Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
IAN 295775
HANDHELD STEAM CLEANER SDR 1100 B2
HÅNDHOLDT DAMPRENSER
Betjeningsvejledning
HANDDAMPFREINIGER
Bedienungsanleitung
HANDSTOOMREINIGER
Gebruiksaanwijzing
NETTOYEUR VAPEUR À MAIN
Mode d'emploi
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDHELD STEAM CLEANER SDR 1100 B2

  HÅNDHOLDT DAMPRENSER

  NETTOYEUR VAPEUR À MAIN

  HANDSTOOMREINIGER

  HANDDAMPFREINIGER

  Betjeningsvejledning

  Gebruiksaanwijzing

  IAN 295775

  Mode d'emploi

  Bedienungsanleitung • Page 2

  Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.
  Avant de lire le mode d’emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec
  toutes les fonctions de l’appareil.
  Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het
  apparaat.
  Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
  Funktionen des Gerätes vertraut.

  DK
  FR / BE
  NL / BE
  DE / AT / CH

  Betjeningsvejledning
  Mode d’emploi
  Gebruiksaanwijzing
  Bedienungsanleitung

  Side 1
  Page 19
  Pagina 37
  Seite 55 • Page 3

  A

  B • Page 4

  Indholdsfortegnelse
  Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Ophavsret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Tilsigtet anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Advarsler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Sikkerhedsanvisninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  Pakkens indhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Beskrivelse af produktet/tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Betjening af produktet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Påfyldning/efterfyldning af vand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Ibrugtagning af produktet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Anvendelsesområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Påsætning/aftagning af tilbehørsdele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Børnesikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Opbevaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Afhjælpning af fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Bortskaffelse af produktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Bortskaffelse af emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Oplysninger om overensstemmelseserklæringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Garanti for Kompernass Handels GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Importør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  SDR 1100 B2

  DK │ 1 ■ • Page 5

  Indledning
  Tillykke med købet af dit nye produkt.
  Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette
  produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne betjeningsvejledning, så du altid kan finde den igen.
  Lad vejledningen følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

  Ophavsret
  Denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet.
  Kopiering eller eftertryk – også i uddrag – samt videregivelse af billederne –
  også i ændret tilstand – er kun tilladt med producentens skriftlige samtykke.

  Tilsigtet anvendelse
  Dette produkt er beregnet til at løsne snavs med vanddamp i private husholdninger,
  som f.eks. ...
  –– Glatte overflader: Arbejdsborde, fliser, kakler, vinduer, spejle
  –– Vanskeligt tilgængelige steder: Hjørner, fuger, persienner, toiletter,
  armaturer osv.
  –– Tekstiler: Gardiner, polstringer, tøj, bilsæder.
  Dette produkt er ikke beregnet:
  –– Til brug udendørs
  –– Til brug med andre væsker end vand
  –– Til brug inden for erhvervsmæssige eller industrielle områder.

  ADVARSEL
  Fare ved anvendelse der ikke er i overensstemmelse med det
  tilsigtede!
  Der kan være farer forbundet med produktet, hvis det anvendes til formål, det
  ikke er beregnet til.
  ►► Brug kun produktet til de formål, det er beregnet til.
  ►► Følg fremgangsmåderne, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

  ■ 2 │ DK

  SDR 1100 B2 • Page 6

  BEMÆRK
  ►► Der kan være farer forbundet med produktet, hvis det anvendes til formål,
  der ikke er i overensstemmelse med det tilsigtede. Brug kun produktet til
  formål, det er beregnet til. Følg fremgangsmåderne, som er beskrevet i
  denne betjeningsvejledning. Krav af en hvilken som helst art på grund af
  skader, som er opstået ved anvendelse der ikke er i overensstemmelse
  med det tilsigtede, forkert udførte reparationer, ikke-tilladte ændringer eller
  anvendelse af ikke-tilladte reservedele, er udelukkede. Brugeren bærer
  alene risikoen.

  Advarsler
  I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler:
  ADVARSEL
  En advarsel på dette faretrin angiver en mulig farlig situation.
  Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til personskader.
  ►► Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå, at personer kommer til
  skade.
  OBS
  En advarsel på dette faretrin angiver en mulig materiel skade.
  Hvis situationen ikke undgås, kan det føre til materielle skader.
  ►► Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå materielle skader.
  BEMÆRK
  ►► Et 'bemærk' henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at
  bruge produktet.

  SDR 1100 B2

  DK │ 3 ■ • Page 7

  Sikkerhedsanvisninger
  FARE FOR ELEKTRISK STØD
  ►► Slut kun produktet til en korrekt installeret stikkontakt med en
  spænding på 220–240 V ~ / 50 Hz.
  ►► Træk stikket ud af stikkontakten ved driftsfejl, og før du rengør produktet.
  ►► Træk altid ledningen ud af stikkontakten ved at holde på stikket og ikke ved at trække i selve ledningen.
  ►► Ledningen må aldrig knækkes eller klemmes og heller ikke
  lægges, så man kan træde på den eller snuble over den.
  ►► Få beskadigede stik eller ledninger udskiftet omgående af en
  autoriseret reparatør eller kundeservice, så farlige situationer
  undgås.
  ►► Sørg for, at ledningen ikke bliver våd eller fugtig under brug.
  Læg ledningen, så den ikke kan komme i klemme eller beskadiges.
  ►► Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal de
  udskiftes af kundeservice, så farlige situationer undgås.
  ►► Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder produktet med
  vand, skifter tilbehør eller rengør produktet.
  ►► Brug kun produktet i tørre rum - ikke udendørs.
  ►► Læg aldrig produktet ned i vand eller andre væsker!
  ►► Ret aldrig dampen direkte mod elektrisk udstyr eller installationer, som indeholder elektriske komponenter, som f.eks. det
  indvendige af ovnen.
  ►► Lad aldrig apparater, som frembringer varme, være uden
  opsyn! Træk altid stikket ud af stikkontakten efter brug, eller hvis arbejdet afbrydes. Produktet varmer op og danner
  damptryk, så længe stikket sidder i stikkontakten!
  ►► Brug kun produktet med tørre hænder, og hav altid sko på (gå
  ikke med bare fødder). Derved reduceres farlig strøm gennem
  kroppen i tilfælde af fejl.

  ■ 4 │ DK

  SDR 1100 B2 • Page 8

  FARE FOR ELEKTRISK STØD
  ►► Ret aldrig produktet mod genstande, som er følsomme over
  for fugt.
  ►► Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
  og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært
  i brugen af produktet og de farer, som kan være forbundet
  med det. Børn må ikke lege med produktet.
  ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!
  ►► Tag aldrig sikkerhedslåsen af, så længe der kommer damp
  ud af dampdysen!
  ►► Brug ikke produktet med tom beholder. Når vandet er brugt op,
  skal du trække strømstikket ud for at undgå overophedning.
  ►► Tilbehørsdelene bliver varme under brug! Der er fare for
  skoldning!
  ►► Lad først de anvendte tilbehørsdele køle af, før du tager dem af.
  ►► Brug kun originalt tilbehør til dette produkt. Andre dele er
  muligvis ikke sikre nok.
  ►► Produktet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet,
  hvis der er tydelige tegn på skader, eller hvis det er utæt.
  ►► Opbevar produktet uden for børns rækkevidde, når det er
  tændt eller køles af.
  ►► Brug handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, hvis
  du prøver at løsne sundhedsfarlige stoffer.
  ►► Ret aldrig dampstrålen mod mennesker eller dyr. Varm damp
  kan forårsage alvorlige skader!
  ADVARSEL! FARE FOR SKOLDNING!
  Dette symbol advarer mod udslippende damp.
  Overhold sikkerhedsanvisningerne!
  OBS! Varm overflade!
  SDR 1100 B2

  DK │ 5 ■ • Page 9

  OBS – MATERIELLE SKADER!
  ►► Kontrollér først på et sted, man ikke lægger mærke til, om
  materialet, der skal rengøres, er egnet til rengøring med
  damprenser, f.eks.:
  –– Lakeret træ eller læder kan bleges af damp.
  –– Ubehandlet træ kan svulme op.
  –– Beskyttende vokslag kan blive løsnet af damp.
  –– Plastik kan blive anløbent ved påvirkning fra damp.
  –– Blød plastik kan deformeres ved påvirkning fra damp.
  –– Kolde glas eller spejle kan springe, når de rammes af
  varm damp.
  ►► Hvis du vil rengøre vinduer, skal du først opvarme dem ved
  at sprøjte damp på et stort glasområde fra stor afstand og
  derefter gå tættere og tættere på.
  ►► Akryl, fløjl og silke reagerer følsomt på varm damp, og det
  gælder også for kunststoffibre.

  ■ 6 │ DK

  SDR 1100 B2 • Page 10

  Pakkens indhold
  Produktet leveres som standard med følgende dele:
  ▯▯ Damprenser
  ▯▯ Forlængerslange
  ▯▯ Forlængerdyse
  ▯▯ Vinkeldyse
  ▯▯ Polsterdyse
  ▯▯ Rundbørste
  ▯▯ Sikkerhedslås
  ▯▯ Afstrygerdel
  ▯▯ Tekstilovertræk
  ▯▯ Tragt
  ▯▯ Målebæger
  ▯▯ Betjeningsvejledning
  ♦♦ Tag alle produktets dele ud af emballagen, og fjern alt emballerings­
  materiale.
  ADVARSEL
  Fare for kvælning!
  ►► Emballagematerialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning.
  BEMÆRK
  ►► Kontrollér, at alle dele er med, og at de ikke har synlige skader.
  ►► Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af
  mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende
  dig til service-hotline (se kapitlet Service).

  SDR 1100 B2

  DK │ 7 ■ • Page 11

  Beskrivelse af produktet/tilbehør
  Damphåndtag
  2

  Kontakt til "børnesikring"

  3

  Vandbeholder

  4

  Rød kontrollampe

  5

  Grøn kontrollampe

  6

  Dampdyse

  7

  Påfyldningsåbning, vandbeholder

  8

  Sikkerhedslås

  9

  Forlængerslange

  10 Forlængerdyse
  11 Rundbørste
  12 Vinkeldyse
  13 Afstrygerdel
  14 Polsterdyse
  15 Tekstilovertræk
  16 Målebæger
  17 Tragt

  Tekniske data

  ■ 8 │ DK

  Netspænding

  220 - 240 V ~ (vekselstrøm) 50 Hz

  Nominel effekt

  950 - 1100 W

  Produktets kapslingsklasse

  IPX4

  Vandbeholderens kapacitet

  350 ml
  Med 250 ml påfyldt vand (MAX) kan der
  fremstilles damp i ca. 5 minutter.

  SDR 1100 B2 • Page 12

  Betjening af produktet
  ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!
  Bemærk følgende anvisninger, så problemløs drift og lang
  levetid for produktet kan garanteres:
  5 lyser.
  ►► Tryk først på damphåndtaget , når den grønne kontrollampe
  Ellers kan der samle sig varmt vand inde i produktet, som kan dryppe ud af
  dampdysen 6 eller sprøjte. Der er fare for skoldning.

  ►► Lad altid dampen komme ud af produktet, før det slukkes. Tryk på damphåndtaget , indtil der ikke længere kommer damp ud af dampdysen 6 .

  Påfyldning/efterfyldning af vand
  FARE FOR ELEKTRISK STØD
  ►► Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du kommer vand i vandbeholderen
  3 igen!
  OBS – MATERIELLE SKADER!
  ►► Hæld ikke tilsætningsstoffer eller rengøringsmidler i vandbeholderen 3 !
  ♦♦ Åbn sikkerhedslåsen 8 .
  BEMÆRK
  ►► Sikkerhedslåsen 8 kan kun åbnes, hvis alt vandet er tømt ud af vandbeholderen 3 .
  ►► Sørg for at fylde ca. 250 ml vand i produktets vandbeholder 3 .
  ♦♦ Fyld vandbeholderen 3 med vand gennem påfyldningsåbningen 7 .
  ♦♦ Brug det medfølgende målebæger 16 og tragten 17 hertil (se billedet).
  Fyld målebægeret 16 op til markeringslinjen med vand (ca. 250 ml).

  ♦♦ Luk sikkerhedslåsen 8 igen.

  SDR 1100 B2

  DK │ 9 ■ • Page 13

  Hvis der ikke er mere vand i vandbeholderen 3 , kommer der ikke damp ud ved
  aktivering af damphåndtaget . Vandet skal påfyldes på følgende måde:
  ♦♦ Tag stikket ud af stikkontakten.
  ♦♦ Vent ca. 10 sekunder.
  ♦♦ Åbn langsomt sikkerhedslåsen 8 , og vent nogle sekunder, indtil vanddampens
  hvislen er holdt op, før du åbner den helt.
  ♦♦ Fyld vandbeholderen 3 med vand igen.
  ♦♦ Luk sikkerhedslåsen 8 igen.
  Hvis postevandet, hvor du bor, er meget hårdt, anbefales det at blande vandet
  med destilleret vand. Ellers kalkes produktet hurtigere til, og dampdysen 6 kan
  stoppes til.
  Bland postevandet med destilleret vand iht. følgende tabel, så produktet kan
  fungere optimalt i længere tid.
  Vandets hårdhed

  Andel af destilleret vand
  i forhold til postevand

  meget blødt/blødt

  0

  middel

  1:1

  hårdt

  2:1

  meget hårdt

  3:1

  Du kan få oplysninger om vandets hårdhed hos dit lokale vandværk.

