  znamionowej. Rysunek /

  Całkowite wykorzystanie
  pojemności komory
  zamrażania
  W celu umieszczenia maksymalnej ilości
  mrożonek, można wyjąć wszystkie części
  wyposażenia. Produkty spożywcze
  można wtedy układać bezpośrednio na
  dnie oraz na półkach komory
  zamrażania.

  Komora chłodzenia
  Komora chłodzenia jest idealnym
  miejscem do przechowywania gotowych
  potraw, pieczywa i ciasta, konserw,
  skondensowanego mleka i twardych
  serów.

  Przestrzegać przy wkładaniu
  produktów


  Wyjmowanie części wyposażenia
  Wysunąć pojemnik na mrożonki
  do oporu, unieść z przodu do góry
  i wyjąć. Rysunek *
  Wskazówka
  Aby umożliwić włożenie pojemnika
  na mrożonki na wysuwane szyny, należy
  je najpierw wysunąć.  Proszę przechowywać świeże,
  nieuszkodzone produkty spożywcze.
  Dzięki temu dłużej zachowana
  zostanie jakość i świeżość produktów.
  Przy gotowych oraz porcjonowanych
  produktach przestrzegać daty
  ważności lub zużycia podanej przez
  producenta.
  Aby zachować aromat, kolor
  i świeżość produktów, proszę je
  wkładać dobrze zapakowane
  lub przykryte. Zapobiega to
  przeniesieniu się zapachów i smaków
  w komorze chłodzenia oraz
  przebarwieniom elementów
  z tworzywa sztucznego.
  Gorące potrawy i napoje schłodzić
  przed włożeniem do urządzenia.

  Wskazówka
  Proszę zwracać uwagę na to, aby
  produkty spożywcze nie dotykały tylnej
  ścianki. W przeciwnym wypadku utrudnia
  to swobodną cyrkulację powietrza we
  wnętrzu urządzenia.
  Produkty spożywcze lub opakowania
  mogą przymarznąć do tylnej ścianki.

  11 • Page 12

  pl
  Proszę zwracać uwagę
  na zróżnicowane strefy zimna
  w komorze chłodzenia
  Na skutek cyrkulacji powietrza
  w komorze chłodzenia powstają
  zróżnicowane strefy zimna:
  Najzimniejsze strefy znajdują się przy
  tylnej ściance urządzenia i w
  pojemnikach na delikatesy.
  Rysunek 3
  Najcieplejsza strefa znajduje się przy
  drzwiach u góry.
  Wskazówka
  W najcieplejszej strefie proszę
  przechowywać np. twardy ser i masło.
  W ten sposób ser rozwija swój aromat
  a masło daje się łatwo rozsmarować.

  Wskazówka
  Jeżeli funkcja „super chłodzenie“ jest
  włączona, odgłosy wydawane przez
  pracujące urządzenie mogą być
  głośniejsze.

  Komora świeżości
  Temperatura w komorze świeżości
  utrzymywana jest na poziomie bliskim
  0 °C. Niska temperatura i optymalna
  wilgotność powietrza stwarzają idealne
  warunki do przechowywania świeżych
  produktów spożywczych.
  Produkty spożywcze można
  przechowywać w komorze świeżości do
  trzech razy dłużej niż w normalnej strefie
  chłodzenia, utrzymując dłużej świeżość,
  właściowści odżywcze oraz smak.

  Super chłodzenie

  Pojemnik świeżości

  Po włączeniu funkcji „super chłodzenie“,
  komora chłodzenia będzie chłodzona
  przez 6 godzin tak mocno, jak tylko
  możliwe. Następnie urządzenie
  przełącza się automatycznie
  na nastawioną wcześniej temperaturę.

  Rysunek 1/20

  Funkcję „super chłodzenie“ włączać np.:


  przed włożeniem większej ilości
  produktów spożywczych.  do szybkiego chłodzenia napojów.

  Włączanie i wyłączanie
  Rysunek 2
  Nacisnąć przycisk „super“ komory
  chłodzenia 5.
  Przycisk świeci się, jeżeli funkcja „super
  chłodzenie“ jest włączona.

  12

  W pojemniku świeżości panuje
  temperatura bliska 0 °C i wilgotność
  powietrza około 50 %.
  Klimat ten zapewnia optymalne warunki
  do przechowywania ryb, mięsa, wędliny,
  sera i mleka.

