Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/88
Nächste Seite
85
SK
11. Záruka spoločnosti
HOYER Handel GmbH
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
na tento prístroj sa vzťahuje záruka 3 roky
od dátumu kúpy. V prípade výskytu nedo-
statkov tohto výrobku máte voči predajcovi
výrobku zákonom stanovené práva. Tieto
zákonom stanovené práva nie sú obmedze-
né našimi nižšie uvedenými záručnými pod-
mienkami.
Záručné podmienky
Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy.
Originálny pokladničný blok si, prosím, uscho-
vajte. Tento blok slúži ako doklad o kúpe.
V prípade, že sa v priebehu troch rokov od dá-
tumu kúpy tohto výrobku vyskytne materiálová
alebo výrobná chyba, výrobok pre vás bez-
platne opravíme, vymeníme alebo vám vráti-
me kúpnu cenu – podľa nášho výberu. Toto
záručné plnenie predpokladá, že v rámci troj-
ročnej lehoty predložíte nefunkčný prístroj a
doklad o kúpe (pokladničný blok) a krátko pí-
somne popíšete, v čom spočíva nedostatok a
kedy sa vyskytol.
V prípade, že sa záruka vzťahuje na príslušnú
poruchu, obdržíte od nás opravený alebo
nový výrobok. Pri oprave alebo výmene výrob-
ku nezačína plynúť nová záručná doba.
Záručná doba a zákonná záruka
Záručná doba sa záručným plnením nepredl-
žuje. Toto sa vzťahuje aj na vymenené a
opravené diely. Prípadné poškodenia a ne-
dostatky existujúce už pri kúpe sa musia na-
hlásiť ihneď po vybalení. Prípadné opravy po
uplynutí záručnej doby budú spoplatnené.
Rozsah záruky
Prístroj bol starostlivo zhotovený podľa prís-
nych smerníc kvality a pred zaslaním bol dô-
kladne skontrolovaný.
Záručné plnenie sa vzťahuje na materiál a
navýrobné chyby.
Záruka sa nevzťahuje na namáhané
diely, ktoré sú vystavené normálne-
mu opotrebeniu, na poškodenia
krehkých dielov, napr. spínačov, ba-
térií, osvetľovacích prostriedkov ale-
bo iných dielov vyrobených zo skla.
Táto záruka zaniká, ak bol výrobok poškode-
ný alebo nebol používaný alebo udržiavaný
odborne. Pre správne používanie výrobku sa
musia presne dodržiavať všetky pokyny uve-
dené v návode na obsluhu. Účelom použitia
a konaniam, ktoré návod na obsluhu neod-
porúča alebo pred ktorými varuje, je potreb-
né sa bezpodmienečne vyhýbať.
Výrobok je určený výlučne na súkromné pou-
žitie a nie na komerčné účely. V prípade ne-
vhodného a neodborného, príp. násilného
zaobchádzania s prístrojom a zásahov, ktoré
neboli vykonané našim servisným centrom,
záruka zaniká.
Postup pri reklamácii
Pre rýchle spracovanie vašej žiadosti, prosím,
postupujte podľa nasledovných pokynov:
Pri všetkých otázkach majte pripravené
číslo výrobku IAN: 321565_1907 a
pokladničný blok ako doklad o kúpe.
Číslo artikla nájdete na typovom štítku,
ako rytinu, na titulnej stránke návodu
(vľavo dole) alebo ako nálepku na
zadnej alebo spodnej strane prístroja.
V prípade, že sa na prístroji vyskytli chy-
by vo funkcii alebo iné nedostatky, naj-
skôr telefonicky alebo e-mailom
kontaktujte nižšie uvedené servisné cen-
trum.
Výrobok, ktorý bol označený za ne-
funkčný, môžete následne spolu s dokla-
dom o kúpe (pokladničný blok) a
uvedením, v čom spočíva daný nedosta-
tok a kedy sa objavil, zaslať zdarma na
servisnú adresu, ktorá vám bola ozná-
mená.
__321565_B8.book Seite 85 Donnerstag, 19. September 2019 8:15 08
87

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Polnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,72 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info