  ■ 10 │ DK

  SDR 1100 B2 • Page 14

  Ibrugtagning af produktet
  1) Sæt stikket i en stikkontakt. Den røde kontrollampe
  er forbindelse til strømnettet.

  4

  lyser og viser, at der

  2) Når produktet er klar til brug, lyser den grønne kontrollampe
  4 fortsætter med at lyse.
  røde kontrollampe

  5

  . Den

  BEMÆRK
  ►► Under opvarmningen kan der slippe damp ud af dampdysen 6 .
  3) Tryk damphåndtaget ned. Dampen slipper ud af dampdysen 6 . Når
  5 . Slip
  dampstødet bliver svagere, slukkes den grønne kontrollampe
  5 lyser igen.
  damphåndtaget , indtil den grønne kontrollampe
  BEMÆRK
  ►► Hvis der drypper vand ud af dampdysen 6 under drift, eller hvis dampen
  bliver svagere, skal damphåndtaget løsnes. Produktet skal først varme
  5 lyser igen.
  op igen. Vent, indtil den grønne kontrollampe
  ►► Damprenseren har en overophedningsbeskyttelse. Den slukkes automatisk
  ved overophedning (f.eks. på grund af tom vandbeholder). Hvis dette er
  tilfældet, tages strømstikket ud, og vandbeholderen 3 fyldes med vand.
  ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!
  ►► Hvis du stiller det tændte produkt fra dig i længere tid, kan der slippe damp
  ud, selv om der ikke trykkes på damphåndtaget !

  Anvendelsesområder
  Til rengøring kan du anvende dampen direkte fra dampdysen 6 eller sætte en
  dyse på.
  ■■ Brug ikke dyse, hvis du vil rengøre toilet og vaskekumme, armaturer og afløb,
  vinduer, møbelstoffer, vinduesskodder eller spejle. Efter rengøring kan du let
  fjerne vandet sammen med det løsnede snavs fra de glatte overflader med
  afstrygeren 13 .
  BEMÆRK
  ►► Jo tættere dampdysen 6 er på overfladen, der skal rengøres, desto bedre
  bliver resultatet. Damptrykket og -temperaturen er højest på det sted, hvor
  dampen forlader dampdysen 6 .
  ►► Snavs, der sidder meget godt fast, skal først blødes op med vand.
  ■■ Brug vinkeldysen 12 til vanskelige hjørner eller fuger eller svært tilgængelige
  steder.
  ■■ Brug rundbørsten 11 til snavs, der sidder meget godt fast, for eksempel på
  fælge.

  SDR 1100 B2

  DK │ 11 ■ • Page 15

  Påsætning/aftagning af tilbehørsdele
  ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!
  ►► Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du sætter en tilbehørsdel på eller
  tager den af.
  ►► Vent, indtil produktet er kølet af, inden du sætter en tilbehørsdel på eller
  tager den af.
  ►► Vent, indtil al damp er sluppet ud, inden du sætter tilbehørsdele på eller
  tager dem af.

  Forlængerslange
  ♦♦ Sæt forlængerslangen 9 på dampdysen indtil stop 6 , og sørg for, at
  markeringslinjen på forlængerslangen 9 og markeringslinjerne på
  produktet står over for hinanden (se klap-ud-siden, figur A).
  ♦♦ Drej i urets retning, indtil begge markeringslinjer på forlængerslangen 9
  står på de to markeringslinjer på produktet. Forlængerslangen 9 blokeres
  i denne stilling (se klap-ud-siden figur B).
  BEMÆRK
  ►► Anordningen på produktet har et led, så tilbehørsdelen kan indstilles til
  den bedste anvendelsesposition. Dette er dog ikke muligt med forlængerslangen 9 .
  ■■ Forlængerslangen 9 tages af i omvendt rækkefølge.

  Forlængerdyse
  ♦♦ Sæt forlængerdysen 10 på dampdysen 6 indtil stop, og sørg for, at markeringslinjen på forlængerdysen 10 og de to markeringslinjer på produktet
  står over for hinanden (se klap-ud-siden figur A).
  ♦♦ Drej i urets retning, indtil de to markeringslinjer på forlængerdysen 10 er indstillet efter de to markeringslinjer på produktet. Forlængerdysen 10 blokeres
  i denne position (se klap-ud-siden figur B).
  BEMÆRK
  ►► Anordningen på produktet har et led, så tilbehørsdelen kan indstilles til den
  bedste anvendelsesposition. Dette er dog ikke muligt med forlængerdysen 10 .
  ■■ Forlængerdysen 10 tages af i omvendt rækkefølge.

  ■ 12 │ DK

  SDR 1100 B2 • Page 16

  Montering af afstrygeren
  ♦♦ Tag polsterdysen 14 , og sæt den på afstrygerdelen 13 med begge holdere
  først.
  ♦♦ Sæt polsterdysen 14 ind under afstrygerdelens 13 holder (se klap-ud-siden).

  Polsterdyse
  ♦♦ Sæt polsterdysen 14 på dampdysen 6 indtil stop, og sørg for, at markeringslinjen på polsterdysen 14 og markeringslinjerne på produktet sidder
  over for hinanden (se klap-ud-siden figur A).
  ♦♦ Drej i urets retning, indtil de to markeringslinjer på polsterdysen 14 er
  justeret efter de to markeringslinjer på produktet. Polsterdysen 14 blokeres
  i denne position (se klap-ud-siden figur B).
  ■■ Til brug sammen med polsterdysen 14 medfølger der et tekstilovertræk 15 .
  Det kan anvendes til rengøring af følsomme overflader som f.eks. sofaer
  og lænestole.
  BEMÆRK
  ►► Anordningen på produktet har et led, så tilbehørsdelen kan indstilles til den
  bedste anvendelsesposition. Dette er dog ikke muligt med polsterdysen 14 .
  ■■ Polsterdysen 14 tages af i omvendt rækkefølge.

  Vinkeldyse og rundbørste
  ■■ De to tilbehørsdele kan både fastgøres på forlængerdysen 10 og på forlængerslangen 9 eller direkte på dampdysen 6 .
  ♦♦ Sæt tilbehørsdelen på sekskanten.
  BEMÆRK
  ►► Anordningen på produktet har et led, så tilbehørsdelen kan indstilles til den
  bedste anvendelsesposition.
  ►► Tilbehørsdelen kan nu drejes til den ønskede stilling.

  Børnesikring
  Dette produkt er udstyret med en børnesikring 2 .
  ■■ For at aktivere børnesikringen 2 skal du trykke på kontakten "Børnesikring"
  2 med symbolet
  . Damphåndtaget kan nu ikke længere trykkes ned.
  ■■ For at deaktivere børnesikringen 2 skal du trykke på kontakten "Børnesikring" 2 med symbolet
  . Damphåndtaget kan nu betjenes igen.

  SDR 1100 B2

  DK │ 13 ■ • Page 17

  Rengøring
  FARE FOR ELEKTRISK STØD
  ►► Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør produktet.
  ►►

   u må aldrig lægge produktet ned i vand eller holde det ind under
  D
  rindende vand under rengøringen.
  ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

  ►► Lad produktet køle af, inden du rengør det!
  OBS – MATERIELLE SKADER!
  ►► Brug ikke stærke, kemiske eller slibende rengøringsmidler! De kan angribe
  overfladen og give permanente skader!
  ♦♦ Træk stikket ud.
  ♦♦ Lad produktet køle af.
  ♦♦ Tøm vandbeholderen 3 .
  ♦♦ Rengør produktet og tilbehørsdelene med en fugtig klud. Hæld et mildt
  opvaskemiddel på kluden, hvis snavset sidder meget fast.
  ■■ Det aftagelige tekstilovertræk 15 kan rengøres som vist på vaskesymbolerne
  på etiketten, hvis snavset sidder meget fast:
  Tekstilovertrækket 15 kan maskinvaskes ved op til 60°C.
  Tekstilovertrækket 15 tåler ikke blegning.
  Tekstilovertrækket 15 må ikke tørres i tørretumbler.
  Tekstilovertrækket 15 må ikke stryges.

  Opbevaring
  ♦♦ Opbevar det rengjorte og tørre produkt på et rent og støvfrit sted.

  ■ 14 │ DK

  SDR 1100 B2 • Page 18

  Afhjælpning af fejl
  MULIG
  ÅRSAG

  PROBLEM

  MULIGE
  LØSNINGER

  Strømstikket er ikke
  sluttet til.

  Slut produktet til en
  stikkontakt.

  Produktet er beskadiget.

  Henvend dig til service.

  Vandbeholderen 3 er
  tom.

  Fyld vand i vandbeholderen 3 .

  Produktet er endnu ikke
  varmet op.

  Vent, indtil den grønne
  5 lyser.
  kontrollampe

  Den grønne kontrollam5 begynder at
  pe
  lyse og slukker så igen.

  Dette er ikke en fejl:
  Temperaturen har kortvarigt været for lav, og
  derefter er der varmet
  op igen.

  -

  Dampmængden bliver
  mindre.

  Temperaturen er for lav.

  Vent, indtil produktet er
  varmet op igen.

  Der drypper vand ud af
  dampdysen 6 .

  Temperaturen er for lav.

  Vent, indtil produktet er
  varmet op igen.

  Produktet fungerer ikke.

  Der dannes ikke damp.

  Bortskaffelse
  Bortskaffelse af produktet
  Bortskaf ikke produktet sammen med det almindelige husholdningsaffald. Dette produkt er underlagt det europæiske direktiv
  2012/19/EU.
  Bortskaf produktet via en godkendt bortskaffelsesvirksomhed eller den kommunale genbrugsplads. Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstilfælde til
  den lokale genbrugsplads.

  Bortskaffelse af emballage
  Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er
  valgt ud fra kriterier som miljøforligelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor
  genbruges.
  Aflevering af emballagen til genbrug sparer råstoffer og reducerer affaldsmængden. Bortskaf emballagematerialer, du ikke skal bruge mere, efter de lokalt
  gældende forskrifter.
  BEMÆRK
  ►► Opbevar den originale emballage i løbet af produktets garantiperiode, hvis
  det er muligt, så du kan pakke det ordentligt ind, hvis du skal gøre brug af
  garantien.

  SDR 1100 B2

  DK │ 15 ■ • Page 19

  Oplysninger om overensstemmelseserklæringen
  Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende
  krav og øvrige relevante forskrifter i det europæiske direktiv om
  elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU samt RoHS-direktivet 2011/65/EU. Den
  komplette, originale overensstemmelseserklæring kan rekvireres
  hos importøren.

  Garanti for Kompernass Handels GmbH
  Kære kunde
  På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved
  produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

  Garantibetingelser
  Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst din originale kvittering et sikkert sted. Dette dokument er nødvendigt for at kunne dokumentere købet.
  Hvis der inden for tre år fra købsdatoen for dette produkt opstår en materiale- eller
  fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller ombyttet
  gratis for dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt og købsbeviset (kvittering) afleveres inden for tre-års-fristen, og der gives en kort skriftlig
  beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.
  Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt
  retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

  Garantiperiode og juridiske mangelkrav
  Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også
  for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede
  fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen.
  Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

  Garantiens omfang
  Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet
  grundigt inden leveringen.
  Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage, og derfor kan betragtes som sliddele, eller
  for skader på skrøbelige dele, som f.eks. kontakter, batterier, bageforme eller
  dele som er lavet af glas.

  ■ 16 │ DK

  SDR 1100 B2 • Page 20

  Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af
  produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes.
  Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.
  Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og
  uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget
  af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

  Afvikling af garantisager
  For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående
  anvisninger:
  ■■ Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (f.eks.
  IAN 12345) klar som dokumentation for købet.
  ■■ Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet, som indgravering, på vejledningens forside (nederst til venstre) eller som et klæbemærke på bag- eller
  undersiden.
  ■■ Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte
  nedennævnte serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.
  ■■ Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til
  den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en
  beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.
  På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre håndbøger,
  produktvideoer og software.