  Pojemnik wilgotności
  Rysunek 1/22
  Pojemnik wilgotności przykryty jest
  specjalnym filtrem, który optymalnie
  reguluje zatrzymywanie wilgotności
  powietrza w pojemniku. Dzięki temu
  w pojemniku wilgotności panuje
  wilgotność powietrza do 95 % –
  w zależności od przechowywanych
  w nim produktów. Klimat ten zapewnia
  optymalne warunki do przechowywania
  owoców, sałat, warzyw, ziół lub grzybów. • Page 13

  pl
  Wskazówki
  ■ Owoce wrażliwe na działanie niskiej
  temperatury (np. ananasy, banany,
  papaja, owoce cytrusowe) oraz
  warzywa (np. oberżyna, ogórek,
  cukinia, papryka, pomidory oraz
  kartofle) powinny być przechowywane
  poza lodówką w temperaturze ok.
  +8 °C do +12 °C aby zachować
  idealną jakość oraz aromat.


  W pojemniku wilgotności może się
  wytwarzać skondensowana woda –
  w zależności od przechowywanej
  ilości oraz rodzaju produktów. Wytrzeć
  skondensowaną wodę suchą ścierką.

  Do przechowywania
  w komorze świeżości nadaje
  się:
  W pojemniku świeżości:
  Rysunek 1/20
  ryby, owoce morza, mięso, wędliny,
  produkty mleczne, gotowe potrawy
  W pojemniku wilgotności:


  Rysunek 1/22


  warzywa (np. marchew, szparagi,
  seler, por, buraki, grzyby, różnego
  rodzaj kapusty jak np. brokuła,
  kalafior, brukselka, kalarepa)
  sałaty (jak sałata polna, sałata lodowa,
  cykoria, sałata głowiasta)
  zioła (jak koper, pietruszka zielona,
  szczypiorek, bazylia)
  owoce (odporne na działanie zimna
  jak np. jabłka, brzoskwinie, owoce
  jagodowe, winogrona)

  Okres przechowywania
  (przy 0 °C)
  Zależnie od jakości
  wyjściowej
  świeże ryby, owoce
  morza
  drób, mięso (gotowane/
  pieczone)
  wołowina, wieprzowina,
  mięso jagnięce, wędliny
  (wędlina w plasterkach)
  ryby wędzone, brokuła
  sałata, koper włoski,
  morele, śliwki
  sery miękkie, jogurt,
  twaróg, maślanka,
  kalafior

  do 3 dni
  do 5 dni
  do 7 dni
  do 14 dni
  do 21 dni
  do 30 dni

  Komora zamrażania
  Używanie komory zamrażania
  Do przechowywania mrożonek.
  Do przygotowania lodu w kostkach.
  Do zamrażania produktów
  spożywczych.

  Wskazówka
  Proszę zwracać uwagę na to, aby drzwi
  komory zamrażania były zawsze
  zamknięte! Zamrożone produkty
  rozmrażają się przy otwartych drzwiach a
  w komorze zamrażania tworzy się dużo
  szronu. Poza tym prowadzi
  to do marnowania prądu na skutek zbyt
  dużego zużycia energii elektrycznej!

  13 • Page 14

  pl

  Maksymalna
  wydajność zamrażania
  Dane dotyczące maksymalnej
  wydajności zamrażania w ciągu
  24 godzin, podane są na tabliczce
  znamionowej. Rysunek /

  Warunki dla maksymalnej
  wydajności zamrażania


  Przed włożeniem świeżych produktów
  włączyć funkcję „super zamrażanie“
  (patrz rozdział „Super zamrażanie“).  Wyjmowanie części wyposażenia
  Proszę układać produkty spożywcze
  bezpośrednio na dnie oraz na półkach
  komory zamrażania.

  Wskazówka
  Otworów wentylacyjnych na tylnej
  ściance nie przysłaniać mrożonkami.
  Większe ilości świeżych produktów
  spożywczych zamrażać przede
  wszystkim na górnej półce. Tam
  zostaną one szczególnie szybko
  zamrożone, a więc również
  z zachowaniem wszelkich wartości
  odżywczych i smakowych.

  Zamrażanie produktów
  spożywczych
  i przechowywanie
  mrożonek
  Zakup mrożonek  Proszę zwracać uwagę na to, aby
  opakowanie nie było uszkodzone.
  Zwracać uwagę na datę przydatności
  do spożycia.  Temperatura w zamrażarce sklepowej
  powinna wynosić -18 °C lub niżej.  Mrożonki transportować do domu
  w izolowanej torbie i natychmiast
  przełożyć do komory zamrażania.

