Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/88
Nächste Seite
81
SK
5. Uvedenie do pre-
vádzky
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
~Prístroj postavte na suchú, rovnú, nekĺ-
zavú a teplovzdornú podložku.
~Prístroj sa nesmie prevádzkovať v blíz-
kosti horľavých kvapalín a materiálov
alebo v priestoroch s nebezpečenstvom
výbuchu. Dodržiavajte vzdialenosť od
stien minimálne 30 cm.
UPOZORNENIE:
Počas prvej prevádzky
sa môže vyskytnúť mierny zápach a hluk. Toto
je spôsobené montážnymi prostriedkami na
výhrevných prvkoch a nie je to chyba
výrobku. Zabezpečte dostatočné vetranie.
Odstráňte všetok obalový materiál.
•Skontrolujte, či máte všetky diely a či
nie sú poškodené.
Pred prvým použitím prístroj
vyčistite (pozri „Čistenie a skladova-
nie“ na strane 82)!
1. Odstráňte z neho prípadné nálepky, ale
nie typový štítok na spodnej strane.
2. Regulátor teploty3 nastavte na „0“.
Kúrenie je teraz vypnu.
3. Zástrčku8 zastrčte dobre do zásuvky s
ochranným kontaktom, ktorá je dobre
prístupná a ktorej napätie zodpovedá
údaju na typovom štítku.
Červená svetelná kontrolka2 svieti.
4. Regulátor teploty
3
otočte na stupeň
MAX
.
Rozsvieti sa kontrolka teploty
4
a prístroj
sa začne zahrievať.
Prístroj nechajte približne 10 15minút
zapnutý.
5. Potom kúrenie zasa vypnite, a to tým,
že regulátor teploty3 otočíte na „0“.
6. Vytiahnite konektor8 a nechajte prístroj
vychladnúť.
7. Prístroj opäť vyčistite (pozri „Čistenie a
skladovanie“ na strane 82).
6. Obsluha
NEBEZPEČENSTVO poranenia
v dôsledku popálenia!
~Počas prevádzky sa kovové povrchy
veľmi zohrejú. Počas prevádzky prístro-
ja sa dotýkajte iba rukovätí a ovláda-
cích prvkov.
6.1 Príprava prístroja, zap-
nutie a vypnutie
1. Vyberte stanovište, ktoré je pevné,
rovné a nehorľavé. Prístroj musí byť pri-
tom od ostatných predmetov vo vzdiale-
nosti najmenej 50 cm.
2. Regulátor teploty3 nastavte na „0“.
Kúrenie je teraz vypnu.
3. Panvičky na raclette9 zvnútra zľahka
potrite olejom. Kamennú grilovaciu
platňu1 zľahka naolejujte na hornej
strane.
UPOZORNENIE: Použite na to kuchynskú
utierku, na ktorú ste kvapli trochu stolového
oleja.
4. Grilovaciu platňu1 položte na uchyte-
nia spodného dielu6. Dbajte na to,
aby grilovacia platňa1 správne dosa-
dala na uchytenia.
5. Zástrčku8 zastrčte dobre do zásuvky s
ochranným kontaktom, ktorá je dobre
prístupná a ktorej napätie zodpovedá
údaju na typovom štítku.
Červená svetelná kontrolka2 svieti.
6. Regulátor teploty3 otočte v smere hodi-
nových ručičiek na MAX.
Rozsvieti sa kontrolka teploty4 a prí-
stroj sa začne zahrievať.
Prístroj nechajte približne 10 minút
nahrievať.
Prístroj je teraz pripravený na používa-
nie.
__321565_B8.book Seite 81 Donnerstag, 19. September 2019 8:15 08
83

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Polnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,72 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info