  Service
  Service Danmark
  Tel.: 32 710005
  E-Mail: kompernass@lidl.dk
  IAN 295775

  Importør
  Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det
  nævnte servicested.
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  DE - 44867 BOCHUM
  TYSKLAND
  www.kompernass.com

  SDR 1100 B2

  DK │ 17 ■ • Page 21

  ■ 18 │ DK

  SDR 1100 B2 • Page 22

  Table des matières
  Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Droits d'auteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Utilisation conforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Avertissements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Consignes de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Matériel livré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Description de l'appareil / accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Caractéristiques techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Utilisation de l’appareil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Remplissage en eau/ appoint d’eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Mise en service de l'appareil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Domaines d'application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Installer/retirer l'embout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Sécurité enfant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  27
  29
  30
  30
  32

  Nettoyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Rangement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Dépannage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Mise au rebut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Mise au rebut de l'appareil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Élimination de l'emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Remarques relatives à la déclaration de conformité. . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Garantie de Kompernass Handels GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Service après-vente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Importateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  SDR 1100 B2

  FR│BE │ 19 ■ • Page 23

  Introduction
  Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.
  Ainsi, vous venez d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi
  fait partie de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la
  sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit
  que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus.
  Conservez soigneusement le présent mode d'emploi. Si vous cédez le produit
  à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

  Droits d'auteur
  Cette documentation est protégée par des droits d'auteur.
  Toute reproduction ou réimpression, même partielle, y compris la reproduction des
  illustrations, même modifiées, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

  Utilisation conforme
  Cet appareil est conçu pour dissoudre les salissures à la vapeur d’eau dans le
  cadre domestique, par exemple ...
  –– surfaces lisses : surfaces de travail, carreaux, fenêtres, miroirs
  –– zones difficilement accessibles : coins, joints, stores, W.-C., robinetterie, etc.
  –– textiles : rideaux, meubles capitonnés, vêtements, sièges de voiture.
  Cet appareil n’est pas conçu :
  –– pour utilisation à l’extérieur,
  –– pour une utilisation avec d’autres liquides que de l’eau
  –– pour utilisation dans un cadre commercial ou industriel.

  AVERTISSEMENT
  Danger résultant d'un usage non conforme !
  L'appareil peut présenter un danger en cas d'utilisation non conforme et / ou
  d'usage différent.
  ►► Utilisez l'appareil exclusivement de manière conforme à sa destination.
  ►► Respectez les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

  ■ 20 │ FR│BE

  SDR 1100 B2 • Page 24

  REMARQUE
  ►► Des dangers en cas d'utilisation non conforme et/ou d'usage différent
  peuvent émaner de l'appareil. Utiliser l'appareil exclusivement de manière
  conforme à sa destination. Respectez les procédures décrites dans ce
  mode d'emploi. Aucune réclamation ne sera prise en compte pour des
  dommages résultant d'une utilisation du matériel non conforme à la destination, de réparations effectuées incorrectement, de modification arbitraire,
  ou encore de l'utilisation de pièces de rechange non agréées. L'utilisateur
  assume seul la responsabilité des risques encourus.

  Avertissements
  Les avertissements suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :
  AVERTISSEMENT
  Un avertissement à ce niveau de danger indique une situation
  potentiellement dangereuse.
  Si la situation dangereuse ne peut être écartée, cela peut entraîner des
  blessures.
  ►► Les consignes de cet avertissement doivent être suivies pour éviter de
  blesser des personnes.
  ATTENTION
  Un avertissement de ce niveau de danger indique un risque
  de dégâts matériels.
  Si la situation dangereuse ne peut pas être écartée, elle risque d'entraîner
  des dégâts matériels.
  ►► Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être suivies pour
  éviter tous dégâts matériels.
  REMARQUE
  ►► Une remarque contient des informations supplémentaires facilitant le
  maniement de l'appareil.

  SDR 1100 B2

  FR│BE │ 21 ■ • Page 25

  Consignes de sécurité
  RISQUE D'ÉLECTROCUTION
  ►► Raccordez l’appareil uniquement sur une prise électrique
  installée en bonne et due forme avec une tension secteur de
  220–240 V ~ / 50 Hz.
  ►► En cas de dysfonctionnements et avant de nettoyer l’appareil, débranchez la fiche secteur de la prise électrique.
  ►► Retirez toujours la fiche secteur de la prise électrique, sans
  tirer sur le câble lui-même.
  ►► Évitez de plier ou de coincer le cordon d’alimentation et
  posez-le de manière à que personne ne puisse marcher ou
  trébucher dessus.
  ►► Faites immédiatement remplacer les fiches secteur ou les cordons d’alimentation endommagés par du personnel agréé
  ou par le service clientèle, pour éviter toute mise en danger.
  ►► Veillez à ce que le câble secteur ne soit pas mouillé ou
  humide pendant le fonctionnement. Acheminez-le de telle
  manière qu’il ne soit ni coincé ni endommagé.
  ►► Si l’appareil, le câble de raccordement ou la fiche secteur
  est endommagé, veuillez le/la faire remplacer par le service
  après-vente pour éviter toute mise en danger.
  ►► Débranchez préalablement la fiche de la prise électrique
  avant de verser de l’eau dans l’appareil, de le nettoyer ou
  de remplacer des pièces de rechange.
  ►► Utilisez l’appareil exclusivement dans des locaux secs, surtout pas à l’extérieur.
  ►► Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou dans d’autres
  liquides !
  ►► Ne jamais diriger la vapeur vers des appareils ou équipements électriques qui contiennent des composants électriques comme l’intérieur de fours.

  ■ 22 │ FR│BE

  SDR 1100 B2 • Page 26

  RISQUE D'ÉLECTROCUTION
  ►► Ne laissez jamais un appareil générant de la chaleur sans
  surveillance ! Après utilisation ou en cas d’interruptions du
  travail, débranchez toujours la fiche de la prise électrique.
  L’appareil chauffe et génère de la vapeur tant que la fiche
  est branchée dans la prise électrique !
  ►► Utilisez l'appareil seulement si vous avez les mains sèches
  et conservez vos chaussures (n'utilisez pas l'appareil si vous
  êtes pieds nus). Vous réduisez ainsi des courants dangereux
  pouvant traverser le corps en cas de panne.
  ►► Ne jamais diriger l'appareil vers des objets sensibles à
  l'humidité.
  ►► Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des
  capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
  un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions
  concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et
  qu'elles comprennent les dangers encourus. Ne pas laisser
  les enfants jouer avec l'appareil.
  AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !
  ►► Ne jamais retirer la fermeture de sécurité tant que de la
  vapeur s'échappe de la buse !
  ►► Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un réservoir vide.
  Lorsque la réserve d'eau est vide, débranchez le cordon d'alimentation, afin d'éviter la surchauffe.
  ►► Les accessoires sont brûlants pendant leur utilisation ! Il y a
  risque d'ébouillantage !
  ►► Laissez refroidir les accessoires utilisés avant de les démonter.
  ►► Utilisez exclusivement les accessoires d'origine du fabricant
  prévus pour cet appareil. Des pièces différentes peuvent ne
  pas êtresuffisamment fiables.
  ►► L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, si des détériorations évidentes sont visibles ou s'il n'est pas étanche.
  SDR 1100 B2

  FR│BE │ 23 ■ • Page 27

  AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !
  ►► L’appareil doit être tenu éloigné des enfants, lorsqu’il est
  allumé ou qu’il refroidit.
  ►► Portez des gants, des lunettes de protection et un masque
  de protection pour les voies respiratoires, si vous essayez de
  dissoudre des matières dangereuses pour la santé.
  ►► Ne dirigez jamais le jet de vapeur en direction des personnes ou des animaux. La vapeur brûlante peut provoquer
  de graves blessures.
  AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BRÛLURES !
  Ce symbole vous met en garde contre la sortie de
  vapeur. Respecter les consignes de sécurité !
  Attention! Surface chaude!
  ATTENTION - RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS !
  ►► Contrôlez à un endroit non visible si le matériau à nettoyer
  est compatible avec un nettoyeur vapeur, par exemple :
  –– un bois vernis ou du cuir peut ternir à l'usage de la vapeur.
  –– Risque de boursouflure sur un bois non protégé.
  –– Risque de dissolution par la vapeur de couches de protection en cire.
  –– Les matières plastiques peuvent se ramollir et couler sous
  l'effet de la vapeur.
  –– Risque de déformation sous l'effet de la vapeur de pièces
  en plastique souple.
  –– Risque d'éclatement de pièces en verre, de miroirs, etc.
  exposés à la vapeur chaude.
  ►► Pour le nettoyage d'une fenêtre : réchauffer la fenêtre en
  appliquant la vapeur d'abord à une distance plus grande,
  puis poursuivre l'application en se rapprochant progressivement de la fenêtre.
  ►► L'acrylique, le velours, la soie ainsi que les fibres synthétiques sont sensibles à la vapeur chaude.
  ■ 24 │ FR│BE

  SDR 1100 B2 • Page 28

  Matériel livré
  L'appareil est équipé par défaut des composants suivants :
  ▯▯ Nettoyeur à vapeur
  ▯▯ Rallonge flexible
  ▯▯ Lance
  ▯▯ Embout incurvé
  ▯▯ Embout meubles
  ▯▯ Brosse ronde
  ▯▯ Fermeture de sécurité
  ▯▯ Raclette
  ▯▯ Housse textile
  ▯▯ Entonnoir
  ▯▯ Gobelet gradué
  ▯▯ Mode d'emploi
  ♦♦ Enlevez toutes les pièces de l'appareil de l'emballage et retirez l'ensemble
  du matériau d'emballage.
  AVERTISSEMENT
  Risque d'étouffement !
  ►► Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés comme des jouets.
  Il y a risque d'étouffement.
  REMARQUE
  ►► Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
  ►► En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage
  défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service
  après-vente (cf. chapitre "Service après-vente").

  SDR 1100 B2

  FR│BE │ 25 ■ • Page 29

  Description de l'appareil / accessoires
  Levier à vapeur
  2

  Interrupteur "Sécurité enfant"

  3

  Réservoir à eau

  4

  Voyant de contrôle rouge

  5

  Voyant de contrôle vert

  6

  Buse à vapeur

  7

  Orifice de remplissage du réservoir à eau

  8

  Fermeture de sécurité

  9

  Rallonge flexible

  10 Lance
  11

  Brosse ronde

  12

  Embout incurvé

  13 Raclette
  14

  Embout meubles

  15

  Housse textile

  16

  Gobelet gradué

  17 Entonnoir

  Caractéristiques techniques
  Tension secteur

  220 - 240 V ~ (courant alternatif) 50 Hz

  Puissance nominale

  950 - 1100 W

  Type de protection de
  l'appareil

  IPX4

  Contenance du réservoir
  d'eau

  350 ml
  250 ml d'eau (MAX) pour env. 5 minutes de
  vapeur.

  ■ 26 │ FR│BE

  SDR 1100 B2 • Page 30

  Utilisation de l’appareil
  AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !
  Noter les recommandations suivantes pour garantir un
  fonctionnement sans incident et une longue durée de vie de
  l'appareil :
  ►► N'appuyer sur le levier à vapeur que lorsque le voyant de contrôle vert
  5 est allumé. Sinon, il y a risque d'accumulation d'eau chaude dans
  l'appareil avec égouttement ou pulvérisation par la buse à vapeur 6 .
  Il y a risque d'ébouillantage.
  ►► Avant d'arrêter l'appareil, toujours laisser sortir toute la vapeur de l'appareil. Appuyez sur le levier à vapeur , jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
  vapeur sortant de la buse à vapeur 6 .

  Remplissage en eau/ appoint d’eau
  RISQUE D'ÉLECTROCUTION
  ►► Toujours débrancher de la fiche secteur de la prise électrique avant de
  remplir le réservoir d'eau 3  !
  ATTENTION - RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS !
  ►► Ne mettre aucun additif ni produit détergent dans le réservoir d'eau 3  !
  ♦♦ Ouvrez la fermeture de sécurité 8 .
  REMARQUE
  ►► La fermeture de sécurité 8 peut uniquement être ouverte lorsque la vapeur
  a été entièrement évacuée du réservoir à eau 3 .
  ►► Veillez à remplir env. 250 ml d’eau dans le réservoir 3 de l’appareil.
  ♦♦ Remplissez l’eau par l’orifice de remplissage 7 du réservoir d’eau 3 .
  ♦♦ Utilisez pour cela le gobelet gradué 16 et l’entonnoir 17 (voir figure).
  Remplissez le gobelet gradué 16 jusqu’à la ligne marquée (env. 250 ml).

  ♦♦ Refermez la fermeture de sécurité 8 .

  SDR 1100 B2

  FR│BE │ 27 ■ • Page 31

  S'il n'y a plus d'eau dans le réservoir d'eau 3 , la vapeur ne sort pas de l'appareil lors de l'actionnement du levier à vapeur . Effectuez le remplissage d'eau
  comme suit :
  ♦♦ Débranchez la fiche secteur de la prise électrique.
  ♦♦ Attendez env. 10 secondes.
  ♦♦ Tournez lentement la fermeture de sécurité 8 et patientez quelques
  secondes avant l'ouverture complète jusqu'à ce que le sifflement de la
  vapeur d'eau s'arrête.
  ♦♦ Remplissez le réservoir 3 avec de l'eau.
  ♦♦ Refermez la fermeture de sécurité 8 .
  Si l'eau du robinet de votre domicile est trop dure, il est recommandé de mélanger
  celle-ci avec de l'eau distillée. Sinon il y a risque d'entartrage prématuré de l'appareil et de colmatage de la buse à vapeur 6 .
  Pour prolonger le fonctionnement optimal de l'appareil, mélanger l'eau du robinet
  avec de l'eau distillée selon les proportions indiquées dans le tableau.
  Dureté de l'eau

  Proportion eau distillée
  et eau du robinet

  très douce/douce

  0

  moyennement dure

  1:1

  dure

  2:1

  très dure

  3:1

  Vous pouvez vous renseigner sur la dureté de l'eau en consultant votre service
  des eaux local.