  Przestrzegać przy
  rozmieszczaniu
  Większe ilości świeżych produktów
  spożywczych zamrażać przede
  wszystkim na górnej półce. Tam
  zostaną szczególnie szybko
  zamrożone, a więc również
  z zachowaniem wszelkich wartości
  odżywczych i smakowych.
  Produkty układać płasko na półkach
  lub w pojemnikach na mrożonki.
  Wskazówka
  Zamrożone produkty nie powinny się
  stykać ze świeżymi produktami
  spożywczymi przeznaczonymi
  do zamrożenia. W razie potrzeby
  przełożyć zamrożone produkty
  innych pojemników na mrożonki.

  Przechowywanie mrożonek
  Pojemniki na mrożonki wsunąć aż
  do oporu, aby zapewnić niezakłóconą
  cyrkulację powietrza w urządzeniu.

  14 • Page 15

  pl

  Zamrażanie świeżych
  produktów
  spożywczych
  Do zamrażania używać tylko świeżych
  produktów dobrej jakości.
  Warzywa powinny być blanszowane
  przed zamrożeniem, aby zachowały
  wartości odżywcze, zapach oraz barwę.
  Oberżyny, papryka, cukinia oraz szparagi
  nie muszą być blanszowane.
  Literaturę na temat zamrażania oraz
  blanszowania można nabyć
  w księgarniach.
  Wskazówka
  Produkty spożywcze przeznaczone
  do zamrożenia nie powinny stykać się
  z już zamrożonymi produktami.
  Do zamrażania nadają się:
  Pieczywo, ryba oraz owoce morza,
  mięso, dziczyzna, drób, warzywa,
  owoce, zioła, jajka bez skorupki,
  produkty mleczne jak ser, masło
  i twaróg, gotowe potrawy i resztki
  potraw jak zupy, dania
  jednogarnkowe, gotowane mięso
  i ryby, potrawy z ziemniaków,
  zapiekanki oraz desery.
  Do zamrażania nie nadają się:
  Rodzaje warzyw, które można
  spożywać na surowo, jak sałaty
  liściaste lub rzodkiewka, jajka
  w skorupce, winogrona, całe jabłka,
  gruszki oraz brzoskwinie, jajka
  na twardo, jogurt, zsiadłe mleko,
  kwaśna śmietana, Crème fraîche
  (lekko ukwaszona śmietana,
  zawierająca około 35% tłuszczu) oraz
  majonez.

  Opakowanie mrożonek
  Produkty spożywcze przeznaczone do
  zamrożenia, należy szczelnie zapakować,
  aby nie straciły smaku i nie wyschnęły.
  1. Produkt przeznaczony do zamrożenia
  włożyć do odpowiedniego
  opakowania.
  2. Wycisnąć powietrze.
  3. Szczelnie zamknąć opakowanie.
  4. Zapisać na opakowaniu zawartość
  i datę zamrożenia.
  Na opakowania nadają się:
  Folie z tworzywa sztucznego, folie
  „wężowe“ z polietylenu, folie aluminiowe,
  pojemniki do zamrażania.
  Produkty te można nabyć w sklepach.
  Na opakowania nie nadają się:
  Papier pakowy, papier pergaminowy,
  celofan, worki na śmieci i używane
  reklamówki.
  Do zamknięcia opakowania nadają się:
  Okrągłe gumki, klipsy z tworzywa
  sztucznego, nici do wiązania, taśmy
  klejące odporne na działanie zimna itp.
  Woreczki foliowe i węże foliowe
  z polietylenu można zaspawać
  urządzeniem do spawania folii.

  Okres przechowywania
  mrożonek
  Okres przydatności do spożycia zależy
  od rodzaju produktu spożywczego.
  Przy temperaturze wynoszącej -18 °C:
  ■ ryby, wędliny, gotowe potrawy, ciasto
  i pieczywo:
  do 6 miesięcy
  ser żółty, drób, mięso:
  do 8 miesięcy
  warzywa i owoce:
  do 12 miesięcy

  15 • Page 16

  pl

  Super zamrażanie

  Odmrażanie mrożonek

  Produkty spożywcze należy możliwie
  szybko całkowicie zamrozić, aby
  zachowały witaminy, wartości odżywcze,
  swój wygląd i smak.
  Proszę na kilka godzin przed włożeniem
  nowych produktów włączyć funkcję
  „super zamrażanie“, aby nie dopuścić
  do niekorzystnego wzrostu temperatury.
  Na ogół wystarcza 4-6 godzin.

