752574
128
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/130
Nächste Seite
SK 129
O možnostiach
likvidácie
opotrebovaného
výrobku sa môžete
informovať na Vašej obecnej
alebo mestskej správe.
Ak výrobok doslúžil, v
záujme ochrany
životného prostredia ho
neodhoďte do
domového odpadu, ale
odovzdajte na odbornú likvidáciu.
Informácie o zberných miestach a
ich otváracích hodinách získate na
Vašej príslušnej správe.
PZáruka
Tento výrobok bol dôkladne
vyrobený podľa prísnych
akostných smerníc a pred
dodaním svedomito testovaný. V
prípade nedostatkov tohto výrobku
Vám prináležia zákonné práva
voči predajcovi produktu. Tieto
zákonné práva nie sú našou nižšie
uvedenou zárukou obmedzené.
Na tento produkt poskytujeme
3-ročnú záruku od dátumu
nákupu. Záručná doba začína
plynúť dátumom kúpy. Starostlivo
si prosím uschovajte originálny
pokladničný lístok. Tento doklad je
potrebný ako dôkaz o kúpe.
128

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest IAN 317164 SUHL 2 A1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info