  ■ 28 │ FR│BE

  SDR 1100 B2 • Page 32

  Mise en service de l'appareil
  1) Branchez la fiche secteur dans une prise électrique.
  4 s'allume et signale la liaison au réseau
  Le voyant de contrôle rouge
  électrique.
  2) Dès que l'appareil est prêt à fonctionner, le témoin de contrôle vert
  4 reste allumé.
  s'allume. Le voyant de contrôle rouge

  5

  REMARQUE
  ►► Au cours de la mise en chauffe, de la vapeur peut toujours s'échapper de
  la buse à vapeur 6 .
  3) Appuyez le levier à vapeur vers le bas. La vapeur sort de la buse à
  5 vert
  vapeur 6 . Lorsque le jet de vapeur diminue, le voyant de contrôle
  s'éteint.
  5
  Relâchez le levier à vapeur jusqu'à ce que le voyant de contrôle vert
  s'allume à nouveau.
  REMARQUE
  ►► Si durant le fonctionnement de l'eau goutte de la buse à vapeur 6 ou si
  la vapeur diminue, relâchez le levier à vapeur . Il faut que l'appareil se
  5 se
  remette d'abord en chauffe. Attendre que le témoin lumineux vert
  rallume.
  ►► Le nettoyeur vapeur possède une protection anti-surchauffe. Elle s'enclenche automatiquement en cas de surchauffe (par ex. lorsque le réservoir
  d'eau est vide). Si c'est le cas, débranchez la fiche secteur et remplissez le
  réservoir d'eau 3 .
  AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !
  ►► Si l'appareil allumé reste inutilisé pendant un certain temps, il est possible
  que la vapeur s'échappe, même si le levier à vapeur n'est pas actionné !

  SDR 1100 B2

  FR│BE │ 29 ■ • Page 33

  Domaines d'application
  Le nettoyage peut être réalisé soit avec la vapeur sortant directement de la buse
  à vapeur 6 soit avec un embout.
  ■■ N'utilisez pas d'embout pour nettoyer des toilettes, un évier, des robinets, des
  écoulements, des fenêtres, du mobilier, des volets ou des miroirs.
  Il suffit de racler l'eau avec la saleté dissoute sur les surfaces lisses après le
  nettoyage à l'aide de la raclette 13 .
  REMARQUE
  ►► Plus la buse à vapeur 6 est proche de la surface à nettoyer, plus le résultat obtenu est meilleur. La pression et la température de la vapeur sont au
  niveau maximal directement à la sortie de la buse à vapeur 6 .
  ►► La saleté tenace doit d'abord tremper dans l'eau.
  ■■ Utiliser l'embout incurvé 12 pour les coins étroits, les jointures ou les endroits
  difficilement accessibles.
  ■■ Utiliser la brosse ronde 11 pour les salissures tenaces par ex. sur des jantes.

  Installer/retirer l'embout
  AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !
  ►► Avant de mettre en place ou d'enlever un embout, toujours débrancher la
  fiche secteur de la prise électrique.
  ►► Attendre que l'appareil ait refroidi avant de mettre en place ou d'enlever un
  embout.
  ►► Attendre que la vapeur se soit évacuée de l'appareil avant de mettre en
  place ou d'enlever un embout.

  Rallonge
  ♦♦ Glissez la rallonge flexible 9 jusqu'à la butée sur la buse à vapeur 6 , la
  ligne marquée sur la rallonge flexible 9 et les lignes marquées sur l'appareil doivent pointer les unes vers les autres (voir volet dépliant A).
  ♦♦ Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux
  lignes marquées sur la rallonge flexible 9 pointent vers les deux lignes
  marquées sur l'appareil. La rallonge flexible 9 reste bloquée dans cette
  position (voir volet dépliant figure B).
  REMARQUE
  ►► Le dispositif sur l'appareil est muni d'ne articulation de manière à ce que
  l'embout puisse être orienté vers la meilleure position possible. Cela n'est
  cependant pas possible avec la rallonge flexible 9 .
  ■■ Le démontage de la rallonge flexible 9 s'effectue en sens inverse.

  ■ 30 │ FR│BE

  SDR 1100 B2 • Page 34

  Lance
  ♦♦ Glissez la lance 10 jusqu'à la butée dans la buse à vapeur 6 , la ligne
  marquée doit pointer vers la lance 10 et les deux lignes marquées vers
  l'appareil (voir volet dépliant A).
  ♦♦ Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux
  lignes marquées sur la lance 10 soient alignées sur les deux lignes marquées de l'appareil. La lance 10 reste bloquée dans cette position
  (voir volet dépliant figure B).
  REMARQUE
  ►► Le dispositif sur l'appareil est munid'une articulation de manière à ce que
  l'embout puisse être orienté vers la meilleure position possible. Cela n'est
  cependant pas possible avec la lance 10 .
  ■■ Le retrait de la lance 10 se fait en sens inverse.

  Montage de la raclette
  ♦♦ Prenez l'embout meubles 14 et placez-le avec les deux fixations d'abord sur
  la raclette 13 .
  ♦♦ Appuyez sur l'embout meubles 14 sous la fixation de la raclette 13
  (voir volet dépliant).

  Embout meubles
  ♦♦ Glissez l'embout meubles 14 jusqu'à la butée sur la buse à vapeur 6 , la
  ligne marquée doit être orientée vers l'embout meubles 14 et les lignes
  marquées sur l'appareil doivent être orientées les unes vers les autres
  (voir volet dépliant figure A).
  ♦♦ Tournez celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les
  deux lignes marquées soient orientées vers l'embout meubles 14 sur les
  deux lignes marquées de l'appareil. L'embout meubles 14 reste bloquée
  dans cette position (voir volet dépliant B).
  ■■ Pour l’utilisation avec l’embout meubles 14 une housse textile 15 est jointe
  à la livraison. Celle-ci peut être utilisée pour nettoyer des surfaces fragiles
  comme par ex. les canapés et les fauteuils.
  REMARQUE
  ►► Le dispositif sur l'appareil est muni d'une articulation, afin que l'embout
  puisse être orienté vers la meilleure position possible. Cela n'est cependant
  pas possible avec l'embout meubles 14 .
  ■■ Le retrait de l'embout meubles 14 s'effectue en sens inverse.

  SDR 1100 B2

  FR│BE │ 31 ■ • Page 35

  Embout incurvé et brosse ronde
  ■■ Les deux embouts peuvent être tout aussi bien fixés sur la lance 10 que sur la
  rallonge flexible 9 ou bien directement sur la buse à vapeur 6 .
  ♦♦ Glissez l'embout respectif jusqu'à l'hexagone.
  REMARQUE
  ►► Le dispositif sur l'appareil est muni d'une articulation, afin que l'embout
  puisse être orienté vers la meilleure position possible.
  ►► L'embout respectif peut être tourné en position souhaitée.

  Sécurité enfant
  Cet appareil est équipé d'une sécurité enfant 2 .
  ■■ Pour activer la sécurité enfant 2 , appuyez sur l'interrupteur "Sécurité
  enfant" 2 avec le symbole . Le levier à vapeur ne peut maintenant
  plus être déplacé vers le bas.
  ■■ Pour désactiver la sécurité enfant 2 appuyez sur l'interrupteur "Sécurité
  enfant" 2 avec le symbole
  . Le levier à vapeur est alors de nouveau
  manœuvrable.

  Nettoyage
  RISQUE D'ÉLECTROCUTION
  ►► Avant de nettoyer l'appareil, retirez toujours la fiche secteur de la prise de
  courant.
  L ors du nettoyage, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le
  tenez pas sous l'eau courante.

  ►►

  AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !
  ►► Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer !
  ATTENTION - RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS !
  ►► N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs. Ceux-ci peuvent attaquer
  les surfaces de manière irréversible !
  ♦♦ Débranchez la fiche secteur.
  ♦♦ Laissez l'appareil refroidir.
  ♦♦ Videz le réservoir d'eau 3 .
  ♦♦ Nettoyez l'appareil et les accessoires à l'aide d'un chiffon humidifié. En cas
  de taches tenaces, mettez du produit vaisselle doux sur votre chiffon.

  ■ 32 │ FR│BE

  SDR 1100 B2 • Page 36

  ■■ La housse textile 15 amovible peut être nettoyée en cas de fortes salissures,
  conformément aux symboles de nettoyage figurant sur l’étiquette:
  La housse textile 15 peut être lavée en machine à 60 °C.
  Ne pas décolorer la housse textile 15 .
  Ne pas sécher la housse textile 15 dans le séchoir à
  tambour rotatif.
  Ne pas repasser la housse textile 15 .

  Rangement
  ♦♦ Rangez l'appareil nettoyé et sec dans un local propre et sans poussière.

  Dépannage
  PROBLÈME
  L'appareil ne fonctionne pas.

  CAUSE
  POSSIBLE

  SOLUTIONS
  POSSIBLES

  La fiche secteur n'est
  pas branchée.

  Branchez l'appareil sur
  une prise secteur.

  L'appareil est endommagé.

  Adressez-vous au service
  après-vente.

  Verser de l’eau dans le
  Réservoir d'eau 3 vide. réservoir 3
  Absence de vapeur.

  L'appareil n'a pas
  encore chauffé.

  Attendez que le témoin
  5 soit
  lumineux vert
  allumé.

  Le témoin lumineux
  5 s'allume
  vert
  puis s'éteint.

  Il n'y a aucun dérangement : la température
  a été brièvement trop
  basse et l'appareil a de
  nouveau chauffé.

  -

  Quantité de vapeur
  trop faible.

  Température trop basse.

  Attendre que l’appareil se
  réchauffe.

  Egouttement d'eau sur
  la buse 6 .

  Température trop basse.

  Attendre que l’appareil
  chauffe.

  SDR 1100 B2

  FR│BE │ 33 ■ • Page 37

  Mise au rebut
  Mise au rebut de l'appareil
  Ne jamais jeter l'appareil avec les ordures ménagères.
  Ce produit est assujetti à la directive européenne 2012/19/EU.
  Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets
  autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de
  recyclage.

  Élimination de l'emballage
  L'emballage protège l'appareil de tous dommages éventuels au cours du transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement et de recyclage permettant une élimination écologique.
  Le recyclage de l'emballage en filière de revalorisation permet d'économiser des
  matières premières et de réduire le volume de déchets. Veuillez éliminer les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.
  REMARQUE
  ►► Si possible, conservez l'emballage d'origine pendant la période de
  garantie de l'appareil, afin de pouvoir emballer ce dernier en bonne et due
  forme en cas de recours en garantie.

  Remarques relatives à la déclaration de
  conformité
  Cet appareil est en conformité avec les dispositions fondamentales
  et d’autres prescriptions de la directive 2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique, de la directive 2014/35/EU sur les
  basses tensions ainsi que de la directive RoHS 2011/65/EU.
  La déclaration de conformité originale complète est disponible
  auprès de l’importateur.

  ■ 34 │ FR│BE

  SDR 1100 B2 • Page 38

  Garantie de Kompernass Handels GmbH
  Chère cliente, cher client,
  Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d’achat. Si ce produit venait à
  présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit.
  Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

  Conditions de garantie
  La période de garantie débute à la date de l’achat. Veuillez bien conserver le
  ticket de caisse d’origine. Ce document servira de preuve d’achat.
  Si dans un délai de trois ans suivant la date d’achat de ce produit, un vice de
  matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé ou remplacé
  gratuitement par nos soins, selon notre choix. Cette prestation de garantie nécessite dans un délai de trois ans la présentation de l’appareil défectueux et du
  justificatif d’achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du
  moment de son apparition.
  Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un
  nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec
  la réparation ou l’échange du produit.

  Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés
  L’exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition
  s’applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et
  vices éventuellement déjà présents à l’achat doivent être signalés immédiatement
  après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie
  fera l’objet d’une facturation.

  Étendue de la garantie
  L’appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité
  strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.
  La prestation de garantie est valable pour des vices de matériel et de fabrication.
  Cette garantie ne s’étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure
  normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d’usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. connecteur, accu, moules ou pièces en verre.
  Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de
  manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d’utilisation
  doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des
  buts d’utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d’utilisation, ou
  dont vous êtes avertis doivent également être évités.
  Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage
  professionnel. La garantie est annulée en cas d’entretien incorrect et inapproprié,
  d’usage de la force et en cas d’intervention non réalisée par notre centre de
  service après-vente agréé.

  SDR 1100 B2

  FR│BE │ 35 ■ • Page 39

  Procédure en cas de garantie
  Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :
  ■■ Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la
  référence article (par ex. IAN 12345) en tant que justificatif de votre achat.
  ■■ Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique, une gravure, sur la
  page de garde de votre manuel d’utilisation (en bas à gauche) ou sous
  forme d’autocollant au dos ou sur le dessous.
  ■■ Si des erreurs de fonctionnement ou d’autres vices venaient à apparaître,
  veuillez d’abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous
  par téléphone ou par e-mail.
  ■■ Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux
  en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et
  quand il est survenu, sans devoir l’affranchir à l’adresse de service aprèsvente communiquée.
  Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger ce manuel ainsi que
  beaucoup d’autres, des vidéos produit et logiciels.