  Zależnie od rodzaju mrożonki i jej
  dalszego zastosowania, mamy
  do wyboru następujące możliwości
  rozmrażania:  w piekarniku elektrycznym z/bez
  wentylatora gorącego powietrza,

  Po włączeniu tej funkcji urządzenie
  pracuje bez przerwy a w komorze
  zamrażania uzyskiwana jest bardzo niska
  temperatura.
  Jeżeli ma być wykorzystana maksymalna
  wydajność zamrażania, wtedy trzeba
  włączyć funkcję „super zamrażanie“
  24 godziny przed włożeniem nowych
  produktów.
  Mniejsze ilości produktów spożywczych
  (do 2 kg) można zamrozić bez włączania
  funkcji „super zamrażanie“.  w kuchence mikrofalowej.

  Wskazówka
  Jeżeli funkcja „super zamrażanie“ jest
  włączona, odgłosy wydawane przez
  pracujące urządzenie mogą być
  głośniejsze.

  Włączanie i wyłączanie
  Rysunek 2
  Nacisnąć przycisk super dla komora
  zamrażania 2.
  Przycisk się świeci, jeżeli funkcja „super
  zamrażanie“ jest włączona.
  Funkcja „super zamrażanie“ wyłącza się
  automatycznie po upływie 2½ dni.

  16
  w temperaturze pomieszczenia,
  w chłodziarce,

  ã=Uwaga
  Lekko rozmrożonych i rozmrożonych
  produktów nie wolno ponownie
  zamrażać. Produkty można ponownie
  zamrozić po przygotowaniu (ugotowaniu
  lub upieczeniu) jako gotowe danie.
  Nie wykorzystywać całkowicie
  maksymalnego dopuszczalnego okresu
  przechowywania. • Page 17

  pl

  Wyposażenie
  (nie dla wszystkich modeli)

  Szklana półka „EasyLift“
  Rysunek 4
  Wysokość szklanej półki można zmieniać
  bez konieczności jej wyjmowania.
  W celu przesunięcia półki do góry należy
  pociągnąć prawą dźwignię. W celu
  przesunięcia półki na dół należy
  pociągnąć lewą dźwignię.
  Wskazówki
  ■ Zwracać uwagę na to, aby pociągać
  tylko jedną dźwignię.
  ■ Jeżeli obciążenie półki wynosi więcej
  niż 5 kg, wtedy zmiana jej wysokości
  nie będzie możliwa.

  Szklana półka, umocowana na
  stałe
  Rysunek 5
  W celu zmiany pozycji szklanej półki
  umocowanej na stałe, należy nacisnąć
  guziki na spodzie i wyjąć szklaną półkę
  z zamocowania. Przełożyć kołki.
  Ponownie założyć szklaną półkę
  i zamocować poprzez wciśnięcie.

  Półka na drzwiach „EasyLift“
  Rysunek 6
  Wysokość półek na drzwiach można
  zmieniać bez konieczności ich
  wyjmowania.
  Przyciski na dolnej stronie półki wcisnąć
  równocześnie do góry – wtedy półka
  daje się przesunąć na dół. Przy
  przesuwaniu do góry nie trzeba naciskać
  przycisków.

  Półka na butelki
  Rysunek 7
  W półce na butelki można bezpiecznie
  przechowywać butelki. Jeżeli półka
  na butelki nie jest potrzebna, wtedy
  można ją podwiesić pod szklaną półką.

  Foremka do lodu
  Rysunek 8
  1. Foremkę do lodu napełnić do ¾ wodą
  pitną i postawić w komorze
  zamrażania.
  2. Przymarzniętą foremkę do lodu
  uwolnić tylko tępym przedmiotem
  (trzonem łyżki).
  3. W celu wyjęcia kostek lodu
  przytrzymać foremkę do lodu krótko
  pod bieżącą wodą lub lekko wygiąć.

