752554
115
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/116
Nächste Seite
116 SK
Likvidácia
Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré
môžete odovzdať na miestnych recyklačných
zberných miestach.
Všímajte si prosím označenie obalových
materiálov pre triedenie odpadu, sú
označené skratkami (a) a číslami (b) s
nasledujúcim významom: 1 – 7: Plasty /
20 – 22: Papier a kartón / 80 – 98:
Spojené látky.
Výrobok a obalové materiály sú
recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre
lepšie spracovanie odpadu.
Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.
O možnostiach likvidácie opotrebovaného
výrobku sa môžete informovať na Vašej
obecnej alebo mestskej správe.
Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany
životného prostredia ho neodhoďte do
domového odpadu, ale odovzdajte na
odbornú likvidáciu. Informácie o zberných
miestach a ich otváracích hodinách získate
na Vašej príslušnej správe.
Záruka
Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych
akostných smerníc a pred dodaním svedomito
testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám
prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu.
Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou
zárukou obmedzené.
Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku
od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť
dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte
originálny pokladničný lístok. Tento doklad je
potrebný ako dôkaz o kúpe.
Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto
výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná
chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo
vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká,
ak bol produkt poškodený, neodborne používaný
alebo neodborne udržiavaný.
Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu
a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na
časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu
opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať
za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na
poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači,
akumulátorových batériach alebo častiach, ktoré sú
zhotovené zo skla.
115

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest IAN 326318 SMWC 700 B1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info