  Service après-vente
  Service France
  Tel.: 0800 919270
  E-Mail: kompernass@lidl.fr
  Service Belgique
  Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.be
  IAN 295775

  Importateur
  Veuillez tenir compte du fait que l’adresse suivante n’est pas une adresse de
  service après-vente. Veuillez d’abord contacter le service mentionné.
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  DE - 44867 BOCHUM
  ALLEMAGNE
  www.kompernass.com

  ■ 36 │ FR│BE

  SDR 1100 B2 • Page 40

  Inhoud
  Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Auteursrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Gebruik in overeenstemming met bestemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Inhoud van het pakket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Beschrijving van het apparaat / de accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Omgaan met het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Vullen met water/bijvullen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Apparaat in gebruik nemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toepassingsmogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opzetstukken plaatsen/verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kinderslot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  45
  47
  48
  48
  50

  Reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Opbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Apparaat afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  De verpakking afvoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Opmerkingen over de conformiteitsverklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Garantie van Kompernaß Handels GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Importeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  SDR 1100 B2

  NL│BE │ 37 ■ • Page 41

  Inleiding
  Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.
  U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing
  maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat
  u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Berg deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig op. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan
  een derde.

  Auteursrecht
  Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd.
  Elke vermenigvuldiging resp. elke reproductie, ook die van delen van het document, alsmede de weergave van de afbeeldingen, ook in gewijzigde toestand,
  is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

  Gebruik in overeenstemming met bestemming
  Dit apparaat is bestemd voor het losmaken van vuil met waterdamp in het privéhuishouden, bijvoorbeeld ...
  –– gladde oppervlakken: werkbladen, tegels, kachels, ramen, spiegels
  –– moeilijk bereikbare punten: hoeken, voegen, jaloezieën, WC, armaturen,
  enz.
  –– stoffen: gordijnen, kussens, kleding, autostoelen.
  Dit apparaat is niet bestemd:
  –– voor gebruik in de openlucht,
  –– voor gebruik in combinatie met andere vloeistoffen dan water
  –– en ook niet voor bedrijfsmatige of industriële doeleinden.

  WAARSCHUWING
  Gevaar door gebruik dat niet in overeenstemming is met de
  bestemming!
  Gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming en/of andersoortig
  gebruik kan gevaarlijk zijn.
  ►► Gebruik het apparaat uitsluitend conform de bestemming.
  ►► Volg de in deze gebruiksaanwijzing beschreven procedures op.

  ■ 38 │ NL│BE

  SDR 1100 B2 • Page 42

  OPMERKING
  ►► Gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming en/of andersoortig gebruik kan gevaarlijk zijn. Gebruik het apparaat uitsluitend in
  overeenstemming met de bestemming. Volg de in deze gebruiksaanwijzing
  beschreven procedures op. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid
  voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming, onvakkundige reparaties, veranderingen die ongeoorloofd zijn uitgevoerd of gebruik
  van reserve-onderdelen die niet zijn toegelaten. Het risico is uitsluitend voor
  de gebruiker.

  Waarschuwingen
  In de onderhavige gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen
  gebruikt:
  WAARSCHUWING
  Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een
  mogelijk gevaarlijke situatie.
  Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit letsel tot gevolg
  hebben.
  ►► Neem de aanwijzingen in deze waarschuwingen in acht om persoonlijk
  letsel te voorkomen.
  LET OP
  Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op
  mogelijke materiële schade.
  Als de situatie niet wordt vermeden, kan dit materiële schade tot gevolg
  hebben.
  ►► Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om materiële schade te
  voorkomen.
  OPMERKING
  ►► Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat
  vergemakkelijkt.

  SDR 1100 B2

  NL│BE │ 39 ■ • Page 43

  Veiligheidsvoorschriften
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
  ►► Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een netspanning van
  220–240 V ~ / 50 Hz.
  ►► Haal bij storing van het apparaat en voordat u het apparaat
  schoonmaakt de stekker uit het stopcontact.
  ►► Trek het snoer altijd aan de stekker uit het stopcontact, trek
  niet aan het snoer zelf.
  ►► Knik of plet het snoer niet en leidt het snoer zodanig dat
  niemand erop kan gaan staan of erover kan struikelen.
  ►► Laat beschadigde stekkers en snoeren onmiddellijk door
  geautoriseerd en vakkundig personeel of door de klantenservice vervangen, om risico’s te vermijden.
  ►► Let erop dat het snoer niet nat of vochtig wordt tijdens het
  gebruik van het apparaat. Leid het snoer zodanig dat het
  niet bekneld of beschadigd kan raken.
  ►► Laat het apparaat, het snoer of de stekker bij beschadiging
  door de klantendienst vervangen, om risico’s te vermijden.
  ►► Haal eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat met water vult, accessoires verwisselt of het apparaat schoonmaakt.
  ►► Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes, niet in de
  openlucht.
  ►► Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen!
  ►► Richt de stoom nooit direct op elektrische apparaten of op
  installaties met elektrische componenten, zoals bijvoorbeeld
  de binnenkant van ovens.
  ►► Laat een apparaat dat warmte produceert nooit zonder
  toezicht! Haal na gebruik of bij onderbreking van het werk
  altijd de stekker uit het stopcontact. Het apparaat wordt heet
  en produceert stoomdruk zolang de stekker in het stopcontact steekt!
  ■ 40 │ NL│BE

  SDR 1100 B2 • Page 44

  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
  ►► Gebruik het apparaat uitsluitend met droge handen en niet
  zonder schoenen (niet met blote voeten). Op die manier vermindert u bij storingen het gevaar voor elektrische schokken.
  ►► Richt het apparaat nooit op vochtgevoelige voorwerpen.
  ►► Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met
  verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of
  gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan
  of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
  ►► Verwijder nooit de dop met de veiligheidssluiting als er nog
  stoom uit de stoomsproeikop komt!
  ►► Gebruik het apparaat niet als het reservoir leeg is. Trek de
  stekker uit het stopcontact om oververhitting te voorkomen
  als het reservoir leeg is.
  ►► De accessoires worden tijdens gebruik heet! Er bestaat gevaar voor brandwonden!
  ►► Laat de gebruikte accessoires eerst afkoelen, voordat u
  deze verwijdert.
  ►► Gebruik uitsluitend de originele accessoires voor dit apparaat.
  Andere accessoires zijn daarvoor mogelijk niet veilig genoeg.
  ►► Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer het is gevallen, wanneer er duidelijk zichtbare beschadigingen zijn
  en wanneer het lekt.
  ►► Het apparaat moet uit de buurt van kinderen worden gehouden wanneer het ingeschakeld is of afkoelt.
  ►► Draag handschoenen, een veiligheidsbril en een mondkapje
  als u probeert stoffen te verwijderen die schadelijk voor de
  gezondheid zijn.
  ►► Richt de stoom nooit op mensen of dieren. Hete stoom kan
  aanzienlijke verwondingen veroorzaken!
  SDR 1100 B2

  NL│BE │ 41 ■ • Page 45

   AARSCHUWING! GEVAAR VOOR BRANDW
  WONDEN!
  Dit symbool waarschuwt voor ontsnappende
  stoom. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht!
  Let op! Heet oppervlak!
  LET OP - MATERIËLE SCHADE!
  ►► Controleer eerst op een onopvallende plek of het schoon te
  maken materiaal geschikt is om gereinigd te worden met een
  stoomreiniger, bijvoorbeeld:
  –– Gelakt hout of leer kan door stoom verbleken.
  –– Onbehandeld hout kan uitzetten.
  –– Beschermlagen van was kunnen door stoom worden
  opgelost.
  –– Kunststoffen kunnen door stoominwerking opzwellen.
  –– Zachte kunststoffen kunnen door stoominwerking vervormen.
  –– Koude oppervlakken van glas of spiegels kunnen barsten
  als ze in aanraking komen met hete stoom.
  ►► Wanneer u ramen wilt schoonmaken, moet u die eerst voorverwarmen, bijvoorbeeld door eerst op grotere afstand en
  daarna steeds iets dichterbij over grote oppervlakken stoom
  te sproeien.
  ►► Acryl, fluweel en zijde zijn gevoelig voor hete stoom, net als
  kunststofvezels.

  ■ 42 │ NL│BE

  SDR 1100 B2 • Page 46

  Inhoud van het pakket
  Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd:
  ▯▯ Stoomreiniger
  ▯▯ Verlengslang
  ▯▯ Verlengsproeikop
  ▯▯ Haakse sproeikop
  ▯▯ Kussensproeikop
  ▯▯ Ronde borstel
  ▯▯ Dop met veiligheidssluiting
  ▯▯ Wisseropzetstuk
  ▯▯ Textielovertrek
  ▯▯ Trechter
  ▯▯ Maatbeker
  ▯▯ Gebruiksaanwijzing
  ♦♦ Haal alle onderdelen van het apparaat uit de verpakking en verwijder
  alle verpakkingsmateriaal.
  WAARSCHUWING
  Verstikkingsgevaar!
  ►► Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed worden gebruikt.
  Er bestaat verstikkingsgevaar.
  OPMERKING
  ►► Controleer of het pakket compleet is en of er sprake is van zichtbare
  schade.
  ►► Neem contact op met de service-hotline (zie hoofdstuk Service) als het
  pakket niet compleet is, of indien er sprake is van schade door gebrekkige
  verpakking of transport.

  SDR 1100 B2

  NL│BE │ 43 ■ • Page 47

  Beschrijving van het apparaat / de accessoires
  Stoomhendel
  2

  Knop “Kinderslot”

  3

  Waterreservoir

  4

  Rood indicatielampje

  5

  Groen indicatielampje

  6

  Stoomsproeikop

  7

  Vulopening waterreservoir

  8

  Dop met veiligheidssluiting

  9

  Verlengslang

  10 Verlengsproeikop
  11

  Ronde borstel

  12

  Haakse sproeikop

  13 Wisseropzetstuk
  14 Kussensproeikop
  15 Textielovertrek
  16 Maatbeker
  17 Trechter

  Technische gegevens
  Netspanning

  220 - 240 V ~ (wisselstroom) 50 Hz

  Nominaal vermogen

  950 - 1100 W

  Beschermingsklasse van het
  apparaat

  IPX4

  Capaciteit van het waterreservoir

  350 ml
  Met 250 ml watervulling (MAX)
  kan ca. 5 minuten stoom worden
  geproduceerd.

  ■ 44 │ NL│BE

  SDR 1100 B2 • Page 48

  Omgaan met het apparaat
  WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
  Neem de volgende instructies in acht om een perfecte werking
  en een lange levensduur van het apparaat te garanderen:
  5
  ►► Druk pas op de stoomhendel als het groene indicatielampje
  brandt. Anders kan het in het apparaat tot een accumulatie van heet water
  komen, dat uit de sproeikop 6 druppelt of spuit. Er bestaat gevaar voor
  brandwonden.

  ►► Laat altijd alle stoom uit het apparaat ontsnappen voordat u het uitschakelt.
  Druk op de stoomhendel tot er geen stoom meer uit de stoomsproeikop 6
  komt.

  Vullen met water/bijvullen
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
  ►► Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u water bijvult in het
  waterreservoir 3 !
  LET OP - MATERIËLE SCHADE!
  ►► Doe geen toevoegingen of schoonmaakmiddelen in het waterreservoir 3 !
  ♦♦ Draai de dop met de veiligheidssluiting 8 open.
  OPMERKING
  ►► De veiligheidssluiting 8 kan alleen worden geopend als de stoom volledig uit
  het waterreservoir 3 is verwijderd.
  ►► Vul het waterreservoir 3 van het apparaat met ca. 250 ml water.
  ♦♦ Vul het waterreservoir 3 met water door de vulopening 7 .
  ♦♦ Gebruik hiervoor de meegeleverde maatbeker 16 en de trechter 17
  (zie afbeelding). Vul de maatbeker 16 tot aan de markeringslijn met water
  (ca. 250 ml).

  ♦♦ Draai de dop met de veiligheidssluiting 8 weer vast.

  SDR 1100 B2

  NL│BE │ 45 ■ • Page 49

  Als er geen water meer in het waterreservoir 3 is, komt er bij bediening van
  de stoomhendel geen stoom meer uit het apparaat. Water bijvullen gaat als
  volgt:
  ♦♦ Trek de stekker uit het stopcontact.
  ♦♦ Wacht ca. 10 seconden.
  ♦♦ Draai de dop met de veiligheidssluiting 8 langzaam omhoog en wacht een
  paar seconden voordat u deze volledig opent, tot het sissen van de stoom is
  opgehouden.
  ♦♦ Vul het waterreservoir 3 met water.
  ♦♦ Draai de dop met de veiligheidssluiting 8 weer vast.
  Als het leidingwater in uw woonplaats erg hard is, kunt u het leidingwater het
  beste mengen met gedestilleerd water. Anders kan het apparaat voortijdig
  verkalken en kan de stoomsproeikop 6 verstopt raken.
  Voor verlenging van de optimale werking van het apparaat mengt u het leidingwater met gedestilleerd water volgens de volgende tabel.
  Waterhardheid

  Aandeel gedestilleerd water
  bij leidingwater

  zeer zacht/zacht

  0

  gemiddeld

  1:1

  hard

  2:1

  zeer hard

  3:1

  De waterhardheid van uw leidingwater kunt u bij uw plaatselijke waterbedrijf
  opvragen.