  Akumulatory zimna
  (jeżeli należy do zakresu dostawy, różna
  ilość)
  W przypadku awarii w dopływie prądu
  lub zakłóceń w pracy urządzenia,
  akumulatory zimna opóźniają
  rozmrożenie się przechowywanych
  mrożonek. Najdłuższy okres
  przechowywania uzyskuje się, gdy
  akumulatory zimna zostaną położone
  na najwyższej półce na produktach
  spożywczych.
  Akumulatory zimna można zastosować
  również do krótkotrwałego chłodzenia
  produktów spożywczych np. w torbachchłodziarkach.

  17 • Page 18

  pl

  Wyłączanie urządzenia
  i wyłączanie na dłuższy
  czas

  Odmrażanie

  Wyłączanie urządzenia

  Gdy urządzenie jest włączone wydzielają
  się skropliny lub tworzy się szron
  na tylnej ściance komory chłodzenia.
  W związku z tym, że tylna ścianka
  rozmraża się automatycznie, nie trzeba
  usuwać szronu lub skroplin wody.
  Skroplona woda spływa rynną
  na skropliny poprzez otwór odpływowy
  do zbiornika kondensatu, gdzie
  odparowuje.

  Rysunek 1
  Nacisnąć przycisk włączanie/
  wyłączanie 9.
  Sprężarka i oświetlenie wewnętrzne
  wyłączają się.

  Wyłączanie urządzenia
  na dłuższy czas
  Jeżeli urządzenie nie będzie używane
  przez dłuższy czas:
  1. Wyłączyć urządzenie.
  2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
  albo wyłączyć lub wykręcić
  bezpiecznik.
  3. Wymyć i wyczyścić urządzenie.
  4. Drzwiczki urządzenia pozostawić
  otwarte.

  18

  Komora chłodzenia oraz
  komora świeżości

  Wskazówka
  Rynnę na skropliny i otwór odpływowy
  utrzymywać w czystości, aby skroplona
  woda mogła odpływać bez przeszkód.
  Rysunek 9

  Komora zamrażania
  Dzięki zastosowaniu automatycznego
  systemu NoFrost w komorze zamrażania
  nie gromadzi się szron ani lód.
  Odmrażanie jest zbyteczne. • Page 19

  pl

  Czyszczenie
  urządzenia

  ã=Uwaga


  Nie wolno stosować żadnych środków
  czyszczących oraz rozpuszczalników
  zawierających piasek, związki chloru
  lub kwasy.  Nie wolno stosować żadnych
  szorujących ani drapiących gąbek.
  Metalowe powierzchnie mogą ulec
  korozji.  Półek i pojemników nie wolno nigdy
  myć w zmywarkach do naczyń. Części
  te mogą się zdeformować!

  Proszę postępować w następujący
  sposób:
  1. Przed przystąpieniem do czyszczenia
  wyłączyć urządzenie.
  2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
  albo wyłączyć lub wykręcić
  bezpiecznik.
  3. Wyjąć produkty spożywcze i ułożyć
  w chłodnym miejscu. Akumulatory
  zimna (jeżeli są) położyć
  na mrożonkach.
  4. Poczekać, aż warstwa szronu się
  rozmrozi.
  5. Wyczyścić urządzenie miękką ścierką
  używając letniej wody z dodatkiem
  małej ilości środka do mycia naczyń
  o neutralnym odczynie pH. Woda
  z płynem nie może się dostać
  do oświetlenia lub poprzez otwór
  odpływowy do zbiornika kondensatu.
  6. Uszczelnienie drzwi umyć tylko czystą
  wodą i wytrzeć dokładnie do sucha.
  7. Po umyciu: Ponownie podłączyć
  urządzenie do sieci elektrycznej
  i włączyć.
  8. Ponownie włożyć produkty spożywcze.

  Wskazówki
  ■ Rynnę na skropliny i otwór
  odpływowy, rysunek 9/B, należy
  czyścić regularnie pałeczkami
  kosmetycznymi, aby skroplona woda
  mogła swobodnie odpływać. Rynnę
  na skropliny, rysunek 9/A, można
  wyjąć do czyszczenia.
  ■ Ze względów technicznych proszę
  po czyszczeniu komory chłodzenia
  ponownie włożyć zatyczkę otworu
  odpływowego na miejsce.

  Wyposażenie
  Wszystkie elementy wyposażenia można
  wyjąć do czyszczenia.
  Wyjmowanie szklanej półki na drzwiach
  „EasyLift“
  Rysunek 4
  Szklaną półkę przesunąć całkiem
  do góry i wyjąć.
  Wyjmowanie półki na drzwiach
  „EasyLift“
  Rysunek 6
  Półkę na drzwiach przesunąć całkiem
  do góry i wyjąć.
  Wyjmowanie szklanej półki
  umocowanej na stałe
  Rysunek 5
  Nacisnąć guziki na spodzie i wyjąć
  z umocowania.
  Wyjmowanie pojemników na mrożonki
  Rysunek *
  Wysunąć pojemnik na mrożonki
  do oporu, unieść z przodu do góry
  i wyjąć.
  Wskazówka
  Przed włożeniem pojemnika na mrożonki
  na wysuwane szyny, należy je najpierw
  wysunąć.

  19 • Page 20

  pl
  Wyjmowanie pojemnika
  Rysunek ,
  Pojemnik przechylić do przodu i wyjąć.
  W celu ponownego włożenia pojemnika,
  ustawić go z przodu na wysuwanych
  szynach i wsunąć do urządzenia.
  Pojemnik zatrzaskuje się przy wsuwaniu
  do urządzenia.
  Wyjmowanie filtra wilgotności
  Rysunek 1/21
  Filtr wilgotności znajdujący się nad
  pojemnikiem wilgotności można wyjąć
  do czyszczenia. W tym celu wyjąć
  najpierw pojemnik wilgotności
  a następnie wyciągnąć filtr wilgotności.
  Zdjąć osłonę filtra, rysunek +, i wyjąć
  filtr. Wymyć w letniej wodzie, pozostawić
  do wyschnięcia a następnie ponownie
  zamontować.
  Demontaż wysuwanych szyn
  Rysunek .
  1. Wysunąć wysuwaną szynę.
  2. Blokadę przesunąć w kierunku
  wskazanym strzałką.
  3. Wysuwaną szynę zdjąć z tylnych
  trzpieni.
  4. Zsunąć wysuwaną szynę, przesunąć
  do tyłu ponad tylnym trzpieniem
  i wyczepić z blokady.

  Zapachy
  W przypadku wystąpienia
  nieprzyjemnych zapachów należy:
  1. Wyłączyć urządzenie przyciskiem
  włączanie/wyłączanie. Rysunek 1/9.
  2. Wyjąć z urządzenia wszystkie
  produkty spożywcze.
  3. Wymyć wnętrze urządzenia (patrz
  rozdział „Czyszczenie urządzenia“).
  4. Wyczyścić wszystkie opakowania.
  5. Szczelnie zapakować produkty
  spożywcze o intensywnym zapachu,
  aby zapobiec powstawaniu
  nieprzyjemnych zapachów.
  6. Ponownie włączyć urządzenie.
  7. Rozmieścić produkty spożywcze.
  8. Po upływie 24 godzin sprawdzić,
  czy ponownie powstał jakiś zapach.
  9. Wymienić filtr zapachów, rysunek -.
  Filtr zapachów znajduje się z tyłu
  za górnym pojemnikiem świeżości.
  Zapasowy filtr można nabyć poprzez
  serwis.

  Montaż wysuwanych szyn

  Oświetlenie (LED)

  1. Rozciągniętą wysuwaną szynę założyć
  na przedni trzpień.
  2. Wysuwaną szynę pociągnąć lekko
  do przodu, aż do zatrzasku.
  3. Wysuwaną szynę założyć na tylny
  trzpień.
  4. Blokadę przesunąć do tyłu.

  Urządzenie wyposażone jest
  w oświetlenie diodowe LED
  nie wymagające przeglądu
  ani konserwacji.
  Naprawę oświetlenia może
  przeprowadzić tylko i wyłącznie
  autoryzowany serwis lub uprawniony
  do tego fachowiec.