  ■ 46 │ NL│BE

  SDR 1100 B2 • Page 50

  Apparaat in gebruik nemen
  1) Steek de stekker in een stopcontact.
  4 brandt en geeft aan dat er verbinding met
  Het rode indicatielampje
  het lichtnet is.
  2) Zodra het apparaat klaar is voor gebruik, brandt het groene indicatie5 . Het rode indicatielampje
  4 blijft branden.
  lampje
  OPMERKING
  ►► Er kan steeds weer stoom uit de stoomsproeikop 6 komen tijdens het
  opwarmen.
  3) Druk de stoomhendel omlaag. Er komt stoom uit de stoomsproeikop 6 .
  5.
  Wanneer de stoomstoot ophoudt, dooft het groene indicatielampje
  5 weer
  Laat de stoomhendel los tot het groene indicatielampje
  brandt.
  OPMERKING
  ►► Laat de stoomhendel los als er tijdens gebruik water uit de stoomsproeikop 6 drupt of als de stoomstoot ophoudt. Het apparaat moet eerst weer
  5 weer brandt.
  opwarmen. Wacht totdat het groene indicatielampje
  ►► De stoomreiniger heeft een oververhittingsbeveiliging. Bij oververhitting
  (bijv. door een leeg waterreservoir) wordt het automatisch uitgeschakeld.
  Als dit het geval is, haalt u de stekker uit het stopcontact en vult u het
  waterreservoir 3 .
  WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
  ►► Als u het apparaat langere tijd ingeschakeld neerzet, kan er stoom
  ontsnappen, ook al wordt de stoomhendel niet ingedrukt!

  SDR 1100 B2

  NL│BE │ 47 ■ • Page 51

  Toepassingsmogelijkheden
  Om te reinigen kunt u of de stoom direct uit de stoomsproeikop 6 gebruiken
  of een opzetstuk opzetten.
  ■■ Gebruik geen opzetstuk als u bijvoorbeeld toilet en wasbak, armaturen en
  afvoeren, ramen, meubelstoffen, luiken of spiegels wilt reinigen.
  U kunt het water met het losgemaakte vuil van gladde oppervlakken gewoon
  na het schoonmaken met het wisseropzetstuk 13 weghalen.
  OPMERKING
  ►► Hoe dichter de stoomsproeikop 6 bij het te reinigen oppervlak komt, hoe
  beter de werking is. De stoomdruk en stoomtemperatuur zijn meteen bij het
  verlaten van de stoomsproeikop 6 het hoogst.
  ►► Hardnekkig vuil moet eerst met water worden geweekt.
  ■■ Gebruik de haakse sproeikop 12 voor nauwe hoeken of voor voegen en
  moeilijk toegankelijke plekken.
  ■■ Gebruik de ronde borstel 11 voor hardnekkig vuil, bijvoorbeeld op velgen.

  Opzetstukken plaatsen/verwijderen
  WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
  ►► Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u een opzetstuk
  plaatst of verwijdert.
  ►► Wacht tot het apparaat afgekoeld is, voordat u een opzetstuk plaatst of
  verwijdert.
  ►► Wacht tot er geen stoom meer uit het apparaat komt, voordat u een opzetstuk plaatst of verwijdert.

  Verlengslang
  ♦♦ Schuif de verlengslang 9 tot aan de aanslag op de stoomsproeikop 6 .
  Daarbij moet de enkele markeringslijn op de verlengslang 9 op de dubbele
  markeringslijnen op het apparaat zijn uitgelijnd (zie uitvouwpagina, afbeelding A).
  ♦♦ Draai de verlengslang met de wijzers van de klok mee tot de dubbele
  markeringslijnen op de verlengslang 9 op de dubbele markeringslijnen van
  het apparaat zijn uitgelijnd. De verlengslang 9 blijft in deze positie geblokkeerd (zie uitvouwpagina, afbeelding B).
  OPMERKING
  ►► De constructie op het apparaat is scharnierend, zodat het opzetstuk in
  de beste positie voor gebruik kan worden uitgelijnd. Dit is echter met de
  verlengslang 9 niet mogelijk.
  ■■ Het verwijderen van de verlengslang 9 vindt in omgekeerde volgorde plaats.

  ■ 48 │ NL│BE

  SDR 1100 B2 • Page 52

  Verlengsproeikop
  ♦♦ Schuif de verlengsproeikop 10 tot aan de aanslag op de stoomsproeikop 6 .
  Daarbij moet de enkele markeringslijn op de verlengsproeikop 10 zijn uitgelijnd op de dubbele markeringslijnen op het apparaat (zie uitvouwpagina,
  afbeelding A).
  ♦♦ Draai de verlengsproeikop met de wijzers van de klok mee tot de dubbele
  markeringslijnen op verlengsproeikop 10 op de dubbele markeringslijnen
  van het apparaat zijn uitgelijnd. De verlengsproeikop 10 blijft in deze positie
  geblokkeerd (zie uitvouwpagina, afbeelding B).
  OPMERKING
  ►► De constructie op het apparaat is scharnierend, zodat het opzetstuk in
  de beste positie voor gebruik kan worden uitgelijnd. Dit is echter met de
  verlengsproeikop 10 niet mogelijk.
  ■■ Het verwijderen van de verlengsproeikop 10 vindt in omgekeerde volgorde
  plaats.

  Wisser monteren
  ♦♦ Neem de kussensproeikop 14 en bevestig deze eerst met de beide houders
  op het wisseropzetstuk 13 .
  ♦♦ Druk de kussensproeikop 14 onder de houder van het wisseropzetstuk 13
  (zie uitvouwpagina).

  Kussensproeikop
  ♦♦ Schuif de kussensproeikop 14 tot aan de aanslag op de stoomsproeikop 6 .
  Daarbij moet de enkele markeringslijn op de kussensproeikop 14 zijn uitgelijnd op de dubbele markeringslijnen op het apparaat (zie uitvouwpagina,
  afbeelding A).
  ♦♦ Draai de kussensproeikop met de wijzers van de klok mee tot de dubbele
  markeringslijnen op de kussensproeikop 14 op de dubbele markeringslijnen
  van het apparaat zijn uitgelijnd. De kussensproeikop 14 blijft in deze positie
  geblokkeerd (zie uitvouwpagina, afbeelding B).
  ■■ Voor gebruik met de kussensproeikop 14 wordt een textielovertrek 15
  meegeleverd. Deze kan worden gebruikt bij het reinigen van kwetsbare oppervlakken, bijv. banken en stoelen.
  OPMERKING
  ►► De constructie op het apparaat is scharnierend, zodat het opzetstuk in de
  beste positie voor gebruik kan worden uitgelijnd. Dit is echter met de kussensproeikop 14 niet mogelijk.
  ■■ Het verwijderen van de kussensproeikop 14 vindt in omgekeerde volgorde plaats.

  SDR 1100 B2

  NL│BE │ 49 ■ • Page 53

  Haakse sproeikop en ronde borstel
  ■■ De beide opzetstukken kunnen zowel op de verlengsproeikop 10 als op de
  verlengslang 9 worden bevestigd, of rechtstreeks op de stoomsproeikop 6 .
  ♦♦ Schuif het gewenste opzetstuk op de zeskant.
  OPMERKING
  ►► De constructie op het apparaat is scharnierend, zodat het opzetstuk in de
  beste positie voor gebruik kan worden uitgelijnd.
  ►► Het betreffende opzetstuk kan nu in de gewenste stand worden gedraaid.

  Kinderslot
  Dit apparaat is voorzien van een kinderslot 2 .
  ■■ Druk op de knop “Kinderslot” 2 met het symbool
  om het kinderslot 2 in
  te schakelen. De stoomhendel kan nu niet meer omlaag worden gedrukt.
  om het kinderslot 2
  ■■ Druk op de knop “Kinderslot” 2 met het symbool
  uit te schakelen. De stoomhendel kan nu weer worden gebruikt.

  Reinigen
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
  ►► Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
  reinigt.
   ompel het apparaat bij het schoonmaken in geen geval onder in
  D
  water en houd het niet onder stromend water.

  ►►

  WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
  ►► Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt!
  LET OP - MATERIËLE SCHADE!
  ►► Gebruik geen agressieve, schurende of chemische schoonmaakmiddelen.
  Deze kunnen het oppervlak onherstelbaar aantasten!
  ♦♦ Haal de stekker uit het stopcontact.
  ♦♦ Laat het apparaat afkoelen.
  ♦♦ Maak het waterreservoir 3 leeg.
  ♦♦ Reinig het apparaat en de accessoires met een vochtige doek. Doe bij
  hardnekkig vuil een mild afwasmiddel op het doek.

  ■ 50 │ NL│BE

  SDR 1100 B2 • Page 54

  ■■ De afneembare textielovertrek 15 kan bij sterkere vervuiling worden
  gereinigd volgens de reinigingssymbolen op het label:
  De textielovertrek 15 is tot 60 °C wasbaar in de
  wasmachine.
  De textielovertrek 15 niet bleken.
  De textielovertrek 15 mag niet in een droogtrommel
  worden gedroogd.
  De textielovertrek 15 niet strijken.

  Opbergen
  ♦♦ Bewaar het gereinigde en droge apparaat op een schone en stofvrije
  plaats.

  Problemen oplossen
  PROBLEEM
  Het apparaat werkt
  niet.

  Er wordt geen stoom
  geproduceerd.

  Het groene indicatie5 gaat
  lampje
  branden en gaat
  dan weer uit.

  MOGELIJKE
  OORZAAK

  MOGELIJKE
  OPLOSSINGEN

  De stekker zit niet in
  het stopcontact.

  Sluit het apparaat aan
  op een stopcontact.

  Het apparaat is
  beschadigd.

  Neem contact op met de
  klantenservice.

  Het waterreservoir 3
  is leeg.

  Vul het waterreservoir 3
  met water.

  Het apparaat is nog
  niet opgewarmd.

  Wacht totdat het groene
  5
  indicatielampje
  brandt.

  Dit is geen storing: de
  temperatuur is even te
  laag geworden en het
  water wordt weer verhit.

  -

  De hoeveelheid stoom De temperatuur is te
  wordt minder.
  laag.

  Wacht totdat het apparaat
  weer is opgewarmd.

  Er druppelt water
  uit de stoomsproeikop 6 .

  Wacht totdat het apparaat
  weer is opgewarmd.

  SDR 1100 B2

  De temperatuur is te
  laag.

  NL│BE │ 51 ■ • Page 55

  Afvoeren
  Apparaat afvoeren
  Gooi het apparaat in geen geval weg bij het gewone huisvuil.
  Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19/EU.
  Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem bij twijfel
  contact op met de verantwoordelijke instantie.

  De verpakking afvoeren
  De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van
  milieuvriendelijkheid en daarom recyclebaar.
  Het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop betekent een
  besparing op grondstoffen en zorgt voor minder afval. Voer niet meer benodigde
  verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.
  OPMERKING
  ►► Bewaar, indien mogelijk, de originele verpakking gedurende de garantieperiode van het apparaat, om het apparaat bij een garantiekwestie
  volgens de voorschriften te kunnen verpakken.

  Opmerkingen over de conformiteitsverklaring
  Dit apparaat voldoet met betrekking tot overeenstemming met
  de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften
  aan de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit
  2014/30/EU, de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de
  RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
  De volledige originele conformiteitsverklaring is te verkrijgen bij
  de importeur.

  ■ 52 │ NL│BE

  SDR 1100 B2 • Page 56

  Garantie van Kompernaß Handels GmbH
  Geachte klant,
  U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van
  ge­breken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het
  product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie
  niet beperkt.

  Garantievoorwaarden
  De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele
  kassabon. U hebt de bon nodig als bewijs van aankoop.
  Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of
  fabricagefout optreedt, wordt het product door ons – naar onze keuze – voor u
  kosteloos gerepareerd of vervangen. Voorwaarde voor deze garantie is dat binnen de termijn van drie jaar het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat
  en wanneer het is opgetreden.
  Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde
  product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het
  product begint er geen nieuwe garantieperiode.

  Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken
  De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor
  vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige
  schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

  Garantieomvang
  Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke
  zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.
  De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor
  productonderdelen die blootstaan aan normale slijtage en derhalve als aan
  slijtage onderhevige onderdelen kunnen worden aangemerkt, of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu’s, bakvormen of
  onderdelen die van glas zijn gemaakt.
  Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle
  in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd.
  Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.
  Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige
  doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van
  geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd,
  vervalt de garantie.

  SDR 1100 B2

  NL│BE │ 53 ■ • Page 57

  Afhandeling bij een garantiekwestie
  Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen
  in acht:
  ■■ Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN
  12345) als aankoopbewijs bij de hand.
  ■■ Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, in het product gegraveerd, op
  de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of als sticker op de
  achter- of onderkant van het product.
  ■■ Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst
  contract op met de hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch of via
  e-mail.
  ■■ Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het
  aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon)
  bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.
  Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handboeken,
  productvideo’s en software downloaden.

  Service
  Service Nederland
  Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.nl
  Service België
  Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.be
  IAN 295775

  Importeur
  Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het
  opgegeven serviceadres.
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  DE - 44867 BOCHUM
  DUITSLAND
  www.kompernass.com

  ■ 54 │ NL│BE

  SDR 1100 B2 • Page 58

  Inhaltsverzeichnis
  Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Urheberrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Bestimmungsgemäße Verwendung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Warnhinweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Lieferumfang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Gerätebeschreibung / Zubehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Technische Daten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Gerät bedienen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Wasser einfüllen / nachfüllen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gerät in Betrieb nehmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Anwendungsbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aufsätze aufsetzen / abnehmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kindersicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  63
  65
  65
  66
  68

  Reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Aufbewahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Fehlerbehebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Entsorgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Gerät entsorgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Verpackung entsorgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Hinweise zur Konformitätserklärung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Garantie der Kompernaß Handels GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  Importeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  SDR 1100 B2

  DE│AT│CH │ 55 ■ • Page 59

  Einleitung
  Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.
  Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise
  für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung
  des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie
  das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.
  Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen
  bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

  Urheberrecht
  Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.
  Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die
  Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

  Bestimmungsgemäße Verwendung
  Dieses Gerät ist vorgesehen zum Lösen von Verschmutzungen mit Wasserdampf
  im privaten häuslichen Bereich, zum Beispiel ...
  –– glatte Flächen: Arbeitsflächen, Fliesen, Kacheln, Fenster, Spiegel
  –– schwer zugängliche Bereiche: Ecken, Fugen, Jalousien, WC,
  Armaturen usw.
  –– Textilien: Vorhänge, Polster, Kleidungsstücke, Autositze.
  Dieses Gerät ist nicht vorgesehen:
  –– zur Verwendung im Freien,
  –– zur Verwendung mit anderen Flüssigkeiten als Wasser
  –– zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen.

  WARNUNG
  Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!
  Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
  und / oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.
  ►► Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
  ►► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

  ■ 56 │ DE│AT│CH

  SDR 1100 B2 • Page 60

  HINWEIS
  ►► Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und / 
  oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen. Verwenden Sie das Gerät
  ausschließlich bestimmungsgemäß. Die in dieser Bedienungsanleitung
  beschriebenen Vorgehensweisen einhalten. Ansprüche jeglicher Art wegen
  Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen
  Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung
  nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein
  der Benutzer.

  Warnhinweise
  In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise
  verwendet:
  WARNUNG
  Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine
  mögliche gefährliche Situation.
  Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen
  führen.
  ►► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von
  Personen zu vermeiden.
  ACHTUNG
  Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen
  möglichen Sachschaden.
  Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.
  ►► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu
  vermeiden.
  HINWEIS
  ►► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit
  dem Gerät erleichtern.

  SDR 1100 B2

  DE│AT│CH │ 57 ■ • Page 61

  Sicherheitshinweise
  STROMSCHLAGGEFAHR
  ►► Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig
  installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von
  220–240 V ~ / 50 Hz an.
  ►► Ziehen Sie bei Betriebsstörungen, und bevor Sie das Gerät
  reinigen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
  ►► Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzstecker aus der
  Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
  ►► Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und
  verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
  treten oder darüber stolpern kann.
  ►► Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort
  von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice
  austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
  ►► Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht
  nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht
  eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
  ►► Sollte das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker
  beschädigt sein, lassen Sie diese durch den Kundendienst
  ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.
  ►► Ziehen Sie erst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
  das Gerät mit Wasser befüllen, reinigen oder Zubehörteile
  wechseln.
  ►► Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen, nicht
  im Freien.
  ►► Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere
  Flüssigkeiten ein!
  ►► Richten Sie den Dampf niemals direkt auf elektrische Geräte
  oder Einrichtungen, die elektrische Bauteile enthalten, wie
  zum Beispiel den Innenraum von Öfen.
  ►► Lassen Sie ein Hitze erzeugendes Gerät niemals unbeaufsichtigt!
  Ziehen Sie nach Gebrauch oder bei Arbeitsunterbrechungen
  stets den Stecker aus der Steckdose. Das Gerät heizt und erzeugt
  solange Dampfdruck, wie der Stecker in der Steckdose steckt!
  ■ 58 │ DE│AT│CH

  SDR 1100 B2 • Page 62

  STROMSCHLAGGEFAHR
  ►► Verwenden Sie das Gerät nur mit trockenen Händen und
  nicht ohne Schuhe (nicht barfuß). Damit verringern Sie im
  Fehlerfall gefährliche Körperströme.
  ►► Richten Sie das Gerät nie auf feuchteempfindliche Gegenstände.
  ►► Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen,
  sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
  Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
  unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
  verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
  ►► Nehmen Sie niemals den Sicherheitsverschluss ab, solange
  noch Dampf aus der Dampfdüse tritt!
  ►► Betreiben Sie das Gerät nicht mit leerem Tank. Wenn der
  Wasservorrat verbraucht ist, ziehen Sie den Netzstecker, um
  ein Überhitzen zu vermeiden.
  ►► Die Zubehörteile werden bei Verwendung heiß! Es besteht
  Verbrühungsgefahr!
  ►► Lassen Sie die verwendeten Zubehörteile erst abkühlen,
  bevor Sie diese abnehmen.
  ►► Verwenden Sie nur die Original-Zubehörteile zu diesem
  Gerät. Andere Teile sind dafür möglicherweise nicht ausreichend sicher.
  ►► Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn offensichtliche Beschädigungen sichtbar
  sind oder wenn es undicht ist.
  ►► Das Gerät ist von Kindern fernzuhalten wenn es eingeschaltet ist oder sich abkühlt.
  ►► Tragen Sie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz, wenn
  Sie gesundheitsgefährdende Stoffe zu lösen versuchen.
  ►► Richten Sie niemals den Dampfstrahl auf Menschen oder Tiere. Heißer Dampf kann erhebliche Verletzungen bewirken!
  SDR 1100 B2

  DE│AT│CH │ 59 ■ • Page 63

  

  WARNUNG! VERBRÜHUNGSGEFAHR!
  Dieses Symbol warnt Sie vor austretendem Dampf.
  Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
  Achtung! Heiße Oberfläche!

  ACHTUNG - SACHSCHADEN!
  ►► Prüfen Sie erst an einer unauffälligen Stelle, ob das zu reinigende Material für die Reinigung mit einem Dampfreiniger
  geeignet ist, z. B.:
  –– Lackiertes Holz oder Leder kann durch Dampf ausgebleicht werden.
  –– Ungeschütztes Holz kann quellen.
  –– Wachs-Schutzschichten können durch Dampf abgelöst
  werden.
  –– Kunststoffe können durch Dampfeinwirkung anlaufen.
  –– Weich-Kunststoffe können sich unter Dampfeinwirkung
  verformen.
  –– Kalte Glas- oder Spiegelflächen können springen, wenn
  heißer Dampf auftrifft.
  ►► Wenn Sie Fenster reinigen wollen, müssen Sie diese erst
  vorher erwärmen, z. B. indem Sie zunächst aus größerem
  Abstand und dann immer näher heran großflächig Dampf
  auftragen.
  ►► Acryl, Samt und Seide reagieren empfindlich auf heißen
  Dampf, ebenso Kunststoff-Fasern.

  ■ 60 │ DE│AT│CH

  SDR 1100 B2 • Page 64

  Lieferumfang
  Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:
  ▯▯ Dampfreiniger
  ▯▯ Verlängerungsschlauch
  ▯▯ Verlängerungsdüse
  ▯▯ Winkeldüse
  ▯▯ Polsterdüse
  ▯▯ Rundbürste
  ▯▯ Sicherheitsverschluss
  ▯▯ Abzieheraufsatz
  ▯▯ Textilüberzug
  ▯▯ Trichter
  ▯▯ Messbecher
  ▯▯ Bedienungsanleitung
  ♦♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus der Verpackung und entfernen Sie
  sämtliches Verpackungsmaterial.
  WARNUNG
  Erstickungsgefahr!
  ►► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.
  Es besteht Erstickungsgefahr.
  HINWEIS
  ►► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
  ►► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter
  Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline
  (siehe Kapitel Service).

  SDR 1100 B2

  DE│AT│CH │ 61 ■ • Page 65

  Gerätebeschreibung / Zubehör
  Dampfhebel
  2

  Schalter „Kindersicherung“

  3

  Wassertank

  4

  Rote Kontrollleuchte

  5

  Grüne Kontrollleuchte

  6

  Dampfdüse

  7

  Einfüllöffnung Wassertank

  8

  Sicherheitsverschluss

  9

  Verlängerungsschlauch

  10 Verlängerungsdüse
  11 Rundbürste
  12 Winkeldüse
  13 Abzieheraufsatz
  14 Polsterdüse
  15 Textilüberzug
  16 Messbecher
  17 Trichter

  Technische Daten
  Netzspannung

  220 - 240 V ~ (Wechselstrom) 50 Hz

  Nennleistung

  950 - 1100 W

  Schutzart des Gerätes

  IPX4

  Wassertankkapazität

  350 ml
  Bei 250 ml Wasserfüllung (MAX) kann
  ca. 5 Minuten Dampf erzeugt werden.

  ■ 62 │ DE│AT│CH

  SDR 1100 B2 • Page 66

  Gerät bedienen
  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
  Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um einen einwandfreien
  Betrieb und eine lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten:
  5 leuchtet.
  ►► Dampfhebel erst drücken, wenn die grüne Kontrollleuchte
  Ansonsten kann es im Gerät zur Ansammlung von heißem Wasser kommen,
  das aus der Dampfdüse 6 tropft oder sprüht. Es besteht Verbrühungsgefahr.

  ►► Vor dem Ausschalten immer allen Dampf aus dem Gerät entweichen
  lassen. Drücken Sie den Dampfhebel , bis kein Dampf mehr aus der
  Dampfdüse 6 kommt.

  Wasser einfüllen / nachfüllen
  STROMSCHLAGGEFAHR
  ►► Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie Wasser
  in den Wassertank 3 nachfüllen!
  ACHTUNG - SACHSCHADEN!
  ►► Geben Sie keine Zusätze oder Reinigungsmittel in den Wassertank 3 !
  ♦♦ Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss 8 .
  HINWEIS
  ►► Der Sicherheitsverschluss 8 lässt sich nur öffnen, wenn der Dampf
  vollständig aus dem Wassertank 3 abgelassen wurde.
  ►► Achten Sie darauf, dass Sie ca. 250 ml Wasser in den Wassertank 3 des
  Gerätes einfüllen.
  ♦♦ Füllen Sie über die Einfüllöffnung 7 den Wassertank 3 mit Wasser.
  ♦♦ Nehmen Sie hierzu den mitgelieferten Messbecher 16 und den Trichter
  17 zur Hilfe (siehe Abbildung). Füllen Sie den Messbecher 16 bis zu der
  Markierungslinie mit Wasser (ca. 250 ml).

  ♦♦ Schließen Sie den Sicherheitsverschluss 8 wieder.

  SDR 1100 B2

  DE│AT│CH │ 63 ■ • Page 67

  Ist kein Wasser mehr im Wassertank 3 , tritt bei Betätigung des Dampfhebels kein
  Dampf mehr aus. Das Auffüllen des Wassers muss wie folgt vorgenommen werden:
  ♦♦ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
  ♦♦ Warten Sie ungefähr 10 Sekunden.
  ♦♦ Drehen Sie den Sicherheitsverschluss 8 langsam auf und warten Sie einige
  Sekunden, bis das Zischen des Wasserdampfes aufgehört hat, bevor Sie ihn
  vollständig abschrauben.
  ♦♦ Füllen Sie den Wassertank 3 wieder mit Wasser auf.
  ♦♦ Schließen Sie den Sicherheitsverschluss 8 wieder.
  Sollte das Leitungswasser Ihres Wohnortes sehr hart sein, empfiehlt es sich, das
  Leitungswasser mit destilliertem Wasser zu mischen. Ansonsten kann das Gerät
  vorzeitig verkalken und die Dampfdüse 6 verstopfen.
  Zur Verlängerung der optimalen Funktion des Gerätes mischen Sie das Leitungswasser mit destilliertem Wasser entsprechend der folgenden Tabelle.
  Wasserhärte

  Anteil destilliertes Wasser
  zu Leitungswasser

  sehr weich/weich

  0

  mittel

  1:1

  hart

  2:1

  sehr hart

  3:1

  Die Wasserhärte Ihres Leitungswassers können Sie beim örtlichem Wasserwerk
  erfragen.

  ■ 64 │ DE│AT│CH

  SDR 1100 B2 • Page 68

  Gerät in Betrieb nehmen
  1) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
  4 leuchtet und signalisiert die Verbindung zum
  Die rote Kontrollleuchte
  Stromnetz.
  2) Sobald das Gerät betriebsbereit ist, leuchtet die grüne Kontrollleuchte
  4 leuchtet weiter.
  Die rote Kontrollleuchte

  5

  .