  20 • Page 21

  pl

  Oszczędzanie energii
  Urządzenie ustawić w suchym,
  przewietrzanym pomieszczeniu! Nie
  ustawiać urządzenia bezpośrednio
  na słońcu ani w pobliżu źródeł
  ciepła (np. kaloryfery, kuchenka).
  W razie potrzeby zastosować płytę
  izolacyjną.
  Gorące potrawy i napoje ochłodzić
  przed włożeniem do urządzenia.
  Mrożonki przeznaczone
  do odmrożenia włożyć do komory
  chłodzenia aby w ten sposób
  wykorzystać mrożonkę
  do ochłodzenia produktów
  spożywczych znajdujących się
  w komorze chłodzenia.
  Drzwi urządzenia otwierać na możliwie
  krótki okres czasu.
  Aby zapobiec szybkiemu ogrzaniu się
  produktów w przypadku ewentualnej
  awarii w dopływie prądu lub usterki,
  położyć akumulatory zimna
  bezpośrednio na produkty spożywcze
  na najwyższej półce.  Proszę zwracać uwagę na to, aby
  drzwi komory zamrażania były zawsze
  zamknięte.  Rozmieszczenie części wyposażenia
  nie ma żadnego wpływu na pobór
  energii urządzenia.  Od czasu do czasu czyścić otwory
  wentylacyjne odkurzaczem
  lub pędzlem, aby zapobiec
  nadmiernemu zużyciu energii
  elektrycznej.

  Odgłosy pracy
  urządzenia
  Normalne odgłosy
  Brzęczenie
  Silniki pracują (np. sprężarka,
  wentylator).
  Kipienie, bulgotanie lub szum
  Medium chłodzące przepływa
  w przewodach.
  Klikanie
  Silnik, przełącznik lub zawór
  magnetyczny włącza i wyłącza się.

  Zapobieganie powstawaniu
  hałasu
  Urządzenie stoi nierówno
  Proszę wypoziomować wnękę zabudowy
  za pomocą poziomnicy. Proszę
  wykorzystać przy tym odkręcane nóżki
  szafki, w której znajduje się wnęka
  do zabudowy lub zastosować podkładki.
  Pojemniki lub półki chwieją się albo
  blokują się
  Proszę sprawdzić ruchome elementy
  wyposażenia; ewentualnie włożyć je
  ponownie.
  Naczynia i pojemniki dotykają się
  Proszę trochę rozsunąć naczynia
  i pojemniki.

  21 • Page 22

  pl

  Sami usuwamy drobne usterki
  Przed wezwaniem serwisu:
  Proszę sprawdzić, czy mogą Państwo sami usunąć drobne usterki w oparciu
  o podane niżej wskazówki.
  Koszty udzielenia porady przez technika serwisowego ponosi użytkownik – także
  w okresie gwarancji!
  Zakłócenie

  Możliwa przyczyna

  Rzeczywista
  temperatura różni się
  znacznie
  od nastawienia.

  Środki zaradcze
  W niektórych przypadkach
  wystarczy wyłączyć urządzenie na
  5 minut.
  Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka,
  proszę sprawdzić po kilku
  godzinach, czy nastąpiła zmiana
  temperatury.
  Jeżeli temperatura jest za niska,
  proszę sprawdzić ponownie
  następnego dnia.

  Dno komory
  Zatkana rynna
  Wyczyścić rynnę na skropliny i otwór
  chłodzenia jest mokre. na skropliny lub otwór odpływowy, patrz rozdział
  odpływowy.
  „Czyszczenie urządzenia“.
  Rysunek 9
  W komorze chłodzenia Nastawiono zbyt niską Nastawić wyższą temperaturę.
  temperaturę.
  jest za zimno.
  Chłodziarka włącza się Zbyt często otwierano
  coraz częściej
  urządzenie.
  i pracuje coraz dłużej.
  Otwory wentylacyjne
  są zasłonięte.
  Urządzenie nie
  chłodzi.

  Urządzenie jest
  wyłączone.

  Oświetlenie
  Awaria w dopływie
  wewnętrzne nie działa. prądu.
  Wyświetlacz nie świeci
  Bezpiecznik jest
  się.
  wyłączony.
  Wtyczka nie jest
  prawidłowo włożona
  do gniazdka
  sieciowego.

  22

  Nie otwierać urządzenia
  niepotrzebnie.
  Usunąć przeszkody.
  Nacisnąć przycisk włączanie/
  wyłączanie.
  Sprawdzić, czy jest napięcie.
  Sprawdzić bezpiecznik.
  Sprawdzić, czy wtyczka jest
  prawidłowo włożona. • Page 23

  pl
  Zakłócenie

  Możliwa przyczyna

  Środki zaradcze

  Urządzenie
  nie chłodzi; świeci się
  wskaźnik temperatury
  oraz oświetlenie.

  Urządzenie znajduje
  się w trybie
  ekspozycyjnym.

  Trzymać naciśnięty przycisk alarm
  przez 10 sekund, rysunek 2/1,
  aż zabrzmi dźwiękowy sygnał
  potwierdzający.
  Sprawdzić po pewnym czasie,
  czy urządzenie chłodzi.