  HINWEIS
  ►► Während des Aufheizens kann es immer wieder zum Entweichen von
  Dampf aus der Dampfdüse 6 kommen.
  3) Drücken Sie den Dampfhebel nach unten. Dampf tritt aus der Dampfdüse 6
  5.
  aus. Wenn der Dampfstoß nachlässt, erlischt die grüne Kontrollleuchte
  5
  Lassen Sie solange den Dampfhebel los, bis die grüne Kontrollleuchte
  wieder leuchtet.
  HINWEIS
  ►► Wenn während des Betriebes Wasser aus der Dampfdüse 6 tropft oder
  der austretende Dampf nachlässt, lösen Sie den Dampfhebel . Das Gerät
  5
  muss erst wieder aufheizen. Warten Sie, bis die grüne Kontrollleuchte
  wieder leuchtet.
  ►► Der Dampfreiniger besitzt einen Überhitzungsschutz. Er schaltet sich bei
  Überhitzung (z. B. durch leeren Wassertank) automatisch ab. Ist dies der
  Fall, ziehen Sie den Netzstecker und befüllen Sie den Wassertank 3 .
  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
  ►► Wenn Sie das Gerät eingeschaltet für längere Zeit abstellen, kann es sein,
  dass Dampf entweicht, obwohl der Dampfhebel nicht gedrückt wird!

  Anwendungsbereiche
  Sie können zum Reinigen entweder den Dampf direkt aus der Dampfdüse 6
  verwenden oder einen Aufsatz aufsetzen.
  ■■ Benutzen Sie keinen Aufsatz, wenn Sie zum Beispiel Toilette und Waschbecken, Armaturen und Abflüsse, Fenster, Möbelstoffe, Fensterläden oder
  Spiegel reinigen wollen.
  Sie können das Wasser mit dem gelösten Schmutz auf glatten Flächen nach
  der Reinigung mit dem Abzieheraufsatz 13 einfach abziehen.

  SDR 1100 B2

  DE│AT│CH │ 65 ■ • Page 69

  HINWEIS
  ►► Je näher die Dampfdüse 6 an der zu reinigenden Fläche, desto besser die
  Wirkung. Der Dampfdruck und -temperatur sind unmittelbar bei Austritt an
  der Dampfdüse 6 am höchsten.
  ►► Hartnäckiger Schmutz muss vorher mit Wasser eingeweicht werden.
  ■■ Benutzen Sie die Winkeldüse 12 für enge Ecken oder Fugen oder schwer
  zugängliche Stellen.
  ■■ Benutzen Sie die Rundbürste 11 für hartnäckige Verschmutzungen, zum
  Beispiel an Felgen.

  Aufsätze aufsetzen / abnehmen
  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
  ►► Ziehen Sie immer den Stecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie einen
  Aufsatz aufsetzen/abnehmen.
  ►► Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie einen Aufsatz
  aufsetzen/abnehmen.
  ►► Warten Sie, bis jeglicher Dampf abgelassen ist, bevor Sie einen Aufsatz
  aufsetzen/abnehmen.

  Verlängerungsschlauch
  ♦♦ Schieben Sie den Verlängerungsschlauch 9 bis zum Anschlag auf die
  Dampfdüse 6 , dabei muss die Markierungslinie auf dem Verlängerungsschlauch 9 und die Markierungslinien am Gerät aufeinander ausgerichtet
  sein (siehe Ausklappseite Bild A).
  ♦♦ Drehen Sie soweit im Uhrzeigersinn, bis die beiden Markierungslinien an
  dem Verlängerungsschlauch 9 auf die beiden Markierungslinien am Gerät
  ausgerichtet sind. Der Verlängerungsschlauch 9 bleibt in dieser Position
  blockiert (siehe Ausklappseite Bild B).
  HINWEIS
  ►► Die Vorrichtung am Gerät hat ein Gelenk, so dass der Aufsatz auf die
  beste Einsatzposition ausgerichtet werden kann. Dies ist aber mit dem
  Verlängerungsschlauch 9 nicht möglich.
  ■■ Das Abnehmen des Verlängerungsschlauches 9 erfolgt in umgekehrter
  Reihenfolge.

  ■ 66 │ DE│AT│CH

  SDR 1100 B2 • Page 70

  Verlängerungsdüse
  ♦♦ Schieben Sie die Verlängerungsdüse 10 bis zum Anschlag auf die Dampfdüse 6 , dabei muss die Markierungslinie auf der Verlängerungsdüse 10
  und die beiden Markierungslinien am Gerät aufeinander ausgerichtet sein
  (siehe Ausklappseite Bild A).
  ♦♦ Drehen Sie soweit im Uhrzeigersinn, bis die beiden Markierungslinien an
  der Verlängerungsdüse 10 auf die beiden Markierungslinien am Gerät ausgerichtet sind. Die Verlängerungsdüse 10 bleibt in dieser Position blockiert
  (siehe Ausklappseite Bild B).
  HINWEIS
  ►► Die Vorrichtung am Gerät hat ein Gelenk, so dass der Aufsatz auf die
  beste Einsatzposition ausgerichtet werden kann. Dies ist aber mit der
  Verlängerungsdüse 10 nicht möglich.
  ■■ Das Abnehmen der Verlängerungsdüse 10 erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

  Abzieher zusammenbauen
  ♦♦ Nehmen Sie die Polsterdüse 14 und setzen Sie diese mit den beiden Halterungen zuerst auf den Abzieheraufsatz 13 .
  ♦♦ Drücken Sie die Polsterdüse 14 unter die Halterung des
  Abzieheraufsatzes 13 (siehe Ausklappseite).

  Polsterdüse
  ♦♦ Schieben Sie die Polsterdüse 14 bis zum Anschlag auf die Dampfdüse 6 , dabei muss die Markierungslinie auf der Polsterdüse 14 und die Markierungslinien
  am Gerät aufeinander ausgerichtet sein (siehe Ausklappseite Bild A).
  ♦♦ Drehen Sie soweit im Uhrzeigersinn, bis die beiden Markierungslinien an
  der Polsterdüse 14 auf die beiden Markierungslinien am Gerät ausgerichtet
  sind. Die Polsterdüse 14 bleibt in dieser Position blockiert
  (siehe Ausklappseite Bild B).
  ■■ Zur Benutzung mit der Polsterdüse 14 wird ein Textilüberzug 15 mitgeliefert.
  Dieser kann bei der Reinigung empfindlicher Oberflächen, wie z. B. Sofas
  und Sessel benutzt werden.
  HINWEIS
  ►► Die Vorrichtung am Gerät hat ein Gelenk, so dass der Aufsatz auf die
  beste Einsatzposition ausgerichtet werden kann. Dies ist aber mit der Polsterdüse 14 nicht möglich.
  ■■ Das Abnehmen der Polsterdüse 14 erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

  SDR 1100 B2

  DE│AT│CH │ 67 ■ • Page 71

  Winkeldüse und Rundbürste
  ■■ Die beiden Aufsätze können sowohl an der Verlängerungsdüse 10 als auch an
  dem Verlängerungsschlauch 9 befestigt werden, oder direkt an der Dampfdüse 6 .
  ♦♦ Schieben Sie den jeweiligen Aufsatz auf den Sechskant.
  HINWEIS
  ►► Die Vorrichtung am Gerät hat ein Gelenk, so dass der Aufsatz auf die
  beste Einsatzposition ausgerichtet werden kann.
  ►► Der jeweilige Aufsatz kann jetzt in die gewünschte Stellung gedreht werden.

  Kindersicherung
  Dieses Gerät ist mit einer Kindersicherung 2 ausgestattet.
  ■■ Um die Kindersicherung 2 zu aktivieren, drücken Sie den Schalter „Kindersicherung“ 2 mit dem Symbol . Der Dampfhebel lässt sich nun nicht
  mehr nach unten drücken.
  ■■ Um die Kindersicherung 2 zu deaktivieren, drücken Sie den Schalter „Kindersicherung“ 2 mit dem Symbol
  . Der Dampfhebel lässt sich nun
  wieder betätigen.

  Reinigen
  STROMSCHLAGGEFAHR
  ►► Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der
  Netzsteckdose.
  ►►

   ie dürfen das Gerät bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen
  S
  oder unter fließendes Wasser halten.
  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

  ►► Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen!
  ACHTUNG - SACHSCHADEN!
  ►► Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernde Reinigungsmittel! Diese können die Oberfläche irreparabel angreifen!
  ♦♦ Ziehen Sie den Netzstecker.
  ♦♦ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
  ♦♦ Entleeren Sie den Wassertank 3 .
  ♦♦ Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile mit einem feuchten Tuch. Bei
  hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch.

  ■ 68 │ DE│AT│CH

  SDR 1100 B2 • Page 72

  ■■ Der abnehmbare Textilüberzug 15 kann bei stärkeren Verschmutzungen
  gemäß den Reinigungssymbolen auf dem Etikett gereinigt werden:
  Der Textilüberzug 15 ist bis 60°C maschinenwaschbar.
  Den Textilüberzug 15 nicht bleichen.
  Der Textilüberzug 15 darf nicht im Trommeltrockner
  getrocknet werden.
  Den Textilüberzug 15 nicht bügeln.

  Aufbewahren
  ♦♦ Bewahren Sie das gereinigte und trockene Gerät an einem sauberen und
  staubfreien Ort auf.

  Fehlerbehebung
  PROBLEM
  Das Gerät funktioniert
  nicht.

  Es wird kein Dampf
  erzeugt.

  MÖGLICHE
  URSACHE

  MÖGLICHE
  LÖSUNGEN

  Der Netzstecker ist nicht Schließen Sie das Gerät
  angeschlossen.
  an eine Netzsteckdose an.
  Das Gerät ist beschädigt.

  Wenden Sie sich an den
  Service.

  Der Wassertank 3 ist
  leer.

  Füllen Sie Wasser in den
  Wassertank 3 .

  Warten Sie, bis die grüne
  Das Gerät ist noch nicht
  5
  Kontrollleuchte
  aufgeheizt.
  leuchtet.

  Die grüne Kontroll5 leuchtet
  leuchte
  auf und geht dann
  wieder aus.

  Es liegt keine Störung
  vor: die Temperatur war
  kurzzeitig unterschritten
  und wurde dann wieder
  aufgeheizt.

  Die Dampfmenge
  wird geringer.

  Die Temperatur ist zu
  niedrig.

  Warten Sie, bis das Gerät
  wieder aufgeheizt hat.

  Es tropft Wasser aus
  der Dampfdüse 6 .

  Die Temperatur ist zu
  niedrig.

  Warten Sie, bis das Gerät
  wieder aufgeheizt hat.

  SDR 1100 B2

  -

  DE│AT│CH │ 69 ■ • Page 73

  Entsorgung
  Gerät entsorgen
  Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.
  Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.
  Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über
  Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
  Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in
  Verbindung.

  Verpackung entsorgen
  Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.
  Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und
  verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
  HINWEIS
  ►► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit
  des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken
  zu können.

  Hinweise zur Konformitätserklärung
  Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den
  grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten
  Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische
  Verträglichkeit 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie
  2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
  Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim
  Importeur erhältlich.

  ■ 70 │ DE│AT│CH

  SDR 1100 B2 • Page 74

  Garantie der Kompernaß Handels GmbH
  Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
  Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von
  Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden
  dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

  Garantiebedingungen
  Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original–­
  Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.
  Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Materialoder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für
  Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass
  innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon)
  vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und
  wann er aufgetreten ist.
  Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte
  oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
  beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

  Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
  Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch
  für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden
  und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
  der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

  Garantieumfang
  Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor
  Auslieferung gewissenhaft geprüft.
  Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie
  erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und
  daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen
  an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus
  Glas gefertigt sind.
  Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt
  oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle
  in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.
  Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung
  abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
  Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch
  bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung
  vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

  SDR 1100 B2

  DE│AT│CH │ 71 ■ • Page 75

  Abwicklung im Garantiefall
  Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte
  den folgenden Hinweisen:
  ■■ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B.
  IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
  ■■ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf
  dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rückoder Unterseite.
  ■■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst
  die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
  ■■ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann
  er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift
  übersenden.
  Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher,
  Produktvideos und Software herunterladen.

  Service
  Service Deutschland
  Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
  E-Mail: kompernass@lidl.de
  Service Österreich
  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.at
  Service Schweiz
  Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.ch
  IAN 295775

  Importeur
  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  DE - 44867 BOCHUM
  DEUTSCHLAND
  www.kompernass.com

  ■ 72 │ DE│AT│CH

  SDR 1100 B2 • Page 76

  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  DE - 44867 BOCHUM
  GERMANY
  www.kompernass.com

  Last Information Update · Version des informations
  Stand van de informatie · Stand der Informationen:
  09 / 2017 · Ident.-No.: SDR1100B2-092017-1

  IAN 295775


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest SDR 1100 B2 - IAN 295775 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest SDR 1100 B2 - IAN 295775 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Holländisch, Dänisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,7 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Silvercrest SDR 1100 B2 - IAN 295775

Silvercrest SDR 1100 B2 - IAN 295775 Bedienungsanleitung - Englisch - 58 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info