  Oświetlenie
  Oświetlenie diodowe
  wewnętrzne nie działa. LED jest uszkodzone.
  Urządzenie było zbyt
  długo otwarte.
  Oświetlenie wyłącza
  sie po upływie ok.
  10 minut.
  Wskaźnik temperatury Zbyt często otwierano
  komory chłodzenia
  urządzenie.
  miga. Rysunek 2/7
  Włożono zbyt dużą
  ilość produktów
  spożywczych.
  Otwory wentylacyjne
  są zasłonięte.
  Rozlega się
  dźwiękowy sygnał
  ostrzegawczy;
  wskaźnik temperatury
  miga.
  W komorze
  zamrażania jest
  za ciepło! Zagrożenie
  dla mrożonek.

  Patrz rozdział „Oświetlenie (LED)“.
  Po zamknięciu i otwarciu urządzenia
  oświetlenie jest ponownie włączone.

  Nie otwierać urządzenia
  niepotrzebnie.
  Przed włożeniem produktów
  spożywczych nacisnąć przycisk
  „super“.
  Usunąć przeszkody.

  Drzwi komory
  Patrz rozdział „Funkcja alarm“.
  zamrażania są otwarte.
  Włożono za dużą ilość
  świeżych produktów
  do zamrożenia.

  23 • Page 24

  pl
  Zakłócenie

  Możliwa przyczyna

  Środki zaradcze

  W komorze świeżości
  jest za ciepło
  lub za zimno.

  Nastawienie jest zbyt
  wysokie lub zbyt niskie
  (na przykład, gdy
  produkty w komorze
  świeżości zamarzają).

  Nastawienie temperatury w komorze
  świeżości można podwyższyć
  lub obniżyć o 2 zakresy, rysunek 2.
  Jeżeli temperatura komory
  chłodzenia jest nastawiona
  na zakres 4, wtedy w komorze
  świeżości panuje temperatura bliska
  0 °C.
  1. Naciskać przez 3 sekundy
  przycisk super komory
  chłodzenia 5 aż rozlegnie się
  dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
  Wskaźnik temperatury dla komory
  chłodzenia 7 miga.
  2. Zmienić nastawienie przyciskiem
  nastawiania temperatury dla
  komory chłodzenia 6.
  Zakres 2 – najzimniejsze
  nastawienie
  Zakres 8 – najcieplejsze
  nastawienie
  Po upływie jednej minuty
  nastawiona temeratura zostanie
  zapisana w pamięci.

  24 • Page 25

  pl

  Serwis obsługi klienta
  Adres i numer telefonu najbliższego
  punktu serwisu można znaleźć w książce
  telefonicznej lub w spisie punktów
  serwisowych, który dołączony jest
  do instrukcji. Proszę podać serwisowi
  numer urządzenia (E-Nr.) i numer
  seryjny (FD).
  Dane znajdują się na tabliczce
  znamionowej urządzenia. Rysunek /
  Poprzez podanie numeru urządzenia
  i numeru seryjnego zapobiega się
  niepotrzebnym jazdom. W ten sposób
  oszczędzicie Państwo związane z tym
  koszty dodatkowe.

  Zlecenie naprawy oraz pomoc
  w razie usterki
  Adresy serwisów wszystkich krajów
  znajdują się w załączonym spisie
  autoryzowanych serwisów.
  PL

  801 191 534

  25 • Page 26

  1-8
  freezer

  A

  alarm

  super

  -°C

  24 22 20 18 16

  cooler

  super

  -°C

  2 3 4 6 8

  0°C vitaFresh

  9
  10
  11
  12

  14
  15
  16

  13

  17
  18

  B

  19
  20
  21

  vitaFresh

  22

  23
  C

  24
  25

  26
  1

  8

  2 • Page 27

  3

  4

  1

  3

  2
  5

  6

  7 • Page 28

  8

  9

  *

  +

  ,

  - • Page 29

  .

  E - Nr
  FD - Nr

  / • Page 30

  9000485796

  pl (9304)

  9000485796

  Siemens-Elektrogeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
  Germany


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Siemens KI39FP70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Siemens KI39FP70 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Siemens KI39FP70

Siemens KI39FP70 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch - 115 seiten

Siemens KI39FP70 Bedienungsanleitung - Portugiesisch, Spanisch, Türkisch - 99 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info